SELVEVALUERING 2016/17

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELVEVALUERING 2016/17"

Transkript

1 SELVEVALUERING 2016/17 Evalueringsspørgsmål: I hvor høj grad harmonerer skolens regelsæt med forældrenes forventninger til et regelsæt? Model: Med udgangspunkt i Brugerorienteret Evaluering Rødding Fri Fagskole Rødding Præstegårdsvej 11 Postbox Rødding Tlf Fax Evaluator: Jens Chr. Mortensen.

2 SELVEVALUERING 2016/17 1. RESUME Side 2 2. OM SELVEVALUERING 2016/17 Side 2 3. EVALUERINGSPLAN Side 5 4. DESIGN Side 6 5. DATABEHANDLING Side 7 6. RESULTAT - Tolkning og vurdering Side 7 7. KONKLUSION OG ANBEFALINGER Side 10 BILAG: 1. KOST & TEKSTILSKOLENS VÆRDIGRUNDLAG Side GODT AT VIDE (Rødding Fri Fagskoles regelsæt) Side RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Side 14 1

3 1. RESUME Når en skole skal leve op til sine værdier og formål, må der nødvendigvis være nogle rammer og et regelsæt, der afspejler værdierne og hjælper på vej til at skolen kan leve op til dens værdier og formål. Årets selvevaluering har fokus på skolens regelsæt. Fokus på i hvor høj grad skolens regelsæt harmonerer med forældrenes forventninger. Dette fokus er valgt, da det er vigtigt for skolens arbejde, at forældrene bakker op om skolens regelsæt. Der er lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens forældre. Spørgeskemaundersøgelsen er lavet via kommunikationssystemet Forældreintra, hvor skole og forældre kan kommunikere med hinanden. Et eksempel på en regel er: Sygdom: Du skal møde op og melde dig syg ved morgenmaden i spisesalen. Forældrene kan så svare om de anser denne regel for at være: Meget god God Middel Mindre god Dårlig. Der er altså benyttet en 5 trins skala som svarmulighed. Der kommer 17 besvarelser fra forældre/ papforældre til 14 elever. Det vil sige at pårørende til 14 elever har svaret ud af 35 potentielle. Dette giver en svarprocent på 40%. En meget lav svarprocent. Vi opererer altså med et noget spinkelt datamateriale i dette års selvevaluering, hvilket betyder noget for hvor brugbart materialet / resultatet er. Der er stor statistisk usikkerhed, idet vi ikke ved hvad forældre til de øvrige 21 elever ville have svaret. Svarene viser, at generelt harmonerer skolens regelsæt godt med forældrenes forventninger. Forældrene er blevet bedt om at vurdere skolens 39 regler. Forældrene vurderer 29 regler af 39, som værende meget god eller god. Der er 6 regler hvor en enkelt forældre svarer middel eller mindre god. Og så er der 4 regler hvor mellem 2 og 4 forældre svarer middel, mindre god eller dårlig. De fire regler er: Tilmelding til weekends på skolen skal ske senest onsdag kl Du skal medbringe TV, hvis dette ønskes. Sygdom: Du skal møde op og melde dig syg ved morgenmaden i spisesalen. Tandlægebesøg: Skal du klare i din fritid, eller hos den lokale tandlæge: Jeg vil anbefale at man på et Pædagogisk møde ser på selvevalueringens resultat generelt og mere specifikt tager stilling til de 4 regler hvor der svares middel, mindre god eller dårlig. Bør disse 4 regler ændres eller skal der kommunikeres bedre ud til forældrene, hvorfor vi har denne / disse regler? 2

4 2. SELVEVALUERING 2016/17 Om Rødding Fri Fagskole (RFF): Fakta om skolen: Rødding Fri Fagskole (RFF) tilbyder et samlet, særligt undervisningstilbud bygget op omkring et kostskolemiljø, hvor eleverne bor på skolen. Kostskolemiljøet giver en række sociale gevinster såsom tætte venskaber og grundig personlig vejledning. Skolen er praktisk funderet og målrettet unge, der lærer bedst ved at gøre ting i praksis (Gøremålsundervisning). Skolen udbyder et 42 ugers kursus med fokus på hverdagskompetencer og bo-undervisning. Sund levevis er en del af skolens grundsten. Eleverne får erhvervspraktik og undervises i alle aspekter af det voksne liv. Værdigrundlag & fagområder: Som Fri Fagskole er skolen baseret på et fundament af folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse. Undervisningen er garanteret praktisk -faglig. Der undervises på RFF i fagområderne: Bo-træning, Social træning, Dansk, Emneorienteret, Kreative værksteder, Motion & Idræt, Job & Praktik (heraf praktik i ekstern virksomhed i 2-5 uger i alt, - eller skolepraktik). Skolen har et værdigrundlag, ud fra hvilket vi vægter den personlige udvikling, som det centrale; dertil kommer at udvikle evne og vilje til at kunne skelne i den sociale/kulturelle virkelighed; samt udvikle evne og vilje til at handle i eget liv, herunder overveje konsekvenser af handlingerne. Skolens formål er overordnet set, at styrke elevens sociale, personlige og faglige udvikling med henblik på at optimere forudsætningerne for, at eleven i størst muligt omfang kan skabe sig et selvstændigt og værdifuldt voksenliv. Sigtet er, at eleven gennem en tryg og udfordrende pædagogik bliver klar til at kunne: klare egen husholdning udvikle bevidsthed om sund levevis råde i egen fritid begå sig i det sociale liv uddanne sig /have arbejde Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU): Disse år er størstedelen af skolens elever unge, der ønsker at tage deres Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), på Rødding Fri Fagskole. I Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov står der i 1: Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Når en skole skal leve op til sine værdier og formål, må der nødvendigvis være nogle rammer og et regelsæt, der afspejler værdierne og hjælper på vej til at skolen kan leve op til dens værdier og formål. Regelsættet skal være tilpasset målgruppen, der i dette tilfælde er unge, som har modtaget specialundervisning i folkeskolen. For at et regelsæt på en skole med elever med særlige behov skal fungere optimalt, kræves forældrenes opbakning til regelsættet. Hvis forældrene i dialogen med deres børn 3

5 ikke bakker op om skolens regelsæt udhules effekten og dermed skolens og medarbejdernes pædagogiske arbejde og ligeledes også mulighederne for at leve op til skolens formål og værdier. Det er altså vigtigt at have fokus på, om der er konsensus omkring regelsættet mellem skole og forældre. Derfor skal årets selvevaluering have fokus på, i hvilken grad Rødding Fri Fagskoles regelsæt harmonerer med de forventninger som forældrene har. Evalueringsspørgsmålet bliver derfor: I hvor høj grad harmonerer skolens regelsæt med forældrenes forventninger til et regelsæt? 4

6 3. EVALUERINGSPLAN for Selvevaluering 2016 / Sigte. Formålet med evalueringen er at få svar på, i hvor høj grad Rødding Fri Fagskoles regelsæt harmonerer med de forventninger som forældrene har til den skole, der i en periode har ansvaret for deres børn / unge i mange timer. 2. Anvendelse. Evalueringen og dens resultat skal give svar på i hvilken grad der er konsensus mellem skole og forældre i forhold til regler. Dette med henblik på læring i organisationen, forsat skoleudvikling og styrket samarbejde mellem skole og forældre. 3. Organisation: Cand. Pæd. Jens Chr. Mortensen har ansvaret for evalueringen. 4. Evalueringsspørgsmålet. I hvor høj grad harmonerer skolens regelsæt med forældrenes forventninger til et regelsæt? 5. Ressourcer. Selvevalueringen udarbejdes indenfor rammerne af en almindelig arbejdsuge svarende til et omfang af ca. 37 arbejdstimer. 6. Tidsplan. Evalueringen er færdig inden skoleårets afslutning, således at evalueringens resultat kan omsættes til skoleudvikling i det kommende skoleår. 7. Data. Der anvendes ekspertudsagn fra nuværende elevers forældre. 8. Metodevalg. Som overordnet model er der taget udgangspunkt i Brugerorienteret Evaluering. Som metode er valgt spørgeskema fra nuværende elevers forældre. 9. Kommunikation. Evalueringsresultatet offentliggøres skriftlig til medarbejdere og bestyrelse. Efter godkendelse i skolens bestyrelse vil evalueringen også være tilgængelig på skolens hjemmeside. 10. Etik. De interviewede bliver gjort opmærksom på at de optræder anonymt i selvevalueringen. Resultatet af evalueringen offentliggøres på skolens hjemmeside. 5

7 4. DESIGN Som undersøgelsesmetode er valgt spørgeskema til forældrene. Spørgeskemaet udsendes som et elektronisk spørgeskema i Forældreintra. Forældreintra er et kommunikationssystem, hvor der elektronisk kan kommunikeres mellem skole og hjem. Spørgeskemaet er lavet ud fra brochuren Godt at vide fra Rødding Fri Fagskole. I denne brochure er skolens regler listet op. Et eksempel på en regel er: Sygdom: Du skal møde op og melde dig syg ved morgenmaden i spisesalen. Forældrene kan så svare om de anser denne regel for at være: Meget god God Middel Mindre god Dårlig. Der er altså benyttet en 5 trins skala som svarmulighed. Skolen har pt 35 elever. Der sendes spørgeskema til 63 forældre, der alle er oprettet på Forældreintra. Få elever har ingen eller kun en forældre. Begge forældre spørges, hvor der er været mulighed for det. Herunder ses følgebrev til forældrene: Kære forældre Rødding Fri Fagskole skal hver år lave en selvevaluering, hvor vi evaluerer på en del af skolens aktivitet. Vi har i år valgt at undersøge jer forældres syn på skolens regler. Formålet er at få svar på, i hvilken grad Rødding Fri Fagskoles regelsæt harmonerer med de forventninger som i forældre har til den skole, der i en periode har ansvaret for deres børn / unge. Spørgeskemaet skulle være tilgængelig under fanen Links Der kan svares indtil fredag Det vil være en meget stor hjælp, hvis du / i vil besvare spørgeskemaet. På forhånd tak. OBS. Vær opmærksom på at i det øjeblik du aktiverer spørgeskemaet, skal du gøre det færdigt. Du kan altså ikke vende tilbage og forsætte senere. Jeg vil tro det tager ca. 20 minutter at udfylde. Hilsen Jens Chr. Mortensen (ansvarlig for årets selvevaluering) Da der kun var kommet få besvarelser den 10-11, blev fristen forlænget til den og der blev sendt en besked ud med opfordring til at svare. Dette blev gentaget igen efter en uge, så den endelig frist for svar blev den

8 5. DATABEHANDLING Skolen har pt. 35 elever. Der har været mulighed for at spørge 63 forældre, der alle er oprettet på Forældreintra. Få elever har ingen eller kun en forældre. Begge forældre er spurgt, hvor der har været mulighed for det. Systemet i Forældreintra har en sladrefunktion hvor man kan se hvornår den enkelte forældre har været på Forældreintra sidst. Heraf fremgår det tydeligt, at i de fleste hjem er det den ene forældre, der er bruger af Forældreintra. Det var derfor også urealistisk at have forventninger om tilnærmelsesvis 63 svar. Det var mere realistisk med et svar fra hver forældrepar. Altså 35 svar = 35 elever, hvilket også var tanken. Dette er dog ikke blevet præciseret i følgebrevet til spørgeskemaundersøgelsen. Hvilket så har betydet at for 3 elever har begge forældre svaret og begge forældres svar er talt med. Dette påvirker validiteten. Jeg kunne have taget højde for dette, ved at bede forældre, der bor sammen kun give et svar pr husstand. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen er 17 besvarelser fra forældre/ papforældre til 14 elever. Det vil sige at pårørende til 14 elever har svaret ud af 35 potentielle. Dette giver en svarprocent på 40%. En meget lav svarprocent. Vi opererer altså med et noget spinkelt datamateriale i dette års selvevaluering, hvilket betyder noget for hvor brugbart materialet / resultatet er. Der er stor statistisk usikkerhed, idet vi ikke ved hvad forældre til de øvrige 21 elever ville have svaret. Eller for den sags skyld den anden forældre til de elever, hvor en forældre har svaret. Forældreintra tæller automatisk svarene sammen og omregner svarene til procent. 6. RESULTAT - Tolkning og vurdering Forældre til 14 elever ud af 35 potentielle elevers forældre har svaret. Det giver en svarprocent på 40 %. Der er som nævnt benyttet en 5 trins skala som svarmulighed: Meget god God Middel Mindre god Dårlig. Når alle besvarelserne ligger i kategorierne Meget god eller God, vurderes det, at der i høj grad er harmoni mellem skolens regelsæt og forældrenes forventninger til et regelsæt. Dette gælder for 29 af 39 regler i regelsættet. Dette svarer til 74 % af reglerne. De øvrige 36 % = 10 regler er vist herunder: Ved de første 6 regler af de 10 herunder, er der en enkelt forældre der svarer middel eller mindre god. At en enkelt forældre svarer middel eller mindre god ser jeg ikke som alarmerende. Ved de sidste 4 regler er der mellem 2 og 4 forældre der svarer middel, mindre god eller dårlig. Dette bør måske give anledning til selvransagelse (se anbefalinger side 9). 7

9 Nøgler: Du har ansvaret for din nøgle og du må ikke låne den ud. Mister du din nøgle skal du betale for en ny, som koster 250,- kr. Meget god 16 svar 94% God 0 svar 0% Mindre god 1 svar 6% Indetid: fredag-lørdag skal du være i egen bolig kl ,- alle øvrige dage skal du være i din elevbolig senest kl Meget god 14 svar 82% Mandag, tirsdag og torsdag må du have gæster fra kl til Meget god 12 svar 71% God 4 svar 24% Søndag må du have gæster til kl Meget god 13 svar 76% God 3 svar 18% PC, consol, TV mv. Hvis du har forsømmelse på grund af ovenstående skal du fjerne PC og lign. fra din bolig. Meget god 13 svar 76% God 3 svar 18% Mobiltelefon: Ved overtrædelse af reglerne skal du aflevere din mobil på medarbejderrum i mindst 1 døgn. 8

10 Meget god 14 svar 82% Tilmelding til weekends på skolen skal ske senest onsdag kl Meget god 9 svar 56% God 4 svar 25% Middel 3 svar 19% Du skal medbringe TV, hvis dette ønskes. Meget god 12 svar 71% God 3 svar 18% Dårlig 1 svar 6% Sygdom: Du skal møde op og melde dig syg ved morgenmaden i spisesalen. Meget god 9 svar 53% God 5 svar 29% Middel 2 svar 12% Dårlig 1 svar 6% Tandlægebesøg: Skal du klare i din fritid, eller hos den lokale tandlæge: Meget god 6 svar 35% God 7 svar 41% Middel 3 svar 18% Dårlig 1 svar 6% 7. KONKLUSION OG ANBEFALINGER 9

11 Selvevalueringen har i år haft fokus på i hvilken grad Rødding Fri Fagskoles regelsæt harmonerer med de forventninger som forældrene har. Konklusionen må være, at generelt harmonerer skolens regelsæt godt med forældrenes forventninger. Forældrene er blevet bedt om at vurdere skolens 39 regler. Vurderingen, fra de forældre der har svaret, er at forældrene vurderer 29 regler af 39, som værende meget god eller god. Der er 6 regler hvor en enkelt forældre svarer middel eller mindre god. Og så er der 4 regler hvor mellem 2 og 4 forældre svarer middel, mindre god eller dårlig. Jeg vil anbefale at man på et Pædagogisk møde ser på selvevalueringens resultat generelt og mere specifikt tager stilling til de 4 regler hvor der svares middel, mindre god eller dårlig. At der vurderes hvorvidt resultatet giver anledning til, at disse 4 regler bør ændres, eller om der skal kommunikeres bedre ud til forældrene, hvorfor vi har denne / disse regler. Selv om datamaterialet er spinkelt giver det formodentlig en pejling om forældrenes syn på skolens regelsæt. Og da en del forældre har brugt tid på at besvare et spørgeskema, bør de naturligvis have en tilbagemelding, der fortæller om resultatet. Dette kunne fx gøres i et nyhedsbrev, hvor skolen fortæller om resultatet af selvevalueringen, fortæller at der synes at være fælles fodslag omkring reglerne, men at der dog er 4 regler der ses knapt så positivt på, hvorefter reglerne nævnes og der forklares hvorfor skolen har disse regler. Bilag 1 10

12 KOST OG TEKSTILSKOLEN VÆRDIGRUNDLAG (indskrevet i skolens vedtægter 2002) Elevernes personlige udvikling er det centrale i Kost og Tekstilskolens undervisning og samvær. Gennem personlige udfordringer som selvrefleksion, ansvarlighed, initiativ, mod og accept af forskellighed støttes og styrkes elevernes udvikling. Der lægges i særlig grad vægt på udvikling af elevernes social- og handlekompetencer. Social kompetence forstået som evnen og viljen til at deltage i det sociale og kulturelle liv samt at skelne i den sociale og kulturelle virkelighed og overskue konsekvenserne. Handlekompetence forstået som evnen og viljen til at handle i eget liv samt at overveje konsekvenserne af handlingerne. Undervisningen og samværet skal desuden give eleverne en forståelse af demokrati. Et demokrati som fordrer den enkeltes personlige engagement i fællesskaber, der bygger på frisind og accept af forskellighed. Kost og Tekstilskolen er en husholdnings- og håndarbejdsskole. Bilag 2 11

13 GODT AT VIDE Mødepligt: Du har mødepligt til al undervisning, pligter, måltider og til fællesarrangementer. Du skal møde frisk og veludhvilet. Måltider: Du har mødepligt til måltider i spisesalen. Vi forventer, at du udviser respekt for måltidet og smager på maden. Du skal på skift hjælpe til med morgenmad, opvask, aftensmad og oprydning. Fritagelse: Hvis du skal have fri spørger du din forstander eller din kontaktlærer. Elevboliger: - Nøgler: Du har ansvaret for din nøgle og du må ikke låne den ud. Mister du din nøgle skal du betale for en ny, som koster 250,- kr. - Indetid: fredag-lørdag skal du være i egen bolig kl ,- alle øvrige dage skal du være i din elevbolig senest kl Sove: Du skal sove i din egen seng. - Rygning: Rødding Fri Fagskole er røgfri. Der henvises til rygepladser. - Stearinlys: er forbudt på grund af brandfare. - Din bolig: Du skal holde din bolig pæn og ryddelig. Hvis du har ødelagt noget skal du betale for reparation. Du skal altid låse når du går fra din bolig. Skolens bolig er møbleret, der må ikke medbringes ekstra møbler. Dog skal du medbringe TV, hvis dette ønskes. - PC, consol, TV mv.: Under eget ansvar må du medbringe dine personlige ting på skolen. Du skal vise, at du kan håndtere din fritid med brugen af dine apparater, uden at det går ud over dit fremmøde til skolegang. Hvis du har forsømmelse på grund af ovenstående skal du fjerne PC og lign. fra din bolig. Alkoholpolitik: Du må på intet tidspunkt opbevare eller drikke alkohol i elevboligen. Elevrådet kører café fra oktober, hvor der kan købes drikkevarer, som må nydes i caféen. Vold: Du må ikke være voldelig og true andre. Skolen griber ind over for vold og trusler. Det er alene skolen, der bedømmer, om en handling er at betragte som vold eller en trussel. Narkotika: Det er forbudt at besidde og indtage narkotika i Danmark. Det gælder også på Rødding Fri Fagskole. Gæster: - Du har ansvaret for de gæster, du lukker ind på skolen. Du skal tage dig af din gæst. Du præsenterer din gæst for vagtlærer. - Du har ansvaret for at gæsterne overholder skolens regler. - Mandag, tirsdag og torsdag må du have gæster fra kl til Fredag og lørdag må du have gæster til kl Søndag må du have gæster til kl Fredag og lørdag må du have en overnattende gæst. Navnet på gæsten skal du skrive på weekendlisten. Du skal præsentere din gæst for vagtlæreren. Ønsker du mere end en gæst skal du spørge forstanderen. - Du må ikke have gæster i en bliveweekend, og når der er fællesarrangementer. - Din gæst skal spise med til alle måltider. Det koster 10,- kr. pr. måltid. 12

14 Tilmelding til weekends på skolen: Det skal ske senest onsdag kl Ansvar: Ødelægger du skolens ting, skal du erstatte det. Hvis du har en privat ansvars- og indboforsikring dækker den evt. skaderne. Skolens forsikring dækker ikke. Sygdom: Du skal møde op og melde dig syg ved morgenmaden i spisesalen. Bliver du syg i weekends derhjemme ringer du til vagtlærer senest søndag kl på tlf Vask: Der er god adgang til vaskemaskine og tørretumbler. Skolen påtager sig ikke noget ansvar for tøj, der bliver væk. Mobiltelefon: - Du må have din mobiltelefon på lydløs, men må ikke besvare opkald i undervisning, ved måltider, ved pligter og ved arrangementer. - Du må ikke fotografere, filme eller optage andre hvis de ikke vil have det. - Du må slet ikke fotografere i omklædningsrum, baderum, elevbolig, hvor folk ikke er fuldt påklædt. - Du må ikke skrive eller sende mobbe-sms er. Konsekvens: Ved overtrædelse skal du aflevere din mobil på medarbejderrum i mindst 1 døgn. Trådløst internet: Der er trådløs internet på skolen. Det lukker ned kl hver dag, og åbner næste morgen kl Lægebesøg: Telefon Tandlægebesøg: Skal du klare i din fritid, eller hos den lokale tandlæge: Dentist.dk Rødding Postadresse: Din post skal adresseres til: Rødding Fri Fagskole dit navn Rødding Præstegårdsvej 11, 6630 Rødding Cykler: Du skal stille din cykel i cykelkælderen og låse den. Døren til cykelkælderen skal låses efter dig. Bilag 3 13

15 RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Kære forældre Rødding Fri Fagskole skal hver år lave en selvevaluering, hvor vi evaluerer på en del af skolens aktivitet. Vi har i år valgt at undersøge forældres syn på skolens regler. Formålet er at få svar på, i hvilken grad Rødding Fri Fagskoles regelsæt harmonerer med de forventninger som i forældre har til den skole, der i en periode har ansvaret for deres børn / unge. Vi skal gerne have dit svar senest fredag den Det vil være en meget stor hjælp, hvis du / i vil besvare spørgeskemaet. På forhånd tak. Hilsen Jens Chr. Mortensen (ansvarlig for årets selvevaluering) Du har mødepligt til al undervisning, pligter, måltider og til fællesarrangementer. Meget god 15 svar 88% Du skal møde frisk og veludhvilet op til al undervisning, pligter, måltider og til fællesarrangementer. Meget god 15 svar 88% Du har mødepligt til måltider i spisesalen. Meget god 13 svar 76% God 4 svar 24% Vi forventer, at du udviser respekt for måltidet og smager på maden. Meget god 15 svar 88% 14

16 Du skal på skift hjælpe til med morgenmad, opvask, aftensmad og oprydning. Meget god 15 svar 88% Fritagelse: Hvis du skal have fri spørger du din forstander eller din kontaktlærer. Meget god 14 svar 88% Nøgler: Du har ansvaret for din nøgle og du må ikke låne den ud. Mister du din nøgle skal du betale for en ny, som koster 250,- kr. Meget god 16 svar 94% God 0 svar 0% Mindre god 1 svar 6% Indetid: fredag-lørdag skal du være i egen bolig kl ,- alle øvrige dage skal du være i din elevbolig senest kl Meget god 14 svar 82% Sove: Du skal sove i din egen seng. Meget god 13 svar 81% God 3 svar 19% Du har ansvaret for de gæster, du lukker ind på skolen. Du skal tage dig af din gæst. Du præsenterer din gæst for vagtlærer. 15

17 Meget god 15 svar 88% Du har ansvaret for at gæsterne overholder skolens regler. Meget god 14 svar 88% Mandag, tirsdag og torsdag må du have gæster fra kl til Meget god 12 svar 71% God 4 svar 24% Fredag og lørdag må du have gæster til kl Meget god 12 svar 71% God 5 svar 29% Søndag må du have gæster til kl Meget god 13 svar 76% God 3 svar 18% Fredag og lørdag må du have en overnattende gæst. Navnet på gæsten skal du skrive på weekendlisten. Du skal præsentere din gæst for vagtlæreren. Ønsker du mere end en gæst skal du spørge forstanderen. 16

18 Meget god 15 svar 88% Du må ikke have gæster i en bliveweekend, og når der er fællesarrangementer. Meget god 14 svar 82% God 3 svar 18% Tilmelding til weekends på skolen skal ske senest onsdag kl Meget god 9 svar 56% God 4 svar 25% Middel 3 svar 19% Rygning: Rødding Fri Fagskole er røgfri. Der henvises til rygepladser. Meget god 16 svar 94% God 1 svar 6% Stearinlys er forbudt på grund af brandfare. Meget god 17 svar 100% God 0 svar 0% Du skal holde din bolig pæn og ryddelig. Hvis du har ødelagt noget skal du betale for reparation. Meget god 15 svar 88% Du skal altid låse når du går fra din bolig Meget god 16 svar 94% 17

19 God 1 svar 6% Du skal medbringe TV, hvis dette ønskes. Meget god 12 svar 71% God 3 svar 18% Dårlig 1 svar 6% PC, consol, TV mv.: Under eget ansvar må du medbringe dine personlige ting på skolen. Meget god 13 svar 76% God 4 svar 24% PC, consol, TV mv. Hvis du har forsømmelse på grund af ovenstående skal du fjerne PC og lign. fra din bolig. Meget god 13 svar 76% God 3 svar 18% Alkoholpolitik: Du må på intet tidspunkt opbevare eller drikke alkohol i elevboligen Meget god 15 svar 94% God 1 svar 6% Vold: Du må ikke være voldelig og true andre. Det er alene skolen, der bedømmer om en handling er at betragte som vold eller en trussel. Meget god 14 svar 82% God 3 svar 18% Narkotika: Det er forbudt at besidde og indtage narkotika i Danmark. Det gælder også på Rødding Fri Fagskole. 18

20 Meget god 17 svar 100% God 0 svar 0% Ansvar: Ødelægger du skolens ting, skal du erstatte det. Hvis du har en privat ansvars- og indboforsikring dækker den evt. skaderne. Skolens forsikring dækker ikke. Meget god 15 svar 88% Sygdom: Du skal møde op og melde dig syg ved morgenmaden i spisesalen. Meget god 9 svar 53% God 5 svar 29% Middel 2 svar 12% Dårlig 1 svar 6% Sygdom: Bliver du syg i weekends derhjemme ringer du til vagtlærer senest søndag kl på tlf Meget god 14 svar 82% God 3 svar 18% Vask: Der er god adgang til vaskemaskine og tørretumbler. Skolen påtager sig ikke noget ansvar for tøj, der bliver væk. Meget god 12 svar 71% God 5 svar 29% Mobiltelefon: - Du må have din mobiltelefon på lydløs, men må ikke besvare opkald i undervisning, ved måltider, ved pligter og ved arrangementer. Meget god 13 svar 76% 19

21 God 4 svar 24% Mobiltelefon: Du må ikke fotografere, filme eller optage andre hvis de ikke vil have det. Meget god 17 svar 100% God 0 svar 0% Mobiltelefon: Du må slet ikke fotografere i omklædningsrum, baderum, elevbolig, hvor folk ikke er fuldt påklædt. Meget god 16 svar 100% God 0 svar 0% Mobiltelefon: Du må ikke skrive eller sende mobbe-sms er. Meget god 17 svar 100% God 0 svar 0% Mobiltelefon: Ved overtrædelse af reglerne skal du aflevere din mobil på medarbejderrum i mindst 1 døgn. Meget god 14 svar 82% Trådløst internet: Der er trådløs internet på skolen. Det lukker ned kl hver dag, og åbner næste morgen kl Meget god 14 svar 82% God 3 svar 18% Tandlægebesøg: Skal du klare i din fritid, eller hos den lokale tandlæge: 20

22 Meget god 6 svar 35% God 7 svar 41% Middel 3 svar 18% Dårlig 1 svar 6% Cykler: Du skal stille din cykel i cykelkælderen og låse den. Døren til cykelkælderen skal låses efter dig. Meget god 17 svar 100% God 0 svar 0% Skriv venligst yderlige kommentarer her: 21

SELVEVALUERING 2014/15

SELVEVALUERING 2014/15 SELVEVALUERING 204/5 Evalueringsspørgsmål: I hvor høj grad opnår skolens elever faglige kompetencer, så de selvstændig kan klare egen husholdning? Model: Med udgangspunkt i Målopfyldelsesevaluering Rødding

Læs mere

VELKOMMEN TIL MUNKEGÅRDEN

VELKOMMEN TIL MUNKEGÅRDEN VELKOMMEN TIL MUNKEGÅRDEN Elevhåndbog Tilhører: DIN DAGLIGDAG Godt du kom Du møder naturligvis frisk og veludhvilet til. Arbejdstøj Du vil få udleveret det arbejdstøj og fodtøj, der er nødvendigt for den

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Retningslinjer for Risskov Efterskole Risskov, April 2019

Retningslinjer for Risskov Efterskole Risskov, April 2019 Retningslinjer for Risskov Efterskole Risskov, April 2019 BADEREGLER Som elev har du efter anvisning fra tilsynslærer mulighed for at tage til stranden og bade. Hvis du ønsker at bade, kan dette kun ske

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Velkommen til SKOLEHJEMMET

Velkommen til SKOLEHJEMMET Velkommen til SKOLEHJEMMET VELKOMMEN til Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Skolehjemmet er for dig som følger et af vores uddannelsesforløb. Her kan du bo og leve i et fællesskab med ca. 300 andre elever.

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

GODT AT VIDE. Rødding Fri Fagskole. for forældre til elever på. Rødding Fri Fagskole * Rødding Præstegårdsvej 11 * 6630 Rødding * tlf.

GODT AT VIDE. Rødding Fri Fagskole. for forældre til elever på. Rødding Fri Fagskole * Rødding Præstegårdsvej 11 * 6630 Rødding * tlf. Pr. juli 2014 GODT AT VIDE for forældre til elever på Rødding Fri Fagskole Rødding Fri Fagskole * Rødding Præstegårdsvej 11 * 6630 Rødding * tlf. 74 84 25 00 INDHOLD SIDE VEDTÆGT 3 FORMÅL 3 VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2018/ 2019 1 PAKKELISTE: Når du kommer til efterskolen skal du medbringe: Almindeligt tøj, badetøj, fodtøj til længere gåture og regntøj. Desuden liggeunderlag

Læs mere

INFORMATIONER STUK Vestergade 8, 6520 Toftlund Tlf

INFORMATIONER STUK Vestergade 8, 6520 Toftlund Tlf INFORMATIONER STUK Vestergade 8, 6520 Toftlund Tlf. 74 83 20 62 www.kostskolen.dk Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder

Læs mere

INFOFOLDER SKOLEHJEMMET I AUDEBO

INFOFOLDER SKOLEHJEMMET I AUDEBO INFOFOLDER SKOLEHJEMMET I AUDEBO AMU Audebo afdelingen Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk 2 3 VELKOMMEN TIL SKOLEHJEMMET Vi håber, du får et godt kursusophold på EUC Nordvestsjælland. Du skal have et godt

Læs mere

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2014-2015 Indledning Sorø Husholdningsskole (SH) har i slutningen af skoleåret 2014/2015 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER 2018-19 INDHOLD Indledning... 1 Studieaktivitet... 2 Ordensregler... 3 Erstatningsansvar... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole. Skoleåret 2019/ 2020

Velkommen til Billeshave Efterskole. Skoleåret 2019/ 2020 Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2019/ 2020 1 PAKKELISTE: Når du kommer til efterskolen skal du medbringe: Almindeligt tøj, badetøj, fodtøj til længere gåture og regntøj. Håndklæder og toiletsager.

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Velkommen til Lysbro

Velkommen til Lysbro Velkommen til Lysbro Målsætning: At hjælpe den enkelte beboer til størst mulig selvstændighed på flest mulige livsområder GodrumGruppens udslusningsafdeling Lysbro Herningvej 44, 8600 Silkeborg Tlf: 38415302

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 lærere VELKOMMEN HJERTELIG VELKOMMEN Vi er glade for at netop I har valgt Halvorsminde Efterskole 1.0. I er med på det første hold, hvor rammerne og indholdet i høj grad

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Det overordnede mål med skolens ordensregler er at skabe god adfærd i hverdagen til gavn for den enkelte og for fællesskabet

Det overordnede mål med skolens ordensregler er at skabe god adfærd i hverdagen til gavn for den enkelte og for fællesskabet Midtskolen Skolebestyrelsen Princip nr. 5 Dato for vedtagelse: 06.08.2017 Princip vedrørende: Ordensregler Formål: Det overordnede mål med skolens ordensregler er at skabe god adfærd i hverdagen til gavn

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER 2019-20 INDHOLD Indledning... 1 Studieaktivitet... 2 Ordensregler... 3 Erstatningsansvar... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Sanktioner... 6 Klageprocedure... 6 Vald.

Læs mere

FREJAS HAVES HUSREGLER & DAGSSTRUKTUR 2018

FREJAS HAVES HUSREGLER & DAGSSTRUKTUR 2018 FREJAS HAVES HUSREGLER & DAGSSTRUKTUR 2018 Frejas Have skal være et trygt og rart sted for alle børn og unge, personale og gæster. Husorden og dagsstruktur har til formål at sikre et minimum af trivsel

Læs mere

Nyhedsbrev Januar - februar 2009 Ungdomsklubben Langeskov - Strandgård

Nyhedsbrev Januar - februar 2009 Ungdomsklubben Langeskov - Strandgård Nyhedsbrev Januar - februar 2009 Ungdomsklubben Langeskov - Strandgård Mandag den 5. Tirsdag den 6. Onsdag den 7. Torsdag den 8. Strandgård 7. klasse aften, kun adgang for 7. klasser Film hygge, svømning

Læs mere

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole Når du starter på en ny skole eller på et nyt arbejde, er der altid nogle ting, som er godt at vide og som skal ordnes, inden du starter. Sådan er det også her

Læs mere

Overordnede ipad regler på Grønnemose skole. Den lånte ipad er Gladsaxe kommunes ejendom og må ikke udlejes eller overdrages til andre end eleven.

Overordnede ipad regler på Grønnemose skole. Den lånte ipad er Gladsaxe kommunes ejendom og må ikke udlejes eller overdrages til andre end eleven. Ipads på Grønnemose skole - Gladsaxe Kære forældre og elever på Grønnemose skole Vi har alle fået en Ipad. Den er først og fremmest til pædagogiske formål med henblik på at understøtte elevernes læring.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Husregler på Bakkegården de sikrede afdelinger

Husregler på Bakkegården de sikrede afdelinger Husregler på Bakkegården de sikrede afdelinger Husregler for de sikrede afdelinger på Bakkegården Social adfærd og omgangstone Det forventes, at vi taler pænt og respektfuldt til hinanden. Det forventes,

Læs mere

Odsherreds Efterskole. Elevreglement!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Revideret august Odsherreds Efterskole BEDRE FREM

Odsherreds Efterskole. Elevreglement!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Revideret august Odsherreds Efterskole BEDRE FREM Odsherreds Efterskole Elevreglement!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Revideret august 2018 BEDRE FREM Odsherreds Efterskole 1 Elev reglement Kære elever og forældre Vi er 200 mennesker på Odsherreds Efterskole.

Læs mere

Velkommen til Bethesda

Velkommen til Bethesda Velkommen til Bethesda Velkommen til Bethesda. Vi glæder os til at være sammen med dig og din familie. I denne pjece er der nyttige informationer til dig om dagligdagen, husregler og alt det praktiske

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

Velkommen til Sølager HUSORDEN. Gældende for afdelingerne på Sølager: Buen, Spidsen og Udsigten

Velkommen til Sølager HUSORDEN. Gældende for afdelingerne på Sølager: Buen, Spidsen og Udsigten Velkommen til Sølager HUSORDEN Gældende for afdelingerne på Sølager: Buen, Spidsen og Udsigten På Sølager bor du ikke alene, derfor er der en husorden, der gør det nemmere at bo mange sammen. Medarbejderne

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016

Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016 Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016 www.medieskolen.dk 1 1.8.2016 VELKOMMEN TIL MEDIESKOLEN Du er nu tilmeldt som elev på Medieskolen, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig og lære dig at kende.

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Information og idebog til kontaktforældre

Information og idebog til kontaktforældre Information og idebog til kontaktforældre Dybkærskolen Arendalsvej 271 Silkeborg www.dybkaerskolen.dk www.dybkæerskolen.silkeborg.dk Kære kontaktforældre! Allerførst tak fordi I har sagt ja til at tage

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

Nordfyns Højskole. Lange kurser.

Nordfyns Højskole. Lange kurser. Nordfyns Højskole Lange kurser www.nordfyns.nu Om skolen Nordfyns Højskole er en hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. Skolen er omgivet af skøn natur, der opfordrer

Læs mere

Idrætsefterskole. I det følgende kapitel skal vi forsøge at give svar på nogle af de mange spørgsmål, der vil opstå i løbet af skoleåret.

Idrætsefterskole. I det følgende kapitel skal vi forsøge at give svar på nogle af de mange spørgsmål, der vil opstå i løbet af skoleåret. Idrætsefterskole Gørlev Idrætsefterskole fra A til Å I det følgende kapitel skal vi forsøge at give svar på nogle af de mange spørgsmål, der vil opstå i løbet af skoleåret. Besøg på skolen. I forbindelse

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Skåde

Velkommen. til skolehjemmet i. Skåde Velkommen til skolehjemmet i Skåde Skolehjemsassistenter Grith Bertelsen Vivi Kjærsgaard Betina Fravsbøl Rasmus Gundelach Jan Lohse Sørensen Reception dag og nat RECEPTIONISTER Infosedlen På værelserne

Læs mere

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Selvevaluering 2017 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2017... 4 Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Inden skolestart... 6 I løbet af skoleåret... 6 Indplacering

Læs mere

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Selvevaluering 2017 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2017... 4 Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Inden skolestart... 6 I løbet af skoleåret... 6 Indplacering

Læs mere

SCA-øvelse: IND. SCA-øvelse: IND

SCA-øvelse: IND. SCA-øvelse: IND Fortæl om en eller flere konkrete opgaver hjemmefra, der er løst (fx plænen er slået/der er lukket for vandet i sommerhuset). repeteres sammen] (fx brug af papir og blyant). [primært sengeafsnit] Fortæl,

Læs mere

Information til forældre

Information til forældre Pc er i skolen Information til forældre 2018/19 August 2018 Information til forældre Pc er til alle elever 2018/19 Kære forældre Nyborg Kommune har valgt at indføre pc er til alle elever. Det betyder,

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE

VELKOMMEN TIL BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Nørremarken 21 6360 Tinglev Telefon 45 90 69 00 Telefax 74 64 40 72 brts@brs.dk www.brs.dk VELKOMMEN TIL BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE Skolen og dens medarbejdere

Læs mere

Velkommen til Øse Efterskole. - Ordensregler:

Velkommen til Øse Efterskole. - Ordensregler: Velkommen til Øse Efterskole. - Ordensregler: De fire store: 1. Nul euforiserende stoffer: Ingen elever må ryge hash eller indtage andre forme for narkotika, mens de er elever på skolen. Ved mistanke informeres

Læs mere

Velkomst til nye forældre.

Velkomst til nye forældre. Velkomst til nye forældre. Kære forældre. I står nu med Lyreskovskolens SFO-skrivelse i hånden. Vi ønsker gennem denne skrivelse at informere Jer og jeres børn, om det at gå i SFO efter skoletid. Alle

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Skalmejeskolen. Forældrehåndbog. En alfabetisk gennemgang af nogle af hverdagens spørgsmål i tilknytning til Skalmejeskolen.

Skalmejeskolen. Forældrehåndbog. En alfabetisk gennemgang af nogle af hverdagens spørgsmål i tilknytning til Skalmejeskolen. Skalmejeskolen Forældrehåndbog En alfabetisk gennemgang af nogle af hverdagens spørgsmål i tilknytning til Skalmejeskolen. September 2018 Skalmejeskolen skal være en af de bedste skoler, der findes. På

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

VÆRD AT VIDE. Velkommen til. barselsophold på Afsnit 105

VÆRD AT VIDE. Velkommen til. barselsophold på Afsnit 105 VÆRD AT VIDE Velkommen til barselsophold på Afsnit 105 Vi har her samlet en række praktiske informationer til dig om hverdagen og tilbuddene på afsnittet. Du er velkommen til at spørge os, hvis der er

Læs mere

Fælles dannelsesmål og handleplan for Tibberupskolen klasse

Fælles dannelsesmål og handleplan for Tibberupskolen klasse Fælles dannelsesmål og handleplan for Tibberupskolen 0. 3. klasse Side 1 af 8 Ifølge Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 154 af 1. marts 2001 1 stk. 5 skal hensynet til undervisningens fremme

Læs mere

ELEVER OG FORÆLDRE Efterskolen på Refsnæs

ELEVER OG FORÆLDRE Efterskolen på Refsnæs ELEVER OG FORÆLDRE Efterskolen på Refsnæs Den nationale efterskole for unge med synsnedsættelse (8., 9. og 10. kl.) Indholdsfortegnelse Efterskolen for dig, som er ung og har en synsnedsættelse 03 Hvad

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014 Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit Velkommen Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer 12 Januar 2014 Indhold Velkommen...4 Inden du starter..5 Personalets vagtskifte...6 Opholdet.7

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Sammen skaber vi en fantastisk skole Forventninger til skole-hjem samarbejdet

Sammen skaber vi en fantastisk skole Forventninger til skole-hjem samarbejdet Sammen skaber vi en fantastisk skole Forventninger til skole-hjem samarbejdet Faglighed og fællesskab Velkommen til Hellebækskolen Det er med stor glæde, at vi byder jer forældre og elever velkommen på

Læs mere

Antimobbepolitik for Rosenkilde Skole Februar 2018

Antimobbepolitik for Rosenkilde Skole Februar 2018 Antimobbepolitik for Rosenkilde Skole Februar 2018 Vi vil med vores antimobbepolitik sikre elevernes trivsel i deres skolegang på Rosenkilde Skole. Den skal hjælpe os med at skabe læringsmiljøer, der sikrer,

Læs mere

Når dit barn ikke kommer i skole

Når dit barn ikke kommer i skole Når dit barn ikke kommer i skole - anbefalinger fra "Projekt Tilbage Til Skole" Esbjerg Vælg farve Vælg billede Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland Esbjerg Hvorfor er skolegang vigtig? Det at gå i skole

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt blive gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

Magleby Efterskole. Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012

Magleby Efterskole. Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012 Magleby Efterskole Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012 Bemærk at der nederst i dette nyhedsbrev er evaluering, som vi beder Jer forældre om at deltage i. Omberegning af elevstøtten Til glæde for de

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Beboerhåndbog Senest opdateret 23. nov

Beboerhåndbog Senest opdateret 23. nov Beboerhåndbog Senest opdateret 23. nov. 2017 1 Indhold Velkommen på Grennessminde... 3 Om Bo- og opholdsstedet... 3 Intensivt tilbud... 3 Standard tilbud... 4 Udslusningstilbud... 4 Medarbejdere og vagttelefon...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

SKOLEHJEMMET - ET GODT STED AT VÆRE

SKOLEHJEMMET - ET GODT STED AT VÆRE SKOLEHJEMMET - ET GODT STED AT VÆRE VELKOMMEN TIL DIT NYE HJEM Vi ønsker dig hjertelig velkommen på TECHCOLLEGEs skolehjem. TECHCOLLEGE har dagligt ca. 4.500 elever, hvoraf ca. 250 bor på skolehjemmet.

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Pædagogisk målsætning på Dia Privatskole

Pædagogisk målsætning på Dia Privatskole ORDENSREGLER 2018 På DIA Privatskole er det vores vision at skabe en skole, hvor alle trives fagligt og socialt og oplever personlig udvikling i et ligeværdigt, respektfuldt og anerkendende miljø, der

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere