Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt"

Transkript

1 Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder m.v Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne Plejefamilier Familierådgivning Sundhedstjeneste Dagtilbud til børn Særlige dagtilbud Tilskud til puljeordninger og private institutioner Kommunale tilskud, PAU Hovedtotal Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste Særlige dagtilbud Hovedtotal Side 1 af 17

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Tilbud til børn og unge med særlige behov U I Opholdssteder m.v. U Opholdsteder Opholdssteder m.v. I Opholdsteder Forebyggende foranstaltninger U Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger I Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner U Døgninstitutioner og Sikrede døgninstitutioner B Adm. Effektivisering decentral fordeling -6-6 Ja 122C Adm. Effektivisering BUO forvaltning Ja 140F Effektivisering, flexsystem Ja 612 Døgninstitutioner I Døgninstitutioner og Sikrede døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner U Døgninstitutioner og Sikrede døgninstitutioner Side 2 af 17

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne U Plejefamilier U Plejefamilier Plejefamilier I Plejefamilier Familierådgivning U I Familierådgivning U Familierådgivning I Sundhedstjeneste U I Sundhedstjeneste U B Adm. Effektivisering decentral fordeling -2-2 Ja 630 Sundhedstjeneste I Side 3 af 17

4 Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Dagtilbud til børn U I Dagtilbud til børn U Demografi Ja 602 Mindreufgifter på fripladser og søskendetilskud Udbud af en daginstitution Stordriftsfordele Magnoliahuset Afledt drift Overførselssagen Lindehuset Ja 614 Mønsterbryderpuljen Ja 615 Nyelandsgården gæld Indkøbsaftale for kørsel Ja 122B Adm. Effektivisering decentral fordeling Ja 122C Adm. Effektivisering BUO forvaltning Ja 140F Effektivisering, flexsystem Ja 650 Dagtilbud til børn I Demografi Ja 611 Takstændring som følge af dialogisk læsning Særlige dagtilbud U Mindreufgifter på fripladser og søskendetilskud B Adm. Effektivisering decentral fordeling -1-1 Ja 651 Særlige dagtilbud I Side 4 af 17

5 Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Tilskud til puljeordninger og private institutioner U Demografi Ja 602 Mindreufgifter på fripladser og søskendetilskud Tilskud til puljeordninger og private institutioner I Kommunale tilskud, PAU U Side 5 af 17

6 skema Bilag 3g - Børneudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Børneudvalget U I Tilbud til børn og unge med særlige behov I Plejefamilier og opholdssteder m.v. I Forebyggende foranstaltninger I Døgninstitutioner I Sikrede døgninstitutioner I Plejefamilier I Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste U I Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste U Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste I Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Dagtilbud til børn I Særlige dagtilbud I Side 6 af 17

7 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 602 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Mindreufgifter på fripladser og søskendetilskud Indmelding (netto): Øk. friplads i dagpleje Øk. friplads i daginstitutioner Øk. friplads i privatinstitutioner Øk. friplads i Magnoliahuset Søskendetilskud dagtilbud Udgiftsmønstret til søskende- og fripladstilskud har ændret sig de seneste år, hvor der er set et mindre fald i andelen af tilskud udaf den samlede forældrebetaling. Derudover betyder ny lovgivning fra 2016, at der nu løbende genberegnes fripladstilskud på alle borgere, hvilket betyder et fald i mængden af uberettigede fripladser. Dette har givet anledning til et behov for at lave en ny prognose til beregning af søskende- og fripladstilskud, og denne indikerer at budgettet kan reduceres med samlet 1,729 mio.kr. Heri er indeholdt en mindre opjustering af tilskuddet til fripladser i Magnoliahuset på 0,064 mio.kr., da der tidligere kun var taget højde for social pædagogiske fripladser i tilbuddet, men forældre med plads her kan udover dette også have økonomisk friplads. Der er samtidig foretaget en teknisk korrektion, der betyder at fripladser og søskendetilskud ikke længere vil være en del af normtallene men fremadrettet vil blive beregnet med udgangspunkt i den forventede forældrebetaling. Dette indebærer, at normtallene fra budget 2018 bliver reduceret med kr. per enhed, hvilket således blot afspejler, at budgetterne til fripladser og søskendetilskud er udskilt. Effekten for fremgår af bilag 4 til 1 finansielle orientering om budget Side 7 af 17

8 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 603 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Udbud af en daginstitution Indmelding (netto): Udbud af daginstitution udgifter Regulering af fripladser indtægt Der resterer en ikke-konkretiseret effektivisering under Børneudvalget vedrørende Udbud af en daginstitution på 488 t.kr. i. Børneudvalget besluttede den 14. september 2015, at der ikke skulle udliciteres en daginstitution, og at effektiviseringen skulle findes indenfor udvalgets ramme. Da der i er kommet indtægter vedr. forældre, der har modtaget uberettigede økonomiske fripladstilskud i 2015, i alt 1,4 mio.kr., men der kun er budgetlagt med 1,0 mio.kr. pga. de nye regler om løbende genberegning, hvor fripladstilskuddet der udbetales løbende til forældre i langt højere grad end før er mere præcist. Indtægten vedr er fra før denne nye lovgivning trådte i kraft, og langt de fleste indtægter vedr er kommet ind i regnskabsår Men der er altså 0,4 mio.kr., der kan benyttes til at modregne en stor andel af effektiviseringen vedr. Udbud af daginstitution. Side 8 af 17

9 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 604 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Stordriftsfordele Magnoliahuset Indmelding (netto): Stordriftsfordele Magnoliahuset Særlige dagtilbud udgifter Med vedtagelsen af Budget 2015 blev der vedtaget en udvidelse af specialinstitutionen Magnoliahuset, samt en effektivisering, da Frederiksberg Kommune herefter vil have mindre behov for at købe pladser til fysisk handicappede børn i andre kommuner. Der ligger derfor en effektivisering på 0,779 mio.kr. i, samt 2,5 mio.kr. i 2018 og frem. Effektiviseringen opnåes ved at forbruget til køb af pladser i særlige dagtilbud mindskes. Allerede nu er et enkelt barn overflyttet fra specialinstitution i anden kommune til Magnoliahuset pr. 1. maj. Fremover vil visitationer af børn med fysiske handicap ske til Magnoliahuset. Derudover ses et fald i det samlede antal af børn i særlige dagtibud i andre kommuner, da de børn, som vi hidtil har haft overgår til specialskoler, og der med muligheden for Magnoliahuset ikke anvises nye. Derfor hentes effektiviseringen fra budgettet til køb af særlige dagtilbud. Side 9 af 17

10 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 605 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Afledt drift Indmelding (netto): afledt drift Matrikelskel Carlsvognen Vejlaug Børnehuset Frederiksvej Helheldsplan Solbjerg Have Der resterer i og frem en del mindre beløb på afledt drift til forskellige afsluttede anlægsprojekter. Disse projekter har allerede fået tilpasset deres budget med den afledte drift som udbygningen eller renoveringen krævede, og de mindre beløb er altså tilovers. I alt beløber det sig til 0,038 mio.kr. fordelt på 11 institutioner. Derudover forventes der et mindreforbrug i på afledt drift til anlægsprojektet vedrørende Louis Petersens Børnegård, i alt 91 t.kr., der skyldes at flere af engangsudgifterne i forbindelse med udvidelsen er blevet billigere end forventet. Den 13. marts besluttede Magistraten at udgifter i forbindelse med ændring af matrikelskel på Carlsvognen skulle finansieres indenfor driftsbudgettet på Børneudvalget, i alt 0,1 mio.kr.. Den ovennævnte ledige drift kan benyttes til finansieringen heraf. Udgiften er en engangsudgift. Desuden udestår manglende finansiering af 0,024 mio.kr. til betaling til Vejlaug for Børnehuset Frederiksvej, dette foreslåes også finansieret af den ledige afledte drift. Udgiften til Vejlauget er en varig udgift. Den resterende ledige afledte drift lægges i kassen. Derudover er der i afsat afledt drift til anlægsprojektet Helhedsplan Solbjerg Have, der skal bruges til at finansiere genhusningen af de to institutioner Planeten og Blomsterhaven, mens renoveringen i Solbjerg Have foregår. Da dette projekt er forsinket er der først behov for midler til genhusning i 2018, og de 0,7 mio.kr. flyttes derfor fra til Effekten for fremgår af bilag 4 til 1 finansielle orientering om budget Side 10 af 17

11 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 606 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdsteder Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Til Opholdssteder er der i afsat et samlet korrigeret nettobudget på 17,7 mio. kr., bestående af et udgiftsbudget på 20,1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 2,4 mio. kr. Der forventes samlet set udgifter på 25,0 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 4,9 mio. kr. Samtidig forventes indtægter på 5,9 mio. kr., hvilket udgør en merindtægt på 3,5 mio. kr. Netto forventes således et samlet merforbrug på området Opholdssteder på 1,4 mio. kr. i. Det forventede forbrug i udgøres af: - 15,9 mio. kr. til køb af 15,4 helårspladser på opholdssteder til børn og unge til en gennemsnitlig pris på 1,034 mio. kr. - 2,5 mio. kr. til køb af pladser på kost- og efterskoler - 6,2 mio. kr. til køb af pladser på opholdssteder til uledsagede flygtningebørn til en gennemsnitlig pris på 1,123 mio. kr. - 0,2 mio. kr. til diverse udgifter såsom udgifter til advokatbistand Vedrørende køb af pladser til uledsagede flygtningebørn forventes statsrefusion på 5,7 mio. kr. Indtægterne fra refusion er lavere end udgifterne på området, idet refusionen kun kan indhentes indtil barnet fylder 18 år. Side 11 af 17

12 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 607 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Området består af forskellige typer af indsatser såsom familiebehandling, kontaktpersoner, familievejledere og økonomisk tilskud. Omregnet til -priser udgjorde nettoforbruget i 2016 samlet set 44,9 mio. kr. På området er der i afsat et korrigeret nettobudget på 37,7 mio. kr. bestående af et udgiftsbudget på 37,7 mio. kr. og 0 kr. i indtægtsbudget. Der forventes samlet set udgifter for 55,0 mio. kr. samt indtægter for 9,3 mio. kr. Samlet set et nettoforbrug på 45,7 mio. kr., hvilket svarer til merudgifter på 8,0 mio. kr. De skønnede udgifter fordeler sig på: - 7,7 mio. kr. til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet - 10,6 mio. kr. til aflastningsordninger - 5,5 mio. kr. til dagbehandling på Nordens Plads og Christiansskolen - 9,6 mio. kr. til familiebehandling - 6,1 mio. kr. til faste kontaktpersoner - 2,4 mio. kr. til økonomisk støtte - 3,8 mio. kr. til øvrige ydelser og puljer - 9,3 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger til flygtningebørn og deres familier. Udgifterne til forebyggende foranstaltninger vedrørende flygtningebørn og deres familier er omfattet af 100 pct. statsrefusion, hvorfor der forventes refusioner på 9,3 mio. kr. Køb af pladser i dagbehandlingstilbud har været stigende fra efteråret 2016 og fremefter. I løbet af året forventes imidlertid et fald i køb af disse pladser og en større tilgang til egne tilbud på Nordens Plads og Christiansskolen. Side 12 af 17

13 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 608 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner og Sikrede døgninstitutioner Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Vedrørende området Døgninstitutioner er der i afsat et samlet udgiftsbudget på 63,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 1,9 mio. kr. På baggrund af de kendte disponeringer på området samt de fremadrettede forventninger, skønnes der i udgifter på 72,1 mio. kr. Desuden forventes indtægter på 14,0 mio. kr. Der forventes således et nettoforbrug på 58,1 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Det forventede forbrug udgøres af: - 50,6 mio. kr. til drift af selvejende døgninstitutioner med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune - 17,6 mio. kr. til køb af 12,3 helårspladser til børn og unge anbragt på institutioner. For ikke handicappede borgere på tilbuddene er gennemsnitsprisen 0,969 mio. kr., mens gennemsnitsprisen for handicappede borgere er 1,575 mio. kr. - 1,4 mio. kr. til køb af helårsplads til et flygtningebarn anbragt på døgninstitution grundet handicap - 2,0 mio. kr. til køb af samvær samt diverse udgifter til anbragte børn Dertil forventes i indtægter for i alt 14,0 mio. kr. fordelt på: - 11,0 mio. kr. i refusionsindtægter for flygtningebørn anbragt på kommunens egne døgninstitutioner - 1,4 mio. kr. i refusionsindtægter for flygtningebørn anbragt på en døgninstitution i en anden kommune - 1,2 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af pladser til andre kommuner - 0,4 mio. kr. i diverse mindre indtægtsposter i tilknytning til kommunens egne døgninstitutioner Vedrørende pladser på døgninstitutioner til uledsagede flygtningebørn forventes statsrefusion på 11,0 mio. kr. Hvis flygtningebarnet er i tilbuddet efter det fyldte 18. år, kan der ikke længere indhentes statsrefusion for den pågældende borger. Vedrørende udgifter til pladser på sikrede døgninstitutioner er der i afsat 5,7 mio. kr. For nuværende er der en forventning om at budgettet overholdes. Forbruget vedrørende døgninstitutioner er sammensat af faktiske opholdsbetalinger samt betaling ud fra objektive kriterier. Side 13 af 17

14 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 609 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier Indmelding (netto): Udgifter Indtægter TIl området Plejefamilier er der i afsat et udgiftsbudget på 31,6 mio. kr. samt et indtægtsbudget på 0,02 mio. kr, hvilket giver et nettobudget på 31,6 mio. kr. På området Plejefamilier forventes udgifter på 25,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 6,1 mio. kr., mens der forventes indtægter for 1,5 mio. kr, hvilket er en merindtægt. Samlet forventes et netto mindreforbrug på Plejefamilier på 7,6 mio. kr. i. Det forventede forbrug er sammensat af: - 19,2 mio. kr. til 49 helårspladser i plejefamilier til børn og unge med en gennemsnitspris på 0,391 mio. kr. - 1,3 mio. kr. til 17 børn og unge anbragt i netværksplejefamilier - 1,5 mio. kr. til 4,0 helårspladser i plejefamilier til uledsagede flygtningebørn til en gennemsnitspris på 0,360 mio. kr. - 1,8 mio. kr. til betaling ud fra objektive kriterier til Socialtilsynet - 1,8 mio. kr. til diverse udgifter vedrørende plejefamilier På indtægtssiden forventes i refusionsindtægter vedrørende anbragte uledsagede flygtningebørn på i alt 1,4 mio. kr. Indtægterne fra refusion er lavere end udgifterne på området, idet refusionen kun kan indhentes indtil barnet fylder 18 år. Side 14 af 17

15 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 610 Titel: Aktivitet: 64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Refusioner for særligt dyre enkeltsager Vedrørende særligt dyre enkeltsager er der budgetteret med indtægter på 8,0 mio. kr. i. Der forventes indtægter på minimum det budgetterede beløb, da der også forventes resterende indtægter fra Årsagen til dette er at det fulde refusionsbeløb endnu ikke er hjemtaget for 2016, hvilket skyldes en fejl i administrationen. Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter I er der et udgiftsbudget på 32,0 mio. kr. og et indtægstbudget på 14,3 mio. kr. Der er således tale om et nettobudget på 17,7 mio. kr. Der forventes udgifter på 26,9 mio. kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 5,1. På indtægtssiden forventes indtægter på 12,8 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 1,5 mio. kr. Dette svarer til et forventet nettoforbrug på 14,1 mio. kr., hvilket udgør et netto mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede for. Side 15 af 17

16 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 611 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Takstændring som følge af dialogisk læsning Indmelding (netto): Udgifter Indtægter I forbindelse med budgetforliget blev der afsat 1,8 mio. kr. til Dialogisk læsning og mindre læringsgrupper i og Dette har resulteret i en højere takst på forældrebetalingen, som udgør 0,450 mio. kr. som søges tillægsbevilget kassen. Effekten for fremgår af bilag 4 til 1 finansielle orientering om budget Side 16 af 17

17 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 615 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Nyelandsgården gæld Indmelding (netto): Udgifter Indtægter 0 0 Nyelandsgården gik ud af 2016 med et merforbrug i 2016 på i alt t. kr. Institutionen havde i forvejen en gæld fra 2015 på 542 t. kr., som skulle afdrages i Det betyder, at institutionne i 2016 har et yderligere merforbrug på 845 t. kr. Der er taget skridt til at rette op på styringen af institutionens økonomi. Der ansøges om at Nyelandsgårdens merforbrug i 2016 dækkes af mindreforbrug til Søskende- og fripladstilskud i. Side 17 af 17

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.080

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag 3f - Børneudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Børneudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 928.872

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Børneudvalget (inkl.

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug pr. Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.565 175.039

Læs mere

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 1000

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter TB 100 Fælles

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.): tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion , Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget U 27.929 2.188 26.629-1.300-1.300

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) 127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse

Læs mere

kr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området centrale budgetposter.

kr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området centrale budgetposter. NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 4. økonomiske redegørelse 2016, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på Børneudvalgets

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 721.033

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268

Læs mere