Resultatrevision 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2013"

Transkript

1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0

2 Indhold 1. Indledning Jobcentrets generelle bemærkninger Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs... 5 Ministermål 1 Flere uge skal have en uddannelse... 6 Ministermål 2: Færre personer på førtidspension... 7 Ministermål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes... 9 Ministermål 4: En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Besparelsespotentiale Langtidsledighedspuljen

3 1. Indledning Resultatrevisionen opgøres én gang om året og har til formål, at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Halsnæs. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats, især i relation til ministermålene. Resultatrevisionen viser resultaterne for forskellige ydelsesgrupper og viser udviklingen fra december 2012 til december 2013 Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der anvises i beskæftigelsesplanen for det kommende år. Derudover giver resultatrevisionen Det lokale beskæftigelses råd, Udvalget for Vækst og Erhverv, Byrådet og øvrige interessenter mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Halsnæs. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller data til rådighed via for udarbejdelsen af resultatrevisionen, som der skal kommenteres og reflekteres på. Resultatrevision på Jobindsats.dk består af tre dele: En resultat oversigt, der viser indsats og resultater i Jobcentret Et besparelsespotentiale, som baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller ikke præcise formkrav til udformningen af resultatrevisionen. Det forventes dog, at jobcentrene i et særskilt notat som minimum kommenterer på alle dele af resultatrevision, der kan trækkes på jobindsats.dk og forholder sig til både jobcentrets positive resultater, og hvor udfordringerne for jobcentrets indsats ligger. 2

4 2. Jobcentrets generelle bemærkninger 2013 første udfordring var implementering af førtidspension og fleksjob reformen, hvilket betød oprettelsen af nye teams i jobcenteret, etablering af rehabiliteringsteam på tværs af områderne, og generelt en anden tilgang til arbejdet på tværs af jobcenteret og kommunens andre områder. Reformen var et fokuseret område i 2013 og Halsnæs Kommune fik en god start og implementeringen af reformen har forløbet tilfredsstillende fordi det tværgående samarbejde er velfungerende. Jobcenteret egne tal for antal tilkendelser til Førtidspension stemmer ikke overens med antallet som er at finde på Jobindsats.dk. Jobcenter Halsnæs havde i december 2012 en del tilkendelser til førtidspension, ikke mindst på baggrund af et større antal sager, hvor borgerne selv søgte om pension før den nye reform trådte i kraft 1. januar Det er sandsynligt, at der er tale om efterregistreringer af forløb i løbet af januar 2013, selv om ydelsen reelt var tilkendt i Den varslede kontanthjælpsreform, medførte allerede i 2013 en omlægning af en række arbejdsgange samt planlægning af flytning af hele ungeindsatsen til en selvstændig enhed placeret uden for Jobcenteret, dog fortsat som en del af organisationen i Jobcenteret. Mentorfunktionen blev i 2013 udviklet til en væsentlig støttefunktion for unge og ledige med særlige udfordringer. Implementeringen af både fastansatte mentorer og frivillige mentorer har vist gode resultater og forventes på sigt at afspejle sig i resultaterne. Særligt fastholdelse i uddannelse, og understøttelse af at færre falder tilbage til offentlig forsørgelse, er en del af mentorernes hovedopgaver. Selv om antallet af jobklare langtidsledige faldt markant i 2013, skal der fortsat arbejdes videre med en større støtte i virksomhederne, hvor virksomhedskonsulenter, mentorer og fastholdelses konsulenter skal sikre at borgerne ikke falder tilbage på en offentlig ydelse samt at de ledige hurtigere vender tilbage til det ordinære arbejdsmarked. Med implementereingen af virksomhedscenter generation 2 i Halsnæs Kommune er indsatsen for langtidsledige blevet styrket. I samarbejde med eksisterende virksomhedscenter samt andre tiltag, forventes det at Halsnæs Kommunes udfordringer med langtidsledigheden bliver forbedret. De største udfordringer i Halsnæs Kommune er fortsat antallet af kontanthjælpsmodtagere, ikke mindst at mange borgere er langvarigt på ydelse, samt antallet af unge uden uddannelse på offentlig forsørgelse. Der er fortsat fokus på den virksomhedsrettede strategi for alle målgrupper. Strategien viser sig robust, idet der er en relativ høj samarbejdsgrad med virksomhederne i Halsnæs Kommune, og det antallet af rekrutteringer gennem jobcenteret steg gennem Denne indsats intensiveres i 2014, og der er indført et serviceberedskab, så virksomhederne hurtigt får respons. Dette forventes at øge tilfredsheden i tilfredshedsmålingen i Uddannelsesgraden har ikke kunnet måles i 2013, men der er ingen tvivl om, at der skal ske en udvikling, så flere får uddannelse dvs. både indgår i uddannelse og fastholder uddannelse. Etablering af Uddannelsesvejledningen, den fortsatte udvikling af mentorordningen og et udvidet samarbejde med UU og uddannelsesinstitutionerne forventes at skabe resultater i Jobcenter Halsnæs skal fortsat arbejde for at flere ledighedsydelsesmodtagere får fleksjob. Området er udfordret, og bevillingen af to fleksjobambassadører flytter markant på indsatsen. 3

5 Der skal fortsat arbejdes med at udvikle gode ressourceforløb, så antallet af førtidspensionister fortsat falder. På alle de nævnte områder har Jobcenteret iværksat indsatser, der skal understøtte, at flere opnår job og uddannelse og bliver selvforsørgende, eller alternativt udvikler arbejdsevnen mest muligt. 3. Ministermål Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål, hvor der er behov for et særligt fokus. Målene er: 1. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse I beskæftigelsesplan 2013 var der følgende mål til ministermål 1: Uddannelsesgraden i Halsnæs Kommune øges til samme niveau som klyngegennemsnittet. Færre unge på offentlig forsørgelse, med et samlet antal på 487 ultimo Maximalt 8 unge under 30 år skal tilkendes førtidspension i Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres I beskæftigelsesplan 2013 var der følgende mål til ministermål 2: Antallet af sygedagpengeforløb med over 52 ugers varighed skulle nedbringes til maximalt 50 fuldtidspersoner ultimo 2013 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet skulle nedbringes til 495 personer ultimo 2013 Antallet af tilkendelser til førtidspension skal nedbringes til 39 personer i Langtidsledighed skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt I beskæftigelsesplan 2013 var der følgende mål til ministermål 3: Antallet af A-dagpengemodtagere, der mister retten til dagpenge skal begrænses mest mulig. Ledige med en ledighed på over 12 måneder skulle nedbringes med 10 % ultimo En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen I beskæftigelsesplan 2013 var der følgende mål til ministermål 4: 85 % af virksomhederne i Halsnæs Kommune oplever at samarbejdet med Jobcenter Halsnæs er godt eller særdeles godt. 40 % af de indsatsklare kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelsesmodtagere deltager i et virksomhedsrettet tilbud 35 % af de jobklare deltager i virksomhedsrettet tilbud Der oprettes 25 virksomhedscentre 4

6 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs Resultaterne for Jobcenter Halsnæs kan ses i Resultatoversigten Resultatoversigt - Halsnæs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Grad i pct./antal 2 Ift. perioden før, pct. 2 Ift. samme periode året før, pct. 2 Bedste udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. 2 Gnsn. udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. 2 Uddannelsesgrad 1 Jan-apr A-dagpenge Jan-apr Kontanthjælp Jan-apr Tilgang til førtidspension 3 Dec Antal langtidsledige personer Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp (jobklar) Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec

7 Resultaterne vil blive kommenteret i gennemgangen af ministermålene. Ministermål 1 Flere uge skal have en uddannelse Måleværktøjet til målingen af uddannelsesgraden som skulle benyttes til at følge dette ministermål kunne desværre ikke benyttes og et resultat på dette ministermål vedr. uddannelsesgraden er derfor ikke til rådighed. Det generelle antal unge under 30 år på offentlig forsørgelse i Halsnæs Kommune er faldende. Ved udgangen af år 2013 er den samlet ydelsesgruppe faldet med 10 fuldtidspersoner til i alt 537, svarende til et fald på 1,8 %. Udviklingen i 2013 er ikke sket i den grad det var forventet og lokalt mål med et samlet antal på maximalt 487 unge under 30 år på offentlig forsørgelse blev ikke opfyldt, hvilket primært skyldes en stigning på Forrevalidering samt A-dagpenge. Tabel 1, viser at Jobcenter Halsnæs nåede det lokale mål vedr. tilkendelser til førtidspension til unge under 30 år. Målet var at maximalt 8 unge måtte tilkendes førtidspension, resultatet i 2013 blev en stigning på 1 person fra 62 til 63 fuldtidspersoner. Det faktiske tilkendelser til personer under 30 år var 5, og det kan dermed konkluderes at der er 6 personer der er stoppet på ydelsen. Tabel 1 Antal fuldtidspersoner, år Halsnæs Ydelsesgrupper i alt (Jobindsats) A-dagpenge Revalidering 10 6 Forrevalidering Sygedagpenge Fleksjob 3 2 Ledighedsydelse 2 2 Førtidspension Kontanthjælp Tabel 2, viser at indsatsen for kontanthjælpsmodtager mellem år har en positiv effekt. Antallet er faldet fra 215 til 194 svarende til et fald på 10 %. 6

8 Tabel 2 Den fremadrettet indsats.: Jobcenteret har i 2014 etableret et ungehus kaldet Uddannelsesvejledningen, hvor beskæftigelses sagsbehandler, ydelsessagsbehandler, UU vejleder og mentorer sidder med den samlede indsats for de unge under 30 år med særligt fokus på uddannelse til unge uden uddannelse. Denne indsats er langsigtet og vil resultere i en mere helhedsorienteret indsats. Ministermål 2: Færre personer på førtidspension I forbindelse med førtidspension- og fleksjobreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, blev der i december 2012 afsluttet en del sager, som skulle behandles under den tidligere lovgivning. Dette medførte at 16 fik tilkendt førtidspension i december 2012 men deres ydelse trådte først i kraft januar Disse tilkendelser blev derfor først statistisk registeret januar 2013 og medførte derfor en større mængde af tilkendelser i 2013 end der reelt blev tilkendt. I tabel 3, ses udviklingen fra januar 2012 til og med februar Opgørelsen foretages ved, at der hver måned tælles der 12 måneder tilbage, derfor er der statistisk en forsinket effekt af reformen i Halsnæs Kommune. Når der måles fra december 2012 til december 2013 er de mange tilkendelser i december 2012 og januar 2013 ( i forbindelse med afslutningen af sager) omfattet af perioden. Måles der i perioden januar 2013 til januar 2014 er det tydligere at se effekten af reformen og antallet af tilkendelser er tætter på de 39 tilkendelser som var måltalet for Selv om målet ikke blev nået i 2013 kan effekten ses i 2014 og den generelle nedgang i antallet af personer på førtidspension samt i forhold til arbejdsstyrken ses i nedenstående tabel. 7

9 Tabel 3 (Jobindsats) Antallet af fuldtidspersoner på førtidspension er faldet siden målingens start i Dette fald fortsatte i December 2012 modtog 1388 fuldtidspersoner førtidspension. December 2013 modtog 1336 førtidspension. Andelen af fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken fortsatte den positive udvikling i December 2012 var andelen 9,6 % af arbejdsstyrken mod 9,3 % i december 2013 (Jobindsats) 8

10 Den fremadrettede indsats: Flere indsatser skal understøtte at færre pensioneres. De målgrupper, som er i risiko for at ende på førtidspension skal i højere grad tilbydes en tidligere, helhedsorienteret indsats, hvor der samarbejdes mellem de kommunale fagområder og sundhedsområdet samtidig med at de ledige muligvis tilbydes mentor og understøttes i at indgå i en virksomhedsrettet indsats. Ressourceforløbene er under udvikling, og flere ledighedsydelsesmodtagere ansættes i fleksjob, ikke mindst på baggrund af opnormeringen med fleksjobambassadører, som skal opsøge virksomheder og gøre opmærksom på mulighederne. Ministermål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes Det var vanskeligt at sætte et realistisk mål for dette ministermål ved udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen Den ukendte faktor var, hvor mange a-dagpengemodtagere, som ikke længere vil være berettiget til A-dagpenge i starten af 2013, og hvilken ydelse de i så fald ville modtage, hvis det ikke lykkes dem at vende tilbage til en ordinær ansættelse. Som forventet og beskrevet i beskæftigelsesplanen 2013 overgik en del af de ledige fra ydelsen A-dagpenge til kontanthjælp pga. dagpenge retten ophørte. Denne gruppe satte andelen af langtidsledige kontanthjælpsmodtager under yderligt pres. I tabel 4 ses det store fald af langtidsledige på A-dagpenge fra 213 til 99 personer, svarende til et fald på 54 %. Antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtager steg fra 133 til 161, en stigning på 21 %. Samlet er antallet af jobklare langtidsledige personer faldet fra 346 til 260 personer i 2013, svarende til et fald på 25 %. Hermed opfylder Halsnæs Kommune resultatkravet som var et fald på 10 %. Tabel 4 Halsnæs Antal langtidsledige personer (ministermål) Dec 2012 Dec 2013 Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Kontanthjælp (jobklar) (Jobindsats) Indsatsen fremadrettet vil fortsat være fokuseret på jobrotation og på at understøtte at virksomhedernes behov er synlige for de ledige, så jobsøgning og kompetenceudvikling er målrettet de jobåbninger, der er på arbejdsmarkedet. 9

11 Ministermål 4: En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Der blev i efteråret 2013 i Halsnæs Kommune gennemført en spørgeskemaundersøgelse hvor 76 virksomheder ud af 240 adspurgte svarende til en svarprocent på 32 % har deltaget. Undersøgelsen viser at 67 % (tabel 5) af virksomhederne er meget tilfredse eller tilfredse med samarbejdet. Tabel: 5 I Beskæftigelsesplanen for 2013 var målet, at 85 % af de adspurgte virksomheder skulle svare, meget godt eller særdeles godt i forhold til samarbejdet, med Virksomhedsservice i Jobcenter Halsnæs. I spørgeskemaet til virksomheden valgt Halsnæs kommune at benytte ordene, tilfredse eller meget tilfredse i stedet for, meget godt eller særdeles godt. Dette skyldes at Beskæftigelsesregionen efterfølgende har meldt ud at de i spørgeskemaet til virksomhederne i 2014 vil benytte disse formuleringer. Samarbejdsgraden i Halsnæs Kommune (tabel 6), som er en måling af andelen af kommunens virksomheder Jobcenteret samarbejder med i forhold til rekruttering, placeringer og fastholdelse er velfungerende og afspejles i en samarbejdsgrad på 37,2 % i 2013, hvilket er en væsentlig fremgang fra 30,7 % i

12 Tabel: 6 (Jobindsats) Der var i forløb på kontanthjælp indsatsklare (match 2) hvoraf 223 modtog en virksomhedsrettet indsats, svarende til en andel på 32 % 11

13 Der var i forløb på sygedagpenge indsatsklare (match 2) hvoraf 30 modtog en virksomhedsrettet indsats, svarende til en andel på 20 % Der var i forløb på ledighedsydelse indsatsklare (match 2) hvoraf 7 modtog en virksomhedsrettet indsats, svarende til en andel på 12 % (Jobindsats) Der var i 2013, 1122 forløb på kontanthjælp jobklare (match 1) hvoraf 412 modtog en virksomhedsrettet indsats, svarende til en andel på 37 % Halsnæs Kommune satte en række lokale mål hvor der var fokus på brugen af virksomhedsrettet aktivering i forhold til jobklare kontanthjælpsmodtager og indsatsklare sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelses modtager. I forhold til 2012 er den virksomhedsrettede aktivering steget, men ikke i den forventede grad. 12

14 Målsætningen om at 40 % af de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere skulle modtage et virksomhedsrettet tilbud, blev ikke nået, hvilket ikke er tilfredsstillende og viser behov for en nærmere analyse af årsagen. 35 % af de jobklare skulle deltage i et virksomhedsrettet tilbud. Dette mål blev opfyldt med en andel på 37 %. Halsnæs Kommune havde som mål i 2013 at have 15 helårs placeringer i Jobrotation. Målet blev nået med 19 helårsplaceringer i alt (kilde jobindsats). Virksomhedssamarbejdet er udviklet hen over 2013, således er der en væsentlig stigning i antallet af placeringer hen over året. De gode takter fra 2013 skal fortsættes, og serviceberedskabet, som er etableret i januar 2014 forventes at sikre en bedre tilfredshedsmåling i Jobcenterets Virksomhedsservice har opsøgt flere ordinære jobs hen over året, og denne udvikling forventes ligeledes fortsat i

15 4. Besparelsespotentiale Tabel: 7 Besparelsespotentiale Halsnæs jobcenter Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2013 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,91 3, ,9 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 4,65 3, ,7 Sygedagpenge 2,17 2, ,8 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 8,64 9, ,5 I alt 18,36 19, ,7 Kilde: Anm.:Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion)ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen ijobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse. Tabel 7 viser hvor mange penge Halsnæs Kommune potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau som gennemsnittet i klyngen. I tabellen vises besparelsespotentialet i mio. kr. for Halsnæs Kommune opdelt i ydelsesgrupperne A- dagpenge, kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp), sygedagpenge og permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension). Besparelsespotentialet for de enkelte ydelsesgrupper kan fremkomme som et enten positivt eller negativt beløb afhængig af, om kommunen ligger bedre eller dårligere end gennemsnittet for klyngen. Negative beløb medregnes ikke i udregningen af det samlede besparelsespotentiale (i alt). En kommune, som klarer sig bedre end gennemsnittet i klyngen på alle forsørgelse ydelser, vi derfor have et besparelsespotentiale på 0 kr. Tabellen viser at Halsnæs Kommune har en positiv gevinst i forhold til klyngen på A-dagpenge, Sygedagpenge og Permanente ydelser. På kontanthjælpsområdet er der et besparelsespotentiale på 14,7 mio. kr., som kan opnås ved en reduktion af antal fuldtidspersoner på kontanthjælp på 177. I alt vises det at der er et besparelsespotentiale på netop de 14,7 mio. kr. 14

16 5. Langtidsledighedspuljen Anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og aktive virksomhedsrettede tilbud. Målet i 2013 var 173 helårs personer i løntilskud, 158 helårs personer i virksomhedspraktik og 60 besatte pladser i Halsnæs Kommunes virksomhedscenter. Antallet af placeringer i løntilskud blev ikke nået i 2013 med et samlet antal på 91 helårs placeringer i løntilskud. Grunden er b.la. et lavere antal A-dagpengemodtagere. Antallet af helårs personer i løntilskud på ydelsen A-dagpenge er faldet fra 66 i 2012 til 41 i Antallet af helårspersoner i virksomhedspraktik er steget fra 105 i 2012 til 134 i 2013 hvilket er en markant fremgang, men en anelse under målsætningen på

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigt... 4 2.1 Resultatoversigt 2013 - Stevns... 5 2.1.1 De 4 ministermål i 2013:... 5 2.1.2 Forsørgelsesgrupper

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal Udkast Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen...

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2013 for Guldborgsund Kommune Resultatrevision 2013 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i kommunen årligt udarbejde en

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 20 8. april 2014 2 Opsummering af Faxe Kommunes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 20 Der er for 20 vedtaget 4 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold

Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger....2 2. Beskæftigelsesministerens mål...4 2.1. Ministerens mål 1 - Jobcentrene skal sikre, at flere unge

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup 1. Generel status Resultatrevision har til formål, at belyse den overordnede beskæftigelsesindsats, statussen på indfrielsen af ministerens mål, samt øvrige udfordringer

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

2012 Område: Sammenligningsgrundlag:

2012 Område: Sammenligningsgrundlag: 2012 Resultatrevision Område: Job og arbejdsmarked - Halsnæs Kommune Sammenligningsgrundlag: (jobcentre med samme rammevilkår) Assens, Billund, Brønderslev, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Sammenfatning... 2 2.1 Resultatoversigten... 3 2.2 Besparelsespotentiale... 4 3. Resultatoversigten... 4 3.1 Ministermålene... 4 3.2 Indsatsen... 11 4. Besparelsespotentialet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Resultatrevision for 2012

Resultatrevision for 2012 Resultatrevision for 2012 Resultatrevisionen for 2012 Resultater for beskæftigelsesindsatsen i 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning Jobcentrene skal hvert forår udarbejde en resultatrevision, hvor

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere