Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 31. omgang rettelsessider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 31. omgang rettelsessider"

Transkript

1 Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 1. juli 2005 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: pbh Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 31. omgang rettelsessider Hermed orienteres kommuner og amtskommuner om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner som følge af: 1. Lovændringer på Socialministeriets område 2. Lovændringer på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område 3. Kommunalreformen på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område, vedr. sammenlægnings- og forberedelsesudvalg Ad 1) Lovændringer på Socialministeriets område På Socialministeriets område har tre lovændringer konsekvenser for Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner med virkning fra budget Ændringerne omhandler: I) Anbringelsesreformen (Lov nr af 22. december 2004) II) Stofmisbrugsbehandling af unge under 18 år (Lov nr. 331 af 18. maj 2005) III) Personlig og praktisk hjælp (Lov nr. 329 af 18. maj 2005). I. Med lov nr af 22. december 2004 vedtoges en anbringelsesreform for udsatte børn og unge. Loven indeholder en lang række af store og små ændringer i relation til den særlige støtte til børn og unge, herunder muligheden for at tilbyde netværksfamilier. Ændringerne i Lov om social service medfører en ny gruppering 02 Netværksfamilier på funktion 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge. Desuden ændres grupperingsstrukturen, og lovhenvisninger konsekvensrettes således at de er i overensstemmelse med serviceloven. På funktion 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge autoriseres tre nye grupperinger: Gruppering 08 Fast kontaktperson for hele familien, gruppering 09 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for unge og gruppering 10 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. De eksisterende grupperinger ændres til grupperingerne

2 2 Desuden ændres også her i grupperingsstrukturen, og lovhenvisninger konsekvensrettes således at de er i overensstemmelse med serviceloven. På funktion 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge er der foretaget konsekvensrettelser på gruppering 01 og 02, som følger af ændret lovgivning. På funktion 5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge er lovhenvisningen til Socialministeriets bekendtgørelse opdateret. Ændringen træder i kraft med virkning fra budget Kontoplan (afsnit 3.5) og konteringsregler (4.5.3) ændres i overensstemmelse hermed. II. Med Lov nr. 331 af 18. maj 2005 (Lov om ændring af lov om social service - bemyndigelse til socialministeren til at fastsætte regler om garanti for social behandling for stofmisbrug af unge under 18 år i særlige tilfælde) indsættes der et nyt 85, stk.3 i serviceloven, efter hvilken unge stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde kan modtage behandling for deres misbrug. Lovændringen betyder at unge, med et så omfattende og ødelæggende misbrug, at det er nødvendigt med en hurtig indsats, garanteres behandling indenfor 14 dage efter første henvendelse en behandlingsgaranti i særlige tilfælde. På funktion 5.45 autoriseres der to grupperinger til unge stofmisbrugere under 18 år. Gruppering 03 Dagbehandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år ( 85, stk. 3), og gruppering 04 Døgnbehandling til unge stofmisbrugere under 18 år ( 85, stk. 3). I forlængelse heraf præciseres teksten på både gruppering 01 og 02, til kun at vedrøre stofmisbrugere på 18 år og derover. Ændringen træder i kraft med virkning fra budget Kontoplan (afsnit 3.5) og konteringsregler (4.5.6) ændres i overensstemmelse hermed. III. Med lov nr. 329 af 18. maj 2005 (Lov om revision af reglerne om frit valg af leverandør i hjemmeplejen) har kommunerne fået pligt til at efterbetale private leverandører i de tilfælde, hvor det efterfølgende viser sig, at de fastsatte priskrav er lavere end de faktiske omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp. Det sker for at sikre lige konkurrencevilkår mellem offentlige og private leverandører. De nærmere regler for de kommunale myndigheders pligt til efterbetaling af de private leverandører, fastsættes af Socialministeriet, som snarest vil udsende en bekendtgørelse og vejledning herom. Indtil da henvises til lovforslagets bemærkninger. Der vil blive iværksat tiltag som opfølgning på adgangen til efterbetaling, så reglerne præciseres for opfølgning og kontrol af, om timepriserne er beregnet korrekt, herunder om de forventede effektiviseringer er gennemført som planlagt. Dette vil ske i Budget- og Regnskabssystem for kommuner og amtskommuner i forlængelse af Socialministeriets vejledning og bekendtførelse.

3 3 Ad 2) Med lov nr. 400 af 1. juni 2005 (Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet) ændredes serviceloven således, at privatinstitutioner kan drive dagtilbud. Det indebærer, at kommunen yder tilskud til drift, administration og bygninger pr. barn, samt fripladstilskud til privatinstitutionerne under forudsætning af, at privatinstitutionerne er godkendt af kommunen. Udgifterne til privatinstitutionerne registreres på funktion 5.19, som ændres til Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner, og der autoriseres fire nye grupperinger på funktionen til formålet: Gruppering 02 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (servicelovens 11 a, stk. 2), gruppering 03 Tilskud til administration i privatinstitutioner (servicelovens 11 a, stk. 3), gruppering 04 Bygningstilskud i privatinstitutioner (servicelovens 11 a, stk. 4) og gruppering 05 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (servicelovens 11 a, stk. 6). Kontoplan (afsnit 3.5) og konteringsregler (4.5.2) ændres i overensstemmelse hermed. Ad 3) Med lov nr. 540 af 24. juni 2005 (lov om revision af den kommunale inddeling) og lov 537 af 24. juni 2005 (Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab) fastlægges bestemmelserne for henholdsvis for sammenlægnings- og forberedelsesudvalg, der har til opgave henholdsvis at forberede sammenlægningen af kommuner og etableringen af regioner i perioden 1. januar 2006 til den 31. december Efterfølgende fortsætter sammenlægningsudvalgene som kommunalbestyrelse i de nye kommuner, og forberedelsesudvalgene fortsætter som regionsråd i de nye regioner. Der autoriseres en ny funktion 6.64 Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg på hovedkonto 6, hvor udgifter (og indtægter), der er konstaterbare og entydigt kan henføres til Sammenlægnings- eller forberedelsesudvalgene, registreres. Skønsmæssige udgifter bør ikke registreres på funktionen. På funktionen registreres kommuner og amtskommuners bidrag til opretholdelse af sammenlægnings- og forberedelsesudvalgets virksomhed. Kommunernes bidrag til finansiering af sammenlægningsudvalgets virksomhed registreres på funktionen med artsspecifikation 4.7 betalinger til kommuner, og for den regnskabsførende myndighed registreres bidrag fra kommuner med art 7.7 Betalinger fra kommuner. Det samme gælder for amtskommuner, hvor amtskommunernes bidrag til finansiering af regionsrådenes virksomhed registreres på funktionen med artsspecifikation 4.8 betalinger til amtskommuner, og for den regnskabsførende myndighed registreres bidrag fra amtskommuner med art 7.8 Betalinger fra amtskommuner. Ændringen træder i kraft med virkning fra budget Kontoplan (afsnit 3.6) og konteringsregler (4.6) ændres i overensstemmelse hermed.

4 4 Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner: Afsnit 3.5 Side 5-12 Ad pkt. 1 og 2 Afsnit 3.6 Side 1 Ad pkt. 3 Afsnit Side 6 Ad pkt. 2 Afsnit Side 1-6 Ad pkt. 1 Afsnit Side 1-3 Ad pkt. 1 Afsnit 4.6 Side 5-6 Ad pkt. 3 Med venlig hilsen Pia Bruun Hovgaard

5 Budget- og regnskabssystem side Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner 01 Obligatoriske tilskud til puljeordninger 02 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (servicelovens 11 a, stk. 2) 03 Tilskud til administration i privatinstitutioner (servicelovens 11 a, stk. 3) 04 Bygningstilskud i privatinstitutioner (servicelovens 11 a, stk. 4) 05 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (servicelovens 11 a, stk. 6) DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 01 Plejefamilier ( 49, stk.1, jf. 40 stk.3, nr. 8, 42 og 45 og 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 02 Netværksplejefamilier ( 49, stk.2, jf. 40 stk.3, nr. 8, 42 og 45 og 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 03 Opholdssteder ( 49, stk. 5, jf. 40 stk.3, nr. 8, 42 og 45 og 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 04 Kost og efterskoler ( 49, stk. 5, jf. 40 stk.3, nr. 8, 42 og 45 og 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 05 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder ( 49, stk. 4, jf. 40 stk.3, nr. 8, 42 og 45 og 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 06 Skibsprojekter mv. ( 49, jf. 40 stk.3, nr. 8, 42 og 45 og 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 07 Advokatbistand ( 60) 92 Betaling ( 52 og 62 b) 01 Refusion vedrørende advokatbistand 03 Berigtigelser 04 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 01 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold ( 40, stk. 3, nr. 1) 02 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 40, stk. 3, nr. 2) 03 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 40, stk. 3, nr. 3) 04 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 40, stk. 3, nr. 4) 05 Aflastningsordninger ( 40, stk. 3, nr. 5) 06 Personlig rådgiver ( 40, stk. 3, nr. 6 og 62 a, stk.2 og 62 a, stk. 3, nr. 2)

6 Budget- og regnskabssystem side 6 07 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 40, stk. 3, nr. 7 og 62 a, stk. 2 og 62 a stk. 3. nr. 2) 08 Fast kontaktperson for hele familien ( 40, stk. 3, nr. 7) 09 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge ( 40, stk. 3, nr. 9) 10 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 40, stk. 3, nr. 10) 11 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter stk. 3 eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter stk. 3 ( 40, stk. 4) 12 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen( 40, stk.5) 13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet ( 40 a) 14 Amtskommunal medfinansiering ( 131d) 01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 01 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 51, stk. 1, 1. pkt., jf. 40, stk. 3, nr. 8, 42, 45 og 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 02 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 51, stk. 1, 2. pkt., jf. 40, stk. 3, nr. 8, 42, 45 og 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 92 Betaling ( 52 og 62 b) 01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. Refusion 5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 92 Betaling ( 52 og 62 b) 01 Refusion af flygtninge med 100 pct. refusion BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE 5.30 Ældreboliger 01 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 05 Lejetab 92 Lejeindtægter 5.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 01 Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør (hjemmehjælp) ( 71, 75c, stk. 6) 02 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren

7 Budget- og regnskabssystem side 7 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 selv antager ( 76) 03 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte ( 65) 04 Hjemmesygepleje 05 Forebyggende hjemmebesøg 06 Afløsning, aflastning og genoptræning, (jf. Servicelovens 72, 73, 73a og 86) 07 Amtskommunal medfinansiering ( 131 d) 08 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), ( 71, jf. 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret indtil 30. april Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), ( 71, jf. 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret fra og med 1. maj Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør ( 71, jf. 75 d i lov om social service) 92 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) ( 82) 93 Beboeres betaling for service 95 Beboeres særlige servicebetaling ( 83) 01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 94 Beboeres betaling for husleje 96 Beboeres betaling for el og varme 01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion REVALIDERING 5.38 Beskyttet beskæftigelse 01 Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse ( 89) 02 Amtskommunal medfinansiering ( 131 d) 01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 5.39 Aktivitets- og samværstilbud 01 Arbejdsvederlag under aktivitets og samværstilbud ( 89) 02 Amtskommunal medfinansiering ( 131 d) 01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 5.40 Revalidering 02 Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jobindslusningsprojekter ( 23 i jf. lov nr. 416 af 10. juni 2003 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats) 03 Amtskommunal revalideringsindsats ( 22 i lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats) 04 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner m.v. 05 Løn til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner m.v. 07 Driftsudgifter ifm. uddannelsesaktiviteter ( 12 og 47)

8 Budget- og regnskabssystem side 8 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion ( 48 i lov om aktiv socialpolitik) 02 Refusion af udgifterne til flygtninge i øvrigt med 100 pct. refusion 03 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion 5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob 01 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 35 pct. refusion ( 74 f, stk. 1-3) 03 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse ( 32 stk. 1 nr. 2 og 3, jf. 32, stk. 2 og 76 og 77 i lov om en aktiv beskæf.indsats). 04 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion ( 72) 05 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. refusion ( 72) 06 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 100 pct. Refusion ( 72). 08 Løntilskud til personer i skånejob og handicappede personer med 50 pct. refusion ( 63 jf. 64 stk. 5 og 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 10 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion ( 74 e og 74 h) 11 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. refusion ( 74 i) 12 Driftsudgifter for personer i fleksjob, skånejob og handicappede personer ( 74, 76-81, 99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 13 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 72) 14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 72) 15 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 72) 16 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75) 17 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75) 18 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion ( 74 a, stk. 1) 19 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion ( 74 a, stk. 2-4) 20 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion ( 74 a, stk. 5 og 74 f, stk. 4) 91 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 pct. refusion ( 104, stk. 1) 92 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 35 pct. refusion ( 104, stk. 2) 02 Refusion af udgifter til ledighedsydelse til flygtninge og løntilskud til flygtninge i skånejob med 100 pct. refusion

9 Budget- og regnskabssystem side 9 03 Berigtigelser 04 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 100 pct. refusion 05 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct. refusion 06 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion 07 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion BOTILBUD TIL PERSONER MED SÆRLIGE SOCIALE VANSKELIGHEDER OG BEHANDLING AF MISBRUGERE 5.42 Botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer 01 Særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud ( 87, stk. 2 og 88, stk. 2, 2. pkt.) 02 Udgifter og indtægter vedrørende kvindekrisecentre (servicelovens 93 a) 92 Beboeres betaling ( 95, stk. 2) 01 Refusion vedrørende institutioner for personer med særlige sociale vanskeligheder m.v. med 75 pct. refusion (bistandslovens 135, stk. 1) 02 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion ( 131, stk. 1) 03 Berigtigelser 06 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 5.45 Behandling af stofmisbrugere 01 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 85) 02 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 85 og 93, stk.1) 03 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere under 18 år ( 85) 04 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere under 18 år ( 85 og 93, stk. 1, nr. 2) 92 Klienters betaling ( 95, stk. 2) 01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion RÅDGIVNING 5.46 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v.

10 Budget- og regnskabssystem side 10 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Botilbud til længerevarende ophold ( 92) 93 Beboeres betaling for service 94 Beboeres betaling for husleje 95 Beboeres særlige servicebetaling ( 83) 96 Beboeres betaling for el og varme 01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. 01 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold ( 93) 92 Beboeres betaling ( 95, stk. 2) 01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov 01 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold ( 91) 03 Amtskommunal medfinansiering ( 131 d) 92 Beboeres betaling ( 95, stk. 2) 01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 01 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende på 67 år og derover ( 80) 02 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende under 67 år ( 80) 03 Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne ( 31 og 78) 04 Kontaktpersonordning for døvblinde ( 79) 05 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne ( 77) 01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, pasning af døende, og pasning af nærtstående. 01 Støtte til køb af bil mv. ( 99) 02 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj til personer på 67 år og derover ( 97, stk. 1) 03 Inkontinens- og stomihjælpemidler til personer på 67 år og derover ( 97, stk. 1) 04 Andre hjælpemidler til personer på 67 år og derover ( 97, stk. 1) 05 Forbrugsgoder til personer på 67 år og derover ( 98, stk. 1) 06 Hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover ( 102) 07 Støtte til individuel befordring til personer på 67 år og derover ( 103) 08 Optiske synshjælpemidler ( 97, stk. 2, nr. 1) 09 Arm- og benproteser ( 97, stk. 2, nr. 2)

11 Budget- og regnskabssystem side 11 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab Høreapparater ( 97, stk. 2, nr. 3 og stk. 5) 11 Amtskommunal medfinansiering ( 131 d) 12 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj til personer under 67 år ( 97, stk. 1) 13 Inkontinens- og stomihjælpemidler til personer under 67 år ( 97, stk. 1) 14 Andre hjælpemidler til personer under 67 år ( 97, stk. 1) 15 Forbrugsgoder til personer under 67 år ( 98, stk. 1) 16 Hjælp til boligindretning til personer under 67 år ( 102) 17 Støtte til individuel befordring til personer under 67 år ( 103) 18 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem og pasning af nærtstående for personer under 67 år ( 103 a, 104 og 107) 19 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder ( 97, stk. 2, nr. 4 og 98, stk. 2) 20 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem og pasning af nærtstående for personer fyldt 67 år ( 103 a, 104 og 107) 91 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v. til personer på 67 år og derover ydet før ( 99) 92 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil m.v. til personer under 67 år ydet før ( 99) 93 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning til personer på 67 år og derover ( 102, stk. 4) 94 Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning til personer under 67 år ( 102, stk. 4) 95 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter ( 99) 01 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 03 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 02 Botilbud til længerevarende ophold ( 92) 93 Beboeres betaling for service 94 Beboeres betaling for husleje 95 Beboeres særlige servicebetaling ( 83) 96 Beboeres betaling for el og varme 01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende 01 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ( 93) 92 Beboeres betaling ( 95, stk. 2) 01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion

12 Budget- og regnskabssystem side 12 Dato: 2. juli 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2005 INTRODUKTIONSPROGRAM MV. FOR UDLÆNDINGE 5.60 Introduktionsprogram m.v. 01 Introduktionsprogram 02 Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister 90 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002 ( 45, stk. 4, i integrationsloven). 91 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse ( 14, stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge) 92 Tilskud for udlændinge, der modtager tilbud efter 23 under introduktionsprogrammet ( 45, stk. 5, stk. 7-8 og stk i integrationsloven) og/eller modtager danskuddannelse efter 21 i integrationsloven. 93 Tilskud for udlændinge, der modtager danskuddannelse under introduktionsprogrammet ( 45, stk. 14, i integrationsloven) 94 Tilskud for udlændinge, der modtager særskilt tilrettelagt danskuddannelse eller tilskud for udlændinge i ordinær beskæftigelse, der modtager særligt tilrettelagt danskuddannelse og/eller opkvalificerende forløb ( 45, stk , i integrationsloven). 95 Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve eller kommer i ordinær beskæftigelse, samt overgangstilskud i 2004 ( 45, stk. 17 og stk. 19, i integrationsloven). 96 Tilskud til danskuddannelse for øvrige kursister. 97 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, som kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere ( 45, stk. 4, i integrationsloven) 98 Berigtigelser 5.61 Introduktionsydelse 01 Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002 (nedlægges pr. 1. jaunuar 2006) 03 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002 (nedlægges 1 januar 2006) 04 Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere 05 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere 90 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 75 pct. refusion 91 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 100 pct. refusion 92 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 75 pct. refusion 93 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion 01 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002

13 Budget- og regnskabssystem side 1 6 Administration m.v. POLITISK ORGANISATION 6.40 Fælles formål 6.41 Kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer 6.42 Kommissioner, råd og nævn 01 Refusion vedrørende abort- og sterilisationssamråd m.v Valg m.v. 01 Fælles formål 02 Folketingsvalg 03 Kommunale valg ADMINISTRATIV ORGANISATION 6.50 Administrationsbygninger 6.51 Sekretariat og forvaltninger 90 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne 95 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder vedrørende motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje 97 Gebyrer for byggesagsbehandling 98 Administrationsvederlag vedrørende havne DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER 6.60 Indtægter efter forskellige love 6.61 Indtægter fra systemeksport 6.62 Erhvervsfremme og turisme 6.63 Særlige udgifter 6.64 Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg 01 Medlemmer af sammenlægnings- og forberedelsesudvalg 02 Sekretariatsbistand m.v. LØNPULJER 6.70 Lønpuljer

14 Budget- og regnskabssystem side 6 lov om social service. Det bemærkes, at udgifter til særlige dagtilbud og klubtilbud, der indgår som led i et døgnophold efter 40 b i lov om social service, også registreres her. På funktion 5.17 er der autoriseret driftsgrupperinger til registrering af udgifter til fripladser, tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen og til søskenderabat. Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældrebetaling, jf. 18 og 25 i lov om social service. Her registreres den totale forældreandel, inklusive fripladser, tilskud til nedsættelse af forældrebetaling og udgifter til søskenderabat. Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende taleforsorgsbørnehavegrupper registreres på funktion Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger efter 11 i lov om social service og til private klubber efter 20, 2. pkt. i lov om social service, samt til privatinstitutioner efter 11 a. Tilskuddet registreres under art 5.9. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger på funktionen: 01 Obligatoriske tilskud til puljeordninger Her registreres det obligatoriske tilskud til puljeordninger oprettet i perioden 27. juni 1992 til 31. december 1993 i tilknytning til virksomheder beliggende i andre kommuner, jf. 144 i lov om social service. Det bemærkes, at eventuelle øvrige tilskud ikke må registreres på denne gruppering. 02 Driftstilskud til privatinstitutioner Her registreres kommunens driftstilskud pr. barn, der er optaget i en privat institution, jf. servicelovens 11 a, stk Administrationsbidrag til privatinstitutioner Her registreres kommunens administrationsbidrag pr. barn, der er optaget i en privat institution, jf. servicelovens 11 a, stk Bygningstilskud til privatinstitutioner Her registreres kommunens tilskud pr. barn, der er optaget i en privat institution, jf. servicelovens 11 a, stk Fripladstilskud til privatinstitutioner Her registreres kommunens udgifter til søskende og fripladstilskud til privatinstitutioner, jf. servicelovens 11 a, stk. 6.

15 Budget- og regnskabssystem side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. 49 i lov om social service. Det bemærkes, at udgifter til dagtilbud og klubtilbud til børn og unge efter 7, 16, 19 og 23 i lov om social service, der er anbragt i plejefamilier og opholdssteder for børn og unge ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktionen Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge. Udgifter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer på 18/23 år og derover med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter 91 i lov om social service registreres ikke her, men på funktion 5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til personer med særlige behov. Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere registreres på funktion Amtskommunerne registrerer udgifter til ydelser, der indgår som et led i et døgnophold for børn og unge i plejefamilier og opholdssteder, jf. 40 b i lov om social service, sammen med udgifterne til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold i familiepleje eller opholdssteder og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. 40 b, stk. 2 i lov om social service, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisning, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevante driftsgrupperinger under art 5.2. I det omfang aflønninger af plejefamilier ikke registreres med art 1.0 Løn skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden moms. Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 01 Plejefamilier ( 49, stk. 1) Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i plejefamilier efter 49, stk. 1, jf. 40, stk. 3, nr. 8, 42 og 45 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i plejefamilier for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i plejefamilier for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. 02 Netværksplejefamilier ( 49, stk. 2) Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i plejefamilier efter 49, stk. 2, jf. 40, stk. 3, nr. 8, 42 og 45 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i plejefamilier for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i plejefamilier for årige unge, jf. 62 a, stk. 3,

16 Budget- og regnskabssystem side 2 nr. 4 i lov om social service. 03 Opholdssteder ( 49, stk. 5) Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i opholdssteder efter 49, stk. 5, jf. 40, stk. 3, nr. 8, 42 og 45 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i socialpædagogiske opholdssteder for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i socialpædagogiske opholdssteder for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. 04 Kost- og efterskoler ( 49, stk. 5) Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i kost- og efterskoler, herunder højskoler og husholdningsskoler, efter 49, stk. 5, jf. 40, stk. 3, nr. 8, 42, og 45 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i kost- og efterskoler for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i kost- og efterskoler for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. Det bemærkes, at udgifter til økonomisk støtte til ophold på kost- og efterskoler efter 40, stk. 4 i lov om social service, registreres på gruppering 1 på funktion Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder ( 49, stk. 4) Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder efter 49, stk. 4, jf. 40, stk. 3, nr. 8, 42 og 45 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. 06 Skibsprojekter mv. ( 49) Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i skibsprojekter mv. efter 49, jf. 40, stk. 3, nr. 8, 42 og 45 i lov om social service, herunder udgifter til andre typer af opholdssteder, der ikke er registreret på gruppering Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i skibsprojekter mv. for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres her udgifter til udslusningsophold i skibsprojekter mv. for årige unge, jf. 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. 07 Advokatbistand ( 60) Her registreres udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år i forbindelse med sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv., jf. 60 i lov om social service. 92 Betaling ( 52 og 62 b) Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for

17 Budget- og regnskabssystem side 3 døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jf. 52 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jf. 62 b i lov om social service Forebyggende foranstaltninger for børn og unge På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. 40, stk. 3, nr, 1-7 og 9-10, 40 stk. 4 og 5, 40 a og 62 a, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 3 i lov om social service. Det bemærkes, at amtskommunerne registrerer udgifter til forebyggende foranstaltninger, der indgår som et led i et døgnophold for børn og unge, jf. 40 b i lov om social service, sammen med udgifterne til selve døgnopholdet, dvs. på de relevante grupperinger på funktionerne 5.20, 5.23 og Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende ophold i dag- og klubtilbud efter 7, 16, 19 og 23 i lov om social service ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktionen DAGPLEJE, DAG- INSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE. Udgifter til økonomisk støtte til børns og unges ophold i dagtilbud og klubtilbud efter 40, stk. 4 i lov om social service skal ikke registreres på funktion 5.21, men på funktion 5.10 Fælles formål. Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisning, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevante driftsgrupperinger under art 5.2. I det omfang aflønninger af plejefamilier ikke registreres med art 1.0 Løn skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden moms. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 01 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold ( 40, stk. 3, nr. 1) Her registreres udgifter til konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold, jf. 40, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. 02 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 40, stk. 3, nr. 2) Her registreres udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. 40, stk. 3, nr. 2 i lov om social service. 03 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 40, stk. 3, nr. 3) Her registreres udgifter til familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, jf. 40, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. 04 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 40, stk. 3, nr. 4) Her registreres udgifter til døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien på døgninstitutioner, i plejefamilier, på andre godkendte opholdssteder eller botilbud godkendt af amtskommunen, jf. 40, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. 05 Aflastningsordninger ( 40 stk. 3, nr. 5) Her registreres udgifter til aflastningsordninger i netværksplejefamilier, i plejefamilier, i kommunale døgntilbud, på døgninstitutioner eller

18 Budget- og regnskabssystem side 4 på godkendte opholdssteder, jf. 40, stk. 3, nr. 5 i lov om social service. Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. 40 b, stk. 2 i lov om social service, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktioner 5.20 og Personlig rådgiver ( 40, stk. 3, nr. 6 og 62 a, stk. 2 og 62 a, stk. 3, nr. 2) Her registreres udgifter til personlig rådgiver for børn og unge, jf. 40, stk. 3, nr. 6, samt for unge årige, jf. 62 a, stk. 2 og 62 a, stk. 3, nr. 2 i lov om social service. 07 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 40, stk. 3, nr. 7 og 62 a, stk. 2 og 62 a, stk. 3, nr. 3) Her registreres udgifter til fast kontaktperson for børn og unge, jf. 40, stk. 3, nr. 7 i lov om social service, samt for årige, jf. 62 a, stk. 2 og 62 a, stk. 3, nr Fast kontaktperson for hele familien ( 40, stk. 3, nr. 7 ) Her registreres udgifter til fast kontaktperson for hele familien, jf. 40, stk. 3, nr. 7 i lov om social service. 09 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge ( 40, stk. 3, nr. 9) Her registreres udgifter til formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge, jf. 40, stk. 3, nr. 9 i lov om social service.10 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 40, stk. 3, nr. 10) Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jf. 40, stk. 3, nr. 10 i lov om social service. 11 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter 40, stk. 3 eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter stk. 3 ( 40, stk. 4) Her registreres udgifter til økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter stk. 3 eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter stk. 3, jf. 40, stk. 4 i lov om social service. 12 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen( 40, stk.5) Her registreres udgifter til økonomisk støtte udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, at en hjemgivelse kan fremskyndes, samt til udgifter, der i væsentlig grad kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og børn under et eller flere børns anbringelse uden for hjemmet, jf. 40, stk. 5 i lov om social service. 13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet ( 40 a) Her registreres udgifter til støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands

19 Budget- og regnskabssystem side 5 anbringelse uden for hjemmet, jf. 40 a i lov om social service. 14 Amtskommunal medfinansiering ( 131 d) Her registreres amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgifter til en kommunal opgaveløsning inden for forebyggende foranstaltninger for børn og unge, som er alternative tilbud til grundtakstfinansierede tilbud efter 131 a i lov om social service, og hvor de kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter 131 a, jf. 131 d i lov om social service. Den amtskommunale medfinansiering kan omfatte den del af udgiften til den kommunale opgaveløsning, der overstiger den modsvarende grundtakst efter 131 a, jf. 131 d. Der henvises i øvrigt til de generelle bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende amtskommunal medfinansiering efter 131 d i lov om social service Døgninstitutioner for børn og unge På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende amtskommunale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 40, stk. 3, nr. 8, 42 og 45 i lov om social service, jf. 51 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for årige, jf. 62 a, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for årige, jf. 62 a, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. Budgetter og regnskaber for de selvejende institutioner, som amtskommunen har indgået driftsoverenskomst med, udformes efter de samme regler som for de amtskommunale og kommunale institutioner, jf. indledningen til hovedkonto 5. Udgifter til sikrede døgninstitutioner registreres ikke på denne funktion, men på funktion Det bemærkes, at udgifter til dagtilbud og klubtilbud til børn og unge efter 7, 16, 19 og 23 i lov om social service, der er anbragt på døgninstitutioner for børn og unge ikke registreres på denne funktion, men på de relevante funktioner under hovedfunktionen Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge. Det bemærkes desuden, at udgifter vedrørende botilbud til personer på 18/23 år og derover med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 92 i lov om social service registreres på funktionerne 5.50 og Udgifter vedrørende svangre- og mødrehjem registreres ikke på denne funktion, men sammen med de øvrige udgifter til botilbud til voksne efter 93 i lov om social service på funktionerne 5.51 og Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere registreres på funktion Amtskommunerne registrerer udgifter til ydelser, der indgår som et led i et døgnophold for børn og unge på døgninstitutioner, jf. 40 b i lov om social service, sammen med udgifterne til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion Det bemærkes, at udgifter til et aflastningsophold, som ydes under et døgnop-

20 Budget- og regnskabssystem side 6 hold i døgninstitutioner og indgår som en del af selve døgnopholdet, jf. 40 b, stk. 2 i lov om social service, registreres sammen med udgiften til selve døgnopholdet på de relevante driftsgrupperinger på funktion Lommepenge og arbejdsvederlag til børn og unge registreres på de relevante driftsgrupperinger under art 5.2. Der er autoriseret to driftsgrupperinger til registrering af udgifter til henholdsvis døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 51, stk. 1, 1. pkt. i lov om social service, og til døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer, jf. 51, stk. 1, 2. pkt. i lov om social service. Der er endvidere autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældres og barnets eller den unges betaling for opholdet på døgninstitutioner, jf. 52 i lov om social service, samt den unges betaling for ophold på døgninstitutioner, jf. 62 b i lov om social service Sikrede døgninstitutioner for børn og unge På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Sikrede døgninstitutioner og afdelinger skal godkendes af Socialministeriet efter indstilling fra amtskommunen (jf. 3 i Socialministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2004 om magtanvendelse m.v. i døgninstitutioner for børn og unge og i opholdssteder for børn og unge for flere end 4 personer). Der er autoriseret en driftsgruppering til registrering af forældres og barnets eller den unges betaling for opholdet på døgninstitutioner, jf. 52 i lov om social service, samt den unges betaling for ophold på døgninstitutioner, jf. 62 b i lov om social service.

21 Budget- og regnskabssystem side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 BOTILBUD TIL PERSONER MED SÆRLIGE SOCIALE VAN- SKELIGHEDER OG BEHANDLING AF MISBRUGERE Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer og behandling af misbrugere mv Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer, herunder vedrørende tilbud til dagklienter i forbindelse med boformen, jf. 94 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. efter a til personer med særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, jf. 81 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter 86 til personer med særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, som ydes i tilknytning til de særlige sygeafdelinger, jf. 81 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, jf. 87, stk. 2 i lov om social service. Endelig registreres her udgifter til aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, jf. 88, stk. 2, 2. pkt. i lov om social service. Det bemærkes, at udgifter i forbindelse med botræning herunder i form af en udslusningsbolig uden for institutionen og til den efterfølgende hjælp/opfølgende indsats til personer, der er fraflyttet botilbuddet, også registreres her. Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. 3, stk. 2 i Socialministeriets "Bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 18, samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 92", registreres under art 5.2. Udgifter til arbejdsdusør til personer, som deltager i særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb, jf. 89 i lov om social service og 2 i Socialministeriets "Bekendtgørelse om aflønning mv. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud", registreres ligeledes under art 5.2. På funktionen er der autoriseret følgende driftsgrupperinger: 01 Særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud ( 87, stk. 2 og 88, stk. 2, 2. pkt.) Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, jf. 87, stk. 2 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter og indtægter vedrørende aktivitetsog samværstilbud til personer med særlige sociale problemer i forbindelse med botilbuddet, jf. 88, stk. 2, 2. pkt. i lov om social service. 02 Kvindekrisecentre ( 93 a) Her registreres indtægter og udgifter til kvindekrisecentre, jf. Service-

22 Budget- og regnskabssystem side 2 lovens 93 a. 92 Beboeres betaling ( 95, stk. 2) Her registreres beboernes betaling for kost, logi m.v., jf. 95, stk. 2 i lov om social service Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ambulant behandling og døgnbehandling af alkoholskadede efter sygehuslovens 16. Det bemærkes, at den alkoholbehandling, som finder sted på sygehusafdelinger, registreres på hovedkonto Behandling af stofmisbrugere På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende behandling af stofmisbrugere, jf. 85 i lov om social service. Udgifterne til behandling af stofmisbrugere omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. 93, stk. 1, nr. 2 i lov om social service, som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling. På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter a og 86 som ydes i forbindelse med botilbuddet, jf. 81 i lov om social service. På funktionen registreres endvidere udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i forbindelse med behandling af stofmisbrugere, jf. 87 og 88 i lov om social service. Udgifter til personlige fornødenheder (lommepenge), jf. 3, stk. 2 i Socialministeriets "Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 18, samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 92", registreres under art 5.2. Udgifter til aflønning af personer i beskyttet beskæftigelse og i beskæftigelse i aktivitets- og samværstilbud, jf. 89 i lov om social service og 1 og 3 i Socialministeriets "Bekendtgørelse om aflønning m.v. og støtte til befordringsudgifter i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud og i aktivitets- og samværstilbud", registreres ligeledes under art 5.2. Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 01 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 85) Her registreres udgifter til dagbehandling eller ambulant behandling af stofmisbrugere på 18 år eller derover, jf. 85 i lov om social service. Udgifter til dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere afholdes endeligt af amtskommunerne, jf. 130, stk. 2, nr. 1 i lov om social service. Ambulant behandling er i modsætning til døgnbehandling karakteriseret ved, at behandlingen finder sted i tilknytning til personens sædvanlige miljø. Udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud efter 87 og 88 i forbindelse med dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere registreres ligeledes her. 02 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 85 og 93, stk. 1) Her registreres udgifter til døgnbehandling af stofmisbrugere på 18 år og derover, jf. 85 og 93, stk. 1 i lov om social service. Udgifter til døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere er omfattet af reglerne om

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011 Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

5 Social- og sundhedsvæsen

5 Social- og sundhedsvæsen Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 20. maj 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:orientering maj 1998 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 35. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 35. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 29. maj 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 35. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. december 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-25 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2010

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2010 17.december 2010 Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2010 2010 Merbrug (+) Mindreforbrug (-) Børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.560.368 2.560.368 2.118.700-441.668

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732 Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Hovedkonto 2 Social og specialundervisning

Hovedkonto 2 Social og specialundervisning Budget- og regnskabssystem for regioner 4.2 - side 1 Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2009 Hovedkonto 2 Social og specialundervisning Denne hovedkonto omfatter omkostninger og indtægter i forbindelse

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2018 inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service hjemvist fra Ankestyrelsen Udlagt på hjemmeside juli 2018 Emne Ansvarligt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: Maj 2018 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 5. juli 2000 Kontor: 1.økonomiske kontor J. nr.: 2000/1562-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ juli.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Orientering om kontobro samt ændringer m.v. af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 38. omgang rettelsessider

Orientering om kontobro samt ændringer m.v. af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 38. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 6. oktober 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 38. omgang Orientering om kontobro samt ændringer m.v. af Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned Sagsbehandler: JMH Sagsnr. 710-2018-17828 Dokument nr. 710-2018-238985 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 (opdateret i forbindelse med, at sager vedrørende

Læs mere

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: Juni.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juni Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 4. oktober 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orienteringsskrivelse ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følgende: Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 52.919-5.403 47.516 05.28.21 Forebyggende

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. oktober 2018) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. oktober 2018) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Mar 18 2011 12:27:42 - Helle Wittrup-Jensen 42 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.): tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-1-15 Dato: 29.10. Bilag 1 Tids 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte er i Opfølgning

Læs mere