Resultatrevision 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2012"

Transkript

1 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL ARBEJDSKRAFTRESERVEN PERSONER PÅ PERMANENTE OFFENTLIGE FORSØRGELSESORDNINGER UNGE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE LANGTIDSLEDIGHEDSPULJEN MÅL FOR INDSATSEN INDSATSEN UDVIKLING I BESTANDEN AF PERSONER PÅ OFFENTLIGE YDELSER BESPARELSESPOTENTIALET RESULTATOVERSIGT... 9 Side 2

3 1. Beskæftigelsesministerens mål Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år et begrænset antal mål på indsatsområder, hvor der i det kommende år er behov for at løfte resultaterne af indsatsen. Beskæftigelsesministeren udmeldte, efter indstilling fra beskæftigelsesrådet, fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen i 2012: 1. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt 2. Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt 3. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 4. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommer på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Tabel 1 viser det seneste års udvikling indenfor de fire ministermål for Jobcenter Ikast-Brandes klynge. Klyngen er sammensat af jobcentre med sammenlignelige rammevilkår og disse er rangeret på baggrund af udviklingen indenfor de fire ministermål Tabel 1. Scorecard for Jobcenter Ikast-Brande på ministermålene for 2012 Ministerens mål Arbejdskraftreserven Dec 2012 Tilgang til permanente forsørgelsesordninger Dec 2012 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Dec 2012 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Dec 2012 Jobcenter Antal personer Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal personer Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Udviling ift. samme måned året før, pct. Placering Mariagerfjord 800 1, , , ,7 1 Rebild , , , ,7 2 Ikast-Brande , , , ,4 3 Skive , , , ,8 4 Silkeborg , , , ,2 5 Sønderborg , , , ,9 5 Struer 477-0, , , ,2 6 Syddjurs , , , ,5 7 Hjørring , , , ,8 8 Odsherred 755 4, , , ,4 9 Hele klyngen , , , ,6. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Samlet set placerer Jobcenter Ikast-Brande sig i den bedre halvdel i forhold til jobcentre med sammenlignelige rammevilkår med en 3. plads. Dette er samme placering som sidste år. Side 3

4 1.1. Arbejdskraftreserven I forhold til målet for arbejdskraftreserven er Jobcenter Ikast-Brande placeret på en 2. plads med et fald på 15,2 %, svarende til 146 personer, fra januar 2012 til december 2012 Resultatet anses for tilfredsstillende. Der blev i foråret 2011 iværksat en intensiveret virksomhedsindsats, som er mundet ud i en virksomhedsservicestrategi med et stærkt kundefokus. Denne strategi er i 2012 fastholdt. Målet er at jobcenter Ikast-Brande fortsat opleves som en professionel samarbejdspartner blandt de lokale virksomheder, når de skal rekruttere arbejdskraft til deres virksomhed. Den tidlige screening af nyledige sker med henblik på at tilrettelægge en individuel, differentieret indsats til den enkelte ledige, med et særligt fokus på de brancher, hvor der er eller snart forventes at blive gode beskæftigelsesmuligheder. Her bringes såvel praktik som løntilskud i spil, ligesom faglig opkvalificering anvendes målrettet i forhold til de ledige, som er blevet opsagt i brancher, hvor beskæftigelsesudsigterne fremadrettet er ringe. Den samlede strategi på området forventes at medvirke til, at Jobcenter Ikast-Brande kan nedbringe antallet af ledige i arbejdskraftreserven yderligere i Personer på permanente offentlige forsørgelsesordninger I forhold til målet for tilgang til permanente offentlige forsørgelsesordninger er Jobcenter Ikast- Brande placeret på en 8. plads med en stigning på 23,9 %, svarende til en stigning på 34 personer, fra januar 2012 til december Dermed ligger Jobcenter Ikast-Brande næstsidst i klyngen mht. procentvis stigning i antallet at personer på varige forsørgelsesydelser. Årsagen til stigningen i tilgangen til varige forsørgelsesydelser skal først og fremmest findes i, at der i efteråret 2012 skete en omfattende gennemgang af verserende sager, med henblik på at få så mange som muligt afsluttet inden førtidspensionsreformens ikrafttræden 1. januar Det forventes at stigningen af tilkendelser i 2012 modsvares af et fald i Unge på offentlig forsørgelse I forhold til målet for unge under 30 år er Jobcenter Ikast-Brande placeret på en 1. plads med et fald på 7,2 %, svarende til 48 personer, fra december 2012 til december Gennemsnittet i klyngen ligger på et fald på 1,8 %. De unge under 30 år har et særligt fokus i Jobcenter Ikast-Brande. Dels fordi de udgør en stor gruppe, der er særligt udsatte i en konjunkturnedgang, fordi en stor andel af de unge ledige ikke har en ungdomsuddannelse, og fordi en stor del af de unge har sociale og psykiske problemstillinger, der påvirker deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen i forhold til de unge differentieres med udgangspunkt i den enkelte unges behov. Der er fokus på en tidlig indsats, hvor der sker en screening af, hvem der forventes at komme i job eller uddannelse hurtigt, og hvem der har brug for en ekstra indsats. Ungdommens uddannelsesvejledning (UU) er en central samarbejdspartner, og indgår i indsatsen i jobcentret på daglig basis. Det er således hovedstrategien, at unge uden en gennemført ungdomsuddannelse påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. For unge ledige med en gennemført gymnasial uddannelse men uden en erhvervskompetencegivende uddannelse er det strategien, at disse unge støttes til at påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse Side 4

5 (videregående uddannelser, erhvervsfaglige eller andre uddannelser der giver kompetencer til at bestride et job) Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse I forhold til målet for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse har Jobcenter Ikast-Brande haft en stigning på 1,4 %, svarende til 8 personer fra januar 2012 til december Dermed ligger Jobcenter Ikast-Brande som nr. 4 klyngen af sammenlignelige kommuner. Klyngen havde en gennemsnitlig stigning i perioden på 3,9 %. Årsagen til stigningen er først og fremmest, at den samlede population af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere mellem 18 og 64 år i Ikast-Brande Kommune er steget med 56 personer til personer fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal Stigningen i populationen er på 3,9 % mens stigningen i antallet af personer på offentlig forsørgelse i gruppen er på 1,4 %. 2. Langtidsledighedspuljen Med aftalen "Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed" er der afsat en bevilling til jobcentrene til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter og til en tættere kontakt med langtidsledige og virksomheder. Bevillingen løber fra 2010 til Bevillingen til Jobcenter Ikast-Brande udgjorde kr. i Mål for indsatsen I henhold til bevilling af 3. september 2010 har jobcentret formuleret et overordnet mål for indsatsen for den 4-årige bevillingsperiode. Antallet af dagpenge-, kontant- og starthjælpsforløb med varighed over 12 måneder reduceres med 15% fra december 2010 til december 2013: forløb for jobklare borgere i december 2012 svarende til et fald på 10 procent fra december 2010 til december forløb for jobklare borgere i december 2011 svarende til et fald på 5 procent fra december 2010 til december forløb for jobklare borgere i december 2013 svarende til et fald på 15 procent fra december 2010 til december Med målet har jobcenter Ikast-Brande valgt først og fremmest at fokusere på de jobklare dagpengeog kontanthjælpsmodtagere i en forventning om, at den ekstra virksomhedsrettede indsats vil have effekt for de jobklare borgere. De indsatsklare borgere er også omfattet af en virksomhedsrettet indsats, idet denne målgruppe på baggrund af en konkret vurdering fortsat visiteres til virksomhedscentre, til virksomhedspraktikker og (i mindre omfang) til løntilskudsansættelse. Det overordnede mål er i modsætning til de øvrige mål i beskæftigelsesplanen formuleret i forhold til december Årsagen er, at der grundet den generelle udvikling på arbejdsmarkedet er sket så markant en stigning i antal forløb med varighed over 12 måneder i første halvår 2010, at jobcentret ikke fandt det realistisk at opstille et mål i forhold til tallet for december I december 2012 er der 357 forløb for jobklare borgere i Ikast-Brande Kommune med en ledighed på mere end 12 måneder. Dette svarer til et fald på 27,8 % ift. december Opgørelsen omfatter forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1. Side 5

6 Den styrkede og målrettede virksomhedsindsats for at modvirke langtidsledigheden skønnes at have en relativ stor betydning for det markante fald i antallet af forløb. Jobcentret har foruden det overordnede mål for bevillingsperioden formuleret to kvantitative mål for udvidelse af andelen af personer i virksomhedsrettede tilbud. Det første mål går på de ikkeforsikrede ledige: Andelen af virksomhedsrettede aktiveringsforløb for jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere over 12 måneder skal i december 2013 udgøre 50 procent svarende til en stigning på 39,5 procentpoint fra december 2009 til december Udviklingen i anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud til jobklare kontanthjælpsmodtagere med ledighed på mere end 12 måneder har været som følger: Anvendelsen af aktiveringstilbud til arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Forløb Virksomhedsrettede Andel i alt forløb Dec ,5 % Dec ,7 % Dec ,7 % Dec ,8 % Kilde: Jobindsats.dk. Alle år opgjort ultimo december. Opgørelsen viser, at det er lykkedes at implementere strategien om at anvende virksomhedsrettede tilbud i meget høj grad end tidligere til jobklare kontanthjælpsmodtagere med mere end 12 måneders ledighed. For de forsikrede ledige har jobcentret formuleret følgende målsætning: Andelen af private løntilskud for dagpengemodtagere over 12 måneder skal i december 2013 udgøre 25 procent svarende til en stigning på 16,4 procentpoint fra december 2009 til december Med målet for de forsikrede ledige valgte jobcentret at fokusere på privat løntilskud, som er det redskab, der erfaringsmæssigt har den største effekt. Jobcentret ønskede derfor at sætte målrettet ind i forhold til oprettelse af private løntilskudspladser. Anvendelsen af aktiveringstilbud til forsikrede ledige Forløb Privat ansættelse Andel i alt med løn- tilskud Dec ,7% Dec ,8% Dec ,0% Dec ,7% Kilde: Jobindsats.dk. Alle år opgjort ultimo december. I december 2011 var andelen af private løntilskud for dagpengemodtagere med forløb over 12 måneder 12,0 % og i december 2012 var tallet 11,7 % Der har i 2012 været et fald på 0,3 procentpoint ift. andelen af dagpengemodtagere i privat løntilskud. Jobcentret vurderer, at den primære årsag skal findes i den vanskelige konjunktursituation og det forhold, at virksomhederne har en betydelig medfinansiering ved etablering af private løntilskuds- Side 6

7 pladser. Virksomhedernes lønandel afhænger af den lediges løn, og udgør fra godt kr. pr. måned og opefter Indsatsen Jobcentret ansatte 1. februar 2011 en ekstra virksomhedskonsulent og frikøbte derudover en medarbejder deltids til at fokusere på den virksomhedsopsøgende indsats. I forbindelse med jobcentrets deltagelse i projekt virksomhedskontakt finansieret af Beskæftigelsesregion Midtjylland er der udarbejdet en strategi for jobcentrets virksomhedsservice. Den har fokus på, at jobcentret understøtter virksomhedernes dynamiske behov samtidig med, at virksomhederne forpligter sig til at skabe åbninger for målgruppen. Det har bl.a. medført at jobcentret i højere grad opfattes og omtales som en professionel samarbejdspartner, når virksomhederne skal rekruttere arbejdskraft. Oprindeligt tænkte vi, at virksomhedskonsulentens indsats skulle være to-delt, og omfatte såvel kontakten til virksomhederne som kontakten til de dagpenge-, kontant-, og starthjælpsmodtagere, som har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. Det har udviklet sig anderledes under arbejdet med virksomhedsstrategien. I projektet blev der fastlagt kontaktstrategier, som bl.a. udløste en jobliste, hvor de praktik- og jobåbninger, som virksomhedskonsulenten opdyrkede blev bragt i spil i forhold til de ledige, som de øvrige medarbejdere i jobcentret var i kontakt med. Samarbejdsvilligheden og åbenheden i virksomhederne har vist sig så stor, at indsatsen fra 1.april 2012 udvides således at der er 2 fuldtids virksomhedskonsulenter, der arbejder dedikeret med virksomhedsservice med fokus på såvel rekruttering som udplacering. Denne strategi er fortsat i Udvikling i bestanden af personer på offentlige ydelser Det samlede antal personer på offentlige ydelser er i 2012 faldet fra personer i december 2011 til personer i december 2012 svarende til et fald på 3 %. Faldet i sammenlignelige kommuner er på 2 %. Faldet i antallet af forsørgede kan først og fremmest tilskrives faldet i antallet af forsikrede ledige på 115 personer, samt faldet i antallet af sygedagpengemodtagere på 44 personer og faldet i antallet af ledighedsydelsesmodtagere på 15 personer. I den anden retning trækker at antallet af førtidspensionister er steget med 54 personer og antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 36 personer. Det vurderes Jobcenter Ikast-Brandes virksomhedsstrategi har været medvirkende til, at faldet i antallet af forsikrede ledige er blevet så stort som det er. Stigningen i antallet af førtidspensionister kan først og fremmest tilskrives ekspedition af et stort antal pensionssager i slutningen Stigningen forventes modsvaret af et tilsvarende fald i En detaljeret oversigt over udviklingen i bestanden af offentlige ydelser findes i tabel 4 på side 9. Side 7

8 4. Besparelsespotentialet Besparelsespotentialet er et udtryk for, hvor meget kommunen ville kunne spare på sine udgifter til overførselsindkomster, hvis niveauet bringes på samme niveau som gennemsnittet i klyngen af kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Tabel 3. Besparelsespotentiale, 1. kvartal kvartal 2012 Besparelsespotentiale - Ikast-Brande Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2012 Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. på ydelsen i pct. af befolkningen i af befolkningen i jobcentret klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,57 3, ,8 Kontanthjælp 2,86 3, ,3 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,56 0, ,0 Sygedagpenge 2,38 2, ,2 Ledighedsydelse 0,46 0, ,2 Fleksjob 1,69 1, ,3 Førtidspension 6,79 7, ,3 I alt 18,31 19, ,8 Kilde: Jobindsats.dk Samlet set har Ikast-Brande Kommune er besparelsespotentiale på 5,8 millioner kr. Beløbet er 4,7 mio. kr. lavere end sidste år. Besparelsespotentialet findes i lighed med sidste år på de forsikrede ledige og revalideringsområdet. Ikast-Brande kommune blev relativt hårdt ramt i forbindelse med finanskrisen i Selvom ledigheden er reduceret i 2012, er den fortsat forholdsvis høj i kommunen. Jobcentret har i forbindelse med sygedagpengestrategien som har medvirket til at reducere antallet af langvarige sygedagpengesager valgt målrettet at inddrage revalidering som værktøj, hvorfor besparelsespotentialet også skal ses i sammenhæng med sygedagpenge og fleksjob. Side 8

9 4. Resultatoversigt Tabel 4. Resultatoversigt for Jobcenter Ikast-Brande, december Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i klyngen Ift. måneden før, måned året Ift. samme udvikling i Antal klyngen ift. ift. året før, pct. før, pct. året før, pct. pct. Arbejdskraftreserven Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Permanente forsørgelsesordninger Dec Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Dec Unge under 30 år Dec Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i klyngen Ift. måneden før, måned året Ift. samme udvikling i Antal klyngen ift. ift. året før, pct. før, pct. året før, pct. pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Jan Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. samme Gnsn. niveau Ift. måneden før, klyngen niveau i måned året i klyngen i Procent før, pct. samme pct. point i samme point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Jun Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Side 9

10 Kilden til tabel 4 er jobindsats.dk. Af tabellen fremgår det, at der i Ikast-Brande kommune er en stigning i antallet af førtidspensionister. Dette skyldes som tidligere nævnt, det store antal tilkendelser i slutningen af Stigningen ventes at blive opvejet af et fald i tilkendelserne i Af tabellen fremgår det yderligere, at der er et fald i antallet af arbejdsmarkedsparate ledige (både forsikrede og kontanthjælpsmodtagere) der er større end faldet i klyngen. Dette fald ses også i arbejdskraftreserven (antal ledige med en sammenhængende ledighed på mere end 3 mdr. indenfor de seneste år). Side 10

11

12 Jobcenter Ikast-Brande Att. Arbejdsmarkedschef Birgit Thorup Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs Vej 38K, st Åbyhøj Tlf Fax Vedr. resultatrevision for 2012 Dato: XX maj 2013 Journalnr.: Beskæftigelsesregion Midtjylland skal kommentere jobcentrets resultatrevision, så bemærkningerne kan indgå i kommunalbestyrelsens behandling af resultatrevisionen. Regionen er løbende i dialog med jobcentret om resultater og indsats, senest ved dialogmøde i januar og konkret er resultatrevisionen blevet drøftet med jobcentret i april Regionen vurderer resultaterne i jobcentret med udgangspunkt i beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2012, herunder jobcentrets fastsatte niveau for de enkelte mål i beskæftigelsesplanen for 2012, udviklingen i bestanden af personer på offentlige ydelser og niveauet opgjort ved besparelsespotentialet. Når regionen vurderer resultaterne i jobcentret, sammenligner vi med udviklingen i jobcentre med samme rammevilkår (klyngen). Overordnet vurdering Det er regionens vurdering, at kommunens resultatrevision fuldt ud forholder sig til de indholdsmæssige krav, der stilles til resultatrevisionen. Vurdering af de opnåede resultater. Resultatrevisionen viser, at der er opnået gode resultater, men jobcentret har også udfordringer. Beskæftigelsesrådet i Midtjylland har netop lavet en analyserapport for resultaterne i 2012 og har konkluderet, at udviklingen i Midtjylland for 3 af de 4 ministermål har været mere negativ end forventet, da kontrakten for 2012 blev udarbejdet, og niveauerne fastsat på baggrund af status i december 2010: Antallet af ledige i arbejdskraftreserven nåede et højere niveau end forventet. Det gælder for Midtjylland som helhed, at der har været et fald i forhold til 2011 for dagpengemodtagere, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er øget væsentligt. Langtidsledigheden er i samme periode faldet for dagpengemodtagere, mens den er på samme niveau for kontanthjælpsmodtagere. For Jobcenter Ikast-Brande gælder, at resultatet ligger under det

13 opstillede mål i beskæftigelsesplanen for Arbejdskraftreserven er blevet mindre, og faldet er væsentligt større end faldet i klyngen. Faldet i arbejdskraftreserven fordeler sig ligeligt mellem dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Arbejdskraftreservens andel af de ledige er på niveau med klyngen i øvrigt. Den samlede langtidsledighed er faldet i Ikast-Brande, og faldet er væsentligt større end i klyngen. Tilgangen til permanent offentlig forsørgelse i Midtjylland nåede et lavere niveau end forventet, og der har været et fald i forhold til Antallet af fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse er samlet set steget i løbet af det seneste år. For Jobcenter Ikast-Brande gælder, at resultatet ligger lidt over det opstillede mål i beskæftigelsesplanen. Der har været en stigning i tilgangen i det seneste år, men kommunen har en lidt mindre andel af befolkningen på permanent offentlig forsørgelse end klyngen i øvrigt. Antallet af personer under 30 år på offentlig forsørgelse i Midtjylland er steget mere end forventet. Stigningen ses alene for kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere, mens der har været et fald for de øvrige ydelsesgrupper. For Jobcenter Ikast-Brande gælder, at resultatet ligger over det opstillede mål i beskæftigelsesplanen. Dog har der været et fald i Ikast- Brande, og faldet er større end faldet i klyngen. For Ikast-Brande gælder, at faldet ligger i gruppen af dagpengemodtagere. Kommunen har i forhold til klyngen en mindre andel af unge, særligt af årige, på offentlig forsørgelse. Antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Midtjylland er steget mere end forventet. I gruppen er der en relativ stor andel på førtidspension. For Jobcenter Ikast-Brande gælder, at resultatet ligger over det opstillede mål i beskæftigelsesplanen. Stigningen har dog været mindre end i den samlede klynge i øvrigt. Regionen vurderer, at der i 2012 er gjort en stor indsats for at sikre, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for og for at mindske antallet af offentlig forsørgede mest muligt. Beskæftigelsesregion Midtjylland vil gerne kvittere for indsatsen i Jobcentrets metode med differentiering af indsatsen i forhold til den enkelte unges behov i forhold til at hjælpe de unge i gang med job eller uddannelse vurderes at være vigtig, ligesom hovedstrategien, at den unge støttes til at påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Resultatrevisionen peger endvidere på en intensiveret virksomhedsindsats og en virksomhedsstrategi med et stærkt kundefokus. Og en tidlig screening af nyledige med henblik på at tilrettelægge en individuel, differentieret indsats. 2

14 Beskæftigelsesregionen vurderer, at en sådan indsats er vigtig for at begrænse langtidsledigheden. Regionen har i øvrigt udarbejdet en analyse af udviklingen i kommunen, hvor vi har peget på en række udfordringer i den fremadrettede beskæftigelsesindsats med henblik på beskæftigelsesplanen for Med venlig hilsen Palle Christiansen regionsdirektør 3

15 Ikast-Brande Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd, , Åben Sagsid: 2013/16549 Dagsordenpunkt Resultatrevision 2012 Åben /16549 Beslutning Anbefales. Det Lokale Beskæftigelsesråd vil fremhæve, at der er sket en reduktion af besparelsespotentialet i forhold til LBR mener, at der skal være opmærksomhed på, at der på de øvrige områder er en god historie i, at Ikast-Brande Kommune har et negativt besparelsespotentiale svarende til i alt 26,3 mio. kr., og at en indsats for at høste potentialet i de 5,8 mio. kr. ikke bør ske på bekostning af de gode resultater. Henning V. Pedersen, Guri Solheim og Nils Hedegaard deltog ikke i behandlingen. Indstilling Arbejdsmarkedschefen indstiller, at Rådet afgiver sine eventuelle bemærkninger til Resultatrevisionen for Sagsbeskrivelse I henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal jobcentrene hvert år udarbejde en resultatrevision, som giver et overblik over beskæftigelsesindsatsen det foregående år. Der er fastsat krav om, at Resultatrevisionen skal indeholde: 1. Resultater af beskæftigelsesindsatsen opgjort ved beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen. 2. Udvikling i bestanden af personer på offentlige ydelser fordelt på målgrupper. 3. Opgørelse af de besparelser, der kan opnås ved en mere effektiv beskæftigelsesindsats. 4. En vurdering af, om der er indsatsområder, hvor der er behov for en mere effektiv beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen skal udsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd senest 1. maj. (Den er dog 1

16 Ikast-Brande Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd, , Åben Sagsid: 2013/16549 blevet udsendt med resten af dagsordensmaterialet til mødet den 21. maj). Resultatrevisionen skal senest 21. maj behandles af Det lokale Beskæftigelsesråd og af Beskæftigelsesregionen, der skal afgive bemærkninger. Resultatrevisionen behandles på Arbejdsmarkedsudvalgets og Byrådets møde i juni, hvor også Det Lokale Beskæftigelesråds og Beskæftigelsesregionens bemærkninger fremlægges. Senest den 1. juli 2013 vil resultatrevisionen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Budgetmæssige konsekvenser Ingen. Bilag Resultatrevisionen

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 13. marts 2013 Resultatrevision 2012 1. Indledning... 2 Resultatoversigt... 2 Besparelsespotentiale... 2 Scorecard Ministermål... 3 Opfølgning og resultatkrav på Projekt Flere virksomhedskonsulenter i

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision for 2012

Resultatrevision for 2012 Resultatrevision for 2012 Resultatrevisionen for 2012 Resultater for beskæftigelsesindsatsen i 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning Jobcentrene skal hvert forår udarbejde en resultatrevision, hvor

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2 Resultatrevision 2 1. Indledning Høringssvar 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune

Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune 1 Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Resultatrevision 2012...4 Resume...5 1 Resultatoversigt...6 1.1 Jobcentrets resultater ift. ministerens mål...6 1.2 Jobcentrets forsørgelsesgrupper...9

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2012 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal Udkast Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere