Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att."

Transkript

1 Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland Att. W I L D E R S P L A D S 8 K K Ø BENHAVN K T E L E F O N D I R E K T E N I N H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K D O K. N R. 1 7 / H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M S T Ø T T E T I L P E R S O N E R M E D H A N D I C A P 1 1. A U G U S T Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen har ved af 16. juni 2017 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til et udkast til forslag til Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap (EM 2017/xxx). SAMMENFATNING Det fremgår af udkastets bemærkninger til lovforslaget, at FN s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap (handicapkonventionen) danner grundlag for udkastet til lovforslag. Instituttet ser meget positivt på lovforslaget, der skal tjene til at beskytte og hjælpe personer med handicap. Instituttet ser frem til, at der med loven vil ske en styrkelse af personer med handicaps retssikkerhed med en klar ansvars- og opgavefordeling. Instituttet har noteret sig, at lovforslaget på en række områder minder om den danske lov om social service (serviceloven), senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 369 af 18. april Instituttet har en række bemærkninger og anbefalinger til udkastet. Bemærkningerne omhandler: Handicapkonventionens formål og handicapbegreb Lovevaluering Adskillelse af bolig og støtte Afinstitutionalisering Samtykke og støttet beslutningstagning Aldersgrænser og ikke-diskrimination Magtanvendelse på sikrede døgntilbud Det landsdækkende handicapcenter Generelle bemærkninger til lovforslagets udformning.

2 HANDICAPKONVENTIONEN S FORMÅL OG HANDICAPBEGREB Institut for Menneskerettigheder finder det særdeles positivt, at Naalakkersuisut ved udarbejdelsen af lovforslaget har valgt at tage udgangspunkt i FN s Handicapkonvention. Det er instituttets opfattelse, at Inatsisartutloven vil fremme implementeringen af handicapkonventionen i Grønland. FN s Handicapkonvention fastsætter juridisk bindende forpligtelser for de deltagende stater. Konventionen er ikke som anført i de almindelige bemærkningers pkt. 1.1 en hensigtserklæring. Handicapkonventionens grundlæggende formål er at fremme, beskytte og sikre, at personer med handicap kan nyde menneskerettigheder og frihedsrettigheder på lige vilkår med andre. Helt centralt i forhold til virkeliggørelse af dette formål står det handicapbegreb, som konventionen bygger på det såkaldte samfundsrelaterede handicapbegreb, der beskriver et handicap som resultatet af mødet mellem en funktionsnedsættelse og barrierer i samfundet. Heroverfor står det medicinske handicapbegreb, der alene fokuserer på funktionsnedsættelsen som årsagen til, at en person med handicap ikke kan deltage i samfundslivet. Med det samfundsrelaterede handicapbegreb flyttes fokus dermed fra individet til samfundets indretning. Handicapkonventionen forudsætter således en udvikling væk fra individuelle kompensationsordninger og frem mod afskaffelse af samfundsskabte barrierer. Institut for Menneskerettigheders finder det positivt, at definitionen på begrebet handicap i forslaget til Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap er sammenfaldende med handicapkonventionens handicapbegreb, jf. lovforslagets 6, stk. 2. Instituttet finder det samtidig væsentligt, at handicapkonventionens handicapbegreb sammenholdt med konventionens grundlæggende formål afspejles i lovforslaget øvrige bestemmelser samt i lovbemærkningerne. Ved implementeringen af handicapkonventionen er det således centralt, at tankesættet bag konventionen udmønter sig i sproget. Af lovforslaget 4 fremgår, at formålet med Inatsisartutloven blandt andet er at sikre den enkelte en tilværelse så nær det normale som muligt. Instituttet skal i den forbindelse bemærke, at brugen af udtrykket det normale kan virke stigmatiserende over for personer med handicap, idet udtrykket ikke anerkender forskelligheden og mangfoldigheden i samfundet såvel hos personer med handicap som hos andre personer. Instituttet anbefaler, at formålsbestemmelsen i lovforslagets 4 ændres, således at det i stedet kommer til at fremgå, at formålet med Inatsisartutloven er at sikre personer med handicap lige 2/8

3 muligheder i samfundet og imødegå diskrimination på grund af handicap. EVALUERING Henset til, at der med udkastet til Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap er tale om helt ny lovgivning på handicapområdet, som står centralt i forhold til handicapkonventionen implementering i Grønland, er det instituttets opfattelse, at Naalakkersuisut bør følge gennemførelsen af loven nøje. Det bør endvidere overvejes, hvordan en evaluering af loven kan bidrage til opfyldelsen af handicapkonventionens artikel 31, der forpligter deltagerstaterne til at indsamle statistik og data med henblik på at skabe et overblik over forholdene for personer for handicap i den enkelte stat. Et sådant overblik kan være nødvendigt for at vide, om der sker en positiv eller negativ udvikling inden for de enkelte rettighedsområder og dermed, hvor der skal sættes ind for at sikre, at handicapkonventionen overholdes. Forpligtelsen til at indsamle data og statistik har således karakter af et redskab til implementering af konventionen. Instituttet anbefaler, at der i lovforslaget indsættes en bestemmelse om, at loven efter et vist antal år skal evalueres med henblik på en eventuel revision. FRIT VALG AF BOLIG O G ADSKILLELSE AF BOL IG OG YDELSE FN s Handicapkonvention artikel 19(a) fastslår en pligt for deltagerstaterne til at sikre, at personer med handicap har mulighed for at vælge deres bopæl, boform, samt hvor og med hvem de vil bo. Endvidere følger det af handicapkonventionen artikel 19(b), at der skal ydes en individbaseret støtte, som muliggør inklusion i samfundet. Hermed menes ikke blot støtte til at bo i eget hjem, men en støtte, der med afsat i præferencerne hos den enkelte person med handicap muliggør, at den pågældende er i stand til at leve det liv, han eller hun i øvrigt ønsker. Det er ikke i overensstemmelse med retten til individbasseret støtte at lave en kobling mellem adgangen til støtte og bestemte boformer. Deltagerstaterne må således ikke lade bolig og boform blive afgjort af, hvilken hjælp den enkelte person med handicap har behov for. Derimod skal der foretages en vurdering af den enkelte persons individuelle behov for støtte uanset hvordan han eller hun bor. Endelig følger det af konventionens artikel 19(c), at samfundets generelle tilbud og faciliteter skal være tilgængelige for personer med handicap for at sikre inklusion og forankre retten til et selvstændigt og uafhængigt liv. 3/8

4 Instituttet finder det positivt, at forslaget til Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap i høj grad afspejler en intention om at fremme selvbestemmelse samt deltagelse og inklusion i samfundet. Instituttet bemærker dog, at der ikke med lovforslaget er sket en fuldstændig adskillelse mellem bolig og støtte. I henhold til lovforslagets kapitel 9 om botilbud, skal der oprettes og drives forskellige typer bo- og døgntilbud, som adskiller sig fra hinanden ved hvilken grad af støtte, beboerne har adgang til. De foreslåede bestemmelser i 43 ff. i lovforslagets kapitel 7 om særlig støtte fastlægger, at kommunalbestyrelsen under visse betingelser skal tilbyde en person med handicap en bestemt type bolig alt afhængigt af, hvilket støttebehov den pågældende har. Et sådant system, hvor det er behovet for støtte hos den enkelte, der er bestemmende for, hvilken bolig og boform man får tilbudt, er ikke en fuldstændig opfyldelse af retten til at vælge sin egen bolig, og hvem man vil bo sammen med, jf. handicapkonventionens artikel 19. Instituttet finder det endvidere positivt, at et grundlæggende formål med lovforslaget er at sikre, at personer med handicap, der kan og ønsker at forblive i eget hjem, skal have mulighed herfor, jf. de almindelige bemærkninger punkt 3.3 og lovforslagets 5. Instituttet finder det imidlertid upræcist, at det af bemærkningerne til lovforslagets 5, stk. 1, fremgår, at bestemmelsens er udtryk for et nærhedsprincip. Der er ikke tale om et princip, men om en grundlæggende rettighed omfattet af handicapkonventionens artikel 19, der indeholder en beskyttelse af personer med handicaps ret til at vælge bolig på lige fod med andre, herunder til at vælge at blive boende i sit hidtidige hjem. Instituttet anbefaler, at det skrives ind i bemærkningerne til lovforslaget, at retten til at frit valg af bolig på lige fod med andre er en grundlæggende menneskerettighed for personer med handicap. AFINSTITUTIONALISERING En grundlæggende tanke bag handicapkonventionens artikel 19 er at forhindre isolation og tab af kontrol over eget liv på grund af utilgængelige omgivelser og manglende støtte. Opfyldelse af de rettigheder og forpligtelser, der er indeholdt i handicapkonventionens artikel 19 er ikke foreneligt med institutionalisering af personer med handicap. FN s Handicapkomité har da også gentagne gange udtalt, at institutionalisering er i strid med artikel 19, og at deltagerstaterne er forpligtede til at tilbyde alternativer til at bo i en institution. Derfor vil det også være i strid med konventionen, hvis offentlige myndigheder bygger eller yder støtte til bygning af nye institutioner for personer med handicap eller renoverer gamle institutioner. 4/8

5 Institut for Menneskerettigheder finder det positivt, at man med forslaget til Inatsisartutlov har valgt at gå bort fra begrebet institution på handicapområdet med henvisning til, at det synes bedst overensstemmende med FN s Handicapkonvention. Afinstitutionalisering indebærer imidlertid meget mere end formel afskaffelse af institutionsbegrebet. Det er ikke selve betegnelse for botilbuddet, der afgør, hvorvidt en boform har karakter af en institution, men derimod indholdet af tilbuddet, herunder blandt andet de fysiske rammer og beboernes mulighed for selvbestemmelse i hverdagen. Den blotte ophævelse af institutionsbegrebet forhindrer således ikke, at nogle personer med handicap fortsat kommer til at leve i institutionslignende boformer, som giver begrænsede muligheder for at leve et selvstændigt liv og være inkluderet i samfundet. Derfor er det vigtigt at gøre op med tidligere tiders institutionstænkning såvel i lovgivningen som i praksis. Instituttet anbefaler, at det i lovforslaget sikres, at de forskellige botilbud efter lovforslagets kapitel 9 bliver indrettet således, at de så vidt muligt ikke har institutionslignede karakter. Instituttet anbefaler, at det i bemærkningerne til lovforslaget tilføjes, at hvor Naalakkersuisut er pålagt at fastsætte nærmere regler for botilbud, jf. 53, stk. 5, 54, stk. 5, 58, stk. 2 og 59, stk. 2, skal det igennem disse regler imødegås, at der oprettes og drives institutionslignende botilbud. STØTTET BESLUTNINGST AGNING OG PERSONER UNDER VÆRGEMÅL Handicapkonventionen har et stærkt fokus på selvbestemmelsesret og retlig handleevne, som grundlæggende handler om retten til at træffe såvel store som små beslutninger for sig selv. Konventionens artikel 12 understreger, at personer med handicap har retlig handleevne på lige vilkår med alle andre. Samtidig fastslås det, at personer med handicap skal have adgang til den støtte, de måtte have behov for, for at udøve deres retlige handleevne. Med andre ord skal det at træffe beslutninger på vegne af en person med handicap være sidste udvej. Man skal altid forsøge sig med forskellige former for støtte, før man griber til en sådan løsning. Støttet beslutningstagning kan omfatte alt fra uformel hjælp til at træffe en beslutning til mere formelle ordninger om fælles eller faciliteret beslutningstagning. Væsentligt er det, at støttet beslutningstagning skal respektere den enkeltes vilje og præferencer. Substitueret beslutningstagning, derimod, dækker over ordninger, hvor der træffes beslutninger på vegne af en person med handicap også i situationer, hvor det sker mod personens vilje. Forslaget til Inatsisartutlov indeholder flere bestemmelser, der omhandler personer under værgemål. Lovforslagets 17, stk. 2, 57, 5/8

6 stk. 2, 61, stk. 2, og 83, stk. 4, handler alle om, at videregivelse og udveksling af personoplysninger, herunder personfølsomme oplysninger, som udgangspunkt skal ske med samtykke fra den person, som sagen omhandler, eller dennes værge eller forældremyndighedsindehaver. Ligeledes følger det af 68, stk. 3, at kravet om 12 ugers varsling for ophør af et ophold på et døgntilbud kan fraviges, såfremt personen med handicap eller dennes eventuelle værge har givet udtrykkeligt samtykke til opholdets ophør. Endvidere følger det af 82, stk. 2, at en værge, blandt andre, kan indgive en klage over en afgørelse efter Inatsisartutloven om støtte til personer med handicap for den person, som afgørelsen vedrører, forudsat at personen ikke selv er i stand til at klage. Instituttet anbefaler, at de bestemmelser i lovforslaget, hvorefter en værge kan træffe beslutning på vegne af en person med handicap, suppleres med et princip om støttet beslutningstagning, således at det sikres, at personens vilje og præferencer i videst muligt omfang afdækkes og respekteres. ALDERSBEGRÆNSNINGER OG IKKE-DISKRIMINATION Handicapkonventionens artikel 5(1) fastslår, at alle er lige for loven, og at personer med handicap har ret til lige beskyttelse og til at drage samme nytte af loven. Det følger heraf, at eksisterende lovgivning skal gælde for alle, uden diskrimination. Efter artikel 5(2) har deltagerstaterne en forpligtelse til at sikre personer med handicap mod diskrimination af enhver grund, eksempelvis køn, alder og etnicitet. Forpligtelserne efter artikel 5 understreges af, at ikke-diskrimination er blandt de generelle principper, som handicapkonventionen bygger på, jf. konventionens artikel 3. Med lovforslagets 6, stk. 1, foreslås det, at Inatsisartutloven som udgangspunkt skal finde anvendelse for alle personer med handicap uanset alder. For enkelte typer af støtte er der imidlertid fastsat en aldersgrænse. Efter 26 om ledsagelse og 31 om merudgifter skal personen have haft et handicap forud for, at personen nåede aldersgrænsen for at modtage alderspension for at være berettiget til støtten. Hertil kommer, at 35 om beskyttet beskæftigelse alene gælder for personer med handicap over 18 år og under alderspensionsgrænsen. Aldersgrænser er som udgangspunkt ulovlig forskelsbehandling på grund af alder, medmindre de er nødvendige og forfølger et sagligt formål. Instituttet bemærker, at der ikke i udkastet er redegjort nærmere for begrundelsen for at indføre de nævnte aldersgrænser. Instituttet anbefaler, at Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen redegør nærmere for 6/8

7 begrundelsen for at opretholde aldersgrænserne i udkastets 26, 31 og 35; alternativt, at aldersgrænserne udgår af udkastet til lovforslag. MAGTANVENDELSE PÅ SI KREDE DØGNTILBUD Handicapkonventionens artikel 17 fastslår, at personer med handicap har ret til respekt for deres fysiske og psykiske integritet på lige fod med andre. En persons integritet er et hele, noget intakt, og betyder i denne kontekst, at personens krop og selvbestemmelse skal respekteres. Respekt for den enkeltes selvbestemmelse og naturlige værdighed er ligeledes fremhævet som grundlæggende principper i handicapkonventionens artikel 3. Det følger af lovforslaget 51-52, at der i visse situationer kan ske anbringelse af en person med handicap på et sikret døgntilbud, dvs. et døgntilbud, hvor det er tilladt at have yderdøre og vinduer konstant aflåst, jf. lovforslagets 59, stk. 1. Af lovforslagets 59, stk. 2, fremgår, at Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler for de særlige forhold på sikrede døgntilbud, herunder magtanvendelse. Efter instituttets opfattelse er det særdeles vigtigt, at det klart og tydeligt fremgår direkte af loven, hvilke former for magtanvendelse, der kan anvendes over for personen med handicap på de sikrede døgntilbud. Instituttet anbefaler med henblik på at sikre personer med handicaps grundlæggende ret til beskyttelse af deres integritet, at der i loven indsættes klare regler om anvendelse af magt på sikrede døgntilbud. DET LANDSDÆKKENDE HA NDICAPCENTER Det følger af 16 i udkastet til lovforslag, at der skal oprettes et landsdækkende handicapcenter, som blandt andet skal have til opgave at rådgive og vejlede personer med handicap og deres pårørende samt kommunalbestyrelserne vedrørende nærværende Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap. Centret skal desuden tilbyde vedligeholdelsestræning og facilitere kurser vedrørende handicap og støttemuligheder. Herudover kan centret gennemføre udredninger for kommunerne i særligt komplicerede sager og afgive vejledende udtalelser. 16, stk. 2 indeholder hjemmel til, at Naalakkersuisut kan fastsætte regler for betaling for kommunalbestyrelsens anvendelse af det landsdækkende handicapcenter. Instituttet finder det positivt, at man ved oprettelse af det landsdækkende handicapcenter ønsker at styrke støtten til kommunernes indsats på handicapområdet samt styrke tilbuddene til personer med handicap. 7/8

8 Instituttet anbefaler, at anvendelse af centret gøres uden brugerbetaling for kommunerne for at imødegå en eventuel tilbageholdenhed med at anvende centrets tilbud. Inatsisartut har i 2017 besluttet at etablere en ny Handicaptalsmandsinstitution med henblik på at beskytte og fremme rettigheder og levevilkår for personer med handicap i Grønland. Instituttet har noteret sig, at udkastet til forslag til Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap og bemærkningerne hertil ikke nævner den nye Handicaptalsmandsinstitution, herunder hvilken rolle og beføjelser Handicaptalsmanden forventes at have blandt andet i forhold til det landsdækkende handicapcenter. Instituttet nævnte problemstillingen i sit høringssvar af 6. februar 2017 til udkastet til lov om en handicaptalsmand. Instituttet anbefaler, at det i bemærkningerne til lovforslaget redegøres for, hvilken rolle Handicaptalsmandsinstitutionen forventes at have i forhold til de opgaver, som det landsdækkende handicapcenter skal løfte. GENERELLE BEMÆRKNING ER TIL LOVENS UDFORMNING Mere overordnet anser instituttet det for væsentligt, at der i forbindelse med lovens gennemførelse sker en styrkelse af kommunernes ressourcer og kompetencer til at håndtere sager om støtte til personer med handicap i overensstemmelse med menneskerettighederne. Lange sagsbehandlingstider ved kommunerne er en udfordring i Grønland. Derfor er det vigtigt, at der blandt andet i lyset af nærværende lovforslag sættes øget fokus på at forbedre sagsbehandlingen i kommunerne. Det er af afgørende betydning, at loven klart og tydeligt fastsætter rammer for myndighedernes behandling af sager, herunder tidsfrister for myndighedernes sagsbehandling. Instituttet anbefaler, at lovforslagets 70, stk. 2, ændres, således at kommunalbestyrelsen skal, og ikke kan, fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelse af en ansøgning om støtte eller særlig støtte, til afgørelsen skal være truffet. Der henvises til departementets sagsnr Med venlig hilsen Nikolaj Nielsen T E A M L E D E R 8/8

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr. til

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr.  til Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Sendt pr. e-mail til frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland iniian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. Christina S. Christensen med kopi til

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. Christina S. Christensen med kopi til Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att. Christina S. Christensen chc@sim.dk med kopi til reml@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Frederik Rechenback Enelund, fre@sum.dk og jurpsyk@sum.dk I N S T I T U T F O R M E N N E S K E R E T T I G H E D E R W I L D

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K. Sendt pr. til og med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K. Sendt pr.  til  og med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sendt pr. e-mail til anb@sum.dk, kme@sum.dk og hbj@sum.dk med kopi til sum@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att: Laura Brogaard Poulsen med kopi til

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att: Laura Brogaard Poulsen med kopi til Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 6 1 1 N I N I @ H U M A N

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K E-mail: masz@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 P E H J @ H U M A N R I G H T S. D K M E

Læs mere

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0

Læs mere

FN s Handicapkonvention

FN s Handicapkonvention FN s Handicapkonvention Hvorfor er konventionen vigtig og hvordan? 4. februar 2012 Knud Kristensen Mit indlæg Hvorfor er konventionen vigtig for os? Er vi handicappede? Hvilke konsekvenser har det? Påvirkningen

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om støtte til personer med handicap. Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Formål

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om støtte til personer med handicap. Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Formål x Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om støtte til personer med handicap Kapitel 1 Indledende bestemmelser Formål 1. En person med handicap har ret til fuldt ud at nyde alle menneskerettigheder

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att. kany@sim.dk og lbpo@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3

Læs mere

FM 2017/132

FM 2017/132 21.04.2017 FM 2017/132 Rettelsesblad Erstatter forslag af 14.03.2017. (Der er foretaget rettelser i 10, stk. 2 samt redaktionelle ændringer jf. lovteknisk notat af 24. marts 2017 fra Bureau for Inatsisartut)

Læs mere

FN s handicapkonvention

FN s handicapkonvention PÆDAGOGISK FN s handicapkonvention Rettigheder for personer med handicap Indhold Indledning 3 Artikel 1 5 Formål Artikel 3 6 Gererelle principper 6 Artikel 19 8 Retten til et selvstændigt liv og til at

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 20. januar 2015 SAGSNR.: 2014-3821

Læs mere

Socialudvalget B 194 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Socialudvalget B 194 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 B 194 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 14. maj 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.:

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att.: valg@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 91 32 57

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Sanne Have Sendt til: med kopi til og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Sanne Have Sendt til: med kopi til og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Sanne Have Sendt til: sum@sum.dk med kopi til sah@sum.dk og lifr@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer

Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer Socialt Lederforum 29. marts 2012 Delforedrag - Salon 22 Birgitte Kofod Olsen Menneskerettighedsrådgiver, PhD Før man har rettigheder, kan

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

1. Sammenfatning Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således:

1. Sammenfatning Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således: Økonomi- og Indenrigsministeriet komoko@oim.dk cc: lybh@oim.dk og hvj@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: udlaendingeafdeling@uim.dk, nrb@uim.dk WI L D E R S P L A DS 8 K 1 4 0 3 K Ø B E NH A V N K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

13. februar 2019 FM 2019/205. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

13. februar 2019 FM 2019/205. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 13. februar 2019 FM 2019/205 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning 1.1. Forslagets baggrund og hovedformål Naalakkersuisut finder, at FN s Handicapkonvention skal

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger 13. marts 2017 FM2017/27 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning nr. 7 af 5. december 2008 om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse fra

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Børnerådets fortalervirksomhed)

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Børnerådets fortalervirksomhed) Social- og Integrationsministeriet chvi@sm.dk. STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 03. februar 2012

Læs mere

FM 2019/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

FM 2019/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 03-10-2018 FM 2019/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning 1.1. Forslagets baggrund og hovedformål Naalakkersuisut finder, at FN s Handicapkonvention skal være

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL LOV OM FRIKOMMUNENETVÆRK

HØRING OVER UDKAST TIL LOV OM FRIKOMMUNENETVÆRK Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland iniian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3

Læs mere

Inden Advokatrådet kommenterer de to nævnte forhold, er der dog anledning til at knytte et par generelle bemærkninger til lovforslaget.

Inden Advokatrådet kommenterer de to nævnte forhold, er der dog anledning til at knytte et par generelle bemærkninger til lovforslaget. Advokatrådet ADVOKAT SAMFUNDET Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 I 061 København K bm@bm.dk + mll@bm.dk + ksw@bm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 8. april 2015 SAGSNR.:

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 2010/1 BSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-6306 Fremsat den 4. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 19. april 2017 sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bygningsreglement 2015 (BR15) i høring.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 19. april 2017 sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bygningsreglement 2015 (BR15) i høring. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Att. Emil Engel Magnussen Sendt til: eem@tbst.dk og info@tbst.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBE NHAVN K TELE FON 32 69 88 88 DIREKTE

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Lovkvalitetskontoret

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Lovkvalitetskontoret Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Lovkvalitetskontoret W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 7 7 5 L G H @

Læs mere

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K Danmark.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K Danmark. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Danmark fm@stukuvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse om botilbud til personer med handicap

Udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse om botilbud til personer med handicap Udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse om botilbud til personer med handicap I medfør af 13, stk. 3, 14, stk. 3, 15 og 18, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2019 om støtte til personer med handicap

Læs mere

Isumaginninnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik/ 20. februar 2019 Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet

Isumaginninnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik/ 20. februar 2019 Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet Isumaginninnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik/ 20. februar 2019 Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet Børnetalsmandens høringssvar til Forslag til Selvstyrets

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Ishøj Kommune 1 Indhold Indledende ord...3 Hvorfor har Ishøj og Vallensbæk Kommuner en pårørendepolitik?...5 Hvem er denne politik rettet mod?...5 Hvor

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K E-mail: jrje@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 I N F O @ H U M A N R I G H T S. D K M E

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention. 4. februar 2012 Signe Stensgaard

Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention. 4. februar 2012 Signe Stensgaard Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention 4. februar 2012 Signe Stensgaard Dagsorden Hvad er Institut for Menneskerettigheder? Hvad laver Institut for Menneskerettigheder?

Læs mere

10. maj 2017 FM 2017/132 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

10. maj 2017 FM 2017/132 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 10. maj 2017 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om Handicaptalsmand. (Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender, Familie,

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Ministeriet for Børn og Undervisning Uddannelsesstyrelsen Svend.e.gertz@udst.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget xx.xx.2017 EM 2017/xxx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning 1.1. Forslagets baggrund og hovedformål Naalakkersuisut finder, at FN s Handicapkonvention skal være

Læs mere

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83 Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ankestyrelsen Att.: Ann-Britt Møller ast@ast.dk abmm@ast.dk Dato: 04-07-2017 Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPIVR Sagsnr.:

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M Undervisningsministeriet Høringssvar bekendtgørelser om folkeskolen AFIKFP@uvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1403 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8626 M E N N E S K E

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 17. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R

H Ø R I N G S S V A R V E D R Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Inatsisartut Lovudvalget Att. udvalgssekretær Kent Fridberg kfr@ina.gl. Kopi sendt til: Grønlands Råd for Menneskerettigheder info@humanrights.

Inatsisartut Lovudvalget Att. udvalgssekretær Kent Fridberg kfr@ina.gl. Kopi sendt til: Grønlands Råd for Menneskerettigheder info@humanrights. Inatsisartut Lovudvalget Att. udvalgssekretær Kent Fridberg kfr@ina.gl Kopi sendt til: Grønlands Råd for Menneskerettigheder info@humanrights.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge?

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? Værgemål Pjecen indeholder: 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? 3. Hvem kan få en værge? 4. Former for værgemål A. Personlige og/eller økonomiske forhold, værgemålslovens 5

Læs mere

HANDICAP- POLITIK 2019

HANDICAP- POLITIK 2019 HANDICAP- POLITIK 2019 FÆLLESSKAB OG LIGEVÆRD 2019 2 GENTOFTE KOMMUNES HANDICAPRÅD 2018-2021 FORORD Handicappolitik 2019 bygger videre på visionen fra kommunens tidligere handicappolitikker 2008-2012 og

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne BEK nr 715 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG

PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG PÅRØRENDEAFTEN I LAVUK STJERNEN DEN 26. FEBRUAR 2014 SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORG SELVBESTEMMELSESRETTEN OG OMSORG Grundlæggende principper Intentionen i serviceloven Medborgerskab Selvbestemmelse / medbestemmelse

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.: med kopi til

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.: med kopi til Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att.: masz@sm.dk med kopi til familier@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

29. januar 2015 FM 2015/108. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

29. januar 2015 FM 2015/108. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 29. januar 2015 FM 2015/108 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Læs mere

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge

Indhold. 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge Værgemål Indhold 1. Hvad er en værge 2. Hvornår kan der være behov for en værge? 3. Hvem kan få beskikket en værge? 4. Former for værgemål: 5. Hvem kan ansøge om iværksættelse af værgemål 6. Hvem træffer

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Historisk. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

Inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Historisk. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut Inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Historisk Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed vælger Inatsisartut

Læs mere

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Afgivet til

Læs mere

9. august EM 2011/42. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om Børnetalsmand og Børneråd. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde

9. august EM 2011/42. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om Børnetalsmand og Børneråd. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 9. august Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om Børnetalsmand og Børneråd. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov har til formål at fremme børns rettigheder og interesser

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 6. september 2018 sendt ovennævnte lovforslag i høring med frist for bemærkninger den 4.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 6. september 2018 sendt ovennævnte lovforslag i høring med frist for bemærkninger den 4. Til Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 03.10.18 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Ankestyrelsen har følgende bemærkninger til udkast til ovennævnte vejledning: Bemærkning til kap. 3: Personkredsen, punkt 3.

Ankestyrelsen har følgende bemærkninger til udkast til ovennævnte vejledning: Bemærkning til kap. 3: Personkredsen, punkt 3. Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Bemærkninger til udkast til vejledning om ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets-

Læs mere

August Natur og Udvikling

August Natur og Udvikling Brugerinddragelse og indflydelse på voksenområdet August 2017 Natur og Udvikling Indledning Ifølge servicelovens 16 skal kommunalbestyrelsen sørge for at brugerne af tilbud efter serviceloven får mulighed

Læs mere

Tak for de fremsendte spørgsmål som vedrører hjemtagelse af personer med vidtgående handicap fra Danmark.

Tak for de fremsendte spørgsmål som vedrører hjemtagelse af personer med vidtgående handicap fra Danmark. Ilaqutariinnermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit

Læs mere

Epilepsikonference 2016

Epilepsikonference 2016 Epilepsikonference 2016 Inklusion eller tålt ophold? Jesper Thor Olsen Leder af Neuropsykologisk afdeling og Børneskolen Emner Generelle problemstillinger Det relative handicapbegreb Inklusion Vanskeligheder

Læs mere

Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde

Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde Notat Sagsnr.: 2017/0003326 Dato: 1. marts 2017 Titel: Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Specialkonsulent Indledning Ifølge

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere