OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI"

Transkript

1 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser Renteindtægter: - Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden FINANSIELLE INDTÆGTER Renter af likvide aktiver. Der er budgetteret med en rente af likvide aktiver på 1,0 mio. kr., svarende til forrentning af en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 30 mio. kr. Renter af tilgodehavender Renteindtægten vedrører hovedsagelig tilgodehavender i betalingskontrollen, og er skønnet på baggrund af nuværende rentepåligning. Renter af udlån vedrørende forsyningsvirksomheden Renteindtægten vedrører i det væsentligste forrentning af lån til varmeforsyningen i ht. foreliggende gældsbreve, samt budgetteret låneoptagelse ultimo 2007 på kr. 7,742 mio. kr.

2 1002 Renteudgifter 1002 Renteudgifter OPGAVEOMRÅDER Finansielle udgifter: Renter af gæld ØKONOMI Renter: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser Renteudgifter: - Renter af gæld FINANSIELLE UDGIFTER Renter af gæld. Renterudgiften er beregnet i forhold til kommunens eksisterende lån ultimo Endvidere er der medtaget forrentning af den låneoptagelse som er bevilget i For de variabelt forrentede lån er der medtaget en rente der svarer til renten på budgetteringstidspunktet for fast forrentede lån (4,60%), med fradrag af 0,6 mio. kr. som forventet gevinst ved en mere offensiv finansieringspolitik.

3 1003 Afdrag på udlån 1003 Afdrag på udlån OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Afdrag på udlån ØKONOMI Afdrag: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser Afdrag på udlån FINANSIELLE INDTÆGTER Afdrag på udlån. Indtægten vedrører afdrag på udlån til forsyningsvirksomheden i henhold til foreliggende gældsbreve.

4 1004 Afdrag på lån 1004 Afdrag på lån OPGAVEOMRÅDER 1004 Finansielle udgifter: Afdrag på lån ØKONOMI Afdrag: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser Afdrag på lån FINANSIELLE UDGIFTER Afdrag på lån. Udgiften vedrører dels afdrag på eksisterende låneportefølge ultimo 2006, og dels afdrag af budgetteret låneoptagelse i Heraf forventes lån til IT-investeringer og lån til amtsopgaver optaget primo 2007, de resterende lån ultimo Den samlede restgæld udgør 417,7 mio. kr. ultimo 2006.

5 1005 Tilskud og udligning 1005 Tilskud og udligning OPGAVEOMRÅDER Indtægtssiden: Udligning og generelle tilskud Udligning af selskabsskat Udligning af tilskud vedr. udlændinge Særlige tilskud Bidrag til regionen ØKONOMI Finansiering: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser Udligning og generelle tilskud Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune Udligning af selskabsskat Udligning af tilskud vedr. udlændinge Særlige tilskud Bidrag til regionen Tilskud og udligning i alt Heraf efterregulering budgetgaranti Tilskud og udligning til rådighed KOMMUNAL UDLIGNING Landsudligning. Den kommunale udligning er indrettet således, at en kommune skal modtage tilskud, hvis kommunens udgiftsbehov overstiger de beregnede indtægter ved et landsgennemsnitligt beskatningsniveau. Omvendt skal en kommune bidrage til ordningen, hvis dens udgiftsbehov er lavere end de beregnede skatteindtægter. Udligningsniveauet er fastsat til 58 pct., men kan på sigt øges til 68 pct., såfremt væksten i det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger i Hovedstadsområdet overstiger væksten i det øvrige land med mere end 1 procentpoint. Brønderslev-Dronninglund kommune modtager tilskud fra landsudligningen jfr. nedenstående tabel. Tilskud til ugunstigt stillede kommuner Kommuner der har et svagt beskatningsgrundlag og samtidig et forholdsvis højt udgiftsbehov, kan få tilskud som ugunstigt stillet kommune. Det er en betingelse, at forskellen mellem beskatningsniveau og udgiftsbehov overstiger 25% af de landsgennemsnitlige nettodrifts- og anlægsudgifter pr. indbygger. Udligningsniveauet er fastsat til 32% af forskelsbeløbet. Niveauet sænkes, hvis niveauet i landsudligningen øges.

6 1005 Tilskud og udligning Brønderslev-Dronninglund kommune modtager tilskud som ugunstigt stillet kommune jfr. nedenstående tabel. STATSTILSKUD Statstilskuddet fordeles som hovedregel efter folketallet, således at kompensation for nye opgaver i højere grad afspejler kommunernes faktiske udgifter ved nye opgaver. En del af bloktilskuddet kan dog undtagelsesvis som tidligere fordeles efter beskatningsgrundlag. Anledningen til en fordeling efter beskatningsgrundlag skal dog have finansiel karakter. Brønderslev-Dronninglund kommunes andel af statstilskud fremgår af nedenstående tabel. UDLIGNING AF SELSKABSSKAT Fra 2007 er der indført en mellemkommunal udligning af selskabsskatterne. Den enkelte kommunes tilskud fra eller bidrag til - udligningsordningen beregnes som forskellen mellem provenuet pr. indbygger i hele landet og provenuet pr indbygger i kommunen x 50%. Brønderslev-Dronninglund kommunes modtager tilskud fra udligningsordningen jfr. nedenstående tabel. UDLIGNING VEDRØRENDE UDLÆNDINGE De kommunale bidrag til udlændingeudligningen fordeles efter folketallet, medens de kommunale tilskud fra udligningsordningen beregnes på baggrund af det faktiske antal borgere i kommunen fra de lande, der indgår i beregningen. Brønderslev-Dronninglund kommunes bidrager netto til udligningsordningen jfr. nedenstående tabel. MOMSUDLIGNING Momsudligningsordningen er omlagt så den enkelte kommune ikke længere skal yde et selvstændigt bidrag. Finansieringen er overtaget af staten samtidig med at der er foretaget en tilsvarende engangsreduktion af bloktilskuddene. DIVERSE PULJER OG SÆRORDNINGER Med finansieringsreformen er en lang række særlige tilskuds- og udligningsordninger afskaffet. Det drejer sig om: overgangstilskud vedr. refusionsomlægninger og vedr. specialundervisning, refusionstilskud vedr. grundtakstområdet, tilskud vedr. 12 promille loftet på produktionsjord, udligningstillæg, tilskud til belastning på overførselsområdet, tilskud til boligsociale opgaver m.fl. Ordningerne udgjorde tilsammen ca. 10 mia. kr.

7 1005 Tilskud og udligning STATSTILSKUD VEDRØRENDE ÆLDREOMRÅDET Tilskud til generelt løft af ældreplejen Tilskuddet blev indført i 2002 i forbindelse med frit valg af ældreboliger og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Brønderslev-Dronninglund kommunes andel af tilskudspuljen er for 2007 beregnet til kr og er medtaget i basisbudgettet. Det særlige ældretilskud (441 mio. kr.) Regeringen vil i forbindelse med finansloven for 2007 søge tilslutning til, at puljen på 441 mio. kr. til ældreområdet udmønten til et permanent løft, med henblik på at midlerne kan indgå i kommunernes plan- og budgetlægning. Regeringen og KL er enige om, at der i efteråret 2006 opstilles forslag til kriterier for udmøntning af midlerne. Forudsat at midlerne fordeles som første pulje er Brønderslev-Dronninglund kommunes andel af puljen af KL beregnet til kr og er medtaget i basisbudgettet. PULJE TIL BEDRE KVALITET I DAGTILBUD Ifølge regeringsaftalen vil regeringen søge tilslutning til, at der af midlerne til bedre kvalitet i børnepasningen reserveres en særlig pulje på 200 mio. kr. i 2007, der tildeles kommunerne ud fra objektive kriterier til anvendelse indenfor de pågældende temaer. regeringen vil drøfte kriterier for fordeling og dokumentation med KL. Der er ikke medtaget andel af denne pulje i basisbudgettet for PULJE TIL SÆRLIGT VANSKELIGT STILLEDE KOMMUNER Tilskud efter 16 til særlig vanskeligt stillede kommuner Der er tilskudspulje på 180 mio. kr., er fordeles efter ansøgning. Puljen skal dels anvendes til kommuner, der indgår en flerårig udviklingsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, efter fastlagte kriterier, og dels til kommuner der ud fra en samlet vurdering af forventet udvikling i udgifter til serviceområder og overførsler og den forventede likviditetsmæssige stilling indgår. Ekstraordinært tilskud til vanskeligt stillede kommuner på 150 mio. kr. Der er tilskudspulje på 150 mio. kr. Puljen fordeles efter ansøgning med særlig fokus på tilpasning af omkostninger som følge af udligningsreformen og usikkerheden i forudsætningerne for beregningen af skatteloftet. Der er søgt tilskud fra begge puljer, og Brønderslev-Dronninglund kommune modtager 14,004 mio. kr. i 2007 i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune.

8 1005 Tilskud og udligning BIDRAG TIL REGIONEN Grundbidrag Med opgave- og strukturreformen tilføres kommunerne ansvaret for at medfinansiere ca. 20% af de regionale sundhedsopgaver. Omkring halvdelen af medfinansieringen indføres gennem et generelt grundbidrag pr. indbygger til løsning af regionens sundhedsopgaver. Grundbidraget er for 2007 fastsat til kr. pr. indbygger, og betales i tolvtedelsrater. Udviklingsbidrag Kommunerne skal endvidere betale er udviklingsbidrag til dækning af udgifter på de øvrige regionale udgiftsområder. Udviklingsbidraget er for 2007 fastsat til 110 kr. pr. indbygger og betales i tolvtedelsrater. Aktivitetsbestemte bidrag Den anden halvdel af den kommunale medfinansiering af de regionale sundhedsydelser sker gennem afregning af et vist beløb pr. ydelse, som leveres af det regionale sundhedsvæsen til kommunens borgere. Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter både ydelser fra det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen. De aktivitetsbestemte bidrag budgetteres som driftstilskud på politikområde 701 Sundhed. FOLKETAL Kommunens folketal indgår i beregningen af tilskud og udligning. Ved tilskuds- og udligningsberegningen for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er anvendt befolkningstallet, som opgjort af Danmarks Statistik pr. 1. januar Ved opgørelsen henregnes personer, for hvilken kommunen har den generelle betalingsforpligtelse til folketallet i kommunen. Brønderslev-Dronninglund kommune har valgt at selvbudgetterer udskrivningsgrundlaget. Det giver kommunen mulighed for at eget skøn over betalingsfolketallet. Ved den endelige opgørelse for selvbudgetterede kommuner vil indgå det faktiske betalingsfolketal pr. 1. januar Statsgaranteret betalingsfolketal Faktiske tal 2006: Faktiske folketal 1. januar Reguleret for betalingsfolketal -28 Betalingsfolketal 1. januar Faktisk folketal Reguleret for betalingsfolketal -28 Betalingsfolketal Eget skøn for 2007 der er anvendt ved budgetlægningen

9 1005 Tilskud og udligning TABEL OVER TILSKUD OG UDLIGNING Brønderslev-Dronninglund kommune har valgt selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og folketal i 2007 idet det er beregnet til at være det mest fordelagtige alternativ for kommunen. Statsgaranti Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Forudsætninger: Udskrivningsgrundlag Udskrivningsprocent 25,65 25,65 25,70 25,70 25,70 Indkomstskat Betalingsfolketal Grundværdier Grundskyldspromille landbrug m.fl. 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 Grundskyldspromille øvrige 23,58 23,58 23,58 23,58 23,58 Grundskyldsprovenu Tilskud og udligning: Udligning og generelle tilskud Landsudligning Tilskud til ugunstigt stillede kommuner Statstilskud vedr Forventet midtvejsregulering, amtsopgaver Regulering udlændingetilskud 72 I alt Udligning af selskabsskat Udligning af selskabsskat I alt Udligning og tilskud vedr. udlændinge Samlet tilskud vedr. udlændinge Samlet bidrag vedr. udlændinge Regulering medtaget under udligning -72 I alt Særlige tilskud Statstilskud ældreområdet, gammel pulje Statstilskud ældreområdet, ny pulje I alt Tilskud særligt vanskeligt stillet kommune Tilskud særligt vanskeligt stillet kommune I alt Bidrag til regionerne Grundbidrag til regionerne Udviklingsbidrag til regionerne I alt Samlet tilskud og udligning Heraf efterreg. budgetgaranti Tilskud og udligning til rådighed

10 1006 Skatter 1006 Skatter OPGAVEOMRÅDER Indtægtssiden: Kommunal indkomstskat Kommunal grundskyld Anden skat på fast ejendom Selskabsskatter ØKONOMI Finansiering: i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser Kommunal indkomstskat Kommunal grundskyld Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift) Andre skatter (selskabsskatter) Skatter i alt KOMMUNAL INDKOMSTSKAT Ændring af skattegrundlaget som følge af finansieringsreformen. Det indgår i finansieringsreformen, at kommunerne ikke længere skal modtage skat af aktieindkomster og skat fra begrænsede skattepligtige. Det betyder, at skattegrundlaget, som kommunen budgetterer med, er eksklusive grundlaget fra de to skatter. I nedenstående tabel er det tidligere skattegrundlag defineret som gammel model, og det nye skattegrundlag defineret som ny model. Ligningsprovenu Der skal ikke længere sondres mellem, hvad der er skat vedrørende selvangiven indkomst og ligningsprovenu. Det skyldes, at staten har overtaget ligningsopgaven. Fra 2007 skal kommunen budgettere med et samlet provenu af indkomstskat. Regulering tidligere år Alle efterreguleringer af kommunal indkomstskat og udligning er suspenderet for tidligere år. Fremadrettet foretages en opgørelse af kommunal indkomstskat. Det sker pr. 1. maj 2 år efter kalenderåret. For 2007 opgøres 1. maj Evt. efterregulering selvbudgetteret indkomstskat sker herefter i januar kvartal året efter. For 2007 efterreguleres i januar kvartal 2010.

11 1006 Skatter Statsgaranteret- / selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er fastsat med udgangspunkt i slutligningen for ,2%. Finansministeriet har efterfølgende korrigeret sit skøn over forventede stigninger i indkomsterne til 13,0%. Dette er sket med udgangspunkt i de selvangivne indkomster for Der er som vanligt mulighed for at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget. Det er især aktuelt for kommuner med ekstraordinær høj vækst og/eller stor befolkningstilvækst. I Brønderslev-Dronninglund kommune er væksten i udskrivningsgrundlaget beregnet til 13,27% fra 2004 til Endvidere skønnes et folkertal pr , der er højere end det statsgaranterede. På den baggrund er det skønnet, at det er mest attraktivt for Brønderslev-Dronninglund kommune at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget og folketallet for Skatteprocenter Kommunerne overtager dele af de tidligere amtskommunale skatter. Samtidig harmoniseres skatteprocenterne for sammenlagte kommuner. For budgetåret 2007 er den enkelte kommunes udskrivningsprocent fastsat ved lov til en maksimal sats. Denne sats er 25,65%. Udskrivningsprocenten kan fastsattes til en lavere sats og med højst 2 decimaler. Fra 2008 er der ingen maksimal sats og afrunding skal ske til 1 decimal. I basisbudgettet for 2007 er der medregnet skat med maksimal sats: 25,65% I budgetoverslagsårene er ligeledes medregnet skat af maksimal sats, afrundet efter reglerne: 25,7% Kommunal indkomsskat i kr budget gammel model slutlignet gammel model slutlignet ny model beregnet ny model beregnet ny model Selvbudgettetet grundlag beregnet = statsgaranti budgetoverslag BO budgetoverslag BO budgetoverslag BO-03 Stigning i udskrivningsgrundlaget i procent Udskrivningsgrun dlag Skatteprocent Kommunens provenu KL Kommunen Forskel ,00% 5,36% 0,36% ,50% 3,50% 0,00% ,00% 4,00% 0,00% ,65% ,80% 3,80% 0,00% ,65% ,70% 2,70% 0,00% ,70% ,90% 3,90% 0,00% ,70% ,90% 3,90% 0,00% ,70% EJENDOMSVÆRDISKAT Ejendomsværdiskatten udgår som kommunal skattekilde fra GRUNDSKYLD Fra 2007 overtager kommunerne den samlede beskatning af faste ejendomme, herunder grundskyld. Grundlag for beskatning Grundlaget for beskatningen er den afgiftspligtige grundværdi. ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier: 1. Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer. 2. Den afgiftspligtige grundværdi for det foregående skatteår forhøjet med en reguleringsprocent. Reguleringsprocenten opgøres som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for

12 1006 Skatter skatteåret tillagt 3%. Den skønnede stigning fastsættes af Finansministeren. Reguleringsprocenten kan højst udgøre 7%. Fra 2006 til 2007 udgør den skønnede stigning 1,7%. reguleringsprocenten udgør hermed 4,7%. I basisbudgettet for 2007 er anvendt de skattepligtige grundværdier, der indgår i beregning af det samlede statsgaranterede beskatningsgrundlag som anvendes ved beregning af udligning og tilskud. Grundskyldspromillen Grundskyldspromillen skal udgøre mindst 16 og højst 34. For ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, opkræves grundskyld med en promille, der er 9 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille, dog maksimalt 13 promille. Der ydes ikke længere kompensation til kommuner med en højere promille end 12 (+10). For budgetåret 2007 er den enkelte kommunes grundskyldspromille fastsat ved lov til en maksimal sats. Denne sats er 23,58 promille, og 13 promille for landbrug m.fl. I basisbudgettet for 2007 er der medregnet skat med maksimal sats: 23,58 promille / 13 promille. Grundskyld i kr. BUDGET BUDGETOVERSLAG Skattepligtige grundværdier, landbrug m.m. Skattepligtige grundværdier, øvrige Skattepligtige grundværdier i alt Grundskyldspromille, landbrug m.m. 13,00 13,00 13,00 13,00 Grundskyldspromille, andre 23,58 23,58 23,58 23,58 Grundskyld (794) Forventet stigningstakt 6,60% 5,60% 6,90% 6,70% ANDEN SKAT PÅ FAST EJENDOM Dækningsafgifter på forretningsejendomme Byrådet kan beslutte, at der som bidrag til de udgifter som forretningsejendomme m.fl., medfører for kommunen, skal svares dækningsafgift. For kommuner der indgår i sammenlægning kan det samlede provenu i 2007 af dækningsafgiften ikke overstige provenuet i Hverken Brønderslev eller Dronninglund kommune har opkrævet dækningsafgift af forretningsejendomme i Dækningsafgifter på offentlige ejendomme Byrådet kan beslutte, at der af visse offentlige ejendomme, der er fritaget for grundskyld, at der som bidrag til de udgifter som disse medfører for kommunen, skal svares dækningsafgift. Dækningsafgiften på offentlige ejendommes grundværdi udgør halvdelen af kommunens grundskyldspromille, dog højst 15 promille (kom = 10 + amt = 5). Brønderslev og Dronninglund kommune har tidlige opkrævet det maksimale, hhv. 7,5 promille og 6 promille. Dækningsafgiften på offentlige ejendommes forskelsværdi kan højst fastsættes til 8,75 promille. (kom = 5 + amt = 3,75). Brønderslev og Dronninglund kommune har tidlige opkrævet det maksimale: 5 promille. Dækningsafgiften på statslige ejendommes grundværdi med den fulde grundskyldspromille er afskaffet fra For disse ejendomme kan der kun opkræves dækningsafgift med halvdelen af kommunens grundskyldspromille. I basisbudgettet for 2007 er der indregnet dækningsbidrag på offentlige ejendomme med hhv. 11,79 promille af grundværdi og 8,75 promille af forskelsværdi.

13 1006 Skatter Dækningsafgift, offentlige ejd. i kr. Afgiftspligtige grundværdier Afgiftspligtige forskelsværdier Dakningsafgift af grundværdier i promille Dækningsafgift af forskelsværdier i promille Dakningsafgift af grundværdier Dakningsafgift af forskelsværdier Dækningsafgift i alt (795) Forventet stigningstakt BUDGET BUDGETOVERSLAG ,79 11,79 11,79 11,79 8,75 8,75 8,75 8, ,60% 5,60% 6,90% 6,70% ANDRE SKATTER Pensionsafgifter Den kommunale anden af afgift på pensionsordninger udgår som kommunal skattekilde fra Selskabsskatter I 2007 modtager kommunen selskabs- og fondsskat af indkomståret Skatten er for Brønderslev- Dronninglund kommune beregnet til kr , der er medtaget i basisbudgettet for Fra 2007 er der indført en mellemkommunal udligning af selskabsskatterne. Den enkelte kommunes tilskud fra eller bidrag til - udligningsordningen beregnes som forskellen mellem provenuet pr. indbygger i hele landet og provenuet pr indbygger i kommunen x 50%. Brønderslev-Dronninglund kommune modtager i 2007 kr fra udligningsordningen.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -52.000 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -52.000 Renter af udlån 2019 2020 2021 2022

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI KOMMUNAL INDKOMSTSKAT

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI KOMMUNAL INDKOMSTSKAT OPGAVEOMRÅDER Indtægtssiden: Kommunal indkomstskat Kommunal grundskyld Anden skat på fast ejendom Selskabsskatter Dødsboskat ØKONOMI Finansiering: Budget BO1 BO2 BO3 Løbende priser 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 145 146 i hele 1.000 kr. B2019 BO2020 BO2021 BO2022 07.22 Renter af likvide aktiver -3.056-2.269-1.778-1.599 05 Indskud i pengeinstitutter -3.056-2.269-1.778-1.599

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Budgetbilag. Nr. 5. Til: 4-årsbudget ØKONOMI & PLANLÆGNING. Dato: 12. august 2010

Budgetbilag. Nr. 5. Til: 4-årsbudget ØKONOMI & PLANLÆGNING. Dato: 12. august 2010 Til: 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 12. august 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-132736 Budgetbilag Udskrivningsgrundlag

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022 Notat 07-08-2018 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser merindtægter på 2 mio. kr. i 2019 faldende til mindreindtægter på 267 mio. kr. i 2022,

Læs mere

Notat. Indtægter Indledning

Notat. Indtægter Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Indtægter 2019-2022 21. august 2018 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2019-2022. Vurderingen af indtægtsudviklingen er

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Notat. Budget Indtægter. Indledning

Notat. Budget Indtægter. Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Budget 2018 - Indtægter 18. august 2017 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2018-2021. Vurderingen af indtægtsudviklingen

Læs mere

DET KOMMUNALE BUDGET 2006 - NOVEMBER 2006

DET KOMMUNALE BUDGET 2006 - NOVEMBER 2006 DET KOMMUNALE BUDGET - NOVEMBER Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk Design:

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023 1. Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 2020 2. Reformer med betydning for den kommunale økonomi 2020 3. Beregning

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Notat om skatteindtægter

Notat om skatteindtægter Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 21-08-2018 18/34751 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat om skatteindtægter 1. Typer af skatteindtægter Som baggrundsmateriale til budgetlægningen

Læs mere

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet Byrådet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2017 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 E-mail fnj@esbjergkommune.dk Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 Kommunerne

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 31. august 2016 UNDERBILAG C TIL BUDGETBILAG V Indtægter 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedrørende budget 2019: 1. Aftalen mellem Regeringen

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Udskrivningsprocenten for kirkeskat forbliver på 0,68 pct.

Udskrivningsprocenten for kirkeskat forbliver på 0,68 pct. ,1'7 *7(5),1$16,(5,1* I de efterfølgende afsnit redegøres der for kommunens generelle indtægtsside, som består af følgende: Y Kommunale skatter, jf. afsnit 3.1 og 3.2 (IKIRIVIPPIindtægtskilder Y Generelle

Læs mere

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning 7. august 2014 Sagsbeh: jtp/thol Sag: 2014/0023967 Dokument: 2 Samlet indtægtsskøn Notatet opsummerer indledningsvis de samlede konsekvenser af de nye skøn for indtægter

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI Dato: 2. oktober 2019 Økonomibilag nr. 4 2019 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.10-P19-6-18 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning Regeringen

Læs mere