FOREBYGGELSE AF RYGNING BLANDT BØRN OG UNGE. HVAD VIRKER?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOREBYGGELSE AF RYGNING BLANDT BØRN OG UNGE. HVAD VIRKER?"

Transkript

1 Bilag 2 Uddrag af rapporten EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE KØBENHAVN Ø FOREBYGGELSE AF RYGNING BLANDT BØRN OG UNGE. HVAD VIRKER? AF JØRGEN VESTBO CHARLOTTA PISINGER LOTUS SOFIE BAST DORTE GYRD-HANSEN

2 I DETTE KAPITEL OPSUMMERES VORES FORSLAG TIL HANDLEMULIGHEDER, DENNE GANG RUBRICERET UNDER DE ENKELTE AKTØRER I IKKEPRIORITERET RÆKKEFØLGE. MED DENNE OPDELING HÅBER VI, AT FORSKELLIGE AKTØRER KAN FINDE INSPIRATION TIL AT BIDRAGE TIL FOREBYGGELSE AF RYGNING OG RYGESTOP BLANDT BØRN OG UNGE. HVIS ALLE AKTØRER HANDLER I FÆLLESSKAB, ER DER STOR SANDSYNLIGHED FOR, AT DEN SAMLEDE INDSATS VIL GENERERE EN MARKANT SUNDHEDSMÆSSIG GEVINST FOR DANMARK STAT Staten har handlemuligheder, som ingen andre har, fx når det kommer til at regulere prisen på tobak, som har vist sig at være den mest effektive strategi til forebyggelse af rygning blandt børn og unge. I de lande, hvor det er lykkedes at nedbringe andelen af unge rygere, har statslige reguleringer af lovgivning, prissætning og tilgængelighed været hjørnestenen i succesen. Staten kan: > Hæve prisen på tobak. Der er stærk evidens for effekt af prisøgning, og effekten er størst hos dem, der er mest prisfølsomme, dvs. de unge og dem med dårligst økonomi. > Udvide og håndhæve reklameforbud. Reklameforbud eksisterer, men der er meget skjult reklame både i butikker, på sociale medier og på festivaler m.m. Loven bør udvides og håndhæves. > Indføre krav om neutrale tobakspakker. Dette er et forholdsvist nyt tiltag. Neutrale tobakspakker ser ud til at have haft effekt på unges rygning i Australien, hvor det er implementeret. EU anbefaler medlemsstaterne at indføre dem. > Sikre at tobak gemmes væk, så det ikke er synligt og frister børn og unge. Dette er et relativt nyt, men lovende tiltag. Forbud mod synlig udstilling af tobaksvarer ser ud til at være associeret med signifikant mindre rygning hos børn og unge. > Håndhæve aldersgrænsen for salg af tobak til mindreårige. Loven overholdes ikke 106

3 tilstrækkeligt. Staten kunne indføre licensordning og derved gøre det muligt at fratage salgssteder retten til at sælge tobak ved lovovertrædelse. Kontrollører kunne finansieres af bøderne. > Igangsætte forebyggelseskampagner målrettet børn og unge. Det har vist effekt, hvis kampagnerne udføres korrekt og er intensive. Som eksempel er der påvist effekt af at udstille, hvordan tobaksindustrien manipulerer børn og unge til at købe tobak. > Undgå møder mellem politikere og tobaksindustri. Opfylde punkt 5.3 i WHO s rammekonvention om tobak (FCTC), som Danmark har underskrevet. Denne opfordrer til at undgå møder mellem beslutningstagere/ embedsmænd og tobaksindustrien, hvilket også gælder for lokalpolitikere. > Indføre røgfri skoletid på alle uddannelsesinstitutioner, også uden for matriklen og for de 18+-årige. Dette er med stor succes indført i Norge. > Implementere evidensbaserede rygeforebyggende programmer med påvist effekt i alle danske grundskoler. Der er påvist effekt af brede flerstrengede indsatser som X:IT. > Indføre tobakslicenser 10.2 KOMMUNER Det er i kommunen, at barnet og den unge færdes, går i skole og går i byen, hvilket indebærer, at kommunen har en lang række handlemuligheder og forpligtelser, jævnfør forebyggelsespakkerne. Kommunerne kan: > Håndhæve aldersgrænsen for salg af tobak. Loven respekteres ikke tilstrækkeligt. Nogle kommuner har allerede indgået et frugtbart samarbejde med politiet som led i SSP-samarbejde. Aftaler med handelsdrivende kan også indgås. > Inddrage musik-, kultur- og sportsarrangører i debat om tobaksindustriens sponsorering af arrangementer og appellere til medansvar. Kommunen kan fx bestemme, at der ikke må indgås samarbejdsaftaler med tobaksindustrien, hvis den lokalitet (også udendørs, fx en park), hvor aktiviteten skal foregå, er kommunalt ejet. > Gennemføre kampagner målrettet unge på kommunalt niveau. Fx kan flere kommuner slå sig sammen og tænke i nye løsninger med større budget. > Lade alle kommunale skoler overgå til røgfri skoletid. Dvs. røgfrihed også uden for matriklen. Dette er med succes indført på flere skoler. > Igangsætte evidensbaserede rygeforebyggende programmer med påvist effekt, som fx X:IT, på alle kommunens grundskoler > Udvide røgfri områder. Kommunen har mulighed for at indføre røgfri områder på kommunal grund, fx pladser, parker, foran skoler, stadioner og andre steder, hvor unge hænger ud og ryger. > Styrke lokalt/kommunalt arbejde med at få børn og unge væk fra gaden og i stedet indgå i sunde fællesskaber fx med sportsak- 107

4 tiviteter som samlingspunkt. Det har vist sig at være en yderst succesfuld strategi i Island. > Give forældrene besked, hvis deres børn ryger GRUNDSKOLER Der er store forskelle på skolernes indsatser i forhold til rygeforebyggelse. Skolerne har en række handlemuligheder. På nogle skoler har man implementeret forebyggelsesprogrammer som X:IT og røgfri skoletid, mens man på andre skoler har indført langt færre indsatser. Skolerne kan: > Indføre røgfri skoletid, dvs. rygeforbud også uden for matriklen. Dette er indført på flere danske skoler med succes. > Implementere alle elementer af X:IT, en evidensbaseret rygeforebyggende indsats med påvist effekt. > Håndhæve den eksisterende lovgivning. Der er fortsat mange elever, der ser deres lærere ryge. Lærere er rollemodeller, og elever bør ikke se deres lærere ryge. > Italesætte ikkerygning som en positiv social norm. Ikke blot i skolen, men også i fritiden. > Arbejde målrettet på at styrke elevers trivsel og selvtillid generelt. Dette kan i sig selv forebygge rygning, da de unge så nemmere kan sige fra. > Systematisk tilbyde hjælp til rygestop (fx ved en tilknyttet rygestoprådgiver) til elever, der er begyndt at ryge. Eleverne skal aktivt opfordres af lærerne og omgivelser GYMNASIER Der er meget store forskelle på, hvor stor en andel af eleverne, der ryger på de danske gymnasier. Det handler meget om kultur og den sociale norm på stedet, hvilket ikke er uforanderligt. På gymnasierne kan man bidrage til at forebygge rygning ved at: > Håndhæve den eksisterende lovgivning om rygeforbud for unge og voksne på matriklen. > Italesætte, at ikkerygning er den sociale norm, ikke bare i skolen, men også i forbindelse med røgfri fester. Gerne ved at benytte ældre elever som rollemodeller/ambassadører. > Indføre røgfri skoletid, også for elever over 18 år. Skoler kan promovere sig på et sundt image. De færreste vil fravælge skolen af denne grund. Hvis dette ikke ønskes, bør skolen som minimum sørge for, at der ikke er hyggelige rygeområder udenfor/kræve, at der ikke ryges i nærheden af skolen (fx synlighedsgrænse ). > Arbejde målrettet på at styrke unges trivsel og selvtillid generelt. Styrke fællesskaber, der tilbyder alternativer til rygning. > Tilbyde hjælp til rygestop til elever, der ryger. Aktivt informere om hjælp til rygestop ved kommunens rygestoptilbud eller ved en tilknyttet rygestoprådgiver. 108

5 10.5 ERHVERVSUDDANNELSER Andelen af elever, der ryger, er høj på erhvervsuddannelserne. De fleste rygende elever var rygere, da de startede på deres uddannelse, men nogle er ikke så afhængige endnu, og der er derfor potentiale for at mindske rygning og intensiteten af den. Nogle af de unge kommer ud på røgfri arbejdspladser, og her vil det også hjælpe, hvis skolen bidrager til at sikre, at de unge ikke ryger eller ryger minimalt i skoletiden. Erhvervsuddannelserne kan: > Afskaffe muligheden for at købe tobak på uddannelsessteder. Dermed besværliggøres elevernes adgang til tobak. > Sikre at lærere er rollemodeller og ikke ryger sammen med eller foran elever. Medvirker til at gøre ikkerygning til den sociale norm. > Afskaffe hyggerygerum med mulighed for rygning og styrke fællesskaber, der tilbyder alternativer til rygning. Hygge tiltrækker mennesker, tilbyd i stedet hyggerum med fokus på andet end rygning. > Afskaffe rygepauser og indføre andre fællesskabspauser. Kan medvirke til at gøre rygning mindre socialt acceptabelt. > Indføre rygeforbud i skolen eller endnu bedre røgfri skoletid. Dette bør vedtages i fællesskab med øvrige uddannelsesinstitutioner, da mange skoler frygter, at eleverne vil fravælge uddannelser med rygerestriktioner. > Arbejde målrettet på at styrke elevers trivsel og selvtillid generelt. Styrke fællesskaber, der tilbyder alternativer til rygning. > Italesætte, at ikkerygning er den sociale norm, ikke bare i skolen, men også i forbindelse med sociale arrangementer, gerne ved at benytte ældre elever som rollemodeller/ ambassadører. > Tilbyde hjælp til rygestop til elever, der ryger. Aktivt informere om hjælp til rygestop ved kommunens rygestoptilbud eller ved en tilknyttet rygestoprådgiver DETAILHANDLEN De næringsdrivende føler et socialt medansvar og vil gerne bidrage til at mindske unges rygning. På den anden side har butikkerne store indtægter på salg af tobak, og de har derfor også en interesse i at udstille tobaksvarer på centrale steder ved kassen. Kassemedarbejdere er ofte selv mindreårige og kan have svært ved at spørge andre unge om ID. Forbud mod salg af tobak til børn og unge har været håndhævet i meget få butikker. Detailhandlen kan: > Indføre systematisk ID-kontrol ved salg af tobak samt uddanne og vejlede personalet i dette. > Takke nej til tobaksindustrien ved tilbud om tiltrækkende opstilling/belysning af tobaksvarer eller anden skjult reklame. > Markedsføre sig på, at de håndhæver aldersgrænsen ved salg af tobak. At de under ingen omstændigheder sælger tobak til unge under 18 år. 109

6 > Indføre røgfri arbejdstid. Mange unge sidder fx i kassen eller lægger varer på plads. At lære de unge, at arbejdspladser er røgfri vil forebygge rygning. > Stoppe med salg af tobak. Magasin du Nord har valgt at stoppe deres salg af tobak. Andre butikskæder kan gøre det samme SPORTSKLUBBER OG LIGNENDE Sport har en stærkt beskyttende effekt mod unges rygestart, og i sportsklubber har man en enestående mulighed for at påvirke sundhedsvaner. Klubberne selv kan påtage sig et socialt ansvar, eller de kan på trænerniveau tage afstand fra tobak. Endelig er de ældre og kendte sportsudøvere ofte rollemodeller for de yngre i de fleste klubber. Klubberne kan: > Tiltrække så mange unge som muligt og gøre en særlig indsats for at tiltrække udsatte unge. Sport har i sig selv en stærkt beskyttende effekt mod unges rygestart. > Italesætte at ikkerygning er den sociale norm, ikke bare i klubben, men også i forbindelse med fester, også for unge over 18 år. Træneren er en stærk rollemodel. > Forbyde trænere at ryge sammen med eller synligt for unge. Trænerne er rollemodeller for børn og unge. > Forbyde rygning til sportsarrangementer. Røgfri stadioner er indført flere steder i verden. > Sikre at trænere, der får kendskab til, at en mindreårig ryger, tager en dialog med forældrene om det, hvis der foreligger en aftale om dette. Hvis træneren er ung, bør klubben oplyses om, at den mindreårige ryger, og en seniortræner bør kontakte forældrene. Foruden de af arbejdsgruppen fremhævede handlemuligheder, kommer man i rapporten Capacity assesment on the implementation of effective tobacco control policies in Denmark (2018) med en række anbefalinger til dansk tobaksforebyggelse (se boks): > Italesætte at rygning giver dårligere kondition og ringe sportsresultater. Melde klart ud, at rygning også har indflydelse på klubbens/holdets præstation. 110

7

HVAD VIRKER OG HVAD VIRKER IKKE? HVAD KAN KOMMUNEN GØRE?

HVAD VIRKER OG HVAD VIRKER IKKE? HVAD KAN KOMMUNEN GØRE? HVAD VIRKER OG HVAD VIRKER IKKE? HVAD KAN KOMMUNEN GØRE? Charlotta Pisinger Professor i tobaksforebyggelse Københavns Universitet Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse DET GÅR BEDRE I FOLKESKOLEN

Læs mere

FAKTAARK: FOREBYGGELSE AF RYGNING BLANDT BØRN OG UNGE. HVAD VIRKER? 24. APRIL 2018

FAKTAARK: FOREBYGGELSE AF RYGNING BLANDT BØRN OG UNGE. HVAD VIRKER? 24. APRIL 2018 WWW.VIDENSRAAD.DK VIRKER? 24. APRIL 2018 BAGGRUND Omkostningerne ved rygning er store, for både samfundet og de mange, der pådrager sig tobaksrelaterede sygdomme. Jo tidligere rygestart, jo større risiko

Læs mere

Hvorfor ryger de unge, og hvilken rolle spiller ungdomsuddannelsen?

Hvorfor ryger de unge, og hvilken rolle spiller ungdomsuddannelsen? Hvorfor ryger de unge, og hvilken rolle spiller ungdomsuddannelsen? Lotus Sofie Bast Post doc, ph.d. folkesundhedsvidenskab Statens Institut for Folkesundhed 26. oktober 2016 Vigtige risikofaktorer Rygning

Læs mere

Hvorfor ryger de unge, og hvilken rolle spiller ungdomsuddannelsen?

Hvorfor ryger de unge, og hvilken rolle spiller ungdomsuddannelsen? Hvorfor ryger de unge, og hvilken rolle spiller ungdomsuddannelsen? Morten Grønbæk Formand, Vidensråd for Forebyggelse Direktør, professor, dr. med., Statens Institut for Folkesundhed 26. oktober 2016

Læs mere

Udkast til dagsorden for møde den 29. oktober 2018 Røgfri Fremtid i Albertslund

Udkast til dagsorden for møde den 29. oktober 2018 Røgfri Fremtid i Albertslund Udkast til dagsorden for møde den 29. oktober 2018 Røgfri Fremtid i Albertslund 1. Røgfri skoletid - Folkeskoler To elever fra hver skoleklasse vil senere i livet dø på grund af rygning, hvis vi ikke handler.

Læs mere

Alkohol og rygning blandt børn og unge hvad ved vi og hvad virker?

Alkohol og rygning blandt børn og unge hvad ved vi og hvad virker? Alkohol og rygning blandt børn og unge hvad ved vi og hvad virker? Pernille Bendtsen, ph.d., sekretariatschef, Vidensråd for Forebyggelse pbe.vff@dadl.dk ETABLERET AF TRYGFONDEN OG LÆGEFORENINGEN WWW.VIDENSRAAD.DK

Læs mere

Hvorfor ryger unge? Pernille Bendtsen, phd., sekretariatschef, Vidensråd for Forebyggelse ETABLERET AF TRYGFONDEN OG LÆGEFORENINGEN

Hvorfor ryger unge? Pernille Bendtsen, phd., sekretariatschef, Vidensråd for Forebyggelse ETABLERET AF TRYGFONDEN OG LÆGEFORENINGEN Hvorfor ryger unge? Pernille Bendtsen, phd., sekretariatschef, Vidensråd for Forebyggelse pbe.vff@dadl.dk ETABLERET AF TRYGFONDEN OG LÆGEFORENINGEN WWW.VIDENSRAAD.DK PROGRAM SIDE 2 Hvor slemt står det

Læs mere

Strategi for Røgfri Fremtid i Esbjerg Kommune På vej mod Røgfri Kommune

Strategi for Røgfri Fremtid i Esbjerg Kommune På vej mod Røgfri Kommune Strategi for Røgfri Fremtid i Esbjerg Kommune 2019-2030 - På vej mod Røgfri Kommune Vi skal forebygge, at unge begynder at ryge Esbjerg Kommune har en høj andel af dagligrygere. Især udviklingen blandt

Læs mere

HVORFOR RYGER DE UNGE, OG HVILKEN ROLLE SPILLER UNGDOMSUDDANNELSEN?

HVORFOR RYGER DE UNGE, OG HVILKEN ROLLE SPILLER UNGDOMSUDDANNELSEN? HVORFOR RYGER DE UNGE, OG HVILKEN ROLLE SPILLER UNGDOMSUDDANNELSEN? Charlotta Pisinger Professor i tobaksforebyggelse Københavns Universitet & Hjerteforeningen Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

Læs mere

Varm luft i en ballon eller en bæredygtig luftballon. Røgfri Fremtid

Varm luft i en ballon eller en bæredygtig luftballon. Røgfri Fremtid Varm luft i en ballon eller en bæredygtig luftballon Røgfri Fremtid En umulig opgave? De unge går på tværs af kommunegrænser Ungdomsuddannelserne har nok at se til Kommunale forebyggere har nok at se til

Læs mere

Et tilbageblik. FT Forespørgselsdebat F18. De samvirkende købmænd 12 forslag til et Nationalt Tobaksforlig. KL Forebyggelse for fremtiden

Et tilbageblik. FT Forespørgselsdebat F18. De samvirkende købmænd 12 forslag til et Nationalt Tobaksforlig. KL Forebyggelse for fremtiden Et tilbageblik De samvirkende købmænd 12 forslag til et Nationalt Tobaksforlig KL Forebyggelse for fremtiden FT Forespørgselsdebat F18 Lægeforeningen Fjern røg fra børn og unges hverdag og hjælp flere

Læs mere

Partnerskaber Niels Them Kjær

Partnerskaber Niels Them Kjær Partnerskaber Niels Them Kjær Indsæt Tiden flyver kampagnefilm her Hvorfor partnere? Folkelig bevægelse Vi kan mere sammen Fælles vision Antal & kvalitet Inspiration Røgfri Fremtids vision og mål Visionen

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Strukturel forebyggelse af rygning hvad virker?

Strukturel forebyggelse af rygning hvad virker? Strukturel forebyggelse af rygning hvad virker? Charlotta Pisinger Professor i tobaksforebyggelse Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse Største landvindinger for folkesundheden Bedre hygiene Rent

Læs mere

Historisk tilbageblik og visionært

Historisk tilbageblik og visionært 10 år med forebyggelse i kommunerne Historisk tilbageblik og visionært fremsyn Astrid Blom, Sundhedsstyrelsen og Jørgen Falk, tidligere Sundhedsstyrelsen Vores disposition Milepæle i den tobaksforebyggende

Læs mere

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1029 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27.

Læs mere

Hvorfor begynder børn og unge at ryge? Hvad virker og hvad virker ikke?

Hvorfor begynder børn og unge at ryge? Hvad virker og hvad virker ikke? Hvorfor begynder børn og unge at ryge? Hvad virker og hvad virker ikke? Susan Andersen Postdoc, ph.d. Januar 2019 1 Udvikling i daglig rygning for 16-24-årige % 30 27 25 20 15 18 14 16 10 5 0 2005 2010

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C KOMMNE SOLRØD FOREBYELSE Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C : rundniveau : dviklingsniveau Anbefalinger til kommunerne Niveau Ansvarlig Ja ndervejs 1. Rammer Kommunal tobakspolitik

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et røgfrit Gladsaxe Handleplan

gladsaxe.dk Sammen om et røgfrit Gladsaxe Handleplan gladsaxe.dk Sammen om et røgfrit Gladsaxe Handleplan 2019-2020 1 Sammen om et røgfrit Gladsaxe Med Gladsaxe Kommunes sundhedspolitik ønsker vi, at alle i Gladsaxe skal have de bedste rammer og forudsætninger

Læs mere

RØGFRI FREMTID Sund By Netværket Tobakstemagruppe Knudshoved 22/5-17

RØGFRI FREMTID Sund By Netværket Tobakstemagruppe Knudshoved 22/5-17 RØGFRI FREMTID 2030 Sund By Netværket Tobakstemagruppe 12-12 Knudshoved 22/5-17 Stagnation 100 80 Mænd Alle Kvinder 60 40 20 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 Styrker og svagheder i DK Styrker:

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Inspirationskatalog til kommunernes arbejde med forebyggelse af rygestart blandt unge

Inspirationskatalog til kommunernes arbejde med forebyggelse af rygestart blandt unge Inspirationskatalog til kommunernes arbejde med forebyggelse af rygestart blandt unge INDHOLD INTRODUKTION SÅDAN BRUGER I INSPIRATIONS KATALOGET OM SAMARBEJDE MED SKOLER OG UNGDOMSUDDANNELSER MATERIALER

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Den 20. juni 2017, Lokale (Christiansborg)] Samråd DR om håndhævelse af aldersgrænse ved salg af tobak

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Den 20. juni 2017, Lokale (Christiansborg)] Samråd DR om håndhævelse af aldersgrænse ved salg af tobak Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 990 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: AELSAM Sagsbeh.: SUMEER Koordineret med: - Sagsnr.: 1703906 Dok. nr.: 381034

Læs mere

X:IT. Tenna B. Christiansen Kræftens Bekæmpelse Sund By Netværket, 18. juni 2018

X:IT. Tenna B. Christiansen Kræftens Bekæmpelse Sund By Netværket, 18. juni 2018 X:IT Tenna B. Christiansen Kræftens Bekæmpelse Sund By Netværket, 18. juni 2018 Hvad er X:IT? Tenna B. Christiansen Kræftens Bekæmpelse 18. juni 2018 Hvad kan holde unge røgfri? Pris Håndhævelse af aldersgrænser

Læs mere

1. Rammen for rygeforebyggelse i København Røgfrit København 2025 Den Røgfri Generation 2. Røgfri Skoletid Erfaringer 3. Røgfri Ungdomsuddannelse

1. Rammen for rygeforebyggelse i København Røgfrit København 2025 Den Røgfri Generation 2. Røgfri Skoletid Erfaringer 3. Røgfri Ungdomsuddannelse 1. Rammen for rygeforebyggelse i København Røgfrit København 2025 Den Røgfri Generation 2. Røgfri Skoletid Erfaringer 3. Røgfri Ungdomsuddannelse Erfaringer 4. Røgfri Fritid Visionen er, at vores by i

Læs mere

Det er afsættet for at gå i dialog med de unge vi voksne skal være gode rollemodeller.

Det er afsættet for at gå i dialog med de unge vi voksne skal være gode rollemodeller. TEMAMØDE den 5. april 2018 på Ruskjærholm om Røgfri Fremtid. - Ideer fra gruppearbejdet 1 Idè nr. 1 Partnerskaber om røgfri miljøer og ungdomsuddannelser. (Det 1. skridt) Gruppen ser idèen med baggrund

Læs mere

Styrk forebyggelsen: Rygning. Fjern røg fra børn og unges hverdag og hjælp flere rygere med at stoppe

Styrk forebyggelsen: Rygning. Fjern røg fra børn og unges hverdag og hjælp flere rygere med at stoppe Styrk forebyggelsen: Rygning Fjern røg fra børn og unges hverdag og hjælp flere rygere med at stoppe Styrk forebyggelsen: Rygning 2 Styrk forebyggelsen: Rygning Der er brug for nye og mere effektive initiativer

Læs mere

Vi vil ikke give tobakken videre til den næste generation

Vi vil ikke give tobakken videre til den næste generation Vi vil ikke give tobakken videre til den næste generation Temadag om Røgfri Fremtid 2030 Marie Langmach, projektleder i Kræftens Bekæmpelse Kontakt: Malang@cancer.dk Røgfri Fremtids vision og mål Visionen

Læs mere

LISBETH HOLM OLSEN JANUAR 2016 VELKOMMEN TIL TEMADAG OM UNGE OG TOBAK

LISBETH HOLM OLSEN JANUAR 2016 VELKOMMEN TIL TEMADAG OM UNGE OG TOBAK VELKOMMEN TIL TEMADAG OM UNGE OG TOBAK Kommunernes implementering af flerstrenget tobaksforebyggelse 19. og 20. januar 2016 i hhv. København og Kolding Formål - at få inspiration til at bruge og styrke

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEMADAG OM NYE VEJE I TOBAKSFOREBYGGELSEN

VELKOMMEN TIL TEMADAG OM NYE VEJE I TOBAKSFOREBYGGELSEN VELKOMMEN TIL TEMADAG OM NYE VEJE I TOBAKSFOREBYGGELSEN KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS, OKTOBER 2018 FORMÅL Formålet med dagen er at gøre status, give input og dele erfaringer

Læs mere

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I 2016 Røgfri arbejdstid - hvordan sikres den gode proces? Røgfri arbejdstid hvorfor? Røgfri arbejdstid er et effektivt redskab til både at forebygge rygestart,

Læs mere

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE?

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? 54 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 6: HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? forebyggelse og kampagner www.op-i-røg.dk 55 Kapitel 6: Indhold Kapitlet giver et overblik

Læs mere

Svendborg Kommune som en del af Partnerskabet Røgfri Fremtid

Svendborg Kommune som en del af Partnerskabet Røgfri Fremtid Svendborg Kommune som en del af Partnerskabet Røgfri Fremtid Rygning, forekomst, helbred og økonomi Rygning er den enkeltstående risikofaktor, der har størst betydning for folkesundheden. Derudover er

Læs mere

Tobaksstrategi Silkeborg en mere røgfri kommune

Tobaksstrategi Silkeborg en mere røgfri kommune Tobaksstrategi Silkeborg en mere røgfri kommune Maj 2018 Baggrund I dag begynder 40 børn og unge at ryge dagligt og 8 ud af 10 rygere starter inden de fylder 18 år på trods af at lovgivningen lyder, at

Læs mere

Røgfri fremtid - Oplæg til partnerskab mlm. Region Syddanmark, kommunerne og ungdomsuddannelserne i Syddanmark

Røgfri fremtid - Oplæg til partnerskab mlm. Region Syddanmark, kommunerne og ungdomsuddannelserne i Syddanmark Røgfri fremtid - Oplæg til partnerskab mlm. Region Syddanmark, kommunerne og ungdomsuddannelserne i Syddanmark 2018-2021 Hvert år dør 13.600 danskere som følge af rygning. 40 børn og unge begynder hver

Læs mere

Det er statens ansvar, at alle kan leve sundt. Der er forskel på, hvorfor vi bliver syge. Samfundet skal prioritere behandlingen afhængigt af årsagen

Det er statens ansvar, at alle kan leve sundt. Der er forskel på, hvorfor vi bliver syge. Samfundet skal prioritere behandlingen afhængigt af årsagen HOLDNINGSKORT Her er holdningskort til temaet sundhed og samfund. Hvert kort har en forside med et udsagn. På bagsiden er ekstra info til inspiration om emnet. Det er statens ansvar, at alle kan leve sundt

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

RØGFRI ARBEJDSTID. - Processtrategi for implementeringen

RØGFRI ARBEJDSTID. - Processtrategi for implementeringen RØGFRI ARBEJDSTID - Processtrategi for implementeringen Hjerteforeningen 2017 Hvorfor Røgfri arbejdstid? Røgfri arbejdstid betyder, at de ansatte ikke må ryge i arbejdstiden. Reglerne gælder hele arbejdstiden,

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Rygeregler på efterskoler

Rygeregler på efterskoler Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse 2010 Rygeregler på efterskoler Skoleåret 2009-2010 Formål Denne rapport ser på om processen med øgede rygerestriktioner på efterskoler er fortsat og hvordan efterskolerne

Læs mere

En røgfri generation i 2030

En røgfri generation i 2030 En røgfri generation i 2030 - hvordan tager vi ansvar på Vestegnen og Sydamager? Torsdag den 24. januar 2019 kl. 16.00-20.00 Brøndby Stadion, Roma Logen 16.00-16.20 Ankomst, kaffe, the og kage 16.20-16.45

Læs mere

herefter kommer forslag til rygestopstrategien 2013 samt beskrivelse af forslag til indsatser.

herefter kommer forslag til rygestopstrategien 2013 samt beskrivelse af forslag til indsatser. Notat om tobak som indsatsområde 2013 Forebyggelsesudvalget besluttede på mødet den 2. oktober (sag nr. 2) at tobak skal være et af udvalgets indsatsområder i 2013. Udvalget afsatte en økonomisk ramme

Læs mere

IMPLEMENTERING AF RØGFRI ARBEJDSTID PROCESSTRATEGI

IMPLEMENTERING AF RØGFRI ARBEJDSTID PROCESSTRATEGI IMPLEMENTERING AF RØGFRI ARBEJDSTID PROCESSTRATEGI 1 Hjerteforeningen har indsamlet erfaringer fra kommuner med Røgfri arbejdstid. Læs her, hvordan I kan implementere Røgfri arbejdstid i jeres kommune.

Læs mere

Fællestemamøde om Røgfri Fremtid

Fællestemamøde om Røgfri Fremtid Fællestemamøde om Røgfri Fremtid Stand nr. 1 Kræftens Bekæmpelse Oplæg: Kræftens bekæmpelse v. Bruno Langdal - 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges ved adfærdsændringer - Tobak er den største synder

Læs mere

IMPLEMENTERING AF RØGFRI ARBEJDSTID. Processtrategi

IMPLEMENTERING AF RØGFRI ARBEJDSTID. Processtrategi Hjerteforeningen har indsamlet erfaringer fra kommuner med Røgfri arbejdstid. Læs her, hvordan I kan implementere Røgfri arbejdstid i jeres kommune. IMPLEMENTERING AF RØGFRI ARBEJDSTID Processtrategi Hvorfor

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Røgfri skoletid i grundskolen. Erfaringer og anbefalinger til en god proces

Røgfri skoletid i grundskolen. Erfaringer og anbefalinger til en god proces Røgfri skoletid i grundskolen Erfaringer og anbefalinger til en god proces 2 // RØGFRI SKOLETID I GRUNDSKOLEN Indhold I skole uden røg... 3 Røgfri skoletid hvad vil det sige?... 4 Hvorfor indføre røgfri

Læs mere

Røgfri skoletid i grundskolen. Erfaringer og anbefalinger til en god proces

Røgfri skoletid i grundskolen. Erfaringer og anbefalinger til en god proces Røgfri skoletid i grundskolen Erfaringer og anbefalinger til en god proces 2 // RØGFRI SKOLETID I GRUNDSKOLEN RØGFRI SKOLETID I GRUNDSKOLEN // 3 Indhold I skole uden røg I skole uden røg... 3 Røgfri skoletid

Læs mere

Til skoler i Slagelse Kommune INDSATSKATALOG

Til skoler i Slagelse Kommune INDSATSKATALOG Til skoler i Slagelse Kommune INDSATSKATALOG RØGFRI SKOLETID DEFINITION RØGFRI SKOLETID betyder, at der ikke må ryges i skoletiden, hverken på eller uden for skolens område. Røgfri skoletid omfatter både

Læs mere

OPSAMLING PÅ KONFERENCE SUNDHED PÅ TVÆRS

OPSAMLING PÅ KONFERENCE SUNDHED PÅ TVÆRS OPSAMLING PÅ KONFERENCE SUNDHED PÅ TVÆRS OPSAMLING I det følgende præsenteres de vigtigste forslag til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser fra borddrøftelserne ved konferencen om Sundhed på Tværs

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kampagner og hvordan kan kommunerne bruge kampagnerne? Stine Flod Storgaard Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Møde d. 1.3.

Sundhedsstyrelsens kampagner og hvordan kan kommunerne bruge kampagnerne? Stine Flod Storgaard Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Møde d. 1.3. Sundhedsstyrelsens kampagner og hvordan kan kommunerne bruge kampagnerne? Stine Flod Storgaard Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Møde d. 1.3. 2018 Det skal I høre om Hvilke kampagner om alkohol og tobak

Læs mere

FOREBYGGELSE AF RYGNING BLANDT BØRN OG UNGE. HVAD VIRKER?

FOREBYGGELSE AF RYGNING BLANDT BØRN OG UNGE. HVAD VIRKER? EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK FOREBYGGELSE AF RYGNING BLANDT BØRN OG UNGE. HVAD VIRKER? AF JØRGEN VESTBO CHARLOTTA PISINGER

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

Behandling af tobaksafhængighed - anbefalinger til en styrket klinisk praksis

Behandling af tobaksafhængighed - anbefalinger til en styrket klinisk praksis Behandling af tobaksafhængighed - anbefalinger til en styrket klinisk praksis Jørgen Falk Chefkonsulent Temamøde om tobak og alkohol, Middelfart 25. oktober 2011 Disposition Udviklingen i rygevaner Beskrivelse

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ PARTNERSKABER

PERSPEKTIVER PÅ PARTNERSKABER PERSPEKTIVER PÅ PARTNERSKABER V/ LISBETH HOLM OLSEN, CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS Partnerskaber Et partnerskab er en tillidsbaseret aftale af en hvis varighed mellem to eller flere organisationer,

Læs mere

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker Sundheds- og Kulturudvalget Punkt 5. Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker 2018-037484 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

INSPIRATIONSWORKSHOP Erfaringer og inspiration fra 13 projekter

INSPIRATIONSWORKSHOP Erfaringer og inspiration fra 13 projekter INSPIRATIONSWORKSHOP Erfaringer og inspiration fra 13 projekter Dagens program 10:00 10.10 Velkomst og introduktion til dagens program v/ Sundhedsstyrelsen 10:10-10:30 Forebyggelse af rygning hos udsatte

Læs mere

Vejledning om røgfri arbejdstid i Skanderborg Kommune Dato 23. februar 2019

Vejledning om røgfri arbejdstid i Skanderborg Kommune Dato 23. februar 2019 Bilag 3 Vejledning om røgfri arbejdstid i Skanderborg Kommune Dato 23. februar 2019 Din reference Helle Vestergaard Ibsen Tlf: +4530542705 Spørgsmål Hvorfor vil Skanderborg Kommune indføre røgfri arbejdstid?

Læs mere

Høring over udkast til lovforslag om regulering af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv.

Høring over udkast til lovforslag om regulering af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv. 19. januar 2016 Center for Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura e-mail: primsund@sum.dk c.c.: pkh@sum.dk Strandboulevarden 49 2100 København Ø Tlf +45 3525 7500 Fax +45 3525 7701 www.cancer.dk UNDER PROTEKTION

Læs mere

Røgfri arbejdstid. Hjerteforeningens landsseminar 6. maj 2017

Røgfri arbejdstid. Hjerteforeningens landsseminar 6. maj 2017 Røgfri arbejdstid Hjerteforeningens landsseminar 6. maj 2017 Dagsorden 1. Hvad er Røgfri arbejdstid? 2. Hvorfor Røgfri arbejdstid? 3. Hvad laver Hjerteforeningen lige nu i forb. med Røgfri arbejdstid?

Læs mere

Program dag Forebyggelsesprogrammet X:IT og Cool Uden Røg Rammer, regler og rollemodeller inkl. øvelse

Program dag Forebyggelsesprogrammet X:IT og Cool Uden Røg Rammer, regler og rollemodeller inkl. øvelse Forebyggerkursus Kræftens Bekæmpelse 3.-4. februar 2016, KB, København Undervisere: Louise Wohllebe Program dag 2 08.30 09.00 Kaffe og morgenbrød 09.00 10.30 Forebyggelsesprogrammet X:IT og Cool Uden Røg

Læs mere

TILTAGSKATALOG. Formål

TILTAGSKATALOG. Formål TILTAGSKATALOG Formål At give jer inspiration til hvordan rygning kan mindskes gennem adfærdsændrende tiltag. Tiltagene kan bruges til at skabe gode rammer for mere røgfri arbejdstid og skabe dialog. Anvendelse

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor Aalborg

Læs mere

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Handleplan 2017 2018 Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Fremme røgfrie miljøer,

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Den 18. april 2017, Lokale (Christiansborg)] Samråd i Sundheds og Ældreudvalget om rygning på erhvervsskoler

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Den 18. april 2017, Lokale (Christiansborg)] Samråd i Sundheds og Ældreudvalget om rygning på erhvervsskoler Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 790 Offentligt Sundheds og Ældreministeriet Enhed: AELSAM Sagsbeh.: SUMEER Koordineret med: Sagsnr.: 1700591 Dok. nr.: 280493 Dato:

Læs mere

Analyse af dansk tobaksforebyggelse og anbefalinger til en røgfri fremtid. Niels Them Kjær mødet, juni 2018

Analyse af dansk tobaksforebyggelse og anbefalinger til en røgfri fremtid. Niels Them Kjær mødet, juni 2018 Analyse af dansk tobaksforebyggelse og anbefalinger til en røgfri fremtid Niels Them Kjær 12-12 mødet, juni 2018 Vigtige pointer take homepoints WHO s rammekonvention om tobak er fundamentet for evidensbaseret

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

Bilag 1. Socialudvalgets handleplan 2019 til implementering af Sundhedspolitik

Bilag 1. Socialudvalgets handleplan 2019 til implementering af Sundhedspolitik Bilag 1 Socialudvalgets handleplan 2019 til implementering af Sundhedspolitik 2019-2022 1 KEND DIN BY INFORMATIONSKAMPAGNE Sundt byliv Sundhed for alle Vi opnår vore mål ved at give målrettet information

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

"Young People: For a Life without Tobacco" et ungdomsmanifest

Young People: For a Life without Tobacco et ungdomsmanifest "Young People: For a Life without Tobacco" et ungdomsmanifest Begrundelse for forslaget Vi unge i Europa er dybt bekymrede over den skadelige virkning, som rygning og passiv rygning har på mennesker og

Læs mere

Indgåelse i samarbejde med 6-byerne om røgfri storby.

Indgåelse i samarbejde med 6-byerne om røgfri storby. Punkt 3. Indgåelse i samarbejde med 6-byerne om røgfri storby. 2014-5596. Forvaltningen indstiller, Sundheds- og Kulturudvalget godkender, forvaltningen indgår i samarbejde med Københavns Kommune og de

Læs mere

Temarapport om røg. i Aalborg Kommune. - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015

Temarapport om røg. i Aalborg Kommune. - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015 Temarapport om røg i Aalborg Kommune - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015 Maj 2015 Indhold Formål...3 Status i Aalborg Komune...3 Lovgivning og særregler i Aalborg Kommune...6 Forebyggelsespakken

Læs mere

På vej mod Røgfri Skoletid

På vej mod Røgfri Skoletid Rammer På vej mod Røgfri Skoletid 1 Røgfri Skoletid Røgfri Skoletid er for jer, der gerne vil sætte røgfrihed på dagsordenen i udskolingen på jeres skole. I dette katalog kan I finde inspiration til tobaksforebyggende

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleårene 2014-2015 og 2015-2016 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens

Læs mere

Bliv en vinder uden tobak. Oplæg til fælles indsats om forebyggelse af rygning og rygestop for unge på Vestegnen og Sydamager

Bliv en vinder uden tobak. Oplæg til fælles indsats om forebyggelse af rygning og rygestop for unge på Vestegnen og Sydamager Bliv en vinder uden tobak Oplæg til fælles indsats om forebyggelse af rygning og rygestop for unge på Vestegnen og Sydamager Færre 15-årige ryger 15-årige, der ryger dagligt, ugentligt eller sjældnere,

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 15. januar 2018 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Olfert Krog (O), Preben Rudiengaard (V), Britta Bendix

Læs mere

Nyt fra Kræftens Bekæmpelse. Ved Niels Them Kjær, Camilla Freltoft Junge og Karin Mejding

Nyt fra Kræftens Bekæmpelse. Ved Niels Them Kjær, Camilla Freltoft Junge og Karin Mejding Nyt fra Kræftens Bekæmpelse Ved Niels Them Kjær, Camilla Freltoft Junge og Karin Mejding Røgfri Fremtid Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden lancerer i 2017 partnerskabet Røgfri Fremtid, som skal bidrage

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019

Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019 Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan 2019 Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019 Afsæt for årsplan 2019 2017 Sundhedsudvalget prioriterer et fokus på alkohol og tobak herunder kortlægning

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Vedr. Høringssvar

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Vedr. Høringssvar Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vedr. Høringssvar På vegne af brancheforeningens medlemmer, British American Tobacco Denmark A/S, Imperial Tobacco Denmark ApS og JTI Denmark A/S, takker for

Læs mere

Handle plan for indsatser under budget 2017

Handle plan for indsatser under budget 2017 Handle plan for indsatser under budget 2017 Indsatsområde Daglige rygere i befolkningen Rygestoptilbud Fagområder Sundhed Ældreområdet Arbejdsmarkedsafdelingen -Kompetencecentret Relevante fremtidige samarbejdsområder

Læs mere

VISION MISSION VÆRDIER

VISION MISSION VÆRDIER Blå Kors drømmer om et samfund uden misbrug og socialt udsatte. Derfor udfører vi forebyggende arbejde. Derfor behandler vi misbrug. Derfor yder vi omsorg og hjælper socialt udsatte. Og derfor deltager

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 16-17 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens 9. klasseelever.

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser 1 Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle unge skal have en god start på livet og en ungdom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling

Læs mere

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser 1 Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle unge skal have en god start på livet og en ungdom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling

Læs mere

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede

Læs mere

Inspirationskatalog. Det tobaksforebyggende arbejde i Fredericia Kommune. Fredericia Kommune, maj Side 1 af 16

Inspirationskatalog. Det tobaksforebyggende arbejde i Fredericia Kommune. Fredericia Kommune, maj Side 1 af 16 Inspirationskatalog Det tobaksforebyggende arbejde i Fredericia Kommune Fredericia Kommune, maj 2018 Side 1 af 16 Indledning Sundhedsstyrelsen har med udgangspunkt i WHO s rammekonvention Framework Convention

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Vis, at vi er mange, der vil det samme. Inspiration til deltagelse i Røgfri Fremtids 2018-kampagne

Vis, at vi er mange, der vil det samme. Inspiration til deltagelse i Røgfri Fremtids 2018-kampagne Vis, at vi er mange, der vil det samme Inspiration til deltagelse i Røgfri Fremtids 2018-kampagne 1 Inspiration til deltagelse i Røgfri Fremtids 2018-kampagne Den 31. maj 2018 er det WHO s World No Tobacco

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Røgfri Klasse Inspirationsmateriale til undervisningen

Røgfri Klasse Inspirationsmateriale til undervisningen Røgfri Klasse 2015 Inspirationsmateriale til undervisningen 100% Unge i Grønland der ikke ryger 80% 60% 40% 20% 2006 2010 2014 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Ikke-rygere 2 Kilde: HBSC Greenland

Læs mere