Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017"

Transkript

1 Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag En borger klagede til ombudsmanden over Sundheds- og Ældreministeriets afslag på aktindsigt i en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen af 4. februar 1997 til det daværende sundhedsministerium. I afslaget henviste ministeriet til ministerbetjeningsreglen i offentlighedsloven. Sundhedsstyrelsens udtalelse var afgivet som bidrag til ministeriets besvarelse af et folketingsspørgsmål om retstilstanden for omskæring af drenge. 16. marts 2017 Forvaltningsret Borgeren påpegede over for ministeriet, at Sundhedsstyrelsens udtalelse var afgivet til udenforstående, da den var sendt som bilag til et brev fra ministeriet til bl.a. de norske sundhedsmyndigheder i Sundheds- og Ældreministeriet henviste til, at ministeriet ikke kunne konstatere, om Sundhedsstyrelsens udtalelse af 4. februar 1997 var identisk med det bilag, der var sendt med brevet fra Bilaget var nemlig ikke journaliseret på den sag, hvor brevet var journaliseret. I brevet var bilaget omtalt som en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen af 4. februar Det var ombudsmandens opfattelse, at Sundheds- og Ældreministeriet i medfør af officialprincippet burde have oplyst sagen yderligere for at konstatere, om der var tale om identiske dokumenter. En yderligere oplysning kunne bl.a. være sket ved henvendelse til de norske myndigheder, der fik tilsendt bilaget i En pligt til at kontakte bl.a. de norske myndigheder kunne efter ombudsmandens opfattelse også følge af, at Sundheds- og Ældreministeriet havde pligt til at udfolde rimelige bestræbelser for at rekonstruere bilaget, der ved en fejl ikke var journaliseret på sagen. Ombudsmanden henstillede derfor til Sundheds- og Ældreministeriet, at ministeriet genoptog sagen for at undersøge den yderligere og træffe fornyet afgørelse om retten til aktindsigt i Sundhedsstyrelsens udtalelse. Samtidig anmodede ombudsmanden ministeriet om på ny at overveje spørgsmålet om meraktindsigt, også fordi Sundhedsstyrelsens udtalelse var 20 år gammel, og under henvisning til det nærmere indhold af udtalelsen sammenlignet med svaret på folketingsspørgsmålet. (Sag nr. 16/05300)

2 Herunder gengives ombudsmandens udtalelse i sagen efterfulgt af en sagsfremstilling: Ombudsmandens udtalelse 1. Hvad drejer sagen sig om? Du anmodede den 23. september 2016 Sundheds- og Ældreministeriet om aktindsigt i et bilag til et brev af 31. maj 1999 fra det daværende sundhedsministerium til den daværende afdelingsdirektør i det norske Social- og Helsedepartementet. Du var i besiddelse af en kopi af brevet, som du vedlagde til ministeriet i forbindelse med din aktindsigtsanmodning. Bilaget var i brevet beskrevet som en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen af 4. februar 1997, hvoraf den danske retstilstand [om omskæring af drenge; min bemærkning] fremgår. Efter en søgning i ministeriets historiske databaser afslog Sundheds- og Ældreministeriet den 28. september 2016 din anmodning om aktindsigt, med henvisning til at det ikke havde været muligt at identificere det pågældende dokument. For på anden måde at få aktindsigt i dokumenter vedrørende retstilstanden for omskæring af drenge bad du den 18. oktober 2016 Sundheds- og Ældreministeriet om aktindsigt i en sag med et bestemt sagsnr. i ministeriet (sagsnr /01-10), der vedrører sundhedsministerens besvarelse af folketingsspørgsmål nr. 168 (alm. del bilag 462) om omskæring af drenge. Spørgsmålet, der blev stillet af Folketingets Retsudvalg den 22. januar 1997, lød således: Hvilke lovmæssige og lægelige regler findes for omskæring af drenge, hvem har lovmæssig ret til at udføre denne handling, kan der dispenseres fra dette, og kan omskæring ske andre steder end på et hospital? Sundhedsministerens svar på spørgsmålet lød således: Svar: Til brug for besvarelsen er indhentet udtalelse fra Sundhedsstyrelsen. Der er ingen lovgivning, der specifikt regulerer omskæring af drenge. Generelt for operative indgreb gælder imidlertid, at disse alene må udføres af autoriserede læger. Det følger af lægelovens 25, stk. 2. Enhver 2/18

3 læge med ret til selvstændigt virke har således principiel mulighed for at omskære drenge. Med hensyn til hvor omskæring kan udføres, har Sundhedsstyrelsen oplyst, at det kan ske i såvel speciallægepraksis som på hospital. Ved afgørelse af 15. november 2016 meddelte Sundheds- og Ældreministeriet dig fuld aktindsigt i folketingsspørgsmålet samt ministerens besvarelse, herunder i ministeriets oversendelsesbrev til Folketingets Retsudvalg. Sundheds- og Ældreministeriet meddelte derimod afslag på aktindsigt i en udtalelse af 4. februar 1997 fra Sundhedsstyrelsen, afgivet som bidrag til besvarelsen af folketingsspørgsmålet. Det skete med henvisning til, at udtalelsen (der lå på den pågældende sag i ministeriet i to identiske udgaver, jf. ministeriets sagsnr /01-10) var et internt dokument udvekslet på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, at en minister havde eller ville få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder, jf. 23, stk. 1, nr. 2, jf. 24, stk. 1, nr. 1, i offentlighedsloven. Du gjorde herefter over for ministeriet gældende, at udtalelsen fra Sundhedsstyrelsen af 4. februar 1997 var identisk med bilaget til brevet af 31. maj 1999 til det norske Social- og Helsedepartementet, og at dokumentet derfor måtte anses for afgivet til udenforstående. Sundheds- og Ældreministeriet fastholdt i afgørelse af 6. december 2016, at udtalelsen fra Sundhedsstyrelsen i sagen om besvarelse af folketingsspørgsmålet var omfattet af 24, stk. 1, nr. 1, i offentlighedsloven. Ministeriet henviste i den forbindelse til, at ministeriet da bilaget til brevet af 31. maj 1999 til det norske Social- og Helsedepartementet ikke fandtes på sagen, hvor selve brevet var journaliseret ikke havde mulighed for at konstatere, om der var tale om samme dokument. Sundheds- og Ældreministeriet fandt ikke grundlag for at meddele aktindsigt i udtalelsen fra Sundhedsstyrelsen efter meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens 14. Nedenfor under pkt. 2 tager jeg stilling til spørgsmålet om aktindsigt i udtalelsen fra Sundhedsstyrelsen af 4. februar 1997 afgivet i forbindelse med besvarelse af folketingsspørgsmålet herunder til spørgsmålet om, hvorvidt det må anses for godtgjort eller sandsynliggjort, at dokumentet er identisk med bilaget til det daværende sundhedsministeriums brev af 31. maj 1999 til det norske Social- og Helsedepartementet. 3/18

4 Under pkt. 3 tager jeg stilling til en eventuel pligt til at rekonstruere bilaget til brevet af 31. maj 1999 til det norske Social- og Helsedepartementet, og under pkt. 4 tager jeg stilling til spørgsmålet om meroffentlighed. 2. Sundhedsstyrelsens udtalelse af 4. februar Retsgrundlaget I offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1-2, og stk. 2, samt 24, stk. 1 (jf. lov nr. 606 af 12. juni 2013) er fastsat følgende regler: 23. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter. Som interne dokumenter anses 1) dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående, 2) dokumenter, der efter 24, stk. 1, udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, Stk. 2. Dokumenter omfattet af stk. 1, der afgives til udenforstående, mister deres interne karakter, medmindre afgivelsen sker af retlige grunde, til forskningsmæssig brug eller af andre lignende grunde. 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand mellem: 1) Et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder. 2) Forskellige ministerier. Bestemmelsen i 24, stk. 1, angiver de betingelser, der skal være opfyldt, for at et dokument eller en oplysning kan undtages fra aktindsigt, mens 23, stk. 1, nr. 2, præciserer, at dokumenter omfattet af 24, stk. 1, også skal betragtes som interne dokumenter. Jeg bemærker i øvrigt, at det følger af ikrafttrædelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 42, at loven som udgangspunkt også gælder for dokumenter, der er udfærdiget før lovens ikrafttræden den 1. januar Det gælder bl.a. dokumenter omfattet af Om udtrykket afgivet til udenforstående er anført bl.a. følgende i bemærkningerne til 23 i offentlighedsloven (jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013): 4/18

5 Bestemmelsen i stk. 2, der er ny, bestemmer, at interne dokumenter, der afgives til udenforstående, som hovedregel mister deres interne karakter. Baggrunden for bestemmelsen er, at den myndighed, der har afgivet et dokument til en udenforstående, må anses for at have opgivet retten til at beskytte det pågældende interne dokument. Med udtrykket afgives sigtes til, at det pågældende dokument, uanset på hvilken måde det sker, er gjort fysisk tilgængeligt for en udenforstående dvs. at dokumentet er gjort tilgængelig på en sådan måde, at den udenforstående kan komme i egentlig fysisk besiddelse af dokumentet. Der vil være tale om afgivelse i lovens forstand, hvis dokumentet f.eks. udleveres til den udenforstående på et møde, hvis det sendes til den udenforstående, herunder som almindelig post, eller med telefax, eller hvis dokumentet lægges på myndighedens hjemmeside på internettet, således at det er muligt for udenforstående at udskrive, downloade eller kopiere det pågældende dokument. Det følger af bestemmelsen, at dokumentet alene mister sin interne karakter, hvis det afgives til udenforstående. Herved forstås en privat fysisk eller juridisk person eller en myndighed, der ikke er en del af den myndighed, som har udarbejdet dokumentet. En udveksling mellem forskellige enheder inden for samme myndighed vil således ikke fratage dokumentets dets interne karakter, jf. stk. 1, mens det vil være tilfældet, hvis der er tale om en anden selvstændig myndighed Af bemærkningerne til bestemmelsen i 24, stk. 1, fremgår bl.a. følgende: Bestemmelsen i stk. 1 har ( ) i første række til formål at sikre en beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces, når dokumenter og oplysninger udveksles mellem forskellige myndigheder i forbindelse med ministerbetjening. Bestemmelsen skal ses i lyset af, at en minister har brug for at få kvalificeret fortrolig rådgivning og bistand fra embedsværket også i sager, hvor ekspertisen er fordelt på flere forvaltningsmyndigheder, og bestemmelsen skal medvirke til, at ministeren på hensigtsmæssig måde kan varetage sine funktioner som regeringspolitiker. Det afgørende for, om et dokument eller en oplysning, der udveksles mellem f.eks. to ministerier i stk. 1 s forstand sker i forbindelse med ministerbetjening, er, om udvekslingen sker i en sammenhæng og på et tids- 5/18

6 punkt, hvor der er konkret grund til at antage, at ministeren har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. ( ) Som eksempler på opgaver, der vil være omfattet af bestemmelsen, kan bl.a. nævnes embedsværkets rådgivning af ministeren om mulige politiske problemer i en sag samt løsningen heraf, embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse af forhandlinger med f.eks. andre ministerier eller oppositionen, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i en forespørgselsdebat eller et samråd i Folketinget, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i et telefonisk eller fysisk møde med andre ministre, embedsværkets udarbejdelse af lovforslag og besvarelse af folketingsspørgsmål samt embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse og iværksættelse af politiske initiativer som politikoplæg, reformprogrammer, handlingsplaner og idékataloger. Omfattet af bestemmelsen er forskellige typer af interne dokumenter (og oplysninger), der udveksles i forbindelse med ministerbetjening, herunder bl.a. udkast til talepapir, materiale til brug for pressemøder m.v., udkast til bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål, notater, redegørelser, idékataloger, sagkyndige udtalelser og vurderinger, handlingsplaner m.v. Retsvirkningen af, at et internt dokument eller en intern oplysning anses for omfattet af bestemmelsen i stk. 1, er, at dokumentet eller oplysningen ikke i forbindelse med afgivelsen til en anden forvaltningsmyndighed mister sin interne karakter. Dokumenter eller oplysninger, der udveksles i forbindelse med ministerbetjening, kan således ikke anses for afgivet til udenforstående. Ved udførelsen af opgaver i forbindelse med ministerbetjening kan f.eks. et ministeriums departement og en underordnet styrelse i princippet anses som en (funktionel) enhed. Ministerbetjeningsdokumentet kan, hvis det videresendes eller anvendes i en anden sammenhæng end ministerbetjening af henholdsvis den udfærdigende og den modtagende myndighed, efter omstændighederne miste sin interne karakter. Om dette spørgsmål henvises til betænkningens kapitel 16, pkt (side 608 ff.) Jeg kan om udtrykket afgivet til udenforstående særligt i relation til ministerbetjeningsdokumenter også henvise til Mohammad Ahsan, Offentlig- 6/18

7 hedsloven med kommentarer (2014), s. 409 ff. og s. 438 ff. Sidstnævnte sted er anført bl.a. følgende: 7. Videreanvendelse og videregivelse af ministerbetjeningsdokumenter Bestemmelsen i 23, stk. 2, gælder også for ministerbetjeningsdokumenter, men da den bygger på et udgangspunkt om, at interne dokumenter mister deres interne karakter ved afgivelse til udenforstående, får den et anderledes indhold i forhold til ministerbetjeningsdokumenter, der efter 24, stk. 1, netop bevarer deres interne karakter, selvom de udveksles med udenforstående i forbindelse med ministerbetjening. I forhold til den efterfølgende videresendelse eller videreanvendelse af et (udvekslet) ministerbetjeningsdokument, bemærkes følgende; I det tilfælde, hvor den myndighed, der har modtaget et ministerbetjeningsdokument, videreanvender eller videregiver det pågældende dokument i en sammenhæng, der ikke vedrører ministerbetjening, vil ministerbetjeningsdokumentet miste sin interne karakter, og det vil være undergivet aktindsigt efter offentlighedslovens almindelige regler Min vurdering Det er i Sundheds- og Ældreministeriets afgørelse af 15. november 2016 ikke nærmere begrundet, hvorfor det undtagne dokument blev anset for udvekslet som led i ministerbetjening. Det undtagne dokument er imidlertid udvekslet mellem kredsen af myndigheder omfattet af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1, og det falder ind under de eksempler på opgaver, som ud fra forarbejderne er omfattet af bestemmelsen, nemlig besvarelse af folketingsspørgsmål. Jeg er på den baggrund enig med Sundheds- og Ældreministeriet i, at dokumentet som udgangspunkt må anses for udvekslet som led i ministerbetjening og dermed ikke omfattet af retten til aktindsigt, jf. offentlighedslovens 24, stk. 1, nr Du har som nævnt gjort gældende, at Sundhedsstyrelsens udtalelse af 4. februar 1997 til brug for besvarelsen af folketingsspørgsmålet er identisk med bilaget til brevet af 31. maj 1999, og at det dermed er sandsynliggjort ud over rimelig tvivl, at ministerbetjeningsdokumentet er afgivet til udenforstående og dermed har mistet sin interne karakter. 7/18

8 Du har i den forbindelse anført, at det ikke er plausibelt, at der har været to forskellige udtalelser fra Sundhedsstyrelsen med samme datering og med samme emne I afgørelsen af 6. december 2016 samt i udtalelsen til mig af 12. januar 2017 har Sundheds- og Ældreministeriet anført, at ministeriet som følge af, at bilaget til ministeriets brev af 31. maj 1999 til bl.a. de norske sundhedsmyndigheder ikke er journaliseret på samme sag som brevet ikke kan konstatere, om bilaget er identisk med Sundhedsstyrelsens udtalelse af 4. februar 1997 til ministeriet som led i besvarelsen af folketingsspørgsmål nr Derfor kan Sundheds- og Ældreministeriet heller ikke konstatere, om dokumentet er afgivet til udenforstående og dermed har mistet sin interne karakter. I udtalelsen til mig har Sundheds- og Ældreministeriet videre anført, at ministeriet ikke har fundet anledning til at rette henvendelse til de norske, svenske eller finske myndigheder med henblik på at undersøge, om de måtte være i besiddelse af bilaget til brevet af 31. maj Grunden til, at ministeriet også har nævnt de svenske og finske myndigheder, er som jeg forstår det at brevet af 31. maj 1999 blev sendt til disse i kopi. Sundheds- og Ældreministeriet har foretaget søgninger i ministeriets historiske baser for sagsperioderne og med henblik på at identificere den sag, hvor Sundhedsstyrelsens udtalelse af 4. februar 1997 er journaliseret. Det har ikke været muligt at fremfinde dokumentet. Jeg går ud fra, at ministeriet henviser til andre sager end sagsnr /01-10, hvor udtalelsen fra Sundhedsstyrelsen er journaliseret (i to identiske udgaver) Jeg er enig med Sundheds- og Ældreministeriet i, at ministeriet på baggrund af de oplysninger, som ministeriet allerede havde i sagerne om dels besvarelsen af folketingsspørgsmålet, dels i sagen, hvor brevet af 31. maj 1999 er journaliseret, ikke med sikkerhed kunne konstatere, at de to dokumenter er identiske. Det følger imidlertid af det almindelige forvaltningsretlige officialprincip, at en myndighed har ansvaret for, at sagerne oplyses i tilstrækkeligt omfang, inden der træffes afgørelse i sagen. Der er ingen almindelige regler for, hvilke oplysninger det er nødvendigt at tilvejebringe, men en sag skal undersøges så langt, som det i det enkelte tilfælde er nødvendigt for at træffe en forsvarlig og rigtig afgørelse. Se bl.a. Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer (2013), s. 495 f. Det er min opfattelse, at du i forbindelse med sagen bl.a. i din henvendelse af 18. november 2016 fremkom med oplysninger, der sandsynliggjorde, at udtalelsen af 4. februar 1997 fra Sundhedsstyrelsen i forbindelse med besvarelsen af folketingsspørgsmålet var identisk med bilaget til brevet af 31. maj 8/18

9 1999. Jeg har i den forbindelse bl.a. lagt vægt på, at der var tale om udtalelser af samme dato og om samme emne. Efter at Sundheds- og Ældreministeriet havde fået disse oplysninger, var ministeriet efter min opfattelse som følge af officialprincippet forpligtet til at oplyse sagen yderligere med henblik på at konstatere, om der var tale om identiske dokumenter, således at udtalelsen af 4. februar 1997 var videreanvendt på en måde, som gjorde, at den var afgivet til udenforstående og ikke længere kunne undtages efter offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1. En sådan yderligere sagsoplysning kunne bl.a. ske ved henvendelse til de norske, svenske eller finske myndigheder, som havde fået tilsendt bilaget til brevet af 31. maj Jeg har gjort Sundheds- og Ældreministeriet bekendt med min opfattelse og henstillet til ministeriet at genoptage sagen med henblik på at oplyse den yderligere og træffe en ny afgørelse om din ret til aktindsigt. 3. Pligt til at rekonstruere bilaget til brevet af 31. maj 1999 Sundheds- og Ældreministeriet har beklaget, at bilaget til brevet af 31. maj 1999 til det norske Social- og Helsedepartementet ikke findes på sagen, hvor brevet er journaliseret. Jeg går derfor ud fra, at det er en fejl, at bilaget er bortkommet eller ikke er journaliseret på sagen, og at det f.eks. ikke er kasseret i overensstemmelse med arkivlovens regler. I en sådan situation har myndigheden i forbindelse med en aktindsigtsanmodning pligt til at udfolde rimelige bestræbelser på at rekonstruere dokumentet. Se bl.a. Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 175 f. I forbindelse med, at Sundheds- og Ældreministeriet bl.a. på baggrund af din henvendelse af 18. november 2016 identificerede den sag, hvor brevet af 31. maj 1999 var journaliseret, burde ministeriet således have udfoldet rimelige bestræbelser på at rekonstruere bilaget. Det er min opfattelse, at ministeriet også i denne forbindelse burde have rettet henvendelse til de norske, svenske eller finske myndigheder for eventuelt at få en kopi af bilaget, og at ministeriet ikke kunne nøjes med at konstatere og beklage, at bilaget ikke fandtes i sagen. Jeg har gjort ministeriet bekendt med min opfattelse. Om henstilling om genoptagelse, se ovenfor under pkt /18

10 4. Meroffentlighed efter offentlighedslovens Retsgrundlaget I offentlighedslovens 14, stk. 1 (jf. lov nr. 606 af 12. juni 2013) er indeholdt følgende regel: 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. I bemærkningerne til bestemmelsen (jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013) er anført bl.a. følgende: Meroffentlighedsprincippet bygger på, at lovens undtagelsesbestemmelser i ikke indeholder et pålæg til myndighederne m.v. om at undtage de dokumenter og oplysninger, der er omfattet af undtagelsesbestemmelserne fra retten til aktindsigt, men i almindelighed blot indebærer, at de pågældende dokumenter og oplysninger kan undtages fra retten til aktindsigt. Meroffentlighedsprincippet kan på den baggrund siges at ligge i naturlig forlængelse af offentlighedsprincippet, idet det er med til at sikre størst mulig åbenhed i forvaltningen ved at give offentligheden mulighed for at få adgang til myndighedernes dokumenter og oplysninger selv i de tilfælde, hvor de pågældende dokumenter og oplysninger principielt set kan undtages fra aktindsigt efter lovens undtagelsesbestemmelser. I forbindelse med vurderingen af, om der kan meddeles aktindsigt efter stk. 1, må der som efter gældende ret foretages en afvejning af modstående interesser. Der skal således på den ene side tages hensyn til styrken, svagheden eller fraværet af den aktindsigtssøgendes interesse i at få indsigt i de pågældende dokumenter og oplysninger, og på den anden side styrken af den beskyttelsesinteresse, der ligger bag den pågældende undtagelsesbestemmelse og andre lovlige hensyn. I de tilfælde, hvor et massemedie eller en forsker tilknyttet et anerkendt forskningsinstitut anmoder om aktindsigt, vil det i almindelighed kunne lægges til grund, at der foreligger en berettiget interesse i at få indsigt i dokumenterne eller oplysningerne, som vil skulle afvejes overfor eventuelle modstående interesser. Det bemærkes dog mere overordnet, at de nævnte tilfælde, hvor der foreligger et reelt og sagligt behov for at undtage de 10/18

11 pågældende dokumenter m.v., vil vurderingen af spørgsmålet om meraktindsigt formentlig meget ofte føre til, at der ikke er grundlag for at give indsigt efter meroffentlighedsprincippet. Det må i den forbindelse antages, at afvejningen i de tilfælde, hvor der er tale om at undtage oplysninger fra retten til aktindsigt efter undtagelsesbestemmelserne i lovforslagets 30-33, i almindelighed vil føre til, at der ikke kan meddeles aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. ( ) Meroffentlighedsprincippet vil derfor have størst praktisk betydning i de tilfælde, hvor dokumenter og oplysninger kan undtages fra retten til aktindsigt efter andre undtagelsesbestemmelser end lovforslagets ( ) Hos Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 278, er anført bl.a. følgende: Hvis der efter en konkret vurdering ikke foreligger en reel og saglig begrundelse for at undtage et internt arbejdsdokument fra retten til aktindsigt efter 23, stk. 1, nr. 1 f.eks. fordi dokumentet ikke indeholder overvejelser af mere foreløbig karakter, eller i øvrigt ikke tjener som grundlag for myndighedens interne beslutningsproces kan der være særlig grund for myndigheden til at overveje, om det pågældende dokument kan udleveres helt eller delvist efter meroffentlighedsprincippet, jf. de specielle bemærkninger til 23, stk. 1, nr. 1, samt betænkning nr. 1510/2009, s. 569 f., hvor det dog anføres, at der i sådanne tilfælde i almindelighed bør meddeles meraktindsigt. Herudover må det antages, at der kan være en særlig grund til at overveje, om et ministerbetjeningsdokument omfattet af 24 kan udleveres helt eller delvis efter meroffentlighedsprincippet, hvis aktindsigtsanmodningen er fremsat lang tid efter, at den interne eller politiske beslutningsproces som 24 tilsigter at beskytte er færdig Min vurdering Af Sundheds- og Ældreministeriets afgørelse af 15. november 2016 fremgår, at ministeriet har overvejet, om det undtagne dokument burde udleveres til dig efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 14. Efter en afvejning af de beskyttelseshensyn, der ligger bag bestemmelserne i offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2, jf. 24, stk. 1, nr. 1, over for den berettigede interesse, som du må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes, har ministeriet ikke fundet grundlag for at meddele dig meraktindsigt i sagen. 11/18

12 Af ministeriets udtalelse til mig af 12. januar 2017 fremgår, at ministeriet har overvejet, om det forhold, at Sundhedsstyrelsens udtalelse er fra 4. februar 1997, bør føre til et andet resultat. Da omskæringsproblematikken fortsat er særdeles politisk aktuel og den politiske beslutningsproces, som 24 tilsigter af beskytte, således ikke kan anses for færdig har ministeriet ikke fundet grundlag for at meddele meraktindsigt Du blev ved afgørelse af 15. november 2016 meddelt fuld aktindsigt i svaret på folketingsspørgsmål nr. 168 (alm. del bilag. 462), der er citeret ovenfor i pkt. 1. Efter en sammenligning af svaret på folketingsspørgsmålet med det undtagne dokument i form af Sundhedsstyrelsens udtalelse af 4. februar 1997 og når man tager i betragtning, at Sundhedsstyrelsens udtalelse er 20 år gammel kan det umiddelbart forekomme overraskende, at ministeriet ikke har ment at kunne give meraktindsigt i udtalelsen. Jeg har på den baggrund i forbindelse med min henstilling om genoptagelse af sagen henstillet til Sundheds- og Ældreministeriet også på ny at overveje, om der kan gives meraktindsigt i udtalelsen. Hvis ministeriet giver meraktindsigt, kan ministeriet undlade at foretage de yderligere undersøgelser mv., der er nævnt i pkt. 2 og 3. Jeg har bedt Sundheds- og Ældreministeriet underrette mig om ministeriets nye afgørelse i sagen, men jeg foretager mig i øvrigt ikke mere i sagen. Sundheds- og Ældreministeriet traf herefter en ny afgørelse i sagen. Af afgørelsen fremgik, at ministeriet havde spurgt de svenske, norske og finske myndigheder, om de var i besiddelse af det bilag, som var sendt i forbindelse med Nordisk Helseretsmøde i Ingen af de adspurgte lande var i besiddelse af dokumentet. Ministeriet meddelte herefter på ny borgeren afslag på aktindsigt under henvisning til ministerbetjeningsreglen i offentlighedsloven. Ministeriet afslog ligeledes at give borgeren meraktindsigt, under henvisning til at problematikken omkring omskæring fortsat var politisk aktuel. Borgeren rettede herefter henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet for at få oplyst, hvorvidt der fandtes andre udtalelser fra Sundhedsstyrelsen dateret den 4. februar 1997 end den udtalelse af samme dato, der blev brugt til besvarelse af folketingsspørgsmål nr Borgeren rettede også henvendelse til Sundhedsstyrelsen med samme spørgsmål, og Sundhedsstyrelsen oplyste borgeren, at den ikke var i besiddelse af andre udtalelser af 4. februar 12/18

13 1997 om omskæring af drenge end den førnævnte udtalelse, der blev brugt til besvarelse af folketingsspørgsmål nr Derefter vurderede ministeriet, at Sundhedsstyrelsens udtalelse af 4. februar 1997 om omskæring af drenge formentlig var identisk med den udtalelse, der blev sendt ud i 1999 i forbindelse med Nordisk Helseretsmøde. Ministeriet fandt på denne baggrund ikke længere grundlag for at undtage udtalelsen fra aktindsigt og udleverede den til borgeren. 13/18

14 BILAG SAGSFREMSTILLING Sagsfremstilling Den 23. september 2016 bad du Sundheds- og Ældreministeriet om aktindsigt i et bilag til et brev af 31. maj 1999, der var stilet til den daværende afdelingsdirektør i det norske Social- og Helsedepartementet og underskrevet af en daværende afdelingschef i Sundhedsministeriet. Det bilag, som du bad om aktindsigt i, var i brevet af 31. maj 1999 beskrevet som en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen af 4. februar 1997, hvoraf den danske retstilstand [om omskæring af drenge; min bemærkning] fremgår. Ved afgørelse af 28. september 2016 meddelte Sundheds- og Ældreministeriet dig afslag på aktindsigt, med henvisning til at det ikke havde været muligt for ministeriet at identificere dokumentet ud fra de angivne oplysninger. Den 18. oktober 2016 bad du om aktindsigt i Sundheds- og Ældreministeriets sag nr /01-10, der omhandlede sundhedsministerens besvarelse af Folketingsspørgsmål nr. 168 (alm. del bilag 462) om omskæring af drenge, stillet af Folketingets Retsudvalg den 22. januar Sundheds- og Ældreministeriet meddelte dig ved afgørelse af 15. november 2016 fuld aktindsigt i det stillede folketingsspørgsmål samt ministererens svar, herunder i oversendelsesbrevet fra ministeriet til Folketingets Retsudvalg. Samtidig meddelte Sundheds- og Ældreministeriet dig afslag på aktindsigt i et dokument (der lå på sagen i to identiske udgaver), der blev beskrevet som et bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål fra Sundhedsstyrelsen til Sundhedsministeriet af 4. februar Af Sundheds- og Ældreministeriets afgørelse fremgik bl.a. følgende: De to identiske dokumenter der udgør bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmålet fra Sundhedsstyrelsen til Sundhedsministeriet af 4. februar 1997 udgør interne dokumenter, der er udvekslet på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder, jf. offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2, jf. 24, stk. 1, nr. 1. Dokumenterne er derfor ikke omfattet af retten til aktindsigt. Dokumenterne indeholder ikke oplysninger, der skal ekstraheres efter offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt. Ministeriet har overvejet, om der burde meddeles aktindsigt i dokumenterne, der er undtaget fra aktindsigt i videre omfang efter princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1. Ministeriet har i den 14/18

15 BILAG SAGSFREMSTILLING forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side hensynet til de beskyttelsesinteresser, der ligger bag undtagelsesbestemmelserne i offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2, jf. 24, stk. 1, nr. 1, og på den anden side den berettigede interesse du må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. På den baggrund finder ministeriet ikke, at der er grundlag for at udlevere dokumenterne til dig. I en af 18. november 2016 gjorde du over for Sundheds- og Ældreministeriet gældende, at det dokument, som ministeriet havde undtaget fra aktindsigt, dvs. udtalelse af 4. februar 1997 fra Sundhedsstyrelsen til ministeriet som altså lå på sagen i to identiske udgaver var identisk med det dokument, som ministeriet senere ved brev af 31. maj 1999 havde sendt til bl.a. de norske sundhedsmyndigheder. Efter din opfattelse var dokumentet herefter afgivet til udenforstående og kunne ikke undtages fra aktindsigt med henvisning til, at der var tale om et internt dokument. Ved afgørelse af 6. december 2016 oplyste Sundheds- og Ældreministeriet dig, at ministeriet havde identificeret den sag, hvor brevet af 31. maj 1999 var journaliseret, men da bilaget i form af Sundhedsstyrelsens udtalelse af 4. februar 1997 ikke fandtes på sagen, anså ministeriet det ikke for muligt at afgøre, om dokumentet havde mistet sin interne karakter. Ministeriet fastholdt derfor afgørelsen af 15. november 2016 om afslag på aktindsigt og anførte i den forbindelse bl.a. følgende: For så vidt angår ministeriets afgørelse af 15. november 2016, er det din opfattelse, at bidraget fra Sundhedsstyrelsen af 4. februar 1997 til besvarelse af folketingsspørgsmål nr. 168 har mistet sin interne karakter, jf. offentlighedslovens 23, stk. 2, og at dokumentet således er omfattet af retten til aktindsigt, da du mener, at det er identisk med det dokument, der omtales i det danske Sundhedsministeriums brev til det norske Social- og helsedepartement af 31. maj 1999 som udtalelse af Sundhedsstyrelsen af 4. februar Ministeriet har foretaget en søgning i ministeriets historiske baser i sagsperioden og har identificeret følgende sag: /07-2, Nordisk Helsejuristgruppe aug. 99, GL-ANS. På denne sag ligger et dokument med titlen: ( ) sender materiale gruppen, som er dateret 31. maj Dette dokument er identisk med det dokument, du har fremsendt til ministeriet i forbindelse med din anmodning om aktindsigt af 23. september Udtalelsen fra Sundhedsstyrelsen af 4. februar 1997, som der henvises til, skulle være medsendt som bilag, findes ikke på sagen (se vedlagte aktliste), hvilket ministeriet 15/18

16 BILAG SAGSFREMSTILLING beklager. Det er på den baggrund ikke muligt for ministeriet at vurdere om dokumentet har mistet sin interne karakter efter offentlighedslovens 23, stk. 2. Den 7. december 2016 klagede du til mig over Sundheds- og Ældreministeriets afgørelser af 15. november og 6. december 2016, og den 15. december 2016 bad jeg Sundheds- og Ældreministeriet om en udtalelse om sagen. Jeg skrev i den forbindelse bl.a. følgende til ministeriet: 3. Det folketingsspørgsmål, som Sundhedsstyrelsen ved udtalelsen af 4. februar 1997 ydede bidrag til, lyder således: Hvilke lovmæssige og lægelige regler findes for omskæring af drenge, hvem har lovmæssig ret til at udføre denne handling, kan der dispenseres fra dette, og kan omskæringen ske andre steder end på et hospital? Med spørgsmålet har man fra Retsudvalgets side således ønsket en redegørelse fra ministeren om gældende ret vedrørende omskæring af drenge. Det bilag, som var vedlagt brevet af 31. maj 1999 til de norske myndigheder, er beskrevet som en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen af 4. februar 1997, hvoraf den danske retstilstand om omskæring af drenge fremgår. De nævnte faktiske omstændigheder synes umiddelbart at kunne tale for, at der er tale om ét og samme dokument. Jeg beder i lyset heraf Sundheds- og Ældreministeriet om at redegøre for, hvilke bestræbelser ministeriet har udfoldet for at fremfinde bilaget til brevet af 31. maj Jeg beder herunder ministeriet om at oplyse, om ministeriet har rettet henvendelse til de myndigheder, som efter det oplyste i sin tid modtog bilaget, dvs. de norske, finske og svenske myndigheder, for at høre, om de er i besiddelse af dokumentet. Jeg beder endvidere ministeriet om at oplyse, om ministeriet på baggrund af de nævnte konkrete omstændigheder i sagen ved behandlingen af aktindsigtsanmodningen har overvejet at betragte det pågældende dokument, som om det var afgivet til udenforstående, herunder i lyset af princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 14, stk. 1. Vedrørende spørgsmålet om meroffentlighed beder jeg også Sundhedsog Ældreministeriet om at redegøre for, hvilken betydning ministeriet har tillagt det forhold, at dokumentet stammer fra Jeg kan i den forbindelse henvise til de sager, der er offentliggjort på ombudsmandens 16/18

17 BILAG SAGSFREMSTILLING hjemmeside, som sag nr og og til Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 277 f. Sundheds- og Ældreministeriet har den 12. januar 2017 anført bl.a. følgende i en udtalelse til mig: Ministeriets bemærkninger Ministeriet har ikke fundet anledning til at rette henvendelse til de norske, svenske og finske myndigheder med henblik på at afklare, om de er i besiddelse af Sundhedsstyrelsens udtalelse af 4. februar Sundheds- og Ældreministeriet har den 23. september 2016 foretaget en søgning i ministeriets historiske baser i sagsperioden og den 23. november 2016 i sagsperioden i et forsøg på at identificere den sag, hvorpå Sundhedsstyrelsens udtalelse af 4. februar 1997 er journaliseret. Det har dog ikke af den vej været muligt at fremfinde dokumentet. Ministeriet kan derfor ikke med sikkerhed fastslå, at de to dokumenter, selvom de begge er dateret 4. februar 1997, er identiske, og at Sundhedsstyrelsens bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål nr. 168 hermed skulle have mistet sin interne karakter. Det er derfor fortsat ministeriets vurdering, at Sundhedsstyrelsens bidrag af 4. februar 1997 til besvarelse af folketingsspørgsmål nr. 168 er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2, jf. 24, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af offentlighedslovens 14, at det i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt skal overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af I ministeriets afgørelse af 15. november 2016 og ministeriets svar på klage over afgørelse af 15. november 2016 af 6. december 2016, har ministeriet foretaget en afvejning af på den ene side hensynet til de beskyttelsesinteresser, der ligger bag undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2, jf. 24, stk. 1, nr. 1, og på den anden side, den berettigede interesse A antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Ministeriet har på den baggrund ikke fundet grundlag for at udlevere dokumentet til A. Ministeriet har overvejet, om det forhold, at Sundhedsstyrelsens bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål nr. 168 er fra 1997, bør føre til et andet resultat. Set i lyset af, at omskæringsproblematikken fortsat er særdeles politisk aktuelt, har ministeriet imidlertid ikke fundet grundlag for at 17/18

18 BILAG SAGSFREMSTILLING meddele meroffentlighed i dokumentet. Ministeriet lægger i den forbindelse vægt på, at den politiske beslutningsproces som 24 tilsigter at beskytte således ikke er færdig, jf. herom Offentlighedsloven med kommentarer af Mohammad Ahsan, s Ministeriet har således ej heller på den baggrund fundet grundlag for at udlevere dokumentet til A. Den 16. januar 2017 sendte jeg dig en kopi af Sundheds- og Ældreministeriets udtalelse af 12. januar 2017 og bad om at modtage dine eventuelle bemærkninger inden 2 uger. Du meddelte ved af 23. januar 2017, at du ikke havde yderligere bemærkninger, og den 26. januar 2017 meddelte jeg dig, at jeg herefter ville forsøge at behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som jeg havde modtaget fra dig og Sundheds- og Ældreministeriet. 18/18

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed Myndighed: Underskriftsdato: 19. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 2. februar 2017 (Gældende) Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-42 Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering En forsker klagede til ombudsmanden over, at det daværende Ministerium

Læs mere

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26.

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26. 2016-26 Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering 26. maj 2016 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016 2016-10 Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens 35 En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015 2015-26 Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Beskæftigelsesministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 30. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-9 Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt Myndighed: Underskriftsdato: 20. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 3. februar 2017 (Gældende) Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg.

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening)

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) Justitsministeriet Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) 8. marts 2018 1. Den overordnede kritik fra

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

maj Forvaltningsret

maj Forvaltningsret 2016-20 Dokumenter i sag om selveje af universitetsbygninger kunne undtages fra aktindsigt efter ministerbetjeningsreglen. Ikke en konkret afgørelsessag 11. maj 2016 En anmodning fra Københavns Universitet

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. marts 2015 Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt i liste over mulige omprioriteringer af ulandsbistanden

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 12. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende genudnævnelse af præsidenten for Den Europæiske

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen:

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen: Anonymiseret udgave af udtalelse fremsendt 12. oktober 2017. Nal. nr./j.nr.: 2016-702-0007 All. nr./brevnr.: 50017 Sull./sagsbeh.: HB I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen om afslag på

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. november 2015 Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt. Journalisering og identifikation af akter. Interne dokumenter

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere