Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner"

Transkript

1 Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: Juni.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juni Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Resumé Hermed orienteres om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner som følge af ny lovgivning på beskæftigelsesområdet. Baggrunden for ændringerne er dels flytning af opgaver fra lov om aktiv socialpolitik til lov om aktiv beskæftigelsespolitik, en konsistent opdeling af driftsudgifter, så de svarer til beskæftigelsespolitikkens brugergrupper, samt indførelse af en række nye ordninger. Hovedparten af ændringerne træder i kraft 1. juli Endelig skal nævnes, at enkelte grupperinger nedlægges fra 1. januar 2004, ligesom der er foretaget en række redaktionelle ændringer. Der gøres særligt opmærksom på funktion Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob, gruppering 12. Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 100 pct. refusion. Grupperingens nuværende indhold bortfalder og erstattes af et nyt indhold. I bilag A og B er ændringerne i kontoplanen og konteringsreglerne nærmere beskrevet. Beskrivelse af ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner på Beskæftigelsesministeriets område. Folketinget har vedtaget lov nr. 417 af 10. juni 2003 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og andre love (Loft over kontanthjælpen, hjælp til unge og forsørgere, flytning af reglerne om aktive tilbud m.v.), lov nr. 419 af 10. juni 2003 om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov nr. 416 af 10. juni 2003 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

2 2 Lovændringen flytter reglerne om aktive tilbud fra lov om aktiv socialpolitik til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samtidig med at der er en række ændringer af reglerne om driftsudgifter. Udgifter til tillægsydelser (hjælpemidler, mentor, befordringsgodtgørelse mv.) er endvidere i overensstemmelse med systematikken i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats opgjort på grupperinger, som dækker de relevante målgrupper. Budgetgarantien opgøres i overensstemmelse hermed. Nogle af ændringerne vil træde i kraft allerede fra 1. juli Andre vil først træde i kraft 1. januar Enkelte af lovændringer skal først notificeres i EU. Ifølge lov nr. 417 af 10. juni stk. 2 kan personer, der har fået tilsagn om eller er påbegyndt et aktiveringstilbud efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv socialpolitik, fortsætte eller påbegynde tilbuddet efter de hidtil gældende regler. Udgiften til aktiveringstilbud konteres efter de hidtil gældende regler i den kommunale kontoplan. Lovændringer med betydning for registrering efter budget- og regnskabssystemet. På grund af flytning af aktiveringstilbuddene fra lov om aktiv socialpolitik til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der ændringer i lovhenvisningerne på en række grupperinger på 5.01, 5.04, 5.05, 5.40, 5.41 og Lovene indeholder følgende ændringer, som har konsekvens for registrering af udgifter i Budget- og regnskabssystemet for kommuner og amtskommuner: Handicappede personer. Beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap, som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse varetages af kommunen, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2 stk. 1, nr. 8 og 3 stk. 5. Løntilskuddet til gruppen konteres på 5.41 gruppering 08 sammen med løntilskud til personer på skånejob. Eventuelle driftsudgifter til gruppen konteres på en ny gruppering 12 på 5.41 sammen med driftsudgifter til personer i fleksjob og skånejob. Ændringen har virkning fra 1. juli Mentorordning. Der indføres en mentorordning med henblik på at styrke introduktionen på arbejdspladsen eller til en uddannelse for kontanthjælpsmodtagere, revalidender, personer på skånejob og handicappede personer Udgiften til mentorordning for aktiverede kontanthjælpsmodtagere konteres på en ny gruppering 12 på Udgiften til mentorordning for revalidender konteres på 5.01 gruppering 03. Udgiften til mentorordning for personer i skånejob og handicappede personer registreres på 5.41 gruppering 12.

3 3 Ændringen træder i kraft 1. juli Udgifter til opkvalificering ved ansættelse og introduktion ved ansættelse. Der kan ydes tilskud til opkvalificering ved ansættelse af en person uden løntilskud, jf. 99 i lov nr. 419 af 10. juni 2003 om en aktiv beskæftigelsesindsats. I forbindelse med ansættelse af en person uden løntilskud kan der endvidere ydes støtte til en mentorfunktion, jf. lovens 101. Udgiften til opkvalificering og introduktion for kontanthjælpsmodtagere som ansættes uden løntilskud konteres på en ny gruppering 13 på For revalidender som ansættes uden løntilskud konteres udgiften på 5.01 gruppering 12. Udgiften til ansættelse af personer i skånejob og handicappede personer uden løntilskud konteres på 5.41 gruppering træder i kraft 1. juli skal notificeres af EU. Tilskud til udgifter til hjælpemidler. For at fremme at personer opnår eller fastholder ansættelse uden løntilskud kan der ydes tilskud efter 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til hjælpemidler. Det er en forudsætning at tilskuddet er af afgørende betydning for at personen kan fastholde eller opnå ansættelse. Tilskuddet konteres på 5.01 gruppering 12. Ændringen træder i kraft, når den er blevet notificeret i EU. Tilskud til udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber, undervisningsmateriale, mindre arbejdspladsindretning). Tilskuddet kan ydes til kontanthjælps- og startshjælpsmodtagere, revalidender, personer i skånejob og handicappede personer. Det er en betingelse for at give tilskuddet, at udgiften er en nødvendig følge af tilbud om opkvalificering og vejledning eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgiften for aktiverede kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere konteres på en ny gruppering 11 på For revalidender konteres udgiften på 5.01 gruppering 03 og for personer i skånejob og handicappede personer konteres udgiften på 5.41 gruppering 12. Ændringen har virkning fra 1. juli 2003.

4 4 Udgifter til rådighedsafprøvning af personer på ledighedsydelse. Udgifter til tilbud om vejledning og opkvalificering og udgifter til hjælpemidler i forbindelse med rådighedsafprøvning af personer på ledighedsydelse konteres på en ny funktion 5.41 gruppering 03. Ændringen har virkning fra 1. juli Udgifter til ordinære uddannelsesforløb. I forbindelse med tilbuddet om vejledning og opkvalificering kan der gives tilbud om ordinære uddannelsesforløb ud fra en konkret individuel vurdering af, hvad der kan bringe personer hurtigst muligt ind på arbejdsmarkedet. Udgiften for kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere konteres på funktion 5.98 gruppering 14. Ændringen har virkning fra 1. juli Ændret opgørelse af aktivere kontanthjælpsmodtagere. I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der en klarere opdeling af forsørgelsesydelse under tilbud. Personer i tilbud om vejledning og opkvalificering og tilbud om virksomhedspraktik modtager deres ydelse under tilbuddene. Personer i tilbud efter kapitel 12, Ansættelse med løntilskud, modtager løn og arbejdsgiveren får udbetalt et løntilskud. Som konsekvens heraf sker der ændringer i den kommunale kontoplan. På funktion 5.05 nedlægges gruppering 02 Kontanthjælp til personer under 30 år i visitations og mellemperioder. Udgiften til persongruppen skal fra 1. januar 2004 konteres på de almindelige kontanthjælps- og starthjælpskonti på funktion Tilsvarende skal udgiften til særlig støtte for gruppen konteres på 5.01 gruppering 16 De aktiverede kontanthjælpsmodtagere på 5.05 gruppering 08 Aktivering af personer under 30 år og gruppering 09 Aktivering af personer fyldt 30 år nedlægges med udgangen af regnskabsår I stedet oprettes to nye konti på funktion 5.05, gruppering 10 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og kapitel 11 og gruppering 11 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12. Ændringen har virkning fra 1. januar Nedlæggelse af præmieringsordning. Præmieringsordningen ophører pr. 1. juli På funktion 5.98 dranst 1 nedlægges gruppering 10 Præmieringsordning og på dranst 2 nedlægges gruppering 04 Refusion vedrørende præmieringsordning. Ændringen har virkning fra 1. januar 2004.

5 5 Andre ændringer. Udgifter til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning mv. efter 74 til personer i fleksjob konteres på funktion 5.41 gruppering 12. Ændringen har virkning fra 1. juli Med venlig hilsen Jakob Sylvest Nielsen

6 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 25. juni 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskriv.bilag AII.kontoplan.doc Bilag 1. Kontoplan 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V Kontanthjælp 1 Drift 01 Løntilskud ved optræning eller uddannelse ( 9 stk. i lov nr. 417 af 10. juni 2003 om aktiv socialpolitik). 02 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion ( 52 i lov om aktiv socialpolitik) 03 Tillægsydelser under revalidering og merudgifter til bolig under revalidering (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 76, 78, 79, 80 og 82 og lov om aktiv socialpolitik 64). Ikrafttræden: Regnskab 2003/budget Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn ( 83 og 84) 05 Tilskud til selvstændig virksomhed (Lov om aktiv socialpolitik 65) 06 Sygebehandling, medicin ( 82) 07 Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov nr. 419 af 10. juni 2003 om aktiv beskæftigelsesindsats 51, stk. 3, jf. 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik 51, stk. 2). 08 Hjælp til enkeltudgifter og flytning ( 81 og 85) 09 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne ( 28) 10 Merudgifter m.v. for voksne med nedsat funktionsevne ( 84) 11 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats 45, stk. 2) 12 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 99, 100 og 101). Ikrafttræden: Regnskab 2003/budget Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, 25 a, og 26, stk. 5)

7 7 14 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering ( 25, 25 a og 26, stk. 5, jf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5). 15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne ( 29) 16 Særlig støtte ( 34) 17 Efterlevelseshjælp ( 85 a) 18 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 3, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, stk. 12, nr. 2 og stk. 13, 25 a, og 26. stk Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere ( 25 a, 27 og 27 a) 20 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, 25 a, og 26, stk. 5) 91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 119 i lov om social service) 92 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion ( 91 og 93 i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 93 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion ( 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens 43, stk. 8 og 9) 95 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. ( 92) 2 Statsrefusion 01 Refusion af løntilskud og revalideringsydelse med 65pct. refusion på grupperingsnr. 07 og 11 minus grupperingsnr Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr , 08-10, 12-20, minus grupperingsnr. 91, 93 og Berigtigelser 04 Tilskud fra EU 5.04 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 1 Drift 04 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 25, 25 a, 26, 27, 27 a, 34, 36, 36 a og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 63) 05 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52, 63, 64 og 65 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 63) 06 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion 16 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 91 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion 92 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. Refusion 2 Statsrefusion 01 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 02 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 04 Tilskud fra EU 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 1 Drift 02 Kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne ( 25, 25 a, og 26, stk. 5, jf. jf. 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003 om aktiv socialpolitik)

8 8 04 Særlig støtte ( 34, jf. 16, 20, 21, 23, 24 og 36). Kontoen nedlægges efter regnskabsår Godtgørelse (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 83) 08 Aktivering af personer under 30 år (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 92-94, 96, jf. 38 stk. 2, 45, stk. 2 og 63 og 64, stk. 3). Kontoen nedlægges efter regnskabsår Aktivering af personer fyldt 30 år (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 95 og 9621, jf. 38 stk. 2, 45, stk. 2 og 63 og 64, stk. 3). Kontoen nedlægges efter regnskabsår Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 38 stk. 2 og 45, stk. 2 og 3). Ikrafttrædelsesår: Budget Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om aktiv beskæftigelsesindsats ( 63 jf. 64, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Ikrafttrædelsesår: Budget Tilbagebetaling 2 Statsrefusion 01 Refusion af udgifterne på gruppering og minus gruppering Berigtigelser 04 Tilskud fra EU 5.40 Revalidering 1 Drift 02 Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jobindslusningsprojekter ( 23 i jf. lov nr. 416 af 10. juni 2003 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats) 03 Amtskommunal revalideringsindsats ( 22 i lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats) 04 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner m.v. 05 Løn til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner m.v. 07 Driftsudgifter ifm. uddannelsesaktiviteter ( 12 og 47) 2 Statsrefusion 01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion ( 48 i lov om aktiv socialpolitik) 02 Refusion af udgifterne til flygtninge i øvrigt med 100 pct. refusion 03 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion 5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob 1 Drift 01 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 35 pct. refusion ( 74 f, stk. 1-3) 03 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse ( 32 stk. 1 nr. 2 og 3, jf. 32, stk. 2 og 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Ikrafttræden: Regnskab 2003/budget Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion ( 72) 05 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion ( 72) 06 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. Refusion

9 9 ( 72) Ledighedsydelse mellem fleksjob uden refusion ( 74 a, stk. 2-5, indtil 1. juli ) [nedlægges fra budget 2002] 07 Løntilskud til personer i skånejob med 50 pct. refusion ( 76) 08 Løntilskud til personer i skånejob og handicappede personer med 50 pct. refusion ( 63 jf. 64 stk. 5 og 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Ikrafttræden: Regnskab 2003/budget Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion ( 74 e og 74 h) 10 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. refusion ( 74 i) [Indtil 1. juli f] 11 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 100 pct. refusion ( 74 g) 12 Driftsudgifter for personer i fleksjob, skånejob og handicappede personer ( 74, 76-81, 99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Ikrafttræden: Regnskab 2003/budget Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 72) 14 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 72) 16 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 74 j) 17 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 74 j) 18 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion ( 74 a, stk. 1) 19 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion ( 74 a, stk. 2-4) 20 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion ( 74 a, stk. 5 og 74 f, stk. 4) 5.98 Beskæftigelsesordninger 1 Drift 01 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 04 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi 05 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi 06 Arbejdsmarkedsuddannelser 07 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb. 09 Jobtræning med løntilskud til offentlige virksomheder m.v. 10 Præmieringsordning ( 101). Kontoen nedlægges efter regnskabsår Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 76). Ikrafttræden: regnskab 2003/budget Udgifter til mentor til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ). Ikrafttræden: regnskab 2003/budget Udgifter til opkvalificering af ansatte og til introduktion ved ansættelse for kontanthjælpsmodtagere (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 99 og 101. ). Ikrafttræden: regnskab 2003/budget Ordinære uddannelsesforløb ( 33, stk. 1 nr. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). ). Ikrafttræden: regnskab 2003/budget Produktionsskoler 17 Amtskommunale tilskud til kurser for arbejdsløse 18 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere 92 Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v.

10 10 96 Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere 2 Statsrefusion 03 Berigtigelse 04 Refusion vedrørende præmieringsordning ( 101, stk. 3) Kontoen nedlægges efter regnskab Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 07 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud, uddannelsesaktiviteter m.v. med 50 pct. refusion ( 100, stk. 2 og 3) 16 Tilskud vedrørende produktionsskoler 17 Tilskud vedrørende produktionsskoler til andre end kontanthjælpsmodtagere 19 Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere 20 Tilskud fra EU

11 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 25. juni 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orien.juni.bilag2 Bilag 2. Konteringsregler KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik og udgifter og indtægter i forbindelse med aktivering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt støtte til frivilligt socialt arbejde Kontanthjælp På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse, til revalidering og hjælp i særlige tilfælde, jf. kapitel 4, 6 og 10 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres udgifter til hjælpemidler, mentor og befordringsgodtgørelse for revalidender og opkvalificering og introduktion ved ansættelse af revalidender samt udgifter til hjælpemidler i ustøttet beskæftigelse, jf. kapitel 14, 15 og 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. På funktion 5.01 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hovedart 1. Udgifter og indtægter vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere, herunder kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse, jf. kapitel 10, 11, 12 14, 15, 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion 5.05 eller på funktion Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Udgifter vedrørende kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse til personer under 30 år i visitationsperioden før aktivering og i mellemperioden mellem

12 12 aktiveringstilbud, jf. kapitel 17 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, registreres på funktion 5.05, gruppering 02 for så vidt angår regnskab Fra budget 2004 registreres udgiften til den pågældende gruppe på kontanthjælpskontiene på Det bemærkes, at udgifter til kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp efter 25 i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering registreres særskilt på gruppering 14. Det samme gælder starthjælp til personer under revalidering. Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende kontanthjælp til visse grupper af flygtninge registreres på funktion Endelige bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere registreres på funktion For hver gruppering under funktion 5.01, skal der føres en ydelsesregistrant, jf. Socialministeriets bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision vedr. lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om delpension af juni Der er på funktion 5.01 autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået i det følgende. 01 Løntilskud ved optræning eller uddannelse ( 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003). Her registreres udgifter til helt eller delvist løntilskud med 50 pct. statsrefusion til revalidender, som er under optræning eller uddannelse på det almindelige arbejdsmarked, og hvor beslutningen om iværksættelse af virksomhedsrevalideringen er truffet før 1. juli 2001, jf. 8, stk. 3 i lov nr. 284 af 25. april 2001 og 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003 (lov om aktiv socialpolitiks nu ophævede 62). 02 Revalideringsydelser med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52) Her registreres udgifter til revalideringsydelse med 50 pct. statsrefusion, jf. aktivlovens 52. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse som den halve revalideringsydelse til revalidender under 25 år. Endvidere registreres her udgifterne til de månedlige tillæg til revalidender under 25 år, som får den halve revalideringsydelse og har bidragspligt over for et barn, jf. 52, stk. 4. Udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedsrevalidering, hvor beslutningen om iværksættelse af virksomhedsrevalideringen er truffet før 1. juli 2001 registreres ligeledes her, jf. 8, stk. 3 i lov nr. 284 af 25. april 2001 og 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.

13 13 03 Tillægsydelser under revalidering og merudgifter til bolig under revalidering (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 76, 78, 79, 80 og 82 og lov om aktiv socialpolitik 64) Her registreres udgifter til hjælpemidler (undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning), udgifter til mentorordning og udgifter til befordringsgodtgørelse for revalidender, herunder forrevalidering og for revalidender med forsørgelseshjælp efter anden lovgivning Desuden registreres her udgifter til støtte til nødvendige merudgifter til bolig pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for revalidender, der modtager den halve revalideringsydelse efter 64 i lov om aktiv socialpolitik. Endelig registreres her udgifterne efter lov om aktiv socialpolitik 63 for personer som har påbegyndt eller fået tilsagn om et revalideringsforløb inden 1. juli 2003, jf. 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni Tilskud til selvstændig virksomhed (lov om aktiv socialpolitik 65) Her registreres udgifter til tilskud eller til lån til revalidender, der ønsker at etablere selvstændig virksomhed efter 65 i lov om aktiv socialpolitik, herunder udgifter til tilskud til forsørgelse til disse revalidender, efter 65, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. 07 Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51, stk. 3,jf. 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik 51, stk. 2). Her registreres udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov en om aktiv beskæftigelsesindsats med 65 pct. statsrefusion til revalidender, som er under optræning eller uddannelse på det almindelige arbejdsmarked, og hvor beslutningen om iværksættelse af virksomhedsrevalideringen er truffet den 1. juli 2001 og derefter, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51, stk. 3 og 64, stk. 4, og 8, stk. 3 i lov nr. 284 af 25. april Endvidere konteres tilskud op til niveauet for revalideringsydelsen for revalidender i praktik, elever og lærlinge her, jf. lov om aktiv socialpolitik 51, stk.2. Endelig registreres her udgifterne efter lov om aktiv socialpolitik 62 for personer som har påbegyndt eller fået tilsagn om et revalideringsforløb inden 1. juli 2003, jf. 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10.juni 2003.

14 14 11 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats 45, stk. 2) Her registreres udgifter til revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. statsrefusion, og hvor beslutningen om iværksættelse af virksomhedspraktik er truffet den 1. juli 2001 og derefter, jf. lov om aktiv socialpolitik 52, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats 45, stk. 2, og 8, stk. 3 i lov nr. 284 af 25. april Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse som den halve revalideringsydelse til revalidender under 25 år i forbindelse med virksomhedsrevalidering. Endvidere registreres her udgifterne til de månedlige tillæg til revalidender under 25 år i forbindelse med virksomhedspraktik, som får den halve revalideringsydelse og har bidragspligt over for et barn, jf. lov om aktiv socialpolitik 52, stk Tilskud til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 99, 100 og 101) Her registreres udgifter til opkvalificering ved ansættelse efter 99 og udgifter til introduktion ved ansættelse efter 101 for revalidender, herunder forrevalidender, i ustøttet beskæftigelse for at de kan opnå ansættelse uden løntilskud. Endvidere registreres her udgiften til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning for at opnå eller fastholde ansættelse uden løntilskud, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 100. Endelig registreres her udgifterne efter lov om aktiv socialpolitik 78 for personer som har påbegyndt eller fået tilsagn om et aktiveringstilbud eller anden beskæftigelsesfremmende indsats inden 1. juli 2003, jf. 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år (lov om aktiv socialpolitik 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, 25 a, og 26, stk. 5) Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 25 år, og som har forsørgelsespligt over for børn, jf. 25, stk. 1, nr. 1 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres udgifter til kontanthjælp til personer under 25 år, der forsørger eget barn i hjemmet, jf. 25, stk. 2. Endvidere registreres her udgifter til starthjælp til gifte og samlevende, jf. 25, stk. 12, nr. 1 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifter til forsørgertillæg efter 25, stk. 13 til personer, der modtager starthjælp til gifte og samlevende.

15 15 Udgiften til engangshjælp efter 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her. Endvidere registreres på denne gruppering tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. 26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til forsørgere eller starthjælp til gifte.. 14 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering ( 25, 25 a og 26, stk. 5, jf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5 Her registreres udgifter til kontanthjælp og starthjælp efter 25 til personer under forrevalidering, dvs. revalidender, der deltager i erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, jf. 46, stk. 1, 3. pkt., og som bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. 47, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres udgifter til starthjælp efter 25, stk. 12 og 13 til personer under revalidering, jf. 47, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik. Udgiften til engangshjælp efter 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her. Endvidere registreres på denne gruppering tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. 26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp under forrevalidering eller starthjælp under revalidering og forrevalidering. Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter 34 til modtagere af kontanthjælp under forrevalidering eller af starthjælp under revalidering og forrevalidering registreres på gruppering Særlig støtte ( 34) Her registreres udgifter til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter 34 i lov om aktiv socialpolitik. Udgiften vedrørende særlig støtte til såvel modtagere af kontanthjælp som modtagere af starthjælp registreres her. Særlig støtte efter 34 til personer, som ikke modtager kontanthjælp eller starthjælp efter 25, registreres også på denne gruppering. Særlig støtte efter 34 til personer der modtager kontanthjælp under forrevalidering eller starthjælp under revalidering og forrevalidering registreres ligeledes på denne gruppering.

16 16 Dog registreres særlig støtte efter 34 til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og til aktiverede starthjælpsmodtagere, jf. kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, under funktion 5.05, gruppering Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 3, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, stk. 12, nr. 2 og stk. 13, 25 a, og 26. stk. 5) Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 25 år, og som ikke har forsørgelsespligt over for børn, jf. 25, stk. 1, nr. 2 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres udgifter til kontanthjælp til gravide, jf. 25, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres udgifter til starthjælp til enlige fyldt 25 år, jf. 25, stk. 12, nr. 2 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifter til forsørgertillæg efter 25, stk. 13 til personer, der modtager starthjælp til enlige fyldt 25 år. Udgifter til engangshjælp efter 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her. Endvidere registreres på denne gruppering udgifter til tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. 26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til ikke-forsørgere. 19 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere ( 25 a, 27 og 27 a) Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 60 år, og som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening, jf. 27 i lov om aktiv socialpolitik. Udgifter til støtten til børn under 18 år af disse personer, jf. 27, stk. 2, registreres ligeledes her. Endvidere registeres her udgiften til kontanthjælp og starthjælp til personer, der ikke modtager fuld førtidspension på grund af betingelserne for optjening, jf. 27 a. Udgifter til engangshjælp efter 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her. Endelig registreres her udgifter til hjælp til asylansøgere, som har ret til at opholde sig her i landet, og som ikke kan få hjælp til underhold efter udlændingeloven, jf. i lov om en aktiv socialpolitik, og som modtog hjælp inden 1. juli 2002, jf 3 stk 3, 4. og 5. pkt. i lov nr 361 af 6. juni 2002 og 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.

17 17 20 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, 25 a, og 26, stk. 5) Her registreres udgifter til kontanthjælp til såvel hjemmeboende som udeboende personer under 25 år, som ikke har forsørgelsespligt over for børn, jf. 25, stk. 1, nr. 3 og 4 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifter til tillæg til personer under 25 år, der har bidragspligt over for et barn, og som modtager kontanthjælp efter 25, stk. 1, nr. 3 og 4, jf. 25, stk. 4. Desuden registreres her udgifter til starthjælp til unge under 25 år, jf. 25, stk. 12, nr. 3 og 4 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifter til forsørgertillæg efter 25, stk. 13 til personer, der modtager starthjælp til unge under 25 år. Udgiften til engangshjælp efter 25 a til de nævnte persongrupper registreres ligeledes her. Endvidere registreres på denne gruppering tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. 26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til unge eller starthjælp til unge under 25 år. Med ikrafttræden regnskab 2004 registreres her udgiften til nedsat kontanthjælp efter 25 f, stk. 2, jf. 25 f, stk. 1. samt udgiften til det behovsbestemte tillæg efter 25 f, stk Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 119 i lov om social service) Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ydet med 50 pct. statsrefusion, bortset fra hjælp efter 65 og terminsydelser mv., jf. 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om social service, jf Endvidere registreres tilbagebetalinger af hjælp, som er udbetalt i henhold til bistandsloven, jf. 25, stk. 1, nr. 1 og 26 i lov om social bistand. 92 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion ( 91 og 93 i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Her registreres tilbagebetalinger af hjælp i forbindelse med virksomhedsrevalidering ydet med 65 pct. statsrefusion, jf. 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, samt hjælp i forbindelse med virksomhedspraktik efter kapitel 11

18 18 og løntilskud efter kapitel 12, jf. 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 93 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion ( 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens 43, stk. 8 og 9) Her registreres tilbagebetalinger af lån ydet til etablering af selvstændig virksomhed efter 65 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres tilbagebetalinger at lån ydet i henhold til bistandslovens 43, stk. 8 og 9 (før 1. januar , stk. 9 og 10) 95 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. ( 92) Her registreres tilbagebetalinger af særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik til dækning af renter og afdrag vedrørende ejerboliger og andelsboliger, samt af hjælp til boligindskud og lignende, jf. 92 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her tilbagebetaling vedrørende terminsydelser mv. efter bistandsloven, jf. 25, stk. 1, nr. 2, og stk. 2 i lov om social bistand Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp (jf. funktion 5.01) og aktivering af kontanthjælpsmodtagere (jf. funktion 5.05) til visse grupper af flygtninge. Hvilke grupper af flygtninge, der er tale om, fremgår af konteringsreglerne for de enkelte driftsgrupperinger på funktionen, jf. i øvrigt 107 i lov om aktiv socialpolitik, 124 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og 133 i lov om social service. På funktion 5.04 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hovedart 1. For hver gruppering på funktion 5.04 skal føres en ydelsesregistrant, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 515 af 9. juni 2000 om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion m.v. på visse dele af det sociale område. På funktion 5.04 er autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået i det følgende. Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service, afhængig af refusionsprocenten. Her registreres endvidere tilbagebetaling af hjælp udbetalt i henhold til bistandsloven og lov om kommunal aktivering, jf. funktion 5.01, gruppering 91, 93 og 95 samt funktion 5.05, gruppering 93. Tilbagebetaling af aktive-

19 19 ringsgodtgørelse til flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999, registreres dog på funktion 5.05 gruppering Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 25, 25 a, 26, 27, 27 a, 34, 36, 36 a og og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 63) Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion: Udgifter til kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp efter 25 og 25 a; til tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. 26, stk. 5; til hjælp til flygtninge, der er fyldt 60 år, og som ikke kan få social pension pga. betingelserne om optjening, jf. 27; til hjælp til flygninge, der ikke modtagere fuld førtidspension pga. betingelserne om optjening, jf. 27 a; udgifter til særlig støtte efter 34, samt udgifter til beskæftigelsestillæg efter 45, stk. 3 og til løntilskud efter 63 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifter til kontanthjælp efter 25, stk. 1-5 under forrevalidering og starthjælp efter 25, stk. 6 og 7 under revalidering og forrevalidering registreres ligeledes her. Jf. funktion 5.01 gruppering 13, 14, 16, 18, 20 og en del af 19, samt funktion For uledsagede flygtningebørn gælder, at udgifterne registreres her, både for flygtningebørn der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999 og efter, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede flygtningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. 16 i integrationsloven. Kontanthjælp efter 25 under forrevalidering registreres ligeledes her, jf. funktion 5.01 gruppering 13, 14, 16, 18, 20 og en del af 19. For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis personen har fået opholdstilladelse før 1. januar For handicappede flygtninge som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, registreres udgifter efter 3 år ligeledes her. 05 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52, 63, 64 og 65 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 63) Her registreres følgende udgifter efter lov om aktiv socialpolitik til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion; udgifter til revalideringsydelse efter 52, til løntilskud ved optræning efter 63 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats; til støtte til særlige udgifter og til merudgifter til bolig under revalidering efter 63 og 64; til tilskud mv. og til selvstændig virksomhed efter 65 og til hjælp til værktøj, jf. funktion 5.01, gruppering 01, 02, 03, 05 07, 11 og 12. For uledsagede flygtningebørn gælder, at udgifterne registreres her, både for flygtningebørn der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999 og efter,

20 20 medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede flygtningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. 16 i integrationsloven. For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis personen har fået opholdstilladelse før 1. januar For handicappede flygtninge, som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, registreres udgifter efter 3 år ligeledes her. 06 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion Her registreres udgifter til hjælp i øvrigt efter lov om aktiv socialpolitik og til hjælp i øvrigt efter lov om social service til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion, jf. funktion 5.01, gruppering 04, 06, 08, 09, 10, 15 og 17. Udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter aktivlovens til uledsagede flygtnigebørn og handicappede flygtninge, der modtager starthjælp, registreres ligeledes her. For uledsagede flygtningebørn registreres her både udgifterne vedrørende flygtningebørn, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999 og efter, medmindre kommunen har besluttet at tilbyde uledsagede flygtningebørn det 3-årige introduktionsprogram, jf. 16 i integrationsloven. For handicappede flygtninge gælder, at udgifterne registreres her, hvis personen har fået opholdstilladelse før 1. januar For handicappede flygtninge som har fået opholdstilladelse efter 1. januar 1999, registreres udgifter efter 3 år ligeledes her. 16 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion Her registreres udgifter til merudgiftsydelse og til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne til flygtninge efter 28 og 29 i lov om social service og merudgifter mv. for voksne flygtninge med nedsat funktionsevne efter 84 i lov om social service i de første 3 år med 100 pct. refusion (jf. funktion 5.01 gruppering 09, 10, 15). Dette gælder både for flygtninge, der har fået opholdstilladelse før og efter 1. januar Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion 92 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere På denne funktion registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

21 21 Udgifter vedrørende kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp til forsørgelse til personer under 30 år i visitationsperioden før aktivering og i perioden mellem aktiveringstilbud registreres ligeledes på denne funktion til og med regnskab Fra budget 2004 registreres udgiften til den pågældende gruppe på de autoriserede grupperinger for kontanthjælp, , og Udgiften til særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik for gruppen registreres ligeledes på 5.01 gruppering 16. På funktion 5.05 anvendes art 5.2. Det bemærkes, at driftsudgifter og driftsindtægter i øvrigt i relation til de aktiveringsforanstaltninger, der iværksættes for kontanthjælpsmodtagere efter kapitel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktivering af flygtninge registreres på funktion 5.04 For hver gruppering under funktion 5.05 skal føres en ydelsesregistrant, svarende til ydelsesregistranten under funktion 5.01, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 16. februar 1998, om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion mv. på visse dele af det sociale område. På funktion 5.05 er autoriseret følgende driftsgrupperinger: Kontoen nedlægges efter regnskabsår Kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne ( 25, 25 a, og 26, stk. 5, jf. 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.) Her registreres udgifter til kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp efter 25 og 25 a til personer under 30 år i visitationsperioden før første aktiveringstilbud, og i perioderne mellem aktiveringstilbud, jf. 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni Endvidere registreres her udgifter til tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. 26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp eller starthjælp i visitations- og mellemperioderne. Særlig støtte efter 34 registreres på gruppering Særlig støtte ( 34 i lov om aktiv socialpolitik, jf i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter 34, til kontanthjælpsmodtagere i tilbud efter kapitel 10, jf. 38, stk. 2 og kapitel 11, jf. 45, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

22 22 Udgifter til særlig støtte til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne registreres ligeledes her fsva. regnskab 2003, jf. 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni Fra og med budget 2004 registreres særlig støtte til personer i visitationsog mellemperioder på konto Godtgørelse (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 83) Her registreres de kommunale udgifter til godtgørelse, der medgår til at dække kontanthjælpsmodtageres og starthjælpsmodtageres udgifter ved tilbud efter kapitel 10 og kapitel 11 jf. 83 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Eventuelle tilbagebetalinger vedrørende godtgørelsen registreres ligeledes her. Endelig registreres her udgiften til godtgørelse efter lov om aktiv socialpolitik 38 for personer som har påbegyndt eller fået tilsagn om et aktiveringstilbud eller anden beskæftigelsesfremmende indsats inden 1. juli 2003, jf. 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni Aktivering af personer under 30 år (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 92-94, 96, jf. 38 stk. 2, 45, stk. 2 og 63 og 64, stk. 3). [Kontoen nedlægges efter regnskabsår 2003]. Her registreres alle udgifter til forsørgelsesydelser til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere under 30 år i tilbud efter kapitel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i form af : Udgiften til løntilskud efter kapitel 12 med løntilskud, 63, jf. 64, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp og tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. 26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle er under 30 år og i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 38, stk. 2 Kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp til personer i virksomhedspraktik, jf. 45, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsestillæg til starthjælpsmodtagere og visse kontanthjæpsmodtagere i virksomhedspraktik efter kapitel 11, jf. 45, stk. 3 Supplerende kontanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen efter 25 Dette gælder uafhængigt af det ugentlige timetal for aktiveringen, og uanset om der er tale om en pligtmæssig eller ikke-pligtmæssig aktivering. Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommunale virksomheder, institutioner mv. registreres på funktion 5.98.

23 23 Udgifter til særlig støtte efter 34 i forbindelse med aktivering af personer under 30 år registreres på gruppering 04. Endvidere registreres udgiften til aktiverede kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som har fået tilsagn om eller som har påbegyndt et aktiveringstilbud efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv socialpolitik og som gennemfører tilbuddet efter de hidtil gældende regler, jf. 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni Aktivering af personer fyldt 30 år (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 95 og 96, jf. 38 stk. 2, 45, stk. 2 og 63 og 64, stk. 3). [Kontoen nedlægges efter regnskabsår 2003]. Her registreres alle udgifter til forsørgelsesydelser til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere fyldt 30 år i tilbud efter kapitel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i form af: Udgiften til løntilskud efter kapitel 12, 63, jf. 64, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp og tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. 26, stk. 5, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle er fyldt 30 år og i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 38, stk. 2 Kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp til personer i virksomhedspraktik, jf. 45, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsestillæg til starthjælpsmodtager og visse kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraksis efter kapitel 11, jf. 45, stk. 3. Supplerende kontanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontant hjælp efter 25 Dette gælder uafhængigt af det ugentlige timetal for aktiveringen og uanset om der er tale om en pligtmæssig eller ikke-pligtmæssig aktivering. Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommunale virksomheder, institutioner mv. registreres på funktion Udgifter til særlig støtte efter 34 i forbindelse med aktivering af personer fyldt 30 år registreres på gruppering 04. Endvidere registreres udgiften til aktiverede kontanthjælpsmodtagere fyldt 30 år, som har fået tilsagn om eller som har påbegyndt et aktiveringstilbud efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv socialpolitik og som gennemfører tilbuddet efter de hidtil gældende regler, jf. 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.

24 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 38 stk. 2 og 45, stk. 2 og 3) Her registreres de kommunale udgifter til kontanthjælp, starthjælp og engangshjælp til personer i tilbud efter kapitel 10, Vejledning og opkvalificering, og kapitel 11, Virksomhedspraktik, i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder og nedsat kontanthjælp efter 38 a og 39 i lov om aktiv socialpolitik, jf. 38, stk. 2 og 45, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats beskæftigelsestillæg til starthjælpsmodtagere og visse grupper af kontanthjælpsmodtagere, jf. 45, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Dette gælder uafhængigt af det ugentlige timetal for aktiveringen og uanset om der er tale om en pligtmæssig eller ikke-pligtmæssig aktivering. Udgifter til særlig støtte efter 34 i forbindelse med tilbud til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere efter kapitel 10 og kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres på gruppering 04. Endvidere registreres udgiften kontanthjælp og starthjælp til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, som har fået tilsagn om eller som har påbegyndt et aktiveringstilbud efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv socialpolitik og som gennemfører tilbuddet efter de hidtil gældende regler, jf. 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (lov om aktiv beskæftigelsesindsats ( 63 jf. 64, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Her registreres de kommunale udgifter til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, 63 jf. 64, stk. 3. Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommunale virksomheder, institutioner mv. registreres på funktion Endvidere registreres udgiften til supplerende kontanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen efter 25. Endelig registreres udgiften til løntilskud til aktiverede kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, som har fået tilsagn om eller som har påbegyndt et aktiveringstilbud efter de hidtil gældende regler i lov om aktiv socialpolitik og som gennemfører tilbuddet efter de hidtil gældende regler, jf. 9 stk. 2 i lov nr. 417 af 10. juni 2003.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Orientering om kontobro samt ændringer m.v. af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 38. omgang rettelsessider

Orientering om kontobro samt ændringer m.v. af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 38. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 6. oktober 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 38. omgang Orientering om kontobro samt ændringer m.v. af Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Budget- og regnskabssystem side 1

Budget- og regnskabssystem side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.0 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og sundhedsområdet.

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 29. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 29. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 8. marts 2005 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2005-2544-40 Sagsbeh.: hen/pbh Fil-navn: Dokument 1 Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 36. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 36. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 20. juni 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 36. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 16. august 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 37. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: December 2018 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 35. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 35. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 29. maj 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 35. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.8 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 5.58.80 Revalidering 1 Drift 001 Afløb af merudgifter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 26. september 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-15 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 12-07-2015 Høring om: Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned Sagsbehandler: JMH Sagsnr. 710-2018-17828 Dokument nr. 710-2018-238985 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 (opdateret i forbindelse med, at sager vedrørende

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 Oversigt Kilde: Statsregnskabet2011 www.oes-cs.dk 44.980,3 Dagpenge 20.619.300.000

Læs mere

Orientering om ændring i Budget- og ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 23 omgang rettelsessider

Orientering om ændring i Budget- og ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 23 omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 20. februar 2004 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2004-2540-10 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering om ændring i Budget- og ændringer i Budget- og regnskabssystem for

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

5 Social- og sundhedsvæsen

5 Social- og sundhedsvæsen Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget Forsørgelsesydelser og Jobcenter (1.000 kr. / 2009 pl) Regnskab 2007 2008 ------------ overslag ---------- 2009 2010 2011 2012 Arbejdsmarkedsudvalget 185.186 198.369 201.558

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2012

Vejledning om satser mv. 2012 VEJ nr 9602 af 01/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen,.j.nr. 2011-0013933 Senere ændringer

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2018 inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service hjemvist fra Ankestyrelsen Udlagt på hjemmeside juli 2018 Emne Ansvarligt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: i loven: Sagsbehandlings-fr i Fristændring Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Uændret Borgerservice

Læs mere

Orientering om 9. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 9. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommunalbestyrelser Dato: 21. januar 2008 Kontor: Analysekontoret J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: MARA Orienteringsskrivelse, 9. omgang Orientering om 9. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister som de vil fremgå af Ringsted Kommunes Hjemmeside.

Sagsbehandlingsfrister som de vil fremgå af Ringsted Kommunes Hjemmeside. Sagsbehandlingsfrister som de vil fremgå af Ringsted Kommunes Hjemmeside. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Forhøjelse af pension 14 13 uger Særlig tillæg

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udgift Indtægt i alt 16 Arbejdsmarkedsudvalget 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 1 Skattefinansieret 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 01 Overførselsudgifter excl. 1.238.232.885-529.323.586

Læs mere

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension.

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension. 106 106 Revalidering xx Revalidering Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALG BEMÆRKNINGER

ARBEJDSMARKEDSUDVALG BEMÆRKNINGER 185 ARBEJDSMARKEDSUDVALG BEMÆRKNINGER 186 Arbejdsmarked - serviceudgifter 00.25.11 Boliger til flygtninge Udgifter 85 Indtægter -35 Netto 50 Boliger til integration af flygtninge og midlertidig boligplacering

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Anvendelsen af revalidering i RAR Sjællands område i perioden

Anvendelsen af revalidering i RAR Sjællands område i perioden N O T A T Arbejdsmarkedskontor Øst 8. marts 217 Anvendelsen af revalidering i RAR Sjællands område i perioden 212-216 Dette notat beskriver udviklingen i samt rammerne for henholdsvis revalidering og ressourceforløb.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt Udvalget for Arbejdsmarked soversigt Bemærkninger Faste ejendomme - Serviceudgifter Hovedfunktion 00.25 Udgifter 89-38 Netto 51 1. Boliger til flygtninge, netto kr. 51.000 Boliger til integration af flygtninge

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere