Bekendtgørelse om socialtilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om socialtilsyn"

Transkript

1 Bekendtgørelse om socialtilsyn I medfør af 5, stk. 8, 6, stk. 3, 7, stk. 4, 8, stk. 3, 9, stk. 2, 12, stk. 4, 16, stk. 3, og 23, stk. 5, i lov om socialtilsyn samt 14, stk. 5, 66 a, stk. 7, 123, stk. 4, og 137, stk. 1, i lov om social service fastsættes: Godkendelsens tilrettelæggelse og socialtilsynets forpligtelser i forbindelse hermed 1. Socialtilsynet træffer afgørelse om godkendelse af tilbud som nævnt i 4, stk. 1, lov om socialtilsyn på baggrund af en ansøgning og dialog med ansøger. Stk. 2. Socialtilsynets afgørelse skal meddeles i en skriftlig, begrundet afgørelse. Stk. 3. Hvis en godkendelse er betinget af, at visse vilkår opfyldes, jf. 5, stk. 4, i lov om socialtilsyn, skal vilkårene samt fristen for deres opfyldelse fremgå af afgørelsen. Stk. 4. Når socialtilsynet har godkendt et tilbud, offentliggøres oplysningerne om tilbuddet på Tilbudsportalen, jf. 14, stk. 1, i lov om social service. 2. Socialtilsynets træffer afgørelse om forlængelse af en kommunalbestyrelses anvendelse af et ikke-godkendt akut-tilbud i op til tre uger, jf. 5, stk. 3, i lov om socialtilsyn, på baggrund af en ansøgning fra den visiterende eller anbringende kommunalbestyrelse. Der er ingen formkrav til ansøgningen. Ophør af godkendelse 3. Socialtilsynet skal, inden det træffer afgørelse om ophør, jf. 5, stk. 5, i lov om socialtilsyn, genvurdere godkendelsen. Genvurderingen foretages efter dialog med tilbuddet om tilsynets overvejelser, hvor tilbuddet har haft mulighed for at rette op på de forhold, der ligger til grund herfor.. Stk. 2. Socialtilsynet skal, når der træffes afgørelse om ophør af godkendelsen, fastsætte en rimelig frist for ophøret. Fristen skal fastsættes på baggrund af en vurdering af de forhold, der har ført til, at der træffes afgørelse om ophør. Fristen skal desuden fastsættes under hensyntagen til kommunernes varetagelse af deres forsyningsansvar over for de enkelte borgere i tilbuddet. Stk. 3. En godkendelse kan under særlige omstændigheder, hvis hensynet til en eller flere borgere i tilbuddet taler for det, bringes til ophør med øjeblikkelig virkning. Stk. 4. Socialtilsynet skal underrette de kommuner, der har ansvaret for borgernes ophold i tilbuddet, jf. 9 9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, om godkendelsens ophør. Underretningen kan ske telefonisk eller skriftligt under hensyntagen til fristen for ophør. Kvalitetsmodellen

2 4. Socialtilsynet skal til brug for vurdering af tilbuddenes faglige kvalitet og økonomiske bæredygtighed i forbindelse med godkendelse og tilsyn, jf. 5 og 7 i lov om socialtilsyn, benytte en kvalitetsmodel, der omfatter kvalitetskriterier og måleindikatorer for hvert af de overordnede kvalitetstemaer, jf. 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn. Stk. 2. Socialtilsynet skal ved vurderingen af sociale tilbud, herunder døgntilbud efter 66, stk. 1, nr. 5 og 6, og i lov om social service, behandlingstilbud efter lovens 101, samt visse tilbud i form af hjælp og støtte efter 83-87, og 102, jf. lov om socialtilsyn 4, stk. 1, nr. 2 og 3, anvende den kvalitetsmodel, der fremgår af bilag 1. Stk. 3. Socialtilsynet skal ved vurderingen af plejefamilier og kommunale plejefamilier efter 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service, anvende den kvalitetsmodel, der fremgår af bilag 2. Driftsorienteret tilsyn 5. Socialtilsynet skal som led i det driftsorienterede tilsyn, jf. 7, stk. 1, i lov om socialtilsyn, løbende vurdere, om et tilbud opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 5, stk. 1, i lov om socialtilsyn. Stk. 2. Tilsynsintensiteten skal tilrettelægges efter forholdene og fastsættes af socialtilsynet efter en risikovurdering. Socialtilsynet skal dog efter 7, stk. 3, i lov om socialtilsyn, aflægge mindst et årligt tilsynsbesøg i hvert tilbud. Skærpet tilsyn og påbud 6. Socialtilsynet kan træffe afgørelse om iværksættelse af skærpet tilsyn, jf. 8, stk. 1, i lov om socialtilsyn, hvis konkrete forhold i et tilbud skaber bekymring for driften eller for borgernes sikkerhed og sundhed, eller hvis socialtilsynet ud fra en samlet vurdering af tilbuddet, jf. lovens 6, finder, at, at tilbuddet ikke har den fornødne kvalitet. 7. Socialtilsynet kan træffe afgørelse om at udstede påbud, hvis overholdelse kan gøres til en betingelse for fortsat godkendelse, jf. 8, stk. 2 i lov om socialtilsyn. Som led i en afgørelse om skærpet tilsyn, jf. 6, skal socialtilsynet udstede påbud, jf. 8, stk. 1, i lov om socialtilsyn. Stk. 2. Når socialtilsynet træffer afgørelse om udstedelse af påbud, jf. stk. 1, skal der i afgørelsen anføres de forhold, der begrunder påbuddet, og som tilbuddet pålægges at rette op på som en forudsætning for fortsat godkendelse. Stk. 3. Socialtilsynet skal angive en frist for efterlevelse af påbuddet. Fristen kan under særlige omstændigheder forlænges efter anmodning fra tilbuddet. 8. Afgørelser om skærpet tilsyn og påbud kan kun træffes efter forudgående dialog med tilbuddet om de forhold, der begrunder det skærpede tilsyn eller påbuddet, med mindre afgørelsen træffes f.eks. på baggrund af pludselig opstået begrundet mistanke om strafbare forhold. Stk. 2. Afgørelse om skærpet tilsyn og påbud anvendes, når der er en berettiget forventning til, at tilbuddet kan og vil rette op på de forhold, der ligger til grund for afgørelsen. Hvis det ikke forventes, at tilbuddet kan eller vil rette op på de bekymrende forhold, skal socialtilsynet træffe afgørelse om ophør af godkendelsen.

3 9. Når Socialtilsynet har truffet afgørelse om skærpet tilsyn samt om udstedelse af påbud, orienterer tilsynet de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet efter lov om social service, jf. 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Socialtilsynets årsrapport 10. Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet, jf. 9, stk.1, 1. pkt., i lov om socialtilsyn. Stk. 2. Årsrapporten skal indeholde oplysninger om:: 1) antal godkendelser fortaget i det foregående år fordelt på tilbudstype, 2) antal gennemførte tilsyn, herunder antallet af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg, 3) antal iværksatte skærpede tilsyn og baggrunden herfor, 4) antal iværksatte påbud og påbuddenes karakter, 5) antal tilbagekaldte godkendelser og baggrunden herfor, 6) socialtilsynets sagsbehandlingstider, 7) tilsynstakster og objektive finansieringsandele, 8) indtægter i forbindelse med konsulentbistand, undervisning og udførelse af opgaver efter delegation fra den ansvarlige kommunalbestyrelse, jf. 148 a, stk. 4, i lov om social service. Stk. 3. Årsrapporten skal desuden indeholde socialtilsynets generelle overvejelser om kvaliteten i de tilbud, der er omfattet af socialtilsynet. Stk. 4. Årsrapporten kan herudover indeholde socialtilsynets overvejelser om udvalgte fokuspunkter. Stk. 5. Årsrapporten skal senest 1. juni året efter det kalenderår, årsrapporten vedrører, sendes til Socialstyrelsens auditfunktion og til sekretariatet for udarbejdelse af rammeaftalerne for regionen. Tilbuddenes årsrapport 11. Tilbud omfattet af 4, stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om socialtilsyn, der er godkendt efter lovens 5, skal udarbejde en årlig rapport om tilbuddets virksomhed, jf. lovens 12, stk. 3. Stk. 2. Rapporten skal indeholde: 1) Følgende økonomiske nøgletal, jf. senest revisorgodkendte årsregnskab: a. Omsætning. b. Soliditetsgrad, hvis der er tale om et privat tilbud. c. Overskud i forhold til omsætning. d. Lønomkostninger i forhold til omsætning. Lønomkostningerne opgøres for henholdsvis omkostninger til fast personale, omkostninger til indkøb af særlig ekspertise, omkostninger til leder og omkostninger til bestyrelseshonorarer. e. Omkostninger til kompetenceudvikling i forhold til omsætning. f. Ejendomsudgifter i forhold til omsætning. g. Overskud/underskud. 2) Oplysninger om sygefravær 3) Oplysninger om personalegennemstrømning

4 4) Oplysninger i kort form om det seneste og det kommende års faglige udvikling samt forventede større ændringer. Stk. 3. Årsrapporten udarbejdes som en særlig indberetning til Tilbudsportalen, jf. bekendtgørelse om Tilbudsportalen, senest den 1. september året efter det kalenderår, årsrapporten vedrører. Udarbejdelse og godkendelse af budget 12. Tilbud som nævnt i 4, stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om socialtilsyn udarbejder en gang om året et budget, som skal omfatte tilbuddets forventede indtægter og samtlige forventede direkte og indirekte omkostninger, der medgår ved varetagelse af opgaver efter lov om social service. Budgettet udarbejdes eksklusiv moms. Stk. 2. For private koncerner og koncernlignende konstruktioner skal der udarbejdes budget både for de enkelte tilbud og for den samlede koncern, hvoraf bl.a. pengestrømmene mellem koncernens enkelte dele skal fremgå, jf. 16, stk. 2, 1. pkt., i lov om socialtilsyn. 13. Tilbuddets budget indberettes til socialtilsynet på et skema på Tilbudsportalen. Hvis der er udarbejdet delbudgetter for et tilbuds enkelte afdelinger indberettes skema for det samlede budget og for de enkelte delbudgetter. Stk. 2. For koncerner eller koncernlignende konstruktioner indberettes koncernbudget, jf. 12, stk. 3, på et særskilt skema på Tilbudsportalen. Stk. 3. Budgetskema indsendes til socialtilsynet senest 15. oktober for budgetter for det kommende kalenderår. 14. Socialtilsynet godkender som led i godkendelsen efter 5 i lov om socialtilsyn tilbuddets samlede budget, jf. lovens 16. Stk. 2. Socialtilsynet skal godkende tilbuddets budget, hvis det understøtter tilbuddets økonomiske bæredygtighed, mulighed for fornøden kvalitet i indsatsen set i forhold til takst og målgruppe samt en gennemskuelig økonomi. Stk. 3. Som led i godkendelsen af budgettet skal socialtilsynet påse, at 1) udgifter til leje af fast ejendom ikke overstiger, hvad der anses for normale lejeudgifter for tilsvarende ejendom, der anvendes til tilsvarende formål (markedslejen), 2) vederlag til bestyrelsesmedlemmer ikke overstiger, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, 3) goodwill ikke medregnes og 4) afregninger mellem enkelte enheder i en koncern eller en koncernlignende konstruktion sker på markedsvilkår. Finansiering 15. Socialtilsynet fastsætter finansieringsandelene, jf. 23 i lov om socialtilsyn, for et år ad gangen på baggrund af de samlede, budgetterede omkostninger ved varetagelsen af funktionen som socialtilsyn.

5 Stk. 2. Socialtilsynets omkostninger til varetagelse af øvrige opgaver afledt af loven fordeles på og indregnes i henholdsvis takster og objektiv finansieringsandele i forhold til de to finansieringskilders andel af summen af disse finansieringskilder i det samlede budget. Stk. 3. Socialtilsynets omkostninger til lokaler og administration samt andet overhead fordeles på de objektive finansieringsandele, taksterne og finansieringen af socialtilsynets varetagelse af opgaver som nævnt i 3 i lov om socialtilsyn, i forhold til disses andel af det samlede budget. Stk. 4. Hvis det ved afslutning af socialtilsynets regnskab for et kalenderår viser sig, at socialtilsynet har oparbejdet et over- eller underskud i forhold til de budgetterede omkostninger, skal over- eller underskuddet indregnes i takster og objektiv finansiering senest efter to år. 16. Den objektive finansieringsandel, jf. 23, stk. 2, i lov om socialtilsyn, fastsættes på baggrund af samtlige omkostninger forbundet med godkendelse af og tilsyn med generelt godkendte plejefamilier og kommunale plejefamilier, jf. 15, stk Stk. 2. Den objektive finansieringsandel opkræves hos de omfattede kommuner efter den enkelte kommunes andel af 0-17-årige i socialtilsynets dækningsområde. 17. Takster for godkendelse og tilsyn, jf. 23, stk. 3, i lov om socialtilsyn, fastsættes på baggrund af samtlige omkostninger forbundet med godkendelse af og tilsyn med tilbud som nævnt i lovens 4, stk. 1, nr. 2 og 3. Taksterne fastsættes som generelle takster for hver af følgende størrelseskategorier: 1) Tilbud med 1-7 pladser. 2) Tilbud med 8-24 pladser. 3) Tilbud med pladser. 4) Tilbud med 50 pladser og derover. Stk. 2. Der fastsættes særlige takster for godkendelse af og tilsyn med tilbud, som kun delvist er omfattet af socialtilsynet. Stk. 3. Takster for godkendelse fastsættes som en engangstakst, der opkræves, når et tilbud indgiver ansøgning om godkendelse. Stk. 4. Der fastsættes en særlig takst for allerede godkendte tilbud, hvis der skal foretages en delvis ny godkendelse på grund af væsentlige ændringer i godkendelsesgrundlaget. Stk. 5. Takster for tilsyn fastsættes som en årlig takst og opkræves efter socialtilsynets beslutning i en eller flere årlige rater. Tilsynstaksten beregnes fra den 1. i måneden efter det tidspunkt, tilbuddet er blevet godkendt. 18. Når der er truffet afgørelse om skærpet tilsyn, jf. 8, stk. 1, i lov om socialtilsyn, fastsættes og opkræves en tillægstakst, som udgør 50 pct. af årstaksten, jf. 17. Tillægstaksten opkræves forud for tre måneder ad gangen i den periode, det skærpede tilsyn er iværksat. Stk. 2. Rejseudgifter i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med skibsprojekter, hvor skibet befinder sig uden for landets grænser, skal pålægges tilbuddet som et tillæg til taksten beregnet efter 18. Stk. 3. Socialtilsynet kan undtagelsesvist træffe afgørelse om at pålægge det enkelte tilbud yderligere tillægstakster for særligt ressourcekrævende opgaver. 19. Når socialtilsynet varetager opgaver for en kommune, et regionsråd eller et tilbud, jf. 3, stk. 1, i lov om socialtilsyn, udgør betalingen socialtilsynets omkostninger ved varetagelsen af

6 opgaverne. Det kan aftales mellem socialtilsynet og modtageren af ydelsen, at betalingen fastsættes som en takst eller en engangsbetaling. 20. Socialtilsynet kan i objektive finansieringsandele for 2014 og 2015 indregne udgifter til aflønning af projektleder for etableringen af socialtilsynet samt for aflønning af leder af tilsynet, som er afholdt inden 1. januar Socialtilsynet kan desuden indregne udgifter til aflønning af medarbejdere fra og med 1. december Ikrafttrædelse 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 720 af 19. juni 2013om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud ophæves.

7 Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud, som skal indgå i den kvalitetsmodel, som skal ligge til grund for socialtilsynets vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved godkendelse og ved driftsorienteret tilsyn. De i alt syv kvalitetstemaer konstituerer tilsammen en overordnet angivelse af væsentlige dimensioner af kvalitet i sociale tilbud. Hvert af de syv temaer er konkretiseret i et antal kriterier, som skal bruges som grundlag for bedømmelse af tilbuddets kvalitet indenfor det pågældende tema. For hver kvalitetskriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer, hvorudfra socialtilsynet vurderer tilbuddenes opfyldelse af kvalitetskriterierne. Et grundlæggende udgangspunkt er, at kvaliteten af et tilbud i sidste instans er udtrykt ved, hvorvidt tilbuddet bidrager til at formålet med indsatsen i tilbuddet i forhold til borgerne realiseres. Formålet med indsatsen i et tilbud er fastlagt i serviceloven, og kvaliteten i et tilbud skal således ses i relation til dette overordnede formål. Formålet med den sociale indsats er, ifølge serviceloven ( 1), at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Indsatsen skal bygge på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie, og skal tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Det fremgår endvidere, at formålet med hjælpen er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. For børn- og ungeområdet betyder det mere konkret, at tilbuddets indsats skal (jf servicelovens 46): 1) sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk, 2) sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk, 3) understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse, 4) fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og

8 5) forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv. Det følger af servicelovens 76, at efterværn (særlig støtte til unge fra det fyldte 18 til 22 år), skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig. For voksenområdet betyder det, at tilbuddets indsats skal opfylde et af følgende formål (jf. servicelovens 81): 1) forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, 2) forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, 3) forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og, 4) yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov. Indsatsen i de enkelte tilbud skal således foregå med henblik på at opfylde ovenstående formål. Det er afgørende, at det er borgernes individuelle behov, udvikling og trivsel, der er i centrum for tilrettelæggelsen, indholdet, gennemførelsen og evalueringen af indsatsen. Det kræver, at tilbuddet arbejder systematisk med (sammenhængen mellem) tilbuddets målsætning, målgruppe, metoder og kompetencer. Samtidig kræves fokus på borgernes sundhed og trivsel, selvstændighed og sociale relationer, samt fokus på uddannelse og beskæftigelse Alt sammen med aktiv involvering af den enkelte borger. Bedømmelsessystematik Når socialtilsynet skal vurdere et tilbuds kvalitet ud fra kvalitetsmodellen, skal det ske ud fra en samlet, faglig vurdering under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Til understøttelse af den samlede faglige vurdering skal socialtilsynet foretage en kvantitativ bedømmelse af tilbuddenes opfyldelse af kvalitetsmodellens indikatorer. Her anvendes en fast bedømmelsessystematik. Ved godkendelse kan tilbuddene ikke vurderes på praksis og resultater for borgerne. Derfor må socialtilsynet tage stilling til, om det er sandsynligt, at tilbuddet vil kunne levere den fornødne kvalitet i indsatsen ud fra en samlet vurdering af de temaer, der fremgår af lovens 6 og

9 kvalitetsmodellen. Ved den kvantitative bedømmelse af tilbuddet vil der for hver indikator være to mulige udfald. a) Det er sandsynligt, at tilbuddet vil kunne levere den fornødne kvalitet i indsatsen b) Det er ikke sandsynligt, at tilbuddet vil kunne levere den fornødne kvalitet i indsatsen Ved tilsyn og regodkendelse er der en eksisterende praksis og resultater for borgeren som kan indgå i bedømmelsen af tilbuddet. Ved den kvantitative bedømmelse af tilbuddet foretages her en scoring af hver indikator på en femtrins skala: 5) I meget høj grad opfyldt 4) I høj grad opfyldt 3) I middel grad opfyldt 2) I lav grad opfyldt 1) I meget lav grad opfyldt Den enkelte indikator bedømmes på baggrund af den konkrete ordlyd i indikatoren. Dette kan f.eks. illustreres ved indikator Borgerne er i uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud. Kun tilbud, hvor alle eller en meget stor andel af borgerne er i uddannelse, beskæftigelse eller beskæftigelsesfremmende aktivitet, kan blive bedømt med værdien 5, uanset målgruppens karakteristika. Ved godkendelse må tilbuddet sandsynliggøre at de vil arbejde for at kunne få borgere i uddannelse, beskæftigelse eller beskæftigelsesfremmende aktivitet for at det kan vurderes som sandsynligt at de kan levere den fornødne kvalitet. Et andet eksempel er indikatoren Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Kun tilbud der kan sandsynliggøre, at de i praksis anvender faglige tilgange og metoder der er relevante i forhold til målsætning og målgruppe kan her opnås en høj bedømmelse ved tilsyn. Ved tilsyn og regodkendelse opsummeres bedømmelsen på tema-niveau i et grafisk udtryk (et spindelvæv ), som er velegnet til dialogen mellem tilsyn og tilbud om kvalitetsudvikling og nærmeste udviklingszone for det pågældende tilbud. Temaer, kriterier og indikatorer beskrives nærmere i det følgende.

10 Tema: Uddannelse og beskæftigelse Et centralt mål med den sociale indsats er at bidrage til, at borgerne i videst muligt omfang deltager og inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og /eller beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter understøtter og er rettet imod dette. Det er vigtigt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger, stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden, mulighederne og vejen til uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås. Kriterium 1: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator 1.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 1.b: Borgerne er i uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Gælder kun børn og unge: Indikator 1. d: Børnene/ de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 1.e: Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud.

11 Tema: Selvstændighed og relationer Et væsentligt mål med den sociale indsats er at bidrage til borgernes mulighed for i så høj grad som muligt at indgå i sociale relationer og leve et selvstændigt liv. Et aspekt heraf er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de sociale kompetencer, som deltagelse i aktiviteter og sociale relationer og netværk kræver. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod et inkluderende mål, og at det afspejles i personalets adfærd, de metoder, der anvendes, og den måde, hvorpå konkrete ydelser og aktiviteter samt dagligdagen i tilbuddet tilrettelægges. Det er også vigtigt, at det afspejles i tilbuddets åbenhed mod og involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund, da dette er væsentligt for opnåelse af selvstændighed og udvikling af sociale relationer og netværk. Kriterium 2: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Indikator 2.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 2.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Indikator 2.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. Gælder kun børn og unge: Indikator 2.d: Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet Indikator 2.e: Børnene/de unge har venskaber uden for tilbuddet. Indikator 2.f: Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen.

12 Tema: Målgruppe, metoder og resultater Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metode resulterer i den ønskede udvikling for borgerne og medvirker til at sikre borgernes trivsel. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe(r) og begrunde de metoder, som tilbuddet benytter i forhold til deres målgruppe(r). Det er også vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de resultatmål, som er sat for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder systematisk med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Kriterium 3: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Indikator 3.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Indikator 3.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Indikator 3.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. Kriterium 4: Tilbuddet sikrer borgernes medinddragelse og indflydelse i hverdagen i tilbuddet Indikator 4.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. Indikator 4.b: Borgerne har indflydelse på tilbuddets tilrettelæggelse og udnyttelse på et kollektivt niveau.

13 Kriterium 5: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Indikator 5 a: Borgerne trives i tilbuddet. Indikator 5.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser. Indikator 5.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed. Kriterium 6: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Indikator 6.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at der ikke sker uforholdsmæssigt mange magtanvendelser. Indikator 6.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Kriterium 7: Tilbuddet forebygger overgreb Indikator 7.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. Indikator 7.b: Tilbuddets beredskab er hensigtsmæssigt i forhold til at forebygge overgreb og er kendt af medarbejderne.

14 Tema: Organisation og ledelse En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering og professionel, kompetent og ansvarlig ledelse. En ledelse, der kan drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, og som både sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse, således at driften af tilbuddet løbende ajourføres og til stadighed er kendt af medarbejderne. Kriterium 8: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Indikator 8.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Indikator 8.b:Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. Gælder kun for tilbud med en bestyrelse: Indikator 8.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse. Kriterium 9: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Indikator 9.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 9.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Indikator 9.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser.

15 Tema: Kompetencer Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de kompetencer (uddannelse, erfaring eller viden), der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger, målgruppe, borgernes aktuelle behov samt de metoder, tilbuddet anvender. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har et strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er også et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger, og herunder at medarbejderne har fokus på borgernes retssikkerhed. Det vil sige, at tilbuddets medarbejdere på en etisk måde forholder sig til og handler i forhold til borgerne. Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer.

16 Tema: Økonomi Det er afgørende, at tilbuddene har en bæredygtig økonomi, da det har store konsekvenser for beboerne i døgntilbud, hvis tilbuddet bukker under økonomisk, da det kan betyde, at borgerne må flytte. Samtidig er det afgørende, at tilbuddet har økonomiske forudsætninger for fortløbende at kunne udvikle sig, og at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og den fastsatte takst. Det skal derfor sikres, at der stilles relevante krav til tilbuddets økonomi, herunder med hensyn til gennemsigtighed i økonomien. Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport. Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. budgetskema. Gælder kun private tilbud Indikator 11.c: Tilbuddets soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad. Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Indikator 13a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet. Gælder kun private koncerner Indikator 13.b: Pengestrømmene mellem en koncerns enkelte virksomheder kan følges i budget og regnskab. Tema: Fysiske rammer De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at tilbuddets omgivelser,

17 udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målsætning, borgernes behov og rettigheder (fx i forhold til at sikre borgernes trivsel, ret til privatliv og sikre borgerens mulighed for at opretholde sociale netværk) samt, at de understøtter indsatsens formål og indhold. Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Gælder kun døgntilbud: Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.

18 Bilag 2 Indledning I det følgende beskrives temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier, som skal indgå i den kvalitetsmodel, som skal ligge til grund for socialtilsynets vurdering af kvaliteten i plejefamilier ved godkendelse og ved driftsorienteret tilsyn. De i alt syv kvalitetstemaer konstituerer tilsammen en overordnet angivelse af væsentlige dimensioner af den kvalitet som skal være til stede i en plejefamilie. Hvert af de syv temaer er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier, som skal bruges som grundlag for socialtilsynets bedømmelse af plejefamilien i forhold til det pågældende kvalitetstema. For hvert af kvalitetskriterierne er der fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer, hvorudfra socialtilsynet vurderer plejefamiliens opfyldelse af pågældende kriterium. Et grundlæggende udgangspunkt er, at kvaliteten af en plejefamilieanbringelse i sidste instans er udtrykt ved, hvorvidt plejefamilien bidrager til, at formålet med anbringelsen realiseres. Formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie er fastlagt i serviceloven, og kvaliteten i en plejefamilie skal således ses i relation til dette overordnede formål. Formålet med den sociale indsats er, ifølge serviceloven ( 1), at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Indsatsen skal bygge på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie, og skal tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. For børn- og ungeområdet betyder det mere konkret, at anbringelsen/plejefamiliens indsats skal (jf servicelovens 46): 1) sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk, 2) sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk, 3) understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse, 4) fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og

19 5) forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv. Det følger endvidere af servicelovens 76, at særlig støtte til unge fra det fyldte 18 til 22 år (efterværn), skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig. Bedømmelsessystematik Når socialtilsynet skal vurdere en plejefamilies kvalitet ud fra kvalitetsmodellen, skal det ske ud fra en samlet, faglig vurdering under hensyn til plejefamiliens karakter og målgruppe. Til understøttelse af den samlede faglige vurdering skal socialtilsynet foretage en kvantitativ bedømmelse af plejefamiliens opfyldelse af kvalitetsmodellens indikatorer. Her anvendes en fast bedømmelsessystematik. Ved godkendelse kan plejefamilien ikke vurderes på praksis og resultater for borgeren. Derfor må socialtilsynet tage stilling til, om det er sandsynligt, at plejefamilien vil kunne levere den fornødne kvalitet i indsatsen ud fra en samlet vurdering af de temaer, der fremgår af lovens 6 og kvalitetsmodellen. Ved den kvantitative bedømmelse af plejefamilien vil der for hver indikator være to mulige udfald. a) Det er sandsynligt, at plejefamilien vil kunne levere den fornødne kvalitet i indsatsen b) Det er ikke sandsynligt, at plejefamilien vil kunne levere den fornødne kvalitet i indsatsen Ved tilsyn og regodkendelse er der en eksisterende praksis og resultater for borgeren som kan indgå i bedømmelsen af plejefamilien. Ved den kvantitative bedømmelse af plejefamilien foretages her en scoring af hver indikator på en femtrins skala: 5) I meget høj grad opfyldt 4) I høj grad opfyldt 3) I middel grad opfyldt 2) I lav grad opfyldt 1) I meget lav grad opfyldt Den enkelte indikator bedømmes på baggrund af den konkrete ordlyd i indikatoren. Dette kan f.eks. illustreres ved indikator Barnet har et stabilt fremmøde i sit dagtilbud, undervisningstilbud eller uddannelsestilbud. Kun plejefamilier, hvor barnet i praksis har et stabilt

20 fremmøde, kan blive bedømt med værdien 5, uanset målgruppens karakteristika. Ved godkendelse må plejefamilien sandsynliggøre at den vil arbejde for at et barn vil få et stabilt fremmøde borgere for at det kan vurderes som sandsynligt at plejefamilien kan levere den fornødne kvalitet. Ved tilsyn og regodkendelse opsummeres bedømmelsen på tema-niveau i et grafisk udtryk (et spindelvæv ), som er velegnet til dialogen mellem tilsyn og plejefamilie om kvalitetsudvikling og nærmeste udviklingszone for den pågældende plejefamilie. Temaer, kriterier og indikatorer beskrives nærmere i det følgende.

21 Tema: Uddannelse og beskæftigelse Et centralt formål med indsatser i forhold til børn og unge er at understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse, Det er væsentligt, at plejefamilien understøtter og er rettet imod dette formål og understøtter at barnet får en god skolegang socialt og fagligt med henblik på at understøtte paratheden, mulighederne og vejen til uddannelse og/eller beskæftigelse. Herunder er det vigtigt, at plejefamilien indgår aktivt i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte, at målene for barnets eller den unges uddannelse og/eller beskæftigelse opnås. Kriterium 1: Plejefamilien guider, motiverer og støtter barnet i at udnytte sit potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator 1.a: Barnet er i dagtilbud eller opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 1.b: Barnet har et stabilt fremmøde i sit dagtilbud, undervisningstilbud eller uddannelsestilbud.

22 Tema: Selvstændighed og sociale relationer Et væsentligt mål med indsatsen i plejefamilier er at bidrage til barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling sikres, at barnet eller den unge får opbygget kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk, samt at barnet eller den unge forberedes til et selvstændigt voksenliv. I denne forbindelse er det væsentligt, at plejefamilien understøtter barnets/børnenes deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber. Det er ligeledes væsentligt for kvaliteten i plejefamilieanbringelser, at plejefamilien i overensstemmelse med barnets handleplan og de aftaler der er indgået understøtter barnets kontakt og samvær med forældre, søskende, øvrig familie, og netværk. Kriterium 2: Plejefamilien styrker barnets selvstændighed og sociale kompetencer Indikator 2.a: Barnet indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Indikator 2.b: Barnet deltager i fritidsaktiviteter. Indikator 2.c: Barnet har venskaber. Indikator 2.d: Barnet har mindst en fortrolig voksen. Kriterium 3: Plejefamilien støtter barnet i at skabe og opretholde stabile og konstruktive relationer til familie og netværk Indikator 3.a: Barnet har kontakt og samvær med sin familie, herunder søskende og med netværk. Indikator 3.b: Plejefamilien samarbejder med og inddrager barnets forældre.

23 Tema: Målgruppe, metoder og resultater Et af afgørende parameter for kvaliteten i en plejefamilie er, at plejefamiliens indsats resulterer i den ønskede udvikling og trivsel for det eller de børn der er anbragt i plejefamilien. Det er væsentligt, at plejefamilien kan redegøre for, hvordan de kan imødekomme barnets behov for særlig støtte og bidrage til at, de mål, der er opstillet for barnets anbringelse i plejefamilien opnås. Inddragelse af barnet og den unge i beslutninger vedr. barnet/den unge selv og i hverdagen i plejefamilien kan være afgørende for børn og unge i plejefamilier. Ved godkendelsen og i tilsynet skal det (bl.a.) vurderes, hvorvidt plejefamilien er i stand til at respektere og understøtte barnets medbestemmelse og indflydelse. Det er et af de centrale formål med familieplejeanbringelser, at anbringelsen skal medvirke til at fremme barnets/børnenes fysiske og psykiske sundhed, da det kan have stor betydning for børns udvikling og trivsel. Det er vigtigt, at plejefamilien understøtter, at barnet har adgang til relevante sundhedsydelser, fx sundhedsundersøgelser, vaccinationer og tandlægebesøg mv. og tilbyder barnet sundhedsfremmende rammer og muligheder. Plejefamiliens holdning og indsats i forhold til kost, motion, alkohol og rygning er ligeledes relevante fokuspunkter. Kriterium 4: Plejefamilien bidrager aktivt til at opnå de mål, der er for barnets ophold i plejefamilien Indikator 4.a: Plejefamilien kender de mål, der er opstillet for anbringelsen eller aflastningsopholdet i barnets handleplan. Indikator 4.b: Plejefamilien kan redegøre for, hvordan de understøtter opfyldelsen af de mål, der er opstillet for barnets anbringelse eller aflastningsophold i plejefamilien. Kriterium 5: Barnet inddrages i og har indflydelse på eget liv og egen hverdag i plejefamilien Indikator 5.a: Barnet bliver hørt, respekteret og anerkendt af plejefamilien.

24 Indikator 5.b: Barnet har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og på hverdagen i plejefamilien i overensstemmelse med alder og modenhed Kriterium 6: Plejefamilien understøtter barnets fysiske og mentale sundhed og trivsel Indikator 6.a: Barnet trives i plejefamilien. Indikator 6.b: Plejefamilien understøtter, at barnet har adgang til relevante sundhedsydelser. Indikator 6.c: Plejefamiliens viden og indsats vedrørende forhold, som har betydning for barnets fysiske og mentale sundhed, er tilstrækkelig set i forhold til barnets alder og behov.

25 Tema: Familiestruktur og familiedynamik (Organisation og ledelse) Plejefamiliens familiestruktur (samlivsforhold, antal egne, sammenbragte børn, beskæftigelsesforhold, støtte fra familie og nærmiljø mv.) og familiedynamik (sampil, relationer, kommunikation) er væsentlige forhold at have fokus på for at sikre, at familien kan bidrage til at give barnet kontinuitet i opvæksten og mulighed for at vokse op i et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile omsorgsrelationer. Det er væsentligt, at familien har overskud til at varetage opgaven som plejefamilie og imødekomme barnets behov for særlig støtte. Det indbyrdes samspil i familien er også afgørende, både for barnets trivsel og udviklingsbetingelser og for familiens trivsel og udvikling. Kriterium 7: Plejefamilien tilbyder barnet trygge og stabile rammer Indikator 7. a: Plejefamilien har overskud til at varetage opgaven som plejefamilie. Indikator 7.b: Plejefamiliens familiestruktur (antal børn, samlivsforhold, fritids og beskæftigelsesforhold mv.) er hensigtsmæssig i forhold til at give barnet trygge og stabile rammer. Indikator 7.c: Plejefamiliens familiedynamik (samspil, relationer, kommunikation) er hensigtsmæssig i forhold til at give barnet trygge og stabile rammer.

26 Tema: Kompetencer Barnet eller den unge skal så vidt muligt skal sikres kontinuitet i opvæksten og mulighed for at vokse op i et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile omsorgsrelationer. Det er væsentligt, at plejeforældre har de menneskelige og faglige kompetencer, der er nødvendige i forhold til den opgave, som plejefamilien skal varetage. Dette omfatter blandt andet, at kunne etablere tilknytning og at kunne opdrage samt give omsorg til et barn med behov for særlig støtte, at kunne anerkende og rumme barnet med dets baggrund og at kunne være en aktiv deltager i et samarbejde med de professionelle omkring barnet. Kriterium 8: Plejefamilien har relevante kompetencer i forhold til at varetage opgaven som plejefamilie Indikator 8.a:Plejefamilien er kompetente til at etablere og fastholde tilknytning til barnet Indikator 8.b: Plejefamilien er kompetente til at drage omsorg for barnets særlige behov, udvikling og opdragelse. Indikator 8.e: Plejefamilien bidrager aktivt og konstruktivt til samarbejdet med anbringende myndighed og andre professionelle omkring barnet. Indikator 8.f: Plejefamilien har fokus på at udvikle nødvendige kompetencer i forhold til plejeopgaven.

27 Tema: Økonomi Økonomi er et relevant tema i forhold til plejefamilier. Blandt andet er det væsentligt, at plejefamilien har økonomiske ressourcer til at sikre en stabil anbringelse f.eks. i forhold til familien bolig og fysiske rammer. Kriterium 9: Plejefamiliens økonomi giver grundlag for en stabil anbringelse Indikator 9.a: Plejeforældrenes disponible indkomst giver grundlag for at sikre barnet stabile rammer og vilkår.

28 Tema: Fysiske rammer De fysiske rammer udgør rammen om plejefamiliens liv og om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede i forhold til plejefamiliens opgave. Desuden er barnets/børnenes integritet og ret til privatliv et vigtigt hensyn at tage i vurderingen af de fysiske rammer. I plejefamilier, er det også vigtigt, at de fysiske rammer inde og ude giver fornødne forudsætninger for, at tilgodese særlige behov og interesser hos de konkrete børn, som er anbragt i familien. Fx at et handicappet barns mobilitet er sikret, og at hjemmet er forsvarligt sikret i overensstemmelse med barnets/børnenes alder. Kriterium 10: De fysiske rammer understøtter barnets trivsel og udvikling Indikator 10.a: Barnet trives i de fysiske rammer Indikator 10.b: De fysiske rammer i plejefamiliens hjem og i omgivelserne tilgodeser barnets behov og giver barnet vedvarende udfoldelsesmuligheder.

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 19. december 2013. Nr. 1557. Bekendtgørelse om socialtilsyn I medfør af 5, stk. 8, 6, stk. 3, 7, stk. 4, 8, stk. 3, 9, stk. 2, 12, stk. 4, 16, stk. 3, og

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Bekendtgørelse om socialtilsyn

Bekendtgørelse om socialtilsyn Bekendtgørelse om socialtilsyn I medfør af 5, stk. 10, 6, stk. 5, 7, stk. 4, 8, stk. 3, 9, stk. 2, 12, stk. 5, 16, stk. 3, 18 b, stk. 5, 18 c, stk. 3, 18 f, stk. 9, 18 g, stk. 3, og 23, stk. 6, i lov om

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Bekendtgørelse om socialtilsyn

Bekendtgørelse om socialtilsyn BEK nr 1251 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. marts 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin. j.nr. 2017-3949 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om Socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad Frederiksberg Kommune KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad 30. november 2015 Sagsbeh.: Sikr04 J.nr.: 27.51.04-K09-4-15 Partshøring om påtænkt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for plejefamilier Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for plejefamilier Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for plejefamilier Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk

Læs mere

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104)

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) 1 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Frederiksberg Kommune. 17. april 2018 Sagsbeh.: NHP. J.nr.: K

Frederiksberg Kommune. 17. april 2018 Sagsbeh.: NHP. J.nr.: K Frederiksberg Kommune Afgørelse om regodkendelse af tilbuddet Juvelhuset Socialtilsynet har på baggrund af gennemgang af oplysninger fra tilbuddet og gennemførte tilsynsbesøg 19. februar 2018, foretaget

Læs mere

Egedal Rusmiddelteam Stenløse Att.: Søren Hvid Karsten. Afgørelse om re-godkendelse af Tilbuddet Egedal Rusmiddelteam

Egedal Rusmiddelteam Stenløse Att.: Søren Hvid Karsten. Afgørelse om re-godkendelse af Tilbuddet Egedal Rusmiddelteam Egedal Rusmiddelteam Skolevej 10 3660 Stenløse Att.: Søren Hvid Karsten 13-08-2015 Dok.nr.: 27.06.00-K09-540-15 Afgørelse om re-godkendelse af Tilbuddet Egedal Rusmiddelteam Socialtilsynet Hovedstaden

Læs mere

Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow

Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th. 3700 Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow 07-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert 09-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Økonomi og Det nye Socialtilsyn

Økonomi og Det nye Socialtilsyn Økonomi og Det nye Socialtilsyn LOS Landsmøde, 13. april 2015 John Cubbin 1 Lidt om os Trekroner Revision A/S 26 medarbejdere, heraf 20 revisorer, og 3 partnere Etableret i 1983, beliggende i Roskilde

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Særlige situationer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Særlige situationer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Særlige situationer A. Plejefamilier med aflastningsopgave B. Plejefamilier uden børn C. Plejefamilier med spædbørn 1 A Plejefamilie

Læs mere

Inspirationsguide til kvalitetsmodellen Plejefamilieafdelingen Socialtilsyn Nord

Inspirationsguide til kvalitetsmodellen Plejefamilieafdelingen Socialtilsyn Nord Inspirationsguide til kvalitetsmodellen Plejefamilieafdelingen Socialtilsyn Nord Indhold Tema Uddannelse og beskæftigelse...3 Kriterium 01: Plejefamilien støtter barnet i at udnytte sit fulde potentiale

Læs mere

Socialtilsyn Midt - Kvalitetsmodel Sociale tilbud. Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for Sociale tilbud

Socialtilsyn Midt - Kvalitetsmodel Sociale tilbud. Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for Sociale tilbud Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for Sociale tilbud Jonas Lund Nissen Socialtilsyn Midt - 2014 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet

Læs mere

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen 16-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indhold. Side 1 af 66

Indhold. Side 1 af 66 Indhold Resume...3 1. Socialtilsyn Nords årsrapport 2016...5 1.1. Indledning...5 2. Kvaliteten i tilbud og plejefamilier...6 2.1 Belysning af kvaliteten...6 2.2. Det generelle indtryk af udviklingspunkter...8

Læs mere

Socialtilsyn Nord Budget 2017

Socialtilsyn Nord Budget 2017 Socialtilsyn Nord Budget 2017 Regler og Ankestyrelsens praksis v/ Sarah Sieker Juhlert, jurist Ankeafgørelser Konkret vurdering >< Generel læring En ankeafgørelse er ikke en principafgørelse En principafgørelse

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Lovgivning vedr. socialtilsynenes dialogforpligtelse

Lovgivning vedr. socialtilsynenes dialogforpligtelse Enhed: Socialtilsyn og National Koordination Sagsnr.: 2018-744 Dato: 5. juni 2018 Lovgivning vedr. socialtilsynenes dialogforpligtelse Socialtilsynenes dialogforpligtelse I forbindelse med den politiske

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynspolitik 2014-2015

Tilsynspolitik 2014-2015 Tilsynspolitik 2014-2015 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning Folketinget har givet Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner ansvaret

Læs mere

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017 Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn 22. august 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Kristian Laugesen krlau@holb.dk - 7236 8067 Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236

Læs mere

Tilsynspolitik. For de fem socialtilsyn i Danmark. For de fem socialtilsyn i Danmark 1

Tilsynspolitik. For de fem socialtilsyn i Danmark. For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Tilsynspolitik For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning De fem socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har siden 1.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS 15-03-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet

Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet Sag: 15/22013 Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet Formål med dette notat. Nærværende notat har til formål at beskrive hvilke af Skanderborg Kommunes

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, og 22, stk. 3, i lov om socialtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 42

Læs mere

Nygodkendelsesrapport

Nygodkendelsesrapport Nygodkendelsesrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1602 af 19/12/2017 Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j. nr. 2017-5169 Senere ændringer til forskriften BEK nr 638 af 30/05/2018

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 638 af 30/05/2018 Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-548 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1427 af 03/12/2018

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 GLADSAXE KOMMUNE Social- og handicapafdelingen Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Af: Malene Ravn Teksten nedenfor er kopieret fra den samlede konklusion af

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Weekendaflastning Ådalen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Weekendaflastning Ådalen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Weekendaflastning Ådalen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Rapporten

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, og 22, stk. 3, i lov om socialtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 42

Læs mere

Afgørelse om godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om godkendelse som socialt tilbud Rønnebæk Opholdssted ApS Dato: 18-04-2018 Kirkevej 9 Sagsnummer: 17/44718 4700 Næstved Sagsansvarlig: chasc Telefon: 72362427 E-mail: chasc@holb.dk Afgørelse om godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn

Læs mere

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF 1 Kvalitetsmodel 3.0 November 2016 Socialforvaltningen Københavns Kommune Stabscenter SOF Kvalitetsudvikling & Resultater 2 KVALITETSMODEL 3.0 I socialforvaltningen arbejder

Læs mere

Velkommen! Erfa-møde for jurister og advokater, der beskæftiger sig med socialtilsynsområdet 3. maj 2019

Velkommen! Erfa-møde for jurister og advokater, der beskæftiger sig med socialtilsynsområdet 3. maj 2019 Velkommen! Erfa-møde for jurister og advokater, der beskæftiger sig med socialtilsynsområdet 3. maj 2019 Program for dagen Velkommen v. tilsynscheferne Henriette Lindberg og Mie Andresen Tal fra årsrapporterne

Læs mere

Tilsynspolitik

Tilsynspolitik Tilsynspolitik 2016-2017 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning De fem socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1673 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6361 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2017

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2017 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2017 Botilbud og bofællesskaber på det specialiserede voksenområde Ældre og Social Service Marts 2018 Foto: 2/11 Resumé Socialtilsyn Hovedstadens driftsorienterede tilsyn

Læs mere

AKTUEL TILSYNSRAPPORT. Konklusionen på tilsynet. Uddannelse og beskæftigelse

AKTUEL TILSYNSRAPPORT. Konklusionen på tilsynet. Uddannelse og beskæftigelse AKTUEL TILSYNSRAPPORT i Konklusionen på tilsynet Denne tilsynsrapport omhandler et driftsorienteret tilsynsbesøg på Ungekollegiet den 19. maj 2016. Ungekollegiet er et kommunalt tilbud godkendt efter Servicelovens

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Metode: - Socialpædagogisk metode - KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik)

Metode: - Socialpædagogisk metode - KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) Hjørring Kommune Døgninstitutionen Kronborg Kronborgvej 56 7700 Thisted Socialtilsyn Nord Postadresse: Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Afgørelse om skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA)

Afgørelse om skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Region Midtjylland Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Møgelkjærvej 6, 8800 Viborg 13. oktober 2014 Afgørelse om skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Socialtilsyn Midt sendte

Læs mere

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven Hestehaven er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018, og 22, stk. 3, i lov om socialtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 42

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af 8

Tilsynspolitik. Side 1 af 8 Tilsynspolitik 2019 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af socialpædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud

Læs mere