Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter"

Transkript

1 VEJDIREKTORATET Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter,vrohuhqghhohphqw '6(1 0RQWHULQJVHOHPHQWV MOH '6(1 $EVRUEHUHQGHHOHPHQW '6(1 )RUVHJOLQJPHOOHPLVROHUHQGHHOHPHQW RJPRQWHULQJVHOHPHQW '6(1 )RUVHJOLQJPHOOHP LVROHUHQGHHOHPHQWHU '6(1 3U IDEEHWRQIXQGDPHQW LKW'6(1 %RUHWEHWRQIXQGDPHQW PHGLQGVW EWVWnOSURILO 1HGYLEUHUHWVWnOU UPHG LQGYHQGLJXGVW EQLQJLWRS )RGSODGH -RUGDQNHUDIVWnOU UPHG SnVYHMVWHYLQJHU '6(1 -RUGDQNHUDIVWnOSURILO PHGSnVYHMVWHYLQJHU '6(1 127( )RUIXQGHULQJJ OGHUDWE UHHYQHQDIGHIRUVNHOOLJHGHOHOHPQHWHU VNDOHIWHUYLVHVI[HUGHWYLJWLJWDWIXQGDPHQWHWKDUWLOVWU NNHOLJPHG E MQLQJVVW\UNHWLODWRSWDJHMRUGWU\NNHWXGHQDWGHIRUPHUHY VHQWOLJW GDGHWWHKDUVWRUEHW\GQLQJIRUGHQVDPOHGHXGE MQLQJHQDI VW MVN UPHQVWRS TL-Engineering September 2017

2 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Anvendte standarder Vindlast Formfaktorer Dynamisk vindtryk fra passerende køretøjer Udmattelse Bærende elementer, udbøjning Kassetteelementer, udbøjning Fastgørelse af kassetteelementer Statisk last Snelast fra snerydning Støjskærme opstillet i terrænkategori Søjledimensioner Fodplader Fundering Fundamentdimensioner Beregningsforudsætninger for tabeller Afstand til skråning Fundering i friktionsjord Fundering i lerholdig jord Bilag 1. Eksempel på 3,0 m støjskærm, basisvind 24 m/s, Terrænkategori II Bilag 2. Eksempel på 3,0 m støjskærm, basisvind 27 m/s, Terrænkategori II Bilag 3. Eksempel på 3,5 m støjskærm, basisvind 24 m/s, Terrænkategori II Bilag 4. Eksempel på 3,5 m støjskærm, basisvind 27 m/s, Terrænkategori II Bilag 5. Eksempel på 4,0 m støjskærm, basisvind 24 m/s, Terrænkategori II Bilag 6. Eksempel på 4,0 m støjskærm, basisvind 27 m/s, Terrænkategori II Bilag 7. Eksempel på 4,5 m støjskærm, basisvind 24 m/s, Terrænkategori II Bilag 8. Eksempel på 4,5 m støjskærm, basisvind 27 m/s, Terrænkategori II Bilag 9. Eksempel på 5,0 m støjskærm, basisvind 24 m/s, Terrænkategori II Bilag 10. Eksempel på 5,0 m støjskærm, basisvind 27 m/s, Terrænkategori II Bilag 11. Eksempel på 5,5 m støjskærm, basisvind 24 m/s, Terrænkategori II Bilag 12. Eksempel på 5,5 m støjskærm, basisvind 27 m/s, Terrænkategori II Bilag 13. Eksempel på 6,0 m støjskærm, basisvind 24 m/s, Terrænkategori II Bilag 14. Eksempel på 6,0 m støjskærm, basisvind 27 m/s, Terrænkategori II Bilag 15. Eksempel på fodplade til HE160A Bilag 16. Eksempel på fodplade til HE160B TL-Engineering side 2 af 34

3 Bilag 17. Eksempel på fodplade til HE160M Bilag 18. Eksempel på fodplade til HE200A Bilag 19. Eksempel på fodplade til HE200B Bilag 20. Eksempel på fodplade til HE220A Bilag 21. Eksempel på fodplade til HE220B Bilag 22. Eksempel på fodplade til HE240A Bilag 23. Eksempel på fodplade til HE240B TL-Engineering side 3 af 34

4 Dimensioneringsgrundlag for støjskærme og fundering 1 Generelt Støjskærme skal dimensioneres efter DS/EN I det følgende er beskrevet de væsentligste punkter i standarden og de specifikke krav til beregning af de dimensionsgivende belastninger. Fundering af støjskærme er ikke medtaget i DS/EN Anvendte standarder - DS/EN : DS/EN : DS/EN AC: Vindlast Vindlasten skal beregnes i henhold til DS/EN med en basisvind på v b,0 = 24 m/s, en retningsfaktor c dir, og en sæsonfaktor c season = 1, samt terrænkategori 2, med mindre at andet er nævnt i udbudsmaterialet. Designperioden er 50 år. Kvadratet af retningsfaktoren c 2 dir er anført i Tabel 1, hvor vindretningen angiver midtpunktet i den 30 graders sektor, hvorfra vinden kommer, se også figur 4.1 i DS/EN :2005. Vindretning N 0 NNØ 30 ØNØ 60 Ø 90 ØSØ 120 SSØ c dir 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Vindretning S 180 SSV 210 VSV 240 V 270 VNV 300 NNV ,8 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 c dir Tabel 1. Retningsfaktorens kvadrat c 2 dir (Kilde: DS/EN DK NA:2015). Dette vil eksempelvis betyde, at hvis støjskærmens længderetning er nord syd skal c 2 dir =1,0 anvendes i beregningen. Hvis støjskærmens længderetning er øst vest, kan c 2 dir =0,8 anvendes. Hvis der i dimensioneringsgrundlaget er usikkerhed om støjskærmens længderetning på opstillingsstedet, skal der altid anvendes c 2 dir =1,0. I beregningseksemplerne i bilag 1 14 er anvendt c 2 dir =1,0 i beregningerne. Hvis c 2 dir =0,9 eller 0,8 kan beregningsskemaerne også anvendes til beregning af vindlast ved at multiplicere alle tallene for vindlast, forskydningskraft og moment i beregningseksemplerne med c 2 dir. Søjler og fundamenter skal dog beregnes på ny. Hvis afstanden fra Jyllands vestkyst er mindre end 25 km målt fra kystlinjen, skal der benyttes en basisvind på v b,0 = 27 m/s. Der kan dog interpoleres på strækningen, således at basisvindhastigheden reduceres lineært over afstanden. Øvrige parametre er de samme som for v b,0 = 24 m/s. Ved terrænkategori II og en basisvind på v b,0 = 24 m/s kan værdierne for q p i Tabel 2 anvendes som den karakteristiske vindlast. q p er angivet ekskl. formfaktorer og sikkerhedskoefficienter. Højde af støjskærm Karakteristisk vindlast q p m N/m 2 1, , , , , , , , , , Tabel 2. Karakteristisk vindlast i terrænkategori 2 og v b,0 = 24 m/s ekskl. formfaktorer og sikkerhedskoefficienter. TL-Engineering side 4 af 34

5 * +(,-(./()*0123* X(5*-())H%=6-(&<)'*SS*<&*(%*/64'4A'%5*,O*A /I1 *Y*03*.Q4*=6%*AH)5'()%(*7<)*_, *'*!6/(F*8**6%A(%5(4* 4<.*5(%*=6)6=-()'4-'4=(*A'%5F64-:*_, *()*6%&'A(-*(=4=F:*7<).76=-<)()*<&*4'==()P(54=<(77'T'(%-():* * ]BC5(*67*4-BC4=H).* K6)6=-()'4-'4=*A'%5F64-*_, *.* RQ. 0 * 2I11* D9M* 0I11* D9M* 0I>1* 310* 8I11* 393* 8I>1* 3LD* 9I11* L01* 9I>1* L>2* >I11* L3M* >I>1* M1>* DI11* M0L*!"#$%&K(&8"2"0*$2,.*,.0&3,+4%".*&,&*$22F+0"*$-12,&6&1-&3 #GC J$4.01$//,5,$+*$2(& +'==()P(5476=-<)(%*" A *7<)*A'%5F64-*4H--(4*-'F*2I8>*`2I>*a*1IMbI*56*4-BC4=H).(*.<%-()(-*'*-())H%* )(&%(4*-'FPB)(%5(*=<%4(=A(%4=F644(*WW2:* * ]A'4*4-BC4=H).(%*()*,F6T()(-*,O*(-*PBC5(5)6&I*4=6F*5(-*-6&(4*PBC5(*P()7<)*A(5*/()(&%'%&(%*67* 5(%*)(&%'%&4.H44'&(*A'%5F64-I*4(*;'&J)*2:*N%A'4%'%&*7<)*5(--(*()*&'A(-*'*?+Q$R*2MM2#2#9:* M,-N2&'(&O,+4J".*,-J$4$+&/12P-$.&3$4&Q".."-$&"/&$*&JPR4$42"-(& * EA?+ M56387;956,6+ ;'&J)*0*A'4()*<,5(F'%&(%*67*4-BC4=H).(%*'*c<%()*.(5*7<)4=(FF'&(*7<).76=-<)()*C7:*?+Q$R*2MM2#2# 9:* * M,-N2&6(&S1+$2&I$4&/12.0$%%,-$&/12I/"0*12$2&/12&.*PR.0F2I$&I$4&$+.&JPR4$(&S1+$&B&$2&4$+&/2,$& -U2&"/&M,-N2&A(&!"#$%&'%(()'%&* 4'5(*>*67*89*

6 * +(,-(./()*0123* M,-N2&K(&S1+$2&I$4&/12.0$%%,-$&/12I/"0*12$2&/12&.*PR.0F2I$&I$4&3"2,"#$%&JPR4$(&S1+$&B&$2&4$+& /2,$&$+4$&"/&.*PR.0F2I$+(&M12I/"0*12$2+$&/12&4$&$+0$%*$&T1+$2&/2$I-U2&"/&M,-N2&A(& * M,-N2&A(&M12I/"0*12$2&7V,+4$W E&/12&4$&/12.0$%%,-$&T1+$2G&.$&M,-N2&6&1-&M,-N2&KG&"/&.*PR.0F2I$+(&M12& 3,+0%$2&I$%%$I&'CX&1-&6CX&0"+&4$2&,+*$2Q1%$2$.&I$%%$I&3F24,$2+$&CG'&1-&CG6(& ;<)*4-BC4=H).(*.(5*(%*!#7<).(-*-<,*4=6F*5(*6%&'A%(*AH)5'()*'*;'&J)*9*7<)B&(4*.(5*1I2:* * EAC+ EAE+ EAB+ $I07314;+D10/96I;+867+L744,6,0/,+;:6,9:-,6+ 6b*,644()(%5(*=B)(-BC()*'%5(%*7<)*2*.*674-6%5*7)6*4-BC4=H).*A(5*(%*.6=4'.J.*P64-'&P(54# &)H%4(*,O*211*=.QPU*_`Ab*Y*D>1*RQ. 0 * /b*,644()(%5(*=b)(-bc()*'%5(%*7<)*8*.*674-6%5*7)6*4-bc4=h).*a(5*(%*.6=4'.j.*p64-'&p(54# &)H%4(*,O*201*=.QPU*_`Ab*Y*L11*RQ. 0 * * W/3799,.4,+?()*4-'FF(4*%<).6F-*'==(*=)6A*-'F*J57B)(F4(*67*(%*J5.6--(F4(4/()(&%'%&:*]A'4*.6-()'6F()%(*()*J5# )(&%'%&*AH)(*,O=)HA()*7<)*6-*4'=)(*5(%*%B5A(%5'&(*F(A(-'5*67*=<%4-)J=-'<%(%:* *?()*P(%A'4(4*-'F*?+Q$R*2MM8#2#M*7<)*J57B)(F4(*67*J5.6--(F4(4/()(&%'%&*7<)*4-OF=<%4-)J=-'<%(): O<6,0/,+,.,3,09,6Q+>/S:-0102+?(%*P<)'4<%-6F(*(F64-'4=(*5(7<).6-'<%*5 P.6a '*..*67*A()-'=6F(*4-BC4=H).(*4=6F*'7BF&(*?+Q$R* 23M9#2*<A()P<F5(*7BF&(%5(*=)6AU* * " + 5 P.6a!Y! 211 *7<)!] %)5!e!8*.* 5 P.6a!Y!81*..*7<)*8!.!e!] %)5 *e!9i>*.* " + 5 P.6a!Y! 2>1 *7<)!] %)5!f!9I>*.*!"#$%&'%(()'%&* 4'5(*D*67*89*

7 hvor L S er den største længde af støjskærmselementet i mm og H nrd er den totale højde af støjskærmselementet i m. For ikke vertikale støjskærme er kravene til d hmax de samme som for vertikale støjskærme, dog skal udbøjningen fra tillægslaste som fx sne og egenvægt være mindre end d hmax = L S. 300 For H nrd > 3 m tillades dog, at d hmax overskrider de i DS/EN angivne værdier, således at den maksimal tilladelige udbøjning for støjskærmselementer her fastsættes til: d hmax = L S 100 Ved beregning af udbøjningen skal forudsættes, at søjlen er fuldt indspændt i fodpladen. Deformationen af fodpladen skal derfor ikke medregnes. Begrundelsen for denne lempelse af kravene til den maksimale udbøjning af søjletoppen i forhold til DS/EN er, at materialerne kan udnyttes bedre, uden at det går ud over sikkerheden af støjskærmene. Vandret flytning af søjletop stammende fra deformation af fodplader og evt. boltesamling må højest udgøre 10 mm pr. m søjlelængde. Eksempel: en 4,0 m høj søjle (målt fra søjletop til overside af fodplade) må maksimalt have en udbøjning på: d hmax = ,0 = 80 mm Kassetteelementer, udbøjning Den horisontale elastiske deformation d hmax i mm af vertikale kassetteelementer skal jf. DS/EN være mindre end d hmax = L A 40, 50 mm for L A 5 m d hmax = L A 100 for L A>5 m hvor L A er er den største frie længde af kassetteelementet (mellem de bærende elementer) i m. For ikke vertikale kassetteelementer er kravene til d hmax de samme som for vertikale kassetteelementer, dog skal udbøjningen fra tillægslaste som fx sne og egenvægt være mindre end d hmax = L A Fastgørelse af kassetteelementer For vertikale kassetteelementer skal fastgørelseselementer såsom bolte, svejsninger, lim etc. i henhold til DS/EN dimensioneres for designlasten multipliceret med faktoren g = 1,5 uden at vise tegn på svigt såsom revner eller plastisk deformation. For ikke vertikale kassetteelementer skal fastgørelseselementer såsom bolte, svejsninger, lim etc. i henhold til DS/EN dimensioneres for den regningsmæssige last multipliceret med sikkerhedsfaktoren g = 1,75 uden at vise tegn på svigt såsom revner eller plastisk deformation. 4 Statisk last Støjskærmen skal dimensioneres for statisk last (egenvægt) i henhold til DS/EN i henholdsvis tør og våd tilstand. De bærende elementer skal dimensioners til at kunne bære vægten af våde kassetteelementer eller halvvåde kassetteelementer med sikkerhedsfaktoren g e = 1,5. TL-Engineering side 7 af 34

8 Kassetteelementerne skal kunne bære deres egen vægt i våd eller halvvåd tilstand. September 2017 For at sikre lokal vridningsstabilitet må den horisontale udbøjning d hmax ikke være større end d hmax = h ae, hvor h ae er højden af kassetteelementet i mm. 50 Den vertikale udbøjning af et monteret kassetteelementet må ikke overstige d vmax = L 5 Snelast fra snerydning Der dimensioners ikke for snelast fra snerydning med mindre andet er nævnt i udbudsmaterialet. 6 Støjskærme opstillet i terrænkategori 2 Ud fra de i afsnit 3 opstillede krav til bæreevne ved vindpåvirkning er der i bilag 1 til bilag 14 vist de beregnede regningsmæssige vindbelastninger i kn/m 2 (sort skrift) på de enkelte støjskærmsafsnit for 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, og 6,0 m støjskærmshøjder og en basisvind på hhv. 24 og 27 m/s. Disse værdier skal benyttes til eftervisning af kassetteelementernes bæreevne. Ligeledes er vist den resulterende regningsmæssige vindkraft i kn på hver søjle placeret som en enkeltkraft i søjlemidte på den del af søjlen, der er over terræn (rød skrift). Momentet fra den resulterende regningsmæssige vindkraft ved terræn er angivet i knm (rød skrift). Under terræn er angivet den regningsmæssige forskydningskraft og det regningsmæssige moment fra vindlasten virkende på søjlerne (blå skrift) under forudsætning af, at fundamentets overside er placeret 0,30 m under terræn. 6.1 Søjledimensioner Oven over hver søjle i bilag 1 og 14 er anført dimensionen på en standardsøjle, der opfylder kravene til bæreevne og udbøjning. Hvis der vælges en anden type søjler, skal der foretages en eftervisning af hhv. bæreevne og udbøjning af den valgte søjletype. Dette skal kunne dokumenteres ved en beregningsrapport, der godtgør, at kravene er overholdt. 6.2 Fodplader Hver søjle skal forsynes med en fodplade, således at søjlen kan adskilles fra fundamentet, uden at fundamentet skal graves op. Fodpladerne skal udformes, således at der er mulighed for at kunne justere placeringen af søjlerne i både støjskærmens længde- og tværretning. I bilag 15 til 23 er vist eksempler på udformning af fodplader med tilhørende boltedimensioner til de i bilag 1 til bilag 14 viste standardsøjler. De viste fodplader og bolte opfylder kravene til bæreevne og udbøjning. 7 Fundering Funderingen af støjskærmsøjlerne kan udføres på forskellig måde alt efter opstillingssted og ønske om samlingsmetode. I Figur 5 er vist forskellige funderingsmetoder. Ud fra den regningsmæssige forskydningskraft og momentpåvirkning ved fundamenttop, kan fundamentdimensionen bestemmes. Vær opmærksom på, at de på bilag 1 til 14 angivne momenter og forskydningskræfter skal multipliceres med en faktor 1,11 (1,5 / 1,35) pga. den større partialkoefficient, da fundering som minimum skal henregnes til CC2. I bilag 1 til 14 er der ligeledes vist et eksempel på dimensioner af fundamenter beregnet til montering i sandholdigt jord med en friktionsvinkel på TL-Engineering side 8 af 34

9 Eksempel på stålprofil vist med påsvejste vinger. Kan også udføres uden påsvejste vinger. Eksempel på stålrør vist med påsvejste vinger Cirkulære fundamenter kan udføres som en betonstøbning med indstøbte fundamentbolte, som omstøbning af stålprofil med fodplade eller som nedvibreret stålrør med indstøbte fundamentbolte Figur 5. Principskitser af funderingsmetoder. Fodplade og bolte til montering af støjskærmsøjle er ikke vist. Vingernes længde skal være mindst stålprofilets længde minus 200 mm. 8 Fundamentdimensioner Der er udarbejdet tabeller for fundamentdimensioner (Tabel 4 til Tabel 9) for følgende typer af fundering: Jordanker af stålprofil med påsvejste vinger Jordankre af stålrør med påsvejste vinger Cirkulære fundamenter. 8.1 Beregningsforudsætninger for tabeller Jordtyper: Sandholdigt jord med en friktionsvinkel 32 og en sikkerhedsfaktor på 1,2 Lerholdig jord og en sikkerhedsfaktor på 1, Afstand til skråning Afstanden til skråningen er afhængig af skråningens hældning, og det moment som skærmen udsættes for. Beregningerne i Tabel 4 til Tabel 9 gælder for fladt terræn med en afstand til skråning på minimum1,5 m og et maksimalt anlæg på 2:1 svarende til en skråningshældning på ca. 27, se Figur 6. Samme forhold er gældende for de i bilag 1 til 14 viste fundamentdimensioner. 6W MVN UP 9HMVLGH 1DERVLGH FDP 0LQ FD Figur 6. Minimumafstand til og maksimumhældning af skråning for gyldighed af Tabel 4 til Tabel 9. TL-Engineering side 9 af 34

10 8.3 Fundering i friktionsjord Type HE..A Bredde inkl. påsvejste vinger (mm) Momentkapacitet af fundament Momentpåvirkning ved fundamenttop Maksimal momentpåvirkning af fundament Funderingsdybde (m) HE260A ,50 HE240A ,10 HE220A ,80 HE200A ,40 HE180A ,10 HE160A ,80 HE140A ,50 HE120A ,20 Tabel 4. Funderingsdybde i jord med en friktionsvinkel 32 for jordanker af stålprofil med påsvejste vinger. Se også afsnit 8.2. Det er vigtigt, at vingerne på fundamenterne af stål har næsten samme længde som selve stålprofilet ellers gælder beregningstabellerne ikke. Rør (mm) 4 x vinger (mm) Bredde inkl. påsvejste vinger [mm] Momentkapacitet af fundament Momentpåvirkning ved fundamenttop Maksimal momentpåvirkning af fundament Funderingsdybde (m) 177,8 x x ,50 168,3 x x ,30 139,7 x x ,20 88,9 x x ,00 88,9 x x ,70 76,1 x 5 10 x ,60 76,1 x 5 8 x ,20 76,1 x 5 6 x ,90 Tabel 5. Funderingsdybde i jord med en friktionsvinkel 32 for jordankre af stålrør med påsvejste vinger. Se også afsnit 8.2. Det er vigtigt, at vingerne på fundamenterne af stål har næsten samme længde som selve stålprofilet ellers gælder beregningstabellerne ikke. Cirkulære fundamenter [mm] Armering n x diameter (mm) Bredde (mm) Momentkapacitet af fundament Momentpåvirkning ved fundamenttop Maksimal momentpåvirkning af fundament Funderingsdybde (m) x , x , x , x , x , x , x , x ,90 Tabel 6. Funderingsdybde i jord med en friktionsvinkel 32 for cirkulære fundamenter. Se også afsnit 8.2. TL-Engineering side 10 af 34

11 8.5 Fundering i lerholdig jord Type HE..A Bredde inkl. påsvejste vinger (mm) Momentkapacitet af fundament Forskydningsstyrke c (kpa) Momentpåvirkning ved fundamenttop Maksimal momentpåvirkning af fundament Funderingsdybde (m) HE260A ,50 HE240A ,10 HE220A ,80 HE200A ,40 HE180A ,10 HE160A ,80 HE140A ,50 HE120A ,20 Tabel 7. Funderingsdybde i lerholdig jord for jordanker af stålprofil med påsvejste vinger. Se også afsnit 8.2. Rør (mm) 4 x vinger (mm) Bredde inkl. påsvejste vinger [mm] Momentkapacitet af fundament Forskydningsstyrke c (kpa) Momentpåvirkning ved fundamenttop Maksimal momentpåvirkning af fundament Funderingsdybde (m) 177,8 x x ,5 168,3 x x ,3 139,7 x x ,2 88,9 x x ,0 88,9 x x ,7 76,1 x 5 10 x ,6 76,1 x 5 8 x ,2 76,1 x 5 6 x ,9 Tabel 8. Funderingsdybde i lerholdig jord for jordankre af stålrør med påsvejste vinger. Se også afsnit 8.2. Cirkulære fundamenter [mm] Armering n x diameter (mm) Bredde (mm) Momentkapacitet af fundament Forskydningsstyrke c (kpa) Momentpåvirkning ved fundamenttop Maksimal momentpåvirkning af fundament Funderingsdybde (m) x , x , x , x , x , x , x , x ,9 Tabel 9. Funderingsdybde i lerholdig jord for cirkulære fundamenter. Se også afsnit 8.2. TL-Engineering side 11 af 34

12 Eksempel på 3,0 m støjskærm, basisvind: 24 m/s, Terrænkategori II BILAG 1 (NVHPSHOSnPK MVW MVN UP 6W MVN UPHKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU )XQGDPHQWHUKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU 6W MVN UPHQGLPHQVLRQHUHVIRUHQnUVGHVLJQSHULRGH )RUPIDNWRUHUSnVW MVN UPHQHUEHVWHPWLKHQKROGWLO'6(1RJHUDQJLYHWSnQHGHQVWnHQGHWHJQLQJ 9LQGODVW7HUU QNDWHJRUL,,PK MGHEDVLVYLQGKDVWLJKHGPV!.DUDNWHULVWLVNYLQGODVW 1P )XQGDPHQWGLDPHWHUP )ULNWLRQVMRUGγ P φ SO P P 6 MOHDIVWDQG =RQHRSGHOLQJDIIRUPIDNWRUHU )RUPIDNWRUHUHU 6 MOHQURJGLPHQVLRQ )XQGDPHQWPD[PXQGHU WHUU Q +($ +($ +($ +($ +($ +($ P P P P P P P P P P 1%9HGEHUHJQLQJDIIXQGDPHQWGLPHQVLRQHUVNDODQJLYQHPRPHQWHURJIRUVN\GQLQJVNU IWHUPXOWLSOLFHUHVPHG 5HJQLQJVP VVLJH YLQGEHODVWQLQJHU&& 5HJQLQJVP VVLJYDQGUHW YLUNHQGHLPLGWSXQNWDIV MOHU && 5HJQLQJVP VVLJPRPHQWRJ YHGWHUU Q&& 5HJQLQJVP VVLJPRPHQWRJ PXQGHUWHUU Q&& (NVHPSHOSnEHUHJQHW IXQGDPHQWGLPHQVLRQYHG EHWRQRPVW EQLQJDI +($SURILO P P P P P P TL-Engineering side 12 af 34

13 Eksempel på 3,0 m støjskærm, basisvind: 27 m/s, Terrænkategori II BILAG 2 (NVHPSHOSnPK MVW MVN UP 6W MVN UPHKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU )XQGDPHQWHUKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU 6W MVN UPHQGLPHQVLRQHUHVIRUHQnUVGHVLJQSHULRGH )RUPIDNWRUHUSnVW MVN UPHQHUEHVWHPWLKHQKROGWLO'6(1RJHUDQJLYHWSnQHGHQVWnHQGHWHJQLQJ 9LQGODVW7HUU QNDWHJRUL,,PK MGHEDVLVYLQGKDVWLJKHGPV!.DUDNWHULVWLVNYLQGODVW 1P )XQGDPHQWGLDPHWHUP )ULNWLRQVMRUGγ P φ SO P P 6 MOHDIVWDQG =RQHRSGHOLQJDIIRUPIDNWRUHU )RUPIDNWRUHUHU 6 MOHQURJGLPHQVLRQ )XQGDPHQWPD[PXQGHU WHUU Q 5HJQLQJVP VVLJYDQGUHW YLUNHQGHLPLGWSXQNWDIV MOHU && 5HJQLQJVP VVLJPRPHQWRJ YHGWHUU Q&& 5HJQLQJVP VVLJPRPHQWRJ PXQGHUWHUU Q&& +($ +($ +($ +($ +($ +($ P P P P P 5HJQLQJVP VVLJH YLQGEHODVWQLQJHU&& P P P P (NVHPSHOSnEHUHJQHW IXQGDPHQWGLPHQVLRQYHG EHWRQRPVW EQLQJDI +($SURILO P P P P P P P 1%9HGEHUHJQLQJDIIXQGDPHQWGLPHQVLRQHUVNDODQJLYQHPRPHQWHURJIRUVN\GQLQJVNU IWHUPXOWLSOLFHUHVPHG TL-Engineering side 13 af 34

14 Eksempel på 3,5 m støjskærm, basisvind: 24 m/s, Terrænkategori II BILAG 3 (NVHPSHOSnPK MVW MVN UP 6W MVN UPHKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU )XQGDPHQWHUKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU 6W MVN UPHQGLPHQVLRQHUHVIRUHQnUVGHVLJQSHULRGH )RUPIDNWRUHUSnVW MVN UPHQHUEHVWHPWLKHQKROGWLO'6(1RJHUDQJLYHWSnQHGHQVWnHQGHWHJQLQJ 9LQGODVW7HUU QNDWHJRUL,,PK MGHEDVLVYLQGKDVWLJKHGPV!.DUDNWHULVWLVNYLQGODVW 1P )XQGDPHQWGLDPHWHUP )ULNWLRQVMRUGγ P φ SO 6 MOHDIVWDQG =RQHRSGHOLQJDIIRUPIDNWRUHU )RUPIDNWRUHUHU 6 MOHQURJGLPHQVLRQ )XQGDPHQWPD[PXQGHU WHUU Q +($ +(% +(% +(% +($ +($ 5HJQLQJVP VVLJH YLQGEHODVWQLQJHU&& P 5HJQLQJVP VVLJYDQGUHW YLUNHQGHLPLGWSXQNWDIV MOHU && P P P P P P P 5HJQLQJVP VVLJPRPHQWRJ YHGWHUU Q&& 5HJQLQJVP VVLJPRPHQWRJ PXQGHUWHUU Q&& P P P P P P P P P (NVHPSHOSnEHUHJQHW IXQGDPHQWGLPHQVLRQYHG EHUHJQHW IXQGDPHQWGLPHQVLRQ EHWRQRPVW EQLQJDI +($RJ+(%SURILO P P P 1%9HGEHUHJQLQJDIIXQGDPHQWGLPHQVLRQHUVNDODQJLYQHPRPHQWHURJIRUVN\GQLQJVNU IWHUPXOWLSOLFHUHVPHG TL-Engineering side 14 af 34

15 Eksempel på 3,5 m støjskærm, basisvind: 27 m/s, Terrænkategori II BILAG 4 6 MOHDIVWDQG =RQHRSGHOLQJDIIRUPIDNWRUHU )RUPIDNWRUHUHU 6 MOHQURJGLPHQVLRQ )XQGDPHQWPD[PXQGHU WHUU Q 5HJQLQJVP VVLJH YLQGEHODVWQLQJHU&& P 5HJQLQJVP VVLJYDQGUHW YLUNHQGHLPLGWSXQNWDIV MOHU && P P P P P 5HJQLQJVP VVLJPRPHQWRJ YHGWHUU Q&& 5HJQLQJVP VVLJPRPHQWRJ PXQGHUWHUU Q&& (NVHPSHOSnEHUHJQHW IXQGDPHQWGLPHQVLRQYHG EHWRQRPVW EQLQJDI +($RJ+(%SURILO P P P P P P P (NVHPSHOSnPK MVW MVN UP 6W MVN UPHKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU )XQGDPHQWHUKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU 6W MVN UPHQGLPHQVLRQHUHVIRUHQnUVGHVLJQSHULRGH )RUPIDNWRUHUSnVW MVN UPHQHUEHVWHPWLKHQKROGWLO'6(1RJHUDQJLYHWSnQHGHQVWnHQGHWHJQLQJ 9LQGODVW7HUU QNDWHJRUL,,PK MGHEDVLVYLQGKDVWLJKHGPV!.DUDNWHULVWLVNYLQGODVW 1P )XQGDPHQWGLDPHWHUP )ULNWLRQVMRUGγ P φ SO +($ +(% +(% +(% +(% +($ +($ P P P P P P P 1%9HGEHUHJQLQJDIIXQGDPHQWGLPHQVLRQHUVNDODQJLYQHPRPHQWHURJIRUVN\GQLQJVNU IWHUPXOWLSOLFHUHVPHG P P TL-Engineering side 15 af 34

16 Eksempel på 4,0 m støjskærm, basisvind 24 m/s, Terrænkategori II BILAG 5 )RUPIDNWRUHUHU 'LPHQVLRQVJLYHQGHYDQGUHW YLUNHQGHLPLGWSXQNWDIV MOHU (NVHPSHOSnEHUHJQHW IXQGDPHQWGLPHQVLRQYHG EHWRQRPVW EQLQJDI +($RJ+(%SURILO P P P P 6 MOHQURJGLPHQVLRQ )XQGDPHQWPD[PXQGHU WHUU Q YLQGODVWYHGWHUU Q P P P P P 6 MOHDIVWDQG =RQHRSGHOLQJDIIRUPIDNWRUHU YLQGODVWPXQGHUWHUU Q +($ +(% +(% +(% +(% +($ +($ P 'LPHQVLRQVJLYHQGH YLQGEHODVWQLQJHU (NVHPSHOSnPK MVW MVN UP 6W MVN UPHKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU )XQGDPHQWHUKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU 6W MVN UPHQGLPHQVLRQHUHVIRUHQnUVGHVLJQSHULRGH )RUPIDNWRUHUSnVW MVN UPHQHUEHVWHPWLKHQKROGWLO'6(1RJHUDQJLYHWSnQHGHQVWnHQGHWHJQLQJ 9LQGODVW7HUU QNDWHJRUL,,PK MGHEDVLVYLQGKDVWLJKHGPV!.DUDNWHULVWLVNYLQGODVW 1P )XQGDPHQWGLDPHWHUP )ULNWLRQVMRUGγ P φ SO P P P P P P P P P P P P P 1%9HGEHUHJQLQJDIIXQGDPHQWGLPHQVLRQHUVNDODQJLYQHPRPHQWHURJIRUVN\GQLQJVNU IWHUPXOWLSOLFHUHVPHG TL-Engineering side 16 af 34

17 Eksempel på 4,0 m støjskærm, basisvind 27 m/s, Terrænkategori II BILAG 6 (NVHPSHOSnPK MVW MVN UP 6W MVN UPHKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU )XQGDPHQWHUKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU 6W MVN UPHQGLPHQVLRQHUHVIRUHQnUVGHVLJQSHULRGH )RUPIDNWRUHUSnVW MVN UPHQHUEHVWHPWLKHQKROGWLO'6(1RJHUDQJLYHWSnQHGHQVWnHQGHWHJQLQJ 9LQGODVW7HUU QNDWHJRUL,,PK MGHEDVLVYLQGKDVWLJKHGPV!.DUDNWHULVWLVNYLQGODVW 1P )XQGDPHQWGLDPHWHUP )ULNWLRQVMRUGγ P φ SO 1%9HGEHUHJQLQJDIIXQGDPHQWGLPHQVLRQHUVNDODQJLYQHPRPHQWHURJIRUVN\GQLQJVNU IWHUPXOWLSOLFHUHVPHG )RUPIDNWRUHUHU 6 MOHQURJGLPHQVLRQ )XQGDPHQWPD[PXQGHU WHUU Q 'LPHQVLRQVJLYHQGHYDQGUHW YLUNHQGHLPLGWSXQNWDIV MOHU YLQGODVWYHGWHUU Q P 6 MOHDIVWDQG =RQHRSGHOLQJDIIRUPIDNWRUHU YLQGODVWPXQGHUWHUU Q +(% +(0 +(0 +(0 +(0 +(% +(% P P P P P P P P 'LPHQVLRQVJLYHQGH YLQGEHODVWQLQJHU P P P P P P (NVHPSHOSnEHUHJQHW IXQGDPHQWGLPHQVLRQYHG EHUHJQHW IXQGDPHQWGLPHQVLRQ EHWRQRPVW EQLQJDI +(%RJ+(0SURILO P P P P P P P P TL-Engineering side 17 af 34

18 Eksempel på 4,5 m støjskærm, basisvind 24 m/s, Terrænkategori II BILAG 7 )RUPIDNWRUHUHU 'LPHQVLRQVJLYHQGHYDQGUHW YLUNHQGHLPLGWSXQNWDIV MOHU (NVHPSHOSnEHUHJQHW IXQGDPHQWGLPHQVLRQYHG EHWRQRPVW EQLQJDI +($RJ+(%SURILO P P P P 6 MOHQURJGLPHQVLRQ )XQGDPHQWPD[PXQGHU WHUU Q YLQGODVWYHGWHUU Q P P P P P 6 MOHDIVWDQG =RQHRSGHOLQJDIIRUPIDNWRUHU YLQGODVWPXQGHUWHUU Q +($ +(0 +(0 +(0 +(0 +(% +(% P 'LPHQVLRQVJLYHQGH YLQGEHODVWQLQJHU (NVHPSHOSnPK MVW MVN UP 6W MVN UPHKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU )XQGDPHQWHUKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU 6W MVN UPHQGLPHQVLRQHUHVIRUHQnUVGHVLJQSHULRGH )RUPIDNWRUHUSnVW MVN UPHQHUEHVWHPWLKHQKROGWLO'6(1RJHUDQJLYHWSnQHGHQVWnHQGHWHJQLQJ 9LQGODVW7HUU QNDWHJRUL,,PK MGHEDVLVYLQGKDVWLJKHGPV!.DUDNWHULVWLVNYLQGODVW 1P )XQGDPHQWGLDPHWHUP )ULNWLRQVMRUGγ P φ SO P P P P P P P P P P P P P 1%9HGEHUHJQLQJDIIXQGDPHQWGLPHQVLRQHUVNDODQJLYQHPRPHQWHURJIRUVN\GQLQJVNU IWHUPXOWLSOLFHUHVPHG TL-Engineering side 18 af 34

19 Eksempel på 4,5 m støjskærm, basisvind 27 m/s, Terrænkategori II BILAG 8 )RUPIDNWRUHUHU 'LPHQVLRQVJLYHQGHYDQGUHW YLUNHQGHLPLGWSXQNWDIV MOHU (NVHPSHOSnEHUHJQHW IXQGDPHQWGLPHQVLRQYHG EHWRQRPVW EQLQJDI +($RJ+(%SURILO P P P P 6 MOHQURJGLPHQVLRQ )XQGDPHQWPD[PXQGHU WHUU Q YLQGODVWYHGWHUU Q P P P P P 6 MOHDIVWDQG =RQHRSGHOLQJDIIRUPIDNWRUHU YLQGODVWPXQGHUWHUU Q +($ +(0 +(0 +(0 +(0 +(% +(% P 'LPHQVLRQVJLYHQGH YLQGEHODVWQLQJHU (NVHPSHOSnPK MVW MVN UP 6W MVN UPHKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU )XQGDPHQWHUKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU 6W MVN UPHQGLPHQVLRQHUHVIRUHQnUVGHVLJQSHULRGH )RUPIDNWRUHUSnVW MVN UPHQHUEHVWHPWLKHQKROGWLO'6(1RJHUDQJLYHWSnQHGHQVWnHQGHWHJQLQJ 9LQGODVW7HUU QNDWHJRUL,,PK MGHEDVLVYLQGKDVWLJKHGPV!.DUDNWHULVWLVNYLQGODVW 1P )XQGDPHQWGLDPHWHUP )ULNWLRQVMRUGγ P φ SO P P P P P P P P P P P P P 1%9HGEHUHJQLQJDIIXQGDPHQWGLPHQVLRQHUVNDODQJLYQHPRPHQWHURJIRUVN\GQLQJVNU IWHUPXOWLSOLFHUHVPHG TL-Engineering side 19 af 34

20 Eksempel på 5,0 m støjskærm, basisvind 24 m/s, Terrænkategori II BILAG 9 )RUPIDNWRUHUHU 'LPHQVLRQVJLYHQGHYDQGUHW YLUNHQGHLPLGWSXQNWDIV MOHU (NVHPSHOSnEHUHJQHW IXQGDPHQWGLPHQVLRQYHG EHWRQRPVW EQLQJDI +($RJ+(%SURILO P P P P 6 MOHQURJGLPHQVLRQ )XQGDPHQWPD[PXQGHU WHUU Q YLQGODVWYHGWHUU Q P P P P P 6 MOHDIVWDQG =RQHRSGHOLQJDIIRUPIDNWRUHU YLQGODVWPXQGHUWHUU Q +($ +(% +(% +(% +(% +($ +($ P 'LPHQVLRQVJLYHQGH YLQGEHODVWQLQJHU (NVHPSHOSnPK MVW MVN UP 6W MVN UPHKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU )XQGDPHQWHUKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU 6W MVN UPHQGLPHQVLRQHUHVIRUHQnUVGHVLJQSHULRGH )RUPIDNWRUHUSnVW MVN UPHQHUEHVWHPWLKHQKROGWLO'6(1RJHUDQJLYHWSnQHGHQVWnHQGHWHJQLQJ 9LQGODVW7HUU QNDWHJRUL,,PK MGHEDVLVYLQGKDVWLJKHGPV!.DUDNWHULVWLVNYLQGODVW 1P )XQGDPHQWGLDPHWHUP )ULNWLRQVMRUGγ P φ SO P P P P P P P P P P P P P 1%9HGEHUHJQLQJDIIXQGDPHQWGLPHQVLRQHUVNDODQJLYQHPRPHQWHURJIRUVN\GQLQJVNU IWHUPXOWLSOLFHUHVPHG TL-Engineering side 20 af 34

21 Eksempel på 5,0 m støjskærm, basisvind 27 m/s, Terrænkategori II BILAG 10 )RUPIDNWRUHUHU 'LPHQVLRQVJLYHQGHYDQGUHW YLUNHQGHLPLGWSXQNWDIV MOHU (NVHPSHOSnEHUHJQHW IXQGDPHQWGLPHQVLRQYHG EHWRQRPVW EQLQJDI +($RJ+(%SURILO P P P P 6 MOHQURJGLPHQVLRQ )XQGDPHQWPD[PXQGHU WHUU Q YLQGODVWYHGWHUU Q P P P P P 6 MOHDIVWDQG =RQHRSGHOLQJDIIRUPIDNWRUHU YLQGODVWPXQGHUWHUU Q +($ +(% +(% +(% +(% +($ +($ P 'LPHQVLRQVJLYHQGH YLQGEHODVWQLQJHU (NVHPSHOSnPK MVW MVN UP 6W MVN UPHKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU )XQGDPHQWHUKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU 6W MVN UPHQGLPHQVLRQHUHVIRUHQnUVGHVLJQSHULRGH )RUPIDNWRUHUSnVW MVN UPHQHUEHVWHPWLKHQKROGWLO'6(1RJHUDQJLYHWSnQHGHQVWnHQGHWHJQLQJ 9LQGODVW7HUU QNDWHJRUL,,PK MGHEDVLVYLQGKDVWLJKHGPV!.DUDNWHULVWLVNYLQGODVW 1P )XQGDPHQWGLDPHWHUP )ULNWLRQVMRUGγ P φ SO P P P P P P P P P P P P P 1%9HGEHUHJQLQJDIIXQGDPHQWGLPHQVLRQHUVNDODQJLYQHPRPHQWHURJIRUVN\GQLQJVNU IWHUPXOWLSOLFHUHVPHG TL-Engineering side 21 af 34

22 Eksempel på 5,5 m støjskærm, basisvind 24 m/s, Terrænkategori II BILAG 11 )RUPIDNWRUHUHU 'LPHQVLRQVJLYHQGHYDQGUHW YLUNHQGHLPLGWSXQNWDIV MOHU (NVHPSHOSnEHUHJQHW IXQGDPHQWGLPHQVLRQYHG EHWRQRPVW EQLQJDI +($RJ+(%SURILO P P P P 6 MOHQURJGLPHQVLRQ )XQGDPHQWPD[PXQGHU WHUU Q YLQGODVWYHGWHUU Q P P P P P 6 MOHDIVWDQG =RQHRSGHOLQJDIIRUPIDNWRUHU YLQGODVWPXQGHUWHUU Q +($ +(% +(% +(% +(% +($ +($ P 'LPHQVLRQVJLYHQGH YLQGEHODVWQLQJHU (NVHPSHOSnPK MVW MVN UP 6W MVN UPHKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU )XQGDPHQWHUKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU 6W MVN UPHQGLPHQVLRQHUHVIRUHQnUVGHVLJQSHULRGH )RUPIDNWRUHUSnVW MVN UPHQHUEHVWHPWLKHQKROGWLO'6(1RJHUDQJLYHWSnQHGHQVWnHQGHWHJQLQJ 9LQGODVW7HUU QNDWHJRUL,,PK MGHEDVLVYLQGKDVWLJKHGPV!.DUDNWHULVWLVNYLQGODVW 1P )XQGDPHQWGLDPHWHUP )ULNWLRQVMRUGγ P φ SO P P P P P P P P P P P P P 1%9HGEHUHJQLQJDIIXQGDPHQWGLPHQVLRQHUVNDODQJLYQHPRPHQWHURJIRUVN\GQLQJVNU IWHUPXOWLSOLFHUHVPHG TL-Engineering side 22 af 34

23 Eksempel på 5,5 m støjskærm, basisvind 27 m/s, Terrænkategori II BILAG 12 )RUPIDNWRUHUHU 'LPHQVLRQVJLYHQGHYDQGUHW YLUNHQGHLPLGWSXQNWDIV MOHU (NVHPSHOSnEHUHJQHW IXQGDPHQWGLPHQVLRQYHG EHWRQRPVW EQLQJDI +($RJ+(%SURILO P P P P 6 MOHQURJGLPHQVLRQ )XQGDPHQWPD[PXQGHU WHUU Q YLQGODVWYHGWHUU Q P P P P P 6 MOHDIVWDQG =RQHRSGHOLQJDIIRUPIDNWRUHU YLQGODVWPXQGHUWHUU Q +($ +(% +(% +(% +(% +($ +($ P 'LPHQVLRQVJLYHQGH YLQGEHODVWQLQJHU (NVHPSHOSnPK MVW MVN UP 6W MVN UPHKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU )XQGDPHQWHUKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU 6W MVN UPHQGLPHQVLRQHUHVIRUHQnUVGHVLJQSHULRGH )RUPIDNWRUHUSnVW MVN UPHQHUEHVWHPWLKHQKROGWLO'6(1RJHUDQJLYHWSnQHGHQVWnHQGHWHJQLQJ 9LQGODVW7HUU QNDWHJRUL,,PK MGHEDVLVYLQGKDVWLJKHGPV!.DUDNWHULVWLVNYLQGODVW 1P )XQGDPHQWGLDPHWHUP )ULNWLRQVMRUGγ P φ SO P P P P P P P P P P P P P 1%9HGEHUHJQLQJDIIXQGDPHQWGLPHQVLRQHUVNDODQJLYQHPRPHQWHURJIRUVN\GQLQJVNU IWHUPXOWLSOLFHUHVPHG TL-Engineering side 23 af 34

24 Eksempel på 6,0 m støjskærm, basisvind 24 m/s, Terrænkategori II BILAG 13 )RUPIDNWRUHUHU 'LPHQVLRQVJLYHQGHYDQGUHW YLUNHQGHLPLGWSXQNWDIV MOHU (NVHPSHOSnEHUHJQHW IXQGDPHQWGLPHQVLRQYHG EHWRQRPVW EQLQJDI +($RJ+(%SURILO P P P P 6 MOHQURJGLPHQVLRQ )XQGDPHQWPD[PXQGHU WHUU Q YLQGODVWYHGWHUU Q P P P P P 6 MOHDIVWDQG =RQHRSGHOLQJDIIRUPIDNWRUHU YLQGODVWPXQGHUWHUU Q +($ +(% +(% +($ +($ +($ +($ P 'LPHQVLRQVJLYHQGH YLQGEHODVWQLQJHU (NVHPSHOSnPK MVW MVN UP 6W MVN UPHKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU )XQGDPHQWHUKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU 6W MVN UPHQGLPHQVLRQHUHVIRUHQnUVGHVLJQSHULRGH )RUPIDNWRUHUSnVW MVN UPHQHUEHVWHPWLKHQKROGWLO'6(1RJHUDQJLYHWSnQHGHQVWnHQGHWHJQLQJ 9LQGODVW7HUU QNDWHJRUL,,PK MGHEDVLVYLQGKDVWLJKHGPV!.DUDNWHULVWLVNYLQGODVW 1P )XQGDPHQWGLDPHWHUP )ULNWLRQVMRUGγ P φ SO P P P P P P P P P P P P P 1%9HGEHUHJQLQJDIIXQGDPHQWGLPHQVLRQHUVNDODQJLYQHPRPHQWHURJIRUVN\GQLQJVNU IWHUPXOWLSOLFHUHVPHG TL-Engineering side 24 af 34

25 Eksempel på 6,0 m støjskærm, basisvind 27 m/s, Terrænkategori II BILAG 14 )RUPIDNWRUHUHU 'LPHQVLRQVJLYHQGHYDQGUHW YLUNHQGHLPLGWSXQNWDIV MOHU (NVHPSHOSnEHUHJQHW IXQGDPHQWGLPHQVLRQYHG EHWRQRPVW EQLQJDI +($RJ+(%SURILO P P P P 6 MOHQURJGLPHQVLRQ )XQGDPHQWPD[PXQGHU WHUU Q YLQGODVWYHGWHUU Q P P P P P 6 MOHDIVWDQG =RQHRSGHOLQJDIIRUPIDNWRUHU YLQGODVWPXQGHUWHUU Q +($ +(% +(% +(% +(% +($ +($ P 'LPHQVLRQVJLYHQGH YLQGEHODVWQLQJHU (NVHPSHOSnPK MVW MVN UP 6W MVN UPHKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU )XQGDPHQWHUKHQUHJQHVWLO&&GYVDWSDUWLDONRHIILFLHQWHQSnYLQGODVWHU 6W MVN UPHQGLPHQVLRQHUHVIRUHQnUVGHVLJQSHULRGH )RUPIDNWRUHUSnVW MVN UPHQHUEHVWHPWLKHQKROGWLO'6(1RJHUDQJLYHWSnQHGHQVWnHQGHWHJQLQJ 9LQGODVW7HUU QNDWHJRUL,,PK MGHEDVLVYLQGKDVWLJKHGPV!.DUDNWHULVWLVNYLQGODVW 1P )XQGDPHQWGLDPHWHUP )ULNWLRQVMRUGγ P φ SO P P P P P P P P P P P P P 1%9HGEHUHJQLQJDIIXQGDPHQWGLPHQVLRQHUVNDODQJLYQHPRPHQWHURJIRUVN\GQLQJVNU IWHUPXOWLSOLFHUHVPHG TL-Engineering side 25 af 34

26 Eksempel på fodplade til HE160A BILAG 15 TL-Engineering side 26 af 34

27 Eksempel på fodplade til HE160B BILAG 16 TL-Engineering side 27 af 34

28 Eksempel på fodplade til HE160M BILAG 17 TL-Engineering side 28 af 34

29 Eksempel på fodplade til HE200A BILAG 18 TL-Engineering side 29 af 34

30 Eksempel på fodplade til HE200B BILAG 19 TL-Engineering side 30 af 34

31 Eksempel på fodplade til HE220A BILAG 20 TL-Engineering side 31 af 34

32 Eksempel på fodplade til HE220B BILAG 21 TL-Engineering side 32 af 34

33 Eksempel på fodplade til HE240A BILAG 22 TL-Engineering side 33 af 34

34 Eksempel på fodplade til HE240B BILAG 23 TL-Engineering side 34 af 34

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter VEJDIREKTORATET Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter,vrohuhqghhohphqw '6(1 0RQWHULQJVHOHPHQWV MOH '6(1 $EVRUEHUHQGHHOHPHQW '6(1 )RUVHJOLQJPHOOHPLVROHUHQGHHOHPHQW

Læs mere

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter VEJDIREKTORATET Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter,vrohuhqghhohphqw '6(1 0RQWHULQJVHOHPHQWV MOH '6(1 $EVRUEHUHQGHHOHPHQW '6(1 )RUVHJOLQJPHOOHPLVROHUHQGHHOHPHQW

Læs mere

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter

Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter VEJDIREKTORATET Vejledning i dimensionering af støjskærme monteret i terræn med tilhørende fundamenter,vrohuhqghhohphqw '6(1 0RQWHULQJVHOHPHQWV MOH '6(1 $EVRUEHUHQGHHOHPHQW '6(1 )RUVHJOLQJPHOOHPLVROHUHQGHHOHPHQW

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

* * *!"#$%&"'()&*("(+ * *!,-.,/ /13,04150, :-4;<63,+ 3509,6,9+=>+?65, * * * * + !"#$%&'%(()'%&* +,-(.

* * *!#$%&'()&*((+ * *!,-.,/ /13,04150, :-4;<63,+ 3509,6,9+=>+?65, * * * * + !#$%&'%(()'%&* +,-(. !"#$%&"'()&("(+!,-.,/0102+1+/13,04150,6102+78+49:-4;+?65,6+ + + + + + + + + + + +!"#$%&'%(()'%& +,-(./()0123 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Anvendte standarder... 3 3 Vindlast...

Læs mere

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA TL-Engineering oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Grundlag... 3 2.1. Standarder... 3 3. Vindlast... 3 4. Flytbar mast... 4 5. Fodplade...

Læs mere

INSTRUKTION: ANVENDELSE AF STÅLFUNDAMENTER

INSTRUKTION: ANVENDELSE AF STÅLFUNDAMENTER DOKUMENTNR. UDARBEJDET GODKENDT ENHED [ESDH-dok.nummer] [Initialer] [Dato] [Initialer] [Dato] [ANL-xxx] GYLDIGHEDSOMRÅDE [Hvor gælder dokumentet] MÅLGRUPPE [For hvem gælder dokumentet] INSTRUKTION: ANVENDELSE

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

MORAMASTER til færdselstavler

MORAMASTER til færdselstavler MORAMASTER til færdselstavler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Anvendelsesmuligheder for... 4 Moramast: 66 mm, 110 mm, 140 mm og 166 mm... 5 Moramast: 110 mm, 140 mm og 166 mm... 6 Fundamentdimensioner

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

SeriPole. Skiltemaster. Håndbog. Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej 30 DK-5230 Odense Telefon Telefax

SeriPole. Skiltemaster. Håndbog. Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej 30 DK-5230 Odense Telefon Telefax Skiltemaster Håndbog Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej DK-5 Odense Telefon +45 665 89 Telefax +45 665 44 www.seriqsign.dk Indholdsfortegnelse......4...5...6...7...8...9...... -...4-7...8...9 -...4...5-8...9...............4...5...6...7...8...9...4...4...4...4-45

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Overordnet ansvar: Ansvar for indhold: Ansvar for fremstilling: Gyldig fra: Til BN er trådt i kraft. Normniveau:

Overordnet ansvar: Ansvar for indhold: Ansvar for fremstilling: Gyldig fra: Til BN er trådt i kraft. Normniveau: Teknisk Meddelelse Nr. 84 udgave 1 /Dato 18.10.2018 Vandrette spærringer (tidligere benævnt skærmtage) Denne meddelelse indeholder generelle regler for opsætning af vandrette spærringer på nye og eksisterende

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

Vertigo i Tivoli. Lindita Kellezi. 3D Finit Element Modellering af Fundament. Nordeuropas vildeste og hurtigste interaktive forlystelse

Vertigo i Tivoli. Lindita Kellezi. 3D Finit Element Modellering af Fundament. Nordeuropas vildeste og hurtigste interaktive forlystelse Vertigo i Tivoli 3D Finit Element Modellering af Fundament Nordeuropas vildeste og hurtigste interaktive forlystelse Lindita Kellezi Vertigo - svimmelhed Dynamisk højde 40 m Max hastighed 100 km/t Platform

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Fundamentsvælger Rette produkt Til rette opgave

Fundamentsvælger Rette produkt Til rette opgave Fundamentsvælger Rette produkt Til rette opgave 14/05/2018 Vejledning Danintra Fundamentsvælgeren er et simpelt redskab, som giver overblik over Danintras prefabrikerede beton og stål fundamenters hold

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1999-1-1 DK NA:2007 og erstatter dette

Læs mere

GITTERMASTESERIE AP 200

GITTERMASTESERIE AP 200 GITTERMASTESERIE AP 200 AP 200-6 meter og 3 meter sektioner 55020001 BESKRIVELSE/MATERIALE Masteserie AP 200 kan anvendes til forskellige formål, såsom belysningsmast til pladsbelysning og mindre sportsanlæg,

Læs mere

GITTERMASTESERIE AP 200

GITTERMASTESERIE AP 200 GITTERMASTESERIE AP 200 AP 200-6 meter og 3 meter sektioner 55020001 BESKRIVELSE/MATERIALE Masteserie AP 200 kan anvendes til forskellige formål, såsom belysningsmast til pladsbelysning og mindre sportsanlæg,

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

GITTERMASTESERIE AP 200

GITTERMASTESERIE AP 200 GITTERMASTESERIE AP 200 AP 200-6 meter og 3 meter sektioner 55020001 BESKRIVELSE/MATERIALE Masteserie AP 200 kan anvendes til forskellige formål, såsom belysningsmast til pladsbelysning og mindre sportsanlæg,

Læs mere

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne april 05, LC Den viste halbygning er opbygget af en række stålrammer med en koorogeret stålplade som tegdækning. Stålpladen fungerer som stiv skive i tagkonstruktionen.

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005

Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005 Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005 Kibæk Presenning Lyager 11, 6933 Kibæk Udgivelsesdato : Juli 2009 Projekt : 14.7414.07 Rev. : A Udarbejdet

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Indhold. B Skitseforslag A 13 B.1 Dimensionering af ramme i forslag A C Skitseforslag B 15 C.1 Dimensionering af søjle...

Indhold. B Skitseforslag A 13 B.1 Dimensionering af ramme i forslag A C Skitseforslag B 15 C.1 Dimensionering af søjle... Indhold A Laster og lastkombinationer 1 A.1 Karakteristiske laster................................ 1 A.1.1 Karakteristisk egenlast........................... 1 A.1.2 Karakteristisk nyttelast..........................

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST pdc/sol NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning I dette notat

Læs mere

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde :

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde : BETONSØJLE VURDERING af dimension 1 Betonsøjle Laster: på søjletop egenlast Normalkraft (Nd) i alt : 213,2 kn 15,4 kn 228,6 kn Længde : søjlelængde 2,20 m indspændingsfak. 1,00 knæklængde 2,20 m h Sikkerhedsklasse

Læs mere

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve Brikfarvekoder Oplysninger om koder på brik: Brikfarve CEdeklaration Bemærkinger Anvendelse Exponeringsklasse MX3.2 til MX5 Aggressivt kemisk miljø BLÅ RØD Korrosionsbestandighed Frostfasthed 1 F F2 Rustfast

Læs mere

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler)

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Deformationsberegning af bjælker - Urevnet tværsnit - Revnet tværsnit - Deformationsberegninger i praksis

Læs mere

Kommentarer til DS/EN fra DGF's medlemmer. Indkomne kommentarer til mailen. EC7 Hvad mener du? (6. august 2016)

Kommentarer til DS/EN fra DGF's medlemmer. Indkomne kommentarer til mailen. EC7 Hvad mener du? (6. august 2016) Kommentarer til DS/EN 1997 1 fra DGF's medlemmer Indkomne kommentarer til mailen EC7 Hvad mener du? (6. august 2016) Kommentarer til DS/EN 1997 1 fra DGF's medlemmer, Odense 20 04 2017 Jacob Philipsen,

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

STØJSKÆRM PÅ FARUM GENBRUGSSTATION INDHOLD. 1 Baggrund og introduktion. 1 Baggrund og introduktion 1

STØJSKÆRM PÅ FARUM GENBRUGSSTATION INDHOLD. 1 Baggrund og introduktion. 1 Baggrund og introduktion 1 FURESØ KOMMUNE STØJSKÆRM PÅ FARUM GENBRUGSSTATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DESIGNFORSLAG MATERIALEVALG OG DESIGN INDHOLD 1

Læs mere

YTONG/SIPOREX U-Skaller Bæreevnetabeller

YTONG/SIPOREX U-Skaller Bæreevnetabeller Dato: Maj 8 - Blad: 2 - Side: 1/9 Forudsætninger og beregninger Generelt: Understøtningslængde: 2 mm Nedbøjning: maks. mm eller lysningsvidden/3 Dimensionering i henh. til gældende normsæt pr...7 Jernbeton:

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Systemstillads offshore

Systemstillads offshore Efteruddannelsesudvalget for bygge-/anlæg og industri (BAI) Systemstillads offshore Opgavehæfte Undervisningsministeriet, 25.02. 2013. Materialet er revideret og udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 og erstatter

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale

Læs mere

Underkonstruktion til atrium rytterlys

Underkonstruktion til atrium rytterlys ovenlysmoduler Underkonstruktion til atrium rytterlys Ny Ny Underkonstruktion til atrium rytterlys med 25-45 hældning ovenlysmoduler, der monteres som atrium rytterlys, kan fastgøres på en underkonstruktion

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

DS/EN DK NA:2014 v2

DS/EN DK NA:2014 v2 DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Udgivet Januar 1989 Revideret 19.08.2015 Side

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

Ytong U-skaller Bæreevnetabeller

Ytong U-skaller Bæreevnetabeller Dato: Juni 9 - Blad: 212 - Side: 1/ Ytong U-skaller Xella Danmark A/S Helge Nielsens Allé 7, 3 DK-8723 Løsning Telefon.: 7 89 66 Fax: 7 89 6 3 www.xella.dk Dato: Juni 9 - Blad: 212 - Side: 2/ Forudsætninger

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua haco@vd.dk 7244 7501 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedenstående udbud: Mønbroen, Entreprise E2, Hovedistandsættelse

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation Side: 1 af 67 LeanDesign Byggeteknisk Totalrådgivning A. Konstruktionsdokumentation Status: Projektnavn: Adresse: Bygherre: Projekt-nr.: Dokument-nr.: Udarbejdet af: Ali Bagherpour Underskrift Kontrolleret

Læs mere

CVR/SE DK BANK: REG.NR 7240, KONTO NR SWIFT Code JYBADKKK IBAN DK STATISK DOKUMENTATION STÅLSPÆR

CVR/SE DK BANK: REG.NR 7240, KONTO NR SWIFT Code JYBADKKK IBAN DK STATISK DOKUMENTATION STÅLSPÆR Grædstrup Stål A/S HAMBORGVEJ 6 DK8740 BRÆDSTRUP TLF: +45 75 76 01 00 FAX +45 75 76 02 03 info@graedstrupstaal.dk www.graedstrupstaal.dk CVR/SE DK 15577738 BANK: REG.NR 7240, KONTO NR. 1064935 SWIFT Code

Læs mere

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38-41 Dimensioneringstabeller 42-47 Beregningseksempel

Læs mere

Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9

Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9 Dokument: SASAK-RAP-DE-AKS-FI-0003-01 Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9 SASAK Projekt 1 - Designregler Lars Tofte Johansen FORCE Instituttet, september 2001 Dimensionering

Læs mere

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 12602 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2013-09-01. Der er foretaget

Læs mere

Underkonstruktion til atrium lysbånd

Underkonstruktion til atrium lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til atrium lysbånd Ny Ny Underkonstruktion til atrium lysbånd med 5-25 hældning ovenlysmoduler, der monteres som atrium lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

SeriPole. Skiltemaster. Håndbog. Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej 30 DK-5230 Odense Telefon Telefax

SeriPole. Skiltemaster. Håndbog. Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej 30 DK-5230 Odense Telefon Telefax Skiltemaster Håndbog Seri Q Sign A/S Stærmosegårdsvej 30 DK-5230 Odense Telefon +45 6615 8039 Telefax +45 6615 4043 www.seriqsign.dk Test og klassificering Testrapporter Der er udført følgende påkørselstest

Læs mere

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd

Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd Underkonstruktion til vægmonteret lysbånd med 5-40 hældning ovenlysmoduler, der vægmonteres som lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6 Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6 For en excentrisk og tværbelastet søjle skal det vises, at normalkraften i søjlen er under den kritiske værdi mht. søjlevirkning og at momentet i søjlen

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Eksempel på anvendelse af efterspændt system.

Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Formur: Bagmur: Efterspændingsstang: Muret VægElementer Placeret 45 mm fra centerlinie mod formuren Nedenstående er angivet en række eksempler på kombinationsvægge

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bilag Bilag 1 Titelblad Side 1 af 126 Bilag 2 Indholdsfortegnelse 1 Titelblad... 1 2 Indholdsfortegnelse... 2 3 Forord... 4 4 Indledning... 4 5 Problemformulering... 10 6 Områdebeskrivelse... 10 7 Tegninger...

Læs mere

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene Simpelt undertsøttet bjælke Indtast: Anvendelse: Konsekvensklasse, CC2 F y Lodret nyttelast 600 [kg] Ændres med pilene F z Vandret nyttelast 200 [kg] L Bjælkelængde 5.500 [mm] a Længde fra ende 1 til lastpunkt

Læs mere

394 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Indhold. Kapitel 4 Teknik. Indhold

394 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Indhold. Kapitel 4 Teknik. Indhold Kapitel 4 Teknik Teknik / Indhold Kapitel 4 Teknik Indhold 4.1 Dimensioneringstabeller... 395 4.2 Brandisolering... 419 4.3 Bygningsakustik... 433 4.4 Rumakustik... 451 4.5 Fugt... 461 4 394 Gyproc Håndbog

Læs mere

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning ovenlysmoduler Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 ovenlysmoduler installeret i en rytterlysløsning med spær med 5 hældning monteres på

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0.

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0. alborg Universitet Esbjerg Side 1 af 4 sider Skriftlig røve den 6. juni 2011 Kursus navn: Grundlæggende Statik og Styrkelære, 2. semester Tilladte hjælemidler: lle Vægtning : lle ogaver vægter som udgangsunkt

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere