(EØS-relevant tekst) Artikel 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(EØS-relevant tekst) Artikel 1"

Transkript

1 L / 8..8 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8/7 af. maj 8 om tekniske oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer fra den. marts 8 til den 9. juni 8, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 9/8/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 9/8/EF af. november 9 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) ( ), særlig artikel 77e, stk., tredje afsnit, og ud fra følgende betragtninger: () For at sikre ensartede betingelser for forsikrings- og genforsikringsselskabers beregning af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag i henhold til direktiv 9/8/EF bør der for hver referencedato fastsættes tekniske oplysninger om de relevante risikofrie rentekurver, om de grundlæggende spreads med henblik på beregningen af matchtilpasningen og om volatilitetsjusteringerne. () Forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør anvende de tekniske oplysninger, som er baseret på markedsoplysninger vedrørende udgangen af den sidste måned forud for den første referencedato for indberetning, som denne forordning finder anvendelse på. Den. april 8 gav Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikringsog Arbejdsmarkedspensionsordninger Kommissionen de tekniske oplysninger om markedsoplysningerne vedrørende udgangen af marts 8. Disse oplysninger blev offentliggjort den. april 8 i henhold til artikel 77e, stk., i direktiv 9/8/EF. () Da der er behov for øjeblikkelig adgang til de tekniske oplysninger, er det vigtigt, at denne forordning træder i kraft så hurtigt som muligt. () Af tilsynsmæssige hensyn er det nødvendigt, at forsikrings- og genforsikringsselskaberne benytter de samme tekniske oplysninger til beregning af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag, uanset hvornår de foretager indberetning til deres kompetente myndigheder. Denne forordning bør derfor finde anvendelse fra den første referencedato for indberetning, som denne forordning finder anvendelse på. () For at sikre retssikkerhed hurtigst muligt er det som et særligt hastende tilfælde, der vedrører tilgængeligheden af den relevante risikofrie rentekurve, behørigt begrundet, at foranstaltningerne fastsat i nærværende forordning vedtages i overensstemmelse med artikel 8, sammenholdt med artikel, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 8/ ( ) VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel. Forsikrings- og genforsikringsselskaberne skal anvende de tekniske oplysninger omhandlet i stk. ved beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer fra den. marts 8 til den 9. juni 8.. For hver relevant valuta er de tekniske oplysninger til beregning af det bedste skøn i overensstemmelse med artikel 77 i direktiv 9/8/EF, matchtilpasningen i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 77c og volatilitetsjusteringen i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 77d følgende: a) de relevante risikofrie rentekurver, der er anført i bilag I b) de grundlæggende spreads med henblik på beregningen af matchtilpasningen, der er anført i bilag II c) for hvert relevant nationalt forsikringsmarked de volatilitetsjusteringer, der er anført i bilag III. ( ) EUT L af 7..9, s.. ( ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 8/ af. februar om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L af 8.., s. ).

2 8..8 L /7 Artikel Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i. Den anvendes fra den. marts 8. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den. maj 8. På Kommissionens vegne Jean-Claude JUNCKER Formand

3 L / BILAG I Relevante risikofrie rentekurver med henblik på beregningen af det bedste skøn, ekskl. matchtilpasning og volatilitetsjustering År til udløb Euro Tjekkisk koruna Dansk krone Forint Krona Kuna, %,98 %,7 %, %, %, %,8 %,7 %,8 %,7 %, %, %,8 %, %,9 %,7 %, %,79 %, %, %,9 %,7 %,98 %,8 %,8 %,7 %,7 %,8 %, %,8 %,8 %,89 %,8 %,7 %,9 %,9 % 7, %, %, %,9 %,7 %,9 % 8,7 %, %, %,8 %,9 %,888 % 9,78 %,8 %,77 %,9 %,7 %, %,88 %,7 %,87 %, %, %,9 %,97 %,7 %,9 %,8 %,77 %, %, %,77 %, %,7 %, %, %,7 %,79 %,7 %,89 %, %,9 %,8 %,8 %,7 %,9 %,77 %, %, %,8 %, %,988 %,897 %, %, %,89 %, %, %, %,9 % 7,9 %,97 %,8 %, %,8 %, % 8, %,98 %,9 %,89 %, %,7 % 9, %,8 %,9 %, %, %,7 %,87 %,9 %,7 %,9 %,9 %,799 %, %, %, %,7 %,9 %,8 %,8 %,9 %,7 %,78 %, %,88 %,7 %, %,8 %, %, %,9 %,9 %,9 %,8 %, %,89 %,97 %, %, %, %,8 %,7 %,99 %,7 %,9 %,7 %, %,79 %, % 7,77 %, %,7 %, %,89 %, % 8,87 %,8 %,88 %, %,88 %,8 % 9,88 %, %,87 %,9 %,9 %, %,98 %, %,9 %, %,99 %,7 %,99 %, %,98 %, %,99 %, %, %,9 %, %, %,7 %,8 %,9 %,7 %,8 %,7 %,8 %,8 %, %,79 %, %,9 %,87 %, %,88 %,7 %,8 %,7 %, %, %, %,77 %, %,77 %, %,7 % 7,7 %,8 %,9 %,7 %, %,89 % 8,8 %,8 %, %,78 %,88 %,7 %

4 8..8 L /9 År til udløb Euro Tjekkisk koruna Dansk krone Forint Krona Kuna 9,8 %,8 %, %,77 %, %, %,9 %,889 %,9 %,78 %, %, %, %,9 %,7 %,798 %, %,7 %,9 %,9 %, %,8 %,7 %,7 %, %,9 %,97 %,8 %,88 %,8 %, %,988 %, %,8 %, %, %,8 %, %, %,8 %, %, %,99 %, %,9 %,8 %,7 %,7 % 7,8 %, %, %,8 %, %,9 % 8,7 %,7 %, %,87 %,7 %, % 9,8 %,9 %,79 %,88 %,8 %, %,7 %,9 %,7 %,89 %,9 %,7 %,7 %,7 %,7 %,9 %,7 %,8 %,7 %, %,7 %,9 %,9 %,9 %,78 %, %,779 %,98 %, %, %,87 %,77 %,8 %,9 %, %, %,89 %,9 %,8 %,9 %, %, %,8 %,7 %,8 %,9 %, %, % 7,87 %, %,8 %,97 %,7 %, % 8,89 %, %,88 %,9 %,8 %, % 9,9 %,9 %,9 %,9 %,9 %,9 %,99 %, %,9 %,9 %, %,7 %,97 %,7 %,9 %,97 %, %,7 %,9 %,87 %,9 %,979 %, %,8 %,98 %,99 %,978 %,98 %,9 %,9 %,998 %, %,99 %,99 %,7 %,97 %, %, %, %,99 %, %, %, %, %, %, %, %, % 7, %, %, %, %, %,7 % 8,9 %, %, %, %,7 %, % 9,7 %, %,7 %, %,7 %,9 % 7,87 %,7 %,8 %, %,8 %, % 7, %,8 %,97 %, %,88 %, % 7, %,9 %, %,9 %,9 %, % 7,7 %, %, %, %, %, % 7,9 %, %, %,8 %, %,7 % 7, %,8 %,8 %, %, %, % 7, %,7 %, %, %,8 %,8 % 77,7 %, %,7 %, %, %,7 % 78,8 %, %,8 %, %,9 %,77 % 79,9 %, %,9 %,7 %, %,8 % 8,7 %,8 %, %, %, %,8 %

5 L / 8..8 År til udløb Euro Tjekkisk koruna Dansk krone Forint Krona Kuna 8,7 %, %, %, %, %,9 % 8,8 %,7 %, %,8 %, %,9 % 8,7 %,79 %, %,7 %, %,7 % 8,7 %,8 %, %,7 %,9 %,7 % 8, %,9 %, %,78 %, %,78 % 8, %,99 %, %,8 %,8 %,7 % 87,7 %, %,7 %,8 %,7 %,7 % 88,8 %, %,8 %,87 %,77 %,79 % 89,9 %,7 %,89 %,9 %,8 %,7 % 9, %, %,97 %,9 %,8 %,77 % 9,9 %,9 %, %,9 %,89 %,7 % 9,7 %, %, %,98 %,9 %,7 % 9, %, %, %, %,97 %,77 % 9, %, %,9 %, %,7 %,7 % 9, %, %,7 %, %,7 %,7 % 9,7 %, %, %,9 %,78 %,77 % 97, %, %, %, %,7 %,7 % 98, %, %,9 %, %,7 %,7 % 99,8 %,7 %, %, %,78 %,7 %,7 %,7 %,7 %,8 %,7 %,79 %,8 %,8 %,79 %, %,7 %,7 %,88 %,8 %,8 %, %,78 %,7 %,9 %,89 %,9 %, %,7 %,77 %, %,9 %,98 %,7 %,7 %,77 %,7 %,98 %, %,9 %,77 %,77 %, %, %, %, %,7 %,77 % 7,9 %,7 %,7 %, %,7 %,778 % 8, %, %, %, %,7 %,78 % 9, %, %,8 %,7 %,79 %,78 %, %,9 %, %,9 %,7 %,78 %, %, %,9 %, %,7 %,788 %,7 %, %, %, %,77 %,79 %, %, %, %, %,79 %,79 %,8 %, %, %,7 %,7 %,79 %, %,7 %, %,8 %,7 %,797 %,8 %, %, %, %,77 %,799 % 7,7 %, %,7 %, %,79 %,8 % 8,78 %,8 %,7 %, %,77 %,8 % 9,8 %, %,8 %, %,77 %,8 %,87 %, %,8 %,7 %,77 %,87 %,9 %,8 %,9 %,8 %,779 %,89 %,9 %, %,9 %, %,78 %,8 %

6 8..8 L / År til udløb Euro Tjekkisk koruna Dansk krone Forint Krona Kuna, %, %,99 %, %,78 %,8 %, %,7 %, %, %,78 %,8 %, %,7 %,8 %, %,787 %,87 %, %,7 %, %, %,789 %,89 % 7,8 %,7 %, %,7 %,79 %,8 % 8, %,79 %, %,9 %,79 %,8 % 9, %,8 %, %,7 %,79 %,8 %, %,8 %,8 %,7 %,797 %,8 %, %,88 %, %,7 %,799 %,88 %,8 %,9 %, %,7 %,8 %,89 %, %,9 %, %,7 %,8 %,8 %, %,9 %, %,77 %,8 %,8 %, %,98 %,8 %,78 %,87 %,8 %, %,7 %, %,79 %,88 %,8 % 7,7 %,7 %, %,8 %,8 %,87 % 8, %,7 %,9 %,8 %,8 %,89 % 9, %,79 %, %,8 %,8 %,8 %,7 %,7 %, %,8 %,8 %,8 %,7 %,7 %,9 %,8 %,87 %,8 %,7 %,7 %,7 %,87 %,89 %,8 %,78 %,78 %,7 %,88 %,8 %,8 %,8 %,7 %,79 %,89 %,8 %,88 %,8 %,7 %,8 %,9 %,8 %,89 %,87 %,7 %,8 %,9 %,8 %,8 % 7,9 %,77 %,89 %,9 %,8 %,8 % 8,9 %,79 %,9 %,9 %,88 %,8 % 9,97 %,7 %,9 %,9 %,89 %,8 %, %,7 %,98 %,9 %,8 %,8 % År til udløb Lev Pund sterling Rumænsk leu Zloty Króna Norsk krone, %,8 %, %,8 %,79 %, %,8 %,8 %,87 %, %,7 %,99 %, %, %, %,9 %,8 %, %, %, %, %, %,87 %,7 %, %, %,9 %, %,9 %,8 %,7 %,9 %,8 %, %,9 %,99 % 7, %,8 %, %,77 %,97 %,997 % 8, %,9 %, %,97 %, %, % 9,7 %,88 %, %, %, %, %,8 %,9 %,98 %, %,8 %, %,9 %, %, %,9 %, %, %

7 L / 8..8 År til udløb Lev Pund sterling Rumænsk leu Zloty Króna Norsk krone, %,7 %,88 %,9 %, %, %,7 %,8 %, %, %,99 %, %, %, %,9 %,7 %,97 %,7 %,8 %,7 %,9 %, %,9 %,7 %, %,77 %, %,9 %,97 %,8 % 7, %,8 %, %,8 %,97 %, % 8,7 %,8 %, %, %,897 %,79 % 9,97 %,8 %,8 %,87 %,87 %, %, %,8 %, %, %,8 %,7 %,8 %,77 %, %, %,8 %,7 %, %,7 %, %, %,8 %,7 %,88 %, %, %,7 %,797 %,79 %, %, %,9 %,9 %,778 %,8 %, %, %,8 %,7 %,7 %,87 %, %,8 %,7 %,7 %,7 %,9 % 7,7 %, %, %,7 %,7 %,9 % 8,78 %, %, %,7 %,78 %,9 % 9,8 %,7 %, %,77 %,9 %,99 %,897 %,7 %, %,77 %,7 %, %,9 %,9 %, %,777 %, %, %, %,8 %, %,78 %, %,77 %, %,7 %, %,79 %, %, %, %, %,9 %,8 %,8 %, %, %, %,8 %,8 %, %,9 %,98 %, %,7 %,88 %,9 %,7 % 7, %,9 %,7 %,8 %,8 %,9 % 8,8 %, %,8 %,8 %,8 %, % 9, %, %, %,87 %,7 %, %, %,97 %, %,8 %, %, %, %,8 %, %,88 %, %,8 %,9 %, %, %,8 %, %,8 %,7 %, %,9 %,88 %, %, %,7 %,9 %, %,8 %, %,7 %, %, %, %,87 %,97 %, %,7 %,7 %,97 %,87 %,88 %,7 % 7, %, %,9 %,87 %,79 %, % 8, %, %,8 %,879 %,7 %,7 % 9,8 %,8 %,78 %,88 %, %,88 %,8 %,9 %,7 %,88 %, %, %,7 %, %, %,889 %,8 %, %,7 %, %, %,89 %, %, %,7 %,8 %, %,89 %, %, %

8 8..8 L / År til udløb Lev Pund sterling Rumænsk leu Zloty Króna Norsk krone,78 %,8 %, %,899 %,7 %,7 %,8 %,7 %, %,9 %, %,7 %,87 %,8 %, %,9 %, %,8 % 7,88 %,99 %, %,97 %,8 %,77 % 8,89 %, %, %,99 %, %,87 % 9,888 %, %, %,9 %,9 %,9 %,97 %,98 %, %,9 %,9 %, %,9 %, %,7 %,97 %,8 %, %,9 %, %, %,99 %,8 %, %,9 %,98 %,9 %,9 %,7 %, %,978 %, %, %,9 %,7 %,9 %,99 %, %, %,9 %, %,7 %, %,9 %,97 %,97 %, %, % 7, %,77 %,9 %,99 %, %, % 8, %,78 %,9 %,9 %, %,8 % 9, %,788 %,87 %,9 %,7 %,7 % 7,9 %,88 %,8 %,9 %, %,8 % 7,8 %,87 %,8 %,9 %,9 %,89 % 7,9 %,87 %,77 %,98 %, %,9 % 7,9 %,9 %,7 %,99 %, %, % 7, %,9 %,7 %,9 %,7 %,7 % 7, %,99 %,8 %,9 %, %, % 7, %,98 %, %,9 %, %,9 % 77,8 %, %, %,9 %, %, % 78,9 %, %, %,9 %, %, % 79,8 %, %,7 %,98 %, %, % 8,9 %,8 %, %,99 %, %, % 8, %,8 %, %,9 %, %, % 8, %, %, %,9 %, %, % 8, %, %,7 %,9 %,97 %, % 8, %,7 %, %,9 %,9 %, % 8, %,98 %, %,9 %,9 %, % 8, %,9 %, %,9 %,89 %,9 % 87, %, %,8 %,97 %,8 %,7 % 88,9 %, %, %,98 %,8 %,77 % 89,77 %,8 %, %,99 %,8 %,8 % 9,8 %,99 %, %,9 %,78 %,8 % 9,9 %,8 %, %,9 %,7 %,89 % 9, %,7 %,8 %,9 %,7 %,9 % 9, %, %, %,9 %,7 %,97 % 9,8 %,7 %, %,9 %,8 %,7 % 9, %,9 %, %,9 %, %,7 %

9 L / 8..8 År til udløb Lev Pund sterling Rumænsk leu Zloty Króna Norsk krone 9, %,7 %, %,9 %, %,78 % 97, %, %,9 %,97 %, %,7 % 98,8 %, %,7 %,98 %,9 %,7 % 99, %, %, %,99 %,7 %,79 %, %,7 %, %,99 %, %,7 %,9 %,88 %, %,97 %, %,7 %,7 %, %, %,97 %, %,78 %,8 %,8 %,9 %,97 %,9 %,7 %,88 %, %,7 %,97 %,7 %,7 %,9 %,7 %, %,97 %, %,77 %, %, %, %,97 %, %,7 % 7,7 %,7 %, %,97 %, %,7 % 8, %,88 %, %,97 %, %,7 % 9,9 %, %, %,97 %,8 %,79 %, %, %,99 %,977 %,7 %,7 %, %,7 %,98 %,977 %, %,7 %, %, %,9 %,978 %, %,77 %, %, %,9 %,979 %, %,7 %, %, %,9 %,979 %, %,7 %, %,77 %,9 %,98 %,8 %,7 %,7 %,88 %,9 %,98 %,7 %,77 % 7, %,7 %,9 %,98 %, %,79 % 8,7 %,7 %,89 %,98 %, %,77 % 9,7 %,7 %,88 %,98 %, %,77 %,7 %,7 %,8 %,98 %, %,77 %,8 %,7 %,8 %,98 %, %,779 %,8 %,7 %,8 %,98 %,8 %,78 %,9 %,7 %,8 %,98 %,7 %,78 %,9 %,77 %,8 %,98 %, %,78 %,99 %,78 %,8 %,98 %, %,787 %, %,79 %,8 %,98 %, %,789 % 7,8 %,8 %,79 %,987 %, %,79 % 8, %,8 %,78 %,987 %, %,79 % 9, %,8 %,77 %,988 %,9 %,79 %, %,8 %,7 %,988 %,8 %,797 %, %,8 %,7 %,989 %,7 %,799 %,8 %,8 %,7 %,989 %, %,8 %, %,8 %,7 %,989 %, %,8 %, %,87 %,7 %,99 %, %,8 %, %,879 %,7 %,99 %, %,87 %, %,887 %,7 %,99 %, %,89 % 7,7 %,89 %,7 %,99 %, %,8 %

10 8..8 L / År til udløb Lev Pund sterling Rumænsk leu Zloty Króna Norsk krone 8, %,9 %,9 %,99 %,99 %,8 % 9, %,9 %,8 %,99 %,98 %,8 %,8 %,9 %,7 %,99 %,97 %,8 %, %,98 %, %,99 %,9 %,87 %, %,9 %, %,99 %,9 %,89 %,8 %,9 %, %,99 %,9 %,8 %,7 %,9 %, %,99 %,9 %,8 %,7 %,99 %, %,99 %,9 %,8 %,78 %,97 %, %,99 %,9 %,8 % 7,8 %,97 %, %,99 %,9 %,87 % 8,8 %,98 %, %,99 %,89 %,88 % 9,88 %,988 %, %,99 %,88 %,8 %,9 %,99 %,9 %,99 %,87 %,8 % År til udløb Schweizisk franc Australsk dollar Baht Canadisk dollar Chilensk peso Colombiansk peso,79 %,9 %,9 %,88 %, %,7 %, %, %,8 %,98 %,9 %,7 %, %, %, %,9 %,78 %,8 %,99 %, %,7 %,9 %, %, %,7 %, %,88 %,87 %, %,7 %, %, %,8 %, %,78 %,9 % 7, %,97 %,9 %, %,9 %,98 % 8,7 %, %, %,7 %, %,7 % 9, %,9 %,99 %,98 %, %, %, %, %,7 %, %,9 %,9 %,79 %,77 %, %,9 %,9 %, %, %,7 %, %,78 %,9 %, %,98 %,79 %, %,99 %,7 %,7 %, %,89 %, %, %, %,7 %,98 %,8 %, %, %,7 %, %, %,877 %,7 %, %,9 %, % 7,7 %,89 %,77 %,7 %,8 %,9 % 8,99 %,9 %,8 %, %, %,7 % 9,79 %,9 %,8 %,9 %,9 %, %,7 %,9 %,88 %,7 %,7 %,8 %,7 %,9 %,97 %, %, %, %,78 %,98 %,9 %,9 %,8 %,9 %,77 %,98 %,98 %,7 %, %,7 %,79 %,9 %,8 %, %, %, %,8 %,99 %,8 %, %,7 %, %,8 %,9 %,77 %, %,8 %,7 %

11 L / 8..8 År til udløb Schweizisk franc Australsk dollar Baht Canadisk dollar Chilensk peso Colombiansk peso 7,877 %,9 %, %,7 %,9 %, % 8,9 %,89 %, %,7 %, %,8 % 9,9 %,88 %, %, %, %,97 %,99 %,88 %,8 %, %, %,9 %, %,88 %, %, %, %,89 %,78 %,89 %, %, %,9 %,8 %,9 %,899 %,7 %,7 %,9 %,88 %, %,9 %,7 %,9 %,8 %,78 %, %,9 %,8 %,9 %,7 %,77 %, %,99 %, %, %, %,7 % 7,8 %,9 %, %,9 %, %,8 % 8,9 %,97 %,9 %,9 %, %,9 % 9, %,988 %, %, %, %,9 %,9 %, %,7 %, %, %,9 %,7 %, %,8 %,7 %,9 %, %, %, %, %,97 %,8 %, %,9 %,8 %, %,7 %,7 %, %, %,7 %,8 %,77 %, %,8 %, %,9 %, %,77 %, %, %,8 %,9 %, %,79 %, %,8 % 7, %, %, %,87 %, %, % 8, %, %,7 %,8 %, %,9 % 9,7 %,8 %,87 %,8 %,9 %,7 %,9 %,7 %,98 %,88 %,7 %, %,7 %,88 %,8 %,9 %, %, %,7 %, %,8 %,9 %, %,7 %,79 %,8 %,8 %,9 %, %,99 %,79 %, %,7 %,9 %, %,8 %,8 %, %, %,98 %, %, %,8 %,9 %, %,999 %, %,9 % 7,8 %,7 %, %, %,9 %, % 8,87 %,8 %,7 %, %,8 %,8 % 9,89 %,9 %,79 %, %,7 %, %,9 %,8 %,87 %, %, %,9 %,9 %, %,9 %,8 %, %,7 %,9 %, %, %,9 %, %, %,97 %, %,9 %, %, %, %,98 %, %, %, %, %,8 %, %, %, %,9 %, %, %, %,7 %,8 %, %,9 %, % 7, %,8 %, %, %,8 %, % 8, %,9 %, %,79 %,7 %,9 %

12 8..8 L /7 År til udløb Schweizisk franc Australsk dollar Baht Canadisk dollar Chilensk peso Colombiansk peso 9, %, %, %,9 %,7 %,8 % 7,7 %, %, %, %, %,7 % 7,88 %, %,8 %, %, %, % 7, %,9 %, %, %, %, % 7, %,7 %,8 %,7 %, %, % 7, %, %,7 %,8 %, %, % 7,8 %, %,78 %,9 %, %, % 7, %, %,8 %,9 %, %, % 77, %,8 %,88 %,79 %, %, % 78,7 %,7 %,9 %,89 %,9 %,99 % 79,8 %,8 %,97 %,98 %,9 %,988 % 8,9 %,9 %,7 %,8 %,8 %,98 % 8, %,97 %,7 %,7 %,7 %,97 % 8, %, %,7 %, %,7 %,9 % 8, %, %,7 %, %, %,97 % 8, %,7 %,78 %, %, %,9 % 8, %, %,7 %, %, %,9 % 8, %,9 %,7 %,9 %, %,9 % 87, %, %,79 %,7 %, %,99 % 88,7 %, %,7 %,7 %, %,9 % 89,8 %, %,7 %,8 %, %,9 % 9,9 %, %,7 %,9 %, %,9 % 9,98 %,7 %,7 %,97 %, %,9 % 9, %, %,77 %, %, %,898 % 9, %,8 %,7 %, %, %,89 % 9, %,7 %,7 %,8 %,99 %,88 % 9,9 %,78 %,7 %, %,99 %,88 % 9,7 %,8 %,79 %, %,98 %,87 % 97, %,88 %,7 %,7 %,98 %,87 % 98, %,9 %,7 %, %,97 %,8 % 99,8 %,97 %,78 %, %,97 %,89 %, %, %,77 %, %,97 %,8 %,7 %, %,77 %, %,9 %,89 %,79 %, %,77 %,7 %,9 %,8 %,8 %, %,779 %,7 %,9 %,89 %,9 %,9 %,78 %,78 %,9 %,8 %,98 %, %,78 %,8 %,9 %,8 %, %,7 %,787 %,89 %,9 %,8 % 7, %, %,789 %,9 %,9 %,8 % 8, %, %,79 %,99 %,9 %,87 % 9, %,8 %,79 %, %,9 %,8 %,7 %, %,79 %,9 %,9 %,88 %

13 L / År til udløb Schweizisk franc Australsk dollar Baht Canadisk dollar Chilensk peso Colombiansk peso, %, %,798 %, %,9 %,8 %,9 %,9 %,8 %,9 %,9 %,8 %, %, %,8 %, %,9 %,79 %,9 %,7 %,8 %,8 %,9 %,79 %, %, %,87 %, %,9 %,788 %, %, %,89 %,7 %,9 %,78 % 7, %,7 %,8 %, %,9 %,78 % 8,7 %,7 %,8 %, %,89 %,777 % 9,7 %,7 %,8 %, %,89 %,77 %,79 %,7 %,87 %, %,89 %,77 %,8 %,79 %,89 %,8 %,89 %,7 %,88 %,8 %,8 %, %,88 %,7 %,9 %,8 %,8 %, %,88 %,7 %,98 %,88 %,8 %,7 %,88 %,7 %, %,9 %,87 %,7 %,87 %,7 %, %,9 %,88 %,78 %,87 %,7 % 7, %,97 %,8 %,8 %,87 %,77 % 8, %,99 %,8 %,8 %,8 %,7 % 9,9 %,7 %,8 %,89 %,8 %,7 %, %,7 %,8 %,9 %,8 %,77 %,7 %,77 %,87 %,9 %,8 %,7 %, %,7 %,88 %,99 %,8 %,7 %, %,7 %,8 %, %,8 %,79 %,9 %,7 %,8 %, %,8 %,7 %, %,78 %,8 %,9 %,8 %,7 %, %,7 %,8 %, %,8 %,7 % 7, %,7 %,8 %, %,8 %,78 % 8, %,7 %,88 %,9 %,8 %,7 % 9,7 %,77 %,89 %, %,8 %,7 %, %,79 %,8 %, %,8 %,7 %, %,7 %,8 %,8 %,8 %,77 %,7 %,7 %,8 %, %,8 %,7 %,7 %,7 %,8 %, %,8 %,7 %,7 %,78 %,8 %,7 %,8 %,7 %,77 %,7 %,87 %, %,8 %,97 %,8 %,7 %,89 %, %,8 %,9 % 7,8 %,7 %,8 %, %,8 %,9 % 8,87 %,77 %,8 %,8 %,8 %,9 % 9,9 %,79 %,8 %, %,8 %,88 %,9 %,7 %,8 %, %,8 %,8 %

14 8..8 L /9 År til udløb Hongkongsk dollar Indisk rupee Mexicansk peso Ny taiwansk dollar Newzealandsk dollar Rand,7 %,8 % 7,8 %,9 %,978 %,7 %, %,7 % 7, %,97 %, %,8 %, %,97 % 7,9 %,8 %,78 %,8 %,9 % 7, % 7,9 %,9 %, %,98 %, % 7,7 % 7,9 %,9 %,8 % 7,8 %, % 7,9 % 7,98 %,77 %,8 % 7,7 % 7,9 % 7,8 % 7,8 %,7 %,778 % 7, % 8, % 7, % 7, %,8 %,87 % 7,87 % 9, % 7,7 % 7, %,9 %,97 % 7, %,9 % 7, % 7,79 %,9 %, % 7,7 %,7 % 7,9 % 7,78 %, %, % 7,8 %,97 % 7,8 % 7,8 %,9 %,7 % 7,898 %,7 % 7, % 7,89 %,7 %, % 7,98 %,7 % 7,8 % 7,9 %, %,9 % 8, %,788 % 7, % 7,988 %,8 %, % 8, %,8 % 7,9 % 8,8 %, %, % 8,7 % 7,8 % 7,7 % 8, %, %,7 % 8, % 8,87 % 7,97 % 8,8 %, %, % 8,8 % 9,9 % 7, % 8,97 %,8 %,9 % 8, %,9 % 7,9 % 8,9 %,79 %, % 8, %,9 % 7, % 8,77 %,8 %,7 % 8, %,99 % 7,9 % 8,7 %,9 %,9 % 7,97 %, % 7, % 8,7 %,97 %, % 7,9 %, % 7,9 % 7,9 %, %, % 7,87 %,78 % 7,8 % 7,99 %,97 %,7 % 7,8 %, % 7, % 7,8 %, %, % 7,7 % 7,9 %,98 % 7,79 %, %,7 % 7,9 % 8, %,9 % 7,7 %, %,9 % 7, % 9,7 %,87 % 7,7 %, %, % 7,8 %,99 %,8 % 7, %, %, % 7,9 %, %,79 % 7, %, %,7 % 7,7 %, %,78 % 7,9 %, %,8 % 7, %, %,7 % 7,7 %,9 %,8 % 7,7 %,8 %,88 % 7,8 %, %,8 % 7, %,98 %, % 7, %,7 %,8 % 7,7 %, %, % 7,7 %, %,77 % 7,8 % 7, %,9 % 7,9 %,7 %,8 % 7,8 % 8, %, % 7,9 %,8 %,9 % 7, % 9, %, % 7, %,7 %,7 % 7,99 %,8 %,8 % 7,7 %,7 %,7 % 7,9 %,9 %,8 % 7,7 %,77 %,77 % 7, %,9 %,7 %,98 %,8 %,7 %,98 %

15 L / 8..8 År til udløb Hongkongsk dollar Indisk rupee Mexicansk peso Ny taiwansk dollar Newzealandsk dollar Rand, %, %,9 %,89 %,7 %,98 %, %, %,9 %,8 %,78 %,9 %,8 %,87 %,8 %,88 %,7 %,88 %, %, %,8 %,9 %,7 %,88 % 7,7 %, %,787 %,98 %,7 %,87 % 8,8 %, %,7 %,9 %,7 %,788 % 9,9 %, %,78 %,97 %,77 %,79 %, %,88 %,8 %,99 %,77 %,7 %, %,7 %, %, %,777 %,7 %, %, %, %, %,78 %,8 %, %, %,9 %, %,787 %, %, %, %, %,9 %,79 %, %, %, %,9 %,87 %,79 %,8 %, %,89 %, %, %,8 %,8 % 7,9 %,7 %,87 %, %,8 %, % 8,77 %, %, %, %,88 %, % 9,8 %,7 %,8 %, %,8 %, %,9 %, %, %, %,8 %, %, %, %,9 %,8 %,8 %,8 %,7 %,9 %,7 %,9 %,8 %,7 %, %,97 %, %,7 %,87 %,9 %, %,8 %, %, %,8 %, %,7 %,7 %, %, %,8 %, %, %, %,9 %, %,8 %,99 % 7, %, %,7 %,7 %,89 %,8 % 8, %, %, %,8 %,8 %,8 % 9, %, %,7 %,8 %,8 %, % 7,7 %, %, %,9 %,88 %,9 % 7, %, %, %, %,8 %, % 7,8 %, %,87 %, %,8 %, % 7,7 %,99 %,7 %, %,8 %,98 % 7,78 %,98 %, %, %,89 %,8 % 7,8 %,978 %, %, %,8 %,7 % 7,88 %,97 %,7 %, %,8 %, % 77,9 %,9 %, %,9 %,8 %,9 % 78,97 %,9 %,99 %,8 %,88 %,8 % 79,7 %,9 %,8 %,7 %,87 %, % 8,7 %,99 %,7 %,8 %,87 %, % 8,7 %,9 %, %,9 %,87 %, % 8,7 %,9 %,8 %, %,877 %,9 % 8,78 %,97 %, %,9 %,879 %,8 % 8,7 %,9 %, %, %,88 %,7 %

16 8..8 L / År til udløb Hongkongsk dollar Indisk rupee Mexicansk peso Ny taiwansk dollar Newzealandsk dollar Rand 8,7 %,9 %, %, %,88 %, % 8,7 %,897 %, %, %,88 %, % 87,7 %,89 %,99 %,8 %,887 %, % 88,77 %,88 %,98 %, %,889 %, % 89,7 %,879 %,99 %, %,89 %,7 % 9,7 %,87 %,99 %,8 %,89 %,9 % 9,77 %,87 %,99 %, %,89 %, % 9,7 %,8 %,99 %,7 %,89 %, % 9,7 %,8 %,99 %,77 %,897 %,9 % 9,77 %,8 %,9 %,8 %,899 %,8 % 9,7 %,8 %,9 %,89 %,9 %,78 % 9,7 %,8 %,9 %,9 %,9 %,7 % 97,7 %,8 %,89 %, %,9 %, % 98,79 %,8 %,88 %,7 %,9 %, % 99,77 %,8 %,87 %, %,97 %,9 %,77 %,8 %,88 %,7 %,98 %, %,777 %,8 %,8 %, %,99 %, %,78 %,8 %,8 %,8 %,9 %,8 %,78 %,87 %,8 %, %,9 %, %,78 %,8 %,8 %,8 %,9 %, %,787 %,798 %,89 %, %,9 %,9 %,79 %,79 %,8 %,7 %,9 %, % 7,79 %,79 %,8 %, %,97 %,99 % 8,79 %,78 %,87 %,7 %,98 %,99 % 9,797 %,78 %,8 %, %,9 %,98 %,799 %,778 %,79 %, %,9 %,979 %,8 %,77 %,78 %,7 %,9 %,97 %,8 %,77 %,78 %,7 %,9 %,97 %,8 %,7 %,77 %,79 %,9 %,9 %,88 %,7 %,77 %,8 %,9 %,9 %,8 %,79 %,7 %,87 %,9 %,9 %,8 %,7 %,7 %,9 %,98 %,9 % 7,8 %,7 %,78 %,9 %,99 %,9 % 8,8 %,79 %,7 %,98 %,9 %,9 % 9,88 %,7 %,77 %, %,9 %,9 %,8 %,7 %,7 %, %,9 %,9 %,8 %,79 %,7 %, %,9 %,9 %,8 %,7 %,7 %, %,9 %,97 %,8 %,7 %,7 %,7 %,9 %,9 %,88 %,79 %,79 %, %,9 %,97 %,89 %,7 %,7 %, %,9 %,9 %,8 %,7 %,98 %,7 %,97 %,899 %

17 L / 8..8 År til udløb Hongkongsk dollar Indisk rupee Mexicansk peso Ny taiwansk dollar Newzealandsk dollar Rand 7,8 %,7 %,9 %, %,98 %,89 % 8,8 %,78 %,88 %, %,99 %,89 % 9,8 %,7 %,8 %,7 %,9 %,88 %,88 %,7 %,78 %, %,9 %,88 %,89 %,79 %,7 %, %,9 %,878 %,8 %,7 %,9 %, %,9 %,87 %,8 %,7 %, %,9 %,9 %,87 %,8 %,7 %, %, %,9 %,8 %,8 %,98 %, %, %,9 %,8 %,87 %,9 %, %,8 %,9 %,88 % 7,89 %,9 %, %, %,9 %,8 % 8,8 %,9 %, %, %,97 %,8 % 9,8 %,88 %,8 %,7 %,98 %,87 %,8 %,8 %, %,9 %,98 %,8 %,8 %,8 %,9 %,7 %,99 %,8 %,8 %,8 %, %,7 %,9 %,87 %,87 %,79 %, %,77 %,9 %,8 %,88 %,77 %,7 %,8 %,9 %,8 %,8 %,7 %, %,8 %,9 %,87 %,8 %,7 %,9 %,8 %,9 %,8 % 7,8 %,7 %, %,87 %,9 %,8 % 8,8 %,8 %, %,9 %,9 %,87 % 9,8 %, %,98 %,9 %,9 %,8 %,8 %, %,9 %,9 %,9 %,8 % År til udløb Real Renminbi-yuan Ringgit Russisk rubel Singaporeansk dollar Sydkoreansk won, %, %,7 %,7 %,8 %,7 %,987 %,79 %,77 %, %,777 %,98 % 7,7 %,9 %, %,89 %,9 %,9 % 8, %, %, %,7 %,7 %,8 % 8,7 %, %, %,8 %,87 %, % 9,9 %, %,7 %,9 %,7 %, % 7 9,99 %,8 %,787 %,98 %, %,7 % 8 9, %,7 %,87 % 7, %,8 %,88 % 9 9, %,7 %,88 % 7, %, %, % 9,8 %,78 %,9 % 7,9 %,9 %,8 % 9,8 %,87 %,97 % 7, %,7 %, % 9,8 %,8 %, % 7, %, %,78 % 9,9 %,89 %,7 %,97 %,7 %,9 % 9,88 %,89 %, %,99 %, %,97 % 9, %,99 %,7 %,8 %,7 %,98 %

18 8..8 L / År til udløb Real Renminbi-yuan Ringgit Russisk rubel Singaporeansk dollar Sydkoreansk won 9, %,97 %, %,8 %,9 %,97 % 7 9,9 %,9 %,8 %,7 %,78 %,97 % 8 9,8 %,98 %, %,8 %,7 %, % 9 9,7 %,97 %,7 %,8 %,79 %,9 % 8,978 %,98 %, %, %,79 %, % 8,88 %,99 %,9 %,9 %,8 %, % 8,78 %,7 %, %, %,88 %,7 % 8,9 %,7 %,7 %,7 %,87 %, % 8,99 %,7 %,8 %,9 %,9 %, % 8,9 %, %,9 %, %,9 %,7 % 8, %, %,97 %, %,99 %, % 7 8, %, %,99 %,9 %,98 %,7 % 8 8, %, %,98 %, %, %,7 % 9 8,7 %,9 %,9 %, %,8 %,7 % 8,97 %,7 %,9 %, %, %, % 8, %,8 %,89 %,97 %,87 %,7 % 7,9 %,89 %,8 %,9 %, %,77 % 7,88 %,9 %,78 %,889 %, %,79 % 7,88 %, %,7 %,8 %, %,77 % 7,7 %,7 %, %,8 %,7 %,8 % 7,9 %, %,9 %,777 %,9 %,89 % 7 7,7 %,8 %, %,7 %, %,88 % 8 7,8 %, %, %,79 %, %,88 % 9 7,8 %,7 %,9 %,77 %, %,9 % 7,77 %, %, %,7 %,7 %,9 % 7,8 %,7 %, %,7 %,88 %,9 % 7,8 %, %,8 %,89 %, %,98 % 7, %, %, %, %, %,7 % 7,9 %,9 %, %, %, %,9 % 7, %, %,98 %, %, %, % 7, %,7 %,9 %,8 %, %,7 % 7 7,7 %, %,8 %, %,77 %,9 % 8 7, %, %,8 %, %,9 %,9 % 9 7,99 %,7 %,7 %,9 %, %,7 % 7, %,7 %,8 %,98 %, %, % 7, %,7 %, %,78 %,7 %, %,999 %,77 %,7 %,9 %,9 %,78 %,98 %,8 %, %, %, %,9 %,99 %,8 %, %, %, %, %,9 %,8 %, %, %,7 %, %,88 %,88 %, %,88 %,8 %,9 % 7,8 %,9 %, %,7 %,9 %, %

19 L / 8..8 År til udløb Real Renminbi-yuan Ringgit Russisk rubel Singaporeansk dollar Sydkoreansk won 8,8 %,9 %,7 %, %, %, % 9,8 %,9 %, %, %,9 %,79 %,78 %,98 %,8 %, %,8 %,9 %,77 %, %, %, %, %, %,7 %, %, %,98 %, %, %,7 %, %, %,8 %, %,7 %,9 %,7 %, %,7 %, %,9 %,7 %,9 %,98 %,9 %,8 %,9 %, %, %,9 %,7 %, %, % 7, %, %,9 %, %,7 %,7 % 8, %, %,87 %, %,8 %,8 % 9,9 %,7 %,8 %, %,8 %,9 % 7,7 %,8 %,8 %, %,9 %,99 % 7,8 %, %,77 %,9 %,99 %,8 % 7, %, %,7 %,8 %, %,7 % 7, %, %,7 %,7 %, %, % 7,9 %, %,8 %, %,7 %, % 7,9 %,7 %, %, %, %, % 7,79 %,8 %, %, %,9 %, % 77, %, %, %, %, %,8 % 78,9 %, %,7 %, %,9 %, % 79, %, %, %, %, %,7 % 8, %, %, %,8 %, %,8 % 8,9 %, %, %,999 %, %,87 % 8,9 %,7 %,7 %,99 %,9 %,9 % 8,8 %,8 %, %,98 %, %, % 8,7 %, %, %,97 %,9 %,7 % 8,9 %, %, %,99 %,7 %, % 8,7 %, %,8 %,9 %,77 %,9 % 87, %, %, %,9 %,8 %, % 88, %, %, %,98 %,8 %, % 89, %, %, %,9 %,9 %,7 % 9, %,7 %, %,9 %,9 %, % 9,9 %,8 %,8 %,98 %,98 %,9 % 9,8 %,9 %, %,9 %,7 %, % 9,7 %, %, %,9 %,7 %,9 % 9, %, %, %,99 %,79 %, % 9, %, %, %,9 %,7 %,7 % 9, %, %,8 %,898 %,7 %,7 % 97, %, %,7 %,89 %,7 %,79 % 98, %, %, %,887 %,7 %,8 % 99, %, %, %,88 %,7 %,89 %

20 8..8 L / År til udløb Real Renminbi-yuan Ringgit Russisk rubel Singaporeansk dollar Sydkoreansk won,7 %,7 %, %,87 %,79 %,9 %,98 %,8 %, %,87 %,7 %,98 %,9 %,9 %,8 %,8 %,7 %, %,8 %, %,7 %,8 %,79 %,7 %,7 %, %, %,8 %,7 %, %, %, %, %,8 %,7 %, %,8 %, %, %,8 %,78 %,9 % 7, %, %, %,8 %,7 %, % 8, %, %, %,87 %,7 %,7 % 9, %, %,98 %,8 %,7 %, %,9 %, %,97 %,88 %,79 %, %, %, %,9 %,8 %,7 %,9 %, %,7 %,9 %,89 %,7 %, %,8 %,8 %,9 %,8 %,7 %, %, %,8 %,9 %,8 %,79 %, %,9 %,9 %,9 %,87 %,77 %, %,88 %,7 %,89 %,8 %,77 %, % 7,8 %,7 %,88 %,799 %,77 %, % 8,7 %,7 %,87 %,79 %,778 %, % 9,9 %,7 %,8 %,79 %,78 %, %, %,7 %,8 %,788 %,78 %,9 %,8 %,7 %,8 %,78 %,78 %,7 %, %,7 %,8 %,78 %,787 %,7 %, %,7 %,8 %,777 %,789 %,79 %, %,7 %,8 %,77 %,79 %,8 %, %,7 %,79 %,77 %,79 %,8 %,9 %,7 %,78 %,77 %,79 %,88 % 7, %,77 %,77 %,7 %,798 %,9 % 8,9 %,77 %,7 %,7 %,799 %,9 % 9, %,78 %,7 %,77 %,8 %,9 %,8 %,78 %,7 %,7 %,8 %,99 %, %,79 %,7 %,7 %,8 %,7 %,998 %,8 %,7 %,78 %,87 %,7 %,99 %,8 %,7 %,7 %,89 %,77 %,989 %,8 %,7 %,7 %,8 %,79 %,98 %,8 %,7 %,79 %,8 %,7 %,979 %,8 %,9 %,7 %,8 %,7 % 7,97 %,8 %,8 %,7 %,8 %,77 % 8,97 %,8 %,7 %,7 %,88 %,79 % 9,9 %,8 %, %,78 %,89 %,7 %,9 %,8 %, %,7 %,8 %,7 %,97 %,8 %, %,7 %,8 %,7 %

21 L / 8..8 År til udløb Real Renminbi-yuan Ringgit Russisk rubel Singaporeansk dollar Sydkoreansk won,9 %,8 %, %,7 %,8 %,78 %,98 %,8 %, %,77 %,8 %,7 %,9 %,8 %, %,7 %,87 %,7 %,9 %,8 %, %,7 %,89 %,7 %,9 %,8 %, %,7 %,8 %,77 % 7,9 %,87 %, %,77 %,8 %,79 % 8,98 %,87 %,9 %,7 %,8 %,7 % 9,9 %,88 %,8 %,7 %,8 %,7 %,9 %,88 %,8 %,7 %,8 %,7 % År til udløb Tyrkisk lira Amerikansk dollar Yen,8 %, %,9 %,8 %,98 %, %,9 %,8 %, %, %, %, %,7 %, %,8 %,99 %,9 %, % 7,9 %, %, % 8,7 %,7 %,9 % 9, %,87 %,7 %,79 %,7 %, %,8 %,7 %, %, %,7 %, %,8 %,7 %,79 % 9,97 %,7 %,9 % 9,78 %,7 %,8 % 9,7 %,79 %,9 % 7 9, %,77 %, % 8 9,77 %,779 %, % 9 8,9 %,78 %,98 % 8,7 %,78 %,9 % 8,7 %,78 %,8 % 8,7 %,778 %,8 % 8, %,77 %,7 % 8, %,77 %, % 8, %,77 %, % 8,9 %,7 %, % 7 7,98 %,77 %, % 8 7,8 %,7 %,7 % 9 7,78 %,7 %,87 % 7,7 %,79 %,79 %

22 8..8 L /7 År til udløb Tyrkisk lira Amerikansk dollar Yen 7, %,7 %,77 % 7,8 %,77 %,77 % 7, %,7 %,88 % 7, %,7 %,89 % 7,87 %,78 %,89 % 7, %,7 %,9 % 7 7,8 %,9 %,979 % 8 7, %,9 %, % 9 7,8 %,8 %,7 % 7, %,78 %, % 7, %,7 %, % 7,9 %, %,97 % 7, %, %,8 %,98 %, %,79 %,98 %, %,9 %,9 %, %,7 % 7,88 %, %,9 % 8,8 %, %, % 9,89 %,8 %,7 %,79 %, %, %,7 %,7 %, %,7 %,8 %,8 %,7 %,9 %,99 %,8 %,77 %, %, %,7 %, %,7 %,7 %,89 % 7, %,7 %,7 % 8,9 %,7 %,7 % 9,7 %,78 %,77 %, %,79 %,79 %, %,8 %,8 %, %,87 %,8 %,9 %,8 %,87 %,77 %,88 %,89 %, %,87 %,9 %, %,889 %,9 % 7,7 %,9 %,9 % 8, %,99 %,97 % 9,9 %,9 %,99 % 7,8 %,98 %, % 7, %,9 %, % 7, %,97 %, %

23 L / År til udløb Tyrkisk lira Amerikansk dollar Yen 7,8 %,989 %,7 % 7, %, %,8 % 7, %, %, % 7,99 %,9 %,7 % 77,87 %, %, % 78,7 %, %,9 % 79, %, %, % 8, %,78 %,78 % 8, %,89 %,9 % 8,9 %, %,7 % 8,9 %, %, % 8,8 %, %, % 8,98 %, %,7 % 8,88 %, %, % 87,79 %, %,7 % 88,9 %, %,8 % 89, %,7 %,9 % 9, %,8 %,8 % 9, %,9 %,9 % 9, %, %, % 9, %, %, % 9,7 %,9 %, % 9,9 %,8 %, % 9, %,7 %,7 % 97,9 %, %,8 % 98,8 %, %,9 % 99,78 %, %, %,7 %,9 %, %, %,7 %, %, %,8 %, %, %,9 %,9 %, %,99 %,7 %, %, %, %, %, %, % 7, %, %,7 % 8,7 %, %,8 % 9, %, %,89 %, %,9 %,9 %,999 %, %, %,99 %, %, %,988 %,8 %,9 %,98 %, %, %

24 8..8 L /9 År til udløb Tyrkisk lira Amerikansk dollar Yen,97 %,7 %, %,97 %,7 %, % 7,9 %,8 %,7 % 8,9 %,87 %, % 9,9 %,9 %, %,9 %,98 %,7 %,9 %, %,7 %,9 %,9 %,8 %,9 %, %,8 %,9 %,9 %,9 %,9 %, %,98 %,9 %,9 %, % 7,97 %, %, % 8,9 %,9 %, % 9,98 %, %, %,9 %,8 %,7 %,9 %, %, %,89 %,7 %,8 %,89 %, %, %,887 %, %,9 %,88 %,7 %, %,879 %,7 %,9 % 7,87 %,79 %, % 8,87 %,8 %,9 % 9,88 %,87 %,7 %,8 %,9 %,79 %,8 %,9 %,8 %,87 %,99 %,88 %,8 %, %,9 %,8 %,7 %,97 %,8 %, %,7 %,8 %, %,7 % 7,8 %,8 %,7 % 8,8 %, %,7 % 9,8 %, %,79 %,8 %,8 %,7 %

25 L / 8..8 BILAG II Grundlæggende spreads til beregning af matchtilpasningen De grundlæggende spreads fastsat i dette bilag er udtrykt i basispoint og inkluderer ikke en evt. forhøjelse i henhold til artikel 77c, stk., litra c), i direktiv 9/8/EF.. Eksponeringer mod centralregeringer og centralbanker De grundlæggende spreads gælder for eksponeringer udtrykt i alle valutaer. De grundlæggende spreads for løbetider på - år er de samme som de grundlæggende spreads for en løbetid på år. Østrig Belgien Bulgarien Kroatien Tjekkiet Cypern Danmark Estland Finland Frankrig Tyskland Grækenland Ungarn Irland Italien Letland Litauen Luxembourg Μalta Nederlandene Polen

26 8..8 L / Italien Letland Litauen Luxembourg Μalta Nederlandene Polen Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Sverige Det Forenede Kongerige Liechtenstein Norge Schweiz Australien Brasilien Canada Chile Kina Colombia Hongkong Indien Japan Malaysia Mexico

27 L / 8..8 New Zealand Rusland Singapore Sydafrika Sydkorea Thailand Taiwan USA Eksponeringer mod finansieringsinstitutter. Euro

28 8..8 L / Tjekkisk koruna

29 L / Dansk krone

30 8..8 L /. Forint Krona

31 L / Kuna

32 8..8 L / Lev

33 L / Pund sterling Rumænsk leu

34 8..8 L / Zloty

35 L / Norsk krone

36 8..8 L /. Schweizisk franc Australsk dollar

37 L / Baht

38 8..8 L / Canadisk dollar

39 L / Chilensk peso Colombiansk peso

40 8..8 L / Hongkongsk dollar

41 L / Indisk rupee

42 8..8 L /7. Mexicansk peso Ny taiwansk dollar

43 L / Newzealandsk dollar

44 8..8 L / Rand

45 L / Real Renminbi-yuan

46 8..8 L / Ringgit

47 L / Russisk rubel

48 8..8 L /.8 Singaporeansk dollar Sydkoreansk won

49 L / Tyrkisk lira

50 8..8 L / Amerikansk dollar

51 L / Yen Andre eksponeringer. Euro

52 8..8 L / Tjekkisk koruna

53 L / Dansk krone

54 8..8 L /9. Forint Krona

55 L / Kuna

56 8..8 L / Lev

57 L / Pund sterling Rumænsk leu

58 8..8 L / Zloty

59 L / Norsk krone

60 8..8 L /. Schweizisk franc Australsk dollar

61 L / Baht

62 8..8 L / Canadisk dollar

63 L / Chilensk peso Colombiansk peso

64 8..8 L / Hongkongsk dollar

65 L / Indisk rupee

66 8..8 L /7. Mexicansk peso Ny taiwansk dollar

67 L / Newzealandsk dollar

68 8..8 L / Rand

69 L / Real Renminbi-yuan

70 8..8 L / Ringgit

71 L / Russisk rubel

72 8..8 L /77.8 Singaporeansk dollar Sydkoreansk won

73 L / Tyrkisk lira

74 8..8 L / Amerikansk dollar

75 L / Yen

76 8..8 L /8 BILAG III Volatilitetsjustering af den relevante risikofrie rentekurve Valuta Nationalt forsikringsmarked Volatilitetsjustering (basispoint) Euro Østrig Euro Belgien Euro Cypern Euro Estland Euro Finland Euro Frankrig Euro Tyskland Euro Grækenland Euro Irland Euro Italien Euro Letland Euro Litauen Euro Luxembourg Euro Μalta Euro Nederlandene Euro Portugal Euro Slovakiet Euro Slovenien Euro Spanien Tjekkisk koruna Tjekkiet Dansk krone Danmark 9 Forint Ungarn Krona Sverige Kuna Kroatien Lev Bulgarien 7 Pund sterling Det Forenede Kongerige 9 Rumænsk leu Rumænien Zloty Polen Króna Island Norsk krone Norge Schweizisk franc Liechtenstein Schweizisk franc Schweiz Australsk dollar Australien Canadisk dollar Canada 8 Amerikansk dollar USA Yen Japan

L 123 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 18. maj Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 123 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 18. maj Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L Tidende Dansk udgave Retsforskrifter. årgang 8. maj 8 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens delegerede forordning (EU) 8/78 af. januar 8 om supplerende

Læs mere

C 313 Tidende PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

C 313 Tidende PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN Den Europæiske Unions C 313 Tidende 61. årgang Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 5. september 2018 Indhold IV Oplysninger OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG

Læs mere

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RETSAKTER Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Læs mere

C 5 Tidende. 2019/C 5/01 Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9177 Sumitomo/Metal One/ JV) ( 1 )...

C 5 Tidende. 2019/C 5/01 Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9177 Sumitomo/Metal One/ JV) ( 1 )... Den Europæiske Unions C 5 Tidende 62. årgang Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 8. januar 2019 Indhold II Meddelelser MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Læs mere

C 15 Tidende PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

C 15 Tidende PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK Den Europæiske Unions C 15 Tidende 62. årgang Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 14. januar 2019 Indhold II Meddelelser MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Læs mere

C 128 Tidende. 2018/C 128/01 Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8839 GIP/NTV) ( 1 )... 1

C 128 Tidende. 2018/C 128/01 Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8839 GIP/NTV) ( 1 )... 1 Den Europæiske Unions C 128 Tidende 61. årgang Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 11. april 2018 Indhold II Meddelelser MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

(6) Kommissionen videregav de modtagne meddelelser til de øvrige medlemsstater senest den 15. marts 2017.

(6) Kommissionen videregav de modtagne meddelelser til de øvrige medlemsstater senest den 15. marts 2017. L 162/22 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1112 af 22. juni 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 3199/93 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

C 310 Tidende. 2018/C 310/01 Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9051 Sheares Healthcare/TPG Growth/AHH) ( 1 )...

C 310 Tidende. 2018/C 310/01 Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9051 Sheares Healthcare/TPG Growth/AHH) ( 1 )... Den Europæiske Unions C 310 Tidende 61. årgang Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 3. september 2018 Indhold II Meddelelser MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.2.2019 L 51 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/316 af 21. februar 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1408/2013 om anvendelse af artikel 107

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. marts 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Anvendelsen af artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ajourføring af oplysninger, der anvendes

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

C 2 Tidende. 2019/C 2/02 Forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur... 2

C 2 Tidende. 2019/C 2/02 Forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur... 2 Den Europæiske Unions C 2 Tidende 62. årgang Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 4. januar 2019 Indhold IV Oplysninger OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 22.10.2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse C(2011) 5500 endelig, hvad angår titlen og listen

Læs mere

C 372 Tidende. 2018/C 372/02 Forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur... 2

C 372 Tidende. 2018/C 372/02 Forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur... 2 Den Europæiske Unions C 372 Tidende 61. årgang Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 15. oktober 2018 Indhold IV Oplysninger OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2014 C(2014) 6767 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af de oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

C 143 Tidende. 2019/C 143/04 Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets

C 143 Tidende. 2019/C 143/04 Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets Den Europæiske Unions C 143 Tidende 62. årgang Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 24. april 2019 Indhold IV Oplysninger OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Læs mere

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG Meddelelse fra Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet om status over gennemførelsen af de prioriterede anstaltninger i den

Læs mere

C 292 Tidende. 2019/C 292/01 Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9485 NAEV/Siemens/ KoMiPo/Stavro Vind) ( 1 )...

C 292 Tidende. 2019/C 292/01 Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9485 NAEV/Siemens/ KoMiPo/Stavro Vind) ( 1 )... Den Europæiske Unions C 292 Tidende 62. årgang Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 30. august 2019 Indhold II Meddelelser MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2016 C(2016) 5091 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.11.2013 C(2013) 8101 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12,

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12, 30.4.2014 L 129/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 422/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte

Læs mere

C 21 Tidende. Den Europæiske Unions. Oplysninger. Øvrige meddelelser. 61. årgang. Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 20. januar 2018.

C 21 Tidende. Den Europæiske Unions. Oplysninger. Øvrige meddelelser. 61. årgang. Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 20. januar 2018. Den Europæiske Unions C 21 Tidende 61. årgang Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 20. januar 2018 Indhold IV Oplysninger OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 338/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1239/2010 af 20. december 2010 om tilpasning med virkning fra den 1. juli

Læs mere

C 311 Tidende. 2019/C 311/01 Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9142 REWE/Lekkerland) ( 1 )... 1

C 311 Tidende. 2019/C 311/01 Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9142 REWE/Lekkerland) ( 1 )... 1 Den Europæiske Unions C 311 Tidende 62. årgang Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 16. september 2019 Indhold II Meddelelser MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk.

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk. L 189/48 14.7.2016 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/1146 af 27. juni 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om lejlighedsvis

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.2.2019 C(2019) 1210 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 25.2.2019 om foranstaltninger med henblik på registrering af oplysninger i ind- og udrejsesystemet

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

C 146 Tidende. Den Europæiske Unions. Meddelelser. Oplysninger. 61. årgang. Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 26. april 2018.

C 146 Tidende. Den Europæiske Unions. Meddelelser. Oplysninger. 61. årgang. Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 26. april 2018. Den Europæiske Unions C 146 Tidende 61. årgang Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 26. april 2018 Indhold II Meddelelser MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

C 53 Tidende. 2019/C 53/01 Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9223 Stena Rederi/Hyundai Glovis/JV) ( 1 )...

C 53 Tidende. 2019/C 53/01 Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9223 Stena Rederi/Hyundai Glovis/JV) ( 1 )... Den Europæiske Unions C 53 Tidende 62. årgang Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 11. februar 2019 Indhold II Meddelelser MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet 12.11.2015 L 295/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0291 (COD) 14183/17 ADD 1 FORSLAG fra: modtaget: 10. november 2017 til: TRANS 461 CODEC 1777 IA 171

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.2.2019 C(2019) 1220 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 25.2.2019 om fastlæggelse af foranstaltninger vedrørende adgangen til oplysningerne i ind-

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

15410/17 SDM/cg DGC 1A

15410/17 SDM/cg DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE) 15410/17 COLAC 144 WTO 329 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Tredje tillægsprotokol

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.6.2017 C(2017) 3691 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 6.6.2017 om forlængelse af overgangsperioderne for kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer

Læs mere

Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2004

Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2004 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2004 2004 Cirkulære af 17. december 2003 Perst. nr. 081-03 PKAT nr. J.nr. 03-5411-3 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2004 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser 2007 Cirkulære af 19. december 2007 Perst. nr. 103-07 J.nr. 07-5411-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Virksomheder bærer risiko ved handel i fremmed valuta

Virksomheder bærer risiko ved handel i fremmed valuta Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 APRIL 2018 Virksomheder bærer risiko ved handel i fremmed valuta Mange virksomheder bærer selv risikoen, hvis deres salg til udlandet sker i en valuta,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD))

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD)) 17.10.2018 A8-0321/78 Ændringsforslag 78 Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen Betænkning Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/2017 2017/0291(COD))

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet Skatteministeriet J.nr. 2017-2209 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet 1 I bekendtgørelse nr. 1316 af 20. november

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.8.2010 KOM(2010) 421 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (økonomi og finans) 9. juli 2019 11129/19 1 INDHOLD

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 4.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 93/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 311/2008 af 3. april 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse

Læs mere

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016.

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016. NOTAT 3. juli 2017 Statistik om Udlandspensionister 2016 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

C 355 Tidende. Den Europæiske Unions. Meddelelser. Oplysninger. 61. årgang. Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 4. oktober 2018.

C 355 Tidende. Den Europæiske Unions. Meddelelser. Oplysninger. 61. årgang. Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 4. oktober 2018. Den Europæiske Unions C 355 Tidende 61. årgang Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 4. oktober 2018 Indhold II Meddelelser MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Læs mere

C 239 Tidende. Den Europæiske Unions. Meddelelser. Oplysninger. 61. årgang. Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 9. juli 2018.

C 239 Tidende. Den Europæiske Unions. Meddelelser. Oplysninger. 61. årgang. Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 9. juli 2018. Den Europæiske Unions C 239 Tidende 61. årgang Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 9. juli 2018 Indhold II Meddelelser MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

KOMMISSIONENS AFGØRELSE L 15/12 Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2011 AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 19. januar 2011 om ligeværdigheden af visse tredjelandes offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2018 COM(2018) 475 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2004 KOM(2004) 32 endelig 2004/0009 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater,

Læs mere

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1 SLUTAKT AF/EEE/XPA/da 1 De befuldmægtigede for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet", og for: KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE

Læs mere

C 331 Tidende. Meddelelser og oplysninger 2. oktober 2019

C 331 Tidende. Meddelelser og oplysninger 2. oktober 2019 Den Europæiske Unions C 331 Tidende Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 2. oktober 2019 62. årgang Indhold II Meddelelser MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Oversigt over resultaterne i PISA Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Oversigt over resultaterne i PISA Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA Formålet med PISA Måle, om unge har kompetencer, der kan bruges

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2017 COM(2017) 622 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den Europæiske Udviklingsfond (): Prognoser over forpligtelser, betalinger og bidrag fra medlemsstaterne

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 17.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 71/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 201/2009 af 16. marts 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. august 2000 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. august 2000 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. august 2000 for tjenesterejser 2000 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. AUGUST 2000 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. Personalestyrelsen

Læs mere

C 308 Tidende. Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

C 308 Tidende. Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser Den Europæiske Unions C 308 Tidende 61. årgang Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 31. august 2018 Indhold I Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser UDTALELSER Europa-Kommissionen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. marts 2017 (OR. en) 6976/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: AGRI 119 AGRIFIN 26 AGRIORG 28 DELACT 43 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere