S T A T I S T I K U D V A L G E T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S T A T I S T I K U D V A L G E T"

Transkript

1 S T A T I S T I K U D V A L G E T STATUSRAPPORT. KVARTAL

2 Nyt kapitel Statistikudvalgets Statusrapport. Sammenfatning Lønstigningstakten på DA-området voksede til ¾ pct. i første halvår efter at have udgjort godt ¼ pct. i andet halvår. Lønstigningstakten er fortsat meget lav i historisk perspektiv. I. kvartal udgjorde lønstigningstakten, pct. i staten og hhv., og, pct. i kommuner og regioner. Det er lavere end i den private sektor, modsat i størstedelen af. Lønstigningstakterne afspejler profilerne i de offentlige overenskomster. De øvrige medarbejderomkostninger bidrog med, pct.-point til stigningen i de samlede medarbejderomkostninger på DA-området i. Højere lovbestemte omkostninger vurderes at kunne øge de øvrige medarbejderomkostninger med ca., pct.-point i, men vurderes ikke at bidrage i. I steg de samlede medarbejderomkostninger inden for fremstillingsvirksomhed med, pct. i Danmark og, pct. i udlandet. Lønkonkurrenceevnen målt ved forskellen i stigningen i medarbejderomkostningerne i Danmark og udlandet blev dermed forbedret med, pct.-point i. Stigningen i medarbejderomkostningerne har siden 99 generelt været højere i Danmark end i udlandet, og forskellen har i gennemsnit udgjort godt ¾ pct.-point. Lønkonkurrenceevnen målt ved forskellen i stigningen i enhedslønomkostningerne og korrigeret for udviklingen i den effektive kronekurs er forbedret med 9½ pct. i. I ligger lønkonkurrenceevnen på samme niveau som i, men er fortsat under niveauet i. Det afspejler, at forbedringen siden ikke er tilstrækkelig til at opveje tabet af lønkonkurrenceevne i perioden -. I perioden - er lønkonkurrenceevnen blevet forringet med knap pct. i gennemsnit om året over for udlandet samlet set og med knap ¾ pct. over for euroområdet. Udviklingen i enhedslønomkostningerne på tværs af lande er forbundet med en vis usikkerhed og kan for de seneste år blive justeret i takt med revisioner af nationalregnskaberne. Lønstigningstakten (timefortjeneste) inden for fremstilling i udlandet udgjorde, pct. i. kvartal, hvilket er godt ¾ pct.-point højere end i Danmark ifølge DA s International Lønstatistik. I de internationale institutioners forårsprognoser ventes stigninger i de samlede medarbejderomkostninger i udlandet på pct. i og ½ pct. i. Forbrugerprisinflationen i Danmark var, pct. i august i år, hvilket er det laveste niveau i statistikkens historie. Det afspejler bl.a. lavere fødevareinflation, herunder som følge af fjernelsen af fedtafgiften og halveringen af sodavandsafgiften. I Økonomisk Redegørelse, august skønnes en forbrugerprisinflation på hhv., og, pct. i og. Den årlige ændring i reallønnen på DA-området var på gennemsnitligt ¾ pct. i første halvår. Det er den første forøgelse af reallønnen i to år. Stigningen fra andet halvår skyldes primært en nedgang i inflationen. På det statslige samt det kommunale og regionale område udgjorde den årlige ændring i reallønnen hhv. -, og -, pct. i. kvartal. I var reallønsudviklingen i udlandet, pct.-point højere end i Danmark inden for fremstillingsvirksomhed. I perioden - er reallønnen i gennemsnit steget mere i Danmark end i udlandet.

3 Statistikudvalgets Statusrapport. Statistikudvalgets kommissorium I forbindelse med fælleserklæringen fra 9 nedsattes et Statistikudvalg med repræsentanter fra DA, LO, Arbejds-, Finans- og Økonomiministeriet, som fik til opgave løbende at vurdere den faktuelle udvikling i arbejdsomkostningerne i Danmark og udlandet. I august 999 blev Statistikudvalgets arbejde genoptaget med følgende kommissorium: "I forlængelse af trepartsdrøftelserne mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter d.. august 99 er det besluttet at igangsætte et udvalgsarbejde (jf. i øvrigt Statsministeriets papir om organisering af trepartsarbejdet, der blev fremlagt og godkendt på mødet) med det formål at kortlægge og analysere den stedfundne udvikling i arbejdskraftomkostninger i Danmark og i udlandet. Udvalget skal herunder se på lønudviklingen men også på øvrige faktorer af betydning for udviklingen i konkurrenceevnen. Som udgangspunkt skal udvalget fortsætte det tidligere Statistikudvalgs arbejde med fremlæggelse af analyserne i den form, der er opbygget her. Udvalget består af repræsentanter for Finansministeriet (formand), Arbejdsministeriet, Økonomiministeriet, DA og LO. Udvalgets sekretariat varetages af Finansministeriet og Økonomiministeriet i fællesskab. Udvalgets mere konkrete opgaver er: at analysere og vurdere udviklingen i de direkte og indirekte arbejdskraftomkostninger i Danmark og udlandet, at følge prisudviklingen og udviklingen i reallønnen. Udvalget udarbejder en årlig statusrapport, der foreligger i. kvartal." Siden den. november har udvalget bestået af Finansministeriet (formand), Beskæftigelsesministeriet, DA og LO. Siden marts har en repræsentant fra Nationalbanken deltaget i møderne med status som observatør og analysebidragsyder. Økonomi- og Indenrigsministeriet er indtrådt i udvalget igen i forbindelse med ressortændringerne i oktober. Udvalgets sekretariat varetages i fællesskab af Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Statusrapporten bygger på den seneste statistik for løn, priser og produktivitetsudvikling, hvilket for nærværende primært vil sige: DA s KonjunkturStatistik (. kvartal ) og StrukturStatistik. Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor samt stat og kommuner (. kvartal ). Danmarks Statistiks foreløbige kvartalsvise nationalregnskab (. kvartal ). DA s International Lønstatistik (. kvartal ) suppleret med statistik fra OECD (. kvartal ). Bureau of Labor Statistics (BLS) opgørelse af medarbejderomkostninger. Danmarks Statistiks opgørelse af prisudviklingen (august ). Eurostats opgørelse af prisudviklingen i udlandet (august ). Til at kortlægge og analysere den stedfundne udvikling i arbejdskraftomkostninger i Danmark og i udlandet benyttes i denne rapport to grundlæggende lønbegreber: timefortjenesten pr. præsteret time og samlede medarbejderomkostninger pr. præsteret time. Timefortjenesten afspejler, hvor meget den beskæftigede samlet set får for sit præsterede arbejde inkl. konjunkturbestemte betalinger såsom overtid med videre, mens de samlede medarbejderomkostninger angiver de omkostninger for arbejdsgiveren, der er forbundet med ansættelse af en ekstra medarbejder. Forskellen mellem timefortjenesten og de samlede medarbejderomkostninger udgøres af de øvrige medarbejderomkostninger.

4 Statistikudvalgets Statusrapport. Lønudvikling i Danmark Lønstigningstakten (inkl. genetillæg) var ifølge DA s KonjunkturStatistik, pct. i første halvår, jf. tabel.. Det er en stigning på ½ pct.-point i forhold til andet halvår efter det laveste niveau i statistikkens historie i. kvartal. Årsstigningstakten er tilbage på niveauet fra begyndelsen af for både arbejdere og funktionærer og er fortsat meget lav i historisk perspektiv. Stigningstakten på DA-området i. kvartal dækker over en lønstigning på knap pct. inden for bygge- og anlægsvirksomhed og serviceprægede erhverv og en lønstigning på ½ pct. inden for fremstilling. Siden. kvartal er lønstigningstakten øget med ca. ½ pct.-point inden for fremstilling og serviceprægede erhverv, mens den er øget med knap pct.-point inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Tabel. Gennemsnitlig årlig procentvis stigning i timefortjenesten (inkl. genetillæg).. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt. kvt.. kvt.. kvt. DA i alt,,,,,,,, Arbejdere,,,,,9,,, Funktionærer,,,,,,,, Fremstillingsvirksomhed,,,,,,,, Bygge- og anlægsvirksomhed,,,9,,,,,9 Serviceprægede erhverv,,,9,,,,9,9 Kilde: DA s KonjunkturStatistik Lønstigningstakten på DA-området (ekskl. genetillæg) var i. kvartal ¾ pct.-point over Økonomi- og Indenrigsministeriets referenceforløb, som er baseret på overenskomsterne fra foråret, jf. figur.. Referenceforløbet er opgjort på baggrund af de overenskomstmæssigt fastsatte satsændringer og en beregningsteknisk antagelse om procentuelt (fuldt relativt) gennemslag af ændringerne i overenskomsternes lønsatser og andre overenskomstelementer. På hovedparten af overenskomstområderne fastsættes alene mindstebetalings- og minimallønssatser centralt, mens de faktiske lønreguleringer forhandles lokalt og påvirkes af fx konjunktur- og konkurrencesituationen og muligheden for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Disse forhold vil være væsentlige kilder til afvigelser mellem den faktiske lønstigningstakt og referenceforløbet for den private sektor. Hertil kommer de forskellige lønsystemers funktionsmåde. Referenceforløbet er derfor et forholdsvist usikkert pejlemærke for den faktiske lønudvikling.

5 Statistikudvalgets Statusrapport Figur. Timefortjeneste og teknisk referenceforløb på DA-området. (å/å) (å/å) 9 Satser Pension Andet Faktisk ekskl. genetillæg (KS) Faktisk ekskl. genetillæg (SS) Faktisk ekskl. genetillæg, korrigeret Anm.: De kvartalsvise stigninger i referenceforløbet er baseret på den midterste månedsobservation i kvartalet, hvilket omtrent svarer til måleperioden i KonjunkturStatistikken. Referenceforløbet er opgjort ekskl. genetillæg. Den korrigerede stigningstakt er beregnet som den faktiske lønstigning korrigeret for multimedieskat og ændrede branchekoder i. Kilde: DA s KonjunkturStatistik og egne beregninger. DA s StrukturStatistik DA s årlige StrukturStatistik bruger oplysninger fra alle virksomheder, der indberetter til DA s LønStatistik og dækker ca.. lønmodtagere eller ca. halvdelen af beskæftigelsen inden for den private sektor. Den kvartalsvise KonjunkturStatistik er derimod baseret på en repræsentativ stikprøve på ca.. virksomheder, der dækker ca.. lønmodtagere. StrukturStatistikkens formål er at belyse lønstrukturen, mens KonjunkturStatistikkens primære formål er at belyse udviklingen i lønstigningstakten på kvartalsbasis. Ændringen i timefortjenesten ekskl. genetillæg var, pct. i mod, pct. i ifølge StrukturStatistikken, jf. tabel.. Fordelt på ansættelsesforhold tiltog lønstigningstakten for både arbejdere og funktionærer i til henholdsvis, og, pct. På brancheniveau tiltog stigningstakten i mindst inden for fremstillingsvirksomhed, men niveauet var fortsat højest (, pct.). Inden for serviceprægede erhverv samt inden for bygge- og anlægsvirksomhed tiltog stigningstakten med knap pct.-point til henholdsvis, og, pct. Tabel. Udviklingen i den gennemsnitlige timefortjeneste eksklusive genetillæg (voksne lønmodtagere). 9 DA i alt,,,,,,,,, Arbejdere,,,,,,9,,, Funktionærer,9,,,,,,,, Fremstillingsvirksomhed,9,,,,,,,9, Bygge- og anlægsvirksomhed,,,,,,,,, Serviceprægede erhverv,,,,,,,9,9, Kilde: DA s StrukturStatistik

6 Statistikudvalgets Statusrapport Den opgjorte årsstigningstakt på, pct. i i StrukturStatistikken er, pct.-point højere end den gennemsnitlige stigningstakt (ekskl. genetillæg) som opgjort i den kvartalsvise KonjunkturStatistik for. Modsat var årsstigningstakten, pct.-point lavere i StrukturStatistikken end i KonjunkturStatistikken i. Forskellen mellem de to statistikker skyldes blandt andet metodiske forskelle, herunder ændringer i arbejdskraftens sammensætning samt beregning af pensionsbidrag. Set over perioden - har udviklingen i de to statistikker dog været ens. Danmarks Statistik Danmarks Statistik offentliggør kvartalsvise lønindeks for den samlede private sektor samt for staten, kommunerne og regionerne. Den årlige stigningstakt i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor udgjorde, pct. i første halvår, hvilket er, pct.-point lavere end halvåret før, jf. figur.. DA s og Danmarks Statistiks opgørelser følger sædvanligvis hinanden tæt. Danmarks Statistiks opgørelse af den kvartalsvise udvikling i lønstigningstakten er i højere grad påvirket af ændringer i sammensætningen af beskæftigelsen end DA s KonjunkturStatistik, men de to statistikker angiver normalt samme tendens for lønudviklingen. I det seneste halvår har stigningstakten dog været, pct.-point højere ifølge DA sammenlignet med DS. Det knytter sig til en højere lønstigningstakt ifølge DA for især bygge- og anlægserhvervene og for de serviceprægede erhverv. De offentlige lønstigninger har været præget af store udsving de seneste år, jf. figur.. Det afspejler i høj grad profilen i overenskomsterne, herunder udmøntningen af reguleringsordningen. Lønstigningstakten i staten faldt i. kvartal til ½ pct. efter at have ligget på ¾- pct. igennem det forudgående år, jf. figur.. I staten har den faktiske lønudvikling historisk set ligget højere end referenceforløbet med en gennemsnitlig reststigning (som er forskellen mellem de faktiske lønstigninger og de overenskomstaftalte stigninger) på ca.,9 pct. siden. Figur. Udviklingen i Danmarks Statistiks lønindeks på det private og offentlige område. Figur. Faktisk lønstigning og teknisk referenceforløb i staten Privat Stat Kommuner/regioner Referenceforløb Faktisk Anm.: Lønstigningstakten i den private sektor overvurderes med ca., pct.-point i som følge af multimedieskatten. For den offentlige sektor er effekten af multimedieskatten usikker. Kilde: Danmarks Statistik og Finansministeriet.

7 Statistikudvalgets Statusrapport I kommunerne var lønstigningstakten i første halvår betydeligt lavere end i andet halvår (på ¼ pct. fra ½pct.), jf. figur.. Tilsvarende faldt lønstigningstakten i regionerne fra gennemsnitligt ¾ pct. i andet halvår til ¼ pct. i første halvår, jf. figur.. I kommuner og regioner har reststigningen i gennemsnit været ca., pct., hvilket er en mindre reststigning sammenlignet med staten. Den historisk set større reststigning i staten i forhold til kommuner og regioner kan blandt andet forklares ved, at afsatte midler til lokal løndannelse ikke indregnes i referenceforløbet på statens område, mens de hovedsageligt har været indregnet på det kommunale og regionale område. Den faktiske lønudvikling i staten og den kommunale og regionale sektor har været nogenlunde ens siden. Ifølge Danmarks Statistiks opgørelse var lønstigningstakten lavere i den private sektor end i den offentlige i størstedelen af. Omvendt var lønstigningstakten i. kvartal højere for privatansatte end for ansatte i kommuner og regioner, og i. kvartal var den også højere end lønstigningstakten for ansatte i staten. Figur. Faktisk lønstigning og teknisk referenceforløb i kommuner. Figur. Faktisk lønstigning og teknisk referenceforløb i regioner Pct Referenceforløb Faktisk Referenceforløb Faktisk Kilde: Danmarks Statistik og Finansministeriet. Kilde: Danmarks Statistik og Finansministeriet. Der kan fra tid til anden være væsentlige forskelle mellem de opgjorte lønstigningstakter i den offentlige og den private sektor. Som følge af reguleringsordningen som er en del af de offentlige overenskomster og både kan have en negativ og en positiv udmøntning vil de offentlige lønninger imidlertid generelt følge den overordnede lønudvikling i den private sektor over tid. Set over en længere periode er de private og offentlige lønninger således vokset nogenlunde ens, jf. figur.. Indførelsen af nye lønsystemer i staten og kommunerne i 99/9 har betydet, at en større andel af lønnen forhandles lokalt.

8 Statistikudvalgets Statusrapport Figur. Danmarks Statistiks lønindeks på det private og offentlige område Indeks (K=) Indeks (K=) Privat Stat Kommuner Regioner Anm.: Det anvendte lønbegreb er timefortjenesten pr. præsteret time. Dvs. fortjenesten i alt pr. præsteret time inkl. såvel lønmodtagers som arbejdsgivers andel af eventuelle pensionsbidrag, men ekskl. ferie- og andre uregelmæssige betalinger, herunder særlig feriegodtgørelse. Kilde: Danmarks Statistik Reallønsudviklingen i Danmark Den årlige reallønsstigning på DA-området var i første halvår positiv for første gang i to år, jf. figur.. Stigningen på gennemsnitligt ¾ pct. i første halvår skyldes primært en nedgang i inflationen til et relativt lavt niveau på pct. fra et niveau på over pct. gennem de forudgående tre år. På det statslige samt det kommunale og regionale område udgjorde den årlige ændring i reallønnen hhv. -, og -, pct. i. kvartal efter henholdsvis en stigning og et fald på og, pct. i. kvartal, jf. figur.. I andet halvår var reallønnen omtrent uændret inden for kommuner og regioner, mens den faldt med ½ pct. inden for staten. Figur. Vækst i real timeløn på DA-området baseret på DA s KonjunkturStatistik og DS s forbrugerprisindeks Figur. Vækst i real timeløn baseret på Danmarks Statistiks lønindeks og forbrugerindeks Realløn Gennemsnitlig realløn Privat Stat Kommuner/regioner Kilde: DA s KonjunkturStatistik, Danmarks Statistik og egne beregninger. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

9 Statistikudvalgets Statusrapport Der kan forekomme særlige udsving i de kvartalsvise stigningstakter for reallønnen blandt andet som følge af overenskomstprofilen, efterreguleringer og især volatile poster i forbrugerprisindekset. Derfor skal ændringer i reallønnen fra kvartal til kvartal fortolkes med varsomhed. På længere sigt er reallønsfremgangen især bestemt af udviklingen i produktiviteten. Øvrige medarbejderomkostninger Virksomhedernes samlede medarbejderomkostninger består af lønmodtagernes timefortjeneste og de øvrige medarbejderomkostninger. DA s StrukturStatistik indeholder en detaljeret opgørelse af omkostningselementerne. Stigningen i virksomhedernes medarbejderomkostninger pr. time ekskl. genetillæg voksede med pct.-point til, pct. i ifølge StrukturStatistikken. Det er, pct.-point højere end stigningen i timefortjenesten. Det afspejler blandt andet et øget bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og udvidelsen af arbejdsgiverperioden i forbindelse med sygedagpenge fra til dage. I vurderes indførelsen af en arbejdsskadeafgift og meromkostninger til arbejdsskadeområdet som følge af reform af førtidspension og fleksjob at kunne medvirke til en stigning i de samlede medarbejderomkostninger på, pct.-point mere end timefortjenesten. På baggrund af finanslovforslaget for vurderes de øvrige medarbejderomkostninger ikke at bidrage til stigningen i de samlede medarbejderomkostninger i.. Lønudvikling i udlandet I var stigningen i de samlede medarbejderomkostninger i fremstillingssektoren, pct.- point højere i udlandet end i Danmark opgjort på basis af tal fra BLS, Eurostat og DA, jf. tabel.. I euroområdet var stigningstakten på niveau med Danmarks i. Stigningstakten i de samlede medarbejderomkostningerne inden for fremstillingsvirksomhed var højere i udlandet end i Danmark i og omtrent på niveau i, jf. figur.. Omvendt var stigningen i medarbejderomkostningerne generelt højere i Danmark i perioden 99-. Lønstigningstakten (timefortjeneste) inden for fremstilling i udlandet udgjorde, pct. i. kvartal, hvilket er godt ¾ pct.-point højere end i Danmark ifølge DA s International Lønstatistik. I EU-Kommissionens forårsprognose (maj ) skønnes medarbejderomkostningerne i udlandet som helhed at vokse med henholdsvis, og, pct. i og. OECD forventer en lønstigningstakt i udlandet som helhed på,9 og, pct. i samme år, jf. tabel. AUB tilbageføres til virksomhederne som refusion for udgifter til lærlinge og elever. Når AUB alligevel indgår som en medarbejderomkostning, skyldes det, at der alene ses på lønudviklingen for voksne medarbejdere, ekskl. lærlinge og elever. 9

10 Statistikudvalgets Statusrapport Figur. Udviklingen i de samlede medarbejderomkostninger i Danmark og udlandet, fremstillingsvirksomhed. Tabel. Skøn for stigning i medarbejderomkostninger i udlandet - - vis stigning i forhold til året før EU-Kommissionen,, OECD,9, Forskel Danmark Udland - Anm.: De anvendte lønbegreber for Danmark og udlandet er ikke fuldt sammenlignelige. For EU-landene (ex. Schweiz) anvendes tal fra Eurostat (lc_lci_r_a hvor muligt, ellers lc_lci_r_a). For det øvrige udland samt Schweiz anvendes tal fra BLS (all workers in manufacturing). Sammenvejning er sket med vægtene i det effektive kronekursindeks. Kilde: BLS, Eurostat, DA og egne beregninger (figur.) samt EU-Kommissionen, forår og OECD Economic Outlook, no. 9 (tabel.) Reallønsudvikling i udlandet I var reallønsudviklingen i udlandet, pct.-point højere end i Danmark inden for fremstillingsvirksomhed, jf. tabel.. I perioden - er reallønnen i gennemsnit steget mere i Danmark end i udlandet. I perioden - er reallønnen i gennemsnit steget med knap ½ pct. i Danmark mod godt pct. i udlandet som helhed. I euroområdet steg reallønnen med knap ¼ pct. i. Den gennemsnitlige ændring i reallønnen i euroområdet i perioden - var godt ¾ pct.

11 Statistikudvalgets Statusrapport. Lønkonkurrenceevnen I steg de samlede medarbejderomkostninger med, pct. i Danmark og, pct. i udlandet, jf. tabel.. Lønkonkurrenceevnen målt ved forskellen i stigningen i medarbejderomkostningerne i Danmark og udlandet blev således forbedret med, pct.-point i, mens den i blev forbedret med godt ¾ pct.-point i. Stigningen i medarbejderomkostningerne inden for fremstillingsvirksomhed har imidlertid siden 99 generelt været højere i Danmark end i udlandet. Lønkonkurrenceevnen målt ved forskellen i stigningen i medarbejderomkostningerne i Danmark og udlandet er i perioden 99- blevet forringet med knap ¾ pct.-point i gennemsnit om året. Tabel. Lønudvikling og lønkonkurrenceevne, fremstillingsvirksomhed. Årlig stigning i pct. 9 Gnst. 9- Gnst. - Danmark Lønomkostning pr. time ),9,,,,,,,9,,, Enhedslønomkostning -,, -,,,, -, -,9 -,,, Realløn,,,9,9,9,9, -,,,, Udlandet Lønomkostning pr. time,9,,,,,,,,,, Lønkonkurrenceevne (forskel i lønstigning),,9,,,,, -,9 -,,, - Effektiv kronekurs, -,,,,,9 -, -, -,9 -,, Valutakurskorr. lønkonkurrenceevne -,9 -, -, -, -, -,9,,, -, -, Enhedslønomkostning -, -, -, -,, 9, -,,,,, Valutakurskorr. lønkonkurrenceevne (ULC) ) -, -,, -, -,,,, 9, -, -,9 Realløn,,,9,,,9 -,,,,, Eurområdet Lønomkostning pr. time,,,,,,,,,,, Lønkonkurrenceevne (forskel i lønomkostning),,,,,,, -,,,, - Kronekurs ift. euroområdet,,, -,, -,,, -,,, Valutakurskorr. lønkonkurrenceevne -, -, -, -,9 -, -, -,,, -,9 -, Enhedslønomkostning -, -, -, -,9,9, -, -,,,, Valutakurskorr. lønkonkurrenceevne (ULC) ) -, -, -, -, -,, -, -,,9 -, -, Realløn,,,,,, -,,,,,9 Anm.:Lønomkostninger pr. time er opgjort som samlede medarbejderomkostninger. For udlandets lønomkostninger anvendes tal fra BLS og Eurostat, jf. anm.. til figur.. Enhedslønomkostningerne for Danmark angiver lønsummen i fremstilling (defineret som industri) i forhold til bruttoværditilvæksten ifølge Danmarks Statistiks nationalregnskab. For udlandets enhedslønomkostninger anvendes tal fra OECD baseret på landenes nationalregnskaber. Sammenvejning er foretaget med vægtene i det effektive kronekursindeks. Reallønsstigningerne angiver stigningen i lønomkostninger pr. time deflateret med forbrugerprisindekset. Ved beregningen af udlandets og euroområdets reallønsstigninger er der først beregnet en sammenvejet forbrugerpris, hvorefter reallønsstigningen er beregnet. ) Stigningen i de samlede medarbejderomkostninger i fremstillingsvirksomhed som angivet i DA s International Lønstatistik. Det anvendte lønbegreb for Danmark er ikke fuldt sammenligneligt med udlandets. ) Den procentvise ændring i den valutakurskorrigerede lønkonkurrenceevne (ULC) over for hhv. udlandet og euroområdet er approksimeret ved den procentvise ændring i den effektive kronekurs tillagt den numeriske værdi af summen af den procentvise ændring i enhedslønomkostningerne for hhv. Danmark og udlandet/euroområdet. Denne beregnede procentvise ændring i et enkelt år afviger fra ændringen (i pct. point) i den akkumulerede lønkonkurrenceevne i figur. Kilde: DA s International Lønstatistik, Bureau of Labor Statistics (BLS), OECD, Eurostat, Reuters EcoWin, Danmarks Statistik og egne beregninger.

12 Statistikudvalgets Statusrapport Samtidig har den effektive kronekurs i gennemsnit bidraget til at forringe den valutakurskorrigerede lønkonkurrenceevne i perioden -9. Den effektive kronekurs er omvendt deprecieret i perioden - og har dermed trukket i retning af bedre lønkonkurrenceevne. Lønkonkurrenceevnen målt ved forskellen i stigningen i enhedslønomkostningerne og korrigeret for udviklingen i den effektive kronekurs er forbedret med 9½ pct. i. I ligger lønkonkurrenceevnen på samme niveau som i, men er fortsat under niveauet i Fra og frem til og med er lønkonkurrenceevnen i gennemsnit blevet forringet med knap ¾ pct. om året over for euroområdet og knap pct. over for udlandet. Det afspejler en betydelig forringelse frem til, herunder som følge af svag produktivitetsudvikling, og en forbedring i årene efter, jf. figur.. En del af forværringen af produktivitetsudviklingen over for udlandet frem til vurderes til dels at være konjunkturbetinget, ligesom forbedringen siden også overvejende afspejler en konjunkturmæssig genopretning. Figur. Udvikling i lønkonkurrenceevne (akkumuleret) siden (målt ved relative enhedslønomkostninger i fremstillingsvirksomhed) Lønudvikling og produktivitet (enhedslønomkostninger) Kronekurs Lønkonkurrenceevne korrigeret for kronekurs - Anm.: Udviklingen i lønkonkurrenceevnen er målt ved de relative enhedslønomkostninger i fremstillingsvirksomhed mellem Danmark og udlandet korrigeret for den effektive kronekurs. Enhedslønomkostningerne beregnes som forholdet mellem lønsum og real bruttoværditilvækst. Kilde: OECD, Eurostat, Danmarks Statistik, Reuters EcoWin og egne beregninger. Det bemærkes, at medarbejderomkostninger er baseret på lønstatistik, mens enhedslønomkostninger er baseret på nationalregnskabstal (forholdet mellem lønsum og bruttoværditilvækst). Anvendelsen af nationalregnskabstal indebærer, at den målte lønkonkurrenceevne kan revideres efterfølgende og i visse tilfælde betydeligt. Samlet set skal bevægelserne i den målte lønkonkurrenceevne navnlig år-til-år bevægelser således fortolkes med en vis forsigtighed. Disse forbehold ændrer imidlertid ikke ved, at der er klare indikationer for, at omkostningsniveauet i perioden - samlet set er vokset stærkere i Danmark end udlandet. Isoleret set har tabet af lønkonkurrenceevne kostet arbejdspladser i den private sektor. Udviklingen skal dog også ses i lyset af en samtidig forbedring af bytteforholdet, som har styrket

13 Statistikudvalgets Statusrapport den relative værdi af eksporten og købekraften i samfundet, samt en moderat inflation i gennemsnit. Samtidig har beskæftigelsen generelt været høj. Beskæftigelsen var særlig høj i forbindelse med den kraftige højkonjunktur fra til, men er siden faldet markant i forbindelse med den dybe, internationale økonomiske krise. Der har også været overskud på betalingsbalancen over perioden -. En del af overskuddet kan dog henføres til energiproduktionen i Nordsøen og en væsentlig forbedring af nettoformueindkomsten over for udlandet. Nationalregnskab Danmarks Statistik har offentliggjort foreløbige kvartalsvise nationalregnskabstal frem til og med. kvartal. Væksten i timeproduktiviteten (bruttoværditilvæksten pr. arbejdstime) er for de private byerhverv opgjort til ½ pct. i, jf. tabel.. Mandeproduktiviteten (bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget) i de private byerhverv steg med ¼ pct. i. I perioden - har den gennemsnitlige årlige stigning været henholdsvis ¼ pct. i timeproduktiviteten og pct. i mandeproduktiviteten inden for private byerhverv. Det afspejler blandt andet fald i produktiviteten i perioden -9. Det kvartalsvise nationalregnskab viste en årsstigning i mandeproduktiviteten i første halvår på gennemsnitligt knap ¼ pct. inden for private byerhverv. Timetal (og dermed timeproduktivitetstal) for. kvartal offentliggøres først med det reviderede nationalregnskab ultimo september. For opgørelsen af både produktivitet og enhedslønomkostninger gælder, at der bør tages forbehold for revisioner i de foreløbige nationalregnskaber. Opgørelsen har historisk været genstand for store revisioner og skal fortolkes med nogen forsigtighed. Tabel. Produktivitetsudviklingen, private byerhverv. 9 Gnst. - Timeproduktivitet,9,, -, -,,,9,, Mandeproduktivitet,, -, -, -,9,,,, Enhedslønomkostninger,,,9,, -, -,,, Anm.: Ændringen i time- og mandeproduktiviteten belyser udviklingen arbejdskraftproduktiviteten, angivet som værditilvæksten pr. time hhv. pr. beskæftiget. De private byerhverv svarer til den private sektor fratrukket søtransport, landbrug, energi samt boligbenyttelse. Kilde: Danmarks Statistik.. Prisudviklingen i Danmark Forbrugerprisinflationen var, pct. i august i år, hvilket er, pct.-point lavere end samme måned sidste år, jf. figur.. Stigningen i forbrugerprisindekset er den laveste i over år. Inflationen har været lav siden årsskiftet, hvilket skal ses på baggrund af en faldende fødevareinflation, som er blevet hjulpet på vej af afskaffelsen af fedtafgiften i januar samt halveringen af sodavandsafgiften i forbindelse med grænsehandelspakken i juli. Øvrige varer samt øvrige tjenester har imidlertid også bidraget til den beskedne prisudvikling. Nettoprisinflationen, som svarer til forbrugerprisinflationen fratrukket afgifter, var ½ pct. i

14 Statistikudvalgets Statusrapport august, og den ligger således højere end forbrugerprisinflationen for første gang siden ultimo 9. Engrosprisinflationen har siden årsskiftet været lav, tilmed negativ fra marts-maj. Dette kommer ovenpå en årrække, 9-, med ganske store prisstigninger. Den seneste udvikling skal bl.a. ses i relation til olieprisen, som, målt i danske kroner, er faldet lidt det seneste år. Engrosprisindekset er steget med ½ pct. fra juli til juli, jf. figur.. I Økonomisk Redegørelse, august er skønnet en forbrugerprisinflation på hhv., og, pct. i og. Figur. Inflation Figur. Engros- og råvareprisinflation samt den effektive kronekurs. Indeks (9M=) Forbrugerprisinflation Nettoprisinflation Råvareprisindeks Effektivt kronekursindek (h. akse) Engrosprisindekset Kilde: Danmarks Statistik Kilde: Danmarks Statistik og Nationalbanken Den effektive kronekurs har generelt været stigende det seneste år og er i alt apprecieret med pct., jf. figur.. En styrkelse af kronekursen medfører isoleret set, at prisen på varer fra udlandet falder i danske kroner. Styrkelsen af den effektive kronekurs skyldes hovedsageligt en styrkelse af euroen (og kronen) over for amerikanske dollar, japanske yen og britiske pund. Det seneste år har således modvirket noget af den depreciering, der er sket siden slutningen af 9.. Prisudviklingen i euroområdet Forbrugerprisinflationstakten i euroområdet lå på, pct. i august, jf. figur.. Inflationen i euroområdet er faldet betydeligt siden udgangen af, hvilket blandt andet skal ses i lyset af en afdæmpet udvikling i oliepriserne. Den danske forbrugerprisinflation har siden slutningen af ligget væsentligt under euroområdets. Det skyldes særligt en mere afdæmpet dansk vareinflation, hvilket blandt andet skal ses i lyset af afskaffelsen af fedtafgiften samt lavere afgifter på øl og sodavand. I august lå den danske forbrugerprisinflation (HICP), pct.-point lavere end inflationen for euroområdet. Ser man på inflationen ved konstante skatter og afgifter, ligger det danske niveau også betydeligt under euroområdets, jf. figur..

15 Statistikudvalgets Statusrapport Figur. Figur. Forbrugerprisinflation Inflation ved konstante skatter og afgifter Euroområdet Danmark Euroområdet Danmark Kilde: Eurostat Kilde: Eurostat

STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT 4. KVARTAL 2014

STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT. KVARTAL Statistikudvalgets Statusrapport. kvartal. Sammenfatning I kølvandet på finanskrisen og den efterfølgende lavkonjunktur har lønudviklingen på det private arbejdsmarked

Læs mere

S T A T I S T I K U D V A L G E T

S T A T I S T I K U D V A L G E T STATISTIKUDVALGET S T A T I S T I K U D V A L G E T S T A T U S R A P P O R T. kvartal . oktober. Sammenfatning Lønstigningstakten har været nogenlunde stabil omkring pct. det seneste års tid (fraregnet

Læs mere

1. Sammenfatning for statusrapporten, 4. kvartal 2017

1. Sammenfatning for statusrapporten, 4. kvartal 2017 Statistikudvalget Statusrapport,. kvartal . Sammenfatning for statusrapporten,. kvartal Lønstigningstakterne på det private arbejdsmarked har gennemgående været moderate i de senere år. Lønstigningstakten

Læs mere

STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT. KVARTAL STATISTIKUDVALGET STATUSRAPPORT. KVARTAL Statistikudvalgets Statusrapport. kvartal. Sammenfatning Lønstigningstakterne på det private arbejdsmarked har gennemgående

Læs mere

S T A T I S T I K U D V A L G E T

S T A T I S T I K U D V A L G E T STATISTIKUDVALGET S T A T I S T I K U D V A L G E T S T A T U S R A P P O R T. kvartal STATISTIKUDVALGET. Sammenfatning Lønstigningstakten i den private sektor har været aftagende gennem. Den gennemsnitlige

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Den 19. juni 2012 Ref. DLOE, CPD Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2012 Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,7 pct. i 1. kvartal 2012, og dermed

Læs mere

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang Lønudviklingen 4. kvartal 2016 6. marts 2017 Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang I 4. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er 0,1 pct.-point højere end

Læs mere

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 1. kvartal 2015 19. juni 2015 Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 1. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,8 pct. Funktionærernes løn

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2016 5. december 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 3. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point

Læs mere

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang Lønudviklingen 1. kvartal 2017 26. juni 2017 Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang I 1. kvartal 2017 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point lavere end

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2015 21. september 2015 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 2. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct. Funktionærernes

Læs mere

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen Lønudviklingen 3. kvartal 2014 December 2014 Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen I 3. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,7 pct. Funktionærernes løn steg

Læs mere

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang Lønudviklingen 2. kvartal 2017 11. september 2017 Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang I 2. kvartal 2017 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,4 pct., hvilket er 0,3 pct.-point højere

Læs mere

Lønstigninger lavere end i udlandet

Lønstigninger lavere end i udlandet Lønudviklingen 4. kvartal 2013 Marts 2014 Lønstigninger lavere end i udlandet Den årlige ændring i lønstigningstakten på hele DA-området var 1,6 pct. i 4. kvartal 2013. Funktionærernes lønstigningstakt

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2016 10. oktober 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 2. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er uændret

Læs mere

Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2013 Juli 2013 Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,8 pct. i 1. kvartal 2013, og dermed ligger den danske

Læs mere

Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet

Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2013 December 2013 Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,6 pct. i 3. kvartal 2013. Funktionærernes timefortjeneste

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 215 18. december 215 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 3. kvartal 215 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er en stigning

Læs mere

Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet

Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2014 Oktober 2014 Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet I 2. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,6 pct. Funktionærernes løn steg med 1,9 pct.,

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

Danmark i dyb jobkrise

Danmark i dyb jobkrise 6. november 2013 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Lone Hougaard Danmark i dyb jobkrise Hvis Danmarks beskæftigelse siden 1996 var vokset i samme tempo som Sveriges, ville der i dag være 330.000 flere i

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 NOTAT 15-0637 - POUL 09-12-2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 Stigende lønudvikling i kommuner, regioner og staten men uændret lønudvikling for

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 1. FEBRUAR 216 KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 21 UÆNDRET UDVIKLING I LØNOMKOSTNINGERNE PÅ DA-OMRÅDET Fra 4. kvartal 214 til 4. kvartal 21 steg lønomkostningerne inklusive lønreguleringer, er i pensionsbidrag,

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016

Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 NOTAT 15-0637 - POUL 09-06-2016 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Stigende lønudvikling 1. kvartal 2016 Stigende lønudvikling i alle sektorer. Reallønnen har det forholdsvis godt, idet

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

LønStatistik 2. kvartal 2009

LønStatistik 2. kvartal 2009 Statistik-Nyt. kvartal 9. november 9 LønStatistik. kvartal 9 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 79 København V Telefon: 9 Redaktion: Fini Beilin Stærkt aftagende lønudvikling - fra,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Nye tal viser stærkeste danske konkurrenceevne i mere end 10 år

Nye tal viser stærkeste danske konkurrenceevne i mere end 10 år Nye tal viser stærkeste danske konkurrenceevne i mere end 1 år Danmarks Statistik har lavet en større data- og metoderevision af det danske nationalregnskab. Sammenholdt med det gamle nationalregnskab

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 28. juni 2011 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 Danmarks Statistik 1 opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 2 for både den statslige, den

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Lønudviklingen 3. kvartal 2008

Lønudviklingen 3. kvartal 2008 08-0998 - Poul 28.11.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 3. kvartal 2008 Der er nu oplysninger om lønudviklingen for 3. kvartal 2008. I den private sektor steg lønnen

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Lønudviklingen 2. kvartal 2017

Lønudviklingen 2. kvartal 2017 Lønudviklingen. kvartal 7. august 7 Øget lønstigningstakt som følge af stigning i fritvalgsbidrag Fra. kvartal til. kvartal 7 er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med,

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 7. 7. februar 7 KonjunkturNyt Uge 7 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 2 / 2017 *** 31. maj 2017 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2012 *** 21. juni 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Udmøntningen fra reguleringsordningen

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 Danmarks Statistik (DS) opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 1 for både den statslige, den kommunale/regionale

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer.

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. 13-0542 - poul - 17.06.2014 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar) 2014

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Dansk eksport har klaret sig relativt godt

Dansk eksport har klaret sig relativt godt Dansk eksport har klaret sig relativt godt Tal fra OECD viser, at Danmarks eksport af varer sidste år steg med 16½ pct. Det var lidt mindre end i Sverige, men lidt mere end i både Tyskland og Finland.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Resumé af Økonomisk Redegørelse

Resumé af Økonomisk Redegørelse Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009

Læs mere