LUP FOR. Grundforløb 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUP FOR. Grundforløb 2"

Transkript

1 LUP FOR Grundforløb 2 Gældende for hold startet efter 1. august 2018

2 Indhold Det pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag på grundforløb 2 PAU...4 Studiestøtten...5 Uddannelsesvejleder...5 Personlig og faglig støtte...5 Afsluttende bedømmelse...5 Skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag...6 GF2 LUP...6 Varighed og læringsmiljø...6 Din arbejdstid...6 Organisering i temaer...6 Indhold i temaerne...7 Vidensmål:...7 Færdighedsmål:...7 Kompetencemål:...7 Tema Intro, Kulturforståelse, samarbejde og læring. (varighed 9 dage)...8 Vidensmål:...8 Færdighedsmål:...8 Kompetencemål:...8 Tema Identitet og udvikling (varighed 12 dage)...9 Vidensmål:...9 Færdighedsmål:...9 Kompetencemål:...9 Tema Krop og sundhed (varighed 21 dage) Vidensmål: Færdighedsmål: Kompetencemål: Tema Pædagogiske aktiviteter i praksis Varighed 29 dage Vidensmål: Færdighedsmål: Kompetencemål: Tema Den professionelle PA og samfundet (varighed 17 dage) Vidensmål:

3 Færdighedsmål: Kompetencemål: Tema Afsluttende projekttema (varighed 10 dage) Evaluering Læringsmiljø Fag og prøver Grundfag og valgfag Grundfag - Idræt F Faglige mål Grundfag Samfundsfag E Faglige mål Valgfag-Grundfag - Psykologi F Faglige mål Valgfag-Grundfag Dansk E/D Faglige mål: Valgfag: Tilrettelæggelse: Afsluttende bedømmelse

4 Det pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag på grundforløb 2 PAU Grundforløbets 2 er en praksisnær indledende del af den pædagogiske assistentuddannelse. Varigheden er 20 uger. Undervisningen består af 6 temaer, hvori følgende fag indgår: - Et uddannelsesspecifikt fag, 12 uger - Grundfag, 4 uger (psykologi, idræt og samfundsfag) - Valgfag, 4 uger (dansk og eller valgfag) Varighed Tema 1 1,8 uge Tema 2 2,4 uger Identitet og udvikling Tema 3 4,6 uge Tema 4 5,6 uger Tema 5 3,8 uger Tema 6 1,8 uger Temaer Intro periode. Kulturforståelse, samarbejde og læring Krop og sundhed Pædagogiske aktiviteter i praksis Den professionelle PA og samfundet og danskprøve Afsluttende projekttema Grundforløb 2 i alt 20 uger Grundfag 4 uger Uddannelsesspecifikt fag 12 uger Valgfag 4 uger Samfundsfag E 2 uger Afsluttes med standpunktskarakter Idræt F 2 uger Afsluttes med bedømmelsen bestået/ikke bestået Opfyldelse af de uddannelsesspecifikke krav for optagelse på hovedforløbet til den pædagogiske assistentuddannelse Virksomhedsforlagt undervisning Førstehjælp og brandbekæmpelse 45 min. motion/bevægelse i gennemsnit/dagen Afsluttes med grundforløbsprøve Dansk D 3 uger Afsluttes med prøve Psykologi F 1 uge Afsluttes med standpunktskarakter Øvrige valgfag for elever med godskrivning for dansk niveau D: Engelsk F/E/D Støttefag Bonusfag Med disse 6 temaer er elevernes evne til at koble teori og praksis i fokus, og der lægges vægt på at læringen foregår i et fællesskab, hvor eleverne kan udvikle deres kompetencer i forhold til samarbejde, kommunikation og refleksion. Innovative og medskabende læreprocesser er det bærende element i al undervisning. Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger. Den tilrettelægges helhedsorienteret og praksisrelateret med høj grad af variation i læringsaktiviteter og metoder. Det uddannelsesspecifikke fag giver faglige kompetencer, der retter sig mod det hovedforløb, eleven har valgt. Grundfagsundervisningen i idræt, psykologi og samfundsfag tilrettelægges i sammenhæng med den øvrige undervisning, så eleven opnår indsigt og færdigheder i grundfaget, men også dets faktiske anvendelse i andre fag og praksisområder på de erhvervsfaglige områder. Grundfagsundervisningen skal derfor i videst muligt omfang tilrettelægges i sammenhæng med det uddannelsesspecifikke fag. Valgfag og bonusfag (Valgfag jf. hovedbekendtgørelsens 32 stk. 1) giver mulighed for at vælge læringsaktiviteter, fag eller niveauer som medvirker til opfyldelse af overgangskravene, til udvikling af studiekompetence til bogligt stærke elever eller som støtte til elever med særlige behov. 4

5 Førstehjælp og brandbekæmpelse afvikles inden for rammerne af det uddannelsesspecifikke fag som et kursusforløb. Grundforløbsprøven er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag. Undervisningen i temaerne er projektorienteret og tilrettelægges praksisnært. Eleverne arbejder med opgaver, der kobler observationer fra praksis (evt. via virksomhedsforlagt undervisning) med teori og omvendt. Eleverne arbejder systematisk med refleksion og dokumentation, og opgaverne, der kobler teori og praksis, støtter eleverne i at lære i fællesskab og i at styrke deres faglige identitet. Undervisningsdifferentiering anvendes systematisk i forhold til de konkrete læringsmål, som underviseren opstiller for projekterne. Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar forståelse for fagets mål samt af egne udfordringer og egne handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde målene. Dette skal ske gennem individuel vejledning og feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i undervisningens aktiviteter. Desuden inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. Grundlaget for evalueringen er de faglige mål. Eleverne får personlig feedback på faglig progression, og der tages højde for elevernes forskellige forudsætninger samtidig med, at der foregår læring i fællesskab. Der anvendes varierede metoder og arbejdsformer som fx simulering, æstetiske læreprocesser og projektarbejde for at imødekomme eleverne forskellige behov og for at igangsætte læreprocesser og refleksion. Forskellige grader af selvstændighed eller støtte til opgaveløsningen samt variation i tiden hertil er ligeledes anvendt for at tilgodese en høj grad af undervisningsdifferentiering. It og sociale medier inddrages ligeledes i differentieringen af undervisningen. Motion og bevægelse indgår i undervisningen på flere måder. Der afsættes lektioner til længerevarende idrætsaktiviteter i perioder eller eleverne deltager i sportsbegivenheder lokalt. Den daglige dosis af aktivitet og bevægelse indgår som en naturlig del af undervisningen. Studiestøtten Alle elever bliver screenet og på baggrund af screening vurderes behov for støtte. Ved behov for støtte i forhold til læsning og skrivning kan studiestøtten hjælpe med individuel støtte som f.eks. IT-rygsæk og ekstra lektiehjælp. Studiestøtten deltager desuden som ekstra støtte i danskundervisningen og i forbindelse med projekter. Uddannelsesvejleder Alle elever kan få vejledning fra uddannelsesvejlederen om uddannelsesforløbet under uddannelsen eller om f.eks. længerevarende sygdom, orlov eller hjælp til at komme videre ved ønske om uddannelsesskift. Personlig og faglig støtte Der tilbydes forskellige muligheder for mentorordninger og elevstøtteordninger. Tilbuddene fremgår af skolens hjemmeside. Afsluttende bedømmelse Skolens afsluttende bedømmelse foretages, når de planlagte læringselementer er gennemført. Der afholdes prøve i grundfaget dansk D (valgfag). Øvrige grundfag standpunktsvurderes. Datoen for prøvens afholdelse meddeles eksaminanderne i elevplan. I henhold til BEK om grundfag kan danskprøven tidligst offentliggøres 21 kalenderdage (3 uger) før prøven afholdes. Grundforløbsprøven er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag, og skal dokumentere, at eleven opfylder kompetencemålene (overgangskravene) til hovedforløbet. Grundforløbsprøven skal bestås. Følgende fag bedømmes på grundforløbets 2. del: Fag Grundfag dansk D Bedømmelse 7-trins skalaen, prøve 5

6 Grundfag samfundsfag E Grundfag psykologi F Grundfag idræt F Førstehjælp Elementær brandbekæmpelse Det uddannelsesspecifikke fag Grundforløbsprøven 7-trins skalaen, standpunktsbedømmelse (ingen prøve) 7-trins skalaen, standpunktsbedømmelse (ingen prøve) Bestået/ikke bestået, standpunktsbedømmelse (ingen prøve) Dansk førstehjælpsråds førstehjælpsbevis Dokumentation for deltagelse 7-trins skalaen, standpunktsbedømmelse Bestået/ikke bestået Skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag Fremgår af skolens hjemmeside GF2 LUP Varighed og læringsmiljø Undervisningen varer i 20 uger og er opdelt i 6 temaer. Når undervisningen er afsluttet, skal du til en grundforløbsprøve, hvor du skal vise, at du har opnået de grundlæggende kompetencer (viden, færdigheder og kunnen) inden for det pædagogiske område. For at blive optaget på hovedforløbet til den pædagogiske assistentuddannelse, skal du bestå grundforløbsprøven. Du skal også bestå samfundsfag niveau E, psykologi niveau F, idræt niveau F og dansk niveau D, og du skal have bestået førstehjælpskursus og gennemført brandbekæmpelseskurset. Undervisningen er organiseret i temaer, hvor alle fagene indgår. Denne tilrettelæggelse af undervisningen skal støtte din indlæring på tværs af fag og understøtte din motivation og faglige nysgerrighed. Undervisningen på grundforløbet består af det uddannelsesspecifikke fag, nogle grundfag og valgfag. Det uddannelsesspecifikke fag har især til formål at styrke din personlige og faglige identitet og dine kompetencer inden for det pædagogiske fagområde. Din arbejdstid Du vil hver uge blive skemalagt med 34 lektioner (26 klokketimer), og dertil kommer fordybelse, forberedelse og hjemmearbejde. Din arbejdstid er i gennemsnit på 37 timer om ugen. Organisering i temaer GF2 er delt i 6 temaer. Der er mål tilknyttet de enkelte temaer. Ud over denne tilknytning er der fælles mål, som der arbejdes med i hele GF2 forløbet. Varighed Temaoverskrifter Tema 6 1,8 uger Afsluttende projekttema Uddannelsesspecifikke fag, antal dage Tema 1 1,8 uge Intro periode. Kulturforståelse, samarbejde og læring Tema 2 2,4 uger Identitet og udvikling Tema 3 4,6 uge Krop og sundhed Tema 4 5,6 uger Pædagogiske aktiviteter i praksis 9 dage 5 dage 8 dage 20 dage (10 dage) (inkl. VFU) Tema 5 3,8 uger Den professionelle PA og samfundet Samfundsfag 2 dage 2 dage 2 dage 4 dage 6 dage 9 dage 6

7 Psykologi 3 dage 2 dage Idræt 2 dage 4 dage 2 dage 2 dage Valgfag/dansk E-D Brand og 1. hjælp (3 dage) Grundfagsprøve Valgfag/dansk niveau E 5 dage Valgfag/dansk niveau D 5 dage Valgfag/dansk niveau D 5 dage Dansk prøve (2 dage) Indhold i temaerne I det følgende kapitel optræder alle temaerne gennem forløbet med beskrivelser og tilknyttede mål fra de uddannelsesspecifikke fag; vidensmål, færdighedsmål og kompetencemål. I alle temaer er der mål, der er fælles og gennemgående. De fælles uddannelsesspecifikke mål er: Vidensmål: 1) Metoder til dokumentation af eget arbejde. 3) Fagsprogets betydning og de mest almindelige fagudtryk inden for det pædagogiske område. 14) Hensigtsmæssig anvendelse af digitale og sociale medier i det pædagogiske arbejde, både som aktivitet og som redskab til faglig dialog og formidling. 24) Målgrupperelevante pædagogiske aktiviteter herunder fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter. 27) Selvevalueringsredskaber, herunder evaluering af egen læring. Færdighedsmål: 3) Metoder til at kommunikere og samarbejde med andre fagpersoner, børn, forældre, borgere og pårørende. 4) Metoder til at anvende konfliktnedtrappende kommunikation. 20) Metoder til at reflektere over egen praksis. 21) Demonstration af, hvordan man møder den pædagogiske målgruppe og pårørende på en etisk, empatisk og respektfuld måde. 22) Professionel ageren i et fagligt fællesskab. Kompetencemål: 1) dokumentere eget arbejde og varetage faglig formidling til den pædagogiske målgruppe samt til kollegaer og pårørende, 11) planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter under hensyn til den pædagogiske målgruppes sundhed og trivsel, 12) møde den pædagogiske målgruppe, pårørende og kollegaer på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge simple konflikter, og 13) udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring, med fokus på egne ressourcer og begrænsninger. 7

8 Tema 1 Intro, Kulturforståelse, samarbejde og læring. (varighed 9 dage) I dette tema skabes der rum for din refleksion over egen læring og udvikling, samtidig er der fokus på klassens samarbejde og klasserumskultur, dette skal understøtte din og dine klassekammeraters trivsel. Du vil i temaet arbejde med de forskellige målgrupper i det pædagogiske arbejde og dermed lære om forskellige metoder til at reflektere over praksis. Via øvelser hvor du og dine kammerater planlægger og gennemfører aktiviteter, vil du arbejde med kulturforståelse, samt lære om hvordan digitale og sociale medier kan bruges i det pædagogiske arbejde. Vidensmål: 3) Fagsprogets betydning og de mest almindelige fagudtryk inden for det pædagogiske område. 4) Kommunikationsteori, herunder viden om kommunikation i forhold til forskellige målgrupper. Færdighedsmål: 2) Metoder til aktiv lytning og til at kunne udvise empati i samarbejdet. 4) Metoder til at anvende konfliktnedtrappende kommunikation. Kompetencemål: 6) anvende digitale medier i simple pædagogiske situationer som redskab til faglig dialog og formidling, 8

9 Tema 2 Identitet og udvikling (varighed 12 dage) I dette tema arbejder du med forskellige udviklingspsykologiske teorier, som giver dig viden om menneskets psykiske udvikling, og hvordan det lille barn udvikles gennem samspil med andre. Du vil få viden om, hvordan du skal bruge dette i det pædagogiske arbejde, således at du kan planlægge og igangsætte aktiviteter og pædagogiske tiltag for forskellige målgrupper. I temaet indgår mindre opgaver, hvor du ud fra en given teori arbejder med en problemstilling og beskriver en aktivitet, hvor du har fokus på udvikling Vidensmål: 21) Udviklingspsykologiske perspektiver og retninger, der er relevante for pædagogisk arbejde med det lille barn. 26) Psykologiske og sociologiske processer, der omhandler individets samspil med andre. Færdighedsmål: 17) Identifikation af forskellige pædagogiske målgrupper, herunder beskrivelse af målgruppens forudsætninger for udvikling. Kompetencemål: Kompetencemålene er de fælles mål. 9

10 Tema 3 Krop og sundhed (varighed 21 dage) Du vil i dette tema opnå en bred viden om sundhed og de forskellige faktorer, som påvirker det enkelte menneskes sundhed. Temaet har en indbygget progression fra et fokus på egen sundhed til et fokus på andre. Du vil arbejde med egen sundhed bl.a. med fokus på dennes betydning for arbejdsmiljø og trivsel. Du vil lære om de vigtigste faktorer for et sundt liv og om hygiejne, ergonomi og velfærdsteknologiske hjælpemidler. Andre emner, som vil blive inddraget i dette tema: fysisk/ psykisk arbejdsmiljø, sundhedsfremme, rehabilitering, aktiviteter, hygiejne, sundhed og trivsel for forskellige målgrupper. I temaet indgår et kortere praktisk projekt, hvor du skal planlægge og gennemføre aktiviteter med en bestemt målgruppe. Vidensmål: 6) Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering, vejledning, guidning og motivationsarbejde. 7) Sikkerheds- og arbejdsmiljøorganisationen, herunder det psykiske arbejdsmiljø med fokus på trivsel og forebyggelse af vold. 8) Fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der påvirker hygiejnen, herunder temperatur og eksponentiel vækst. 9) Gældende ergonomiske principper ved jobudøvelsen. 13) Aktuel velfærdsteknologi og digitale medier, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde, under hensyntagen til målgruppen. 15) Faktorer der påvirker det enkelte menneskes sundhed. 16) Kost og motions betydning for fysisk og psykisk velvære. 17 Kostens sammensætning, herunder beregning af energibehov og forbrug, vitaminer og næringsstoffer. 18) Sundheds- og hygiejneopgaver på den pædagogiske arbejdsplads. 19) Sundhedsfremmende arbejde. 23) Aktuelle metoder i det pædagogiske arbejde inden for handicap- og psykiatriområdet, herunder kendskab til rehabilitering og faktorer der fremmer eller hæmmer menneskers motivation for egenomsorg. 25) Aktiviteters betydning for sundhed og trivsel. Færdighedsmål: 6) Redskaber til at udøve jobfunktionen under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler. 7) Demonstration af, hvordan man indretter arbejdsstedet og bruger sin krop efter gældende ergonomiske principper. 8) Metoder til forebyggelse af institutionsinfektioner. 9) Metoder til at forebygge psykisk og fysisk vold. 12) Brancherettet velfærdsteknologi og digitale medier til pædagogiske aktiviteter og elektronisk kommunikation. 13) Metoder til at understøtte fysisk og psykisk velvære gennem kost og motion. 14 Behandle statistiske informationer om kostens sammensætning og betydning for fysisk og psykisk velvære. 10

11 15) Identifikation af forhold omkring sundhed og påpegning af sundheds- og hygiejneopgaver på den pædagogiske arbejdsplads. 16) Redskaber i det sundhedsfremmende arbejde. 17) Identifikation af forskellige pædagogiske målgrupper, herunder beskrivelse af målgruppens forudsætninger for udvikling. 18) Demonstration af, hvordan man igangsætter rehabiliterende pædagogiske aktiviteter. 19) Metoder til at igangsætte aktiviteter med betydning for sundhed og trivsel for forskellige pædagogiske målgrupper. Kompetencemål: 3) udøve jobfunktionen under hensynstagen til de grundlæggende sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper og demonstrere afbrydelse af smitteveje i det pædagogiske arbejde, 7) medvirke i det sundhedsfremmende arbejde i relation til den pædagogiske målgruppe, 8) vejlede i valg af hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om, hvad kost og motion betyder for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv, 11

12 Tema 4 Pædagogiske aktiviteter i praksis Varighed 29 dage Formålet med temaet er, at du får viden om og begyndende færdigheder til at planlægge, igangsætte og gennemføre pædagogiske aktiviteter, samt lære om forskellige metoder til at reflektere over praksis.du skal selv prøve en bred vifte af pædagogiske aktiviteter (lege, værkstedsaktiviteter, musik, drama, udeliv), for at have kompetence til at agere som begyndende fagperson. Det er ideen, at temaet skal spille tæt sammen med den virksomhedsforlagte undervisning, samt de lovbestemte handle- og læreplaner. Du vil også arbejde med didaktik og inklusion. Vidensmål: 2) Målgruppe-tilpasset faglig formidling, herunder til kolleger og pårørende. 5) Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. 6) Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering, vejledning, guidning og motivationsarbejde. 13) Aktuel velfærdsteknologi og digitale medier, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde, under hensyntagen til målgruppen. 20) Inklusionsbegrebet i det pædagogiske arbejde. 22) Undervisning, didaktik og inklusion i grundskolen. Færdighedsmål: 1) Metoder til dokumentation og faglig formidling i skrift og i tale, under hensynstagen til modtagerens forudsætninger. 5) Forklaring af betydningen af at videregive observationer og udførte opgaver til relevante samarbejdspartnere. 10) Forklaring af egen faglig og professionel rolle i samarbejdet med andre. 11) Forklaring af det faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde inden for det pædagogiske område. 12) Brancherettet velfærdsteknologi og digitale medier til pædagogiske aktiviteter og elektronisk kommunikation. 17) Identifikation af forskellige pædagogiske målgrupper, herunder beskrivelse af målgruppens forudsætninger for udvikling. 19) Metoder til at igangsætte aktiviteter med betydning for sundhed og trivsel for forskellige pædagogiske målgrupper. Kompetencemål: 5) planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter, der gør brug af velfærdsteknologi, digitale og sociale medier, 9) planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter målrettet forskellige pædagogiske målgrupper, 10) indgå i det pædagogiske arbejde med inklusion under hensyntagen til den pædagogiske målgruppes forudsætninger for udvikling, 12

13 Tema 5 Den professionelle PA og samfundet (varighed 17 dage) I dette team opnår du forståelse for den pædagogiske sektor og de samfundsmæssige normer og krav som omgiver den. Du skal opnå en begyndende forståelse for din professionelle rolle, ved blandt andet at lære om demokratiet, og hvordan man selv bliver en aktiv deltager i det. Du lærer også om pligter og rettigheder som ansat. I temaet opnår du kendskab til metoder til konflikt- og voldsforebyggelse. Du arbejder også med didaktik og inklusion. Vidensmål: 2) Målgruppe-tilpasset faglig formidling, herunder til kolleger og pårørende. 10) Relevant lovgivning, der vedrører samarbejdsflader på det pædagogiske arbejdsmarked, særligt i forhold til forskellige målgrupper i det pædagogiske arbejde. 11) Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold, herunder tavshedspligt. 12) Den pædagogiske sektors opbygning, faggruppens placering og det tværfaglige samarbejde. 13) Aktuel velfærdsteknologi og digitale medier, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde, under hensyntagen til målgruppen. Færdighedsmål: 5) Forklaring af betydningen af at videregive observationer og udførte opgaver til relevante samarbejdspartnere. 11) Forklaring af det faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde inden for det pædagogiske område. 12) Brancherettet velfærdsteknologi og digitale medier til pædagogiske aktiviteter og elektronisk kommunikation. Kompetencemål: 2) anvende faglig kommunikation i skrift og i tale med samarbejdspartnere, børn, forældre, borgere og pårørende, 4) deltage i det professionelle samarbejde på tværs af faggrupper og forstå betydningen af at arbejde inden for relevant lovgivning, der vedrører samarbejdsflader på det pædagogiske arbejdsmarked i forhold til forskellige pædagogiske målgrupper, 13

14 Tema 6 Afsluttende projekttema (varighed 10 dage) I det afsluttende tema skal du til afsluttende prøver. Du skal til én grundfagseksamen i enten dansk D-niveau, eller engelsk F eller E niveau (hvis du har haft det som valgfag). Et af grundfagene udtrækkes til prøve. Derudover skal du til afsluttende grundforløbsprøve i de uddannelsesspecifikke fag, prøven tilrettelægges så du kan demonstrere viden, færdigheder og kunnen gennem problemløsende og praktisk handlingsorienteret arbejde med en case. Prøven foregår i grupper eller enkeltvis, og prøven er mundtlig. Prøven tager udgangspunkt i kompetencemålene for det uddannelsesspecifikke fag målrettet den pædagogiske assistentuddannelse Evaluering Hvert af de 6 temaer skal sikre, at du tilegner dig de nødvendige pædagogiske kompetencer, og derfor vil undervisningen indeholde konkrete læringsmål for hver dag eller for hvert emne, så du ved, hvad du skal lære, og hvorfor du skal lære det. Underviserne vil tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i disse læringsmål, og give dig vejledning og vurdere dig i forhold til disse læringsmål, så du hele tiden udvikler dig fagligt og personligt, og så du ved hvilke opgaver, du især skal arbejde med, så du bliver så dygtig som muligt. Læringsmiljø Du og dine klassekammerater har forskellige erfaringer og viden. Differentiering i undervisningen og dine valgfag giver mulighed for udvikling af studiekompetence, så du evt. senere kan gennemføre et talentspor på pædagogisk assistent uddannelsen. Differentiering giver også mulighed for at få læsevejledning og støtte, hvis du har særlige behov. Forskellige måder at tilrettelægge undervisningen på tager hensyn til det faglige niveau, din læringsstil og dine forudsætninger. Der er tilknyttet faste kontaktlærere til hvert hold, og du får fra starten tildelt en kontaktlærer, som vil følge dig og støtte dig, både fagligt og personligt, gennem dit grundforløb. Kontaktlærere arbejder bl.a. med fællesskab, relationer og trivsel blandt eleverne. Holdets kontaktlærerne er også dine undervisere på grundforløbet, og de sikrer, at der er sammenhæng og progression i forløbet. Din kontaktlærer giver dig løbende faglig og personlig feedback. Undervisningen tilrettelægges, så der er koblinger til praksis via studiebesøg eller den tilrettelægges som undervisningsforløb, der veksler mellem praksiseksempler og teori. Du skal arbejde med at reflektere over praksis, med at koble teori og praksis, og med at forklare praksis med teori og afprøve teori i praksis. 14

15 Fag og prøver Disse fag og prøver bedømmes og skal bestås på grundforløb 2 PAU: Fag Grundfag dansk D Grundfag samfundsfag E Grundfag psykologi F Grundfag idræt F Førstehjælp Elementær brandbekæmpelse Det uddannelsesspecifikke fag Grundforløbsprøven Bedømmelse 7-trins skalaen, prøve 7-trins skalaen, standpunktsbedømmelse (ingen prøve) 7-trins skalaen, standpunktsbedømmelse (ingen prøve) Bestået/ikke bestået, standpunktsbedømmelse (ingen prøve) Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsbevis Dokumentation for deltagelse 7-trins skalaen, standpunktsbedømmelse Bestået/ikke bestået Grundfag og valgfag Grundfag - Idræt F Du skal arbejde med din egen sundhed og være fysisk aktiv, og du skal lære, hvorledes du motiverer andre til at være fysisk aktive. Du skal blive bevidst om, hvorledes trivsel og fysisk aktivitet påvirker hinanden, og hvorledes man forebygger arbejdsskader. Faglige mål Niveau F 1. Referere til grundlæggende principper for træning 2. Deltage i forskellige former for idræt og bevægelsesaktiviteter, herunder medvirke i træningsprogrammer og enkle fysiologiske test 3. Handle bevidst i forhold til de konkrete fysiske aktiviteters betydning for egen sundhed og grundlæggende kropsbevidsthed 4. Anvende grundlæggende principper for at styrke sin fysiske form 5. Referere til, hvordan man kan forebygge skader ved arbejde eller træning 6. Medvirke til, at man enten i sin fritid eller på arbejdspladsen, kan forebygge fysiske skader 7. Arbejde målrettet med at forebygge skader, ved arbejde eller træning Grundfag Samfundsfag E Du arbejder med at øge din viden om samfundets sociale, økonomiske og politiske forhold. Faget skal bl.a. bidrage til, at du kan deltage som aktiv, ansvarlig og handlekraftig samfundsborger i et demokratisk samfund i en internationaliseret og foranderlig verden. Faglige mål Niveau E 1. Formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter og være bevidst om andres holdninger og argumenter, 2. bearbejde og diskutere enkle eksempler på samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem samfundets økonomi og virksomhedernes nationale og internationale udvikling, 15

16 3. bearbejde og diskutere enkle eksempler på den voksende internationaliserings betydning for Danmark, herunder inddrage EU-samarbejdet, den internationale arbejdsdeling samt internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbejdere, 4. redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i et internationalt perspektiv, og 5. søge viden om samfundsmæssige forhold i forskellige medier, samt bearbejde og formidle denne information på et grundlæggende niveau Valgfag-Grundfag - Psykologi F Du arbejder med grundlæggende teorier om udviklingspsykologi og socialpsykologi. Eksempler fra det pædagogiske arbejde inddrages. Faglige mål 1. Kan iagttage basale psykologiske forhold og under vejledning identificere begreber og tanke-gange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i, 2. kan navngive og referere til elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse eller erhverv, 3. er bevidst om kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning, med udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans, 4. kan registrere og under vejledning foretage simple analyser af sproglige og ikke-sproglige ud-tryks- og adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler og 5. er bevidst om kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn, social og kulturel baggrund, herunder situations- og rollebestemt kommunikation i kendte situationer. Valgfag-Grundfag Dansk E/D Du arbejder med at styrke dine mundtlige og skriftlige færdigheder, og du opnår kendskab til erhvervsfaglige kommunikations- og dokumentationsmetoder. Faglige mål: De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: 1. Kommunikation 2. Læsning 3. Fortolkning 4. Fremstilling Link bek. Grundfag dansk: Valgfag: Faget er uden niveau: Elever, som har godskrivning for fag med overgangskrav; Dansk, psykologi, idræt og samfundsfag, bliver tilbudt valgfag. Valgfagene foregår i Læringslab. Tilrettelæggelse: Faget tilrettelægges og planlægges, således at du får indblik i, og fordyber dig i særlige områder, der relaterer sig til den pædagogiske assistent uddannelse. 16

17 Afsluttende bedømmelse Valgfaget er uden niveau og vurderes med bedømmelsen; gennemført ikke gennemført. Uden niveau Der afholdes ikke afsluttende prøve. 17

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem Vidensmål: Grundforløb 2 Færdighedsmål: Kompetencemål: 2.1.1 Metoder 2.1.27.: til dokumentation Metoder 2.1.48.: til dokumentation dokumentere af eget arbejde eget og faglig arbejde formidling og varetage

Læs mere

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe.

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. Læringsaktiviteter på GF 2 PAU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. 6 Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 Indhold: 1. Fagets formål og profil... 3 1.1 Fagets formål...

Læs mere

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 2 EUX

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 2 EUX Tillæg til LUP FOR Grundforløb 2 EUX Gældende for hold startet efter 1. august 2018 EUX Velfærd Grundforløb 2 Dette er et tillæg til de lokale undervisningsplaner. Her beskrives EUX Velfærd GF2 på SOSU

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE: VEJLEDENDE UDDANNELSESTID... 3 FAGETS

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag, idræt og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 21 af 63 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Grundforløb 2 (GF2) Tema 0: Intro til GF2 Velkomst Godskrivning/bibliotek Elevplan Personlig uddannelsesplan

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 Overgangsordning... 4 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Beskrivelse

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve GF2 PA. Elev

Prøvevejledning for afsluttende prøve GF2 PA. Elev Prøvevejledning for afsluttende prøve GF2 PA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der, ud fra temaer og emner fra undervisningen på Grundforløbet, tager udgangspunkt

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 1196 af 28/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/09049-2 Senere

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og sundhedsuddannelserne Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 1 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 1. Fagets formål

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2016 Sidst redigeret maj 2016

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2016 Sidst redigeret maj 2016 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2016 Sidst redigeret maj 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning...

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Forslag til fælles standard for grundforløbsprøven. Tre kriterier som afsæt for udvikling af en fælles standard

Forslag til fælles standard for grundforløbsprøven. Tre kriterier som afsæt for udvikling af en fælles standard Forslag til fælles standard for grundforløbsprøven I medfør af Hovedbekendtgørelsen, BEK nr. 367 af 19/04/2016, og efter aftale med det faglige udvalg PASS har Danske SOSU-skoler på vegne af skoler, der

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk og samfundsfag) Gældende for elever med opstart 1. august 2016

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk og psykologi) Gældende for elever med opstart 1. august 2016

Læs mere

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP en for den pædagogiske assistentuddannelse er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning af temaerne henvises

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 PAU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk og samfundsfag) Gældende for elever med opstart 1. august 2016

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU Januar 2019

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU Januar 2019 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU Januar 2019 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Optagelseskriterier og procedurer for optagelse...

Læs mere

August 2015 LUP GF 2 PAU. Lokal uddannelsesplan

August 2015 LUP GF 2 PAU. Lokal uddannelsesplan August 2015 LUP GF 2 PAU Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan for grundforløbet rettet mod Den pædagogiske assistent... 2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag... 3 Optag, kompetencevurdering

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 1638 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse, inklusive Grundforløb 2

Lokal undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse, inklusive Grundforløb 2 Lokal undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse, inklusive Grundforløb 2 Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. januar 2016 1 Indledende bemærkning Uddannelsen

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Gældende fra august 2017 LUP GF 2 PAU. Lokal uddannelsesplan

Gældende fra august 2017 LUP GF 2 PAU. Lokal uddannelsesplan Gældende fra august 2017 LUP GF 2 PAU Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan for grundforløbet rettet mod Den pædagogiske assistent... 2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag... 3 Optag,

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 Tema 1: Så går vi i gang... 4 Tema 2: Bliv

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 2 - pædagogisk assistentuddannelse Revideret maj 2017

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 2 - pædagogisk assistentuddannelse Revideret maj 2017 Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Rev. februar 2018 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Fagrækken for EUX velfærd GF 2 mod social- og sundhedsassistenten er jf. BEK nr. 616 af 31/05/2016:

Fagrækken for EUX velfærd GF 2 mod social- og sundhedsassistenten er jf. BEK nr. 616 af 31/05/2016: EUX Velfærd GF2 mod sosu-assistentuddannelsen Social- og sundhedsassistentens kompetenceområde er jf. BEK nr. 616 af 31/05/2017: Professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet pædagogisk assistentuddannelse 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. på GF2 SSA. Elev

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. på GF2 SSA. Elev rev september 2019 /AHI Prøvevejledning for grundforløbsprøven på GF2 SSA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra undervisningen på Grundforløbet Formål:

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU og GF2 PAU EUX Januar 2017 Sidst redigeret maj 2017

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU og GF2 PAU EUX Januar 2017 Sidst redigeret maj 2017 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU og GF2 PAU EUX Januar 2017 Sidst redigeret maj 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Optagelseskriterier

Læs mere

Læreplan Identitet og medborgerskab

Læreplan Identitet og medborgerskab Læreplan Identitet og medborgerskab 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Identitet og medborgerskab er et dannelsesfag. Faget giver eleverne kompetencer til selvstændigt, at kunne medvirke som aktive medborgere

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Version dec. 2015 Grundforløb 2 - pædagogisk assistent 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundforløb 2 2 1.1 Formål med grundforløb 2 3 1.2 Overgangskrav til hovedforløbet PA 3 2. Didaktiske

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for hold med start efter 1. august 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Kompetencemål...

Læs mere

Fagbilag Omsorg og Sundhed

Fagbilag Omsorg og Sundhed Fagbilag Omsorg og Sundhed 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, der relaterer til omsorg, sundhed og pædagogik. Der arbejdes med omsorgs-

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU og GF2 PAU EUX Januar 2017 Redigeret november 2017

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU og GF2 PAU EUX Januar 2017 Redigeret november 2017 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU og GF2 PAU EUX Januar 2017 Redigeret november 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Optagelseskriterier

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Social- og Sundhedsuddannelsen GF 2 SOSU

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Social- og Sundhedsuddannelsen GF 2 SOSU Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Social- og Sundhedsuddannelsen GF 2 SOSU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Beskrivelse af

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende prøve på grundforløbet

Bedømmelsesplan for den afsluttende prøve på grundforløbet Bedømmelsesplan for den afsluttende prøve på grundforløbet Eksaminationsgrundlag: Ved den afsluttende prøve på grundforløbet, tages der udgangspunkt i elevens problemstilling med tilhørende faglige fokusområder

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for hold med start efter 1. august 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Kompetencemål:...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 PAU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Obligatorisk grundforløb PA retning

Obligatorisk grundforløb PA retning Lokal undervisningsplan læringsaktivitetsniveau Grundforløb Obligatorisk grundforløb PA retning Elevrettet beskrivelse: Det obligatoriske grundforløb med retning mod Pædagogisk Assistent uddannelsen er

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for psykologi og samfundsfag) Gældende for elever med opstart 1. august

Læs mere

Prøvevejledning for uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev

Prøvevejledning for uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev Prøvevejledning for uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra undervisningen på

Læs mere

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 Tema 1: Så går vi i gang... 4 Tema 2: Bliv

Læs mere

LUP. Lokal undervisningsplan. Pædagogisk Assistent uddannelsen Grundforløbets 2. del. Januar 2016

LUP. Lokal undervisningsplan. Pædagogisk Assistent uddannelsen Grundforløbets 2. del. Januar 2016 Januar 2016 LUP Lokal undervisningsplan Pædagogisk Assistent uddannelsen Grundforløbets 2. del S o c i a l - o g S u n d h e d s s k o l e n i S i l k e b o r g Lokal Undervisningsplan for Grundforløbets

Læs mere

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 Tema 1: Så går vi i gang... 4 Tema 2: Bliv

Læs mere

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2019 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 Tema 1: Så går vi i gang... 4 Tema 2: Bliv

Læs mere

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2019 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 Tema 1: Så går vi i gang... 4 Tema 2: Bliv

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del SOSU Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Grundforløb 2 og Hovedforløb Ikrafttrædelse August 2015 Udgave: Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

De nye grundforløb. Side 1. Side 2

De nye grundforløb. Side 1. Side 2 De nye grundforløb Side 1 Side 2 Undervisningens tilrettelæggelse Fokus på elevernes eksperimenterende og reflekterende praksis bl.a. for at understøtte elevens faglige nysgerrighed og motivation for læring

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Grundforløb 2 PAU består af fem temaer af fire ugers varighed. Temaerne er tilrettelagt som helhedsorienterede læringsaktiviteter

Grundforløb 2 PAU består af fem temaer af fire ugers varighed. Temaerne er tilrettelagt som helhedsorienterede læringsaktiviteter Grundforløb 2 PAU Grundforløb 2 PAU består af fem temaer af fire ugers varighed. Temaerne er tilrettelagt som helhedsorienterede læringsaktiviteter Tema 1: Intro Tema 2: Udvikling/aldring, funktionsnedsættelse

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev

Prøvevejledning for afsluttende prøve. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev Prøvevejledning for afsluttende prøve Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra undervisningen på Grundforløbet,

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse Valgfri uddannelsesspecifikke fag Pædagogisk assistentuddannelse 1 Indholdsfortegnelse: Naturen som pædagogisk læringsrum 3 Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer 5 Understøttende undervisning 7 Det

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Skabelon for læreplan

Skabelon for læreplan Kompetencer Færdigheder Viden Skabelon for læreplan 1. Identitet og formål 1.1 Identitet 1.2 Formål 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål Undervisningen på introducerende niveau tilrettelægges

Læs mere

Afsluttende prøve. Grundforløbet

Afsluttende prøve. Grundforløbet Afsluttende prøve Grundforløbet Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 I forbindelse med grundforløbets afslutning afholdes en prøve, som har til formål at give

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Lokal undervisningsplan, GF2-SOSU, SOSU Østjylland

Lokal undervisningsplan, GF2-SOSU, SOSU Østjylland Lokal undervisningsplan, GF2-SOSU, SOSU Østjylland Erhvervsfagligt hovedområde; Omsorg, Sundhed og Pædagogik Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelserne Gældende fra september 2018 1 Indhold Indledning...

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Avanceret)... 4 Bedømmelseskriterier

Læs mere