Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup"

Transkript

1 % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger fra bl.a. jobindsats.dk og kommunens fag- og økonomisystemer. Det er tilstræbt at anvende så aktuelle tal som muligt. Aktualiteten afhænger dog af opdateringsfrekvensen i de systemer, som oplysningerne trækkes fra. 6 Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) ,1 4,5 4,4 Glostrup Region Hovedstaden Hele landet AMK-Øst rev. prognose rev. juni Figuren viser den overordnede ledighedsudvikling i Glostrup Kommune opgjort i fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken. Prognosen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forudser, at ledigheden i Glostrup fra december 214 til december 216 vil blive reduceret med 9 pct. og i december 216 vil ligge på 4,8 pct. Ledighedsprocenten for Glostrup december er identisk med prognosen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som begge ligger på 5,1 pct. Til sammenligning er gennemsnittet for vestegnskommunerne 5,7 pct for december. Glostrups ledighedsprocent december ligger,6 pct.point højere end gennemsnittet for Region Hovedstaden og,7 pct.point højere end gennemsnittet for hele landet. I de seneste par måneder er ledigheden faldet en smule i Glostrup, hvorimod den er stagneret i regionen og steget i hele landet. Ift. gennemsnittet for Vestegnen ligger Glostrup,6 pct-point lavere i december. Ledigheden i Glostrup er faldet med,5 pct.-point i, fra 5,6 i januar til 5,1 i december. Til sammenligning er ledigheden i regionen og hele landet faldet med hhv.,9 og,8 pct.-point. Gennemsnittet for Vestegnen er faldet,8 pct.-point fra 6,5 pct i januar til 5,7 pct i december. Side 1 af 21

2 Udvikling i kontaktforløb opgjort ultimo mdr. Nedenstående figur og tabel viser udviklingen i antallet af kontaktforløb i jobcenteret i hhv. 214 og. Kvartalsstatistik JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC År JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Gns Der er i gennemsnit knap 1 kontaktforløb mere i end i 214. Det dækker over stigninger i antallet af borgere, der er i jobafklaringsforløb såvel som blandt borgere omfattet af integrationsloven. Derudover har der været en markant stigning i antallet af borgere, der ikke modtager en ydelse fra kommunen, men som alligevel søger råd og vejledning i jobcenteret (se nedenstående figur og tabel). Denne stigning skyldes bl.a. at Unge- og Uddannelsesenheden opretter de unge, der påbegynder uddannelse, i fagsystemet under Råd og vejledning, hvilket slår igennem under ingen ydelse. Årsagen hertil er, at hvis det fortsat skal være muligt at følge og støtte de unge, mens de er under uddannelse, skal der oprettes et kontaktforløb for dem, så sagsbehandlerne fortsat bliver adviseret om de unges forløb. Side 2 af 21

3 Udviklingen i antal kontaktforløb, ingen ydelse for 214 og JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC År JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Gns Derimod har der, som det ses af figuren nedenfor, været et fald i antallet af kontaktforløb for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Det samlede antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er faldet med 13,7 pct i. Dette skyldes til dels at en række aktivitetsparate er startet i ressourceforløb. Side 3 af 21

4 Udviklingen i antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere for 214 og JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Udviklingen i antal aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere for 214 og JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Som det ses i figuren ovenfor, er det samlede antal aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere faldet med 14 personer i svarende til et fald på 17,5 pct. Side 4 af 21

5 Varighed på kontaktforløb fordelt på målgrupper Statusopgørelse pr I nedenstående tabel vises målgrupper fordelt på varighed. Varigheden tager udgangspunkt i det aktuelle kontaktforløb. Kvartalsstatistik Varighed Forsikrede ledige Jobparate kontanthjælp Aktivitetsparate kontanthjælp Revalidend Sygedagpenge FØP Under 18 år Fleksjob og Ledighedsydelse Selvforsørgende Ressourceforløb Uddannelsesparate Aktivitetsparate udd.hjælp Jobafklaring Ingen Ydelse Integration Over 1 år Sum: Side 5 af 21

6 Ovenstående tabel viser varigheden af de aktuelle forløb i jobcenteret. Eksempelvis kan det aflæses, at der er mange forsikrede ledige, der er ledige i mindre end et år, hvilket viser det store flow af borgere, der i denne målgruppe. Der er også en stor del af de jobparate kontanthjælpsmodtagere, der har et ledighedsforløb på under et år, men flowet i denne gruppe er ikke så stort, som for dagpengemodtagerne. De aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fordeler sig mere bredt, og 24,1 pct. har et forløb, der har varet i mere end fem år. Som beskrevet ovenfor er det samlede antal af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere faldet med 17,5 pct i. Antal langtidsledige Figuren nedenfor viser fordelingen af de langtidsledige i Glostrup Kommune på hhv. dagpenge og kontanthjælp. En langtidsledig er defineret som en person, der har været ledig i minimum 8 pct. af de seneste 52 uger. I har der været et mindre fald i antallet af langtidsledige for alle ydelsesgrupper. Dette skyldes i høj grad, at antallet af langtidsledige dagpengemodtagere er reduceret med 1 pct. i. Antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er i samme periode steget med 6,5 pct. Antal langtidsledige personer Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Kontanthjælp Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Andel langtidsledige ift. bruttoledige 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 39,9 26,8 2, Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov 45,2 31, 22,4 Dec Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Kontanthjælp Side 6 af 21

7 Ovenstående figur viser, hvor stor en andel af de ledighedsberørte forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er langtidsledige ud fra ovenstående definition. Diagrammerne viser en stigende tendens i forhold til antallet af langtidsledige borgere i. Tallene viser, at der har været en stigning på 13,3 pct.- point i andelen af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, samt en stigning på 12 pct-point i andelen af dagpengemodtagere ift. den samlede gruppe af bruttoledige i. Påbegyndte og afsluttede kontaktforløb i jobcenteret De nedenstående figurer og tabeller viser antallet af påbegyndte og afsluttede kontaktforløb i jobcenteret pr. måned, og samlet giver de et billede af det flow, der er i jobcenteret i løbet af et år. Samme borger kan godt gå igen flere gange, da der her er tale om forløb, ikke personer. Påbegyndte kontaktforløb i jobcenteret JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 214 År JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Gns Afsluttede kontaktforløb i jobcenteret JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 214 Side 7 af 21

8 År JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Sum: Gns Udvalgte afslutningsårsager Nedenstående diagrammer viser udvalgte afslutningsårsager for hele 214 og. Der er 124 borgere, der er kommet i ordinært arbejde i mod 915 i 214. Der er således 12 pct flere, der er kommet i ordinær beskæftigelse i end i 214. Under kategorien Andet, findes flere af de nedenstående nævnte kategorier. For at få udspecificeret afslutningsårsagen i vores ledelsesinformation, skal sagsbehandleren registrere den konkrete årsag, når borgeren kontakter dem for at afslutte deres forløb. I mange tilfælde afslutter borgerne dog selv deres forløb ved at afmelde sig jobnet.dk eller via deres A-kasse, og her vælges ofte den brede kategori Andet som afslutningsårsag. Det betyder, at den ledige afmelder sig og bliver selvforsørgende og som oftest til ordinært arbejde. Ordinært arbejde Ordinær uddannelse Raskmelding Andet Side 8 af 21

9 Manglende rådighed Førtidspension Antal samtaler 214 NOV 214 DEC JAN NOV DEC 216 JAN Sum: Aflyste samtaler Afholdte samtaler Ovenstående tabel viser, at der sammenlagt i perioden november - januar 216 var planlagt 4174 samtaler i jobcentret på tværs af målgrupper. Det er 91 flere planlagte samtaler og 599 flere afholdte samtaler end i samme periode for et år siden. Dette skyldes bl.a., at de nye reformer har intensiveret samtalefrekvensen. Derudover bør det nævnes, at Jobcentret ind over efteråret er gået i gang med et kompetenceudviklingsforløb for at styrke samtalen og indholdet i samtalen med borgerne. Dette er, sammen med en øget samtalekadence, en medvirkende årsag til, at antallet af samtaler er højere i perioden november - januar 216 end i samme periode for et år siden. Side 9 af 21

10 Aktiveringsgrad 1 Tabellen viser aktiveringsgraden for udvalgte målgrupper. De forsikrede ledige har en samlet aktiveringsgrad på 18,6 pct, hvoraf de 29 pct. er virksomhedsrettet (løntilskud, nytteindsats, virksomhedspraktik). For de jobparate kontanthjælpsmodtagere ligger aktiveringsgraden på 26,8, og heraf er 47,6 pct. virksomhedsrettet. Aktiveringsgraden for de uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere er 59,3 pct og de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere har en aktiveringsgrad på 7,6 pct. En stor del af de unge kommer i et særligt tilrettelagt forløb, herunder Uddannelsesshoppen under Unge- og Uddannelsesenheden. Det fremgår af diagrammet, at aktiveringsgraden for borgere omfattet af integrationsloven kun er på 3,8 pct. hvilket er et lille fald på,5 pct.-point siden seneste kvartalsstatistik. I denne forbindelse bør det nævnes, at aktiveringsgraden kun indeholder tilbud, der er givet efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, hvorfor danskuddannelse ikke fremgår. 96,2 pct. af borgerne, der er omfattet af integrationsloven, er tilknyttet et tilbud om danskuddannelse. Aktiveringsgrad 16,% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 35,% 26,8% 18,6% 85,7% 24,% 145,7% 57,5% 59,3% 7,6% 35,3% 32,4% 13,9% 3,8% Aktiveringsgrad fordelt på tilbud Nedenstående diagram viser fordelingen mellem den virksomhedsrettede aktivering og vejledning og opkvalificering pr. d Den virksomhedsrettede aktivering udgjorde 28 pct. og vejledning og opkvalificering udgjorde 57 pct. De resterende 15 pct. inkluderer en aktivitet som mentor, personlig assistance m.m.. 1 Statusopgørelse pr Under LAB 2.7 er der kun medtaget dem, der ikke er i et fleksjob. I beregning af aktiveringsgrad indgår kap. 1, 11 og 12 tilbud. Side 1 af 21

11 7 Kvartalsstatistik Virksomhedsrettede tilbud Vejledning og opkvalificering Udvikling i antal og varighed for udvalgte målgrupper Nedenstående figurer viser udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken samt udviklingen i den gennemsnitlige varighed i uger i Glostrup Kommune sammenlignet med de resterende kommuner på Vestegnen. Figurerne dækker a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge og alle ydelser under et. Generelt ligger Glostrup Kommune godt, når der sammenlignes med de øvrige Vestegnskommuner. Særligt når der fokuseres på den gennemsnitlige varighed er Glostrup Kommunes resultater rigtig pæne i forhold til de andre Vestegnskommuner. A-dagpenge, fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken Vestegnen 4,5 4,2 4,2 4, 3,5 3,7 3,5 3,3 3,5 3,2 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Side 11 af 21

12 A-dagpenge, gennemsnitlig varighed i uger - Vestegnen 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 17,9 17,5 16,9 16,5 16,7 16, 18,3 Kontanthjælp, fuldtidspersoner i pct. arbejdsstyrken Vestegnen 8, 6,7 7, 5,7 6, 5,4 4,9 5, 4,5 4,5 3,7 4, 3, 2, 1,, Side 12 af 21

13 Kontanthjælp, gennemsnitlig varighed i uger Vestegnen 4, 39, 39, 38,6 38, 38, 37,4 36,7 36,8 37, 36, 35,1 35, 34, 33, Uddannelseshjælp, fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken Vestegnen 2,5 2,3 2,2 2, 1,9 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,,5, Side 13 af 21

14 Uddannelseshjælp, gennemsnitlig varighed i uger Vestegnen 29, 28,4 28, 27,5 27,2 27, 26,2 26, 26, 25, 25, 24,3 24, 23, 22, Sygedagpenge, fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken Vestegnen 3,5 3, 3, 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,5 2,5 2, 1,5 1,,5, Side 14 af 21

15 Sygedagpenge, gennemsnitlig varighed i uger Vestegnen 12, 1, 1,2 9,1 8,3 9,5 8,8 8,9 9,6 8, 6, 4, 2,, Alle ydelser under et, fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken, Vestegnen 4, 33,6 35, 29,9 3, 25,1 25,9 25,2 25,4 23,6 25, 2, 15, 1, 5,, Side 15 af 21

16 Alle ydelser under et, gennemsnitlig varighed i uger, 2. kvt. Vestegnen Kvartalsstatistik 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, 1,8 1,8 1,5 1,5 1,5 1,6 1,3 Det har ikke været mulig at trække nyere tal på den gennemsnitlige varighed i uger for alle ydelser under et, hvorfor tallene for 2. kvartal medtages fra seneste kvartalsstatistik. Side 16 af 21

17 Unge- og uddannelsesenhedens mål 1. Resultatmål: 95 pct. af ungdomsårgangen forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse De seneste tal fra Undervisningsministeriet for resultatmål 1 viser, at forventningen er, at 91 pct. af ungdomsårgangen for 214 vil gennemføre en ungdomsuddannelse. Målsætningen omhandler, at 95. pct. af 9. klasseeleverne skal forventes at have minimum en ungdomsuddannelses efter 25 år, hvilket ministeriet udregner ud fra en profilmodel (fremskrivningsmodel). Forventningen for de forskellige år kan aflæses i tabellen herunder. Der er ingen officiel forklaring på faldet fra 213 til 214. Administrationen er i gang med at undersøge hvad der ligger bag ændringen i ministeriets fremskrivningsmodel. År/forventet procent Glostrup Resultatmål: Antallet af 24-årige der har fuldført eller er i gang med en kompetencegivende uddannelse øges med 2 pct. fra 213 til og med 5 pct. fra 213 til 218 Uændret fra seneste resultatopfølgning. Det har ikke været muligt for Danmarks Statistik at levere nye tal for dette mål inden udgivelsen af denne resultatopfølgning. Administrationen indhenter nye tal, så snart det er muligt. I Tabel 1 (nedefor) ses uddannelsesniveauet for de 24 årige i Glostrup Kommune. Der er både opgjort tal for antallet, der har fuldført uddannelse, og hvem der er i gang med uddannelse. Den unge indgår kun en gang i tabellen med det højeste uddannelsesniveau. Dvs. at en ung, som har fuldført grundskolen, og som er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, er talt med i kategorien I gang med erhvervskompetencegivende uddannelse. Side 17 af 21

18 Tabel 1-24 årige bosiddende i Glostrup Kommune pr. 3.sep. 213 og 3. sep. 214 fordelt på uddannelsesstatus Uddannelsesstatus Antal 13 Andel 13 Antal 14 Andel 14 Fuldført erhvervskompetencegivende uddannelse , ,1 I gang med erhvervskompetencegivende uddannelse 53 18, ,5 Fuldført studiekompetencegivende uddannelse (men ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse) 18 6,2 21 7,2 I gang med studiekompetencegivende uddannelse (men ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse) 1,3 1,3 Fuldført ikke kompetencegivende uddannelse (over grundskole) ,7 19 6,5 I gang med ikke kompetencegivende uddannelse (over grundskole) 3 1, 5 1,7 Fuldført grundskole 3 1,4 25 8,5 Andet (restgruppe af personer som ikke opfylder en af ovenstående) 6 2,1 2,7 Uden match med elevregisteret 12 4,2 13 4,4 I alt 289 1, Kilde: Danmarks Statistik Tabellen giver et øjebliksbillede af de 24 årige, der bor i kommunen, således indeholder tabellen også unge, som ikke er vokset op i Glostrup, men er tilflyttet, ligesom dem der er fraflyttet ikke indgår. 48,1 pct. af de 24 årige har fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse 3 pr. 3. sep. 214, hvilket er en lille stigning i forhold til året før, hvor det gjaldt for 47,8 pct. 22,5 pct. er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket er en pæn stigning i forhold året før, hvor 18,3 pct. var i gang. Dermed er restgruppen som ikke har fuldført eller er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse faldet fra 33,9 til 29,3 pct. af de 24- årige. Tabellen viser også, at antallet af de 24 årige som kun har fuldført grundskolen og ikke er i gang med anden uddannelse er faldet fra 1,4 pct. til 8,5 pct. En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, hvad de 24 årige var gang med i henholdsvis september 213 og september 214. Som det kan ses i tabel 2 var det er de mellemlange videregående uddannelser, som flest var i gang med. Procentsatserne kan ikke direkte sammenlignes med tallene i tabel 1, idet personer her kan tælle med flere gange, men det giver en indikation af, hvilke typer af erhvervskompetencegivende uddannelser de 24 årige er i gang med. 2 Ikke kompetencegivende uddannelse (over grundskole) er forberedende uddannelser, erhvervsfagligt grundforløb og ikke færdiggjort gymnasiale uddannelser (fx kun har taget 1.g). 3 Erhvervskompetencegivende uddannelse er: erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb, korte videregående uddannelser, mellemlange videregående uddannelser, bachelor og lange videregående uddannelser. Side 18 af 21

19 Dec 213 Jan 214 Feb 214 Mar 214 Apr 214 Maj 214 Jun 214 Jul 214 Aug 214 Sep 214 Okt 214 Nov 214 Dec 214 Jan Feb Mar Apr Maj Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kvartalsstatistik Tabel 2 Oversigt over hvilke typer af erhvervskompetencegivende uddannelser de 24-årige er i gang med Erhvervskompetencegivende uddannelser Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb 22 pct. 23 pct. Korte videregående uddannelser 4 pct. 2 pct. Mellemlange videregående uddannelser 41 pct. 35 pct. Bachelor 15 pct. 17 pct. Lange videregående uddannelser 18 pct. 22 pct. I september 213 var det 66,1 pct. af de 24 årige, der var i gang med eller havde fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse i september 214 er dette steget til 69 pct. af årgangen. Således er målet for indfriet, idet der er sket en stigning på knap 3 pct. af årgangen. 3. Resultatmål: Antallet af kontant-/ uddannelseshjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) mellem 16 og 29 år reduceres med 15 pct. fra 213 til og med 3 pct. fra 213 til Antal kontant- og udd.hjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) år, Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere under 3 år var i dec. 213 på 244 fuldtidspersoner. Antallet er i december faldet til 192, hvilket svarer til en reduktion på 21,3 pct. Målet for er således indfriet. Side 19 af 21

20 4. Resultatmål: Varigheden af kontant-/ uddannelseshjælpsforløb for unge mellem 16 og 29 år skal reduceres med 1 pct. fra 213 til og med 2 pct. fra 213 til 218 Uddannelseshjælpen til unge under 3 år er først indført pr. 1. januar 214. Opgørelsen for 213 er derfor tal for unge kontanthjælpsmodtagere, år. I udregningen af den gennemsnitlige varighed for er én fuldtidsperson på kontanthjælp i aldersgruppen år fjernet fra udregningen, idet varigheden her var så lang, at den ville påvirke gennemsnittet så det gav et misvisende billede Gennemsnitlig varighed, uger. Kontant- og uddannelseshjælpforløb for unge 25,7 23,5 2, I 213 var den gennemsnitlige varighed pr. forløb på 25,7 uger. Dette tal var i reduceret til en gennemsnitlig varighed på 2,7 uger, hvilket svarer til en reduktion på 19,5 pct. Resultatmålet for er således indfriet. 5. Resultatmål: Antallet af ikke-tilbagefald for unge kontant-/ uddannelseshjælpsmodtagere mellem 16 og 29 år skal øges med 12 pct. fra 213 til og med 15 pct. fra 213 til 218 Det har ikke været muligt at hente nye tal for dette delmål via jobindsats, hvorfor opfølgningen på dette resultatmål er det samme som ved seneste resultatopfølgning. Jobindsats kan kun levere ældre tal for ikke-tilbagefald, hvorfor administrationen arbejder på en ny metode til via eget fagsystem at hente mere tidssvarende data. Side 2 af 21

21 Det overordnede mål for den nuværende og kommende indsats er, at de unge skal forblive selvforsørgende og ikke få tilbagefald i kontant- og uddannelseshjælpssystemet. Nedenstående figur viser udviklingen i andelen af unge under 3 år, der falder tilbage til kontanthjælp inden for 52 uger efter et afsluttet kontaktforløb i jobcentret (uddannelseshjælp blev som tidligere nævnt først indført i 214). Antal ikke-tilbagefald for unge kontanthjælpsmodtagere i 211 og år 2-24 år år Kilde: jobindsats.dk, egne beregninger Ovenstående figur viser, at det særligt er gruppen af 2-24 årige, der bliver i uddannelse eller job efter endt forløb i jobcentret. Samlet set afsluttede jobcentret 482 sager for unge mellem 16 og 29 år i 211, og af dem er der 3,3 pct., der ikke er faldet tilbage til ydelsen inden for de første 52 uger efter end forløb i jobcentret. Det svarer til, at 146 unge ikke er faldet tilbage på kontanthjælp inden for de første 52 uger efter endt forløb. Et nyt overblik trukket for 212 viser, at det fortsat er de 2-24 årige, der har færrest tilbagefald til kontanthjælp inden for de første 52 uger efter endt forløb. Der er dog også flere årige, der ikke er faldet tilbage til ydelsen, end det var tilfældet i 211. Jobcentret afsluttede i alt 533 forløb for unge mellem 16 og 29 år i 212, hvilket er en lille stigning i forhold til året før, og af dem er 29,1 pct. ikke faldet tilbage på kontanthjælp. Vi kan således på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvorvidt resultatmålet er indfriet. 4 Målingen viser antal forløb, der ender med tilbagefald til kontanthjælp. Målingen er beregnet som en procentdel af samtlige afsluttede kontanthjælpsforløb i den valgte periode. Efterfølgende er den omregnet til antal forløb med tilbagefald. I målingen tages der udgangspunkt i antal afsluttede kontanthjælpsforløb i den valgte periode. For disse forløb undersøges det, om den samme person igen modtager kontanthjælp inden for 52 uger fra den sidste ydelsesdag. Beregningen af antallet af uger indtil næste ydelsesforløb er det antal uger, der er i mellem den sidste ydelsesdato for det afsluttede kontanthjælpsforløb og den første ydelsesdato for det næste kontanthjælpsforløb. Samme person kan godt optræde flere gange i målingen med forskellige forløb, såfremt personen har afsluttet flere forløb på kontanthjælp i den valgte periode. Side 21 af 21

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup dec-14 feb-15 apr-15 jun-15 aug-15 okt-15 dec-15 feb-16 apr-16 jun-16 aug-16 okt-16 dec-16 % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune April 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Januar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 5 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015 Glostrup, den 23. februar 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 212 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal September 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Juni 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Marts 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017 Arbejdsmarkedet i tal Marts 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.juli 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1.

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1.november 16 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til, at begrænse ledigheden i Rødovre.

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til, at begrænse ledigheden i Rødovre. Bilag til beskæftigelsesplan 2016 Hermed fremlægges det statistiske udgangspunkt (juli 2015) for beskæftigelsesplanen 2016, der opgør ledighedsprocenten, antal forsørgede samt de beskæftigelsesrettede

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.januar 17 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'15) 1.617 0 Ledige under 25 år 8 (apr. '15) 749 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 0 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10.

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1. august 216 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 21.marts Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 21.marts Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 21.marts 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges Notat om målfastsættelse i BP2015 Dette notat beskriver hvordan administrationen beregner og giver forslag til konkrete måltal for de politiske mål i beskæftigelsesplanen. Der tages udgangspunkt i tal

Læs mere

Hovedkonklusioner - Udfordringer

Hovedkonklusioner - Udfordringer NØGLETAL FOR RESULTATER OG INDSATS Aalborg Alle ydelser Alle ydelser Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Placering i Benchmark 73 76 81 17 Hovedkonklusioner - Udfordringer Notatet identificerer, at Aalborg

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 3. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Juli 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 13. JUNI 2016

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 13. JUNI 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 13. JUNI 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune November 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig.

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune September 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.6.214/LYVATO Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Oktober 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig. 2

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 30/09/15 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 2.1 Figur 2.2

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Nøgletalspakken September 2014

Nøgletalspakken September 2014 Nøgletalspakken September 4 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i jobcentrets målgrupper i 3. kvartal 2017

Redegørelse for udviklingen i jobcentrets målgrupper i 3. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 23.11.217 Redegørelse for udviklingen i jobcentrets målgrupper i 3. kvartal 217 et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014 Glostrup, den 11. august 214 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 211 maj/juni 214 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 2015

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Temabilag vedrørende beskæftigelsesområdet i Ungeenheden nyt tiltag i forhold informationsniveau

Temabilag vedrørende beskæftigelsesområdet i Ungeenheden nyt tiltag i forhold informationsniveau Temabilag vedrørende beskæftigelsesområdet i Ungeenheden nyt tiltag i forhold informationsniveau Som udgangspunkt følges udviklingen i antallet af helårspersoner på uddannelseshjælp samt udviklingen inden

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 2015

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014

Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Status på virksomhedspraktik og løntilskud maj 2014 Indhold Baggrund... 2 Antal og varighed af virksomhedspraktikker... 3 Antal og varighed af løntilskud... 4 Udvikling i antal forløb med virksomhedspraktik...

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (November 28) Vækstudvalget den 6. december 28 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål i Beskæftigelsesplan 28 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014 Kvartalsstatistik for 4. kvartal 214 Rødovre Jobcenter 23-2-215 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 5 Udvikling

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere