Antennevedtægter. Medlemmerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antennevedtægter. Medlemmerne"

Transkript

1 Antennevedtægter Eksisterende vedtægter Forslag til vedtægtsændringer d Foreningens navn er Jyllinge Kabel-TV Forening. 1 Foreningens navn er Jyllinge Kabel-TV Forening. Adresse fremgår af foreningens hjemmeside: 2 Foreningens interesseområde er 4040 Jyllinge. 2 Foreningens interesseområde er 4040 Jyllinge. 3 Foreningens formål er at eje og drive Kabel-TV anlæg for modtagning at radiofoni- og fjernsynsprogrammer, telefoni samt 2-vejs bredbåndskommunikation i det under 2 nævnte område i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat at offentlige myndigheder for sådanne anlæg. 3 Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg, i det følgende kaldet antenneanlæg, for modtagelse af radiofoni- og fjernsyns- programmer, telefoni samt 2-vejs bredbåndskommunikation samt andre serviceydelser, der naturligt lader sig tilbyde over antenneanlægget, i det under 2 nævnte område i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg. Foreningens formål kan efter forudgående beslutning på en generalforsamling opfyldes i samarbejde med andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand, med hvem medlemmerne da selv indgår leveranceaftale. Medlemmerne 4 Enhver. som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og som er tilsluttet foreningens Kabel-TV anlæg er automatisk medlem at foreningen. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde. jf. 2. kan begære sig tilsluttet foreningens Kabel-TV anlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift under forudsætning at. at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning at anlægget I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning. idet alle udgifter til den udvidelse at anlægget, der er nødvendig for tilslutningen skal betales at de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning at nye områder skal udgifterne betales at den, der forestår byggemodningen. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget at generalforsamlingen. kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes. skal medlemmet afbryde sin tilslutning til anlægget En eksklusion skal godkendes at nærmest følgende generalforsamling. Medlemmerne 4 Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og som er tilsluttet foreningens antenneanlæg, er automatisk medlem af foreningen. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jf. 2, kan begære sig tilsluttet foreningens antenneanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen, skal betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder skal udgifterne betales af den, der forestår byggemodningen. Der opkræves hos medlemmerne et årligt bidrag (kontingent) pr. husstand til bestridelse af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse. I udlejningsejendomme opkræves et bidrag hos ejeren for hvert lejemål, der kan tilsluttes anlægget. Bidraget (kontingentet) fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det løbende regnskabsår. Første års bidrag betales for det regnskabsår, hvor indmeldelse finder sted. Periodevis manglende forsyning kan ikke medføre krav om refusion af nogen ydelser herunder også kontingent. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes, skal medlemmet afbryde sin tilslutning til anlægget. En eksklusion skal godkendes af nærmest følgende generalforsamling. J CATV Antennevedtægter sammenligning (2).doc Side 1 af 8

2 Medlemmernes modtagelse af ydelser fra foreningen skal ske i henhold til de til enhver tid gældende leveringsbetingelser og prislister. Disse skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling eller gennem en på anlægget værende info-kanal/tekst TV og/eller via foreningens hjemmeside. 5 For udlejningsejendomme, der er tilsluttet på ejerens foranledning, opkræves tilslutningsbidrag og kontingent gennem ejeren. Det påhviler udlejeren at meddele bestyrelsen lejernes navne og adresser. Ønsker ejeren at ejendommen ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændigt blive tilsluttet Kabel-TV anlægget på lige fod med ejere. Det påhviler lejeren at sikre sig tilladelse til etablering at tilslutningen. 5 For udlejningsejendomme, der er tilsluttet på ejerens foranledning, opkræves tilslutningsbidrag og kontingent gennem ejeren. Det påhviler udlejeren at meddele bestyrelsen lejernes navne og adresser. Ønsker ejeren af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer dog selvstændigt blive tilsluttet antenneanlægget på lige fod med ejere. Det påhviler lejeren at sikre sig tilladelse til etablering af tilslutningen. En udlejet ejerbolig anses ikke for en udlejningsejendom, hvorfor det alene er ejeren, der kan være medlem. En andelsboligforening kan blive tilsluttet foreningen på tilsvarende vilkår, som gælder for en udlejningsejendom, hvor andelsboligforeningen da optræder på samme måde som en udlejer og medlemmerne som lejere. 6 Medlemmerne er pligtige at tåle, at en tilslutningsstander placeres ved eller på deres grund uden betaling fra foreningens side. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring at de beskadigelser, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen grund. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget beskadigelser uden for egen grund. Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til bestyrelsen. 6 Medlemmerne er pligtige at tåle, at en tilslutningsstander placeres ved eller på deres grund uden betaling fra foreningens side. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de beskadigelser, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen grund. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget beskadigelser uden for egen grund. Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til bestyrelsen. 7 Ethvert medlem kan udmeldes at foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. Udmeldelse kan dog kun ske såfremt medlemmet indbetaler et beløb, der svarer til det pågældende medlems andel at foreningens nettogæld opgjort efter det regnskab, der udfærdiges på tidspunktet for udmeldelsen. Beløbet forfalder til betaling senest en måned efter afholdelse at den generalforsamling, hvor regnskabet godkendes. 7 Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin. Udmeldelse kan dog kun ske, såfremt medlemmet indbetaler et beløb, der svarer til det pågældende medlems andel af foreningens nettogæld opgjort efter det regnskab, der udfærdiges på tidspunktet for udmeldelsen. Beløbet forfalder til betaling senest en måned efter afholdelse af den generalforsamling, hvor regnskabet godkendes. Generalforsamling 8 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamling 8 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. J CATV Antennevedtægter sammenligning (2).doc Side 2 af 8

3 9 Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsfortegnelsen anførte adresse. Det påhviler hvert enkelt medlem at holde bestyrelsen underrettet om hver adresseforandring. På generalforsamlingen fremlægges det reviderede regnskab. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende ni punkter: Valg af dirigent Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Aflæggelse at regnskab Meddelelse at bemyndigelse i.h.t 24 Fastsættelse at kontingent og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår Indsendte forslag Valg at bestyrelse og bestyrelsessuppleant Valg at revisor og revisorsuppleant Eventuelt Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 skal med navns underskrift tilstilles bestyrelsen inden udgangen af februar måned. 9 Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsfortegnelsen anførte adresse. Det påhviler hvert enkelt medlem at holde bestyrelsen underrettet om enhver adresseforandring. På generalforsamlingen fremlægges det reviderede regnskab samt budget. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter: Valg af dirigent Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år Aflæggelse af regnskab Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår Indsendte forslag Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant Valg af regnskabsfører Valg af statsautoriseret eller registreret revisor Eventuelt Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal med navns underskrift tilstilles bestyrelsen inden udgangen af februar måned. 10 Ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter en skriftlig motiveret begæring med tilkendegivelse af dagsorden for generalforsamlingen, som er indgivet til bestyrelsen af mindst 25 (femogtyve) procent af foreningens medlemmer. Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen indkaldt, er til stede, kan dagsordenen nægtes behandlet. 10 Ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter en skriftlig motiveret begæring med tilkendegivelse af dagsorden for generalforsamlingen, som er indgivet til bestyrelsen af mindst 25 (femogtyve) procent af foreningens medlemmer. Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen indkaldt, er til stede, kan dagsordenen nægtes behandlet. 11 Beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal, jævnfør dog 12 og 27. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hvert tilsluttede medlem i henhold til medlemsfortegnelsen har een stemme. I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede boligenhed. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har overfor dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en ejendom. der er tilsluttet anlægget. Herudover har udlejeren een stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive een stemme. uanset det antal lejemål, han råder over i foreningens forsyningsområde. Bestyrelsen sørger for. at der føres protokol over generalforsamlingen. Stemmeafgivelse kan ske ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg. 11 Beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal, jævnfør dog 12 og 27. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som ikke er i restance, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hvert tilsluttet medlem i henhold til medlemsfortegnelsen har een stemme og dette uanset omfanget af leverancer fra foreningen (grundpakke, mellempakke, internet m.v.). I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede boligenhed. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har overfor dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en ejendom, der er tilsluttet anlægget. Herudover har udlejeren een stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive een stemme, uanset det antal lejemål, han råder over i foreningens forsyningsområde. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen. Stemmeafgivelse kan ske ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg. J CATV Antennevedtægter sammenligning (2).doc Side 3 af 8

4 12 Til vedtagne beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter, bevilling af midler ud over det til administrationen nødvendige eller pålæg af yderligere indbetalinger fra medlemmerne til foreningen og optagelse af lån kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned. På denne generalforsamling kan vedkommende beslutning gyldig vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til antallet af de fremmødte, er for forslaget. Når der på en generalforsamling er truffet gyldig beslutning om forandring af foreningens vedtægter, bevilling af midler ud over det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indbetalinger fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er foreningens bestyrelse bemyndiget til at underskrive, jf. 15 for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning. 12 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten. Den til enhver tid lovligt varslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Hver husstand tæller for et medlem og har således een stemme. Når der på en generalforsamling er truffet gyldig beslutning om forandring af foreningens vedtægter, bevilling af midler ud over det til driften nødvendige, pålæg af yderligere indbetalinger fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er foreningens bestyrelse bemyndiget til at underskrive, jf. 15, for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning. Ledelse - tegning - hæftelse 13 Ledelse - tegning - hæftelse 13 Foreningen ledes at en bestyrelse på fem medlemmer. der vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer afgår i lige år og 3 medlemmer afgår i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger. der er nødvendige for foreningens virksomhed. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 bestyrelsessuppleanter. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen har ret til at ansætte og bestemme aflønning m.v. af en lønnet sekretær, som ikke behøver at være medlem af foreningen. Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften jævnfør 4, der eventuelt kan opdeles i et fast beløb og forhøjet kontingent i en periode. Bestyrelsen kan fastsætte regler for, i hvilket omfang enkelttilslutninger kan lejes. Den til enhver tid værende bestyrelse er ansvarlig for, at Telestyrelsen er underrettet om. hvem der til enhver tid er formand for foreningen. Der kan ydes honorar til bestyrelsen, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer afgår i lige år og 3 medlemmer afgår i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 bestyrelsessuppleanter. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen har ret til at ansætte og bestemme aflønning m.v. af en lønnet sekretær, som ikke behøver at være medlem af foreningen. Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften jfr. 4, der eventuelt kan opdeles i et fast beløb og forhøjet kontingent i en periode. Bestyrelsen kan fastsætte regler for, i hvilket omfang enkelttilslutninger kan lejes. Bestyrelsen fastlægger og evt. løbende justerer foreningens program- og serviceudbud med udgangspunkt i vedtagelse af retningslinjer for samme på den årlige ordinære generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamlinger. Bestyrelsen kan til enhver tid gennemføre nødvendige reparationer af foreningens anlæg uden forudgående vedtagelse på en generalforsamling, så længe reparationen kan gennemføres inden for det vedtagne budget eller afholdes af foreningens formue. Der kan ydes honorar til bestyrelsen, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 14 Foreningen forpligtes i alle forhold. herunder ved køb. salg og pantsætning. ved underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer. hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura. 14 Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura. J CATV Antennevedtægter sammenligning (2).doc Side 4 af 8

5 15 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra programvirksomhed, der formidles via foreningens kabelanlæg. 15 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra programvirksomhed, der formidles via foreningens antenneanlæg eller i forbindelse med foreningens ophør. Regnskab og økonomi 16 Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes kontingentet af generalsamlingen. Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst een gang årligt. Regnskab og økonomi 16 Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes kontingentet af generalsamlingen. Regnskabet revideres af en valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor vælges for et år ad gangen. Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker det. Restancer 17 Restancer 17 Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget. Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor. Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget. Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor. 18 Kabel-TV anlægget, som går til og med fordelingsstandere eller afgreningsledene til de enkelte ejendomme, ejes af foreningen. 18 Antenneanlægget, som går til og med fordelingsstandere eller afgreningsledere til de enkelte ejendomme, ejes af foreningen. FRAFLYTNING 19 Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer/ejer indtræde som medlem af foreningen, såfremt han ønsker det og indbetaler det til enhver tid gældende medlemskontingent. Den nye beboer/ejer overtager ikke det tidligere medlems forpligtelser. Han kan dog kun overtage medlemsskabet, såfremt han enten betaler det tidligere medlems restancer eller betaler den på overtagelsestidspunktet gældende tilslutningsafgift. Som restance anses også et eventuelt skyldigt beløb i henhold til 17. I modsat fald er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilslutningen til anlægget. Fraflyttere kan ikke medtage tilslutningen, da den følger ejendommen. Fraflytning 19 Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer/ejer indtræde som medlem af foreningen, såfremt han ønsker det og indbetaler det til enhver tid gældende medlemskontingent. Den nye beboer/ejer overtager ikke det tidligere medlems forpligtelser. Han kan dog kun overtage medlemskabet, såfremt han enten betaler det tidligere medlems restancer eller betaler den på overtagelsestidspunktet gældende tilslutningsafgift. Som restance anses også et eventuelt skyldigt beløb i henhold til 17. I modsat fald er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilslutningen til anlægget. Fraflyttere kan ikke medtage tilslutningen, da den følger ejendommen. J CATV Antennevedtægter sammenligning (2).doc Side 5 af 8

6 Vedligeholdelse og kontrol 20 Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt. Vedligeholdelse og kontrol 20 Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt. 21 Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens vedtægter og vedtægter kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen. 21 Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens vedtægter kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen. 22 Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, at installationerne svarer til de overfor foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom. 22 Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, at installationerne svarer til de overfor foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte husstand. Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne. Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte husstand. Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne. Vedligeholdelse og teknisk installation 24 Vedligeholdelse og teknisk installation 24 Bestyrelsen kan vælge en tilsynsførende, der skal forestå vedligeholdelsen. Den tilsynsførende er overfor bestyrelsen ansvarlig for, at Kabel-TV anlægget vedligeholdes på forsvarlig måde, og at der foretages tilsyn og kontrol af anlægget. Den tilsynsførende modtager reklamationer fra brugere over anlæggets funktion. Den tilsynsførende fører kontrol med, at vedligeholdelsen sker som aftalt. Bestyrelsen kan indgå vedligeholdelses- og serviceaftale vedrørende antenneanlægget med professionelt servicefirma, der herefter på foreningens vegne forestår vedligeholdelse af anlægget på forsvarlig måde. Bestyrelsen skal fra installationsfirmaet fremskaffe genparter af endelige målerapporter med bilag til levering samtidig med, at målerapporten indsendes til Telestyrelsen. J CATV Antennevedtægter sammenligning (2).doc Side 6 af 8

7 Ændringer og udvidelser 25 Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af Kabel-TV anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt er rentabel. Generalforsamlingen kan beslutte at bemyndige bestyrelsen til at foretage udvidelser af anlægget med flere faciliteter, fx. tv- og radioprogrammer, selv om udvidelsen kræver anskaffelse af udstyr, ændring eller ombygning af anlægget. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser. Foreningen har pligt til at sikre en sådan alsidighed ved programvalg. at der også tages hensyn til større mindretalsinteresser. Sammenlægning af Kabel-TV anlægget med anlæg tilhørende en anden ejer eller antenneforening samt etablering af fælles signalforsyning med Kabel-TV anlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen. Ændringer og udvidelser 25 Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af antenneanlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt er rentabel. Generalforsamlingen kan beslutte at bemyndige bestyrelsen til at foretage udvidelser af anlægget med flere faciliteter, fx. tv- og radioprogrammer, selv om udvidelsen kræver anskaffelse af udstyr, ændring eller ombygning af anlægget. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser. Foreningen har pligt til at sikre en sådan alsidighed ved programvalg, at der også tages hensyn til større mindretalsinteresser. Sammenlægning af antenneanlægget med anlæg tilhørende en anden ejer eller antenneforening samt etablering af fælles signalforsyning med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling med 2/3 af de repræsenterede stemmer. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen. Ved sammenlægning uden vedtægtsændring forudsættes det, at Jyllinge Kabel- TV Forening vil være den fortsættende forening. Anlægsudgifter og udgifter til fornyelse 26 Tilslutningsafgift, tvangslicens og andre afgifter udover det normale årlige medlemsbidrag skal ligesom medlemsbidraget indbetales på foreningens bank- eller girokonto. Bestyrelsen skal fra installationsfirmaet fremskaffe genparter af endelige målerapporter med bilag til levering samtidig med. at målerapporten indsendes til Telestyrelsen. Anlægsudgifter og udgifter til fornyelse 26 Det normale årlige medlemsbidrag, tilslutningsafgift, tvangslicens og andre afgifter opkræves via PBS (BS Betalingsservice) eller indbetales direkte på foreningens bankkonto. Vedtægtsændringer - foreningsophør 27 Vedtægtsændringer - foreningsophør 27 Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening, og kan kun vedtages efter samme regler, som gælder lovændringer. Forslaget om opløsning af foreningen skal indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan ikke opløses, så længe der påhviler foreningen gældsforpligtelser. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening og ikke i den forbindelse skal være den fortsættende forening. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 28 (otteogtyve) dage efter den første generalforsamling. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer. Stk. 2 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning. Forslaget om opløsning af foreningen skal indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue og eventuelt overskud skal som udgangspunkt, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer. Foreningen kan ikke opløses, så længe der påhviler foreningen gældsforpligtelser. J CATV Antennevedtægter sammenligning (2).doc Side 7 af 8

8 Fortolkning 28 Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer. Vedtægterne er i overensstemmelse med 12 vedtaget på den ordinære generalforsamling d samt stadfæstet på den ekstraordinære generalforsamling d., og afløser vedtægter, som er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Jyllinge Kabel-TV Forening den 24. april Fortolkning 28 Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer. Vedtægterne er i overensstemmelse med 12 vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 29. april 2008 samt stadfæstet på den ekstraordinære generalforsamling i maj samme år, og afløser vedtægter, som er vedtaget på generalforsamling i Jyllinge Kabel-tv Forening den 24. april 1999 og stadfæstet ved den ekstraordinære generalforsamling i maj samme år. J CATV Antennevedtægter sammenligning (2).doc Side 8 af 8

Vedtægter. for HOLEBY ANTENNELAUG

Vedtægter. for HOLEBY ANTENNELAUG HOLEBY DEN 12/06-97 Vedtægter for HOLEBY ANTENNELAUG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Foreningens navn er HOLEBY ANTENNELAUG. Foreningens interesseområde er HOLEBY BY 1 2 3 Foreningens formål er at eje og drive

Læs mere

Jyllinge Kabel-TV Forening

Jyllinge Kabel-TV Forening Vedtægter for Jyllinge Kabel-TV Forening Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Jyllinge Kabel-TV Forening. Adresse fremgår af foreningens hjemmeside: www.jyllingekabeltv.dk 2 Foreningens interesseområde

Læs mere

Vedtægter. for. Tørring Kabelnet

Vedtægter. for. Tørring Kabelnet Vedtægter for Tørring Kabelnet NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Tørring Kabelnet. 2 Foreningens interesseområde er Tørring 3 Foreningens formål er at eje og drive kabelnet primært for modtagning

Læs mere

Vedtægter. Oksbøl Antenneforening

Vedtægter. Oksbøl Antenneforening Vedtægter Oksbøl Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er: Oksbøl Antenneforening. Hjemsted: 6840 Oksbøl. 2 Foreningens interesseområde er Oksbøl by og dennes afgrænsning. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Klovborg Antenneforening

Vedtægter for Klovborg Antenneforening 1 14. Marts 2017. Foreningens navn er Klovborg Antenneforening. Dens hjemsted er Klovborg by. 2 Foreningens interesseområder er at varetage borgernes ønsker og behov for modtagelse af radio og fjernsynsprogrammer

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Vedtægter for Strandhuse Antenneforening

Vedtægter for Strandhuse Antenneforening Vedtægter for Strandhuse Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Strandhuse Antenneforening. 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på

Læs mere

Vedtægter for Lunderskov Antenneforening

Vedtægter for Lunderskov Antenneforening Vedtægter for Lunderskov Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Lunderskov Antenneforening, 6640 Lunderskov. 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over

Læs mere

Vedtægter for. Antenneforeningen Skansen (Sønderborg)

Vedtægter for. Antenneforeningen Skansen (Sønderborg) Vedtægter for Antenneforeningen Skansen (Sønderborg) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er: Antenneforeningen Skansen 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med

Læs mere

Vedtægter for Bjæverskov Antenneforening

Vedtægter for Bjæverskov Antenneforening Vedtægter for Bjæverskov Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Bjæverskov Antenneforening. 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening Love for Gjessø Antenneforening 1 1. Foreningens navn er Gjessø Antenneforening. 2. Hjemsted Them Kommune 2 Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1.

Læs mere

Nu værende vedtægter Love og vedtægter for Stege Kabelnet. Forslag til nye vedtægter Love og vedtægter for Stege Kabelnet NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

Nu værende vedtægter Love og vedtægter for Stege Kabelnet. Forslag til nye vedtægter Love og vedtægter for Stege Kabelnet NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Nu værende vedtægter Love og vedtægter for Stege Kabelnet Forslag til nye vedtægter Love og vedtægter for Stege Kabelnet NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Stege

Læs mere

Vedtægter for Jellingnet.

Vedtægter for Jellingnet. Vedtægter for Jellingnet. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Jellingnet. 1 1. Foreningens formål er at eje og drive et signalforsyningsanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1. modtage

Læs mere

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 Vedtægter for @ antenneanlæg NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er @ Antenneanlæg. 2 1. Foreningens

Læs mere

Give Fællesantenneforening

Give Fællesantenneforening Give Fællesantenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Give Fællesantenneforening og hjemstedet er Vejle Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands. 1. Foreningens

Læs mere

Give Fællesantenneforening

Give Fællesantenneforening Give Fællesantenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Give Fællesantenneforening og hjemstedet er Vejle Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Vipperød Antenneforening

Vedtægter for. Vipperød Antenneforening Vedtægter for Vipperød Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Vipperød Antenneforening. 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et anlæg med henblik på over for medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for antenneanlægget. Lejre Kabelnet

Vedtægter for antenneanlægget. Lejre Kabelnet Vedtægter for antenneanlægget Lejre Kabelnet Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 6. juni 2006 Indhold: NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:...3 1...3 2...3 MEDLEMMERNE:...3 3...3 4...3 5...3 6...3 7...4

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Lejre Kabelnet. Den har hjemsted i Lejre kommune. 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndanlæg med henblik på over for medlemmerne at:

Læs mere

Vedtægter for Bjæverskov Antenneforening

Vedtægter for Bjæverskov Antenneforening Vedtægter for Bjæverskov Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Bjæverskov Antenneforening. 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på

Læs mere

VEDTÆGTER. Vamdrup Antenneforening 2015 UDKAST

VEDTÆGTER. Vamdrup Antenneforening 2015 UDKAST VEDTÆGTER Vamdrup Antenneforening 2015 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Vamdrup Antenneforening og hjemstedet er Vamdrup. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Gundsømagle Antenneforening

Vedtægter for Gundsømagle Antenneforening Gundsømagle Antenneforening, maj 2011. Vedtægter for Gundsømagle Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Gundsømagle Antenneforening. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØVRING ANTENNEFORENING

VEDTÆGTER FOR STØVRING ANTENNEFORENING VEDTÆGTER Revideret og vedtaget 15. marts 2018 1 VEDTÆGTER FOR STØVRING ANTENNEFORENING Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er STØVRING ANTENNEFORENING. 2 Foreningens interesseområde er Støvring

Læs mere

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er ChristiansfeldNet. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune.

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er ChristiansfeldNet. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er ChristiansfeldNet. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune. 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net.

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Hanstholm-Net. 1 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for

Læs mere

VEDTÆGTER. Vamdrup Antenneforening 2014

VEDTÆGTER. Vamdrup Antenneforening 2014 VEDTÆGTER Vamdrup Antenneforening 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Vamdrup Antenneforening og hjemstedet er Vamdrup. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands. 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GAUERSLUND SOGNS ANTENNEFORENING

VEDTÆGTER FOR GAUERSLUND SOGNS ANTENNEFORENING VEDTÆGTER FOR GAUERSLUND SOGNS ANTENNEFORENING Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 27. maj 2004. side 1 af 6 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Gauerslund Sogns Antenneforening.

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. 1. Foreningens navn er NAL MedieNet. Foreningens binavn er Næsby Antennelaug af 1974.

Vedtægter. 1. Foreningens navn er NAL MedieNet. Foreningens binavn er Næsby Antennelaug af 1974. Vedtægter De aktuelle vedtægter vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13/2-2013. * Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er NAL MedieNet. Foreningens binavn er Næsby Antennelaug af 1974.

Læs mere

Vedtægter for Dalby Antennelaug af 1973

Vedtægter for Dalby Antennelaug af 1973 Vedtægter for 1. Foreningens navn er NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Antennelaugets formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: a) modtage og distribuere danske

Læs mere

Vedtægter for HVIDE SANDE ANTENNEFORENING. 1. Foreningens formål er at drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på overfor medlemmerne at:

Vedtægter for HVIDE SANDE ANTENNEFORENING. 1. Foreningens formål er at drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på overfor medlemmerne at: Vedtægter for HVIDE SANDE ANTENNEFORENING Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Hvide Sande Antenneforening. 1. Foreningens formål er at drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på overfor medlemmerne

Læs mere

Vedtægter. 2. l. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at:

Vedtægter. 2. l. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: Vedtægter 1. Foreningens navn er Lindved Fællesantenne. Foreningens hjemsted er Hedensted Kommune 2. l. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 1. Foreningens formål er via eget bredbåndskabelanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Svendborg Vest Antenneforening

VEDTÆGTER. for. Svendborg Vest Antenneforening VEDTÆGTER for Svendborg Vest Antenneforening Vedtægterne er udsendt til alle medlemmerne i oktober 2011. Ved fraflytning bedes vedtægterne og programoversigten overdraget til ny ejer/lejer. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter. for. Rødding antenneforening

Vedtægter. for. Rødding antenneforening Vedtægter for Rødding antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Rødding i Tjele kommune 2 1. Foreningens formål er at eje

Læs mere

STENSTRUP ANTENNEFORENING

STENSTRUP ANTENNEFORENING VEDTÆGTER FOR STENSTRUP ANTENNEFORENING NAVN, HJEMSTED OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er Stenstrup Antenneforening, og dens hjemsted er 5771 Stenstrup. 2 Foreningens formål er at eje og drive et antenneanlæg,

Læs mere

VEDTÆGTER. for FJENNESLEV ANTENNEFORENING

VEDTÆGTER. for FJENNESLEV ANTENNEFORENING VEDTÆGTER for FJENNESLEV ANTENNEFORENING NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er: Fjenneslev Antenneforening 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på

Læs mere

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug.

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Navn Hjemsted. 1. Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Foreningens navn er: Vemmelev Antennelaug. Foreningens interesseområde er: Vemmelev by og omegn. Foreningens adresse er: Ved den til enhver tid værende

Læs mere

Vedtægter for Lindved Fællesantenne Stiftelse år 1972

Vedtægter for Lindved Fællesantenne Stiftelse år 1972 Vedtægter for Lindved Fællesantenne Stiftelse år 1972 1. Foreningens navn er Lindved Fællesantenne. Foreningens hjemsted er Hedensted Kommune 2. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER. for NYKØBING SJÆLLAND ANTENNEFORENING. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at:

VEDTÆGTER. for NYKØBING SJÆLLAND ANTENNEFORENING. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: VEDTÆGTER for NYKØBING SJÆLLAND ANTENNEFORENING. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er NYKØBING SJÆLLAND ANTENNEFORENING. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

1. Foreningens navn er Årslev Net. Foreningens hjemsted er Faaborg-Midtfyn kommune.

1. Foreningens navn er Årslev Net. Foreningens hjemsted er Faaborg-Midtfyn kommune. Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 2 Medlemmerne 3 4 5 1. Foreningens navn er Årslev Net. Foreningens hjemsted er Faaborg-Midtfyn kommune. 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg

Læs mere

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net.

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Hanstholm-Net. 1 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for

Læs mere

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Yderholm Antenneforening.

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Yderholm Antenneforening. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Yderholm Antenneforening. 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg med henblik på over for medlemmerne at: a) modtage og distribuere

Læs mere

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK)

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK) for AntenneForeningen i Kolding (AFiK) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er AntenneForeningen i Kolding. Foreningen har hjemsted i Kolding. Foreningens hjemmeside har adressen www.afik.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at:

VEDTÆGTER. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: VEDTÆGTER. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er NYKØBING SJÆLLAND ANTENNEFORENING. Foreningens cvr. nr er 12 74 55 91. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune. Foreningens formål er at eje

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net.

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. Rød skrift foreslås slettet. Blå skrift foreslås tilføjet/som nyt. Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Hanstholm-Net.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MØLHOLM ANTENNELAUG. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER FOR MØLHOLM ANTENNELAUG. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER FOR MØLHOLM ANTENNELAUG Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Mølholm Antennelaug, og dens hjemsted er Mølholm og Vinding i Vejle kommune. Foreningen er stiftet 14. marts 1968. 2 Laugets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KLINTEBJERG ANTENNEFORENING

VEDTÆGTER FOR KLINTEBJERG ANTENNEFORENING 1 Skærbæk, den 24. marts 2009 VEDTÆGTER FOR KLINTEBJERG ANTENNEFORENING INDHOLD 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Medlemmernes rettigheder 5 Medlemmernes forpligtelser 6 Hæftelse 7 Fraflytning,

Læs mere

Vedtægter for Kirke Hyllinge Antennelaug

Vedtægter for Kirke Hyllinge Antennelaug Vedtægter for Kirke Hyllinge Antennelaug NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Kirke Hyllinge Antennelaug i Lejre kommune. 1 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg

Læs mere

Vedtægter for A/F Hasselhøj

Vedtægter for A/F Hasselhøj A / F Hasselhøj 01.04.2001 2990 Nivå Vedtægter for A/F Hasselhøj 1 Foreningens navn er: Antenneforeningen Hasselhøj, skrives A/F Hasselhøj 2 Foreningens leveringsområde er: Anlægget sikrer leverance af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN LANGDRAGET Navn, hjemsted og formål.

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN LANGDRAGET Navn, hjemsted og formål. Side 8 1. Foreningens navn er Langdraget VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN LANGDRAGET Navn, hjemsted og formål. 2. Foreningens interesseområde afgrænses af: Kystvejen, Græstedvejen, Parkvej og Søborg kanal.

Læs mere

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER.

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. Stiftet 14. februar 1979. ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. ANTENNEFORENINGEN HOLUF PILE. STIFTET. 14 FEBRUAR 1979. 1. NAVN. 1. Foreningens navn er ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. Forkortet: AFHP.

Læs mere

Navn. Hjemsted 2. Formål 3

Navn. Hjemsted 2. Formål 3 Navn Foreningen er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dens navn er Vrånet. 1 Hjemsted 2 Enhver beboer i foreningens forsyningsområde kan optages som medlem af foreningen og er pligtig til at betale

Læs mere

Antenneforeningen Ejby Strand

Antenneforeningen Ejby Strand . Antenneforeningen Ejby Strand Bittensvej 5, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 22 74 76 64 info@ejbyantenne.dk 22. februar 2015/ Til alle medlemmer Generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.30 i

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

Vedtægter for Hårlev Antenneforening, Marts 2006

Vedtægter for Hårlev Antenneforening, Marts 2006 Vedtægter for Hårlev Antenneforening, Marts 2006 Foreningens adresse er : Hårlev Antenneforening Hovedgaden 18 4652 Hårlev Forord Vedtægterne er ændret på generalforsamlingerne den: 17.04.85 9.04.86 2.04.87

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Vedtægter for Bryrup Antenneforening

Vedtægter for Bryrup Antenneforening Vedtægter for Bryrup Antenneforening 1 Foreningens navn er Bryrup Antenneforening. 2 Foreningens forsyningsområde er Bryrup by. 3 Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne

Læs mere

Vedtægter for Morud Antenneforening

Vedtægter for Morud Antenneforening MORUD ANTENNEFORENING TV, Radio, Bredbånd og IP telefoni Vedtægter for Morud Antenneforening 01 Navn og hjemsted Foreningens navn er Morud Antenneforening. Foreningens hjemsted er Morud, Nordfyns Kommune.

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Forslag til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Forslag til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening Forslag 8.4.2014 til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening Navn, Hjemsted og Formål. Stk.2. 1 Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg.

Læs mere

Vedtægter. 3. Foreningens forsyningsområde er Faxe kommune i byområderne Faxe, Karise og Faxe Ladeplads og tilhørende lokaliteter.

Vedtægter. 3. Foreningens forsyningsområde er Faxe kommune i byområderne Faxe, Karise og Faxe Ladeplads og tilhørende lokaliteter. Vedtægter NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn Faxe-Faxe Ladeplads Antenneforening. 2. Foreningens hjemsted er Faxe. 3. Foreningens forsyningsområde er Faxe kommune i byområderne Faxe, Karise og Faxe

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter Ringsted Antenneforening

Vedtægter Ringsted Antenneforening Vedtægter Ringsted Antenneforening Side 1 af 8 Ringsted Antenneforening har kontor på adressen: Fredensvej 36 4100 Ringsted Telefon 57 67 57 30 www.ringsted-antenneforening.dk post@ringsted-antenneforening.dk

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Ringsted Antenneforening

Vedtægter for. Ringsted Antenneforening Vedtægter for Ringsted Antenneforening Ringsted Antenneforening har kontor på adressen: Fredensvej 36 4100 Ringsted Telefon 57 67 57 30 www.ringsted-antenneforening.dk post@ringsted-antenneforening.dk

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for PræstøNet

Vedtægter for PræstøNet Vedtægter for PræstøNet NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn og adresse er: PræstøNet Adelgade 32, Brænderitorvet (kontor) 4720 Præstø Foreningens hjemsted er Vordingborg kommune. 2. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj Vedtægter For Bredbåndsforeningen Sofienhøj 1 Navn og interesseområde S1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen SOFIENHØJ. Dets hjemsted er Københavns Kommune. s2 Foreningens interesseområde er de ejendomme,

Læs mere

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER.

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. Stiftet 14. februar 1979. ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. ANTENNEFORENINGEN HOLUF PILE. STIFTET. 14 FEBRUAR 1979. 1. NAVN. 1. Foreningens navn er ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. Forkortet: AFHP.

Læs mere

Vedtægter for PræstøNet

Vedtægter for PræstøNet Forslag 2: Bestyrelsens forslag til Vedtægter for PræstøNet NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er: PræstøNet Adelgade 32, Brænderitorvet (kontor) 4720 Præstø 2. 1. Foreningens formål er, at eje

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Vedtægter for Gistrup Antenneforening

Vedtægter for Gistrup Antenneforening Vedtægter for Gistrup Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Gistrup Antenneforening, GAF. 2. Foreningens interesseområde er Gistrup, Nøvling og Sdr. Tranders. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. 3. Foreningens forsyningsområde er Faxe kommune i byområderne Faxe, Karise og Faxe Ladeplads og tilhørende lokaliteter.

Vedtægter. 3. Foreningens forsyningsområde er Faxe kommune i byområderne Faxe, Karise og Faxe Ladeplads og tilhørende lokaliteter. Vedtægter NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn Faxe-Faxe Ladeplads Antenneforening. 2. Foreningens hjemsted er Faxe. 3. Foreningens forsyningsområde er Faxe kommune i byområderne Faxe, Karise og Faxe

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for Bredballe Antennelaug

Vedtægter for Bredballe Antennelaug Vedtægter for Bredballe Antennelaug 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn: Bredballe Antennelaug 1.2 Foreningens hjemsted: 7120 Vejle Øst 1.3 Forsyningsområde: Bredballe 2 Formål 2.1 Foreningens primære

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under retten i Roskilde, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Englerup Indelukket 4060 Kirke Såby 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er Grundejerforeningen Englerup Indelukke. 2 Foreningens hjemsted er Lejre Kommune

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen Kalvehave Færgegaard

Vedtægter. Grundejerforeningen Kalvehave Færgegaard Vedtægter For Grundejerforeningen Kalvehave Færgegaard Dato 10 maj 2008 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kalvehave Færgegaard, og dens hjemsted er Vordingborg kommune under Nykøbing Falster ret,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD)

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Thorndahlsvej 3 9200 Aalborg SV tel: 98 31 53 33 fax: 98 32 30 47 www.gvd.dk VEDTÆGTER for Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner... 3 2. Foreningens navn... 3 3. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Fredenshøj", stiftet den 24. april 1919.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Fredenshøj, stiftet den 24. april 1919. FORSLAG: Nye vedtægter Til: Generalforsamlingen, mandag 29. februar 2016 GF Fredenshøj - Foreningens vedtægter Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Fredenshøj",

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE VEDTÆGTER 1993 Vedtægter 1993 Foreningens navn er "Søndermarkens Grundejerforening og Antennelaug" 1 2 Foreningens hjemsted er Odense kommune under Odense By- og Herredsret,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere