Økonomi Ingen bemærkninger, idet indsatserne efter vandområdeplanerne forudsættes afholdt af staten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi Ingen bemærkninger, idet indsatserne efter vandområdeplanerne forudsættes afholdt af staten."

Transkript

1 Notatark Sagsnr K Sagsbehandler Niels Rauff Indstillingsnotat Åben overskrift Overskrift Høring af udkast til vandområdeplaner for Beslutningstema Udvalget for Teknik, PKØ og Byrådet skal tage stilling til udkast til Hedensted Kommunes høringssvar til udkast til vandområdeplaner Økonomi Ingen bemærkninger, idet indsatserne efter vandområdeplanerne forudsættes afholdt af staten. Personale Ingen bemærkninger, idet udgifter til personaleforbrug ved realisering af indsatserne efter vandområdeplanerne forudsættes afholdt af staten. Historik Orientering om høring af vandområdeplaner , Teknisk Udvalg den 3. marts Byrådet vedtog den 27. august 2014 forlag til indsatsprogram for vandløb. ( jr. Nr A ) Sagsfremstilling EUs vandrammedirektiv fastlægger bindende rammer for vandplanlægningen i EU s medlemslande. Direktivets overordnede mål er, at alt vand, overfladevand og grundvand inden udgangen af 2015 skal have opnået mindst god tilstand eller godt økologisk potentiale. For at indfri dette udarbejder staten vandområdeplaner og fastsætter mål og indsatser for det enkelte vandområde. Naturstyrelsen har fremsendt forslag til vandområdeplaner for 2. planperiode ( ) med tilhørende bekendtgørelser og miljøvurderinger i 6 måneders offentlig høring. Høringen afsluttes den 23. juni Der er udarbejdet et udkast til vandområdeplan hvert af de 4 vandområdedistrikter Danmark er inddelt i. Denne metodik er tilsvarende brugt i udkast til bekendtgørelser om Miljømål og Indsatsprogrammer. Det relevante materiale for Hedensted Kommune knytter sig til Vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Det relevante høringsmateriale for Hedensted Kommune udgør: Udkast til bekendtgørelse om Miljømål, med bilag 1, og 5 o Bilag 1 indeholder konkrete miljømål for vandløb, søer, kystvande, kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder og grundvand i Vandområdedistrikt Jylland og Fyn.

2 o Bilag 5 indeholder retningslinjer for Naturstyrelsens vejledende registrering af aktivitetszoner (havne, sejlrender og klappladser). Udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer, med bilag 1, 5 og 6 o Bilag 1 indeholder konkrete supplerende foranstaltninger for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn. o I Bilag 5 redegøres for hvilken lovgivning, der udmønter de grundlæggende foranstaltninger med henblik på beskyttelsen af vand. o I Bilag 6 redegøres for hvilken lovgivning, der udmønter de generelle supplerende foranstaltninger, der har til formål at beskytte og forbedre vandforekomster generelt i alle vandområdedistrikter. Forslag til vandområdeplan for hvert vandområdedistrikt, med tilhørende MiljøGIS, der viser relevante data om tilstand, mål, indsatser m.v. Miljøvurderinger af de fire planforslag De bindende elemeter fastsættes i de 2 udkast til bekendtgørelser om Miljømål og indsatsprogrammer, mens vandområdeplanen og tilhørende MiljøGis udgør et ikke bindende informationsmateriale. Fælles for Udkast til bekendtgørelse om Miljømål og Udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer Bekendtgørelserne fastlægger konkrete miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster og indsatsprogrammer for konkrete supplerende foranstaltninger for vandløb, søer, kystvande, kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder og punktkilder. Bekendtgørelserne fastlægger endvidere regler for hvorledes Miljømål og Indsatsprogrammer kan fraviges. Kompetencen til at fravige Miljømål og Indsatsprogrammer tillægges Miljøministeren uden klagemulighed for kommunen eller andre. Hedensted Kommune finder, at der med bekendtgørelserne gennemføres en centralisering af indsatsen for Vandområdeplanen og dens målopfyldelse. Hedensted Kommune frygter, at det vil medføre øget bureaukrati, og at det vil blive væsentligt vanskeligere at finde og gennemføre lokale, bæredygtige løsninger på lokale udfordringer. Hedensted Kommune finder også, at grundlæggende demokratiske principper om lokal forvaltning af lokale forhold og om klagemulighed tilsidesættes. Endelig finder Hedensted Kommune, at bestemmelserne er udtryk for en yderligere hierarkisk organisering af væsentlige samfundsmæssige udfordringer, som bedst løse gennem et vel forankret samarbejde mellem stat og kommune, borgere og virksomheder. I Vandplan udgør Vandplanens retningslinjer en ramme for kommunens administration med klagemulighed for staten og andre. Med bekendtgørelserne flyttes beslutningskompetencen til Miljøministeren (Naturstyrelsen) uden klagemulighed for kommunen eller andre. Hedensted Kommune er grundlæggende betænkelig ved dette. Retningslinjerne i Vandplan indeholder endvidere væsentlige kriterier for kommunes mere detaljerede administration, fx i retningslinje 39, der prioriterer befolkningens almindelige vandforsyning over andre hensyn i områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov. Kriterierne bortfalder med bekendtgørelsen, og beslutningskompetencen flyttes til Miljøministeren. 2

3 Udkast til bekendtgørelse om Miljømål Bekendtgørelsen fastlægger konkrete miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster. Miljømålene gælder for de overfladevandområder og grundvandsforekomster, der er omfattet af vandplanlægningen. Miljøministeren kan fravige miljømålene o hvis målet ikke kan nås på grund af overfladevandområdets fysiske karakteristika eller i grundvandsforekomstens niveau o hvis en ny bæredygtig menneskelig udviklingsaktivitet medfører, at det ikke er muligt at forebygge, at et områdes tilstand forringes fra høj tilstand til god tilstand. Miljøministeren kan træffe afgørelse om, at fravige miljømålene efter anmodning fra en myndighed og efter en konkret vurdering. Afgørelser truffet af miljøministeren i medfør af bekendtgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hedensted Kommune finder, at De overfladevandområder, der er omfattet af vandplanlægningen udgør de centrale og væsentligste dele af den samlede blå struktur i kommunen. De fastsatte miljømål for overfladevandområderne generelt er fornuftige og har et passende ambitionsniveau. Med en fokuseret national og kommunal fællesindsats vurderer vi, at miljømålene kan indfris med udgangen af De centrale grundvandsmagasiner, der forsyner Stouby, Barrit og Juelsminde, er ikke omfattet af vandplanlægningen. Det bør de være. De centrale grundvandsmagasiner, der forsyner Stouby, Barrit og Juelsminde bør målsættes til god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand. Opgørelsen af den kvantitative tilstand på Juelsmindehalvøen bør afspejle, at vandindvindingen flere steder udgør væsentlig mere end 35 % af den formodede grundvandsdannelse. Hedensted Kommune noterer sig i øvrigt med tilfredshed den indbyggede fleksibilitet, således at miljømålene kan fraviges ved bæredygtige udviklingsaktiviteter og ved ændringer i fysiske forhold i de målsatte områder. Udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer Bekendtgørelsen fastlægger konkrete indsatsprogrammer (konkrete supplerende foranstaltninger) for vandløb, søer, kystvande, kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder og punktkilder i Vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Indsatsprogrammerne gælder for de overfladevandområder og grundvandsforekomster, der er omfattet af vandplanlægningen. Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen skal gennemføre foranstaltninger, der er inden for styrelsernes ressort. o Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen kan gennemføre andre foranstaltninger end dem, der er fastlagt hvis andre foranstaltninger er dokumenterbart lige så miljø- og omkostningseffektive som de fastlagte foranstaltninger. Kommunerne skal gennemføre de foranstaltninger, der er inden for deres ressort. o Naturstyrelsen kan efter anmodning fra en kommune og efter en konkret vurdering træffe afgørelse om, at kommunen kan gennemføre andre foranstaltninger end dem, der er fastlagt, hvis andre foranstaltninger er dokumenterbart lige så miljø- og omkostningseffektive som de fastlagte foranstaltninger. Kommunerne kan ansøge om tilskud til sø- og vandløbsrestaureringer fra staten efter reglerne i nye bekendtgørelser, som udarbejdes i o Hvis en kommune ikke kan opnå tilsagn om tilskud til gennemførelse af foranstaltningen, er kommunen ikke forpligtet til at gennemføre denne. 3

4 Miljøministeren kan tillade, at Naturstyrelsen undlader at gennemføre foranstaltninger o hvis målet ikke kan nås på grund af overfladevandområdets fysiske karakteristika eller i grundvandsforekomstens niveau o hvis en ny bæredygtig menneskelig udviklingsaktivitet medfører, at det ikke er muligt at forebygge, at et områdes tilstand forringes fra høj tilstand til god tilstand. Ministeren kan efter anmodning fra en kommune og efter en konkret vurdering træffe afgørelse om, at kommunen tilsvarende kan undlade at gennemføre foranstaltninger. Statslige myndigheder, regioner og kommuner skal ved administration af lovgivningen i øvrigt forebygge forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster og sikre, at opfyldelse af de miljømål, der er fastlagt i bekendtgørelse om miljømål, ikke forhindres. Statslige myndigheder, regioner og kommuner skal inden for deres ressort foretage kildeopsporing af miljøfarlige forurenende stoffer i overfladevandområder, der ikke opfylder miljømålene, hvor miljøfarlige forurenende stoffer kan være årsag til at overfladevandområdet, eller andre overfladevandområder og grundvandsforekomster, ikke opfylder de fastlagte miljømål. Om nødvendigt skal myndigheden, hvis der er hjemmel hertil i den pågældende sektorlov, revidere meddelte godkendelser og tilladelser. I tilfælde af midlertidig forringelse af vandforekomsters tilstand, som skyldes naturlige eller ekstraordinære omstændigheder, skal Naturstyrelsen og kommuner inden for deres ressort forebygge yderligere forringelse af tilstanden, så vidt muligt genetablere den oprindelige tilstand og sikre, at målopfyldelse i andre vandforekomster ikke hindres. Afgørelser truffet af miljøministeren i medfør af bekendtgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hedensted Kommune finder, at Indsatsprogrammerne for overfladevandområderne er fornuftige og har et passende ambitionsniveau. Hedensted Kommune noterer sig tilfredshed, at indsatsprogrammet for vandløb er identisk med kommunens forslag til indsatsprogram, som er udarbejdet efter grundige drøftelser med 4 Vandråd. Med en fokuseret indsats vurderer vi, at miljømålene kan indfris med udgangen af Hedensted Kommune finder fortsat, at Staten har det fulde ansvar for finansieringen af indsatsen. Det bør derfor i bekendtgørelsens 6 stk. 2 præciseres, at kommunen ikke er forpligtet til at gennemføre en given foranstaltning, såfremt kommunen ikke kan opnå tilsagn om tilskud til fuld finansiering af foranstaltningen. Hedensted Kommune finder, at kravet om kildeopsporing og genoprettelse i bekendtgørelsens 9 udgør en væsentlig udvidelse af kommunernes forpligtelser. Bestemmelsen bør ikke vedtages uden forudgående drøftelse med KL. Hedensted Kommune noterer sig tilfredshed, den indbyggede fleksibilitet, således at kan fraviges bl. a. ved bæredygtige udviklingsaktiviteter, ved ændringer i fysiske forhold i de målsatte områder og ved manglende national finansiering. 4

5 Miljømål Miljømålene for økologisk tilstand, økologisk potentiale og for kemisk tilstand skal som udgangspunkt være indfriet med udgangen af 2015 (efter vandplan ), eller med udgangen af 2021 efter vandområdeplan Der er imidlertid en række undtagelser fra kravet om målopfyldelse med udgangen af 2021: Udskudt tidsfrist - Vandløb Udskudt tidsfrist - Kystvande Udskudt tidsfrist Grundvand Ingen høringsbemærkninger. 5

6 Konkrete miljømål Vandløb Alle vandløb omfattet af vandområdeplanen er målsat til god kemisk tilstand. Hovedparten af vandløbene er målsat til god økologisk tilstand. Enkelte mindre vandløb og delstrækninger af Gesager Å og Rohden Å er målsat til høj økologisk tilstand. Enkelte vandløb er målsat som kunstige eller stærkt modificerede med et godt økologisk potentiale. Miljømål for vandløb økologisk tilstand Miljømål for vandløb kemisk tilstand Kunstige eller stærkt modificerede vandløb Ingen høringsbemærkninger 6

7 Søer Samtlige søer i Hedensted Kommune er målsat til god kemisk tilstand og god økologisk tilstand. Samtlige søer er registreret som kunstige eller stærkt modificerede. Miljømål for søer økologisk tilstand Miljømål for søer kemisk tilstand Kunstige eller stærkt modificerede søer. (Søerne er kunstige) Ingen høringsbemærkninger 7

8 Kystvande Samtlige kystvande ved Hedensted Kommune er målsat til god tilstand. Alle kystvande betegnes naturlige. Miljømål for Kystvande kemisk tilstand Miljømål for Kystvande økologisk tilstand Kunstige eller stærkt modificerede Kystvande Ingen høringsbemærkninger 8

9 Grundvand Grundvandsmagasinerne i Hedensted Kommune er målsat til god tilstand for såvel kemisk som kvantitativ tilstand. Grundvandsmagasinerne ved Stouby, Barrit og Juelsminde er tilsyneladende ikke omfattet af bekendtgørelsen. Den kvantitative tilstand er opgjort til god tilstand i hele kommunen (undtagen et meget lille område ved Bøgballe). Heller ikke denne opgørelse omfatter de centrale grundvandsmagasiner, der forsyner Stouby, Barrit og Juelsminde med drikkevand. Vurderingen af den kvantitative tilstand på Juelsmindehalvøen er ikke i overensstemmelse med kommunens vurdering, idet vandindvindingen flere steder udgør væsentlig mere end 35 % af den formodede grundvandsdannelse. Forskellen mellem Naturstyrelsens og kommunens vurdering kan skyldes at magasinerne på Juelsmindehalvøen i vandområdeplanen er puljet med magasiner længere vestpå. Miljømål for Grundvand kemisk tilstand Miljømål for Grundvand kvantitativ tilstand 1. De centrale grundvandsmagasiner, der forsyner Stouby, Barrit og Juelsminde, bør målsættes til god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand. 2. Opgørelsen af den kvantitative tilstand på Juelsmindehalvøen bør afspejle at vandindvindingen flere steder udgør væsentlig mere end 35 % af den formodede grundvandsdannelse. 9

10 Konkrete indsatser Vandløb En lang række vandløb ikke lever op til miljømålene. De væsentligste årsager til, at vandløb ikke har en god miljømæssig tilstand er dårlige fysiske forhold og spildevandpåvirkning. Vandområdeplanernes indsatser er derfor rettet mod at forbedre de fysiske forhold og nedbringe spildevandsbelastningen. Indsatsen for at nedbringe spildevandsbelastningen behandles særskilt senere. Indsatsprogrammet for vandløb er i Hedensted Kommune identisk med Byrådets forslag til indsatsprogram, som i 2014 er udarbejdet efter grundige drøftelser med de 4 Vandråd i hovedvandoplandene til Randers, Ringkøbing fjord, Horsens fjord og Lillebælt / Jylland. Udgifterne til realisering af indsatsprogrammet afholdes af staten. Staten har i perioden på landsplan afsat 696 mio. kr. hertil. Hedensted Kommune noterer sig tilfredshed, at indsatsprogrammet for vandløb er identisk med kommunens forslag til indsatsprogram, som er udarbejdet efter grundige drøftelser med 4 Vandråd. Hedensted Kommune noterer sig tilfredshed, at den indbyggede fleksibilitet, således at Indsatsprogrammet eventuelt kan fraviges. 10

11 Søer Foranstaltninger til opfyldelse af miljømål for søer omfatter restaureringer og reduktion af fosfortilførsel gennem etablering af vådområder samt begrænsning af forurening fra punktkilder. Punktkilder behandles særskilt senere. Restaurering af søer: Ingen indsats Vådområder til fosforfjernelse: Hedensted Kommune har andel i følgende reduktionsmål: Randers mindst 1100 kg P/år svarende til ca. 95 HA Ringkøbing mindst 60 kg P/år svarende til ca. 5 HA Horsens mindst 360 kg P/år svarende til ca. 30 HA Lillebælt/Fyn mindst 510 kg P/år svarende til ca. 40 HA Ringkøbing Randers Horsens Horsens Jylland /Fyn Der er særligt behov for at reducere fosforudledningen til søer, der har direkte tilknytning til vandløbene. Effekten af vådområderne er størst, når det sker umiddelbart opstrøms større søer, og på arealer med et lavt fosforindhold. Erfaringerne med etablering af vådområder til fosforfjernelse har ikke været positive i Hedensted Kommune, idet de vurderede arealer har haft et højt fosforindhold. Det er således først og fremmest i oplandet til Bygholm Sø Hedensted Kommune kan bidrage. Potentialet for etablering af vådområder til fosfor vurderes at være stærkt begrænset. Hedensted Kommune vurderer, at potentialet for etablering af vådområder til fosforfjernelse i kommunen er stærkt begrænset. Med de nuværende kriterier, herunder de økonomiske, vil det være vanskeligt at finde flere egnede områder, end dem som der pt arbejdes med. Det er kommunens vurdering, at indsatstypen ikke er specielt velegnet i oplandet til Bygholm Sø. Eventuel målopfyldelse beror på at der findes egnede områder til vådområder andre steder i oplandet til Bygholm Sø, eller at kriterier og økonomi for etablering af vådområder til fosforfjernelse ændres markant. 11

12 Kystvande Foranstaltninger til opfyldelse af miljømål for kystvande omfatter reduktion af kvælstoftilførsel fra hovedvandoplande til kystvande gennem etablering af vådområder samt begrænsning af forurening fra punktkilder. Punktkilder behandles særskilt senere. Hedensted Kommune har andel i følgende reduktionsmål: Randers ca. 119 ton N/år svarende til ca. 915 HA Ringkøbing ca. 183 ton N/år svarende til ca HA Horsens ca. 74 ton N/år svarende til ca. 570 HA Lillebælt/Fyn ca. 55 ton N/år svarende til ca. 420 HA Ringkøbing Randers Horsens Horsens Jylland /Fyn Hovedvandoplande Der er særligt behov for at reducere kvælstofudledningen til de indre farvande, fx fjordene. Effekten af vådområder til kvælstoffjernelse er størst, når det sker nedstrøms større søer, som i sig selv fjerner kvælstof. Det er således først og fremmest i oplandet til Vejle og oplandet til Horsens Hedensted Kommune kan bidrage. Potentialet for etablering af vådområder til kvælstoffjernelse vurderes at være stærkt begrænset. Hedensted Kommune vurderer, at potentialet for etablering af vådområder til kvælstoffjernelse i kommunen er stærkt begrænset. Med de nuværende kriterier, herunder de økonomiske, vil det være vanskeligt at finde flere egnede områder, end dem som der pt arbejdes med. Målopfyldelse beror på at der findes egnede områder til vådområder andre steder i hovedvandoplandet og at kriterier og økonomi for etablering af vådområder til kvælstoffjernelse ændres markant. Kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder Foranstaltninger til opfyldelse af miljømål for kunstige og stærkt modificerede overfladevandområder omfatter restaureringer m.v. samt foranstaltninger til reduktion af fosfortilførsel, reduktion af kvælstofafstrømning samt begrænsning af forurening fra punktkilder. Der er ingen indsatser i Hedensted Kommune Ingen høringsbemærkninger 12

13 13

14 Punktkilder Foranstaltninger til begrænsning af forurening fra punktkilder gennemføres over for regnbetingede udløb, renseanlæg og spredt bebyggelse. Indsatskrav Ny indsats for Bemærkninger Rensningsanlæg Ingen indsats nej Regnbetingede udløb * nej 40 % skal være udført senest 30. oktober 2016 Regnbetingede udløb Ingen nye indsatser nej 100 % af indsatsen skal være udført ved udgangen af planperioden (2021) Spredt bebyggelse 908 ejendomme efter vandplan ejendomme efter vandområdeplan nej nej Indsats til opfyldelse af baseline efter Regionplan 2005 *Indsatskravet var oprindelig en indsats ved 8 regnbetingede udløb. Indsatsen ved Bjerre er siden udgået, og indsatsen ved Torup Bæk er ved en fejl ikke medtaget i den endeligt vedtagne vandplan for Indsats til opfyldelse af baseline efter Region-plan 2005 Spildevand fra spredt bebyggelse Forslaget til vandplan indeholdt bl. a. en indsats ved det fælleskloakerede regnbetingede udløb ved Torup Bæk. Indsatsen er ved en fejl ikke medtaget i den endeligt vedtagne vandplan for Indsatsen ved Torup Bæk foreslås indarbejdet i indsatsprogrammet. Grundvand For Vandområdedistrikt Jylland og Fyn vurderes alle grundvandsforekomster at have god kvantitativ tilstand, og der er ikke opgjort et indsatsbehov i forhold til kvantitativ tilstand, herunder overfor vandindvinding. Der fastlægges på den baggrund ikke konkrete supplerende indsatser i Vandområdedistrikt Jylland og Fyn i anden planperiode

15 Det bemærkes dog, at modelberegningerne af vandindvindings påvirkning af vandløb er opgjort på storskalaniveau. Det kan således ikke afvises, at en mere detaljeret, lokal vurdering vil kunne vise et indsatsbehov i forhold til vandindvinding. Opgørelsen af den kvantitative tilstand på Juelsmindehalvøen bør afspejle, at vandindvindingen flere steder udgør væsentlig mere end 35 % af den formodede grundvandsdannelse. Indsatsbehovet bør revurderes. Udkast til Vandområdeplan Vandplanlægningens bindende elementer fremgår af love og bekendtgørelser, mens selve vandområdeplanene og tilhørende MiljøGIS ikke er bindende. Den første Vandplan for perioden blev udarbejdet for hvert hovedvandopland. I alt 23 hovedvandoplande. Dette udkast til Vandområdeplan for perioden er udarbejdet for hvert vandområdedistrikt. I alt 4 vandområdedistrikter. Vandområdeplanen er på den baggrund ikke nærmere vurderet eller beskrevet. Kommunikation Kommunens høringssvar sendes til Miljøministeren med kopi til KL og Det Grønne Råd. Lovgrundlag Lov nr af 26. december 2013 om vandplanlægning Bekendtgørelse nr af 15. december 2014 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand Bekendtgørelse nr af 15. december 2014 om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder Bekendtgørelse nr af 15. december 2014 om basisanalyser Bekendtgørelse nr af 15. december 2014 om indholdet af vandområdeplaner Bekendtgørelse nr af 11. december 2006 med senere ændringer om karakterisering af vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og kortlægning af vandressourcer Indstilling Administrationen indstiller Indstillingens indhold At Hedensted Kommune afgiver vedhæftede udkast til høringsvar til Naturstyrelsen. 15

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland

Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland Bilag til sag på Klima og Miljøudvalgets dagsorden den 4. oktober 2016 om Statens Vandområdeplan for Sjælland 2015-2021 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer Miljøudvalget 2014-15 (1. samling) MIU Alm.del - Bilag 98 Offentligt NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00035 Ref. maric/bho/spe Den 17. december 2014 Udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Læs mere

Vandplanerne den videre proces

Vandplanerne den videre proces Plantekongres 2012 10.-12. januar i Herning Kongrescenter Vandplanerne den videre proces Thomas Bruun Jessen, Kontorchef, Naturstyrelsen 1. Vandplaner i den endelige version 2. Vandplanernes miljømål og

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Bilag 2: Oversigt over indholdet i Vandområdeplan i Holstebro Kommune, miljømål, tilstand og indsatsprogrammer.

Bilag 2: Oversigt over indholdet i Vandområdeplan i Holstebro Kommune, miljømål, tilstand og indsatsprogrammer. Bilag 2: Oversigt over indholdet i Vandområdeplan 2015-2021 i Holstebro Kommune, miljømål, tilstand og indsatsprogrammer Kystvande Tabel 1: viser miljømålene fastsat for Kystvandene Nissum Fjord, Ringkøbing

Læs mere

Status for Vandplanerne

Status for Vandplanerne Status for Vandplanerne Kontorchef Peter Kaarup Wilhjelmkonference 14. november 2014 De vedtagne planer for 1. planperiode til 2015 Miljøministeren offentliggjorde vandplanerne for første planperiode (VP1)

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken IDA 14. marts 2016 Peter Kaarup Hvad indeholder Fødevare og Landbrugspakken vedr. vandplanlægning og vandløb? 1. At der skal ske en revurdering

Læs mere

Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse

Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse Punkt 6. Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse 2014-188502 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til vandhandleplan for Aalborg Kommune. Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

HVORDAN SPILLER UDLEDNING TIL RECIPIENT SAMMEN MED KRAV I VANDPLANER/VANDOMRÅDEPLANER? - KLIKOVAND 24. NOVEMBER 2016

HVORDAN SPILLER UDLEDNING TIL RECIPIENT SAMMEN MED KRAV I VANDPLANER/VANDOMRÅDEPLANER? - KLIKOVAND 24. NOVEMBER 2016 HVORDAN SPILLER UDLEDNING TIL RECIPIENT SAMMEN MED KRAV I VANDPLANER/VANDOMRÅDEPLANER? - KLIKOVAND 24. NOVEMBER 2016 Henriette Soja, advokat (H) KLIKOVAND November 2016 EMNER side 2 Hvilke vilkår kan fastsættes

Læs mere

Møde den 2. november 2016 i Vandoplands-Styregruppens Politikergruppe

Møde den 2. november 2016 i Vandoplands-Styregruppens Politikergruppe Oplandskommunerne i Isefjord og Roskilde Fjord oplandet REFERAT Center for Byg og Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

Vandområdeplan Vanddistrikt 1, Jylland og Fyn

Vandområdeplan Vanddistrikt 1, Jylland og Fyn Ringkøbing-Skjern Kommunes bemærkninger til udkast til Vandområdeplanerne 2015-2021. Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemgået udkast til vandområdeplanerne for Vandområdedistrikt I Jylland og Fyn og har

Læs mere

Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017

Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017 Status for Miljø- og Fødevareministeriets behandling af indmeldinger fra kommune og vandråd i 2017 16. januar 2019 Kontorchef Peter Kaarup Opgaverne: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Med udgangspunkt

Læs mere

Høringssvar fra Næstved Kommune, forslag til vandområdeplan

Høringssvar fra Næstved Kommune, forslag til vandområdeplan Byrådet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 16-6-2015 Sagsnr. 09.00.06-K04-1-15 Høringssvar fra Næstved Kommune, forslag til vandområdeplan

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

Vandområdeplanerne. - implementering af vandrammedirek4vet. Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne. - implementering af vandrammedirek4vet. Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - implementering af vandrammedirek4vet Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen 1 Den europæiske miljødebat miljøgaran4en Danmark fik i 1986 indført den såkaldte miljøgaran4,

Læs mere

Status for vandplanerne Hvad er der sket, og hvor er vi nu i processen? Naturgeograf, Ph.d. Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil

Status for vandplanerne Hvad er der sket, og hvor er vi nu i processen? Naturgeograf, Ph.d. Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Status for vandplanerne Hvad er der sket, og hvor er vi nu i processen? Naturgeograf, Ph.d. Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition - Tidsplan for vandplanerne - Rammebetingelser for udarbejdelse af VP

Læs mere

Vandplaner og landbrug. -muligheder og begrænsninger for. målopfyldelse i overfladevand

Vandplaner og landbrug. -muligheder og begrænsninger for. målopfyldelse i overfladevand Vandplaner og landbrug -muligheder og begrænsninger for målopfyldelse i overfladevand Henrik Skovgaard Seniorprojektleder COWI A/S 1 Hovedoplande Vandplaner for 23 hovedoplande I, 1 Omfang: - 17 kyststrækninger

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Mail: nst@nst.dk UDKAST Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 Natur og Grønne områder Enghavevej

Læs mere

N9: Vandrammedirektivet og søerne. Sådan opnås miljømålene for søerne. Kjeld Sandby Hansen Biolog Miljøministeriet Naturstyrelsen Odense.

N9: Vandrammedirektivet og søerne. Sådan opnås miljømålene for søerne. Kjeld Sandby Hansen Biolog Miljøministeriet Naturstyrelsen Odense. N9: Vandrammedirektivet og søerne Sådan opnås miljømålene for søerne Ved: Kjeld Sandby Hansen Biolog Miljøministeriet Naturstyrelsen Odense Plantekongres 2011 13. Januar 2011 Formålet med vandplanerne

Læs mere

Høringssvar til nyt vandplankoncept. Forslag til Lov om vandplanlægning.

Høringssvar til nyt vandplankoncept. Forslag til Lov om vandplanlægning. NOTAT Høringssvar til nyt vandplankoncept. Forslag til Lov om vandplanlægning. I lovforslaget beskrives at formålet er: at indføre et nyt koncept for vandplanlægning, der skal sikre en smidigere, enklere

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Vand og Hav Slotsholmsgade København K (Sendt elektronisk:

Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Vand og Hav Slotsholmsgade København K (Sendt elektronisk: Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Vand og Hav Slotsholmsgade 12 1216 København K (Sendt elektronisk: mfvm@mfvm.dk) Vingsted, den 25. januar 2019. Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til

Læs mere

Forord [ 5 ] kort. Alle kort, der er udarbejdet til basisanalysen - del 1, findes på

Forord [ 5 ] kort. Alle kort, der er udarbejdet til basisanalysen - del 1, findes på Forord Foto: Scanpix / Gert Laursen Denne rapport beskriver resultatet af basisanalysen del 1 udarbejdet for vanddistrikt 35 i henhold til Miljømålsloven. Basisanalysen del 1 er første trin i det arbejde,

Læs mere

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen Differentieret regulering Erfaringer og ønsker til fremtidens miljøregulering. IDAmiljø den 3. april 2017 Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - endelig Tillæg nr. 25 til spildevandsplan 2012-2015 Plan for indsats overfor overløbsbygværk udpeget i Statens Vandområdeplan TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg

Læs mere

Arbejdet i vandrådene. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Arbejdet i vandrådene. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Arbejdet i vandrådene Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Anden generations vandområdeplaner Nyt koncept for vandplanlægningen vedtaget 20. december 2o13 Med det nye koncept tilstræbes

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne

Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne Tabel 1: Vandplanernes indsatsbehov og program for kystvande Samlet indsatsbehov* Reduktion i N-udledning til overfladevand

Læs mere

Nordfyns Kommune Strukturplan for renseanlæg NOTAT. Vurdering af recipientkvalitet

Nordfyns Kommune Strukturplan for renseanlæg NOTAT. Vurdering af recipientkvalitet Nordfyns Kommune Strukturplan for renseanlæg NOTAT Til Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Driftsafdelingen Rådhuspladsen 2 5450 Otterup Fra Kristina Møberg Hansen Sag 155.07.011 Dato 17. januar 2008 Projektleder

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om vandplanlægning 1)

Forslag. Lov om vandplanlægning 1) Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2013-14 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 17. december 2013 Forslag til Lov om vandplanlægning 1) Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Loven har

Læs mere

Virkemidler i forslag til vandområdeplaner

Virkemidler i forslag til vandområdeplaner Virkemidler i forslag til Kontorchef Peter Kaarup Plantekongres 15. januar 2015 Forslag til i høring Vandområdeplaner for perioden 2015 2021 er sendt i høring Høringsperioden er 22. december 2014 23. juni

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

Vandråd Djursland. 1. møde (etableringsmøde) Torsdag den 3. april 2014

Vandråd Djursland. 1. møde (etableringsmøde) Torsdag den 3. april 2014 Vandråd Djursland 1. møde (etableringsmøde) Torsdag den 3. april 2014 1 Dagsorden 1. Velkomst ved mødeleder og udvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune 2. Præsentationsrunde af medlemmer, sekretariat

Læs mere

Lov om vandplanlægning 1

Lov om vandplanlægning 1 NOTAT J.nr. NST-4200-00012 Ref. Maric/BHo/BRU/Peran Den 13. september 2013 U D K A S T Forslag til Lov om vandplanlægning 1 Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Loven har til formål at fastlægge rammer

Læs mere

Lov om vandplanlægning 1)

Lov om vandplanlægning 1) LOV nr 1606 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. NST-4200-00012 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1251

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Teknik- og Miljøudvalget Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR GENERELLE OMRÅDE HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger nogle

Læs mere

Bilag 1 Notat om vandområdeplan

Bilag 1 Notat om vandområdeplan NOTAT Sagsbehandler: Paul Debois Oprettet: 14-07-2016 Bilag 1 Notat om vandområdeplan 2015-2021 Sagsnr.: 14/29354 Dokumentnr.: 102059/16 Notatets formål: At give Teknik og Miljøudvalget en orientering

Læs mere

Vandrammedirektivets betydning for den marine biodiversitet

Vandrammedirektivets betydning for den marine biodiversitet Vandrammedirektivets betydning for den marine biodiversitet fra forureningsbekæmpelse til beskyttelse af økosystemer Jens Brøgger Jensen By- og Landskabsstyrelsen Dansk Selskab for Marinbiologi 5. november

Læs mere

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER Seniorforsker Carsten Langtofte Larsen Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) ATV MØDE GRUNDVANDSMONITERING - TEORI, METODER

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Haraldsgade 53 2100 København Ø (Sendt elektronisk svana@svana.dk) Vingsted,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt.

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt. Hedensted Kommune Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 2. udgave 2015 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...4 2. Handleplanens mål...6 3. Det samlede indsatsprogram for Hedensted Kommune...7

Læs mere

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 15:00 21:30 Søndermølle, Vinkelvej 40, 8800 e: Organisation Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Forslag. Lov om vandplanlægning 1)

Forslag. Lov om vandplanlægning 1) Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2013-14 Fremsat den 14. november 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om vandplanlægning 1) Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Loven har til formål at fastlægge

Læs mere

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed?

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Vandplanernes miljømål Retningslinjer for Regnbetingede udløb Udlederkrav Bo Skovmark Naturstyrelsen Aalborg, 31. maj 2012 Naturstyrelsen SIDE 1 23 vandplaner

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

1: Horsens Kommune er projektejer og SKAL skabe kontinuitet (fri passage) i Gudenåen ved Vestbirk Camping:

1: Horsens Kommune er projektejer og SKAL skabe kontinuitet (fri passage) i Gudenåen ved Vestbirk Camping: 1: Horsens Kommune er projektejer og SKAL skabe kontinuitet (fri passage) i Gudenåen ved Vestbirk Camping: Kravet står i Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter ( 5 og bilag 1, se

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

Vandplaner og vandindvinding

Vandplaner og vandindvinding Vandplaner og vandindvinding 26. Januar 2011 Jens Rasmussen Københavns Energi, Vand og Afløb Vandplaner hvad er det? Vandplanerne udspringer af Vandrammedirektivet (EU), som er implementeret i dansk lov

Læs mere

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg Plantekongres 2010. 12. 14. januar 2010 i Herning Kongrescenter Implementering af Vandrammedirektivet Udmøntning af Grøn Vækst i 23 vandplaner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Vandplaner set fra kommunalt synspunkt

Vandplaner set fra kommunalt synspunkt Vandplaner set fra kommunalt synspunkt Konsulent Niels Philip Jensen 1 Disposition Vandplanerne nødvendige men mangelfulde Vandmiljø, klimatilpasning og valg af indsats Forsyning og vandplaner Kerneopgaven

Læs mere

Næstved Kommune Vandhandleplan. andhandleplan. Første vandplanperiode

Næstved Kommune Vandhandleplan. andhandleplan. Første vandplanperiode Næstved Kommune Vandhandleplan andhandleplan Første vandplanperiode 2009-2015 Kolofon Titel: Næstved Kommune Vandhandleplan Undertitel: Første vandplanperiode 2009-2015 År: 2015 Udgave: 1. udgave Udarbejdet:

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-11-2007 Dato: 02-10-2007 Sag nr.: TMU 86 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Til Naturstyrelsen September 2013

Til Naturstyrelsen September 2013 Til Naturstyrelsen September 2013 Høringssvar til de statslige vandplaner fra Svendborg Kommune Staten har på ny sendt forslag til de statslige vandplaner i offentlig høring i perioden fra den 17. juni

Læs mere

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne Vandområdeplaner Peter Kaarup Naturstyrelsen - Indhold - Staten står for den nationale overvågning af vandløbene. - Der fokuseres på hvilke vandløb, der

Læs mere

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle., GEUS Vandrammedirektivet og Bæredygtig vandforvaltning Integrering af vandforvaltningsmæssige opgaver Miljømålsintegrering Integrering af alle vandressourcer

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

Notat vedr. behandling af ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug

Notat vedr. behandling af ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug Notat vedr. behandling af ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug Natur og Miljø den 5. februar 2010 Lovgrundlag: Kommunalbestyrelsen skal efter husdyrgodkendelseslovens 23, nr. 2, varetage følgende hensyn:

Læs mere

Implementering af Vandrammedirektivet

Implementering af Vandrammedirektivet Plantekongres 2010. 12. 14. januar 2010 i Herning Kongrescenter Implementering af Vandrammedirektivet Udmøntning af Grøn Vækst i 23 vandplaner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Afslag på ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding

Afslag på ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding Afslag på ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding Dato: 6. april 2017 Billund Kommune har den 16. januar 2017 modtaget din ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand

Læs mere

Vand- og Natura 2000-planer Status og proces

Vand- og Natura 2000-planer Status og proces Vand- og Natura 2000-planer Status og proces Vejle 18. januar 2011 Vicedirektør Helle Pilsgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Proces frem mod de endelige planer Forhøring Offentlig høring G.V. 2.0

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Overblik og udfordringer Thomas Hansen Geolog,, ATV-møde 20. november 2008 Forurenede grunde over overfladevand: Udfordringer og samarbejder? Oplæg - Vandrammedirektivet

Læs mere

Kommunal Vandhandleplan 2015

Kommunal Vandhandleplan 2015 Kommunal Vandhandleplan 2015 Vandhandleplan 2 Offentlighedsfase og aktiviteter Forslag til Gentofte Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 07.04.2015. Forslaget har været fremlagt

Læs mere

Høringssvar vedr. vandplan 1.5 Randers Fjord

Høringssvar vedr. vandplan 1.5 Randers Fjord Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 591 Offentligt DET ØKOLOGISKE RÅD FREMTIDENS MILJØ SKABES I DAG Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø 6. april 2011. Høringssvar vedr.

Læs mere

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune.

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune Juni 2012 Kolofon Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort

Læs mere

Orientering om udledning fra Aalborg Kommunes renseanlæg og separatkloakering

Orientering om udledning fra Aalborg Kommunes renseanlæg og separatkloakering Punkt 12. Orientering om udledning fra Aalborg Kommunes renseanlæg og separatkloakering 2016-010617 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering udledte mængder fra

Læs mere

Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet

Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet i Grøn Vækst Bilag 11 Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer version 5.0 Notat om baseline 2015 uddybning af retningslinjer

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006

HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006 HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006 Ca. 10.00 Ankomst Esrum Kloster Ca. 10.15 Organisering af vandplanlægningen i Danmark Peter B. Jørgensen, Landskabsafdelingen, Frederiksborg Amt Ca.

Læs mere

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 14. September 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden 1. Velkomst, v/ NIRAS og Solrød Kommune. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning 1)

Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning 1) LBK nr 126 af 26/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, j.nr. 029-00510

Læs mere

Blåt Fremdriftsforum. Departementet Slotsholmsgade København K. Tirsdag d. 21/

Blåt Fremdriftsforum. Departementet Slotsholmsgade København K. Tirsdag d. 21/ Blåt Fremdriftsforum Departementet Slotsholmsgade 12 1216 København K Tirsdag d. 21/11-2017 Dagsorden 1) Velkomst, godkendelse af dagsorden og referat 2) Orientering om resultatet af den internationale

Læs mere

1. Forslag til Vandplan 2.2 stiller forslag om, at spærring ved Rye Å s udløb i Arresø fjernes.

1. Forslag til Vandplan 2.2 stiller forslag om, at spærring ved Rye Å s udløb i Arresø fjernes. Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/01015 Dato: 15-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Bemærkninger til Vandplanerne Charlotte Scheel VANDLØB Spærringer: 1. Forslag til Vandplan

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Høringssvar til forslag til vandområdeplan med tilhørende bekendtgørelser

Høringssvar til forslag til vandområdeplan med tilhørende bekendtgørelser NOTAT Høringssvar til forslag til vandområdeplan 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser KL har flg. bemærkninger til planforslaget og de tilhørende bekendtgørelser. KL uddyber gerne bemærkningerne efter

Læs mere

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 1.3 Indsatsprogram og prioriteringer Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne

Læs mere