RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 543/69

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 543/69"

Transkript

1 158 De Europæiske Fællesskabers Tidende De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 77/49 RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 543/69 af 25. marts 1969 om harmonisering af visse bestemmelser på det sociale område inden for landevejstransport RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 75, under henvisning til Rådets beslutning af 13. maj 1965 om harmonisering af visse bestemmelser, der har indvirkning på konkurrencen inden for transporten med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje1), særlig afdeling III, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Det europæiske Parlament 2), under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg 3), og ud fra følgende betragtninger : Gennemførelsen af de i ovennævnte beslutning omhandlede bestemmelser på det sociale område haster i nogen grad for så vidt angår landevejstransporten ; der bør ligeledes såvidt muligt tages hensyn til de krav, som følger af den foreskrevne indbyrdes tilnærmelse på dette område mellem de tre transportgrene; til dette formål bør de nødvendige foranstaltninger vedrørende det medfølgende personales sammensætning, køre- og hviletider træffes først; de af forordningens forskrifter, der vedrører arbejdsvilkårene, må ikke gøre indgreb i arbejdsmarkedsparternes kompetence til især inden for rammerne af kollektive arbejdsoverenskomster at fastsætte gunstigere bestemmelser for arbejdstagerne ; til fremme af den sociale udvikling eller med henblik på at forøge trafiksikkerheden på landevejene skal hver medlemsstat fremdeles have mulighed for at træffe visse egnede foranstaltninger; Kommissionen må derfor følge udviklingen af forholdene i medlemsstaterne og med regelmæssige mellemrum for Rådet forelægge beretninger herom med henblik på, at forordningen tilpasses den konstaterede udvikling; 0 EFTnr. 88 af , s. 1500/ 65. *) EFTnr. 63 af , s. 993/67. *) EFT nr. 92 af , s. 1802/ 67. det er nødvendigt at foreskrive en ensartet anvendelse af bestemmelserne i denne forordning på transport, som finder sted på medlemsstaternes område med køretøjer, uanset om disse er indregistreret i en medlemsstat eller et tredjeland; visse transporter kan undtages fra denne forordnings anvendelsesområde ; der bør fastsættes regler for minimumsalderen for førere af køretøjer i godstransport og i personbefordring - også under hensyntagen til visse krav til faguddannelse, samt for minimumsalderen for hjælpere og konduktører; for kørsel ud over en bestemt afstand og for visse køretøjer bør der fastsættes regler for sammensætningen af det medfølgende personale; virksomhederne bør have valget mellem en ordning med to førere i køretøjet og en ordning med afløsning af føreren ; den uafbrudte køretid og den daglige køretid bør begrænses, uden at disse regler kommer til at berøre de nationale bestemmelser, ifølge hvilke føreren kun må føre køretøjet, så længe han er i stand til at gøre det på betryggende måde; med hensyn til køretiderne bør det dog bestemmes, at forskrifterne i forordningen iværksættes gradvis ; i denne forbindelse bør de forskrifter, der skal gælde i en første fase på to år, fastsættes i - en overgangsbestemmelse; for visse lange og tunge køretøjer bør der dog, især af trafiksikkerhedsmæssige grunde, allerede fra forordningens ikrafttræden foreskrives anvendelse af strengere bestemmelser; med hensyn til hviletiden bør den minimale varighed af og de øvrige betingelser for de daglige og ugentlige hviletider for medlemmerne af det medfølgende personale fastsættes ; for at muliggøre en kontrol med overholdelsen af bestemmelserne i denne forordning bør der indføres en personlig kontrolbog, som er obligatorisk for alle medlemmer af det medfølgende personale; for medlemmer af det medfølgende personale på køretøjer i rutekørsel, kan den personlige kontrolbog dog erstattes af en afskrift af fartplanen og et uddrag af virksomhedens arbejdstidsplan ;

2 De Europæiske Fællesskabers Tidende 159 den personlige kontrolbøg bør sa vidt muligt erstattes ai et mekanisk kontrolapparat ; i denne forbindelse bør de tekniske data samt nærmere retningslinier for anvendelsen af et sådant apparat fastlægges på fællesskabsplan inden for en bestemt frist; med henblik på denne forordnings gennemførelse og kontrollen dermed er det formålstjenligt, at medlemsstaterne yder hinanden gensidig bistand ; for at gøre tilpasningen til bestemmelserne i denne forordning mulig for virksomhederne, bør forordningen i en første fase kun anvendes på den internationale ttransport mellem medlemsstaterne, og først i en anden fase udstrækkes dens anvendelse til al transport, der er omhandlet i denne forordning, UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING : 3.» medlem af det medfølgende personale«: føreren, hjælperen og konduktøren i overensstemmelse med følgende definitioner ; a)»fører«: enhver person, som fører køretøjet, også selv om det kun er i et kort tidsrum, eller befinder sig i køretøjet for i givet fald at kunne føre det; b)»hjælper«: enhver person, som ledsager føreren af et køretøj for at bistå ham ved bestemte aktiviteter, og som til stadighed faktisk tager del i aktiviteterne i forbindelse med transporten, uden at være fører som angivet i punkt 3, litra a); c)»konduktør«: enhver person, som ledsager føreren af et køretøj i personbefordring især med henblik på at sælge og kontrollere rejsehjemler; 4.»uge«: ethvert tidsrum af 7 på hinanden følgende dage; AFDELING I Definitioner Artikel 1 I denne forordning forstås ved : 1.»landevejstransport«: enhver bevægelse ad landevej af et til person- eller godsbefordring bestemt køretøj i tom eller belæsset tilstand; 2.» køretøjer«: motorkøretøjer, traktorer, påhængsvogne og sættevogne i overensstemmelse med følgende definitioner : a)» motorkøretøj«: ethvert køretøj med motor som drivkraft, der kører på vej ved egen kraft og normalt tjener til person- eller godsbefordring med undtagelse af dem, der bevæger sig på skinner; b)»traktor«: ethvert køretøj med motor som drivkraft med undtagelse af dem, der bevæger sig på skinner, og som kører på vej ved egen kraft, og som særligt er indrettet til at trække, skubbe eller drive påhængsvogne, sættevogne, redskaber eller maskiner; c)»påhængsvogn«: ethvert køretøj, der er bestemt til at blive koblet til et motorkøretøj eller en traktor; d)»sættevogn«: en påhængsvogn uden foraksel, der tilkobles således, at en betydelig del af dens egen vægt og vægten af dens ladning bæres af traktoren eller motorkøretøjet; 5.» daglig hviletid«: ethvert uafbrudt tidsrum af mindst 8 timer, inden for hvilket medlemmerne af det medfølgende personale kan disponere frit over deres tid og bevæge sig fuldkommen frit; 6. a)»rutekørsel med gods«: den regelmæssige transport i en bestemt trafikforbindelse, ved hvilken gods optages eller afsættes på i forvejen fastsatte holdepladser; b)» rutekørsel med personer«: den i forordning nr. 117/66/EØF, artikel 1, nævnte trafik 1); 7.»største tilladte totalvægt«: den størst tilladte vægt af det køreklare køretøj inklusive nyttelast. AFDELING II Gyldighedsområde Artikel 2 Denne forordning gælder for transport ad landevej for den kørselsstrækning eller del af en kørselsstrækning, der tilbagelægges inden for Fællesskabet med køretøjer, som er indregistreret i en medlemsstat eller et tredjeland. Artikel 3 Fællesskabet overtager de forhandlinger med tredjelande, som viser sig nødvendige for anvendelsen af denne forordning. Artikel 4 Denne forordning finder ikke anvendelse på transport med : ') EFT nr. 147 af , s. 2688/66.

3 160 De Europæiske Fællesskabers Tidende 1. køretøjer, der ifølge deres konstruktionstype og udstyr er egnede og bestemt til at befordre højst 9 personer - føreren indbefattet ; 2. køretøjer, der benyttes til godstransport, og hvis største tilladte totalvægt inklusiv påhængsvogne eller sættevogne ikke overstiger 3,5 tons ; \ 3. køretøjer, der benyttes til personbefordring i rutekørsel, såfremt rutens længde ikke overstiger 50 km ; 4. tjenestekøretøjer tilhørende politiet, gendarmeriet, forsvaret, brandvæsenet, civilforsvaret, vandbygningsvæsenet, vand-, gas - og elektricitetsværker, vejvæsenet, telegraf- og telefonvæsenet, postvæsenet, når det udfører transport af postforsendelser samt radio- og fjernsyn ; 5. køretøjer, der benyttes til befordring af syge og kvæstede og til transport af redningsmateriel, samt særlige hjælpekøretøjer, der anvendes ved biluheld ; 6. traktorer, hvis tilladte maksimale kørehastighed ikke overstiger 30 km/ t. a) mindst i et ar have virket som fører af køretøjer i godstransport, hvis største tilladte totalvægt er over 3,5 tons, b) mindst i et år have virket som fører af de køretøjer i personbefordring, der er nævnt i artikel 4, punkt 3, c) være i besiddelse af ét kvalifikationsbevis for en tilfredsstillende afslutning af en uddannelse for førere af køretøjer i personbefordring ad landevej, anerkendt af en af medlemsstaterne. Rådet fastsætter på forslag af Kommissionen senest 1. april 1970 minimumsniveauet for denne uddannelse; 3. Minimumsalderen for hjælpere og konduktører fastsættes til det fyldte 18. år. 4. Førere af køretøjer i personbefordring, som er fyldt 2 1 år, behøver ikke at opfylde de i stk. 2, litra a), b) og c) nævnte betingelser - før 30. september 1970, hvis de har udøvet deres virksomhed i mindre end et år ved denne forordnings ikrafttræden - på ubestemt tid, hvis de har udøvet deres virksomhed i mindst et år inden 1. oktober AFDELING III Medfølgende personale A rtikel 5 1. Minimumsalderen for førere af køretøjer i godstransport fastsættes til : a) for køretøjer, herunder i givet fald påhængsvogne og sættevogne, hvis største tilladte totalvægt er mindre end eller lig med 7,5 tons, til det fyldte 18. år; b) for de øvrige køretøjer til - det fyldte 2 1. år eller - det fyldte 18. år, på betingelse af at føreren er i besiddelse af et kvalifikationsbevis for en tilfredsstillende afslutning af en uddannelse for førere af køretøjer i godstransport ad landevej, anerkendt af en af medlemsstaterne. Rådet fastsætter på forslag af ' Kommissionen senest 1. april 1970 minimumsniveauet for denne uddannelse. Såfremt der, i medfør af bestemmelserne i artikel 6 er to førere i køretøjet, skal den ene af førerne være fyldt 21 år. 2. Førere af køretøjer i personbefordring skal være fyldt 2 1 år og opfylde en af følgende betingelser : 5. Hver medlemsstat kan for personer, der er bosiddende inden for dens område, og som den 1. oktober 1970 allerede er i besiddelse af det nødvendige førerbevis, suspendere anvendelsen af de i stk. 1 og 2 fastsatte regler for så vidt angår transport gennemført inden for dens område. 6. Hver medlemsstat kan for personer, der er bosiddende inden for dens område, og som den 1. oktober 1970 allerede har virket som hjælper eller konduktør, suspendere anvendelsen af*bestemmelserne i stk. 3 for så vidt angår transport gennemført inden for dens område. Artikel 6 Såfremt kørselsstrækningen mellem to på hinanden følgende daglige hviletider er længere end 450 km, skal. føreren fra turens begyndelse være ledsaget af en anden fører eller afløses af en anden fører efter at have tilbagelagt 450 km, når han gennemfører en transport med a) et motorkøretøj eller en traktor med mere end én påhængsvogn eller sættevogn ; b) et motorkøretøj eller en traktor med én påhængsvogn eller én sættevogn, hvis vogntoget er indsat i personbefordring, og påhængsvognens ellér sættevognens største tilladte totalvægt overstiger 5 tons ; c) et motorkøretøj eller en traktor med én påhængsvogn eller en sættevogn, hvis vogntoget er indsat i godstransport og dets største tilladte totalvægt overstiger 20 tons.

4 De Europæiske Fællesskabers Tidende 161 AFDELING IV Køretid A rtikel 7 1. Den uafbrudte køretid må ikke overstige 4 timer. Som uafbrudt anses enhver køretid, der ikke afbrydes i sådanne tidsrum, som mindst opfylder betingelserne i artikel 8, stk. 1 og Den samlede køretid mellem to på hinanden følgende daglige hviletider, i det følgende benævnt» daglig køretid«, må ikke overstige 8 timer. 3. Som undtagelse fra bestemmelserne i stk. 2 må den daglige køretid for førere af andre køretøjer end de i artikel 6 nævnte højst to gange inden for en uge sættes op til 9 timer. 4. Køretiden må i intet tilfælde overstige 48 timer inden for en uge og 92 timer inden for to på hinanden følgende uger. A rtikel 8 1. For førere, af de i artikel 6 nævnte køretøjer, skal kørslen efter udløbet af den første uafbrudte køretid på 4 timer afbrydes i mindst en time. Denne afbrydelse kan erstattes af to afbrydelser på hver mindst 30 minutter, som ligger således inden for den daglige køretid, at overholdelsen af artikel 7, stk. 1, 1. afsnit, er sikret. 2. For førere af andre end de i artikel 6 nævnte køretøjer, skal kørslen efter udløber af den i artikel 7, stk. 1, 1. afsnit, nævnte tid afbrydes i mindst 30 sammenhængende minutter. Denne afbrydelse kan erstattes af to afbrydelser på hver mindst 20 minutter eller tre afbrydelser på hver mindst 1 5 minutter, som alle kan ligge inden for den i artikel 7, stk. 1, 1. afsnit, nævnte køretid eller delvis inden for denne tid og delvis umiddelbart derefter. 3. Under de i stk. 1 og 2 nævnte afbrydelser må chaufføren ikke udøve nogen af de i artikel 14, stk. 2, litra c) og d), nævnte aktiviteter. 4. Befinder der sig to førere i køretøjet, er det, for at forskrifterne i stk. 1 og 2 skal være overholdt, tilstrækkeligt, at den chauffør, der afbryder kørslen, ikke udøver nogen af de i artikel 14, stk. 3, litra b), anførte aktiviteter. A rtikel 9 Som undtagelse fra bestemmelserne i artikel 7 gælder indtil 30. september 1971 følgende bestemmelser for førere af andre køretøjer end de i artikel 6 nævnte : a) Den uafbrudte køretid må ikke overstige 4% time; b) den daglige køretid må ikke overstige 9 timer; c) som undtagelse fra litra b), må den daglige køretid højst to gange inden for en uge sættes op til 10 timer; d) køretiden må i intet tilfælde overstige 50 timer inden, for en uge. Artikel 10 Den i artikel 7, stk. 4, fastsatte begrænsning af køretiden til 92 timer inden for to på hinanden følgende uger gælder først fra 1. oktober AFDELING V Hviletid Artikel Hvert medlem af det medfølgende personale i godstransport skal inden for de sidste 24 timer forud for hvert tidspunkt, hvor han udøver en af de i artikel 14, stk. 2, litra c) og d), anførte aktiviteter, have haft en daglig hviletid på mindst 1 1 sammenhængende timer. Den i foregående afsnit nævnte daglige hviletid kan højst to gange inden for en uge nedsættes til 9 timer, hvis denne hviletid tilbringes på det medfølgende personales hjemsted (køretøjets hjemsted), eller højst to gange inden for en uge til 8 timer, hvis denne hviletid tilbringes uden for det medfølgende personales, hjemsted (køretøjets hjemsted). 2. Hvert medlem af det medfølgende personale på køretøjer i personbefordring skal inden for de sidste 24 timer forud for hvert tidspunkt, hvor han udøver en af de i artikel 14, stk. 2, litra c) og d), anførte aktiviteter, have haft : - en daglig hviletid på mindst 10 sammenhængende timer, som ikke kan nedsættes inden for en uge, eller - en daglig hviletid på mindst 11 sammenhængende timer, som to gange om ugen kan nedsættes til 10 sammenhængende timer og to gange om ugen til 9 sammenhængende timer, på betingelse af at transporten omfattes af en i fartplanen fastsat afbrydelse på mindst 4 sammenhængende timer eller to i fartplanen fastsatte afbrydelser på mindst to sammenhængende timer, og det pågældende medlem af det medfølgende personale under disse afbrydelser ikke udøver en af de i artikel 14, stk. 2, litra c) og d), anførte aktiviteter eller noget andet erhvervsmæssigt arbejde. Den i artikel 14 nævnte personlige kontrolbog skal indeholde oplysninger, hvoraf det fremgår, hvilken ordning

5 162 De Europæiske Fællesskabers Tidende for daglige hviletid der gælder for et medlem af det medfølgende personale på et køretøj i personbefordring i den pågældende uge. 3. Såfremt der er to førere i køretøjet, og dette ikke er udstyret med en soveplads, hvor de ikke-beskæftigede medlemmer af det medfølgende personale kan ligge bekvemt, skal hvert medlem af det medfølgende personale have haft en uafbrudt daglig hviletid på mindst 10 timer inden for et tidsrum af 27 timer forud for hvert tidspunkt, hvor han udøver en af de i artikel 14, stk. 2-, litra c) og d), anførte aktiviteter. 4. Såfremt der er to førere i køretøjet, og dette er udstyret med en soveplads, hvor de ikke-beskæftigede medlemmer af det medfølgende personale kan Jigge bekvent, skal hvert medlem af det medfølgende personale have haft en uafbrudt daglig hviletid på mindst 8 timer inden for et tidsrum af 30 timer forud for hvert tidspunkt, hvor han udøver en af de i artikel 14, stk. 2, litra c) og d), anførte aktiviteter. 5. Den daglige hviletid skal tilbringes uden for køretøjet. Såfremt køretøjet er udstyret med en soveplads, kan den dog tilbringes på denne soveplads på betingelse af, at køretøjet holder stille. 6. Arbejdstidsudligning skal finde sted, såfremt der sker nedsættelse af den, daglige hviletid, som følge af de i stk. 1 og 2 fastsatte undtagelser., AFDELING VII Kontrol og sanktioner Artikel Medlemmerne af det medfølgende personale på et køretøj, som ikke er indsat i rutekørsel, skal være i besiddelse af en personlig kontrolbog, som er i overensstemmelse med den model, der fremtræder som bilag. 2. Medlemmerne af det medfølgende personale indfører efterhånden på den personlige kontrolbogs døgnkontrolblade oplysninger om følgende tidsafsnit : a) under tegnet daglige hviletider ;. b) undertegnet afbrydelser i arbejdet af mindst 15 minutters varighed; c) undertegnet ^ køretider; d) under tegnet \/ andre tider for tilstedeværelse ved arbejdet. Artikel 12 \. Hvert medlem af det medfølgende personale skal foruden de i artikel 1 1 nævnte daglige hviletider have en ugentlig hviletid på mindst 24 sanimenhængendé timer, der skal følge umiddelbart efter eller ligge umiddelbart før en daglig hviletid. : a) under tegnet \/ 3. ' Hver medlemsstat kan foreskrive, at de i stk. 2, litra d), nævnte tidsafsnit indføres i de inden for dens område udstedte personlige kontrolbøger i følgende underinddeling : AFDELING VI Undtagelser Artikel Hver medlemsstat kan anvende højere minimumsgrænser eller lavere maksimumsgrænser end de i artikel 5 og i artiklerne 7-12 fastsatte. Denne forordnings bestemmelser gælder dog stadig for medlemmer af det medfølgende personale, som gennemfører international transport med køretøjer, der er indregistreret i en anden stat. 2. Kommissionen forelægger hvert andet år fra denne forordnings ikrafttræden for Rådet en beretning om udviklingen af forholdene på de i denne forordning nævnte områder. : * - ventetid, d. v. s. den tid, i hvilken medlemmerne af det medfølgende personale kun skal forblive på deres arbejdsplads for at efterkomme eventuelle opfordringer til at optage eller genoptage en af de i stk. 2, litra c), og i dette stykke, litra b), nævnte aktiviteter; - den tid, der er tilbragt' ved siden af føreren under køretøjets kørsel; - den tid, der er tilbragt på en soveplads under køretøjets kørsel ; b) undertegnet ' alle øvrige arbejdstider. 4. Hver medlemsstat kan træffe de nødvendige foranstaltninger til at fritage medlemmer af det medfølgende personale på køretøjer, der er indregistreret på dens område, og som gennemfører indenlandsk transport, for på den personlige kontrolbogs døgnkontrolblade at ind o

6 De Europæiske Fællesskabers Tidende 163 føre de i stk. 2 omhandlede tidsafsnit, som på hensigtsmæssig måde kan indregistreres på et mekanisk kontrolapparat i køretøjet. De på denne måde indregistrerede oplysninger skal overføres til den personlige kontrolbogs ugerapport. 5. Når de medlemmer af det medfølgende personale, for hvem bestemmelserne i stk. 4 gælder, skal gennemføre en international transport, skal de på denne måde indregistrerede tidsafsnit for de 7 forudgående dage være opført på den personlige kontrolbogs døgnkontrolblade, i det omfang de ikke er blevet indført i ugerapporten i henhold til stk. 4, 2. afsnit. 6. Medlemmerne af det medfølgende personale skal på forlangende forevise den personlige kontrolbog for de ansatte kontrollører. 7. Hver virksomhed skal føre en fortegnelse over de personlige kontrolbøger. Denne fortegnelse skal indeholde navnene på de medlemmer af det medfølgende personale, der har faet udleveret en bog, disses kvittering for modtagelsen, bogens nummer, udstedelsesdato og datoen for det sidst udfyldte døgnkontrolblad. Fortegnelsen skal på forlangende forevises for de ansatte kontrollører. 8. Virksomheden skal opbevare de afsluttede personlige kontrolbøger i mindst et år. 9. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til udstedelse af og kontrol med disse kontrolbøger. Artikel Hver virksomhed, som driver rutekørsel, skal opstille en fartplan og en arbejdstidsplan. 2. Arbejdstidsplanen skal for hvert medlem af det medfølgende personale angive navn, fødselsdato, hjemsted samt den forud fastsatte tidsplan for de i artikel 14, stk. 2 og 3, nævnte tidsafsnit. 3. Arbejdstidsplanen skal indeholde samtlige i stk. 2 nævnte oplysninger for et minimumstidsrum af den indeværende samt den forudgående og den følgende uge. 4. Arbejdstidsplanen skal være underskrevet af virksomhedens leder eller hans befuldmægtigede. 5. Hvert medlem af det medfølgende personale på et køretøj i rutekørsel skal medføre et uddrag af arbejdstidsplanen og en genpart af fartplanen. Artikel 16 Rådet fastsætter senest 31. december 1969 på forslag af Kommissionen de tekniske karakteristika for et mekanisk kontrolapparat, der, savidt dette er muligt, erstatter den i artikel 14 omhandlede personlige kontrolbog. Sam tidig fastsætter det pa forslag af Kommissionen de nærmere regler for godkendelse og anvendelse af og kontrol med dette mekaniske apparat. På samme tid fastsætter Rådet de datoer, fra hvilke de køretøjer, der indsættes i trafikken for første gang, og de øvrige køretøjer skal være udstyret med det ovennævnte mekaniske kontrolapparat. Artikel Kommissionen fremsender hvert år til Rådet en samlet beretning om medlemsstaternes gennemførelse af denne forordning. 2. For at sætte Kommissionen i stand til at udarbejde den i stk. 1 nævnte beretning fremsender medlemsstaterne hvert år til Kommissionen de nødvendige oplysninger på grundlag af en standardredegørelse, hvis model udarbejdes af Kommissionen efter forhandling med medlemsstaterne. Artikel Medlemsstaterne udsteder efter høring af Kommissionen, i god tid de til gennemførelsen af denne forordning nødvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser. Disse bestemmelser skal bl. a. omfatte organisation, fremgangsmåde og midler til kontrol samt de i tilfælde af overtrædelse gældende sanktioner. 2. Medlemsstaterne yder gensidigt hinanden bistand med henblik på forordningens gennemførelse og kontrollen dermed. 3. Såfremt de kompetente myndigheder i en medlemsstat har kendskab til en overtrædelse af denne forordnings bestemmelser begået af et medlem af det medfølgende personale på et i en anden medlemsstat indregistreret køretøj, kan de indberette dette til myndighederne i den stat, i hvilken køretøjet er indregistreret. De kompetente myndigheder meddeler gensidigt hinanden alle de for dem foreliggende oplysninger om de ved disse overtrædelser anvendte sanktioner. AFDELING VIII Afsluttende bestemmelser Artikel Denne forordning træder i kraft 1. april Fra 1. oktober 1969 finder denne forordning anvendelse på den internationale transport mellem medlemsstaterne. 3. Fra 1. oktober 1970 finder denne forordning anvendelse på al transport nævnt i artikel 2.

7 164 De Europæiske Fællesskabers Tidende Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 25. marts På Rådets vegne G. THORN Formand BILAG PERSONLIG KONTROLBOG (artikel 14 i forordningen) BRUGSANVISNING Henvisninger i bogen til forordningens bestemmelser. 1. Det er ønskeligt, at den personlige kontrolbog indeholder en henvisning til de vigtigste bestemmelser, der skal overholdes af medlemmerne af det medfølgende personale. Nummerering og uddeling af bogen. 2. Kontrolbogen skal nummereres ved perforering eller påtryk. 3. Medlemsstaterne træffer egnede foranstaltninger til at forhindre, at et medlem af det medfølgende personale samtidig anvender to kontrolbøger. Bogens format. 4. Den personlige kontrolbogs format skal være standardformat A 6 ( 105 x 148 mm) eller større format. Undertegnelse af bogen. 5. Både døgnkontrolbladet og ugerapporten skal være underskrevet af medlemmet af det arbejdsgiverens underskrift skal kun forekomme på uge medfølgende personale ; rapporten. Bogens indhold. 6. Med forbehold af bestemmelserne under punkt 7 skal den personlige kontrolbog være i overensstemmelse med vedlagte model, som omfatter : a) et omslag, b) anvisninger på, hvorledes bogen skal føres, c) et døgnkontrolblad, d) et eksempel på et udfyldt døgnkontrolblad, e) en ugerapport. 7. Hver medlemsstat kan for de inden for dens område udstedte kontrolbøger foreskrive : a) yderligere oplysninger til identifikation på omslaget; b) to afdelinger i døgnkontrolbladets diagram, den ene for tiden fra midnat til kl. 12, den anden for tiden fra kl. 12 til midnat ; c) opstilling af ugerapporten på samme måde som døgnkontrolbladet ; d) yderligere rubrikker i bogen, forudsat at bogens almindelige opstilling bibeholdes, og nummereringen af rubrikkerne i modellen forbliver uændret ; e). ændringer eller supplerende oplysninger, som den gældende nationale ordning kræver for så vidt angår timerne for de aktiviteter, der er nævnt i artikel 14, stk. 2, litra d), eller stk. 3 ; f) pligt til at udfylde rubrikkerne H a, H b og/eller H c i ugerapporten ; g) afrivning af døgnkontrolbladene med undtagelse af bladene for de to forudgående uger.

8 De Europæiske Fællesskabers Tidende 165 MODEL TIL EN PERSONLIG KONTROLBOG a) Omslag. I. PERSONLIG KONTROLBOG FOR MEDLEMMER AF DET MEDFØLGENDE PERSONALE I LANDEVEJSTRANSPORT II. Stat : III. Anvendelse påbegyndt den : IV. Anvendelse afsluttet den : V. Efternavn, fornavn, fødselsdato og adresse for kontrolbogens indehaver : VI. Udstedt af (virksomhedens navn, adresse, telefonnummer og i givet fald - firmastempel) : Bog nr. b) Anvisninger på, hvorledes den personlige kontrolbog skal føres. 1. Denne personlige kontrolbog er udstedt i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 543/69 af 25. marts 1969 om harmonisering af visse bestemmelser på det sociale område inden for landevejstransport. For virksomheden 2. Udlever efter at have udfyldt punkterne 13, V og VI på omslaget en bog til hvert medlem af det medfølgende personale, som De beskæftiger ved de former for transport, for hvilke den personlige kontrolbog skal anvendes. 3. Indfør i den hertil bestemte fortegnelse de i forordningens artikel 14, stk. 7, foreskrevne oplysninger. 4. Giv indehaveren af kontrolbogen alle nødvendige oplysninger om den rette føring af bogen. 5. Gennemgå døgnkontrolbladene og underskriv ugerapporterne. 6. Inddrag de afsluttede bøger under overholdelse af den under punkt 9 fastsatte frist og hold dem til de ansatte kontrolløreres disposition i et tidsrum af mindst 12 måneder. For medlemmer af det medfølgende personale 7. Denne kontrolbog gælder kun for Dem. De skal medføre den under tjenesten og på forlangende forevise den for de ansatte kontrollører.

9 166 De Europæiske Fællesskabers Tidende 8. Forelæg den for arbejdsgiveren, der gennemgår den og underskriver ugerapporterne. 9. Behold bogen endnu i to uger, efter at den er afsluttet, og overgiv den derefter så hurtigt som muligt til Deres arbejdsgiver. Behold en genpart af ugerapporterne. Omslag 10. Undersøg, om Deres navn, fødselsdato og adresse er indført (punkt V). 11. Indfør den dato, på hvilken De for første gang anvender denne bog (punkt HI). 12. Indfør efter afslutningen den dato, på hvilken den sidst blev anvendt (punkt IV). I Døgnkontrolblad 13. Udfyld et døgnkontrolblad for hver dag, De har været beskæftiget ved transportarbejde. 14. Indfør i rubrik 2 indregistreringsnummeret på hvert køretøj, som De har benyttet i løbet af dagen. 15. De anvendte tegn har følgende betydning : (4) (5) daglig hviletid pauser (6) køretider (7) (7a) (12) andre tider for tilstedeværelse på arbejdspladsen andet faktisk arbejde end føring af køretøjet samlet varighed af en uafbrudt hviletid forud for påbegyndelse af tjenesten 16. Indfør Deres daglige hviletid (tegn 4) og pauser (tegn 5) samt den tid, i hvilken De er beskæftiget med aktiviteter, der er angivet med tegnene under rubrikkerne 6, 7 og i givet fald 7a ved at trække en vandret linie under de pågældende timer i højde med de tilsvarende tegn. Der vil således være en linie under hver af døgnets 24 timer (se model nedenfor). 17. Indførelserne skal foretages ved begyndelsen og slutningen af de pågældende tidsrum. 18. I rubrik 11 (bemærkninger) skal førerne af køretøjer i givet fald indføre navnet på den anden fører. Denne rubrik kan desuden anvendes til at forklare en eventuel overtrædelse af forordningens bestemmelser eller til at rette de i rubrikkerne givne oplysninger (se punkt 23). Arbejdsgiveren eller den ansatte kontrollør kan ligeledes indføre deres bemærkninger her. 19. I rubrik 12 indføres timetallet for den uafbrudte hviletid umiddelbart forud for påbegyndelse af tjenesten (daglig hviletid). Begynder denne hviletid allerede inden for det foregående døgn, skal timetallet angives for den samlede hviletid, omfattende slutningen af den foregående dag og hviletiden i begyndelsen af den dag, for hvilken kontrolbladet udfyldes. 20. Underskriv døgnkontrolbladet. Ugerapport 21. Denne rapport skal udarbejdes ved slutningen af hvert tidsrum af en uge, i hvilket et eller flere døgnkontrolblade er blevet udfyldt. For de dage, der ikke har givet anledning

10 De Europæiske Fællesskabers Tidende 167 til udfyldelse af et døgnkontrolblad, indføres tallet 0 i spalte G eller i givet fald H a, H b eller H c. Giv en forklaring såsom :»ferie«,»fridag«. 22. Overfør de i rubrikkerne 12 og 13 indeholdte tal til spalterne F og G. Almindelige bemærkninger 23. Der må i bogen hverken foretages udraderinger, rettelser eller tilføjelser ; fejl, selv skrivefejl, skal rettes i rubrikken»bemærkninger«(11). 24. Intet blad må tilintetgøres. 25. Indførelserne skal foretages med blæk eller kuglepen. c) Døgnkontrolblad 2. Køretøjets (køretøjernes) indregistreringsnummer 1. DØGNKONTROLBLAD Nr. 3. Ugedag og dato Bog. nr 8. Tjenesten påbegyndt (sted ) : 9. Tjenesten afsluttet (sted ) 10. Størst tilladte totalvægt for vogntog eller traktor med sættevogn : 10. a) Personbefordring. Den valgte ordning for daglig hviletid : 11. Bemærkninger og underskrift : Timetal 16. Kilometertæller : Slutningen af tjenesten km Begyndelse af tjenesten km Samlet kørselsstrækning, km Samlet varighed af uafbrudt hviletid forud for påbegyndelse af tjenesten (daglig hviletid )

11 * 168 De Europæiske Fællesskabers Tidende d) Eksempel på et udfyldt døgnkontrolblad 2. Køretøjets ( køretøjernes ) indregistreringsnummer 1. DØGNKONTROLBLAD 3. Ugedag og dato Nr Bog nr 8. Tjenesten påbegyndt (sted ) : 9. Tjenesten afsluttet (sted ) : 10. Størst tilladte totalvægt for vogntog eller traktor med sættevogn : 10. a ) Personbefordring. Den valgte ordning for daglig hviletid : 11. Bemærkninger og underskrift : 16. Kilometertæller : Slutningen af tjenesten. km Begyndelse af tjenesten km Samlet kørselsstrækmng,. km Samlet varighed af uafbrudt hviletid forud for påbegyndelse af tjenesten ( daglig hviletid ) e) Ugerapport A. Besætningsmedlemmets efternavn og fornavn ". - B. UGERAPPORT C. Fra til og med D. E. F. G. Ha Hb Hc Dage i ugen Døgnkontrolblad nr. Daglig hviletid Køretid Samlet varighed af rådighedstjeneste Samlet varighed af faktisk arbejde Samlet varighed af tilstedeværelse ved arbejdet I. 1 alt for ugen : J. Bemærkninger : K. Dato for den sidste ugentlige hviletid :... ' L Besætningsmedlemmets underskrift : M. Arbejdsgiverens underskrift : Bog nr.

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 3. april 2002 PE 305.788/28-48 ÆNDRINGSFORSLAG 28-48 Udkast til udtalelse (PE 305.788) Jan Andersson forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 10.4.2014 L 107/39 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 361/2014 af 9. april 2014 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1073/2009 hvad angår transportdokumenter vedrørende international personbefordring

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 881/92

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 881/92 9. 4. 92 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 95/ 1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 881/92 af 26. marts 1992 om adgang til markedet for vejgodstransport

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 4/10 DA RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 12/98 af 11. december 1997 om betingelserne for transportvirksomheders adgang til at udføre personbefordring ad vej i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 80/35 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser L 225/16 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 12. 8. 98 RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER 31.1.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/5/EF af 30. januar 2009 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF om minimumsbetingelser

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

9068/1/01 REV 1 KSH/ja DG C IV DA

9068/1/01 REV 1 KSH/ja DG C IV DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2001 (OR. fr) Interinstitutionel sag: 2000/0060 (COD) 9068/1/01 REV 1 LIMITE TRANS 76 CODEC 454 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0205/129. Ændringsforslag. Marita Ulvskog for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0205/129. Ændringsforslag. Marita Ulvskog for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 21.3.2019 A8-0205/129 129 Betragtning 11 b (ny) (11b) Anvendelsen af lette erhvervskøretøjer til varetransport er i tiltagende og giver anledning til illoyal konkurrence og forskelle i anvendelsen af forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KAPITEL I INDLEDENDE BESTEMMELSER. Artikel 1

KAPITEL I INDLEDENDE BESTEMMELSER. Artikel 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 684/92

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 684/92 20. 3. 92 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 74/ 1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 684/92 af 16. marts 1992 om fælles regler for international personbefordring

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0205/317. Ændringsforslag. Roberts Zīle, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0205/317. Ændringsforslag. Roberts Zīle, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen 22.3.2019 A8-0205/317 317 Artikel 1 stk. 1 nr. -1 Artikel 3 stk. 1 litra aa Gældende ordlyd Artikel 3 stk. 1 litra aa aa) køretøjer eller kombinationer af køretøjer med en største tilladt totalvægt på

Læs mere

Regler om kørsel med trailer

Regler om kørsel med trailer Regler om kørsel med trailer Med de nye kørekortsregler pr. 19/1-2013 bortfaldt reglen om, at hvis påhængskøretøjets tilladte totalvægt overstiger bilens egenvægt med mere end 50 kg, så skal man have kørekort

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 153/28 16.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/1013 af 30. marts 2017 om udformning af den standardformular til rapportering, der er omhandlet i artikel 17 i Europa- Parlamentets og

Læs mere

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. juni 2013 (07.06) (OR. en) 10278/13 Interinstitutionel sag: 2012/0185 (COD) TRANS 291 CODEC 1275 RAPPORT fra: generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok.

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975 30. 1. 76 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 24/ 1 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.2.2015 DA L 51/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2013/519/EU)

(EØS-relevant tekst) (2013/519/EU) L 281/20 Den Europæiske Unions Tidende 23.10.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 21. oktober 2013 om listen over områder og tredjelande, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Undtaget kørsel /OUT - i relation til arbejdstid. 1. Indledning 2. Arbejdstid ved Undtaget kørsel /OUT 3. Registrering af undtaget kørsel 4.

Undtaget kørsel /OUT - i relation til arbejdstid. 1. Indledning 2. Arbejdstid ved Undtaget kørsel /OUT 3. Registrering af undtaget kørsel 4. Undtaget kørsel /OUT - i relation til arbejdstid December 2017 1. Indledning 2. Arbejdstid ved Undtaget kørsel /OUT 3. Registrering af undtaget kørsel 4. Bilag 1 Indledning Køre- og hviletidsbestemmelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.1.2009 KOM(2008) 913 endelig 2007/0097 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/51/EF af 9. juli 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 95/69/EF om betingelser og bestemmelser for godkendelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

BILAG TIL EASA'S UDTALELSE 07/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /.. af XXX

BILAG TIL EASA'S UDTALELSE 07/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [...](2013) XXX udkast BILAG TIL EASA'S UDTALELSE 07/2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /.. af XXX om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 748/2012 af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.10.2017 L 281/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1973 af 30. oktober 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af fiskevarer, der er fanget af fartøjer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2018 COM(2018) 289 final 2018/0142 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) C7-0176/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV. af 20. oktober 1980

RÅDETS DIREKTIV. af 20. oktober 1980 28. 10. 80 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 283/23 RÅDETS DIREKTIV af 20. oktober 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens

Læs mere

11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0182 (NLE) 11946/17 UD 195 CID 2 TRANS 349 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS)

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) 12848/18 FISC 397 ECOFIN 881 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 5.2.2015 L 29/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/171 af 4. februar 2015 om visse aspekter af proceduren for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

Indkaldelse til virksomhedskontrol vedrørende CVR-nr

Indkaldelse til virksomhedskontrol vedrørende CVR-nr DigiTach Trucking Rugårdsvej 296 5210 Odense NV Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon +45 7221 8899 virksomhedskontrol@fstyr.dk www.fstyr.dk Sagsnr. 20XX-tbst-xxxx Dato 30. maj 20XX Indkaldelse til virksomhedskontrol

Læs mere

395 af 01/ Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

395 af 01/ Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren 395 af 01/06 2005. Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektorennr. 395 af 1. juni 2005 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1847 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2019 COM(2019) 223 final 2019/0108 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om at bemyndige Italien til at forhandle og indgå en aftale med Schweiz

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0204/165. Ændringsforslag. Karima Delli for Transport- og Turismeudvalget

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0204/165. Ændringsforslag. Karima Delli for Transport- og Turismeudvalget 22.3.2019 A8-0204/165 165 Artikel 2 stk. 1 nr. 1 b (nyt) Artikel 1 stk. 2 Gældende ordlyd 2. I forbindelse med transport fra en medlemsstat til et tredjeland og omvendt finder denne forordning anvendelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.8.2018 COM(2018) 599 final 2018/0314 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Ungarn til at indføre en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 7.12.2018 L 311/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/1910 af 4. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV. af 8. november 1990

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV. af 8. november 1990 Nr. L 330/44 De Europæiske Fællesskabers Tidende 29. 11. 90 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV af 8. november 1990 om ændring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

Køre- og hviletid. ... uden omveje. Introduktion 2 Myndighedskontrol 3 Begreber 4 Køretid 5. Pause 8. Hvil DigiSyS

Køre- og hviletid. ... uden omveje. Introduktion 2 Myndighedskontrol 3 Begreber 4 Køretid 5. Pause 8. Hvil DigiSyS Køre- og hviletid... uden omveje Introduktion 2 Myndighedskontrol 3 Begreber 4 Køretid 5 Køreperiode Daglig køretid Ugentlig køretid Tolerancer og sanktioner Pause 8 Samlet pause Opdelt pause Tolerancer

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0541 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0541 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0541 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.8.2016 COM(2016) 541 final 2016/0258 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0371 (CNS) 14128/17 LIMITE FISC 258 ECOFIN 924 UD 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2018 C(2018) 2205 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 for så vidt angår procedurereglerne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 16.11.2016 L 308/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2002 af 8. november 2016 om ændring af bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF, bilag III til Kommissionens afgørelse 2010/470/EU og bilag

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.2.2016 L 30/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/145 af 4. februar 2016 om vedtagelse af formatet for det dokument, der tjener som dokumentation

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV. af 30. november 1989

RÅDETS DIREKTIV. af 30. november 1989 30. 12. 89 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 393 / 13 RÅDETS DIREKTIV af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelese med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0377 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0377 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0377 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2011 KOM(2011) 377 endelig 2011/0164 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2019 C(2019) 4500 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.6.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EURATOM) Nr. 1493/93

RÅDETS FORORDNING (EURATOM) Nr. 1493/93 19. 6. 93 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 148/ 1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EURATOM) Nr. 1493/93 af 8. juni 1993 om overførsel af radioaktive stoffer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 291/36 Den Europæiske Unions Tidende 9.11.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1005/2010 af 8. november 2010 om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

EUROPA- KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. af XXX

EUROPA- KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, XXX [...](2013) XXX udkast BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af XXX om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 om

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /..

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. af [ ] om Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 160/8 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 523/2012 af 20. juni 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.5.2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer L 198/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2014 COM(2014) 585 final 2014/0287 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2019 COM(2019) 221 final 2019/0107 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om at bemyndige Tyskland til at ændre sin eksisterende bilaterale aftale

Læs mere

Kørehvile-tid. Regler og vejledning april 2007

Kørehvile-tid. Regler og vejledning april 2007 Kørehvile-tid Regler og vejledning april 2007 Køre-hvile-tid, regler og vejledning. 1. udgave april 2007. International Transport Danmark (ITD). Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller kopiering

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 27. april 2018 (OR. en) 2015/0272 (COD) PE-CONS 9/18 ENV 126 ENT 32 MI 109 CODEC 250 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2015/0306 (COD) PE-CONS 30/16 Bruxelles, den 23. september 2016 (OR. en) MIGR 126 FRONT 280 COMIX 498 CODEC 1003 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5807 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om anerkendelse af, at Japans retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2017 C(2017) 6560 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 3.10.2017 om gennemførelsen af bestemmelserne i Schengengrænsekodeksen om midlertidig genindførelse af grænsekontrol

Læs mere

Køre- og hviletid. ... uden omveje. Introduktion 2 Myndighedskontrol 3 Begreber 4 Køretid 5. Pause 8. Hvil DigiSyS

Køre- og hviletid. ... uden omveje. Introduktion 2 Myndighedskontrol 3 Begreber 4 Køretid 5. Pause 8. Hvil DigiSyS Køre- og hviletid... uden omveje Introduktion 2 Myndighedskontrol 3 Begreber 4 Køretid 5 Køreperiode Daglig køretid Ugentlig køretid Tolerancer og sanktioner Pause 8 Samlet pause Opdelt pause Tolerancer

Læs mere

Kontrol af dyretransport:

Kontrol af dyretransport: Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport kontrol typisk landevej Foretages af politi evt. med dyrevelfærdsrejseholdet Transporten: Kort

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2019 C(2019) 7251 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.10.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0206/205. Ændringsforslag. Marita Ulvskog for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0206/205. Ændringsforslag. Marita Ulvskog for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 21.3.2019 A8-0206/205 205 Artikel 2 stk. 2 afsnit 2 a (nyt) Medlemsstaterne anvender direktiv 96/71/EF og 2014/67/EU på hele udstationeringen på deres område på førere i, som er ansat af de i artikel 1,

Læs mere