VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13. for. Foråret Ref.: TRHJ og LIFP Dato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13. for. Foråret Ref.: TRHJ og LIFP Dato:"

Transkript

1 Slutrapport Evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13 for VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Foråret 2015 Ref.: TRHJ og LIFP Dato:

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Metodiske overvejelser Målgruppen Kontaktoplysninger på de studerende Validitet i forbindelse med udformningen af spørgeskemaet Udsendelse af spørgeskemaet per Formidling af evalueringen Fortrolighed Svarprocenten Repræsentativitet Databearbejdning Præsentation af evalueringernes hovedresultater Trivsel Modulets overordnede rammer Modulets faglige udbytte og sammenhæng Portfolioopgavernes faglige udbytte og sammenhæng Modulets undervisningsformer Modulets litteratur Klinisk undervisning modul 1, 3 og Modulprøven Engagement og indsats på modulet Samarbejdet på modulet Valgfag på modul Kategorisering af evalueringernes hovedresultater A elementer, der fungerer særligt godt og som kan være til inspiration for andre B elementer, der fungerer tilfredsstillende C elementer, der har behov for justeringer Opsummering Generelle kommentarer til rapporten på baggrund af drøftelser i Teori-praksis råd Handlingsplan Bilag

3 1. Indledning Hvert modul skal evalueres mindst 1 gang årligt. I foråret 2015 er der foretaget evaluering af modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13. Evalueringen har til formål at opnå viden om de studerendes vurdering af undervisningen med henblik på at sikre kvaliteten i undervisningen. Denne rapport kigger på resultaterne af alle de evaluerede moduler, og den indeholder følgende afsnit: Metodiske overvejelser, præsentation af evalueringernes hovedresultater, kategorisering af evalueringernes hovedresultater samt handlingsplan. 2. Metodiske overvejelser 2.1. Målgruppen Det er studerende, der i foråret 2015 gik på modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13., som har deltaget i evalueringen. Modulevalueringen er foretaget umiddelbart efter prøvens afvikling Kontaktoplysninger på de studerende For at få en komplet liste over de studerendes adresser på modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13 har AC-medarbejderen rekvireret lister af uddannelsens studieadministrative medarbejder. Disse lister bliver trukket i SIS (VIAs studieadministrative system), og vil derfor være de senest opdaterede Validitet i forbindelse med udformningen af spørgeskemaet Overordnet set er der i processen omkring udformningen af spørgeskemaerne tænkt mange tanker omkring skemaernes længde og formuleringen af de enkelte spørgsmål. Selve længden på spørgeskemaet er forsøgt gjort så kort, som det var muligt uden at gå på kompromis med indholdet. De enkelte spørgsmål er forsøgt udformet kort og præcist, så de er nemme at forstå og svare på for de studerende. Dertil kommer, at underviserne på de berørte moduler har haft spørgeskemaerne til kommentering for på den måde at sikre relevansen af dem. Slutteligt er skemaerne testet af de studerende. Til trods for ovenstående forholdsregler kan vi konstatere, at der er spørgsmål, som skal tilføjes, og spørgsmål som skal justeres. Disse tilføjelser og justeringer vil blive foretaget, så de ligger klar til næste evalueringsrunde i efteråret

4 2.4. Udsendelse af spørgeskemaet per Spørgeskemaet er udarbejdet i SurveyXact, og det er herfra det sendes ud per . De studerende fik 14 dage til at besvare spørgsmålene. En uge inden deadline blev der sendt en e- mail til de studerende, som endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet, for at minde dem om, at de meget gerne måtte gøre dette. To dage inden deadline sendtes den sidste påmindelsesmail til de studerende, som stadig ikke havde besvaret spørgeskemaet. Uddannelsen står selv for at sende spørgeskemaet ud samt den løbende opfølgning Formidling af evalueringen Evalueringen har flere gange været annonceret på nyhedssiden på uddannelsessiden samt på det pågældende moduls holdwebsted. Underviserne for det efterfølgende modul har desuden annonceret evalueringen i undervisningen samt påmindet de studerende, som ikke har besvaret spørgeskemaet, at de meget gerne måtte gøre dette Fortrolighed Uddannelsen kender de studerendes adresse og fulde navn, da det er nødvendigt for at kunne gennemføre en valid undersøgelse. Disse oplysninger vil ikke blive brugt hverken i denne rapport eller i andre sammenhænge Svarprocenten Modul 1 Modul 3 Modul 7a Modul 8b Modul 9 Modul 11 Modul 13 Antal adspurgte studerende Antal besvarelser Svarprocent 50 % 48 % 83 % 39 % 56 % 51 % 67 % Svarprocenten ligger på gennemsnitligt 56 % for de 7 moduler, og uddannelsen ligger derfor lidt under det fastsatte minimumsniveau på 60 %. Kigger man på det enkelte modul ligger modul 7a 4

5 og 13 over det fastsatte minimumsniveau på 60 %, mens de resterende moduler ligger et godt stykke under. At modul 7a har en svarprocent, der er væsentligt over gennemsnittet hænger sammen med, at en underviser på modulet udloddede gevinster til de studerende, hvis svarprocenten nåede op over 80 procent. Det er et rigtigt effektfuldt initiativ, som uddannelsen vil gøre brug af på alle moduler i næste evalueringsrunde. Desuden kunne en forklaring på, at svarprocenten på de andre moduler (modul 1, 3, 8b, 9 og 11) er væsentligt lavere, hænge sammen med, at de studerende er blevet evalueret tre gange i løbet af relativ kort tid. I efteråret 2014 blev de evalueret i forbindelse med studentertilfredshedsundersøgelsen. Dernæst er de blevet evalueret i forbindelse med den årlige evaluering af de lige moduler og til sidst, i foråret 2015, i forbindelse med denne evaluering af de ulige moduler Repræsentativitet Alle studerende på de evaluerede moduler har fået tilsendt en med et link til modulevalueringen. Grunden til at evalueringen sendes ud til alle berørte studerende er, for det første, at vi mener, at alle studerende skal have mulighed for at evaluere på det pågældende modul, som de netop har afsluttet. For det andet vil vi gerne skabe basis for størst mulig repræsentativitet Databearbejdning Databearbejdningen er opdelt i tre afsnit i slutrapporten. I punkt 3. præsenteres evalueringernes hovedresultater på tværs af modulerne. Data bliver gennemgået punkt for punkt, og bliver præsenteret efter, hvor der procentvis er flest studerende, som har fordelt sig. Det er væsentligt at være opmærksom på, at evalueringen af modul 13 er foretaget på en anden måde end de andre moduler. De tre første spørgsmål retter sig mod modulet (inklusiv trivsel og de overordnede rammer ) og er identiske med det, der bliver spurgt ind til på de andre moduler. Derfor er disse resultater inkluderet i præsentationen af alle moduler. De resterende spørgsmål i evalueringen af modul 13 beskæftiger sig med det enkelte valgfag. Af den grund har de resterende spørgsmål på modul 13 fået deres eget afsnit i punkt 3, hvor resultaterne af de enkelte spørgsmål præsenteres for hvert valgfag. I punkt 4 inddeles hovedresultaterne derefter i kategorierne A, B og C: A - elementer, der fungerer særligt godt og som kan være til inspiration for andre B - elementer, der fungerer tilfredsstillende 5

6 C - elementer, der har behov for justeringer Kategori C tages under behandling i punkt 5, hvor der udarbejdes en handlingsplan. De foreløbige rapporter for hvert enkelt modul er vedlagt slutrapporten som bilag, hvis der er et ønske om at gå dybere ind i de data, der ligger til grund for rapporten. 6

7 3. Præsentation af evalueringernes hovedresultater 3.1. Trivsel De studerende er blevet spurgt om, i hvilken grad de trives på VIA Ergoterapeutuddannelsen lige nu. Som det fremgår af skemaet nedenfor, er der en stor andel af de studerende, som lige nu trives i høj grad på uddannelsen. Derudover er der en mindre andel af studerende, som lige nu trives i meget høj grad. Modul Resultat 1 I høj grad 3 I høj grad 7a I meget høj grad / I høj grad 8b I meget høj grad / I høj grad 9 I meget høj grad / I høj grad 11 I høj grad 13 I høj grad 3.2. Modulets overordnede rammer Introduktionen til modulet De studerende er blevet spurgt, hvordan de vurderer introduktionen til modulet, og svarene fordeler sig lidt forskelligt alt afhængig af, hvilket modul man kigger på. Studerende på modul 1, 8b og 11 giver udtryk for, at den er meget god til god. Desuden vurderer studerende på modul 7a, 9 og 13, at den er god til moderat. Slutteligt vurderer studerende på modul 3, at den er god. Modul Resultat 1 Meget god / God 3 God 7a God / Moderat 8b Meget god / god 9 God / Moderat 11 Meget god / god 13 God / Moderat Tilrettelæggelsen af modulet Uddannelsen har desuden spurgt, hvordan de studerende vurderer tilrettelæggelsen af modulet, herunder studieaktiviteternes placering ift. modul 1, 3, 7a, 8b og 11 samt tilrettelæggelsen af modulet, herunder valgfagenes faglige temaer ift. modul 13. Her viser resultatet, at de studerende overordnet set vurderer, at tilrettelæggelsen af modulet er god til moderat. Modul Resultat 1 God / Moderat 3 God / Moderat 7a God / Moderat 8b God / Moderat 9-7

8 11 God / Moderat 13 Moderat / Dårlig 3.3. Modulets faglige udbytte og sammenhæng Hovedfaget - Ergoterapi Fagligt udbytte Ift. det faglige udbytte af faget ergoterapi vurderer de studerende, som har deltaget i evalueringerne, at de overordnet set har fået stort udbytte af de elementer, som de er blevet undervist i. Modul Resultat 1 Stort 3 Stort 7a 8b 9-11 Stort 13 - Stort / Moderat Meget stort / Stort Sammenhængen med læringsudbytte De studerende har desuden vurderet, at der er stor sammenhæng mellem den planlagte undervisning i faget ergoterapi og fagets læringsudbytte. Modul Resultat 1 Stor 3 Stor 7a 8b 9-11 Stor 13 - Stor / Moderat Meget stor / Stor 8

9 Sidefagene Anatomi, fysiologi, sociologi, psykologi, sygdomslære, ortopædkirurgi, neurologi, videnskabsteori og videnskabelig metode, psykiatri, social- og arbejdsmedicin, social- og sundhedspolitik og lovgivning samt pædagogik. Fagligt udbytte De studerende, som har deltaget i modulevalueringerne, vurderer overordnet set, at de har fået stort til moderat udbytte af de elementer, som de er blevet undervist i på sidefagene. På modul 8b er der dog to fag, der skiller sig ud i hver deres ende af skalaen. De studerende vurderer, at deres udbytte har været meget stort til stort i sidefaget psykiatri, mens de vurderer, at deres udbytte har været lille til meget lille i sidefaget psykologi. Sammenhæng med læringsudbytte Der er desuden overordnet set enighed blandt de studerende om, at der er stor til moderat sammenhæng mellem det pågældende sidefag og dets læringsudbytte. Dog afviger psykiatri og psykologi på modul 8b igen, både i den ene og den anden retning af skalaen. De studerende vurderer, at der er meget stor til stor sammenhæng mellem psykiatri og fagets læringsudbytte. Desuden vurderer de studerende, at der er lille til meget lille sammenhæng mellem psykologi og fagets læringsudbytte. Sammenhæng med faget ergoterapi 22 sidefagsforløb er blevet vurderet i forbindelse med evalueringen af de ulige moduler. Heraf har de studerende vurderet, at 19 sidefagsforløb har stor til moderat sammenhæng med hovedfaget ergoterapi, mens 3 sidefagsforløb har moderat til lille sammenhæng med hovedfaget ergoterapi. Modul Sidefag Spørgsmål Resultat 1 Anatomi Fagligt udbytte Stor / Moderat Sammenhæng med læringsudbytte Stor / Moderat Sammenhæng med faget ergoterapi Moderat / Lille Sociologi Psykologi Pædagogik 3 Sygdomslære Anatomi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Fagligt udbytte Stor / Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat Stor /Moderat Stor /Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat Moderat / Lille Stor / Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat 9

10 Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Stor / Moderat Stor / Moderat Fysiologi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Stor / Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat Psykologi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Stor / Moderat Stor / Moderat Stor 7a Ortopædkirurgi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Stor / Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat Neurologi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Stor / Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat Videnskabsteori og videnskabelig metode Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Moderat / Lille Stor / Moderat Stor / Moderat Anatomi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Stor / Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat Fysiologi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Stor / Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat 8b Psykiatri Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Meget stor / stor Meget stor / stor Stor Videnskabsteori og videnskabelig metode Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Moderat / Lille Moderat / Lille Stor / Moderat Psykologi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Lille / Meget lille Lille / Meget lille Moderat Social- og arbejdsmedicin Fysiologi Sociologi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Stor / Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat Moderat / Lille Stor / Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat 10

11 Social- og sundhedspolitik og lovgivning Pædagogik Psykologi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi Fagligt udbytte Sammenhæng med læringsudbytte Sammenhæng med faget ergoterapi VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Stor / Moderat Stor / Moderat Stor / Moderat Moderat / Lille Stor / Moderat Stor / Moderat Moderat / Lille Stor / Moderat Moderat / Lille Portfolioopgavernes faglige udbytte og sammenhæng Fagligt udbytte Overordnet set vurderer de studerende, at der er stort udbytte af portfolioopgaverne på modulet. Modul Resultat 1 Meget stort / Stort / Moderat 3 Meget stort / Stort 7a Meget stort / Stort / Moderat 8b Meget stort / Stort 9-11 Meget stort / Stort / Moderat 13 - Sammenhæng med læringsudbytte De studerende vurderer desuden, at der er stor sammenhæng mellem modulets portfolioopgaver og dets læringsudbytte. Modul Resultat 1 Meget stor/ Stor 3 Meget stor / Stor 7a 8b 9 - Meget stor / Stor / Moderat Meget stor / Stor 11 Meget stort / Stor / Moderat 13-11

12 3.5. Modulets undervisningsformer De studerende er blevet spurgt, hvordan de overordnet set vurderer relevansen af modulets undervisningsformer, inklusiv forelæsninger, gruppearbejde, etc. Der er bred enighed blandt de studerende på alle moduler om, at undervisningsformerne er meget relevant til relevant. Modul Resultat 1 Meget relevant / Relevant 3 Meget relevant / Relevant 7a 8b 9 - Meget relevant / Relevant Meget relevant / Relevant 11 Meget relevant / Relevant Modulets litteratur Relevansen af den anvendte litteratur De studerende vurderer desuden overordnet set, at relevansen af den anvendte litteratur har været meget relevant til relevant. Modul Resultat 1 Meget relevant / Relevant 3 Meget relevant / Relevant 7a 8b 9 - Relevant Relevant 11 Meget relevant / Relevant 13 - Sværhedsgraden af den anvendte litteratur Ift. sværhedsgraden af den anvendte litteratur vurderer de studerende, som har deltaget i evalueringerne, at den overordnet set har været passende. Modul Resultat 1 Passende 3 Passende 7a Passende / For svær 12

13 8b Passende 9-11 Passende 13 - Mængden af den anvendte litteratur Med undtagelse af modul 7a, hvor en overvægt af studerende vurderer, at mængden af den anvendte litteratur er for stor, vurderer hovedparten af de studerende, som har deltaget i evalueringerne, at mængden af den anvendte litteratur er passende. Modul Resultat 1 Passende / For stor 3 Passende / For stor 7a 8b 9 - For stor Passende 11 Passende Klinisk undervisning modul 1, 3 og 9 Der er kliniske forløb på modul 1, 3 og 9 på de ulige moduler, og alle tre forløb er blevet evalueret i foråret På modul 1 og 3 er forløbene af kortere varighed, og her er der stillet fire relevante spørgsmål. Modul 9 er et 10 ugers klinisk forløb, og uddannelsen har derfor vurderet, at der skulle stilles mere nuancerede og uddybende spørgsmål til de studerende på dette modul. Nedenfor præsenteres først resultaterne for modul 1 og 3. Dernæst resultaterne for modul 9. Klinisk undervisning modul 1 og 3 Tilrettelæggelsen af den kliniske undervisning (inkl. den generelle og individuelle studieplan) De studerende er blevet bedt om at vurdere tilrettelæggelsen af den kliniske undervisning på modul 1 og 3 overordnet set. Både på modul 1 og 3 vurderer de studerende, at tilrettelæggelsen i det kliniske forløb er meget god til god. Modul Resultat 1 Meget god / God 3 Meget god / God 13

14 Forberedelsen til den kliniske undervisning Både på modul 1 og 3 har de studerende vurderet, at de i høj grad eller i nogen grad føler sig forberedt på det kliniske undervisningsforløb. Modul Resultat 1 I høj grad / I nogen grad 3 I høj grad / I nogen grad Fagligt udbytte Overordnet set vurderer de studerende, som har været i klinisk undervisning, at deres faglige udbytte på modul 1 og 3 har været meget stort til stort. Modul Resultat 1 Meget stort / Stort 3 Meget stort / Stort Sammenhængen med modulets læringsudbytte De studerende er ligeledes blevet bedt om at vurdere sammenhængen af indholdet af den kliniske undervisning og modulets læringsudbytte. På modul 1 vurderer de studerende, at der er stort til moderat sammenhæng, mens de studerende på modul 3 vurderer, at der er meget stort, stort til moderat sammenhæng. Modul Resultat 1 Stor / Moderat 3 Meget stort / Stor / Moderat Klinisk undervisning modul 9 Tilrettelæggelsen af det kliniske undervisningsforløb på modulet (inkl. den individuelle studieplan) De studerende er blevet bedt om at vurdere tilrettelæggelsen af det kliniske undervisningsforløb, herunder den individuelle studieplan, og de studerende er af den opfattelse, at den har været meget god til god Spørgsmål Tilrettelæggelsen af det kliniske undervisningsforløb Resultat Meget god / God 14

15 Modulets faglige indhold Den kliniske undervisnings faglige udbytte og sammenhæng overordnet set De studerende har vurderet, at både det faglige udbytte samt sammenhængen mellem læringsudbytte og klinisk undervisning er meget stort til stort Spørgsmål Fagligt udbytte af klinisk undervisning Sammenhæng mellem læringsudbytte og klinisk undervisning Resultat Meget stort / Stort Meget stort / Stort Interventionen af borger/patient i klinisk undervisning Det faglige udbytte af hele processen omkring intervention af borger/patient, inklusiv forberedelse, selve interventionen samt den efterfølgende refleksion har de studerende vurderet til at være meget stort til stort Spørgsmål Fagligt udbytte af forberedelsen til borger/patient intervention Fagligt udbytte af interventionen Fagligt udbytte af refleksion over interventionen af borger/patient Resultat Meget stort / Stort Meget stort / Stort Meget stort / Stort Vejledning, undervisning og evaluering i klinisk undervisning De studerende er desuden blevet bedt om at vurdere deres faglige udbytte af vejledning, undervisning og evaluering. Det faglige udbytte af vejledning og evaluering vurderer de studerende har været meget stort til stort, mens det faglige udbytte af undervisning vurderes til at være stort til moderat Spørgsmål Fagligt udbytte af vejledning Fagligt udbytte af undervisning Fagligt udbytte af evaluering Resultat Meget stort / Stort Stort / Moderat Meget stort / Stort Koblingen mellem teori og praksis Med henblik på at afdække koblingen mellem teori og praksis, er de studerende blevet bedt om at vurdere i hvilken grad de studieaktiviteter, som de har deltaget i på modul 1 til 8, har rustet dem fagligt til deres kliniske forløb på modul 9. Der er i den forbindelse bred enighed blandt de studerende om, at det i høj grad har rustet dem til deres kliniske forløb på modul 9. Spørgsmål Vurdering af hvordan modul 1-8 har rustet den studerende fagligt til sit kliniske forløb på modul 9 Resultat I høj grad 15

16 3.8. Modulprøven Sammenhæng mellem modulets læringsudbytte og modulprøvens indhold Overordnet set vurderer de studerende, at der er stor sammenhæng mellem modulets læringsudbytte og modulprøvens indhold. Modul Resultat 1 Meget stor/ Stor 3 Meget stor/ Stor 7a 8b Meget stor / Stor Stor / Moderat 9 Stor / Moderat 11 Stor / Moderat 13 - Sammenhæng mellem modulets indhold og modulprøvens indhold De studerende, som har deltaget i evalueringerne, vurderer desuden overordnet set, at der er meget stort til stort sammenhæng mellem modulets indhold og modulprøvens indhold. Modul Resultat 1 Meget stor/ Stor 3 Meget stor / Stor 7a 8b Meget stor / Stor Stor / Moderat 9 Meget stor / Stor 11 Meget stor / Stor 13 - Modulprøvens sværhedsgrad Overordnet set vurderer de studerende, at prøvens sværhedsgrad har været passende. Modul Resultat 1 Passende / For svær 3 Passende / For svær 7a Passende / For svær 8b Passende 9 Passende 16

17 11 Passende / For svær Engagement og indsats på modulet Antal timer som den studerende bruger på sit studie om ugen De studerende på VIA Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus bruger i gennemsnit mellem timer om ugen på deres studie. En mindre andel har desuden tilkendegivet, at de bruger timer om ugen på deres studie. Modul Resultat timer / Mere end 40 timer om ugen timer / timer 7a 8b timer timer timer / timer timer / timer Vurdering af egen arbejdsindsats på modulet De studerende er desuden blevet bedt om at vurdere deres egen arbejdsindsats på det netop afsluttede modul, og overordnet set vurderer de, at deres arbejdsindsats er stor til moderat. Modul Resultat 1 Stor 3 Stor / Moderat 7a 8b Stor / Moderat Stor / Moderat 9 Meget stor / Stor 11 Stor 13-17

18 3.10. Samarbejdet på modulet Samarbejdet mellem modulets ergoterapiundervisere De studerende vurderer, at samarbejdet mellem ergoterapiunderviserne på modulet overordnet set er forløbet godt. Modul Resultat 1 Meget godt / Godt 3 Godt / Moderat 7a 8b 9 - Godt / Moderat Meget godt / Godt 11 Meget godt / Godt 13 - Samarbejdet mellem modulets ergoterapiundervisere og sidefagsundervisere Samarbejdet mellem modulets ergoterapiundervisere og sidefagsundervisere har de studerende overordnet set vurderet til at være godt til moderat Modul Resultat 1 Godt / Moderat 3 Godt / Moderat 7a 8b 9 - Moderat Godt / Moderat 11 Godt / Moderat 13 - Samarbejdet mellem den studerende og ergoterapiunderviserne De studerende er desuden blevet bedt om at vurdere, hvordan samarbejdet er forløbet mellem dem selv og modulets ergoterapiundervisere. I denne forbindelse vurderer de studerende, at samarbejdet er forløbet godt. Modul Resultat 1 Meget godt / Godt 3 Godt / Moderat 7a Godt / Moderat 18

19 8b Meget godt / Godt 9-11 Meget godt / Godt 13 - Samarbejdet mellem den studerende og sidefagsunderviserne Samarbejdet mellem den studerende og sidefagsunderviserne er de studerende ligeledes blevet bedt om at vurdere, og resultatet er, at samarbejdet har fungeret godt til moderat. Modul Resultat 1 Godt / Moderat 3 Godt / Moderat 7a 8b 9 - Godt / Moderat Godt / Moderat 11 Godt / Moderat 13 - Samarbejdet med dine medstuderende Overordnet set vurderer de studerende, at deres samarbejde med deres medstuderende er forløbet meget godt til godt Modul Resultat 1 Meget godt / Godt 3 Meget godt / Godt 7a 8b 9 - Meget godt / Godt Meget godt / Godt 11 Meget godt / Godt 13 Meget godt / Godt 19

20 Samarbejdet i de kliniske forløb på modul 1, 3 og 9 Samarbejdet mellem den studerende og den kliniske underviser De studerende vurderer, at deres samarbejde med den kliniske underviser er forløbet meget godt til godt. Modul Resultat 1 Meget godt / Godt 3 Meget godt / Godt 9 Meget godt / Godt Samarbejdet mellem den studerende og de øvrige medarbejdere på det kliniske undervisningssted Desuden vurderer de studerende, at deres samarbejde med de øvrige medarbejdere på det kliniske undervisningssted har været meget godt til godt Modul Resultat 9 Meget godt / Godt Valgfag på modul 13 Valgfag udbudte fag og antal besvarelser fra studerende Nedenstående oversigt viser hvor mange studerende, som har besvaret spørgeskemaet indenfor hvert valgfag. Svarprocenten for hele modulet er 67 % (jf. punkt 2.7.) Valgfag Antal besvarelser Nationalt selvvalgt 26 Internationalt selvvalgt 2 Fysisk aktivitet og ergoterapi 7 Hjerneskaderehabilitering 8 Lifestyle Redesign Programme 0 Andet 8 Fagligt udbytte af valgfag De valgfag, som de studerende selv har tilrettelagt (nationalt og internationalt selvvalgt samt andet) vurderer de, at de har fået meget stort til stort fagligt udbytte af. De studerende, som har fulgt et valgfag udbudt her på uddannelsen vurderer desuden, at de har fået stort til moderat fagligt udbytte ud af disse. Valgfag Resultat Nationalt selvvalgt Meget stor / Stor Internationalt selvvalgt Meget stor / Stor Fysisk aktivitet og ergoterapi Stor / Moderat Hjerneskaderehabilitering Stor / Moderat / Lille Lifestyle Redesign Programme - Andet Meget stor / Stor 20

21 Sammenhæng med læringsudbytte Som det er tilfældet ovenfor, vurderer de studerende, som selv har tilrettelagt (nationalt og internationalt selvvalgt samt andet) deres valgfag, at der er meget stor til stor sammenhæng mellem valgfagets planlagte aktiviteter og modulets læringsudbytte. For de valgfag der er udbudt her på uddannelsen vurderer de studerende, som har deltaget heri, at der er stor til moderat sammenhæng mellem valgfagets planlagte aktiviteter og modulets læringsudbytte. Valgfag Resultat Nationalt selvvalgt Meget stor / Stor Internationalt selvvalgt Meget stor / Stor Fysisk aktivitet og ergoterapi Stor / Moderat Hjerneskaderehabilitering Stor / Moderat Lifestyle Redesign Programme - Andet Meget stor / Stor Valgfagets undervisningsformer Generelt vurderer de studerende, at valgfagenes undervisningsformer er relevante. Det er dog vigtigt at påpege, at der er en andel af de studerende, som har krydset af i kategorien ved ikke, hvis spørgsmålet ikke var relevant for dem at svare på. Valgfag Resultat Nationalt selvvalgt Relevant / Ved ikke Internationalt selvvalgt Relevant / Ved ikke Fysisk aktivitet og ergoterapi Meget relevant / relevant Hjerneskaderehabilitering Relevant Lifestyle Redesign Programme - Andet Meget relevant Valgfagets litteratur Relevansen af den anvendte litteratur De studerende som har deltaget i valgfagene vurderer overordnet set, at den anvendte litteratur er relevant. Som nævnt ovenfor er der en andel af de studerende som har krydset af i kategorien ved ikke, hvis spørgsmålet ikke var relevant for dem at svare på. Valgfag Resultat Nationalt selvvalgt Relevant / Ved ikke Internationalt selvvalgt Relevant / Ved ikke Fysisk aktivitet og ergoterapi Relevant Hjerneskaderehabilitering Relevant Lifestyle Redesign Programme - Andet Relevant 21

22 Sværhedsgraden af den anvendte litteratur Overordnet set vurderer de studerende, som har deltaget i valgfagene, at den anvendte litteratur er passende. Som påpeget ovenfor er der en andel af de studerende, som har krydset af i kategorien ved ikke, hvis spørgsmålet ikke var relevant for dem at svare på. Valgfag Resultat Nationalt selvvalgt Passende / Ved ikke Internationalt selvvalgt Passende / Ved ikke Fysisk aktivitet og ergoterapi Passende Hjerneskaderehabilitering Passende Lifestyle Redesign Programme - Andet Passende Mængden af den anvendte litteratur Mængden af den anvendte litteratur vurderer de studerende, som har deltaget i valgfagene, er passende. Afkrydsning i kategorien ved ikke er, som tidligere nævnt, blevet brugt, hvis spørgsmålet ikke var relevant for den studerende at svare på. Valgfag Resultat Nationalt selvvalgt Passende / Ved ikke Internationalt selvvalgt Passende / Ved ikke Fysisk aktivitet og ergoterapi Passende Hjerneskaderehabilitering Passende Lifestyle Redesign Programme - Andet Passende / Ved ikke Engagement og indsats på valgfaget Antal timer som den studerende bruger på sit studie om ugen Der er stor variation i resultatet af hvor mange timer de studerende mener de bruger på deres valgfag om ugen, men mange studerende vurderer, at de bruger mellem timer til timer om ugen. Valgfag Resultat Nationalt selvvalgt timer / timer Internationalt selvvalgt timer Fysisk aktivitet og ergoterapi timer / timer Hjerneskaderehabilitering timer / timer Lifestyle Redesign Programme - Andet timer /31-40 timer 22

23 Vurdering af egen arbejdsindsats på valgfaget De studerende som har tilrettelagt deres valgfag selv vurderer, at deres egen arbejdsindsats på valgfaget er meget stort til stort, mens de studerende, som har deltaget i valgfag udbudt her på uddannelsen, vurderer, at deres egen arbejdsindsats er stor til moderat Valgfag Resultat Nationalt selvvalgt Meget stor / Stor Internationalt selvvalgt Meget stor Fysisk aktivitet og ergoterapi Stor / Moderat Hjerneskaderehabilitering Stor / Moderat Lifestyle Redesign Programme - Andet Meget stor / Stor Samarbejdet på valgfaget Samarbejdet mellem valgfagets undervisere Der er meget variation i de indkomne resultater af samarbejdet mellem valgfagets undervisere, men tendensen er dog, at kategorien godt går igen på alle valgfag. Ved ikke er blevet valgt, hvis spørgsmålet ikke var relevant for den studerende at svare på. Valgfag Resultat Nationalt selvvalgt Meget godt / Godt / Ved ikke Internationalt selvvalgt Moderat Fysisk aktivitet og ergoterapi Meget godt / Godt Hjerneskaderehabilitering Godt / Moderat Lifestyle Redesign Programme - Andet Meget godt / Godt Samarbejdet mellem den studerende og valgfagets undervisere Som ovenfor er der også her stor variation i de indkomne resultater, men kategorien godt er det, som flest studerende har vurderet deres samarbejde med valgfagets undervisere til. Ved ikke er blevet valgt, hvis spørgsmålet ikke var relevant for den studerende at svare på. Valgfag Resultat Nationalt selvvalgt Meget godt / Godt / Ved ikke Internationalt selvvalgt Moderat Fysisk aktivitet og ergoterapi Meget godt / Godt Hjerneskaderehabilitering Godt / Moderat Lifestyle Redesign Programme - Andet Meget godt / Godt 23

24 Samarbejdet med dine medstuderende Overordnet set vurderer de studerende, at samarbejdet med deres medstuderende er meget godt, godt til moderat. Ved ikke er blevet valgt, hvis spørgsmålet ikke var relevant for den studerende at svare på. Valgfag Resultat Nationalt selvvalgt Meget godt / Godt / Ved ikke Internationalt selvvalgt Moderat / Dårligt Fysisk aktivitet og ergoterapi Meget godt / Godt Hjerneskaderehabilitering Meget godt /Godt Lifestyle Redesign Programme - Andet Godt / Moderat 24

25 4. Kategorisering af evalueringernes hovedresultater 4.1. A elementer, der fungerer særligt godt og som kan være til inspiration for andre Trivsel Uddannelsen har spurgt de studerende om i hvilken grad de trives på VIA Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus lige nu. En stor procentdel af de studerende svarede, at de i høj grad trives på uddannelsen lige nu. Der er i evalueringen ikke blevet spurgt ind til, hvorfor de studerende trives lige nu, så på den måde, er resultatet af dette spørgsmål blot en konstatering af, at vi overordnet set, har mange studerende som trives, og det kan vi som uddannelsen kun glæde os over. Modulets undervisningsformer Der er bred enighed blandt de studerende på alle moduler om, at undervisningsformerne er meget relevant til relevant. På den måde kan dette element betegnes som, at det fungerer særligt godt. Modulets litteratur Sværhedsgraden af den anvendte litteratur Desuden bør sværhedsgraden af den anvendte litteratur fremhæves som et element, der fungerer særligt godt, da de studerende overordnet set vurderer den til at være passende. Klinisk undervisning modul 1 og 3 Tilrettelæggelsen af den kliniske undervisning (inkl. den generelle og individuelle studieplan) De studerende er blevet bedt om at vurdere tilrettelæggelsen af den kliniske undervisning på modul 1 og 3 overordnet set, og de vurderer, at tilrettelæggelsen af det kliniske forløb er meget godt til godt. Det kan hermed konkluderes, at det er et element, som fungerer særligt godt. Fagligt udbytte Et andet element, som fungerer særligt godt er det faglige udbytte i forbindelse med den kliniske undervisning på modul 1 og 3. Overordnet set vurderer de studerende, at deres faglige udbytte har været meget stort til stort. Klinisk undervisning modul 9 Tilrettelæggelsen af det kliniske undervisningsforløb på modulet (inkl. den individuelle studieplan) Som det er tilfældet på modul 1 og 3, vurderer de studerende på modul 9, at tilrettelæggelsen af det kliniske forløb er meget godt til godt. På den måde kan det også her fastlægges, at det er et element, som fungerer særligt godt. 25

26 Modulets faglige indhold Den kliniske undervisnings faglige udbytte og sammenhæng overordnet set: Det faglige udbytte og sammenhængen mellem læringsudbytte og klinisk undervisning kan betegnes som et element der fungerer særligt godt, og overordnet set vurderer de studerende, at det er meget stort til stort Interventionen af borger/patient i klinisk undervisning De studerende har desuden vurderet, at det faglige udbytte af hele processen omkring intervention af borger/patient, inklusiv forberedelse, selve interventionen samt den efterfølgende refleksion har været meget stor til stor. Det er derfor et område, som fungerer særligt godt. Modulprøven Sammenhæng mellem modulets indhold og modulprøvens indhold Et andet område som fungerer særligt godt er sammenhængen mellem modulets indhold og modulprøvens indhold. De studerende, som har deltaget i evalueringerne, vurderer overordnet set, at der er meget stor til stor sammenhæng mellem modulets indhold og modulprøvens indhold. Samarbejdet på modulet Samarbejdet med dine medstuderende Overordnet set vurderer de studerende, at deres samarbejde med deres medstuderende er forløbet meget godt til godt. At det er et element, som fungerer særligt godt, hænger fint sammen med, at de studerende pt. i høj grad trives på deres uddannelse. Samarbejdet i de kliniske forløb på modul 1, 3, og 9 Samarbejdet mellem den studerende og den kliniske underviser De studerende vurderer, at deres samarbejde med den kliniske underviser er forløbet meget godt til godt på både modul 1, 3 og 9, og området fungerer af den grund særligt godt. Samarbejdet mellem den studerende og de øvrige medarbejdere på det kliniske undervisningssted Desuden vurderer de studerende, at deres samarbejde med de øvrige medarbejdere på det kliniske undervisningssted har været meget godt til godt. Området kan derfor også karakteriseres som, at det fungerer særligt godt. 26

27 4.2. B elementer, der fungerer tilfredsstillende Modulets overordnede rammer Introduktionen til modulet Af elementer som fungerer tilfredsstillende kan nævnes introduktionen til modulet, hvor de studerende på modul 1, 8b og 11 vurderer, at den har været meget god til god, mens de studerende på modul 7a, 9 og 13 vurderer, at den har været god til moderat. På modul 3 vurderer de studerende desuden, at den har været god Tilrettelæggelse af modulet Uddannelsen har spurgt, hvordan de studerende vurderer tilrettelæggelsen af modulet, herunder studieaktiviteternes placering ift. modul 1, 3, 7a, 8b og 11 samt tilrettelæggelsen af modulet, herunder valgfagenes faglige temaer ift. modul 13. Her viser resultatet, at de studerende overordnet set vurderer, at tilrettelæggelsen af modulet er god til moderat. Kigger man på de studerendes begrundelser for deres vurderinger, går det igen, at portfolioopgaverne i visse tilfælde er uhensigtsmæssigt placeret. De studerende giver blandt andet udtryk for at opgaverne ligger placeret for tæt på hinanden Modulets faglige udbytte og sammenhæng Hovedfaget Ergoterapi Fagligt udbytte og sammenhæng med læringsudbytte Hovedfaget ergoterapi kan betegnes som et element, der fungerer tilfredsstillende. De studerende har både vurdereret, at de overordnet set har fået stort til moderat udbytte af de elementer, som de er blevet undervist i, og at der er stor til moderat sammenhæng mellem den planlagte undervisning i faget ergoterapi og fagets læringsudbytte. Sidefagene Fagligt udbytte og sammenhæng med læringsudbytte De studerende vurderer overordnet set, at de har fået stort til moderat fagligt udbytte af de elementer, som de er blevet undervist i på de forskellige sidefag. Der er desuden, overordnet set, enighed blandt de studerende om, at der er stor til moderat sammenhæng mellem det pågældende sidefag og dets læringsudbytte. På den baggrund kan det fastslås, at det faglige udbytte og sammenhængen med læringsudbyttet fungerer tilfredsstillende ift. sidefagene. Sammenhæng med faget ergoterapi 22 sidefagsforløb er blevet vurderet i forbindelse med evalueringen af de ulige moduler. Heraf har de studerende vurderet, at 19 sidefagsforløb har stor til moderat sammenhæng med hovedfaget ergoterapi, mens 3 sidefagsforløb har moderat til lille sammenhæng med hovedfaget ergoterapi. Det er en væsentlig forbedring i forhold til den vurdering af sammenhængen mellem hovedfag og sidefag, som de studerende gav ved sidste evaluering i efteråret

28 Portfolioopgavernes faglige udbytte og sammenhæng med læringsudbytte Overordnet set vurderer de studerende, at der er meget stort, stort til moderat udbytte af portfolioopgaverne på modulerne. De studerende vurderer desuden, at der er meget stor til stor sammenhæng mellem modulets portfolioopgaver og dets læringsudbytte. Med afsæt i dette resultat kan det konkluderes, at portfolioopgavernes faglige udbytte og sammenhæng fungerer tilfredsstillende. Årsagen til at portfolioopgavernes faglige udbytte og sammenhæng ikke placeres i kategori A, er, at der på visse moduler er studerende, som udtrykker bekymring omkring placeringen af portfolioopgaverne, som nævnt tidligere. Modulets litteratur Relevansen af den anvendte littetur Relevansen af den anvendte litteratur fungerer tilfredsstillende, da de studerende vurderer, at den overordnet set har været relevant. Mængden af den anvendte litteratur Størstedelen af de studerende, som har deltaget i evalueringerne vurderer, at mængden af den anvendte litteratur er passende. Der er dog visse moduler, hvor en mindre andel af de studerende vurderer mængden af litteraturen til at være for stor. Da det kun er en mindre andel af de studerende, der vurderer, at mængden af litteraturen er for stor, kan det konkluderes, at elementet fungerer tilfredsstillende. Klinisk undervisning modul 1 og 3 Forberedelsen til den kliniske undervisning Både på modul 1 og 3 har de studerende vurderet, at de i høj grad eller i nogen grad føler sig forberedt på det kliniske undervisningsforløb, og elementet fungerer derfor tilfredsstillende. Sammenhæng med modulets læringsudbytte Dette område fungerer tilfredsstillende, da de studerende vurderer, at der er meget stort, stort til moderat sammenhæng med modulets læringsudbytte Klinisk undervisning modul 9 Modulets faglige indhold Vejledning, undervisning og evaluering i klinisk undervisning Det faglige udbytte af vejledning og evaluering vurderer de studerende har været meget stort til stort, mens det faglige udbytte af undervisning vurderes til at være stort til moderat. Området har derfor fungeret tilfredsstillende. 28

29 Koblingen mellem teori og praksis Med henblik på at afdække koblingen mellem teori og praksis, er de studerende blevet bedt om at vurdere, i hvilken grad de studieaktiviteter, som de har deltaget i på modul 1 til 8, har rustet dem fagligt til deres kliniske forløb på modul 9. Det er et element som fungerer tilfredsstillende, da de studerende i høj grad vurderer, at det har rustet dem til deres kliniske forløb på modul 9. Modulprøven Sammenhæng mellem modulets læringsudbytte og modulprøvens indhold Overordnet set vurderer de studerende på modul 1, 3 og 7a, at der er meget stor til stor sammenhæng mellem modulets læringsudbytte og modulprøvens indhold. De studerende på modul 8b, 9 og 11 vurderer desuden, at der er stor til moderat sammenhæng mellem modulets læringsudbytte og modulprøvens indhold. Dermed kan det konstateres at området fungerer tilfredsstillende. Modulprøvens sværhedsgrad Generelt har de studerende vurderet, at sværhedsgraden af modulprøven er passende. Der er dog en mindre andel af de studerende på de fleste moduler, som giver udtryk for at prøven var for svær. Af begrundelser for dette, kan nævnes for lidt tid til den skriftlige prøve for at kunne besvare den ordentligt. Overordnet set kan dette område dog betegnes som, at det fungerer tilfredsstillende. Engagement og indsats på modulet Vurdering af egen arbejdsindsats på modulet De studerende er blevet bedt om at vurdere deres egen arbejdsindsats på det netop afsluttede modul, og overordnet set vurderer de, at deres arbejdsindsats er stor til moderat, og det må betyde, at området fungerer tilfredsstillende. Dog er det væsentligt at påpege, at en mindre gruppe af de studerende bruger mellem timer om ugen på deres studie, og havde de i stedet brugt omkring 40 timer om ugen ville deres vurdering af egen indsats måske ligge endnu højere. Samarbejdet på modulet Samarbejdet mellem modulets ergoterapiundervisere De studerende vurderer, at samarbejdet mellem modulets ergoterapiundervisere fungerer godt, og det kan dermed konkluderes, at området fungerer tilfredsstillende. Samarbejdet mellem modulets ergoterapiundervisere og sidefagsundervisere Samarbejdet mellem modulets ergoterapiundervisere og sidefagsundervisere har de studerende overordnet set vurderet til at være godt til moderat, og området fungerer derfor tilfredsstillende. 29

30 Samarbejde mellem den studerende og modulets ergoterapiundervisere VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Samarbejdet mellem de studerende og ergoterapiunderviserne fungerer tilfredsstillende, hvilket kommer til udtryk ved, at de studerende vurderer, at samarbejdet er forløbet godt. Samarbejdet mellem den studerende og sidefagsunderviserne De studerende er ligeledes blevet bedt om at vurdere samarbejdet mellem dem selv og sidefagsunderviserne, og resultatet er, at samarbejdet har fungeret godt til moderat. I den forbindelse kan det konkluderes, at samarbejdet har fungeret tilfredsstillende. Valgfag på modul 13 Med undtagelse af de første tre spørgsmål i evalueringen, er resultaterne af valgfaget på modul 13 blevet behandlet i et særskilt afsnit i punkt 3. Efterfølgende er hvert spørgsmål blevet vurderet i forhold til om det er en kategori A, B eller C. Med undtagelse af et spørgsmål (antal timer som den studerende bruger på sit studie om ugen), placerer de resterende spørgsmål sig i kategori B, og det kan dermed konkluderes, at det er elementer som fungerer tilfredsstillende. I oversigten nedenfor er der udarbejdet et overblik over fordelingen af resultatet på tværs af valgfag i forhold til det enkelte spørgsmål. Spørgsmål Fagligt udbytte af valgfag Sammenhæng med læringsudbytte Valgfagets undervisningsformer Valgfagets litteratur Relevansen af den anvendte litteratur Sværhedsgraden af den anvendte litteratur Mængden af den anvendte litteratur Engagement og indsats på valgfaget Vurdering af egen arbejdsindsats på valgfaget Samarbejdet på valgfaget Samarbejdet mellem valgfagets undervisere Samarbejdet mellem den studerende og valgfagets undervisere Samarbejdet med dine medstuderende Resultat Meget stort / Stort / Moderat Meget stort / Stort / Moderat Relevant Relevant / Ved ikke Passende / Ved ikke Passende / Ved ikke Meget stort / Stort / Moderat Godt / Ved ikke Godt / Ved ikke Meget godt / Godt / Moderat / Ved ikke 4.3. C elementer, der har behov for justeringer Engagement og indsats på modulet Antal timer som den studerende bruger på sit studie om ugen Jf. det Lokale tillæg til studieordningen forventer uddannelsen, at den studerendes samlede studietid svarer til et fuldtidsstudium på gennemsnitligt 40 timer om ugen. Kigger man på fordelingen i procent for de studerende på VIA Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus, tilkendegiver en overvejende andel af de studerende, at de bruger timer om ugen på deres studier. Der 30

31 er dog også en mindre andel studerende, som vurderer, at de bruger mellem timer om ugen på deres studier. Uddannelsen mener af den grund, at der er behov for justering på området. Valgfag på modul 13 Engagement og indsats på valgfaget Antal timer som den studerende bruger på sit studie om ugen Som det er tilfældet på de øvrige moduler, vurderer en stor andel af de studerende, som har deltaget i valgfagene, at de bruger mellem timer om ugen på deres studier. Der er dog også en mindre andel studerende, som bruger enten timer eller timer om ugen på deres studier. Som ovenfor mener uddannelsen af denne grund, at der er behov for justering på området Opsummering Der er mange elementer på VIA Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus, som fungerer rigtigt godt eller tilfredsstillende, og det er vi som uddannelse rigtig glade for. På baggrund af ovenstående databearbejdning kan uddannelsen fastslå, at der er et element, hvor der er behov for justering, herunder Antal timer som den studerende bruger på sit studie om ugen. Slutrapporten vil blive behandlet på næstkommende møde i Teori-praksis råd, hvor man drøfter rapportens resultater, og kommer med anbefalinger til handlingsplanen (se punkt 5 og 6). 31

32 5. Generelle kommentarer til rapporten på baggrund af drøftelser i Teori-praksis råd Rådet havde følgende kommentarer til slutrapporten - Der ønskes en forklaring på, hvordan resultaterne er kategoriserede. Der er for eksempel tre sidefag, hvor de studerende vurderer at sammenhængen mellem det pågældende sidefag og hovedfaget er lille. Svar på rådets kommentarer - Da dette er en rapport, hvor vi kigger på de overordnede tendenser på alle de evaluererede moduler, da vil konklusionerne også afspejle dette. Grunden til at dette spørgsmål ikke er endt i kategori C, er, at hvis man sammenligner med sidste modulevaluering (E14), så er der sket en væsentlig forbedring på området. Sidste gang var der 10 ud af 24 sidefag, hvor de studerende havde vurderet, at der var lille sammenhæng med hovedfaget. Denne gang var det kun 3 sidefag ud af 22 sidefag, hvor de studerende havde vurderet lille sammenhæng med hovedfaget. Men det er bestemt noget vi skal være opmærksomme på fremadrettet, når vi udarbejder vores rapport. Vi bør derfor overveje at lave et afsnit, hvor vi opsummerer på resultaternes kategorisering, og hvor man kan påpege hvorfor eller hvorfor ikke et givent område skal med i handlingsplanen. Skal det ikke med i handlingsplanen som kategori C, kan man her notere det som et opmærksomhedspunkt, som uddannelsen vil handle på alligevel. 6. Handlingsplan I Teori-praksis rådet blev elementet Antal timer som den studerende bruger på sit studie om ugen drøftet, da modulevalueringerne viser, at der er et antal studerende på de pågældende moduler, som bruger mellem timer om ugen på deres studier. Rådet pointerede, at det er vigtigt at undersøge, hvorfor der er studerende, der bruger mindre end 40 timer om ugen på deres studier, og derfor anbefalede de, at der foretages en kvalitativ undersøgelse for at kortlægge dette. Nedenfor ses den konkrete plan, som blev udformet på baggrund af rådets anbefalinger. Element Handling Tid Ansvarlig Indikator Antal timer som Slut Line Folsgaard den studerende september Petersen bruger på sit studie om ugen Kvalitativ undersøgelse som har til formål at kortlægge hvorfor der er studerende der bruger mellem timer på deres studier om ugen Undersøgelsens resultater ses indarbejdet i planlægningen af studieaktiviteter på de ulige moduler i foråret

33 7. Bilag VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Nedenfor findes de foreløbige rapporter uden kommentarer for modul 1, 3, 7a, 8b, 9, 11 og 13. Det er på baggrund af disse rapporter, at slutrapporten er udarbejdet. Skulle man være interesseret i deltaljeret information om de data der ligger til grund for slutrapporten, vil det derfor være de foreløbige rapporter, der skal læses igennem. Bemærk at kommentarerne er fjernet fra de foreløbige rapporter, og det er gjort for at sikre anonymitet. 33

34 Foreløbig rapport uden kommentarer Evaluering af modul 1 Foråret 2015 Ref.: TRHJ Dato: Maj

35 Indledning Modulevalueringen for modul 1 i foråret 2015 er foretaget umiddelbart efter modulet er afsluttet. De studerende har fået spørgeskemaet sendt til deres VIA mail, og de haft cirka 14 dage til at besvare det. De studerende der ikke havde besvaret spørgeskemaet en uge inden deadline, fik tilsendt en påmindelsesmail. To dage inden deadline fik de studerende, som stadig ikke havde besvaret spørgeskemaet, endnu en påmindelsesmail. Derudover har evalueringen været annonceret på det pågældende moduls holdwebsted. Underviserne for det efterfølgende modul, har desuden annonceret evalueringen i undervisningen samt mindet de studerende, som ikke har besvaret spørgeskemaet, på, at de meget gerne måtte gøre dette. 58 studerende har modtaget spørgeskemaet, og heraf har 29 studerende besvaret det. Det vil sige, at der er en svarprocent på 50 %. Samlet status 35

36 Trivsel 1. I hvilken grad trives du på Ergoterapeutuddannelsen lige nu? Modulets overordnede rammer 2. Hvordan vurderer du introduktionen til modulet? 3. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af modulet, herunder studieaktiviteternes placering (eksempelvis forelæsninger, portfolioopgave, etc.)? 36

Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13. for. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Foråret Ref.: MSNI og MHOL Dato:

Slutrapport. Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13. for. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. Foråret Ref.: MSNI og MHOL Dato: Slutrapport Evaluering af modul 1, 3, 8, 9, 11 og 13 for VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Foråret 2016 Ref.: MSNI og MHOL Dato: 03.05.17 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Metodiske overvejelser...

Læs mere

Slutrapport. Evaluering af 2. semester

Slutrapport. Evaluering af 2. semester Slutrapport Evaluering af 2. semester Foråret 2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Metodiske overvejelser 3 2.1 Målgruppe 3 2.2 Kontaktoplysninger på de studerende 3 2.3 Validitet i forbindelse med udformningen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Efteråret 2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Svarprocenten 3 3 Præsentation af evalueringens data 4 3.1 Trivsel 4 3.2 Fremmøde 5 3.3 Semestrets overordnede

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering:

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering: Procedurebeskrivelse Evaluering af undervisning VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Seneste opdatering: 11.12.14 Journalnr.: U0231-1-05-2-13 Ref.: TRHJ / LIFP Procedure for evaluering af undervisning Nærværende

Læs mere

Status på modulevalueringer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus 2014 og handlingsplan for 2015

Status på modulevalueringer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus 2014 og handlingsplan for 2015 Dato: 10-03-2015 Revideret: 29-09-2015 Journalnr.: U0251-4-04-1-14 Ref.: ktho/tiht Status på modulevalueringer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus 2014 og handlingsplan for 2015 Jf. uddannelsens procedurebeskrivelse

Læs mere

Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været tydeligt fra starten af modulet?

Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været tydeligt fra starten af modulet? Evalueringsrapport modul 12, RAD109 Antal studerende på holde 25 Antal besvarelser 14 Svarprocent 56 % Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været

Læs mere

Modul Evaluering. Spørgeskema til studerende. Du har nu afsluttet Sygeplejerskeuddannelsens Modul x og vi vil bede dig om at evaluere modulet.

Modul Evaluering. Spørgeskema til studerende. Du har nu afsluttet Sygeplejerskeuddannelsens Modul x og vi vil bede dig om at evaluere modulet. Modul Evaluering Spørgeskema til studerende Evaluering af modul: For hold: Kære studerende på hold xxxx. Du har nu afsluttet Sygeplejerskeuddannelsens Modul x og vi vil bede dig om at evaluere modulet.

Læs mere

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Besvarelsesprocent 81% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Maj 2017 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Inddragelse af dimittender. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. VIA University College. Dato: Den 26.

Procedurebeskrivelse. Inddragelse af dimittender. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. VIA University College. Dato: Den 26. Procedurebeskrivelse Inddragelse af dimittender Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Dato: Den 26. august 2014 Journalnr.: U0231-1-05-1-14 Ref.: TRHJ og LIFP Procedure for kontakt til og inddragelse af dimittender

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Februar 2018 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2017 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Semesterevaluering for 2. semester Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Svarprocent Ikke-gennemført 3 8,1% Nogen svar 2 5,4% Gennemført 32 86,5% I alt 37 100,0% Spørgsmål til projektmodulet: Eksperimentel

Læs mere

Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt

Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt Semester- og uddannelsesevaluering for 6. semester Bacheloruddannelsen i Idræt Svarprocent Distribueret 72 71,3% Nogen svar 1 1,0% Gennemført 28 27,7% I alt 101 100,0% Spørgsmål til semestret: 6. semester

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi

Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi Semesterevaluering for 2. semester kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi Svarprocent Ikke-gennemført 1 6,7% Nogen svar 1 6,7% Gennemført 13 86,6% I alt 15 100,0% Spørgsmål til semestret:

Læs mere

Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 11 evaluering Hold: Erg109 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse:Besvarelsesprocent:38,4% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

EVALUERING AF TEORETISK UNDERVISNING. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. 6.sem, hold ERO116 Dato

EVALUERING AF TEORETISK UNDERVISNING. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. 6.sem, hold ERO116 Dato EVALUERING AF TEORETISK UNDERVISNING Ergoterapeutuddannelsen i Odense 6.sem, hold ERO116 Dato 29.01.19 Evalueringsresultater kort 1.1 Svarprocent Der gøres brug af evalueringsskema gældende for SUND i

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Semester 3 BSE17 Dato for evaluering: 12. februar 2019 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt

Læs mere

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: IT-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Semester 3 BSF17 Dato for evaluering: 4. september 2018 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt

Læs mere

Hold: bose15 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet?

Hold: bose15 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet? Hold: bose15 J.nr.: 4071 Modul: 7 Dato: 07. februar 2017 Status: 14 ud af 17 har besvaret evalueringen 82% Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Semester: 1 Dato: 07. februar 2017 Status: 11 ud af 21 har besvaret evalueringen I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem undervisningens indhold og semestrets

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi I efteråret 2009 blev der på Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi udbudt undervisning på fire moduler: Introduktion, Læring, kognition og

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Analyse af frafald. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. VIA University College. Dato: Den 26. august 2014

Procedurebeskrivelse. Analyse af frafald. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. VIA University College. Dato: Den 26. august 2014 Procedurebeskrivelse Analyse af frafald Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Dato: Den 26. august 2014 Journalnr.: U0231-1-05-4-14 Ref.: TRHJ og LIFP Procedure for analyse af frafald Nærværende procedurebeskrivelse

Læs mere

Opfølgning på evaluering

Opfølgning på evaluering Opfølgning på evaluering Semester: 4 BSE16 Dato for evaluering: 11-06-2018 Semesteransvarlig: Martin Tengberg Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 10 ud af 18 har svaret, hvilket

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Uddannelsesberetning Diplomuddannelsen i Ledelse

Uddannelsesberetning Diplomuddannelsen i Ledelse Uddannelsesberetning 2016 Diplomuddannelsen i Ledelse Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner (2.1.1)... 3 1.3 Trivsel (3.1)...

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Semester 3 BSE16 Dato for evaluering: 13. februar 2018 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Løbende evalueringer. Ergoterapeutuddannelsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Løbende evalueringer. Ergoterapeutuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Løbende evalueringer Ergoterapeutuddannelsen Modul 3 Hold 515 Evaluering udført dato 25.5.2016 1. Evalueringsresultater kort 1.1 Deltagerantal: 11 besvarelser ud af 36 mulige

Læs mere

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2011 Fag evaluering 7 Hold B10 (jan. 2012) Psykologi Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Cristina Lerche Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Cristina Lerche Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2015 Indhold Indledning... 2 Modulevaluering udleveret på modulets sidste kursusgang... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Samlet status... 3

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 13 Dato for evaluering: 31/10 2016 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 10/14 71% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi Evaluering af Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi I efteråret 2009 blev der på Suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi udbudt undervisning på modulet Pædagogisk-psykologisk teori. På dette

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efterår 2016 Modul: 12 Sted: RH Silkeborg og Hammel Neurocenter Svarprocent: 76 %

Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efterår 2016 Modul: 12 Sted: RH Silkeborg og Hammel Neurocenter Svarprocent: 76 % Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efterår 2016 Modul: 12 Sted: RH Silkeborg og Hammel Neurocenter Svarprocent: 76 % Metode: Bearbejdningen tager udgangspunkt i fem svarkategorier:

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Evalueringsrapport for bachelor-, tilvalgs- og kandidatuddannelsen i psykologi, Efterår 2013/Forår 2014.

Evalueringsrapport for bachelor-, tilvalgs- og kandidatuddannelsen i psykologi, Efterår 2013/Forår 2014. INSTITUT FOR PSYKOLOGI KØBENHAVNS UNIVERSITET Evalueringsrapport for bachelor-, tilvalgs- og kandidatuddannelsen i psykologi, Efterår 2013/Forår 2014. 18. SEPTEMBER 2014 Psykologi har i efteråret 2013

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010

Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010 Evaluering af Masteruddannelsen i Vejledning, efteråret 2010 På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2010 udbudt undervisning på modulerne og. I alt var der 57 studerende tilmeldt til de

Læs mere

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/

Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/ Fag: Modul 2 evaluering Hold: Erg512 Dato: 24/01 2013 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Svarprocent 86,3% 1.0 Spørgsmål vedrørende modulets

Læs mere

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 Bliv opdateret VIA University College SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 VCM-UDDANNELSEN Udarbejdet af Mette Blach (MEBG) Bliv opdateret VIA University College INDHOLD 1 FORMÅL OG KONSEKVENS 3

Læs mere

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 Bliv opdateret VIA University College SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 MFØ/MM-UDDANNELSEN Udarbejdet af Mette Blach (MEBG) Bliv opdateret VIA University College INDHOLD 1 FORMÅL OG KONSEKVENS

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt undervisning i følgende to moduler indenfor suppleringsuddannelsen i Generel Pædagogik: og Videnskabsteori

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 12 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Hold: Navn: Evalueringen

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Retningslinje for fælles evaluering

Retningslinje for fælles evaluering 8.2.2017 Retningslinje for fælles evaluering Teoretiske studieaktiviteter Indhold 1. Formål... 2 1.1 Definition af Teoretiske studieaktiviteter... 2 2. Procedure for fælles evaluering... 2 2.1 Ansvar og

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der på Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt fire moduler hhv., Læring, kognition og udvikling,

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Sociologi, foråret 2011 Evaluering af Pædagogisk Sociologi, foråret 2011 I foråret 2011, blev der udbudt tre moduler på suppleringsuddannelsen i, Pædagogisk teori, Sociologisk teori og videnskabsteori. Modulerne er dog evalueret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Hold: bose15 Modul: 5 Modulansvarlig : LFI J.nr. Dato: 16. november 2016 Status: 14 ud af 16 har besvaret evalueringen Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer

Læs mere

Helhedsvurdering. Vejledning til helhedsvurdering af den uddannelsesfaglige. kvalitet i Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Helhedsvurdering. Vejledning til helhedsvurdering af den uddannelsesfaglige. kvalitet i Den sundhedsfaglige diplomuddannelse 26.04.2017 Helhedsvurdering Vejledning til helhedsvurdering af den uddannelsesfaglige kvalitet i Den sundhedsfaglige diplomuddannelse Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Opfølgning... 3 2.

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Evaluering af Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi For Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi foreligger der evalueringer af undervisningen på tre moduler: perspektiver i pædagogisk-antropologi,

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1

Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1 Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 10. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Modul 03 (syde15) - F16 1

Resultater for Modul 03 (syde15) - F16 1 Resultater for Modul 3 (syde15) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Opfølgning på evaluering

Opfølgning på evaluering Opfølgning på evaluering Semester: 5 Dato for evaluering: 13/2 2018, mundtlig evaluering 26/1 2018 Semesteransvarlig: KR Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 7/12 svarer til 58% I

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Hold BSE15, Semester 7 valgfrit element social ulighed i sundhed - J.nr.: 4071 Dato for evaluering: oktober 2018 Modul/semesteransvarlig:

Læs mere

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1 Resultater for Modul 7 (3kde14) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 7. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera ret 2015 Indhold Indledning... 2 Forretningsudvalget (FU)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Møde den 9. oktober 2015... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1

Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1 Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet semester 1. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Modul 03 (3kde15) - F16 1

Resultater for Modul 03 (3kde15) - F16 1 Resultater for Modul 3 (3kde15) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: 10, hold BoSE14 Dato for evaluering: 7/2 2017 Modul/semesteransvarlig: Kirstine Rosendal Antal studerende/mulige der har svaret

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Semesterevaluering foråret 2014 IT/kommunikation

Semesterevaluering foråret 2014 IT/kommunikation Semesterevaluering foråret 2014 IT/kommunikation Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Studieophold Har du været på studieophold i udlandet eller under et andet studieprogram

Læs mere

Opfølgning på evaluering J.nr.: 4071

Opfølgning på evaluering J.nr.: 4071 Opfølgning på evaluering J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 Semester: 5 Dato for evaluering: 11/2 2019 Semesteransvarlig: KR Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 9/19 svarer til 47% I hvilken

Læs mere

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Hold: bosf16 J.nr.: 4071 Modul: 5 Dato: 08. maj 2017 Status: 10 ud af 13 har besvaret evalueringen Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efterår 2009 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet semester

Læs mere

Resultater for Kirkeforskning (3kde15kir) - F18 1

Resultater for Kirkeforskning (3kde15kir) - F18 1 Resultater for Kirkeforskning (3kde15kir) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11, valgfaget kirkeforskning. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage

Læs mere

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden.

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden. Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi 2010F I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 1 modul indenfor pædagogisk psykologi Videnskabsteori og metode i et. I alt var der 69 tilmeldte

Læs mere

Uddannelsesberetning Akademiuddannelsen i Ungdoms- og voksenundervisning

Uddannelsesberetning Akademiuddannelsen i Ungdoms- og voksenundervisning Uddannelsesberetning 2016 Akademiuddannelsen i Ungdoms- og voksenundervisning Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner (2.1.1)...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Resultater... 4

Læs mere

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet?

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet? Hold: bosf16 J.nr.: 4071 Modul: 7 Dato: 31. juli 2017 Status: 9 ud af 13 har besvaret evalueringen Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe

Læs mere

Uddannelsesberetning Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning

Uddannelsesberetning Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Uddannelsesberetning 2016 Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner

Læs mere

Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb

Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb De studerende evaluerer jf. kvalitetshåndbogens kriterium 5.1 alle de teoretiske undervisningsforløb. Den fælles UCL-metode benyttes, så

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Opfølgning på evaluering

Opfølgning på evaluering Opfølgning på evaluering Semester: 2. semester BOSF17 Dato for evaluering: Uge 4-6 2018 Semesteransvarlig: LM Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 10 ud af 17 har svaret på hele spørgeskemaet,

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro VIA University College Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. 2014. Resumé SIH s årlige opsummering for 2014 af skriftlig

Læs mere

Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510

Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510 Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510 Udført af: University College Lillebælt: Lenda Ballum (UCL) Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Antal besvarelser: 17 Antal inviterede respondenter (pr.

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 3 Dato for evaluering: 17/11 2016 Modul/semesteransvarlig: LM Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 15/18 83% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik

Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik Evaluering af masteruddannelsen i Sundhedspædagogik Der blev i efteråret 2008 udbudt undervisning i et modul på masteruddannelsen i sundhedspædagogik. Det var i modulet Sundhedspædagogik og sundhedsfremme:

Læs mere

Side 1 Evaluering af teoretisk undervisning

Side 1 Evaluering af teoretisk undervisning Side 1 Evaluering af teoretisk undervisning 1. I hvilken grad er du blevet introduceret til undervisningsforløbets læringsudbytter/mål (f.eks. via It s learning, introduktion ved underviser, studieplaner

Læs mere

Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efteråret 2016 Modul: 11 Sted: RH Viborg/Skive Svarprocent: 76 %

Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efteråret 2016 Modul: 11 Sted: RH Viborg/Skive Svarprocent: 76 % Bearbejdning af data fra evaluering af klinisk undervisning Periode: Efteråret 2016 Modul: 11 Sted: RH Viborg/Skive Svarprocent: 76 % Metode: Bearbejdningen tager udgangspunkt i fem svarkategorier: Meget

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i produktion

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i produktion Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i produktion TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Uddannelsesberetning Akademiuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration

Uddannelsesberetning Akademiuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration Uddannelsesberetning 2016 Akademiuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration Indhold 1. Manglende målopfyldelse... 4 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 4 1.2 Uddannelsens rammer og

Læs mere

Modul 13. Gældende pr. august Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 13. Gældende pr. august Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 13 Gældende pr. august 2014 1 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Ansøgningsprocedure... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2018

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2018 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2018 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 81 studerende den 22. juni 2018. Der

Læs mere

Evaluering af Master i Vejledning

Evaluering af Master i Vejledning Evaluering af Master i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i foråret 2009 udbudt et modul:. Ud af 31 tilmeldte, har 13 besvaret dette evalueringsskema, hvilket giver en svarprocent på

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for E16 på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Undervisningsevalueringsrapport for E16 på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Undervisningsevalueringsrapport for E16 på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Fordeling af evalueringsresultater

Læs mere