Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr Rosenvængets Hovedvej København Ø Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk"

Transkript

1 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr Rosenvængets Hovedvej København Ø Telefon Årsrapport 2008

2 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger... 1 Idegrundlag og mål... 2 Året i hovedtræk... 3 Hoved- og nøgletal for selskabet... 4 Årets resultat og forventninger til fremtiden... 5 Særlige risici... 6 Corporate Governance... 7 Aktionærinformation... 8 Regnskabsberetning PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning ÅRSREGNSKAB Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter... 28

3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Selskabet Jensen & Møller Invest A/S Rosenvængets Hovedvej København Ø Telefon: Telefax: Hjemsted: København CVR nr Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Kjeld Andersen, formand Jørn Kirstein, næstformand Jørn G. Andersen Direktion Revision Generalforsamling Ole Nygaard Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Stockholmsgade 45, 2100 København Ø Statsautoriseret revisor Ole Fabricius Ordinær generalforsamling afholdes den 29. april 2009 kl på selskabets adresse Rosenvængets Hovedvej 6, 2100 København Ø

4 Ledelsesberetning Idegrundlag og mål Idegrundlag Selskabets formål er investering og finansiering, herunder overtagelse ved fusion eller køb af andre selskaber/ejendomme. Aktuelt er selskabets formålsparagraf udmøntet i ejerskabet af en række restejerlejlighedsejendomme beliggende i det storkøbenhavnske område. Når lejemålet for ejerlejlighederne ophører, er idegrundlaget at sælge disse bedst muligt. Evt. overskudslikviditet placeres bedst muligt i børsnoterede værdipapirer eller på specialvilkår i anerkendte banker. Langsigtet målsætning Det er selskabets overordnede målsætning at være en stabil operatør på ejendomsmarkedet indenfor de muligheder, som selskabet har, samt at supplere beholdningen af udlejede ejerlejligheder gennem tilgang af yderligere ejendomme i det storkøbenhavnske område. Økonomisk målsætning Det er selskabets økonomiske målsætning at opnå et så positivt og stabilt afkast som muligt med skyldig hensyntagen til en forsvarlig administration og vedligeholdelse af ejendommene

5 Ledelsesberetning Året i hovedtræk Drift Selskabet opnåede et resultat efter skat på 21,2 mio. kr. mod 9,4 mio. kr. i Ved aflæggelse af delårsrapport pr. 30. september 2008 forventede ledelsen et resultat efter skat i intervallet 18 til 17 mio. kr., hvilket ikke er indfriet. Faldet skyldes en negativ værdiregulering af selskabets beholdning af ejerlejligheder i 4. kvartal Der henvises til omtale på side 5 og side 11. Resultat af primær drift udgør 2,2 mio. kr. mod 5,5 mio. kr. i Ved aflæggelse af delårsrapport pr. 30. september 2008 forventede ledelsen et resultat af primær drift på kr. 1-2 mio. kr., hvilket er indfriet. Avance ved salg af ejerlejligheder udgør 1,8 mio. kr. (2007: 5,5 mio. kr.) Selskabet har i året erhvervet 35 ejerlejligheder og 21 garager i ejendommen Nærum Park, Skodsborgvej, 2850 Nærum til en købesum på 35,3 mio. kr ekskl. omkostninger. Købet er primært finansieret ved optagelse af et 30-årigt afdragsfrit realkreditlån. Selskabet har endvidere foretaget større renoveringer i de øvrige ejendomme, som er finansieret ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån. Egenkapital Egenkapitalen udgør pr. 31. december ,2 mio. kr. i forhold til 116,6 mio. kr. for Af den samlede egenkapital udgør 63,9 mio. kr. (2007: 87,3 mio. kr.) opskrivninger på selskabets investeringsejendomme. Selskabet har i 2008 erhvervet egne aktier nominelt for kr Der henvises til omtale på side 9. Udbytte Likviditet Forventninger til 2009 Bestyrelsen foreslår et udbytte på 1,7 mio. kr. (10 %). Udbyttet for 2007 udgjorde 5,1 mio. kr. (30 %). Selskabets cash-flow har i året været negativt med 4,1 mio. kr. mod et negativt cash-flow på 23,6 mio. kr. i Forbedringen skyldes optagelse af realkreditlån i Bestyrelsen forventer et resultat af primær drift for 2009 i intervallet 0-0,5 mio. kr. før skat

6 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for selskabet Hovedtal (t.kr.) Resultat af udlejning Avance ved salg af lejligheder Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Værdireg. af ejerlejligheder til dagsværdi Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Investeringsejendomme Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Selskabskapital Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Investeringer i garageanlæg Investeringer i beboelseslejligheder samt større renoveringsarbejder Pengestrøm fra driften Pengestrøm til investering, netto Pengestrøm til finansiering Pengestrømme i alt Nøgletal Antal aktier á t.kr Antal egne aktier á t.kr Resultat pr. aktie Udbytte pr. aktie Indre værdi pr. aktie Gearing af driftsaktiver... 1,48 0,97 1,06 0,81 0,77 Egenkapitalforrentning ,7-7,6 13,8 43,3 12,1 Afkast af investeret kapital ,5-14,9 20,3 73,3 21,5 Børskurs pr. balancedag Price Earningskvote Kurs / indre værdi... 1,00 1,28 1,41 1,55 1,21 Antal solgte lejligheder Antal solgte m Gns. salgspris pr. m

7 Ledelsesberetning Årets resultat og forventninger til fremtiden. Selskabet realiserede i 2008 et resultat efter skat på 21,2 mio. kr. mod 9,4 mio. kr. i I forbindelse med delårsrapport pr. 30. september 2008 forventede ledelsen et nedjusteret resultat efter skat for 2008 i intervallet -18 til -17 mio. kr. Faldet i resultatet for 2008 i forhold til de i delårsrapporten pr. 30. september 2008 udmeldte forventninger kan henføres til en negativ værdiregulering af selskabets beholdning af ejerlejligheder i 4. kvartal Værdiansættelsen af selskabets ejendomme er generelt følsom overfor udviklingen i prisniveauet på ejerboligmarkedet. Og de fortsat faldende priser, samt faldende efterspørgsel på det danske boligmarked, har medført at selskabets værdiregulering af ejerlejligheder for 4. kvartal 2008 blev større end forventet. Forventninger til 2009 Bestyrelsen forventer et resultat af primær drift for 2009 i intervallet 0-0,5 mio. kr. Denne forventning er dels baseret på antallet af lejligheder, som er til salg eller forventes udbudt til salg og dels på en forventning om salgspriser på et lavere niveau end i Der er medio marts 2009 solgt 1 lejlighed og yderligere 5 lejligheder er udbudt til salg eller vil blive det inden for den nærmeste fremtid. Salgspriserne er afhængige af den generelle konjunkturudvikling, hvorfor ændringer heri samt forskydning i forventningen til antallet af frigjorte lejligheder vil kunne påvirke forventningerne til årets resultat og selskabets cash-flow. Eventuelle værdireguleringer på selskabets beholdninger af ejerlejligheder indregnes i takt med udviklingen på boligmarkedet og indgår ikke i selskabets forventninger til Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke i øvrigt efter regnskabsårets udløb og frem til offentliggørelsen af årsrapporten indtruffet begivenheder, som i væsentlig grad påvirker resultatet eller balancen

8 Ledelsesberetning Særlige risici Selskabets aktiviteter medfører i al væsentlighed ikke andre risici end de, der er sædvanlige for ejendomsselskaber. Ledelsen følger løbende udviklingen med henblik på at minimere effekten af de finansielle risici. Markedsrisici Værdiansættelsen af selskabets ejendomme er generelt følsom overfor udviklingen i prisniveauet på ejerboligmarkedet. Ved værdiansættelse af selskabets ejendomme er anvendt en nedslagsprocent på 40 % som følge af, at ejerlejlighederne ikke er frigjort for lejemål. En ændring i den anvendte nedslagsprocent med 1 %-point vil medføre en samlet ændring af værdien af lejligheder med 2,5 mio. kr. og en ændring af årets resultat og egenkapitalen med 1,9 mio. kr. Renterisici Den rentebærende prioritetsgæld udgør ved årets udgang t.kr (2007: t.kr. 0) fordelt på langfristet gæld med t.kr og kortfristet gæld med t.kr Af den samlede rentebærende prioritetsgæld på t.kr er t.kr fastforrentet annuitet, mens t.kr er et afdragsfrit rentetilpasningslån med 1-årig rentetilpasning. Restløbetiden er for 98 % af den langfristede prioritetsgæld over 5 år. Forskydninger i renteniveauet vil have direkte effekt på indtjeningen. Renteudviklingen har endvidere stor betydning for de salgspriser, der kan opnås på selskabets ejerlejligheder og dermed for selskabets indtjening i form af salgsavancer og værdireguleringer. Kreditrisici Likviditetsrisici En væsentlig del af selskabets tilgodehavender består af indestående hos Grundejernes Investeringsfond, boligreguleringslovens 18b samt indestående i de respektive ejerforeninger. Selskabets fordringer anses således alene i begrænset omfang at indeholde en kreditrisiko. Selskabets finansielle beredskab består af likvide beholdninger. Det finansielle beredskab med tillæg af uudnyttede trækningsmuligheder på kassekredit er tilstrækkeligt til dækning af forudsete, kortfristede likviditetsbehov. Selskabet har tillige uudnyttede belåningsmuligheder på realkreditområdet

9 Ledelsesberetning Det er selskabets politik at bevare en betydelig egenkapitalandel. Miljøforhold Afledte finansielle instrumenter Corporate Governance Selskabets ejendomme består i helt overvejende grad af ejerlejligheder i beboelsesejendomme. I selskabets ejendomsportefølje er 2 ejendomme beliggende i et område, hvor Miljøkontrollen har konstateret en mindre koncentration af farlige stoffer, der overstiger kvalitetskriterier for ren jord. Der er ikke rejst krav om oprensning og selskabets aktivitet på de pågældende ejendomme er ikke påvirket heraf. Eventuelle omkostninger i forbindelse med oprensning o.l. anses for ubetydelige for selskabets drift og finansielle stilling. Selskabet har som politik ikke at anvende afledte finansielle instrumenter. Da selskabet ikke har samhandel med udlandet er følsomheden over for valutakursudsving alene af indirekte natur. Corporate Governance Bestyrelsen og direktionen i Jensen & Møller Invest A/S betragter Corporate Governance som et naturligt element i det at drive ansvarlig virksomhed, og det tilstræbes at opfylde forventninger til god selskabsledelse og deltage positivt i samspillet med selskabets interessenter. Med beslutningen om at offentliggøre kvartalsrapporter tog selskabet et yderligere skridt i styrkelsen af kommunikationen med interessenterne. Det er vor opfattelse, at Jensen & Møller Invest A/S under hensyntagen til selskabets størrelse på alle væsentlige punkter lever op til de anbefalinger for god selskabsledelse, som fremgår af Københavns Fondsbørs anbefalinger for god selskabsledelse. Selskabsledelse i Jensen & Møller Invest A/S foreligger detaljeret beskrevet i form af notater, politikker og instrukser mv. De følgende afsnit er udvalgt fra dette materiale. Interessenternes rolle og samspil med ledelsen Åbenhed og gennemsigtighed Selskabet medvirker til at kommunikationen med interessenterne og aktionærerne foregår på en let og omkostningsfri måde, både i forbindelse med offentliggørelse af delårsrapporter og via selskabets hjemmeside. Selskabets generelle informationspolitik har som overordnet mål at give alle aktionærer lige adgang til aktuel information om udvikling - 7 -

10 Ledelsesberetning og strategi i selskabet. Selskabet følger de af Københavns Fondsbørs vedtagne regler for informationspolitik. Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsens sammensætning Der foreligger en forretningsorden for selskabets bestyrelse. Den gennemgås en gang årligt af den samlede bestyrelse med henblik på opdatering. Forretningsordenen fastlægger bl.a. retningslinier for bestyrelsens forhold til direktionen. Bestyrelsen i Jensen & Møller Invest A/S benytter sig ikke af faste udvalg eller komitéer, da det er bestyrelsens vurdering, at virksomheden i forhold til bestyrelsens størrelse ikke nødvendiggør dette. Bestyrelsens og direktionens vederlag Honorar til bestyrelsesmedlemmer, formand og næstformand godkendes på generalforsamlingen og oplyses i årsrapporten. Vederlag til bestyrelse og direktion ydes i faste beløb, der ikke afhænger af børskurs el.lign. Incitamentsaflønning benyttes således ikke af selskabet. Risikostyring Revision Årsrapporten indeholder en beskrivelse af selskabets væsentligste forretningsmæssige risici og aktiviteter i den anledning. Selskabets bestyrelse benytter sig ikke af revisionsudvalg, jf. afsnittet om bestyrelsesudvalg. Aktionærer, kapital og stemmer Aktionærinformation Selskabets aktiekapital andrager nominelt kr Selskabets aktier er noteret på Den Nordiske Børs i København (Københavns Fondsbørs) under fondskode DK i stykstørrelser a kr Hver aktie giver 1 stemme. Stemmeret kan ifølge selskabets vedtægter udøves af aktionærer, hvis aktier er noteret på vedkommendes navn i selskabets aktieprotokol eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse forud for indkaldelsen til generalforsamlingen. Ingen aktier har særlige rettigheder. Selskabet udarbejder delårsrapporter. Rapporterne er også tilgængelige på selskabets hjemmeside Udbytte Det er normalt selskabets udbyttepolitik at sikre rimeligt stabile - 8 -

11 Ledelsesberetning udbytter også i regnskabsår, hvor resultatet måtte være mindre tilfredsstillende. Bestyrelsen foreslår for regnskabsåret 2008 et udbytte på 10 % af aktiekapitalen på kr , eller kr. 100 pr. aktie. Politik for egne aktier Bestyrelsen har gennem de seneste år haft en bemyndigelse til at købe egne aktier, hvor dette måtte være hensigtsmæssigt dog således at den samlede beholdning ikke overstiger 10 % af aktiekapitalen. Forslag om fornyelse af denne bemyndigelse vil blive fremlagt ved den ordinære generalforsamling i Der er i 2008 erhvervet egne aktier, nominelt til kurs svarende til en købssum på kr Værdien er nedskrevet direkte på egenkapitalen. Herefter udgør selskabets egen beholdning af aktier nominelt Køb af egne aktier er blandt andet erhvervet med henblik på nedskrivning af aktiekapitalen. Aktionærsammensætning Aktionærer, der besidder mere end 5 % af kapitalen: Stk. Pct. Thorvald Nielsens Efterfølger, Trørød A/S, Søllerød ,71 A/S af 28. maj 1949, København , ,05 Øvrige aktionærer: Navnenoterede aktionærer ,28 Ikke navnenoterede aktionærer ,67 I alt ,00 Fondsbørsmeddelelser i 2008 Nr. 1 Købstilbud på Nærum Park Nr. 2 Købstilbud Nærum Park accepteret Nr. 3 Forløb af generalforsamling Nr. 4 Delårsrapport 1/2008 Nr. 5 Insider handel Nr. 6 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Nr. 7 Insider handel Nr. 8 Delårsrapport 3/2008 Nr. 9 Finanskalender

12 Ledelsesberetning Finanskalender for /3 Årsrapport /4 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 29/4 Ordinær generalforsamling 27/5 Delårsrapport 1/ /8 Delårsrapport for 1. halvår /11 Delårsrapport 3/2009 Forslag til generalforsamlingen På selskabets generalforsamling den 29. april 2009 vil bestyrelsen foreslå, at der gives bemyndigelse til at købe selskabets egne aktier indtil 10 % af aktiekapitalen. Kontaktpersoner På Jensen & Møller Invest A/S hjemmeside findes yderligere informationer. Forespørgsler vedrørende relationer til investorer og aktiemarkedet kan endvidere rettes til: Formand for bestyrelsen Kjeld Andersen tlf eller direktør Ole Nygaard tlf

13 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Årsrapporten for Jensen & Møller Invest A/S for 2008 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D-virksomheder, danske regnskabsvejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Årsrapporten for 2008 er aflagt efter samme regnskabspraksis som i Udlejningsaktivitet Salgsaktivitet Resultatopgørelsen Årets resultat af udlejningsaktiviteten udgør t.kr mod t.kr i 2007, hvilket er en forbedring på i alt t.kr Stigningen kan til dels henføres til købet af ny investeringsejendom, der er erhvervet med overtagelse pr. 1/ Salgsindtægter vedrørende ejerlejligheder udgør t.kr mod t.kr i Samlet blev der i 2008 afhændet 299 m 2 (5 stk.) mod 590 m 2 (10 stk.) i De i 2008 realiserede gennemsnitssalgspriser pr. m 2 er faldet i forhold til de i 2007 opnåede. Den gennemsnitlige salgspris pr. m 2 er faldet fra kr pr. m 2 i 2007 til kr pr. m 2 i 2008, hvilket svarer til et fald på 21,7%. Faldet skyldes primært de faldende salgspriser pr. m 2 for lejligheder, men også en forskydning i sammensætningen af solgte lejligheders geografiske placering. Årets resultat af salgsaktiviteten udgør i 2008 en avance på t.kr mod t.kr i Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger andrager t.kr mod t.kr i Værdiregulering af ejerlejligheder til dagsværdi Selskabets beholdning af ejerlejligheder er i året nedskrevet med 28,5 mio. kr. mod en nedskrivning på 24,4 mio. kr. i Nedskrivningen er foretaget dels på baggrund af de realiserede salgspriser på lejligheder i de enkelte ejendomme frigjort for lejemål og dels på baggrund af selskabets aktuelle vurderinger af de enkelte ejendomme

14 Ledelsesberetning Finansielle poster De finansielle nettoomkostninger andrager t.kr mod t.kr. 29 i Stigningen i nettorenterne kan henføres til optagelse af realkreditlån i regnskabsperioden. Lånene er optaget dels til finansiering af årets ejendomsinvesteringer og dels til betaling af forbedringsarbejder i selskabets ejendomme. Prioritetsgæld er pr. balancedagen kursreguleret til balancedagens kurs benævnt Regulering af gæld til dagsværdi under finansielle omkostninger. I 2008 faldt markedsrenten, hvilket har påvirket kursen på de bagvedliggende obligationer på selskabets lån hos BRF. Faldet i kurserne fra optagelsestidspunktet til ultimo 2008 har betydet en indregning af en negativ kursregulering af gælden med t.kr Skat af ordinært resultat Resultat Skat af ordinært resultat andrager netto en indtægt på t.kr mod ligeledes en indtægt på t.kr i Resultat før skat t.kr er faldet med t.kr i forhold til resultatet for Årets resultat udgør t.kr hvilket er et fald i forhold til 2007 på t.kr Udbytte foreslås udloddet med t.kr (10 % af aktiekapitalen). Balance Investeringsejendomme Selskabet ejer pr. 31/ ejerlejligheder til beboelse og 3 ejerlejligheder til erhverv svarende til i alt m 2 fordelt på 14 restejendomme i det storkøbenhavnske område. Ejerlejlighederne er værdiansat til dagsværdi og andrager t.kr Selskabet har primo 2008 erhvervet 35 ejerlejligheder (2.586 m 2 ) og 21 garager (290 m 2 ) i ejendommen Nærum Park, Skodsborgvej, 2850 Nærum til en købesum på 35,3 mio. kr ekskl. omkostninger. Ejerlejlighederne er erhvervet på markedsvilkår af Ejendomsaktieselskabet Nærum Park, som ejes med 55% af A/S af 28. maj 1949, hvori bestyrelsesformand Kjeld Andersen er hovedaktionær. Beholdningen af ejerlejligheder til videresalg er netto steget med t.kr som følge af køb af beboelseslejligheder på t.kr , forbedringer i ejendomme på t.kr , fratrukket værdiregulering i året med t.kr og værdi af solgte lejligheder t.kr

15 Ledelsesberetning Likvide beholdninger Egenkapital Selskabets likvider andrager pr. 31/ t.kr (2007: t.kr ). Selskabets egenkapital udgør t.kr ultimo 2008, hvilket svarer til 54,6 % af balancesummen (2007: t.kr , svarende til 73,7 %). Egenkapitalen er forrentet med 20,7 % mod 7,6% sidste år. Udskudt skat Selskabsskat Udskudt skat er faldet med t.kr til t.kr primært som følge af tilbageførsel af opskrivninger på lejligheder. Der er i regnskabsåret indbetalt t.kr vedr som a conto selskabsskat. Tilgodehavende selskabsskat pr. 31/ vedr. indkomståret er beregnet til t.kr Pengestrømsopgørelse Likviditeten fra driftsaktiviteterne udgør t.kr , hvilket er et fald på t.kr i forhold til Faldet skyldes dels salg af flere lejligheder i 2007 end i 2008 og dels betaling af større renoveringer. Likviditetspåvirkningen af investeringsaktiviteterne udgør t.kr , primært som følge af årets ejendomsinvesteringer. Likviditetspåvirkningen fra finansieringsaktiviteterne udgør t.kr Der er optaget nye lån som følge af køb af investeringsejendomme, samt til afdækning af større renoveringer i selskabets ejendomme. De samlede pengestrømme er således t.kr mod t.kr i Selskabets likviditetsberedskab pr. 31. december 2008 kan opgøres således: t.kr. Kreditinstitutter Uudnyttede trækningsfaciliteter Uudnyttede trækningsfaciliteter består af trækningsret hos selskabets pengeinstitut (kassekredit). Af selskabets likviditetsberedskab på 19,0 mio. kr. forventes der anvendt ca. 1,7 mio. kr. til udbytte til aktionærerne

16

17 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Jensen & Møller Invest A/S Vi har revideret årsrapporten for Jensen & Møller Invest A/S for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2008 omfattende ledelsesberetning, ledelsespåtegning, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold

18

19 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for Jensen & Møller Invest A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D-virksomheder, danske regnskabsvejledninger samt de krav der i øvrigt stilles til børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregningen og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Omkostninger indregnes, når de er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Resultatopgørelsen Resultat af udlejning Huslejeindtægt fra udlejede boliger m.v. indregnes på forfaldstidspunktet. Hensættelser til Grundejernes Investeringsfond (boligreguleringslovens 18 og 18b) er fratrukket i opkrævede lejeindtægter og indregnes som gældsforpligtelser eller hensatte forpligtelser. I Driftsomkostninger indregnes ejendomsskatter, andel i fællesudgifter til ejerforeninger, administrationshonorar, vedligeholdelse samt afskrivninger. Indregning af selskabets andel af fællesomkostninger afholdt af ejerforeningerne er foretaget på grundlag af udkast til ejerforeningernes regnskaber mv. Generalforsamlingernes

20 Anvendt regnskabspraksis godkendelse af ejerforeningernes årsregnskaber kan indebære reguleringer til selskabets resultatopgørelse og balance. Reguleringerne vil i givet fald blive foretaget i selskabets årsrapport for det følgende år. Indvendig vedligeholdelse og udvendig vedligeholdelse, der er ejerforeningerne uvedkommende, indregnes i takt med afholdelsen af de faktiske omkostninger. Selskabets andel af ejerforeningernes vedligeholdelsesomkostninger indregnes samtidig med den øvrige andel af ejerforeningernes fællesomkostninger. I de tilfælde, hvor hensættelser til Grundejernes Investeringsfond (boligreguleringslovens 18 og 18b) ikke skal indbetales ( 18b) eller hensættes som forpligtelse ( 18), modregnes de foretagne hensættelser i de afholdte driftsomkostninger på ejendommene. Vedligeholdelsesforpligtelser vedr. indvendig vedligeholdelse ifølge lejelovgivningen indregnes ikke, men oplyses i en note. Afskrivninger Salg af lejligheder Ejendomme under materielle anlægsaktiver, herunder garageanlæg m.v. afskrives lineært over max. 25 år. Afskrivningerne indregnes i posten Driftsomkostninger. Den kontante salgspris i forbindelse med afhændelse af ejerlejligheder indregnes på overtagelsesdagen, jf. indgåelse af købsaftale. I omkostninger ved salg af lejligheder indregnes andel af restejendommens bogførte værdi samt salgsomkostninger og istandsættelsesomkostninger. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til administrations- og revisionshonorar, direktion, bestyrelse samt børsomkostninger

21 Anvendt regnskabspraksis Værdiregulering af ejerlejligheder til dagsværdi Finansielle poster Skat af årets resultat Værdiregulering til dagsværdi indregnes i resultatopgørelsen før finansielle poster. Udskudt skat af værdireguleringen indregnes under skat af årets resultat. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende værdipapirer og gæld. Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat. Tillæg, fradrag og godtgørelser i henhold til a contoskatteordningen vedrørende skattebetalinger indgår tillige i posten Skat af årets resultat. Balancen Garage- og carportanlæg Garage- og carportanlæg i tilknytning til selskabets beholdning af ejerlejligheder indregnes under materielle anlægsaktiver og måles til kostpris med tillæg af afholdte ombygnings- og forbedringsudgifter samt opskrivninger og med fradrag af afskrivninger og nedskrivninger. For garage- og carportanlæg erhvervet før 1. januar 1982 anvendes den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 1981 som kostpris. Investeringsejendomme Beholdningen af ejerlejligheder indregnes i balancen som investeringsejendomme under materielle anlægsaktiver i overensstemmelse med årsregnskabslovens 38. På anskaffelsestidspunktet måles ejerlejlighederne til kostpris. Finansieringsomkostninger indgår ikke i målingen af aktivernes værdi. Efterfølgende måles ejerlejlighederne til dagsværdi. Værdiansættelsen foretages med udgangspunkt i gennemsnitlige realiserede kontante salgspriser i de enkelte ejendomme eller konkrete mæglervurderinger af lejligheder sat til salg. I ejendomme, hvor der ikke er realiseret/forventes salg, anvendes Realkreditrådets statistik for området, som også benyttes i de tilfælde, hvor denne anvender en lavere værdi end de faktiske salgspriser og mæglervurderinger

22 Anvendt regnskabspraksis Herfra trækkes et markedsbestemt nedslag, som følge af, at ejerlejlighederne ikke er frigjort for lejemål. Nettoopskrivninger føres efter fradrag for udskudt skat på Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver under egenkapitalen. Reserven opløses i forbindelse med salg. De i året solgte lejligheders andel af bogført værdi fratrækkes og indregnes i resultatopgørelsen under avance ved salg af lejligheder. Indestående i Grundejernes Investeringsfond Indestående i Grundejernes Investeringsfond i h.t. Boligreguleringslovens 18b aktiveres og forpligtelser i h.t. Boligreguleringslovens 18b indregnes som langfristet gældsforpligtelse, mens forpligtelser i h.t. Boligreguleringslovens 18 medtages under hensatte forpligtelser. Negative 18b saldi er ikke indregnet i årsrapporten. Andre tilgodehavender Egne kapitalandele Andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning på grundlag af en individuel vurdering. Egne kapitalandele måles til kr. 0. Anskaffelses- og afståelsessummer samt udbytte for egne kapitalandele indregnes direkte på overført resultat under egenkapitalen. Gevinster og tab ved salg indregnes således ikke i resultatopgørelsen. Periodeafgrænsnings- Poster, aktiver Periodeafgrænsningsposter indeholder forudbetaling af fællesomkostninger til ejerforeninger, samt omkostninger til istandsættelse af ledige lejligheder. Finansielle gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser, som omfatter leverandører af varer og tjenesteydelser samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Realkreditlån måles til dagsværdi ligesom investeringsejendomme. Denne metode er valgt idet der efter selskabets opfattelse er en sammenhæng mellem nogle af de væsentligste faktorer, der bestemmer dagsværdien for en investeringsejendom og dagsværdien af de tilknyttede finansielle gældsforpligtelser

23 Anvendt regnskabspraksis Udbytte Selskabsskat Udskudt skat Pengestrømsopgørelse Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalte a conto skatter i løbet af året. Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver indregnes fuldt ud i balancen af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode. Ved beregningen af udskudt skat anvendes en skattesats på 25%. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode med udgangspunkt i resultat før skat opdelt i hovedgrupper. Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året, opdelt på pengestrømme fra driften, fra investeringer og fra finansiering, årets forskydning samt selskabets likviditet ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet omfatter pengestrømme fra driften reguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme til investeringsaktivitet omfatter pengestrømme fra køb og salg af anlægsaktiver m.v. reguleret for ændringer i tilgodehavender og gældsforpligtelser, der vedrører disse investeringer. Pengestrømme til finansieringsaktivitet omfatter pengestrømme fra optagelse af og afdrag på langfristede lån, handel med egne aktier samt betaling af udbytte til selskabsdeltagerne. Likvide beholdninger ved årets begyndelse samt ved årets udgang består af mellemværender med kreditinstitutter

24 Anvendt regnskabspraksis Nøgletal Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 2005 : Resultat pr. aktie Indre værdi pr. aktie Gearing af driftsaktiver Årets resultat Antal aktier Egenkapital ultimo Antal aktier Investeringskapital ultimo Egenkapital ultimo Egenkapitalforrentning Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Afkast af investeret kapital Resultat før finansiering og skat x 100 Gennemsnitlig investeringskapital Price Earningskvote Kurs / indre værdi Børskurs Resultat pr. aktie Børskurs Indre værdi

25 Resultatopgørelse for året Note Udlejningsaktivitet Lejeindtægter Driftsomkostninger Resultat af udlejning Salgsaktivitet, lejligheder m.v. Salgsindtægter Bogført værdi og omkostninger ved salg Avance ved salg af lejligheder m.v Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Værdiregulering af ejerlejligheder til dagsværdi Resultat før finansiering og skat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansiering, netto Resultat før skat Skat af årets resultat (indtægt) Årets resultat Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte pr. aktie kr. 100 (2007: kr. 300 )... Overført til " Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver".. Overført til "Overført resultat"

26 Balance 31. december Note Aktiver Materielle anlægsaktiver: 6, 17 Investeringsejendomme Garage- og carportanlæg Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender: Salg og udlejning Selskabsskat Andre tilgodehavender Indestående i Grundejernes Investeringsfond Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer og kapitalandele: 10 Andre værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger: Bankindestående Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

27 Balance 31. december Note Passiver Egenkapital: 11 Aktiekapital Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser: 12 Udskudt skat Udvendig vedligeholdelse i h.t. BRL Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser: 14 Realkreditlån Vedligeholdelsesforpligtelser Lejernes kontraktmæssige forudbetalinger Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser: 14 Realkreditlån Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser Noter uden henvisning

28 Egenkapitalopgørelse Reserve for dags- Aktie- værdi på Overført Foreslået kapital inv. aktiver resultat udbytte I alt Egenkapital 1. januar Årets bevægelser: Udbetalt udbytte Køb af egne aktier Omk. ved kapitalnedsættelse i Årets resultat: Årets resultat Foreslået udbytte Egenkapital 1. januar Årets bevægelser: Korrektion tidligere år Køb af egne aktier Udbytte af egne aktier Udbetalt udbytte Årets resultat: Årets resultat Værdireg. af ejerlejl. til dagsværdi Udskudt skat af værdiregulering af ejerlejligheder til dagsværdi Tidligere foretagne opskrivninger på solgte lejligheder Udskudt skat af tidligere foretagne opskrivninger på solgte lejl Foreslået udbytte Egenkapital 31. januar

29 Pengestrømsopgørelse Note Resultat af udlejningsvirksomhed Hensættelse til BRL Tilbageførte afskrivninger Resultat af udlejningsvirksomhed... Avance ved salg af lejligheder... Tilbageført bogført værdi af lejligheder... Salg af lejligheder Administrationsomkostninger Finansielle poster - netto... Kursreguleringer... Finansielle poster - netto Ændring af driftskapital Betalte selskabsskatter, netto Pengestrømme, driftsaktivitet Afdrag på sælgerpantebreve Køb af ejerlejligheder til videresalg Køb af garager Afholdte forbedringsudgifter Pengestrømme, investeringsaktivitet Fremmedfinansiering: Optagelse af realkreditlån Afdrag og indfrielse af realkreditlån Aktionærerne: Afholdte omkostninger i f.m. kapitalnedsættelse Køb af egne aktier Udbetalt udbytte Pengestrømme, finansieringsaktivitet Årets pengestrømme Likvider, netto 1/ Likvider, netto 31/ Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af balance og resultatopgørelse

30 Noter til resultatopgørelse og balance Note 1 - Driftsomkostninger Ejendomsskatter Fællesudgifter til ejerforeninger Andel af omk. til større renoveringsarbejder i ejerforeninger Indvendig vedligeholdelse Udv. vedligeholdelse, der er ejerforeningen uvedkommende Frigivelse / modregning vedr. Grundejernes Investeringsfond Driftsomkostninger i øvrigt Note 2 - Bogført værdi og omkostninger ved salg Andel i ejendommenes anskaffelsespris Andel i garage - og carportanlægs anskaffelsespris Andel i ejendommens tidligere foretagne opskrivninger Salgsomkostninger Istandsættelser Note 3 - Finansielle indtægter Renter Kursavancer, realiseret i f. t. oprindelig anskaffelsespris Note 4 - Finansielle omkostninger Renter Kursregulering af prioritetsgæld til dagsværdi Kurstab og omkostninger, realiseret ved afdrag m.v

31 Noter til resultatopgørelse og balance Note 5 - Skat af årets resultat der specificeres således: Årets aktuelle skat... Årets regulering af udskudt skat i resultatopgørelsen... Regulering vedr. tidligere år... Regulering af udskudt skat fra 28 % til 25 % Skat af ordinært resultat kan forklares således: Beregnet 25 % skat af resultat før skat... Skatteeffekt af: Regulering af udskudt skat fra 28 % til 25 %... Permanente afvigelser... Tillæg v. acontoskatteordningen... Øvrige reguleringer Effektiv skatteprocent... 25,1% 25,2%

32 Noter til resultatopgørelse og balance Note 6 - Investeringsejendomme Beholdningen består af 150 ejerlejligheder til beboelse og 3 til erhverv, i alt m Anskaffelsessum pr. 1/ Tilgang i året - 35 beboelseslejligheder, større renoveringsarb Afgang i årets løb - 5 beboelseslejligheder Anskaffelsessum pr. 31/ Opskrivninger pr. 1/1... Afgang i årets løb - 5 beboelseslejligheder... Værdiregulering... Opskrivninger pr. 31/12... Bogført værdi 31/ Den seneste kontante ejendomsvurdering pr. 1/ andrager kr Lejligheder i: Virum (57 stk.)... Askevænget, Cedervænget Amager (34 stk.)... Backersvej, Florensvej, Sorrentovej, Marengovej Georginevej, Gyldenlakvej, Sofienhøjvej Amager (1 stk. erhverv)... Florensvej Christianshavn (3 stk.)... Dronningensgade Christianshavn (1 stk. erhverv)... Dronningensgade Frederiksberg (1 stk.)... Frederik VI's Alle Ordrup (15 stk.)... Ordrupvej, Skovgårdsvej, Løvspringsvej Ordrup (1 stk erhverv)... Ordrupvej Gladsaxe (6 stk.)... Møllemarken, Oldmarken Nærum (34 stk.)... Skodsborgvej Bogf. værdi m 2 kr./m 2 31/

33 Noter til resultatopgørelse og balance Grund Garager/ Note 7 - Garage- og carportanlæg værdi carporte Anlæg i alt Anskaffelsespris pr. 1/ Tilgang i Anskaffelsespris 31/ Opskrivninger pr. 1/ Opskrivninger pr. 31/ Nedskrivninger pr. 1/ Nedskrivninger pr. 31/ Afskrivninger pr. 1/ Afskrivninger i Afskrivninger pr. 31/ Bogført værdi 31/ Den seneste kontante ejendomsværdi pr. 1/ andrager kr Årets afskrivninger, kr indregnes i regnskabsposten "Driftsomkostninger". Note 8 - Selskabsskat Selskabsskat 1. januar Skat af årets skattepligtige indkomst Betalt selskabsskat - a conto Afregnet selskabsskat vedr. tidligere år Regulering vedrørende tidligere år Tilgodehavende selskabsskat pr. 31. december Note 9 - Indestående i Grundejernes Investeringsfond 6 af selskabets ejendomme har indestående på konto for udvendig vedligeholdelse i Grundejernes Investeringsfond på ialt kr Dette indestående modsvares af en tilsvarende gæld medtage under langfristede gældsforpligtelser. Saldoen opløses og udbetales såfremt kommende års vedligeholdelsesudgifter overstiger indestående/hensættelser i h.t. BRL 18b samt i forbindelse med salg af ejerlejligheder. De øvrige ejendomme har negative 18b saldi på i alt kr , disse er ikke indregnet i årsrapporten

34 Noter til resultatopgørelse og balance Nom. Bogf. værdi Note 10 - Andre værdipapirer og kapitalandele 31/ / Sælgerpantebreve Note 11 - Aktiekapital Selskabskapitalen nominelt består af aktier á kr Hver aktie giver ret til én stemme. Udviklingen i aktiekapitalen har i de seneste 5 år været således: Aktiekapital Pr. 1/1... Kapitalnedsættelse.. Pr. 31/ Beholdning af egne aktier Nom. Stk. % Saldo 1/1... Købt i året , , ,23 Der er i 2008 erhvervet egne aktier, nominelt til kurs svarende til en købssum på kr Værdien er nedskrevet direkte på egenkapitalen. Egne aktier er blandt andet erhvervet med henblik på nedskrivning af aktiekapitalen. Note 12 - Udskudt skat Udskudt skat 1. januar Regulering af udskudt skat fra 28 % til 25 % Regulering vedrørende tidligere år Årets regulering af udskudt skat i resultatopgørelse Udskudt skat vedrører: Investeringsejendomme... Garage- og carportanlæg... Større renoveringsarbejder... Kursreguleringer af prioritetsgæld... Hensættelser i ejerforeninger

35 Noter til resultatopgørelse og balance Note 13 - Udvendig vedligeholdelse i henhold til BRL Saldo 1/ Årets regulering, netto Note 14 - Realkreditlån Gæld til realkreditinstitutter med pant i fast ejendom Gælden forfalder til betaling således: < 1 år fra balancedagen... > 1 år og < 2 år fra balancedagen... > 2 år og < 3 år fra balancedagen... > 3 år og < 4 år fra balancedagen... > 4 år og < 5 år fra balancedagen... > 5 år fra balancedagen... Dagsværdiregulering af gæld Gælden er indregnet i balancen således: Langfristede forpligtelser... Kortfristede forpligtelser Realkreditlån måles til dagsværdi. Dagsværdi af gæld til realkreditinstitutter opgøres med udgangspunkt i aktuelle børskurser for underliggende obligationer. Note 15 - Vedligeholdelsesforpligtelser Udvendig vedligeholdelse kr vedrører vedligeholdelsesforpligtelser i henhold til Boligre guleringslovens 18b og modsvarer et kontant indestående opført særskilt under omsætningsaktiver Note 16 - Lejernes kontraktmæssige forudbetalinger Lejernes kontraktmæssige forudbetalinger refunderes i forbindelse med at lejlighederne fraflyttes

36 Noter til resultatopgørelse og balance Note 17 - Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser Sikkerhed for realkreditlån: Til sikkerhed for realkreditlån er der i selskabets ejendomme, med en bogført værdi på kr , tinglyst pantsikkerhed for kr Sikkerhed for betaling af fællesudgifter: Til sikkerhed for betaling af fællesudgifter til ejerforeningen Løvspringsvej 2-4 er der for hver ejerlejlighed tinglyst pantstiftende sikkerhed for kr Selskabet besidder pr. 31. december lejligheder og 7 garager med en bogført værdi på kr Samlet sikkerhed udgør kr Eventualforpligtelser: For selskabets beholdninger af lejligheder påhviler der vedligeholdelsesforpligtelser i henhold til lejelovgivningens bestemmelser herom. Pr. 31/ påhviler der selskabet ubogførte forpligtelser i henhold til Lejelovens 22 (indvendig vedligeholdelse) på kr (2007: kr ). Opgørelse af selskabets andel af fællesudgifter afholdt af ejerforeningerne og selskabets mellemregning med ejerforeningerne er foretaget på grundlag af udkast til ejerforeningernes årsregnskab m.v. for året Generalforsamlingernes godkendelse af ejerforeningernes årsregnskaber kan indebære reguleringer til selskabets resultatopgørelse og balance. Reguleringerne, som skønnes at blive uvæsentlige for opgørelsen af årets resultat og egenkapitalen pr. 31/ , vil i givet fald blive foretaget i selskabets årsrapport for Note 18 - Ændring i driftskapital (pengestrømsopgørelse) Ændring i indestående i Grundejernes Investeringsfond Ændring i tilgodehavender Ændring i periodeafgrænsningsposter - netto Ændring i gæld vedr. vedligeholdelsesforpligtelser Ændring i lejernes kontraktmæssige forudbetalinger Ændring i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser og anden gæld Note 19 - Medarbejderforhold Ud over andel i viceværtgager i ejerforeningerne har selskabet for året udbetalt vederlag (honorar) med kr (2007: kr ) til direktionen og med kr (2007: kr ) til bestyrelsen. Bestyrelsens honorar for det kommende regnskabsår godkendes på generalforsamlingen. For regnskabsåret 2008 er godkendt et honorar til bestyrelsesformanden på kr , næstformanden kr og bestyrelsesmedlemmer kr Udover ledelsen har selskabet i lighed med sidste år ikke haft ansatte

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk Årsrapport 2005 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger...

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

SETHI EJENDOMME III ApS

SETHI EJENDOMME III ApS SETHI EJENDOMME III ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2014 Faisel Sethi Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

PLS 1 ApS. Busbjergvej Bjerringbro. Årsrapport 1. oktober september 2015

PLS 1 ApS. Busbjergvej Bjerringbro. Årsrapport 1. oktober september 2015 PLS 1 ApS Busbjergvej 85 8850 Bjerringbro Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2016 Peter Lykke Sørensen

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PLS 1 ApS. Busbjergvej Bjerringbro. Årsrapport 1. oktober september 2016

PLS 1 ApS. Busbjergvej Bjerringbro. Årsrapport 1. oktober september 2016 PLS 1 ApS Busbjergvej 85 8850 Bjerringbro Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/02/2017 Peter Lykke Sørensen

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

VEST ADMINISTRATIONEN A/S

VEST ADMINISTRATIONEN A/S VEST ADMINISTRATIONEN A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2015 Kent Friis Petersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

LOGOCARE INVEST ApS. Krogsbøllevej Roskilde. Årsrapport 1. juli juni 2017

LOGOCARE INVEST ApS. Krogsbøllevej Roskilde. Årsrapport 1. juli juni 2017 LOGOCARE INVEST ApS Krogsbøllevej 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2017 John Holm Dirigent Side

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLØE EJENDOMME ApS. Årsrapport 1. maj april Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FLØE EJENDOMME ApS. Årsrapport 1. maj april Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FLØE EJENDOMME ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/10/2012 Peter Fløe Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Kjærgård Trading ApS. Årsrapport for 2015

Kjærgård Trading ApS. Årsrapport for 2015 c/o Ole Kjærgård Husebyvej 19 3200 Helsinge CVR-nr. 25314123 Årsrapport for 2015 16. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27-05-2016 Ole Kjærgård

Læs mere

Udviklingsgruppen Sønderborg ApS

Udviklingsgruppen Sønderborg ApS Udviklingsgruppen Sønderborg ApS CVR-nr. 78 33 54 16 Årsrapport 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16.06.2018 Claus Schmidt Dirigent Udviklingsgruppen

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HS Revision & Rådgivning Komplementarrevisionsanpartsselskab

HS Revision & Rådgivning Komplementarrevisionsanpartsselskab godkendt revisionspartnerselskab Torvegade 7 DK-9490 Pandrup hs@hsrevi.dk www.hsrevi.dk Telefon: +45 99 73 03 00 CVR: DK 36 92 02 89 Bank: 9070 0450042145 Torvegade 7 9490 Pandrup CVR-nummer 36919485 Årsrapport

Læs mere

Ejendomsselskabet Rosengården af Skalborg A/S

Ejendomsselskabet Rosengården af Skalborg A/S Ejendomsselskabet Rosengården af Skalborg A/S CVR-nr. 12 01 16 28 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 20 14 dirigent Jan Leth

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

NORDSTRAND HUSE ApS. H.C. Lumbyes Gade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2017

NORDSTRAND HUSE ApS. H.C. Lumbyes Gade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2017 NORDSTRAND HUSE ApS H.C. Lumbyes Gade 51 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2018 Jesper

Læs mere

R INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. juni René Bak CVR-NR.

R INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. juni René Bak CVR-NR. Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 R INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

A.J. Aamund A/S Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

A.J. Aamund A/S Fruebjergvej 3, 2100 København Ø A.J. Aamund A/S Fruebjergvej 3, 2100 København Ø CVR-nr. 11 80 15 36 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. maj 2016. Hans Christoffersen

Læs mere

POPPELSTYKKET 8 ApS. Vingårds Alle Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2017

POPPELSTYKKET 8 ApS. Vingårds Alle Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2017 POPPELSTYKKET 8 ApS Vingårds Alle 37 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2018 Ulrik Bjerg-Pedersen

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

REVI-FINANS ApS. Tjørnebakken 5B 8541 Skødstrup. Årsrapport 1. juli juni 2017

REVI-FINANS ApS. Tjørnebakken 5B 8541 Skødstrup. Årsrapport 1. juli juni 2017 REVI-FINANS ApS Tjørnebakken 5B 8541 Skødstrup Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2017 Hans-Georg Christensen

Læs mere

CAMOLA HOLDING ApS. Røde Banke Fredericia. Årsrapport 1. januar december 2015

CAMOLA HOLDING ApS. Røde Banke Fredericia. Årsrapport 1. januar december 2015 CAMOLA HOLDING ApS Røde Banke 99 7000 Fredericia Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2016 Erling Christensen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

ZZYZX ApS. Alhambravej Frederiksberg C. Årsrapport 1. januar december 2015

ZZYZX ApS. Alhambravej Frederiksberg C. Årsrapport 1. januar december 2015 ZZYZX ApS Alhambravej 10 1826 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Peter Holmberg Dirigent

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

EJENDOMSINVEST SJÆLLAND ApS

EJENDOMSINVEST SJÆLLAND ApS EJENDOMSINVEST SJÆLLAND ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/07/2015 Tina Maria Frøslev-Jørgensen Dirigent

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Ejendomsselskabet Rosengården af Skalborg A/S

Ejendomsselskabet Rosengården af Skalborg A/S Ejendomsselskabet Rosengården af Skalborg A/S c/o Lønberg & Leth Christensen Advokatfirma, 1263 København K CVR-nr. 12 01 16 28 Årsrapport 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

TORBEN HOLME NIELSEN ApS

TORBEN HOLME NIELSEN ApS TORBEN HOLME NIELSEN ApS Damgårdsvej 24 2930 Klampenborg Årsrapport 1. oktober 2016-30. september 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2018 Karina

Læs mere

R.T. HOLDING. RØDDING A/S

R.T. HOLDING. RØDDING A/S R.T. HOLDING. RØDDING A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 John Ravn Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

LL. STRANDSTRÆDE 1 APS CVR-NR

LL. STRANDSTRÆDE 1 APS CVR-NR LL. STRANDSTRÆDE 1 APS CVR-NR. 17 90 00 48 Årsrapport for 2014 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2015 Marie-Louise Benedicte Gerber

Læs mere

Kjær ApS Årsrapport for 2012/13

Kjær ApS Årsrapport for 2012/13 Kjær 11-11-11 ApS Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 34 05 63 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6 /12 2013 Kai Michelsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Anpartsselskabet af 30. januar 2015

Anpartsselskabet af 30. januar 2015 Anpartsselskabet af 30. januar 2015 Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 50 38 90 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11

Læs mere

Advice Holding 2 ApS. Årsrapport for 2015

Advice Holding 2 ApS. Årsrapport for 2015 Advice Holding 2 ApS Gammel Kongevej 3 E, 1610 København V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 88 34 40 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/1 2016 Espen Højlund

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

PEDER MØLLER ANDERSEN HOLDING APS VIBEVÆNGET 12, 6710 ESBJERG V

PEDER MØLLER ANDERSEN HOLDING APS VIBEVÆNGET 12, 6710 ESBJERG V Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 PEDER MØLLER ANDERSEN HOLDING APS VIBEVÆNGET 12, 6710

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Chr. Rasmussens Etablissement A/S CVR-nr

Chr. Rasmussens Etablissement A/S CVR-nr Chr. Rasmussens Etablissement A/S CVR-nr. 15 04 65 11 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014. Jens Chr.

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

KD Projekt ApS. Industrivej Skanderborg. Årsrapport 7. april december 2017

KD Projekt ApS. Industrivej Skanderborg. Årsrapport 7. april december 2017 KD Projekt ApS Industrivej 6 8660 Skanderborg Årsrapport 7. april 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2018 Kim Andersen Dirigent

Læs mere

MESBALLE EJENDOM ApS. Kantorparken Risskov. Årsrapport 1. juli juni 2018

MESBALLE EJENDOM ApS. Kantorparken Risskov. Årsrapport 1. juli juni 2018 MESBALLE EJENDOM ApS Kantorparken 35 8240 Risskov Årsrapport 1. juli 2017-30. juni 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/10/2018 Anders Hjortshøj Dirigent

Læs mere

SYVSTEN KRO INVEST ApS

SYVSTEN KRO INVEST ApS SYVSTEN KRO INVEST ApS Ålborgvej 439, st tv 9352 Dybvad Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2018 Liselotte

Læs mere

Mercandia Invest A/S CVR-nr

Mercandia Invest A/S CVR-nr Mercandia Invest A/S CVR-nr. 21 58 97 13 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. februar 2014. Christian Bendik

Læs mere

Priorparken 680 K/S. Vesterbrogade 33, 1620 København V. Årsrapport for

Priorparken 680 K/S. Vesterbrogade 33, 1620 København V. Årsrapport for Priorparken 680 K/S Vesterbrogade 33, 1620 København V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 26 43 28 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2016. Michael Jordan

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Kochsvej 30 ApS. Paradisåsen Holte. CVR-nr Årsrapport for 2017

Kochsvej 30 ApS. Paradisåsen Holte. CVR-nr Årsrapport for 2017 Kochsvej 30 ApS Paradisåsen 4 2840 Holte CVR-nr. 37 57 40 90 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2018 Thomas Lindberg dirigent

Læs mere

K/S BUTIKSPARK HOLBÆK (H)

K/S BUTIKSPARK HOLBÆK (H) K/S BUTIKSPARK HOLBÆK (H) Vossevangen 19 7600 Struer Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/02/2016 Keld Vagner

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3. Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger 5

Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3. Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger 5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger 5 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

HOLDINGSELSKABET JEA AF 1/ ApS

HOLDINGSELSKABET JEA AF 1/ ApS HOLDINGSELSKABET JEA AF 1/10 2013 ApS Nordvangen 6 7120 Vejle Øst Årsrapport 1. juli 2017-30. juni 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2018 Jørgen

Læs mere

DM BLOMST DIREKTE ApS

DM BLOMST DIREKTE ApS DM BLOMST DIREKTE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Mogens Illum Hansen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

LUND BYGGERI ApS. Årsrapport for 2012

LUND BYGGERI ApS. Årsrapport for 2012 c/o Michael S. Lund Højleddet 17 2840 Holte CVR-nr. 21252484 Årsrapport for 2012 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31-05-2013 Michael Stig

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

BARFOED GROUP HOLDING 1 ApS

BARFOED GROUP HOLDING 1 ApS BARFOED GROUP HOLDING 1 ApS Nedergade 35 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Gert Vikkelsøe

Læs mere