Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget L 167 Bilag 1, L 167 A Bilag 1, L 167 B Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget L 167 Bilag 1, L 167 A Bilag 1, L 167 B Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget L 167 Bilag 1, L 167 A Bilag 1, L 167 B Bilag 1 Offentligt

2 2.1. Genindførsel af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen Generelt udtrykker de modtagne høringssvar fra forskellige patientorganisationer og private aktører tilfredshed med, at borgerenes frie valg bliver styrket med lovforslaget, idet der lægges vægt på at frit valg i sig selv er en gode for borgerne, samt at det fri valg giver borgerene mulighed for at vælge det tandplejetilbud, der bedst opfylder deres individuelle behov. De modtagne høringssvar fra kommunalt ansatte aktører og KL udtrykker derimod en generel skepsis overfor indførsel af frit valg, idet man er i tvivl om, hvorvidt privat praktiserende tandlæger m.v. er i stand til at levere tandpleje af tilstrækkelige høj kvalitet Afvikling af kontaktpersonordningen Generelt udtrykker høringsparterne i de modtagne høringssvar, at de overordnet set er enige i beslutningen om at afvikle kontaktpersonordningen, da ordningen ikke fungerer efter hensigten. Samtidig bemærker høringsparterne dog også, at afviklingen af kontaktpersonordningen ikke må fjerne fokus fra de intentioner, der oprindeligt lå bag ordningen og understreger vigtigheden af, at patientansvarlige læger implementeres snarest muligt Administrative konsekvenser for det offentlige KL, Dansk Tandplejerforening og Ansatte Tandlægers Organisation vurderer, at en genindførsel af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen vil medføre øgede administrative udgifter for kommunerne. KL er af den opfattelse, at de øgede merudgifter ved at administrere de relativt få patienter, som ifølge KL vil benytte ordningen, vil være uforholdsmæssigt store. Dansk Tandplejerforening fremfører, at midlerne, der er afsat til indførslen af ordningen i finanslovsaftalen for 2017, skal komme kommunerne til gode. Endelig er det Ansatte Tandlægers Organisations opfattelse, at udgifterne ved tandpleje i privat praksis er større end udgifterne ved tandpleje på kommunale klinikker. Baseret på udregninger, der blev foretaget i forbindelse med afskaffelsen af frit-valgsordningerne i 2012, er det ministeriets vurdering, at lovforslaget ikke vil medføre væsentlige kommunale administrative merudgifter. Privat praktiserende tandlæger og kliniske tandteknikere er omfattet af den samme lovgivning og faglige retningslinjer, som de offentlige tandplejeklinikker. Der bør således ikke være forskel på tandplejen - og udgifterne forbundet dermed - alt efter om tandplejen tilbydes i privat praksis eller på kommunale klikker. Derudover bemærkes det mere generelt, at privat praktiserende tandlæger og kliniske tandteknikere dagligt yder tandpleje af høj kvalitet, og de vil desuden i forhold til tandpleje til de specifikke målgrupper blive godt vejledt via Sundhedsstyrelsens vejledninger Særlige forhold vedr. brugere af omsorgstandplejen Ansatte Tandlægers Organisation, KL og Ældresagen giver udtryk for, at en ordning om frit valg af tandpleje for brugere af omsorgstandplejen kun bør indføres, hvis der samtidig Side 2

3 indføres en ordning, der sikrer at omsorgstandpleje patienter kan blive transporteret til og fra deres valgte private tandplejetilbud. Høringsparterne lægger vægt på, at målgruppen for omsorgstandplejen har vanskeligt ved at benytte det almindelige regionale voksentandplejetilbud. En af grundene til dette er, at patienterne har vanskeligt ved selv at transportere sig frem og tilbage klinik og hjem. Ældresagen og Ansatte Tandlægers Organisation pointerer, at det er vigtigt, at private leverandører af omsorgstandpleje skal leve op til formålet med ordningen, så det sikres, at omsorgstandplejepatienter, der benytter sig af deres frie valg i medfør af lovforslaget, får den særlige tandpleje, som de har brug for. Ansatte Tandlægers Organisation stiller desuden spørgsmålstegn ved, om kommunernes forpligtelse til at tilbyde omsorgstandpleje stadig vil gælde, såfremt der indføres frit valg af tandpleje for brugere af omsorgstandplejen, ligesom der spørges til, om det forventes, at privat praktiserende tandlæger vil kunne levere omsorgstandplejetilbuddet på egen hånd. KL bemærker, at det ikke er et problem at fastholde borgerne i omsorgstandplejetilbuddet, men at det derimod er et problem at få dem visiteret til ordningen. Indledningsvis bemærkes, det kommunernes forpligtelse til at levere omsorgstandpleje ikke ændres som følge af lovforslaget. Lovforslaget er ikke til hinder for, at de enkelte kommuner og/eller privat praktiserende tandlæger og kliniske tandteknikere på eget initiativ kan arrangere forskellige kørselstilbud til patienterne, der vælger at benytte sig af det frie valg. Selvom målgruppen for omsorgstandplejen er personer med nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, vil der forventeligt være en del af denne målgruppe, der vil være i stand til at få glæde af det fri valg af tandpleje særligt henset til, at det fri valg vil give patienterne en mulighed for at vælge det tandplejetilbud, der passer bedst til deres individuelle behov. Af lovforslaget fremgår det, at der med lovforslaget ikke vil ske indholdsmæssige ændringer vedrørende opgaverne i det kommunale omsorgstandplejetilbud. Private udbydere af omsorgstandpleje vil dermed være omfattet af de samme lovgivningsmæssige krav til omfanget og indholdet af omsorgstandplejen som den kommunale omsorgstandpleje. Derudover vil private udbydere af omsorgstandpleje skulle følge Sundhedsstyrelsens vejledninger og anbefalinger på området. Desuden vil privat praktiserende tandlæger kunne indgå i samarbejde med tandplejere og/eller den kommunale omsorgstandpleje om udførelse af omsorgstandplejeopgaven Visitation til tandregulering Af lovforslaget fremgår det, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at tandregulering og andre særligt kostbare behandlinger, der ydes i privat tandlægepraksis, først må iværksættes, når kommunen har godkendt iværksættelsen samt det af tandlægen afgivne behandlingstilbud. I denne forbindelse finder Tandlægeforeningen, at der bør ske en henvisning til principperne i Bekendtgørelse om kommunernes og regionernes beregning og afgivelse af kontrolbud. KL bemærker, at den foreslåede frit-valgs-ordning betyder, at patienter, der af den kommunale tandpleje er blevet vurderet til ikke at skulle visiteres til tandregulering, kan få deres behov for tandregulering vurderet på ny, denne gang af den valgte privatpraktiserende tandlæge, der vil have muligheden for at visitere til tandregulering. Side 3

4 Kommunen vil efterfølgende ikke kunne underkende den faglige vurdering i forbindelse med denne visitation. Privat praktiserende tandlæger er ikke omfattet af Bekendtgørelse om kommunernes og regionernes beregning og afgivelse af kontrolbud, og det er ikke formålet med lovforslaget at gribe ind i privat praktiserende tandlægers metode til beregning af tandplejetilbud. Formålet med lovforslaget er at udvide borgernes fri valg af tandpleje. Udnytter en borger det frie valg, flyttes behandleransvaret til den valgte privat praktiserende tandlæge, der dermed bl.a. vil skulle vurdere, hvorvidt en konkret patient kan visiteres til tandregulering. Kommunalbestyrelsen kan imidlertid beslutte, at tandregulering og andre særligt kostbare behandlinger, der ydes i privat tandlægepraksis, først må iværksættes, når kommunen har godkendt iværksættelsen samt det af tandlægen afgivne behandlingstilbud Kommunalt tilskud ved frit valg Ansatte Tandlægers Organisation finder frit-valgs-ordningerne for henholdsvis børn og unge på 16 og 17 år og henholdsvis børn under 16 år uhensigtsmæssigt og administrativt byrdefulde for kommunerne. Organisationen foreslår derfor, at tilskuddet til patienter, der udnytter det frie valg, skal være ens for alle patienter under 18 år. Forslaget går ud på, at patienter, der vælger at modtage tandplejetilbuddet i privat praksis, modtager et årligt tilskud svarende til den gennemsnitlige udgift pr. patient i bopælskommunens kommunale børne- og ungdomstandpleje. Praktiserende Tandlægers Organisation foreslår, at der med lovforslaget indføres vederlagsfrihed ved frit valg at tandpleje i privat praksis for børn under 16, på samme måde som det er tilfældet med den kommunale tandplejeordning for denne målgruppe. Organisationen vurderer, at det er en fordel for børn og unge at overgå til privat praksis så tidligt som muligt, og at dette kan antages at modvirke drop out. Børnerådet udtrykker bekymring for, at en frit-valgs-ordning, som ikke er vederlagsfri, vil ramme socialt skævt. Med lovforslaget foreslås det, at kommunerne med ordningen vil skulle yde tilskud på 65 % af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje af børn under 16 år i privat praksis. Det kommunale tilskud beregnes på grundlag af takster fastsat i overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger indgået mellem KL og Dansk Tandlægeforening. Efter gældende ret ydes der ikke tilskud til denne målgruppe, såfremt en patient ønsker at modtage tandpleje i privat praksis. Ministeriet har ikke kendskab til undersøgelser, der tyder på, at vederlagsfri tandbehandling i privat praksis i længere tid, inden den unge overgår til det regionale tandplejetilbud, medfører en mindre tilbøjelighed hos den unge til at droppe ud af tandplejeordningen Øvrige Praktiserende Tandlægers Organisation stiller spørgsmål til, sundhedsloven 127, stk. 2, hvorefter kommunen er ansvarlig for færdiggørelsen af påbegyndte behandlinger ud over det fyldte 18. år. Der spørges i denne forbindelse til i hvilket regi, kommunalt eller privat, Side 4

5 den videre behandling skal foregå, hvis den unge hidtil er blevet behandlet på en kommunal klinik. Lovforslaget ændrer ikke retsstillingen vedr. den nævnte problemstilling. Dansk Tandplejerforening foreslår, at lovforslaget udvides til også at omfatte privat praktiserende tandplejere. Lovforslagets foreslåede frit-valgs-ordninger omfatter ikke privat praktiserende tandplejere, idet det vil skabe udfordringer i forhold til afgrænsningen af tandplejeres virksomhedsområde, der f.eks. betyder, at tandplejere skal foretage henvisning til tandlæge forinden behandling af patienter med komplekst behandlingsbehov. Tandlægeforeningen foreslår, at der som en del af lovforslaget tilføjes på kommunal klinik til sundhedslovens 131, stk. 2, således at bestemmelsen for følgende ordlyd: Personer, der får tilbudt omsorgstandpleje, jf. stk. 1 på kommunal klinik, kan vælge at modtage tandplejetilbuddet hos privat praktiserende tandlæge eller klinisk tandtekniker efter eget valg. Af sundhedsloven 131, stk. 1, fremgår det, at kommunalbestyrelsen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Formålet med lovforslagets foreslåede nye stk. 2 i sundhedsloven 131 er, at alle patienter, der er omfattet af sundhedsloven 131, stk. 1, omfattes af den foreslåede frit-valgsordning. Ved at indsætte på kommunal klinik i frit-valgs-bestemmelsen begrænses det frie valg til udelukkende at gælde brugere af omsorgstandplejen, der behandles på offentlig klinik, og brugere af omsorgstandplejen, der f.eks. er blevet behandlet i eget hjem, vil ikke være omfattet af retten til frit valg. 4. Afvikling af kontaktpersonordningen Børnerådet anfører, at Børnerådet kan være bekymret for, hvordan man vil sikre, at aftalen om at indføre patientansvarlige læger i det danske sundhedssystem reelt vil skabe tilstrækkelig sammenhæng og tryghed for børn og unge patienter, og hvorvidt der i lægestanden vil være villighed og ressourcer til at påtage sig dette ansvar i praksis. Børnerådet savner en nærmere beskrivelse af, hvilke forventninger der skal stilles til den patientansvarlige læge, og hvordan det sundhedsfaglige system sikrer, at alle børn og unge i hospitalssystemet med tydelighed vil opleve, at netop denne læge er tilgængelig for dem og deres familie i behandlingsforløbet. Børnerådet ser det som meget vigtigt, at man prioriterer samarbejdet mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, faglige organisationer og patientforeninger højt ved implementeringen af den patientansvarlige læge. Målet med at indføre patientansvarlige læger i sundhedsvæsenet er, at patienter i alle aldersgrupper i højere grad skal opleve sammenhæng, tryghed og kontinuitet i behandlingen. Derfor har Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Danske Patienter, Kræftens Bekæmpelse, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger og Dansk Sygeple- Side 5

6 jeråd indgået en politisk aftale om en national model for patientansvarlige læger. Det fremgår af den politiske aftale, at der med den patientansvarlige læge i bund og grund er tale om en grundlæggende ændring af kulturen og organiseringen på sygehusene. Den patientansvarlige læge er udtryk for tillid til den lægefaglige kerneopgave. Men hvis kulturændringen skal realiseres forudsætter det ifølge aftalen også et væsentligt engagement af alle faggrupper og ledelsen og ligeledes, at modellen indarbejdes og tilpasse de lokale arbejdsgange. Regeringen vil følge udbredelsen af patientansvarlige læger. Regeringen har i Kræftplan IV sat en national målsætning om, at mindst 90 % af alle kræftpatienter i 2020 skal opleve, at de har en patientansvarlig læge. Det bemærkes, at parterne bag aftalen om national model for patientansvarlige læger bakker op om denne målsætning, og at parterne er enige om, at det på sigt er hensigten, at alle patientgrupper i sygehusvæsenet, hvor det er fagligt relevant, skal opleve at have en patientansvarlig læge. Danske Patienter understreger vigtigheden af, at afviklingen ikke bliver ensbetydende med, at man fjerner fokus fra de intentioner, der oprindeligt lå bag kontaktpersonordningen, Danske Patienter bemærker desuden, at der med afviklingen af kontaktpersonordningen er risiko for, at den funktion, kontaktpersonordningen i alt fald nogle steder har udfyldt, ikke længere varetages frem til, at patientansvarlig læge er fuldt implementeret. Danske Patienter forventer derfor, at regionerne i overgangen fra ophøret af kontaktpersonordningen til indførelsen af patientansvarlig læge fastholder kontaktpersonordningen eller tager initiativ til på anden måde at sikre, at patienterne ikke får oplevelsen af at blive sluppet. Ældresagen bemærker, at det er afgørende, at patientansvarlige læger implementeres snarest muligt med udgangspunkt i den enkeltes behov og ikke afgrænset til særlige diagnosegrupper. Ifølge politisk aftale om national model for patientansvarlige læger mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Danske Patienter, Kræftens Bekæmpelse, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger og Dansk Sygeplejeråd skal den endelige implementering af patientansvarlig læge påbegyndes i Først for kræftpatienter og siden for alle patienter, hvor det er fagligt relevant. Side 6

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 124 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 124 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 124 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: DEPMKDP/LSB Koordineret med: AELSAM (PKH) Sagsnr.: 1610511 Dok. nr.: 238751

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslag nr. L 167 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslag nr. L 167 Folketinget Lovforslag nr. L 167 Folketinget 2016-17 Fremsat den 23. marts 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 2016/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 5. april 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1610511 Fremsat den 23. marts 2017 af sundhedsministeren (Karen

Læs mere

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget Pkt.nr. 17 Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg. 420625 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at Socialudvalget tager orienteringen om ændring af lov om tandpleje

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Modernisering af omsorgstandplejen. Lene Vilstrup Chefkonsulent, tandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen

Modernisering af omsorgstandplejen. Lene Vilstrup Chefkonsulent, tandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen Modernisering af omsorgstandplejen Lene Vilstrup Chefkonsulent, tandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen Sundhedsloven/ omsorgstandplejen Sundhedsloven 131 kommunalbestyrelsen tilbyder forebyggende og behandlende

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

KL's høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje

KL's høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje HØRINGSSVAR Sundhedsstyrelsen Enhed for planlægning Att. jkr@sst.dk KL's høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje KL fremsender hermed bemærkninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2019

Serviceprofil for Tandplejen 2019 Serviceprofil for Tandplejen 2019 Serviceprofil for Tandplejen 2019 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af tandpleje

Konkurrenceudsættelse af tandpleje Konkurrenceudsættelse af tandpleje Forudsætninger: Viborg Kommunal Tandpleje skal give et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling så tænder, mund og kæber bevares i funktionsdygtig stand gennem

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Viborg Kommune og Tandlægerne XXX

Samarbejdsaftale mellem Viborg Kommune og Tandlægerne XXX Bilag nr. 1: FORELØBIGT OPLÆG Samarbejdsaftale mellem Viborg Kommune og Tandlægerne XXX 1 Indledning: Muligheden for, at Viborg Kommune kan beslutte at tilbyde sit vederlagsfrie tilbud om børne- og ungdomstandpleje

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. til. Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Udvidelse af perioden for regioners drift af alment medicinske klinikker samt forenklet overdragelse af ydernumre mellem læger) I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Til lovforslag nr. L 167 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 9. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar i forhold til udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, BPK, vil gerne takke for muligheden for at komme med bemærkninger til ovennævnte lovforslag.

Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, BPK, vil gerne takke for muligheden for at komme med bemærkninger til ovennævnte lovforslag. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk sbpe@sum.dk 1. november 2013 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klageog erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD OMSORGSTANDPLEJE

ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD OMSORGSTANDPLEJE ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD OMSORGSTANDPLEJE Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for at modtage

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade December 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Sundhedsstyrelsen Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL takker for muligheden for at afgive høringssvar på Sundhedsstyrelsens faglige

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft.

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft. Notat Til: Børne - og Uddannelsesudvalget 29.marts 2016 Fra: Jette Lauvring Beregninger og notat om Tandplejen. Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07 Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning 04 den 23. maj 07 1 Omsorgstandpleje - visitation Formål med omsorgstandpleje. Formålet med omsorgstandpleje er at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Bekendtgørelse om tandpleje

Bekendtgørelse om tandpleje Bekendtgørelse om tandpleje I medfør af 78, stk. 2, 129, stk. 3, 130, 131, stk. 4, 132, stk. 2, 133, stk. 5, 134, stk. 2, 136, 137, stk. 2, 164 og 166, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Den kommunale tandpleje. Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje

Den kommunale tandpleje. Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje 2018 Den kommunale tandpleje Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje Den kommunale tandpleje Side 2/72 Den kommunale tandpleje Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale

Læs mere

Høringssvar vedrørende frit valg til genoptræning

Høringssvar vedrørende frit valg til genoptræning Sundheds- og ældreministeriet Høringssvar vedrørende frit valg til genoptræning Danske Fysioterapeuter har med stor interesse læst udkast til lovforslag om frit valg til genoptræning. Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Serviceinformation Omsorgstandpleje. jf. Sundhedsloven 131

Serviceinformation Omsorgstandpleje. jf. Sundhedsloven 131 Serviceinformation Omsorgstandpleje jf. Sundhedsloven 131 HVAD ER OMSORGSTANDPLEJE? Omsorgstandpleje er et tilbud til dig, som har vanskeligt ved at benytte den praktiserende tandlæge eller tandtekniker,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Lovforslaget har endvidere været optaget på høringsportalen.

Lovforslaget har endvidere været optaget på høringsportalen. Socialudvalget 2012-13 L 85 Bilag 3 Offentligt Social- og Integrationsministeriet J.nr. 2012-8317 23. november 2012 Høringsnotat om Høringssvar til forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler

ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler Mere information på www.oim.dk Ansøgningen udfyldes af initiativtager til udfordringen og/eller den relevante kommune, region eller statslige

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuOmsorgstandpleje urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Omsorgstandpleje 1. Overordnede rammer 1. Formål Formålet med omsorgstandpleje er - gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 2014/1 LSF 34 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren

Læs mere

ansøgninger om ortodontiske behandlinger ved privatpraktiserende specialtandlæge

ansøgninger om ortodontiske behandlinger ved privatpraktiserende specialtandlæge ansøgninger om ortodontiske behandlinger ved privatpraktiserende specialtandlæge Det fremgår af din henvendelse af 22. maj 2014 samt efterfølgende henvendelser, at du mener, at Frederikshavn og Hjørring

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Kommenteret høringsnotat. Et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler

Kommenteret høringsnotat. Et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler Dato 16. marts 2018 Sagsnr. 2018011476 MRU Kommenteret høringsnotat Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 1. Hørte myndigheder og organisationer

Læs mere

Høringsnotat (udkast af 12/3-12) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på lovrevision om frit skolevalg)

Høringsnotat (udkast af 12/3-12) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på lovrevision om frit skolevalg) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 131 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Høringsnotat (udkast af 12/3-12) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning

Læs mere

Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen til primærsektoren samt til patienter og pårørende

Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen til primærsektoren samt til patienter og pårørende Indenrigs- Dato: 10. og maj Sundhedsministeriet 2007 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2006-1537-73 Sagsbeh.: cbs/hbr Fil-navn: Notat til KL om udvidelse Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for n Indholdsfortegnelse Lovgrundlag...4 Formål med ydelsen...4 Hedensted Kommunes målsætning...4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje...4 Visitation...5 Beskrivelse af ydelsen...5 Transport...6

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget L 209 Bilag 2 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget L 209 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 L 209 Bilag 2 Offentligt mio. kr. til forskel mellem RLTN og PLO s forslag, hvillet ikke står mål med at foretage et lovindgreb. PLO bemærker, at lovforslaget vil stille

Læs mere

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje. 1. Rammer

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje. 1. Rammer Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Socialudvalget den 21. april 2009. Som en del af kvalitetsopfølgningen på sundhedsområdet

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Sundheds- og tandpleje er der i budget 2019 afsat 32,2 mio. kr.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Sundheds- og tandpleje er der i budget 2019 afsat 32,2 mio. kr. Bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje er der i afsat 32,2 mio. kr. Dertil skal tillægges pris-

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge) Politikområde Sundhed - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet Sundhed består af følgende delområder: Tandpleje Genoptræning Sundhedsfremme & forebyggelse Alkoholrådgivning Madservice Kommunikationsområdet

Læs mere

OMSORGSTANDPLEJEN INFORMATION TIL BORGERE OG PÅRØRENDE OM OMSORGSTANDPLEJENS TILBUD MOBNING OG SEKSUEL CHIKANE

OMSORGSTANDPLEJEN INFORMATION TIL BORGERE OG PÅRØRENDE OM OMSORGSTANDPLEJENS TILBUD MOBNING OG SEKSUEL CHIKANE MOBNING OG SEKSUEL CHIKANE En pjece om retningslinjer for håndtering af mobning og seksuel chikane Odense Tandpleje - Vi passer på hinanden - OMSORGSTANDPLEJEN INFORMATION TIL BORGERE OG PÅRØRENDE OM OMSORGSTANDPLEJENS

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning

Kvalitetsstandarder for genoptræning Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsafdelingen Kvalitetsstandarder for genoptræning November 2006 Indledning Fra 2007 er genoptræning efter sygehusophold en opgave som Gladsaxe Kommune

Læs mere

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0900253 Fremsat den 26. marts 2009 af ministeren for sundhed og forebyggelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab August 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilskud til privat behandling for høretab 13. august 2012 RN A307/12

Læs mere

Patientansvarlig læge

Patientansvarlig læge Patientansvarlig læge Amager og Hvidovre Hospital Else Smith 21. September 2017 Patientansvarlig læge nationalt og regionalt Den 6. april 2017 offentliggjorde Danske Regioner Hvidbog for den patientansvarlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Besvarelse af høring om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge I praksissektoren

Besvarelse af høring om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge I praksissektoren Sundheds- og Ældreministeriet 07-03-2018 EMN-2018-00545 1130798 Anette Ernst Seehusen Besvarelse af høring om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge I praksissektoren Danske

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 302 2. SAL, TORVEGADE

Læs mere

Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen

Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen Forandring Okt. 2011, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Sundhedsområdet Kompetencefordeling Sundhedsloven

Sundhedsområdet Kompetencefordeling Sundhedsloven = nsvar = dførsel I = Indstilling B = Beslutning Sundhedsområdet Kompetencefordeling Sundhedsloven Tekst Medarbejder fdelingsleder 67 Vederlagsfri fysioterapi: B: Lægehenvisning i relation til udvalgte

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus BEK nr 918 af 22/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1803748 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien 23-10-2013 Sag nr.

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 27. februar 2019 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2011/1 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 6. december 2011 af ministeren

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Udfyldt skema - Sundhedsområdet, Fysioterapi og genoptræning, Serviceopgaver inden for Sundhedsområdet, Kommunal tandpleje, Forebyggelse

Udfyldt skema - Sundhedsområdet, Fysioterapi og genoptræning, Serviceopgaver inden for Sundhedsområdet, Kommunal tandpleje, Forebyggelse Udfyldt skema - Sundhedsområdet, Fysioterapi og genoptræning, Serviceopgaver inden for Sundhedsområdet, Kommunal tandpleje, Forebyggelse Fysioterapi og genoptræning Kort beskrivelse af de opgaver der kan

Læs mere

Ad Udvidede undersøgelses- og behandlingsrettigheder for psykisk syge børn og unge

Ad Udvidede undersøgelses- og behandlingsrettigheder for psykisk syge børn og unge Indenrigs- Dato: 3. og oktober Sundhedsministeriet 2007 Kontor: REGSU J.nr.: Sagsbeh.: JVB/m.fl. Fil-navn: Dokument 1 DUT-notat vedr. udkast til lov om sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger.

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. N O T A T 10-05-2013 Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 3. maj 2013 opsagt aftalen med

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Ministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til lovudkastet senest den 19. november 2018 kl

Ministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til lovudkastet senest den 19. november 2018 kl Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til alle på vedlagte liste Dato: 29. oktober 2018 Enhed: JURPSYK Sagsbeh.: DEPNFF Sagsnr.: 1808711 Dok. nr.: 727998

Læs mere

Lokalaftale om indsats for patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid (palliation)

Lokalaftale om indsats for patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid (palliation) Lokalaftale om indsats for patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid (palliation) 1 Grundlag og tema for aftalen Denne aftale er indgået i Praksisplanudvalget i Region Syddanmark

Læs mere

Nye love indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område

Nye love indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Stab og Sekretariat SSU nye love og lovforslag til budget 2010-2013, bilag NOTAT Dato: 4. juni 2009 Af: Adam Permin & Ninna Thomsen Nye love indenfor Social-

Læs mere

Genoptræningsplaner til kræftpatienter

Genoptræningsplaner til kræftpatienter Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 7. april 2015 Udarbejdet af: Morten Jakobsen/Annette Lunde Stougaard E mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere