Udvikling i Fleksjob II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i Fleksjob II"

Transkript

1 Indsatsmodel Udvikling i Fleksjob II November 2018

2 1 Indgang i projektet 2 Indgang i projektet for borgere allerede på LY 3 Målgruppe Borgere indstillet til møde med rehabiliteringsteamet, som vurderes at være i målgruppe for fleksjob Alle ledighedsydelsesmodtagere Fleksjobansatte på 10 timer og derunder oprettet i projektperioden Formål Forventningsafstemning med fokus på jobmål og progression Jobformidler og borger arbejder intensivt sammen om at finde fleksjobbet Fleksjob med fokus på progression Start Når udarbejdelse af den forberedende del opstartes Efter mødet med rehabiliteringsteamet og borgeren er uden fleksjob Kerneelementer A. Forberedelse: Borgerens eget jobmål sætter retning. Det sker ved, at borger, sagsbehandler og en virksomhedskonsulent udfylder den nye skabelon til den forberedende del. B. Rehabiliteringsteamet: En virksomhedskonsulent deltager på mødet med rehabiliteringsteamet og teamet angiver progressionsmål i den nye skabelon for indstillingen. C. Borgerens videre forløb: Borgeren bliver tildelt en personlig jobformidler. Jobformidleren bliver borgerens primære kontaktperson i hele projektperioden. D. Jobformidler og borgers samarbejde: Borgers jobmål og CV konsolideres. Der lægges indsatsplan for jobsøgning (MinPlan) E. Opfølgningssamtaler: Samtaler afholdes hver 14. dag med fokus på at opnå fleksjob. F. Aftale med virksomheden ved etablering af fleksjob: Fleksjobkontrakt udfyldes med fokus på progression. Borgeren får en kontaktperson på virksomheden. Ved etablering af fleksjob H. Opfølgningssamtaler: Jobformidleren holder 4 opfølgningssamtaler med den fleksjobansatte inden for de første 6 måneder. Ved hver samtale diskuteres progression på baggrund af fleksjobkontrakten. I. Parallel virksomhedspraktik: Aftale om mulighed for parallel virksomhedspraktik på arbejdspladsen i fald det vurderes,at borgerens arbejdsevne kan udvikles yderligere på afgrænsede arbejdsopgaver. Slut/mål Borger er visiteret til fleksjobordningen Start til slut i fase 1 inden for 10 uger Borger er kommet i fleksjob Borger oplever løbende progression, og fasen slutter kun i fald borgeren ikke længere er i fleksjobbet Step up: Genbehandling Sager genbehandles i rehabiliteringsteamet ved 6 måneders passivitet.

3 Bilag 1 Indsatsmodel: Udvikling i fleksjob II Introduktion Indsatsmodellen i Udvikling i Fleksjob II, jf. figur 1, bygger på erfaringer fra Udvikling i Fleksjob I om, hvad der virker i forhold til at hjælpe ledighedsydelsesmodtagere hurtigere i beskæftigelse i fleksjob, og hvad der hjælper fleksjobbere i fleksjob på op til 10 timer med at øge deres timeantal. Desuden er erfaringerne fra Job- First-metoden indarbejdet i indsatsmodellen. Fase 1 Forventningsafstemning med fokus på jobmål og progression Målgruppe: Borgere indstillet til møde i rehabiliteringsteamet, som vurderes at være i målgruppen for fleksjob. Kerneelementerne i fase 1: A. Forberedelse Borgerens eget jobmål sætter retning. Det sker ved, at borger, sagsbehandler og en virksomhedskonsulent udfylder den nye skabelon for den forberedende del. samt at denne benyttes i indstillingen i rehabiliteringsteamet. Fase 1 Redskaber Fase 1 starter med, at sagsbehandler og virksomhedskonsulent laver den forberedende del sammen med borgeren, herunder udfylder det nye rehabiliteringsskemas for den forberedende del. Borgerens eget jobmål og ønske om arbejde skal sætte retning for udfyldelsen og sikre, at borgerens fremtidige ønsker til job indgår i rehabiliteringsteamets indstilling. Det er vigtigt i denne fase at forklare borgeren: At timetallet i fleksjob kan ændres over tid og bl.a. afhænge af, hvilke arbejdsopgaver det konkrete fleksjob kommer til at bestå af. At der stilles krav til borgere om at være aktivt jobsøgende, når de er tilkendt fleksjob. At fleksjob ofte består af enkelte arbejdsopgaver eller delopgaver, som kan løses selvom arbejdsevnen er nedsat. At borgeren forventes at være aktiv og tænke med i jobsøgningen frem for at vente på at jobcentret finder et fleksjob til vedkommende. At den endelige afgørelse om fleksjob ikke træffes af rehabiliteringsteamet. Til borger Nye rehabiliteringsskemaer: - Forberedende del Til jobcenter Nye rehabiliteringsskemaer: - Forberedende del - Indstilling

4 B. Rehabiliteringsteamet En virksomhedskonsulent deltager i den forberedende del og på mødet med rehabiliteringsteamet og teamet angiver progressionsmål i den nye skabelon for indstillingen. En virksomhedskonsulent skal deltage i arbejdet med den forberedende del sammen med borgeren. Udover at kende til borgerens egne jobmål skal virksomhedskonsulenten bidrage med konkrete og realistiske udviklingsmuligheder samt kendskab til det aktuelle jobmarked i kommunen. Man kan med fordel aftale mere taletid til virksomhedskonsulenten, i fald der er klar forventning om indstilling til fleksjob, for at sikre, at der bliver tid til både at drøfte job- og udviklingsperspektiver. Dette gælder også, hvor der allerede er en konkret jobåbning eller tale om et fastholdelsesfleksjob. Rehabiliteringsteamet skal i den nye skabelon for indstilling til fleksjob angive progressionsmål for fleksjobbet både i fald borgeren har et konkret fleksjob på hånden og i fald der efterfølgende skal findes et match. Progressionsmålet skal medvirke til at alle i det videre forløb har fælles forståelse og tilgang til arbejdet med progression. I fald der er tale om en borger med progredierende diagnose eller lignende, hvor progression i timeantal ikke er realistisk, angiver teamet at progression i indholdet i jobbet samt fastholdelse er målet. C. Borgerens videre forløb Borgere bliver tildelt en personlig jobformidler. Jobformidleren bliver borgerens primære kontaktperson gennem hele projektperioden. Jobformidleren skal opbygge en tillidsbaseret relation til borgeren som led i en håndholdt og systematisk indsats med at sikre borgerens vej i fleksjob. Kommunen skal sikre, at rollen som personlig jobformidler varetages af en medarbejder, der har viden om jobmulighederne på det lokale arbejdsmarked, har adgang til et veludbygget netværk af virksomheder og viden om målgruppen for initiativet. STAR anbefaler, at rollen som jobformidler placeres hos en person, der varetager opgaverne som virksomhedskonsulent og mentor, og som samtidig er borgers primære kontaktperson. Jobformidleren skal være gennemgående i hele forløbet, og stå til rådighed for såvel borger som virksomhed og træde til i tilfælde af akut opståede behov. Jobformidleren skal samtidig være virksomhedens faste samarbejdspartner og indgang til jobcentret under hele forløbet. Slutmål med fase 1 Målet med fase 1 er, at borgerens sag er behandlet på rehabiliteringsteamet. Fase 1 afsluttes senest 10 uger efter igangsættelsen af den forberedende del imellem borger, sagsbehandler og virksomhedskonsulent. Fase 1 er afsluttet, når borgeren er visiteret til fleksjobordningen og tildeles en personlig jobformidler. 2

5 Fase 2 Jobformidler og borger arbejder intensivt sammen om at finde fleksjobbet Målgruppe: Alle ledighedsydelsesmodtagere uanset anciennitet. Kerneelementerne i fase 2: D. Jobformidler og borgers samarbejde Borgers jobmål og CV konsolideres. Der lægges indsatsplan for jobsøgning med konkrete jobmål. Indsatsplanen skal tage udgangspunkt i borgers jobmål, der er blevet beskrevet i den nye skabelon for indstillingen. Borgerens CV skal udarbejdes eller opdateres i overensstemmelse med de konkret jobmål. E. Opfølgningssamtaler Samtaler afholdes hver 14. dag med fokus på progression frem mod fleksjob. Fase 2 Redskaber Til borgeren CV Joblog Min Plan Jeg søger job som Til jobcenteret VITAS Til arbejdsgiver Samtaler afholdes med borgeren minimum hver 14. dag. Ved opfølgningsmøderne er der fokus på jobsøgningsstrategien og eventuel revurdering af strategien. Der tales desuden løbende om de progressionsmål, VITAS som rehabiliteringsteamet har noteret i indstillingen for løbende at konsolidere målene i forhold til det job, parterne arbejder sammen om at finde. På samtalerne skal der aftales konkrete tiltag i form af fx besøg på virksomheder for at finde det gode match. F. Aftale med virksomheden ved etablering af fleksjob Fleksjobkontrakt udfyldes med fokus på progression. Borgeren får en kontaktperson på virksomheden. For nogle borgere vil det være hensigtsmæssigt at iværksætte en virksomhedspraktik forud for fleksjobansættelsen for at afprøve borgeren i forskellige arbejdsfunktioner. Følg op under praktikken med henblik på at sikre, at borgeren kan løse arbejdsopgaver og trives i jobbet samt at undersøge muligheden for en ansættelse. Virksomhedspraktikker kan bidrage til at sikre det rette match for både borger og virksomhed. Når jobmatchet er fundet, skal jobformidleren hjælpe borger og virksomhed med at indgå en konkret aftale om ansættelsen. I aftalen fastlægges borgerens arbejdsopgaver, arbejdstid, mål for progression under forløbet samt eventuelle hensyn til borgerens helbred. Borgeren tildeles en fast kontaktperson på virksomheden, der kan understøtte progression i opgavevaretagelsen og hjælpe med at opbygge relationer til kolleger. Borger, virksomhedens kontaktperson og jobformidler udarbejder en fleksjobkontrakt, som understøtter det løbende samarbejde mellem parterne om progression. 3

6 Kontrakten skal desuden sikre gensidig forventningsafstemning. Der udarbejdes en skabelon til fleksjobkontrakten i projektet, der skal anvendes. Der skal indgås aftale om følgende, hvilket noteres i fleksjobkontrakten: Progressionsmål for den fleksjobansatte. Hvilke understøttende aktiviteter, virksomheden skal gøre for progressionsmålet opnås. Hvilken indsats medarbejderen skal gøre for at den ønskede progression opnås. Mulighed for parallel virksomhedspraktik for at afklare potentiale for progression i opgaver eller timer. Slutmål med fase 2 Målet med fase 2 er at borgeren opnår beskæftigelse i et fleksjob. Fase 2 afsluttes, når borgeren er startet i et fleksjob. Step up: Genbehandling Sager genbehandles i rehabiliteringsteamet ved 6 måneders passivitet. Borgere på ledighedsydelse må ikke gå passive. Derfor skal rehabiliteringsteamet genbehandle borgerens sag i fald, det ikke er lykkedes at iværksætte beskæftigelsesrettede indsatser for borgeren for at hjælpe denne i fleksjob inden for 6 måneder. Hele eller dele af den forberedende del skal udarbejdes efter en konkret vurdering af borgerens helbredsmæssige situation. Fx skal lægelige oplysninger kun indhentes i fald, der vurderes at være helbredsmæssige ændringer. På mødet med rehabiliteringsteamet skal rehabiliteringsteamet genvurdere borgerens sag i forhold til at iværksætte en indsats ligesom teamet skal angive progressionsmål for fleksjobbet. Dette er en ændring fra eksisterede praksis, hvor rehabiliteringsteamet ikke indstiller til indsatser for borgere indstillet til fleksjobordningen. I fald det vurderes at borgerens situation er væsentlig ændret siden visitation til fleksjobordningen, og det vurderes at borgeren fx er i målgruppe for førtidspension, skal sagen forelægges rehabiliteringsteamet i overensstemmelse med gældende regler. I forbindelse med opstart af projektet vil deltagerkommunerne modtage en liste med antal ledighedsydelsesmodtagere med mere end 6 måneders passivitet, der ved opstart forventes at være omfattet af en genbehandling. Tidsplanen for genbehandlingen vil være afhængig af den enkelte kommune og antallet der forventes genbehandlet, og vil blive aftalt nærmere i dialog med STAR. 4

7 Fase 3 Fleksjob med fokus på progression Målgruppe: Fleksjobansatte på 10 timer og derunder oprettet i projektperioden Kerneelementerne i fase 3: G. Opfølgningssamtaler Jobformidleren holder 4 opfølgningssamtaler med den fleksjobansatte inden for de første 6 måneder. På hver samtale diskuteres progression på baggrund af fleksjobkontrakten. Jobformidler, borger og virksomhed skal udarbejde en klar plan for opfølgning under ansættelsen. Opfølgningen varetages af den personlige jobformidler og tilrettelægges ud fra den enkelte borgers behov. Fase 3 Redskaber Opfølgningen skal ske med udgangspunkt i fleksjobkontrakten for løbende at kunne foretage nødvendige justeringer i opgaver og timetal samt understøtte borgerens progression. H. Parallel virksomhedspraktik Aftale om mulighed for parallel virksomhedspraktik på arbejdspladsen i fald det vurderes, at borgerens arbejdsevne kan udvikles yderligere end muligt inden for eksisterende arbejdsopgaver. Som et redskab i at opnå progression kan jobcentret iværksætte parallel virksomhedspraktik for den fleksjobansatte, hvis borgeren indvilliger. Praktikken kan enten foregå på virksomheden, hvor borgeren allerede er ansat eller på en anden virksomhed uden for borgerens arbejdstid. Bemærk, at iværksættes praktikken på borgerens pågældende virksomhed skal praktikken bestå af nye opgaver. Praktikken iværksættes for at klargøre både over for den fleksjobansatte og jobcentret, hvorvidt det er muligt for den fleksjobansatte at arbejde flere timer eller i andre arbejdsopgaver. Slutmål med fase 3 Målet med fase 3 er, at den fleksjobansatte oplever progression i projektperioden. Fase 3 afsluttes kun i tilfælde af, at borgeren ikke længere er i fleksjob. Til borgeren Til jobcenteret VITAS (ved parallel virksomhedspraktik) Til arbejdsgiver VITAS (ved parallel virksomhedspraktik) 5

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Ja. Borgere der i projektperioden kommer i fleksjob på op til 10 timer er en del af målgruppen og skal ligeledes have projektindsatsen.

Ja. Borgere der i projektperioden kommer i fleksjob på op til 10 timer er en del af målgruppen og skal ligeledes have projektindsatsen. Notat 4. december 2018 Spørgsmål og svar - Udvikling i Fleksjob II J. Nr. 18/16309 AFA / CHKN Målgruppe Af puljeopslaget fremgår det, at et formål med projektet bl.a. er at skabe progression for borgere

Læs mere

Indsatsmodel for Flere skal med 2

Indsatsmodel for Flere skal med 2 Indsatsmodel for Flere skal med 2 Intro Indsatsmodellen i Flere skal med 2 (FSM2) bygger på viden om, hvad der virker i forhold til at hjælpe målgruppen af udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet. Modellen

Læs mere

N O T A T. Spørgsmål og svar Udvikling i fleksjob II

N O T A T. Spørgsmål og svar Udvikling i fleksjob II N O T A T Spørgsmål og svar Udvikling i fleksjob II 19. juni 2019 Opdateret juni 2019 IPAM IBH Indholdsfortegnelse Målgruppe...1 Indsatsmodel...2 Fravær- og fritagelser...5 Step up: Genbehandling...7 Organisering...9

Læs mere

Pulje til Udvikling i fleksjob II

Pulje til Udvikling i fleksjob II Ansøgningsskema for Pulje til Udvikling i fleksjob II Finanslovskonto 17.46.65.20 Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Stevns Kommune David Kirkegaard Jespersen

Læs mere

Pulje til Udvikling i fleksjob II

Pulje til Udvikling i fleksjob II Ansøgningsskema for Pulje til Udvikling i fleksjob II Finanslovskonto 17.46.65.20 Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Albertslund Kommune Afdelingschef Jan Eriksen

Læs mere

Indsatsmodel: Flere skal med II

Indsatsmodel: Flere skal med II Intro Indsatsmodel: Flere skal med II Intro Indsatsmodellen bygger på viden om, hvad der virker i forhold til at hjælpe målgruppen af udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet. Modellen tager udgangspunkt

Læs mere

Statusrapport September 2019 UDVIKLING I FLEKSJOB II,

Statusrapport September 2019 UDVIKLING I FLEKSJOB II, Statusrapport September 2019 UDVIKLING I FLEKSJOB II, 2019-2020 Deltagende kommuner i Udvikling i Fleksjob 2, 2019-2020 Projektets deltagere Albertslund Ballerup Faxe Frederikshavn Gentofte Haderslev Stevns

Læs mere

I 2016 gennemgik Odense kommune deres ikke-jobparate kontanthjælpsmodtagere og resultatet var bemærkelsesværdigt. Se hjemmeside for uddybning.

I 2016 gennemgik Odense kommune deres ikke-jobparate kontanthjælpsmodtagere og resultatet var bemærkelsesværdigt. Se hjemmeside for uddybning. Kære Arbejdsmarkedsudvalg Kasper Pauli Pedersen har spurgt om hvordan situationen er i Ikast-Brande Kommune i relation til en lidt ældre sag fra Odense kommune som igen er blevet aktuel. I 2016 gennemgik

Læs mere

Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder

Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder Bilag 1 Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder Projektets indsatsmodel bygger på viden om, hvilke indsatser der virker i forhold til at hjælpe de borgere, der befinder

Læs mere

Udkast til (4. december 2012)

Udkast til (4. december 2012) Udkast til (4. december 2012) Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, førtidspension eller anden

Læs mere

Status på fleksjobordningen efter lovændring pr. 1. januar

Status på fleksjobordningen efter lovændring pr. 1. januar Punkt 6. Status på fleksjobordningen efter lovændring pr. 1. januar 2013.. 2013-14582. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at at status på fleksjobordningen

Læs mere

1. Status på indsatsen - herunder de to strategiske tiltag

1. Status på indsatsen - herunder de to strategiske tiltag Notat Sagsnr.: 15.2.-P5-1-17 Dato: 14-12-217 Titel: Status Fleksjob og Ledighedsydelse Sagsbehandler: Borgerservice og Beskæftigelse Udvalget Vækst og Erhverv drøftede på møde i juni 217 udfordringer for

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

PROJEKTEVALUERING. Intern projektevaluering af fleksjobprojektet Sammen om progression fra puljemidlerne Udvikling i fleksjob.

PROJEKTEVALUERING. Intern projektevaluering af fleksjobprojektet Sammen om progression fra puljemidlerne Udvikling i fleksjob. PROJEKTEVALUERING Intern projektevaluering af fleksjobprojektet Sammen om progression fra puljemidlerne Udvikling i fleksjob. Evalueringen er udarbejdet af projektleder David Kirkegaard Jespersen Intern

Læs mere

I nedenstående gives en status for fleksjobambassadørernes arbejde fra april-oktober 2013.

I nedenstående gives en status for fleksjobambassadørernes arbejde fra april-oktober 2013. 1 Status for fleksjobambassadørindsatsen Førtidspensions- og fleksjobreformen trådte i kraft d. 1. januar 2013. Hensigten med reformen er bl.a., at flest mulige skal beholde kontakten med arbejdsmarkedet

Læs mere

Pulje til Håndholdt ressourceforløb

Pulje til Håndholdt ressourceforløb Ansøgningsskema for Pulje til Håndholdt ressourceforløb Finanslovskonto 17.46.78.30. Ansøgningen skal sendes til styrelsen via tilskudsportalen Projektets navn: Ressourceforløb med jobperspektiv Ansøger

Læs mere

JOBFIRST MIDTVEJSEVALUERING

JOBFIRST MIDTVEJSEVALUERING JOBFIRST MIDTVEJSEVALUERING INDSATSEN INDTIL NU SKABER RESULTATER! Kommunerne arbejder godt med gennemførelsen af indsatsmodellen og implementeringsgraden er stigende Mange borgere får ordinære timer!

Læs mere

Finder potentialet frem i alle. Hånd i Hånd. jobmatch af borgere visiteret til fleksjob. LAS 70 tilbud

Finder potentialet frem i alle. Hånd i Hånd. jobmatch af borgere visiteret til fleksjob. LAS 70 tilbud Finder potentialet frem i alle Hånd i Hånd jobmatch af borgere visiteret til fleksjob LAS 70 tilbud Kommunens udbytte Costeffective Kvalitet Ekstra udbytte for borgeren Empowerment Udvikling / Genopdagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats - inspirationsoplæg. Jobcenter Skanderborg

Virksomhedsrettet indsats - inspirationsoplæg. Jobcenter Skanderborg Virksomhedsrettet indsats - inspirationsoplæg Jobcenter Skanderborg Vores udgangspunkt Med udgangspunkt i JobFirst projektet løbende i perioden 01.03.2016-31.12.2017. Har vi arbejdet målrettet med etablering

Læs mere

ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE

ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE FLERE SKAL MED ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE FORMÅL Borger, virksomhed og jobcenter skal indgå en klar aftale om timer og opgaver, opfølgning og ordinære løntimer i virksomhedsforløbet 1. Formålet med

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

Psyk-Info Arbejdsmarked 1

Psyk-Info Arbejdsmarked 1 Psyk-Info 5-11-2018 Arbejdsmarked 1 RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse Formålet med et ressourceforløb er at udvikle din arbejdsevne. Målet er, at du kan komme i et job eller uddannelse, som

Læs mere

Sparringsværktøj Kollegial og ledelsesmæssig sparring i Flere skal med

Sparringsværktøj Kollegial og ledelsesmæssig sparring i Flere skal med Sparringsværktøj Kollegial og ledelsesmæssig sparring i Flere skal med Dette sparringsværktøj er en guide til, hvordan I kan arbejde med kollegial og ledelsesmæssig sparring i Flere skal med. Spilleregler

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

Inspiration til indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere

Inspiration til indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere Inspiration til indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere Her finder du inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere. Anbefalingerne tager afsæt i gode

Læs mere

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Temadrøftelse 2018 Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse Fastholdelse og tilbagevenden til arbejde Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygdomsforløbet Den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister.

Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister. NOTAT Dato: 20.08.2018 Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister. Beskrivelse af afdelingen Afdelingen løser opgaver

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere

Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere Ansøgningsskema for Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere Finanslovskonto 17.46.41.85 Projektets navn: Motivation som drivkraft til job Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn,

Læs mere

I følgende FAQ oplistes de centrale spørgsmål til Frontrunner projekt - Flere skal med 2 (FSM II), som STAR har modtaget. Listen opdateres løbende.

I følgende FAQ oplistes de centrale spørgsmål til Frontrunner projekt - Flere skal med 2 (FSM II), som STAR har modtaget. Listen opdateres løbende. FAQ 2. november 2018 og svar vedr. Frontrunner projekt - 'Flere skal med II Opdateret d. 2. november 2018 I følgende FAQ oplistes de centrale spørgsmål til Frontrunner projekt - Flere skal med 2 (FSM II),

Læs mere

REHABILITERINGS TEAM.

REHABILITERINGS TEAM. REHABILITERINGS TEAM www.jobcenter.randers.dk Jobcenter Randers kan vurderer, at der er behov for, at din sag bliver behandlet i Rehabiliteringsteamet. Det sker hvis jobcenteret vurderer, at din evne

Læs mere

Pulje til Håndholdt ressourceforløb

Pulje til Håndholdt ressourceforløb Ansøgningsskema for Pulje til Håndholdt ressourceforløb Finanslovskonto 17.46.78.30. Ansøgningen skal sendes til styrelsen via tilskudsportalen Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig:

Læs mere

REHABILITERINGS TEAM.

REHABILITERINGS TEAM. REHABILITERINGS TEAM www.jobcenter.randers.dk Jobcenter Randers kan vurdere, at der er behov for, at din sag bliver behandlet i Rehabiliteringsteamet. Det sker hvis jobcenteret vurderer, at din evne til

Læs mere

Pulje til Håndholdt ressourceforløb

Pulje til Håndholdt ressourceforløb Ansøgningsskema for Pulje til Håndholdt ressourceforløb Finanslovskonto 17.46.78.30. Ansøgningen skal sendes til styrelsen via tilskudsportalen Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig:

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden for kommunen.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden for kommunen. Driftsstrategi på fleksjobområdet Dato: 1. november 2014 1. Strategisk driftsmål 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Netværksmøde om implementering af føp/fleksreformen 13.dec. 2012 Beskæftigelsesregion Syddanmark Program for workshops 13.00-13.30: Drøftelse af opgaver og opmærksomhedspunkter

Læs mere

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Oplæg ved Afdelingschef Dorte Jarratt fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk Handicaprådsmøde den 8. februar 2017 Baggrund

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Puljen "Håndholdt indsats i ressourceforløb" - FL

Puljen Håndholdt indsats i ressourceforløb - FL Side 1 af 6 (/da.aspx) Puljen "Håndholdt indsats i ressourceforløb" - FL 17.46.78.30 Formålet med ansøgningspuljen er at nedbringe sagsmængden for den koordinerende sagsbehandler i jobcenteret samt at

Læs mere

Social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Social støtte i overgang til og fastholdelse i job Social støtte i overgang til og fastholdelse i job En integreret og koordineret socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats for udsatte ledige Anders Søberg, Susanne K. Ellegaard, STAR Dagsorden Målgruppen

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Udvikling i fleksjob

Udvikling i fleksjob Ansøgningsskema for Udvikling i fleksjob Finanslovskonto 17.46.65.20. 1. PROJEKTETS NAVN OG PROJEKTPERIODE Projektets navn Sammen om progression Projektperiode Starttidspunkt 1. januar 2017 Sluttidspunkt

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Indsatsstrategi Ledighedsydelse. Indfrielse af besparelsespotentiale på beskæftigelsesområdet

Indsatsstrategi Ledighedsydelse. Indfrielse af besparelsespotentiale på beskæftigelsesområdet Indsatsstrategi Ledighedsydelse Indfrielse af besparelsespotentiale på beskæftigelsesområdet Fakta om ledighedsydelse Ledighedsydelse er en særlig ydelse til de personer, der er visiterede til et fleksjob

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til satspuljeinitiativet "Flere skal med"

Godkendelse af ansøgning til satspuljeinitiativet Flere skal med Punkt 4. Godkendelse af ansøgning til satspuljeinitiativet "Flere skal med" 2017-010755 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Læs mere

Januar Landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob

Januar Landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob Januar 18 Landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. TVÆRGÅENDE KONKLUSIONER...

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Til Folketingets beskæftigelsesudvalg

Til Folketingets beskæftigelsesudvalg Til Folketingets beskæftigelsesudvalg Oktober 2017 1 - Udmøntning af arbejdsintensiteten for personer ansat i fleksjob. I forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob fra januar 2013, var et

Læs mere

Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse

Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse Muligheder for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse Disposition Hvad ved vi? Om ansatte i fleksjob Om personer på ledighedsydelse Om førtidspensionister i skånejob Om den nye fleksjobaftale

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Orientering om status på Flere Skal Med

Orientering om status på Flere Skal Med Punkt 5. Orientering om status på Flere Skal Med 2018-011471 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på Flere Skal Med Beslutning: Til orientering.

Læs mere

FLERE SKAL MED - indsatsmodel og rammer

FLERE SKAL MED - indsatsmodel og rammer FLERE SKAL MED - indsatsmodel og rammer 1 INDSATSMODEL 2 Indsatsmodel 3 Kort om Flere skal med Formål og mål Formål Hjælpe flest mulige i målgruppen med at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Opkvalificering på transportområdet

Opkvalificering på transportområdet Ansøgningsskema for Pulje til opkvalificering på transportområdet Finanslovskonto 17.46.41.65 Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Opkvalificering

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Orientering om JobFirst

Orientering om JobFirst Punkt 4. Orientering om JobFirst 2018-010106 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering status på JobFirst efter endt projektperiode Beslutning: Til orientering. Møde den 20.03.2018

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig at:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Fakta-ark. Fagligheder i afdelingen/teamet/institutionen. Målgruppe(r) og hovedopgave(r) Strategier og politikker

Fakta-ark. Fagligheder i afdelingen/teamet/institutionen. Målgruppe(r) og hovedopgave(r) Strategier og politikker Center Jobcenter Evt. hovedinstitution Afdeling/team/ institution Sekretariat Adresse Rådhusparken 2 2600 Glostrup Nærmeste leder Nicolaj Drøschler Leder af afdeling/ team/institution Antal medarbejdere

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Ansættelse af fleksmedarbejder - Til din virksomhed

Ansættelse af fleksmedarbejder - Til din virksomhed Opdateret september 2018 Ansættelse af fleksmedarbejder - Til din virksomhed Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft. I dette dokument kan du få et

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Udkast til Rundt om fleksjob. Rundt om fleksjob. Evaluering af reform af førtidspension og fleksjob. 15. december 2017

Udkast til Rundt om fleksjob. Rundt om fleksjob. Evaluering af reform af førtidspension og fleksjob. 15. december 2017 Udkast til Rundt om fleksjob Rundt om fleksjob Evaluering af reform af førtidspension og fleksjob 15. december 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 Undersøgelsens datakilder 2 Rapportens opbygning

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19.

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19. Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion Oplæg ved Anne Thuen, den 19. december 2012 Disposition Kort om baggrund for reformen Indholdet i reformen

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Reformen fleksjob og førtidspension Tirsdag den 3. september 2013

Reformen fleksjob og førtidspension Tirsdag den 3. september 2013 Reformen fleksjob og førtidspension Tirsdag den 3. september 2013 Reformens vigtigste sigtelinjer Flere unge skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet i stedet for førtidspension Borgeren skal medinddrages

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Sagsflow Kontanthjælp

Sagsflow Kontanthjælp Dag 1; Udbetaling - Udlevering af ansøgningsskema samt råd og vejledning herom - Samtykkeerklæring underskrives - Sagsakter indhentes - Sagen oprettes i FASIT. - Dato for ansøgning retur seneste 1 uge

Læs mere

08 Du får, hvad du beder om lav tydelige mål

08 Du får, hvad du beder om lav tydelige mål TIL JOBCENTERMEDARBEJDERE Meningsfulde praktikbeskrivelser Vis vejen til job gennem gode praktikbeskrivelser 04 Få mål og retning i praktikbeskrivelserne 08 Du får, hvad du beder om lav tydelige mål 10

Læs mere

08 Du får, hvad du beder om lav tydelige mål

08 Du får, hvad du beder om lav tydelige mål TIL JOBCENTERMEDARBEJDERE Meningsfulde praktikbeskrivelser Vis vejen til job gennem gode praktikbeskrivelser 04 Få mål og retning i praktikbeskrivelserne 08 Du får, hvad du beder om lav tydelige mål 10

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark. Førtidspensions- og fleksjobreformen Oplæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer

Beskæftigelsesregion Syddanmark. Førtidspensions- og fleksjobreformen Oplæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer Beskæftigelsesregion Syddanmark Førtidspensions- og fleksjobreformen plæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer isposition Baggrund og intentioner Indhold i indsatserne Processen før og under indsatserne

Læs mere

Finder potentialet frem i alle. Mentorforløb. LAB 31b tilbud

Finder potentialet frem i alle. Mentorforløb. LAB 31b tilbud Finder potentialet frem i alle Mentorforløb LAB 31b tilbud Velkommen til KeepGoing KeepGoing er dannet på baggrund af mange års erfaring inden for coaching af borgere mod arbejdsmarkedet, coaching i øget

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december juni 2018.

Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december juni 2018. Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 11. december 2017 19. juni 2018. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst

Læs mere

PEJLEMÆRKER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. For integrationsborgere i Svendborg Kommune

PEJLEMÆRKER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. For integrationsborgere i Svendborg Kommune PEJLEMÆRKER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN For integrationsborgere i Svendborg Kommune Målgruppe: Borgere på integrationsydelse, der er i gang med Integrationsprogrammet og er visiteret som jobparate eller

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Borgere med komplekse problemstillinger Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb. Arbejdsmarked

Borgere med komplekse problemstillinger Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb. Arbejdsmarked Borgere med komplekse problemstillinger Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb Arbejdsmarked Introduktion til borgere med komplekse problemstillinger Kort om lovgivningen

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Pulje til opkvalificering på transportområdet

Pulje til opkvalificering på transportområdet Ansøgningsskema for Pulje til opkvalificering på transportområdet Finanslovskonto 17.46.41.65 Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) RekrutteringsService

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Regionsdirektør Karsten Simensen, REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB 55.000 flere personer på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse end forventet ved reformen

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - december

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - december Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2014 - december 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge Byråd godkendte

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere