RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF)"

Transkript

1 1970L0387 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (70/387/EØF) (EFT L 176 af , s. 5) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Kommissionens direktiv 98/90/EF af 30. november 1998 L M2 Kommissionens direktiv 2001/31/EF af 8. maj 2001 L Ændret ved: A1 Tiltrædelsesakt for Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland L

2 1970L0387 DA B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (70/387/EØF) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Det europæiske Parlament, under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg og ud fra følgende betragtninger: De tekniske forskrifter, der skal opfyldes af motordrevne køretøjer i henhold til de enkelte staters lovgivning, omfatter også døre: disse forskrifter er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat: det er derfor nødvendigt, at alle medlemsstater - enten udover eller i stedet for deres nuværende ordning - gennemfører de samme bestemmelser, navnlig med henblik på, at EØF-standardtypegodkendelse i overensstemmelse med Rådets direktiv af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 1 ) kan anvendesfor alle køretøjstyper, UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Artikel 1 Ved køretøjer forstås i dette direktiv alle motordrevne køretøjer, der er bestemt til færdsel på vej, og som har mindst 4 hjul og en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på mere end 25 km/t, samt påhængskøretøjer til sådanne køretøjer, M1 med undtagelse af skinnekøretøjer, landbrugs- og skovbrugstraktorer samt alle mobile maskiner. Artikel 2 Medlemsstaterne kan ikke nægte EØF-standardtypegodkendelse eller national godkendelse af et køretøj af grunde, der vedrører dørene, hvis disse opfylder bestemmelserne i bilagene. A1 Artikel 2 a Medlemsstaterne kan ikke nægte eller forbyde salg, indregistrering, ibrugtagning eller brug af køretøjer af grunde, der vedrører dørene, dersom disse er i overensstemmelse med de i bilagene anførte forskrifter. B Artikel 3 Ændringer, der er nødvendige for at tilpasse bilagenes bestemmelser til den tekniske udvikling: gennemføres i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er fastsat i artikel 13 i Rådets direktiv af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil. ( 1 ) EFT nr. L 42 af , s. 1.

3 1970L0387 DA B Artikel 4 1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden 18 måneder efter detsmeddelelse, og giver omgående Kommissionen underretning herom. 2. Medlemsstaterne drager omsorg for, at Kommissionen får tilsendt ordlyden af de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Artikel 5 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

4 1970L0387 DA M1 BILAGSFORTEGNELSE 1. BILAG I: Anvendelsesområde, definitioner, almindelige forskrifter, ansøgning om EF-typegodkendelse, meddelelse af EF-typegodkendelse, ændring af type og typegodkendelse, produktionens overensstemmelse Tillæg 1: Oplysningsskema Tillæg 2: Typegodkendelsesattest 2. BILAG II: Bestemmelser om konstruktion og montering samt styrkeafprøvning 3. BILAG III: Forskrifter for ind- og udstigning gennem døre i førerhuset

5 1970L0387 DA M1 BILAG I ANVENDELSESOMRÅDE, DEFINITIONER, ALMINDELIGE FORSKRIFTER, ANSØGNING OM EF-TYPEGODKENDELSE, MEDDE- LELSE AF EF-TYPEGODKENDELSE, ÆNDRING AF TYPE OG TYPEGODKENDELSE, PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Dette direktiv finder anvendelse på døre i køretøjer i klasse M 1 og N ( 1 ). 2. DEFINITIONER I dette direktiv gælder følgende definitioner: 2.1. Ved»typegodkendelse af et køretøj«forstås godkendelse af en køretøjstype for så vidt angår dets døre og deres egenskaber Ved»køretøjstype«forstås køretøjer, der indbyrdes ikke er væsentligt forskellige med hensyn til følgende: låse og hængslers konstruktion og styrke for så vidt angår køretøjerne i bilag II trinbrætters og trins konstruktion og montering for så vidt angår køretøjer, der ikke er omfattet af bilag III placering og udformning af indstigningstrin og håndgreb for så vidt angår køretøjer, der er omhandlet i bilag III i det omfang disse egenskaber har betydning for forskrifterne i dette direktiv. 3. ALMINDELIGE FORSKRIFTER 3.1. Konstruktion Køretøjernes konstruktion skal muliggøre sikker ind- og udstigning Køretøjer i klasse N 2 med totalmasse over 7,5 tons og køretøjer i klasse N 3 anses for at opfylde ovennævnte krav, hvis de opfylder forskrifterne i bilag III Døre samt ind- og udgange Døre samt ind- og udgange skal kunne benyttes bekvemt og uden risiko Døre og låse Døre og låse skal være således konstrueret, at generende lyde kan undgåsved lukningen Dørlåsene skal være således konstrueret, at utilsigtet åbning af dørene forhindres Låse og hængsler (konstruktions- og monteringsforskrifter) Hængslerne på drejedøre undtagen foldedøre anbragt på siden af køretøjet skal være påsat dørenes forreste kant, set i kørselsretningen. Dette gælder i forbindelse med dobbeltdøre for den dør, der åbnes først; den anden dør skal kunne forblive uåbnet Låse og hængsler på sidedøre på køretøjer i klasse M 1 skal opfylde forskrifterne i bilag II Trinbrætter og trin (konstruktions- og monteringsforskrifter) Hjulnav, fælge og andre dele af hjulene anses ikke som trinbrætter eller trin i dette direktivs forstand, medmindre køretøjets konstruktion eller brug forhindrer montering af trinbrætter eller trin andre steder på køretøjet For køretøjer i klasse M 1,N 1 og N 2 med en totalmasse på op til 7,5 tons gælder, at der skal være et eller flere trinbrætter eller trin, hvis gulvet ( 1 ) Som defineret i bilag II, del A, i direktiv 70/156/EØF.

6 1970L0387 DA M1 ved indstigningsstedet til passagerkabinen er mere end 600 mm over vejbanen For terrængående køretøjer som defineret i bilag II A til direktiv 70/ 156/EØF kan denne afstand dog øges til 700 mm Trinbrætter og trin skal være udført skridsikkert. 4. ANSØGNING OM EF-TYPEGODKENDELSE 4.1. Ansøgning om EF-typegodkendelse af en køretøjstype for så vidt angår dørerne indgivesaf køretøjsfabrikanten Oplysningsskemaet udformes som vist i tillæg Et prøveeksemplar af den køretøjstype, der søges godkendt, indleveres til den tekniske tjeneste, der forestår prøvningen. 5. MEDDELELSE AF EF-TYPEGODKENDELSE 5.1. Er de pågældende bestemmelser opfyldt, meddeles EF-typegodkendelse i medfør af artikel 4, stk. 3, i direktiv 70/156/EØF EF-typegodkendelsesattesten udformes som vist i tillæg Hver godkendt køretøjstype tildeles et godkendelsesnummer i overensstemmelse med direktiv 70/156/EØF, bilag VII. En medlemsstat må ikke tildele samme nummer til en anden køretøjstype. 6. ÆNDRING AF TYPE OG TYPEGODKENDELSE 6.1. For ændring af en køretøjstype, der er godkendt i henhold til dette direktiv, finder bestemmelserne i artikel 5 i direktiv 70/156/EØF anvendelse. 7. PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE 7.1. Produktionens overensstemmelse sikres som hovedregel ved de foranstaltninger, der er fastlagt i artikel 10 i direktiv 70/156/EØF.

7 1970L0387 DA M1 Tillæg 1

8 M1 1970L0387 DA

9 1970L0387 DA M1 Tillæg 2

10 M1 1970L0387 DA

11 1970L0387 DA B BILAG II BESTEMMELSER OM KONSTRUKTION OG MONTERING SAMT STYRKEAFPRØVNING AF LÅSE OG HÆNGSLER PÅ DØRE, ANBRAGT PÅ SIDEN AF M1 KØRETØJER I KLASSE M 1 OG BEREGNET TIL IND- OG UDSTIGNING 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.1 Låse og hængsler skal være således konstrueret og monteret, at køretøjet ved normal anvendelse kan opfylde bestemmelserne i dette M1 bilag. 1.2 Enhver lås skal have en sikringsstilling og en stilling til fuld lukning. 2. BESKRIVELSER OG ANTAL LÅSESÆT OG HÆNGSELSÆT, DER SKAL FREMLÆGGES AF FABRIKANTEN ELLER DENNES REPRÆSENTANT Fabrikanten eller dennes repræsentant skal fremlægge følgende beskrivelser og låse- og hængselsæt: 2.1 Tegninger af dørene og deres låse og hængsler i egnet målestok og i nødvendige detaljer. 2.2 En teknisk beskrivelse af låse og hængsler. 2.3 Fem hængselsæt pr. dør. Anvendes samme hængselsæt til flere døre, er fem sådanne sæt tilstrækkelige. Som forskellige anses ikke hængselsæt, der kun adskiller sig fra hinanden ved, at de er fremstillet til venstre- eller højreanbringelse. 2.4 Et sæt på fem komplette låse pr. dør incl. aktiveringsmekanisme. Anvendes låsene til flere døre, er et sæt af sådanne låse tilstrækkeligt. Som forskellige anses ikke låse, der kun adskiller sig fra hinanden derved, at de er fremstillet til venstre- eller højreanbringelse. 3. KONSTRUK TIONSFORSKRIFTER 3.1 Låse Længdekraft Tværkraft Lås og låseblik skal i sikringsstillingen kunne modstå en længdekraft på 453 kp (444 dan) og i stillingen fuldt lukket på 1134 kp (1111 dan) (se figur 2). Lås og låseblik skal i sikringsstillingen kunne modstå en tværkraft på 453 kp (444 dan) og i stillingen fuldt lukket på 907 kp (889 dan) (se figur 3) Inertikræfter Låsen må ikke bevæge sig fra stillingen fuldt lukket, når en længdeeller tværacceleration af størrelsen 30 g virker i begge retninger på låsen og låseblikket incl. aktiveringsmekanismen. 3.2 Hængsler Det enkelte hængselsæt skal kunne bære døren og kunne modstå en længdekraft på 1134 kp (1111 dan) samt en tværkraft på 907 kp (889 dan) i begge retninger. 4. BESTEMMELSER FOR STYRKEAFPRØVNINGEN AF LÅSE OG HÆNGSLER Afprøvning af, hvorvidt bestemmelserne i stk. 3.1 og 3.2 er overholdt, foretages efter følgende bestemmelser: 4.1 Prøveopstillinger, fremgangsmåde og prøveudstyr til statisk afprøvning

12 1970L0387 DA B Prøveopstillinger Hængsler Afprøvningen gennemføres ved anvendelse af stive opstillinger, der geometrisk svarer til anbringelse i køretøjet i fuldt lukket stilling På en sådan opstilling anbringes i midten mellem hængslerne: Den foreskrevne længdekraft, der er lodret på en akse gennem hængslernes aksler, og som er beliggende i et plan, der går igennem denne akse Den foreskrevne tværkraft, der er lodret på et plan bestemt af længdekraften og hængslernes akse og beliggende i et plan, der går igennem denne akse For hver afprøvning benyttes et nyt sæt hængsler I fig. 1 er vist et eksempel på en prøveopstilling Låse Afprøvningerne gennemføres ved benyttelse af stive opstillinger, der svarer til anbringelsen af de to lukkedele, lås og låseblik, på køretøjet Den foreskrevne kraft skal virke således på denne opstilling, at den ikke udøver noget bøjningsmoment på låsen. Desuden anvendes en statisk tværkraft på 90,7 kp (88,9 dan), der søger at bevæge låsen væk fra låseblikket i samme retning som døråbningsbevægelsen I fig. 2 og 3 er gengivet eksempler på prøveopstillinger Afprøvningsprocedure og udstyr De i stk og nævnte hængsler og låse fastgøres i en trækprøve-maskine med et funktionsområde på mindst kp (1470 dan). Kraften øges efterhånden ved en afprøvningshastighed af ikke over 5 mm/min., indtil de i stk. 3.1 og 3.2 foreskrevne værdier er nået. 4.2 Metode til bestemmelse af låsenes modstand mod acceleration Man bestemmer dynamisk eller analytisk (se fig. 4) modstanden mod åbning i begge retninger ved en længde- og ved en tværacceleration af 30 g, der i begge tilfælde påføresåbningsknappen i betjeningsretningen, idet der ikke tages hensyn til: Friktionskræfterne De egenvægt-komponenter, der tjener til at holde låsen lukket Låsespærreanordninger må ikke være i funktion under prøven. 4.3 Ækvivalente afprøvningsmetoder Ækvivalente ikke-destruktive afprøvningsmetoder kan benyttes, såfremt de i stk og 4.2 nævnte resultater kan opnås enten helt ved sådan afprøvning eller ved beregning på grundlag af sådanne afprøvningsresultater. Benyttes en anden metode end den i stk og 4.2 beskrevne, skal denne metodes ækvivalensværdi bevises.

13 1970L0387 DA B Prøveopstilling til den statiske belastning af dørlåsene (med længdekraft) FIG. 2

14 1970L0387 DA B Prøveopstilling til den statiske belastning af dørlåsene (med tværkraft) FIG. 3 Prøveopstilling til den statiske belastning af dørhængsler (med tværkraft) FIG. 1

15 1970L0387 DA B Modstand mod Inertikræfter - Beregningseksempel FIG. 4 Givet: Dørlåsesystem - underkastet en retardation af 30 g F = M a ¼ W g a ¼ W g 30 g ¼ 30 W F 1 F 2 F 3 = W 3 2 =W 1 30 Gennemsnitsbelastning på dørtrykfjederen = (0,016 kg 30) 0,454 kg = 0,036 kg =W 2 30 = 0,023 kg 30 = 0,68 kg 0; 012 kg 30 ¼ 30 ¼ 0; 184 kg 2 ΣM o =F 1 d 1 +F 2 d 2 F 2 d 3 = 0,036 kg 31,5 mm + 0,68 kg 10,67 mm 0,184 kg 4,83 mm = 7,51 mm-kg F 5 = M o 7; 51 = = 0,238 kg d 4 31; 5 F 6 =W 4 30 = 0, = 1,265 kg ΣM p = Belastning på låsefallefjeder (F 5 d 5 + F 6 d 6 ) = 45,62 mm-kg (0,238 37,59 + 1,265 1,9) = 45,62 mm-kg 11,36 mm-kg = 34,26 mm-kg.

16 1970L0387 DA M1 BILAG III FORSKRIFTER FOR IND- OG UDSTIGNING GENNEM DØRE I FØRE- RHUSET PÅ KØRETØJER I KLASSE N 2 MED EN TOTALMASSE PÅ OVER 7,5 TONS OG KØRETØJER I KLASSE N 3 1. Indstigningstrin til førerhus (jf. figur 1) 1.1. Afstanden (A) mellem vejbanen og det nederste trins overside, målt med køretøjet i køreklar stand holdende på en vandret plan flade, må højst være 600 mm For terrængående køretøjer som defineret i bilag II A til direktiv 70/156/ EØF kan denne afstand (A) dog øges til 700 mm Afstanden (B) mellem trinnene(s oversider) må højst være 400 mm. Den lodrette afstand mellem to efter hinanden følgende trin må højst variere med 50 mm. M2 Det sidste krav gælder ikke for afstanden mellem det øverste trin og gulvet i førerhuset For terrængående køretøjer (jf. punkt 1.1.1) kan sidstnævnte mål dog øges til 100 mm Desuden skal følgende dimensioner være overholdt: tringrund (D) 80 mm M2 M1 trindybde (E) (tringrund + frirum bagud) 150 mm trinbredde (F) 300 mm bredde af nederste trin (G) 200 mm trinhøjde (S) 120 mm tværgående forskydning mellem trinene (H) 0 mm overlap i længderetningen»j«mellem to på hinanden følgende trin i samme løb, eller mellem det øverste trin og gulvet i førerhuset 200 mm For terrængående køretøjer (jf. punkt 1.1.1) kan værdien af F dog nedsættes til 200 mm Det nederste trin kan udføres som et stigetrin, hvis dette er påkrævet af hensyn til køretøjets konstruktion eller brug, og for terrængående køretøjer (jf. punkt 1.1.1). I så fald skal tringrunden (R) være mindst 20 mm Stigetrin med rundt tværsnit er ikke tilladt Ved udstigning fra førerhuset, skal man let kunne finde det øverste trin Trinnenes overside skal være skridsikker. Desuden skal trin, der udsættes for vejrliget og tilsmudsning under kørslen, være forsynet med passende afløb. 2. Adgang til håndgreb i førerhuset (jf. figur 1) 2.1. Der skal være et eller flere passende håndlister, håndgreb eller tilsvarende for at lette indstigning i førerhuset Håndlister, håndgreb mv. skal være således placeret, at de er lette at få fat i og ikke spærrer ind- og udstigning Der tillades en afbrydelse på højst 100 mm af den del af en håndliste eller et håndgreb, som der gribes om (f.eks. støttebeslag) Ved ind- og udstigning via mere end 2 trin, skal håndlister, håndgreb mv. være således anbragt, at en person kan få støtte i 3 punkter samtidig (2 hænder og 1 fod eller 2 fødder og 1 hånd) Håndlister, håndgreb mv. skal være således konstrueret og placeret, at brugeren tilskyndes til at stige ned med front mod førerhuset, undtagen hvor der er tale om en trappe Rattet kan anses for at være et håndgreb Den nedre ende af mindst én håndliste, håndgreb eller tilsvarende, må ikke befinde sig i en højde (N) af mere end mm over vejbanen, målt med køretøjet i køreklar stand holdende på en vandret plan flade.

17 1970L0387 DA M For terrængående køretøjer (jf. punkt 1.1.1), kan dette mål dog øgestil mm Hvis gulvet i førerhuset befinder sig i en højde over vejbanen, der er større end»n«, skal»n«sættes til denne højde M2 Desuden skal afstanden»p«fra den øverste ende af håndlister, håndgreb eller tilsvarende til gulvet i førerhuset være mindst: 650 mm for håndlister, håndgreb og tilsvarende (U) 550 mm for håndlister, håndgreb og tilsvarende (V) 2.3. Følgende mål skal overholdes: grebtykkelse (K) mindst 16 mm højst 38 mm længde (M) mindst 150 mm afstand til køretøjsdele (L) 40 mm med dør åben mindst mulig 3. Hvis gulvet i førerhuset skråner, gælder målene fra et vandret plan gennem et punkt, der er beliggende, hvor den forreste kant af gulvet skærer et lodret plan, der går gennem midten af trinnet umiddelbart under gulvet og er vinkelret på køretøjetsmidterplan i længderetningen.

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF)

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF) De Europæiske Fællesskabers Tidende 497 10.8.70 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 176/5 RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 43/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.2.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975 30. 1. 76 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 24/ 1 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer L 198/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 291/36 Den Europæiske Unions Tidende 9.11.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1005/2010 af 8. november 2010 om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 9. juni 2009 (OR. en) 2006/0161 (COD) PE-CONS 3682/1/08 REV 1 CODIF 129 ENT 225 CODEC 1155 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1003 DA 24.02.2015 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1003/2010 af 8. november 2010 om krav

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave)

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave) L 231/8 Den Europæiske Unions Tidende 3.9.2009 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli 2009 om støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) (EØS-relevant

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN DRAFT Version 9.00 of 31 Mar 2010 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / af om krav til typegodkendelse af monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader på motorkøretøjer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010L0019 DA 16.07.2011 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/19/EU af 9. marts 2010 om ændring, med henblik

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2007 KOM(2007) 344 endelig 2007/0119 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 25. november 2009 (OR. en) 2008/0099 (COD) LEX 1105 PE-CONS 3635/1/09 REV 1 CODIF 42 ENT 98 CODEC 611 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1970L0156 DA 12.07.2007 025.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.5.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 124/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 10.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 292/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1009/2010 af 9. november 2010 om typegodkendelseskrav for hjulafskærmninger til visse motorkøretøjer og om gennemførelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2018 COM(2018) 289 final 2018/0142 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0029/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /99 FASTLAGT AF RÅDET DEN 20. MAJ 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022200/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022200/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 29. oktober 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 26. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet for

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/51/EF af 9. juli 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 95/69/EF om betingelser og bestemmelser for godkendelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den D006654/01 Udkast til KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling inden for afskærmningssystemer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0019 DA 11.04.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 19/2011 af 11. januar 2011 om krav til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.3.2018 C(2018) 1391 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 9.3.2018 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0536 DA 01.01.2007 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0310 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0310 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0310 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.6.2007 KOM(2007) 310 endelig 2007/0107 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 160/8 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 523/2012 af 20. juni 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) 1.2.2002 L 32/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) Regulativ nr. 93 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) ensartede vilkår for godkendelsen af afskærmninger

Læs mere

F PE Statutory Plates

F PE Statutory Plates DA F1 6165 PE Statutory Plates DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den D00905/02 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af [ ] om krav til typegodkendelse af fabrikantens lovpligtige fabrikationsplade

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2018 COM(2018) 397 final 2018/0220 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV. af 15. oktober 1984

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV. af 15. oktober 1984 Nr L 277/ 12 De Europæiske Fællesskabers Tidende 20 10 84 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV af 15 oktober 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1974L0297 DA 31.12.1991 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 4.juni 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

Forslag om tilpasning af Detailforskrifter for Køretøjer og Vejledning om syn af køretøjer til busdirektivet

Forslag om tilpasning af Detailforskrifter for Køretøjer og Vejledning om syn af køretøjer til busdirektivet Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 01 28 Fax 7226 7070 jju@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Forslag om tilpasning af Detailforskrifter for Køretøjer og Vejledning om syn af

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 26.6.2013 A7-0210/115. Ændringsforslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA 26.6.2013 A7-0210/115. Ændringsforslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău for S&D-Gruppen 26.6.2013 A7-0210/115 115 Betragtning 4 (4) En række tekniske standarder og krav til køretøjers sikkerhed er vedtaget i Unionen. Det er dog nødvendigt gennem en ordning med periodisk teknisk kontrol at

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1984L0500 DA 20.05.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER Bruxelles, den 6. marts 2019 SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN AF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 14. februar 2001 1997/0176(COD) PE2

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 14. februar 2001 1997/0176(COD) PE2 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 14. februar 2001 1997/0176(COD) PE2 ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved andenbehandlingen den 14. februar 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) (3) Direktiv 91/226/EØF og 2007/46/EF bør ændres i overensstemmelse

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) (3) Direktiv 91/226/EØF og 2007/46/EF bør ændres i overensstemmelse 20.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 72/17 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/19/EU af 9. marts 2010 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling inden for afskærmningssystemer

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.1.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 8/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 19/2011 af 11. januar 2011 om krav til typegodkendelse af fabrikantens

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU. af XXX

KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU af XXX om ændring af bilag I, II og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF om foranstaltninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/63/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/63/EF 19.8.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 214/23 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/63/EF af 13. juli 2009 om visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1735. af 24. september 2015

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1735. af 24. september 2015 Vedlegg 4 til høringsnotat om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter Plassering av generell advarsel og informativ tekst for rulletobakk i pung KOMMISSIONENS

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2018 C(2018) 721 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1976L0759 DA 01.01.2007 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA(2011)0215 Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0169/2003 2001/0317(COD) DA 08/04/2003 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-00310/2002 2001/0135(COD) DA 01/07/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.11.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 305/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/88/EU af 16. november 2011 om ændring af direktiv 97/68/EF for så

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2011 KOM(2011) 1 endelig 2011/0002 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1842. af 9. oktober 2015

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1842. af 9. oktober 2015 Vedlegg 5 til høringsnotat om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter Tekniske spesifikasjoner for kombinerte helseadvarsler på røyketobakk KOMMISSIONENS

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

9068/1/01 REV 1 KSH/ja DG C IV DA

9068/1/01 REV 1 KSH/ja DG C IV DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2001 (OR. fr) Interinstitutionel sag: 2000/0060 (COD) 9068/1/01 REV 1 LIMITE TRANS 76 CODEC 454 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (74/150/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (74/150/EØF) 1974L0150 DA 01.05.2004 012.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 19. februar 1973

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 19. februar 1973 26. 3. 73 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 77/29 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV af 19. februar 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001L0085 DA 01.01.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/85/EF af 20. november 2001

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 110/18 Den Europæiske Unions Tidende 24.4.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 351/2012 af 23. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 ÆNDRINGSFORSLAG 001-008 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Miroslav Poche A8-0014/2019 Tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1976L0762 DA 01.01.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1976 M2 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV. af 25. juli 1975

KOMMISSIONENS DIREKTIV. af 25. juli 1975 8. 9. 75 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 236/3 KOMMISSIONENS DIREKTIV af 25. juli 1975 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 71/320/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU. af XXX

KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU af XXX om ændring af bilag I, II og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF om typegodkendelse

Læs mere

DA F1 70 PTO Tractors DA DA

DA F1 70 PTO Tractors DA DA DA F1 70 PTO Tractors DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2009) Udkast til KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2019 C(2019) 873 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 12.2.2019 om skabelonerne for "EF"-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONENS DIREKTIV. af 17. juli 1989

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONENS DIREKTIV. af 17. juli 1989 i 15. 8. 89 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 238/43 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV af 17. juli 1989 om tilpasning til den tekniske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0298 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 26. maj 1986 om bagtil monterede styrtsikre førerværn

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0204/83. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0204/83. Ændringsforslag 27.6.2018 A8-0204/83 83 Betragtning 2 (2) Medmindre andet er fastsat i national lovgivning, finder reglerne om adgang til vejtransporterhvervet indtil videre ikke anvendelse på virksomheder, der udøver

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2012 COM(2012) 607 final 2012/0291 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i administrationsudvalget for De Forenede

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2007L0046 DA 26.02.2012 007.002 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/46/EF af 5. september 2007

Læs mere

F Implementing measures GSR - Spray suppression

F Implementing measures GSR - Spray suppression DA F1 245193 Implementing measures GSR - Spray suppression DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den xxx K(2010) yyy endelig Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af [ ] om gennemførelse af forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0100 (NLE) 14387/15 UD 223 SAN 388 COPEN 321 DROIPEN 152 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 310/29 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1970L0220 DA 01.01.2007 023.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M6 RÅDETS DIREKTIV af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Få styr på de TUNGE VOGNTOG

Få styr på de TUNGE VOGNTOG Få styr på de TUNGE VOGNTOG Sådan udnytter du bedst de nye totalvægte find dine muligheder i oversigten Oversigten er udarbejdet af Finn Bjerremand 18 T 11,5 T Max 10 T 11,5 T/ 18 T 42 T/EU 40 T 11,5 T

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser L 225/16 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 12. 8. 98 RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1) BEK nr 1573 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere