Bilag Dato 5. marts 2015 J. nr.:. Initialer. Kapacitetsopbygning for grunduddannelser aktuelle initiativer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag Dato 5. marts 2015 J. nr.:. Initialer. Kapacitetsopbygning for grunduddannelser aktuelle initiativer"

Transkript

1 :\Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2015\Bestyrelsesmøde marts\bilag Kapacitetsopbygning for grunduddannelser.docx Bilag Dato 5. marts 2015 J. nr.:. Initialer Ledelsessekretariatet Tagensvej København N Tlf. nr CVR Kapacitetsopbygning for grunduddannelser aktuelle initiativer Metropol har et meget stærkt fokus på kontinuerligt at udvikle alle grunduddannelser i det daglige arbejde med at tilrettelægge og levere god undervisning til de studerende. Arbejdet med at sikre og udvikle kvaliteten af Metropols grunduddannelser er ikke alene en bestræbelse, der pågår lokalt på den enkelte uddannelse det har ligeledes et stærkt, tværgående organisatorisk ophæng, ikke mindst på den Strategi 2020, som Metropols bestyrelse tilsluttede sig i Strategiens 5 mål: Flere undervisere der forsker, bedre integration af praksis i undervisningen, De studerende træner og øver sig mere og læser ikke kun til professionen, Stærkere studerende og højere krav, og Adgang til viden 24/7, arbejder alle ind i kerneopgaven og sigter direkte på at forbedre grundlaget for den undervisning og uddannelse, der leveres. Der følges ikke selvstændigt op på de strategiske mål i denne sammenhæng (der er en selvstændig afrapportering på strategi i juni 2015), men det er alligevel værd at bemærke, at flere af de strategiske mål ligeledes modsvarer tendenser i de seneste års aftagerundersøgelser/aftagerdialoger, hvor efterspørgslen efter arbejdsmarkedsparate dimittender, der baserer deres professionsidentitet på et solidt vidensgrundlag, kun synes at blive større år for år. Den nedenstående tekst er ikke et forsøg på at opsummere alt det arbejde med kvalitet, som undervisere og ledere på grunduddannelserne arbejder på i de mange løbende opgaver i relation til studerende, censorer, eksaminer, evalueringer mv. Det er alene en accentuering af nogle større, tværgående indsatser, som Metropol helt aktuelt er optaget af. Som sagt vil bestyrelsen i juni blive forelagt en samlet afrapportering på tværs af alle de strategiske mål i juni måned 2015, som virker direkte ind i grunduddannelserne, ligesom bestyrelsen ligeledes vil blive præsenteret for - og få lejlighed til at drøftelse - hovedlinjerne i det arbejde med kvalitetssikring af uddannelserne (herunder også praktikken), som vil være grundlaget for den institutionsakkreditering, som Metropol indleder med et første møde i december måned i år. Før de aktuelle indsatser beskrives, skitseres helt kort elementer i den organisatoriske udvikling, der har været i relation til grunduddannelserne de senere år. Også på ledelses- og medarbejdersiden i relation til grunduddannelserne er der sket en udvikling, idet der i løbet af de seneste år har været en tilgang af ekstra tre uddannelsesledere (to direkte knyttet til enkeltuddannelser, en til den tværprofessionelle enhed som arbejder direkte ind i og på tværs af de enkelte grunduddannelser), en ekstra institutchef ifm. etableringen af to institutter (det tidligere Institut for Rehabilitering og 1

2 Ernærings opsplitning i to institutter: Institut for Ernæring og Jordmoderkundskab og Institut for Fysioterapi og Ergoterapi)) mhp. mere fokuseret ledelseskraft nær de enkelte uddannelser, og en tilgang af 46 ansatte undervisere på grunduddannelserne, nemlig fra 473 til 519, alene det seneste år. På tværs af Metropols grunduddannelser er det vigtigt at fremhæve, at der en iværksat en række markante initiativer, som alle har til formål dels at løfte kvaliteten af den leverede undervisning, dels at bygge videre på undervisernes kompetencer. Nedenfor er kort skitseret nogle af de markante og aktuelle tiltag, der fylder i kapacitetsopbygningen i relation til grunduddannelserne. Det drejer sig om: o Metropols nye adjunktuddannelse, som bærer en markant ambition om at nye undervisere på Metropol helt fra starten bliver koblet på et gennemtænkt udviklingsforløb, der løfter deres kompetencer til at levere en kvalitet, der står i et stærkt forhold til ambitionerne i Metropols strategi o Den af bestyrelsen godkendte satsning på Intense studier (Budgettet 2015), som vil være en væsentlig motor i den pædagogisk-didaktiske udvikling i og på tværs af grunduddannelser o En beslutning om, at alle grunduddannelser på Metropol forpligtiges til at give tilbud om feedback til alle studerende på grunduddannelserne ved alle større skriftlige opgaver og prøver/eksaminer. o Udviklingen af et tværprofessionelt modul, som integreres på alle Metropols grunduddannelser med første gennemløb i efteråret 2015 Metropols nye adjunktuddannelse Fremragende undervisning er Metropols væsentligste fokus og uddannelse af adjunkter en strategisk prioriteret indsats. Adjunktuddannelsen følger den ramme som er beskrevet i bekendtgørelsen herom. Væsentlige vilkår heri er, at det fireårige adjunktforløb skal fordeles mellem undervisning i grunduddannelse, efter- og videreuddannelse samt forskning og udvikling (der her forstås bredere end i betingelserne i finanslovsbevillingen hertil). Nøglen for fordelingen mellem de anførte aktiviteter er, at de hver i sær skal udgøre mindst en fjerdedel af opgaverne. Adjunktforløbet afsluttes med en lektorkvalificering. Der er således et betydeligt råderum for institutionelt at designe adjunktuddannelse tilpasset lokale forhold. Metropols nye adjunktuddannelse er både ambitiøs, strategisk forankret og koblet til praksis samtidig med, at den styrker arbejdsfællesskabet blandt adjunkter i hele institutionen. 2

3 Ambitiøs, fordi vi ved, at læring tager tid og kræver fordybelse. Derfor giver vi adjunkterne plads til udvikling i en uddannelse med et omfang svarende til 30 ECTS. Strategisk, fordi vi sætter adjunkternes udvikling i centrum og praktiserer, hvad vi prædiker. Vi har skabt en uddannelse, der ikke kun formidler viden om fremragende undervisning, men praktiserer differentiering, aktiv læring og samarbejdende og engagerende læringsmiljøer direkte i den måde uddannelsen tilrettelægges og gennemføres. Praksisnær, fordi vi ved, at læring sker bedst i forbindelse med praksis. Vi har skabt en uddannelse, hvor 80 procent af læringsaktiviteterne finder sted i adjunktens egen undervisningspraksis. Via rammesatte aktiviteter, kollegial sparring og supervision skal adjunkterne afprøve, korrigere og lykkes med undervisning, der rykker de studerende. Arbejdsfællesskab, fordi vi ved, at det skaber et bredere og stærkere fagligt miljø, når den enkelte adjunkt deler erfaringer og viden med kolleger. Derfor har vi baseret uddannelsen på peer-learning og kollegial sparring og supervision. Strategisk og professionsrettet Metropols nye adjunktuddannelse er med sine fem temamoduler møntet på at udvikle fremragende undervisning med stærkt strategisk fokus på uddannelse til professionerne. Forskning, der beriger praksis er afgørende for professionel udvikling De forsknings- og udviklingsaktiviteter, som foregår inden for professionernes arbejdsfelter skal kobles til den undervisning og de læringsaktiviteter, som de studerende møder på uddannelserne. Derfor har vi skabt et modul hvor adjunkterne lærer at integrere forskningsresultater i undervisningspraksis. Læring skal forankres i den praksis, de studerende uddanner sig til Læringsaktiviteter og undervisning skal altid give mening i forhold til praksis. De studerende skal forstå, hvordan det faglige indhold på professionsuddannelserne er relevant og vigtigt for den praksis, de uddanner sig til. Derfor har vi skabt et modul hvor adjunkterne lærer at integrere praksis i undervisningen. Den gode professionsudøvelse er det primære mål for professionsuddannelserne God undervisning på professionsuddannelserne giver de studerende mulighed for at lære via træning af professionelle færdigheder og øvelse i at håndtere professionens udfordringer i praksis. Derfor har vi skabt et modul hvor adjunkterne lærer at tilrettelægge undervisning baseret på træning af konkrete professionelle arbejdsopgaver. De studerendes engagement, indsats og vilje til at nå deres mål driver læringen frem De studerende er altid hovedperson i deres egen læreproces, og det er vigtigt, at 3

4 undervisning og læringsmiljøer både udfordrer og støtter studerende til at yde deres bedste. Derfor har vi skabt et modul hvor adjunkterne lærer at tilrettelægge intense og motiverende studier. Nye teknologier giver nye muligheder, når de bruges rigtigt Digitale værktøjer udvider mulighederne for undervisning, vejledning og feedback, der rammer de studerende, hvor og når de har brug for det. Men det er nødvendigt at gå systematisk og pædagogisk velfunderet til værks, når nye teknologier integreres i undervisningen. Derfor har vi skabt et modul hvor adjunkterne lærer at anvende nye digitale teknologier med didaktisk tyngde i undervisningen. Obligatorisk tilbud om feedback God og kontinuerlig feedback er en central del af alle læreprocesser. Det er common sense visdom og efterhånden en knæsat kendsgerning i uddannelsesforskningen. For yderligere at understøtte de studerendes læreprocesser er det besluttet, at alle uddannelser som minimum skal give tilbud om feedback til studerende ved alle større skriftlige opgaver samt ved prøver/eksamener efter klagefristens udløb. Det er op til den enkelte uddannelse at tilrettelægge, hvilken form for feedback der tilbydes, idet det samtidig er forventningen, at allerede eksisterende praksis for god feedback fortsætter som hidtil. Som en konsekvens af beslutningen skal alle grunduddannelser fremover beskrive uddannelsens model for feedback og gøre den tilgængelig for de studerende. Beskrivelsen skal indeholde overvejelser om, hvor og hvornår feedback bruges og med hvilket formål, herunder om der er særlige feedbackbehov på uddannelsen, der kan styrke den enkelte læring. Efter drøftelse i Hovedsamarbejdsudvalget implementeres beslutningen således, at de uddannelser, der relativt uproblematisk kan implementere her og nu gør det, medens andre uddannelser og institutter senest implementerer fra og med begyndelsen af studieåret 2015/16. Beslutningen er blevet til på baggrund af løbende dialoger i organisationen og med de studerende på Metropol; ikke mindst Studenterrådet har bidraget til at modne og fremme beslutningen. Intense studier Metropol sætter med den strategiske satsning intense studier yderligere fokus på såvel kompetenceopbygningen og det pædagogiske og didaktiske arbejde i sig selv, som lektorer og adjunkter dagligt gør for at understøtte de studerendes arbejdsindsats og læring. Det pædagogiske og didaktiske arbejde, som foregår under satsningen er organiseret i eksperimenter på de enkelte uddannelser. Med det formål at frigive ressourcer til, at underviserne kan fokusere på de pædagogiske og didaktiske komponenter i eksperimentet er der etableret en række supportfunktioner, 4

5 som varetages af Ledelsessekretariatet, Kommunikation og Supportenheden for Digitallæring i et samarbejde med medarbejdere tilknyttet institutterne. I 1. halvår 2015 skal alle uddannelser være i gang med et eksperiment med intense studier. 7 ud af 16 uddannelser har pr. primo marts meldt forslag til eksperimenter ind til Ledelsessekretariatet, som er tovholder på satsningen. Eksperimenterne er ikke projekter eller forsøgsarbejde i traditionel forstand. Ambitionen er at iværksætte interventioner, der dokumenteres og som skal deles på baggrund af systematisk viden og erfaring. Metropol vil i sammenhæng hermed få gennemført et forskningsreview i 2015 med det formål at afdække pædagogiske og didaktiske virkemidler, der har indvirkning på de studerendes arbejdsindsats. Reviewet skal således dels fungere som kvalificerende input til Metropols videre arbejde med intense studier, dels som fokusering af det felt af eksperimenter, der skal arbejdes med. Sidste del af satsningen er Metropols kommende studentertænketank, som endnu er under idé-udvikling, og som skal drøftes med Studenterrådet. Nyt tværprofessionelt modul Metropol har siden sommeren 2008 udbudt et tværfagligt 10 ugers modul for sundhedsuddannelserne og fra februar 2012 har de 3 uger heraf haft deltagelse af studerende fra andre uddannelser på Metropol. Disse forløb har været organiseret og styret af Enhed for Tværprofessionel Uddannelse. Direktionen har i foråret 2014 besluttet at udvikle og iværksætte et 10-ugers tværprofessionelt modul for alle studerende fra august Formålet med 10-ugers tværprofessionelt modul er at ruste de studerende til aftagernes behov for medarbejdere, der er kompetente til at arbejde på tværs af professioner og sektorer. Formålet er også, at alle studerende på Metropol skal træne og øve sig i at indgå i naturlige arbejdsfællesskaber med andre og med afsæt i egen professionsfaglighed bidrage til den fælles opgaveløsning af konkrete, tværprofessionelle og praksisnære problemstillinger. 5

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2013\20130321\Bilag 5. 2.2 Orientering om Aftagerundersøgelsen 2012.docx Bilag 7.3.2 Dato 26. februar 2013 Initialer Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Læs mere

Strategi mål for

Strategi mål for Strategi 2020 5 mål for 2013-2020 FORORD Metropol har en klar ambition, vi vil uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Vi vil være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi

Læs mere

Strategi mål for

Strategi mål for Strategi 2020 5 mål for 2013-2020 Forord Metropol har en klar ambition. Vi vil uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Vi vil være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi

Læs mere

Kvalitet i Metropols uddannelser

Kvalitet i Metropols uddannelser :\Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2014\24. marts\20140324 Bestyrelsesmøde\Word\Bilag 5.1 20140324 Indstilling - Kvalitet i Metropols uddannelserne.docx Bilag 5.1 20140324 Dato 11. februar

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde i et uddannelsesperspektiv. Helle Walsted Samuelsen Uddannelsesleder Institut for Socialt Arbejde

Tværprofessionelt samarbejde i et uddannelsesperspektiv. Helle Walsted Samuelsen Uddannelsesleder Institut for Socialt Arbejde Tværprofessionelt samarbejde i et uddannelsesperspektiv Ikke TVÆR Ikke PÅ TVÆRS Men i fællesskab på tværs! Med fokus på bolden problemet opgaven sagen Søren skabes de gode løsninger og læring! Erfaringer

Læs mere

HANDLEPLAN 2017 Institut for sundhedsuddannelse

HANDLEPLAN 2017 Institut for sundhedsuddannelse HANDLEPLAN 2017 Institut for sundhedsuddannelse Handleplanen er indgået den 26-04-2017 mellem Prorektor og Heidi Have for chefområdet Institut for sundhedsuddannelse. INDSATSOMRÅDER 1 AKTIVITETER AKTØRER

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. [Sted] [Dato] København [Dato] Bestyrelsesformand

Læs mere

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19.

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19. Læring med effekt effekt af kompetenceudvikling i SKAT Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis NCE-Metropol 19. februar 2013 Dorthe Solberg, SKAT - HR Udvikling Læring med effekt Målet med

Læs mere

Adjunktprogrammet i UCL

Adjunktprogrammet i UCL Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017 Indholdsfortegnelse Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017... 1 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktionsdag... 4 3.2 Kursusdage... 4

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt Jesper Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Københavns Professionshøjskole indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. 3. juli 2018 København København den 5. juli 2018 Bestyrelsesformand

Læs mere

Orientering om Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012

Orientering om Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012 Bilag 7.3.1 Dato 4. marts 2013 Initialer Orientering om Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012 1.0 Baggrund Studentertilfredshedsundersøgelsen er foretaget i efteråret 2012 på alle Metropols uddannelser.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget for forvaltnings- og administrationsuddannelserne

Møde i uddannelsesudvalget for forvaltnings- og administrationsuddannelserne Dato & tid 12. marts 2015 kl. 14-16 Referent Inge Elscurt Afbud Annette Liboriussen, SKAT Tina Funch Bjerregaard, Foreningen af offentlige HR-chefer Jane Johansen Pade, Moderniseringsstyrelsen Ole Gram

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende grunduddannelse

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende grunduddannelse NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende grunduddannelse Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

Udviklingskontrakt Afrapportering for 2016

Udviklingskontrakt Afrapportering for 2016 Udviklingskontrakt 2015-2017 Afrapportering for 2016 Kolofon Dato 3. marts 2017 Ansvarlig Rikke Mandrup Hansen, direktionskonsulent Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Indledning Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital

Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital Strategi for læring, uddannelse og kompetenceudvikling på Aarhus Universitetshospital Indledning Aarhus Universitetshospital skal i fremtiden tilhøre eliten blandt universitetshospitaler i Europa indenfor

Læs mere

Opsamling på gruppedrøftelser på seminaret for bestyrelse og talsmænd for Metropols uddannelsesudvalg

Opsamling på gruppedrøftelser på seminaret for bestyrelse og talsmænd for Metropols uddannelsesudvalg Dato 29. oktober 2012 Initialer Opsamling på gruppedrøftelser på seminaret for bestyrelse og talsmænd for Metropols uddannelsesudvalg 1.0 Tema: Integration af praksis Omdrejningspunktet for seminaret mellem

Læs mere

Adjunktprogram UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole August 2018

Adjunktprogram UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole August 2018 UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole Adjunktprogram Adjunktprogram UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole August 2018 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formelle rammer... 3 2.1 Ledelsesforankring...

Læs mere

FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING STRATEGI

FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING STRATEGI FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING STRATEGI 2019-2023 SIDE 2 FORORD FÆLLES OM FREMRAGENDE UNDERVISNING Københavns Professionshøjskole har valgt en strategisk retning. Den peger ind i hjertet af vores uddannelser

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Søndergaard,, Anders Lind, Caroline Langkjær, Anne-Marie Schrader, Helle Bruhn, Anne Regitze Lind-Holm, Anne Mette Jørgensen

Søndergaard,, Anders Lind, Caroline Langkjær, Anne-Marie Schrader, Helle Bruhn, Anne Regitze Lind-Holm, Anne Mette Jørgensen Dato & tid 05. december, 2011 Referent Lisbeth Ahl Afbud Allan Kjær Andersen, Rene Priess, Vibeke Schaltz, Bente Ourø Rørth Deltagere Helle Stang Traasdahl,, Ingrid Poulsen, Katia Dupret Søndergaard,,

Læs mere

1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS

1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS Notat Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Oprettelsesdato 08-aug-2012 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn 208140.progbes teknologi i praksis.docx Dokumentnummer 1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS Programejer

Læs mere

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

Revidering af sundhedsuddannelserne: Organisering og proces på Metropol forår 2016 udarbejdelse af studieordninger mv.

Revidering af sundhedsuddannelserne: Organisering og proces på Metropol forår 2016 udarbejdelse af studieordninger mv. :\Users\anwa\Desktop\Forårets proces 2016\Notat organisering og proces forår 2016.docx Ledelsessekretariatet Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR.

Læs mere

Evaluering af det 10-ugers tværprofessionelle moduls undervisning, studerende, forår 2016

Evaluering af det 10-ugers tværprofessionelle moduls undervisning, studerende, forår 2016 Evaluering af det 10-ugers tværprofessionelle moduls undervisning, studerende, forår 2016 Publiceret af Pil Esbech Gennemsnitligt timeforbrug pr. uge på tværs af temaer Undervisning og studieaktiviteter

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

7. semester. Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi. September 2018 RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL

7. semester. Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi. September 2018 RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL 7. semester Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi September 2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Kompetencestrategi

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Kompetencestrategi UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetencestrategi Godkendt i HSU 26. september 2016 1. Kompetencestrategi for UCL 1.1 Indledning I University College Lillebælt (UCL) anses medarbejdere og lederes kompetencer

Læs mere

STRATEGI. Professionshøjskolen Absalon

STRATEGI. Professionshøjskolen Absalon STRATEGI Professionshøjskolen Absalon 2017-2022 UDDANNELSER TIL FREMTIDEN Vi vil skabe endnu bedre uddannelser. Uddannelser der kan bruges, lokalt og regionalt. Uddannelser der kan bygges videre på. Og

Læs mere

Institutionsakkreditering

Institutionsakkreditering Institutionsakkreditering Uddannelsesudvalgsmøde Radiografuddannelsen 11. april 2016 Institutchef Målet Positiv institutionsakkreditering Fordi det giver os mere frihed og mindre arbejde. Derfor har Metropol

Læs mere

KP og vores omverden - kort fortalt

KP og vores omverden - kort fortalt KP og vores omverden - kort fortalt 25. september 2018 KP og vores omverden - kort fortalt Københavns Professionshøjskole skal have sin første strategi. Den skal være ambitiøst realistisk, og den skal

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Den konkrete deltagelse i adjunktuddannelsen beskrives i adjunktplanen (se eksempler link).

Den konkrete deltagelse i adjunktuddannelsen beskrives i adjunktplanen (se eksempler link). Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktions dag... 4 3.2 Kursusdage... 4 3.3... 5 3.4 Årshjul for kursusdage og workshops... 6 3.4.1 Kursusdage...

Læs mere

Status på strategiarbejdet. Uddannelsesudvalgsmøde Bioanalytikeruddannelsen d. 21. marts 2019

Status på strategiarbejdet. Uddannelsesudvalgsmøde Bioanalytikeruddannelsen d. 21. marts 2019 Status på strategiarbejdet. Uddannelsesudvalgsmøde Bioanalytikeruddannelsen d. 21. marts 2019 Anette Kjeldal Lausten 25. marts 2019 25-03-2019 2 Analyser Tendenser og omverden Ressourcer og kompetencer

Læs mere

Strategimøde10. januar 2019 Laborant- og PB i laboratorietek. Københavns Professionshøjskole

Strategimøde10. januar 2019 Laborant- og PB i laboratorietek. Københavns Professionshøjskole Strategimøde10. januar 2019 Laborant- og PB i laboratorietek. Københavns Professionshøjskole 21-01-2019 Strategihæfte På bordene ligger et lille strategihæfte til alle Vi skal arbejde med de ting der er

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

FPDG. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

FPDG. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag FPDG Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag 2019-2020 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Faglige kompetencer og dannelse... 4 3. Pædagogiske og didaktiske principper... 6 4. God undervisning på

Læs mere

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen

Uddannelsesudvalg Sygeplejerskeuddannelsen Documents and Settings\chsv\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\T5HVJRZX\Referat 7 marts 2012.docx Dato & tid 7.3 2012 kl. 15-17 Referent Lisbeth Ahl Afbud Rene Priess, Ingrid

Læs mere

Forslag til kompetenceudvikling af undervisere (Bilag 5) Indhold:

Forslag til kompetenceudvikling af undervisere (Bilag 5) Indhold: Forslag til kompetenceudvikling af undervisere (Bilag 5) Når udfordringen i læreruddannelsen er at udvikle en mere ambitiøs studiekultur (jf. Evaluering af Læreruddannelsen, dec. 2018) anbefaler arbejdsgruppen,

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Indstilling: Et stærkere arbejdsfællesskab på Metropol

Indstilling: Et stærkere arbejdsfællesskab på Metropol :\Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2013\20131025\Bestyrelsesmøde\Bilag 5.1 Metropol som arbejdsfællesskab.docx Bilag 5.1 Dato 07. oktober 2013 Initialer Indstilling: Et stærkere arbejdsfællesskab

Læs mere

Koncept for Metropols aftagerundersøgelse

Koncept for Metropols aftagerundersøgelse Koncept for Metropols aftagerundersøgelse 17. november 2015 Kolofon Dato 17. november 2015 Konsulent Pil Esbech, ledelsessekretariatet Indhold Indledning 4 Undersøgelsens formål 4 Kort om aftagerundersøgelsen

Læs mere

Helhedsvurdering. Vejledning til helhedsvurdering af den uddannelsesfaglige. kvalitet i Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Helhedsvurdering. Vejledning til helhedsvurdering af den uddannelsesfaglige. kvalitet i Den sundhedsfaglige diplomuddannelse 26.04.2017 Helhedsvurdering Vejledning til helhedsvurdering af den uddannelsesfaglige kvalitet i Den sundhedsfaglige diplomuddannelse Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Opfølgning... 3 2.

Læs mere

Byggesten/tema Indsats i 2013 Indsats i 2014 Indsats >2014 X X X X X X

Byggesten/tema Indsats i 2013 Indsats i 2014 Indsats >2014 X X X X X X Handleplaner for Bioanalytikeruddannelsen Metropol, 8. februar Oversigt: Byggesten/tema Indsats i Indsats i Indsats > Lærings- og undervisningsmiljøer Mere performativitet Mere forskningsbaseret viden

Læs mere

Veje til en stærk vejledningskultur. v. Winnie Henriksen, Læringskonsulent

Veje til en stærk vejledningskultur. v. Winnie Henriksen, Læringskonsulent Veje til en stærk vejledningskultur v. Winnie Henriksen, Læringskonsulent Mål med oplægget I reflekterer over og får værdifulde drøftelser om følgende spørgsmål: 1. Hvad er god vejledning? 2. Hvad ledelsens,

Læs mere

Personalepolitik for Arbejdsfællesskabet Metropol

Personalepolitik for Arbejdsfællesskabet Metropol Personalepolitik for Arbejdsfællesskabet Metropol Personalepolitikkens grundlag I Metropol vil vi uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Dette fordrer de bedste medarbejdere. At udfolde denne

Læs mere

Revideret november 2018 Kvalitetspolitik for bachelor- og afgangsprojekter

Revideret november 2018 Kvalitetspolitik for bachelor- og afgangsprojekter Revideret november 2018 Kvalitetspolitik for bachelor- og afgangsprojekter Professionshøjskolen Absalon / Kvalitetspolitik for bachelor- og afgangsprojekter / Revideret november 2018 2 / 10 Indhold 1.

Læs mere

Sundhedsklinikkens uddannelsesmæssige formål er overordnet at:

Sundhedsklinikkens uddannelsesmæssige formål er overordnet at: :\Tværprofessionelle uddannelsesforløb\sundhedsklinikken\aktivitetsbeskrivelser\aktivitetsbeskrivelse for skadesambulatoriet E2015.docx Skadesambulatoriet Efterår 2015 1) Formålet med Sundhedsklinikken

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGSSKEMA

PROJEKTANSØGNINGSSKEMA PROJEKTANSØGNINGSSKEMA Ansøgninger bedes sendt til NUBU s sekretariat pr. e-mail: info@nubu.dk. PROJEKTETS TITEL: Inkluderende læringsmiljøer også for udsatte drenge 1. Beskriv kort projektets målsætning

Læs mere

VIA Sundheds strategiske initiativer og indsatsområder er blevet til på baggrund af VIAs koncernstrategi med de fire udfordringer:

VIA Sundheds strategiske initiativer og indsatsområder er blevet til på baggrund af VIAs koncernstrategi med de fire udfordringer: Gør tanke til handling VIA University College Dato: 30.04.2015 U0200-7-02-1-14 Aftryk på verden Sådan arbejder vi med strategien VIA Sundheds strategiske initiativer og indsatsområder er blevet til på

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Et engageret studieliv

Et engageret studieliv i UCSJ Et engageret studieliv 22. april 2014 Nærværende politik for studenterinddragelse er udarbejdet i et samspil mellem organisationen UCSJ og de studerende på UCSJs grunduddannelser. Politikkens formål

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde

Uddannelsesudvalgsmøde Uddannelsesudvalgsmøde Bioanalytikeruddannelsen 13. September 2017 Agenda Velkommen til nye medlemmer Orientering fra uddannelsen Semesteruddannelsen udfordringer og succeser Tendenser i professionen Orientering

Læs mere

Evaluering/status på arbejdet med folkeskolereformen

Evaluering/status på arbejdet med folkeskolereformen Center Børn og Unge Journalnr: 17.01.00-A00-3-16 Evaluering/status på arbejdet med folkeskolereformen Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet, at der skal foretages en evaluering/status på arbejdet med

Læs mere

Møde i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen

Møde i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen :\Sekretær-Institut for Teknologi\Bioanalytikeruddannelsen\BIO - Uddannelsesudvalg\2015\1. juni\150710 Referat af uddannelsesudvalgsmøde på Bioanalytikeruddannelsen 01.06.2015 Dato & tid 1. juni 2015 kl.

Læs mere

Tværprofessionalisering. Professionsfaglig uddannelse - Tværprofessionel dannelse? UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

Tværprofessionalisering. Professionsfaglig uddannelse - Tværprofessionel dannelse? UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tværprofessionalisering Professionsfaglig uddannelse - Tværprofessionel dannelse? Fællesmøde uddannelsesudvalg 11. november 2015 UNIVERSITY COLLEGE Bestyrelsens afsæt: hvorfor

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

SAMLEDE RESULTATER FRA KL S FORVALTNINGSUNDERSØ- GELSE PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

SAMLEDE RESULTATER FRA KL S FORVALTNINGSUNDERSØ- GELSE PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET SAMLEDE RESULTATER FRA KL S FORVALTNINGSUNDERSØ- GELSE PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET Forår 2018 Om undersøgelsen KL s forvaltningsundersøgelse på børn- og ungeområdet er gennemført blandt de kommunale børn-

Læs mere

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere?

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Indfrier diplom i erhvervspædagogik fremtidens lærerkvalifikationer på eud/amu? NCE / Metropol Side 1 Hvad er fremtidens efter-

Læs mere

Katastrofe og Risikomanageruddannelsen

Katastrofe og Risikomanageruddannelsen Katastrofe og Møde med uddannelsesudvalget 15-04-2015 Lars Zwisler Uddannelsesleder Katastrofe- og Lars Zwisler Agenda Status på Uddannelsen I gang værende studieordningsændring Metropols strategi Katastrofe-

Læs mere

Anbefalinger til indsatser til professionalisering af studiegruppearbejdet i læreruddannelsen (Bilag 1)

Anbefalinger til indsatser til professionalisering af studiegruppearbejdet i læreruddannelsen (Bilag 1) Anbefalinger til indsatser til professionalisering af studiegruppearbejdet i læreruddannelsen (Bilag 1) Formålet med dette notat er at sætte retning og rammer for arbejdet på national og lokal plan med

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

VIA Læreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus Studieordning 2018

VIA Læreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus Studieordning 2018 VIA Læreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus Studieordning 2018 Den samlede studieordning består af to dele: Almen studieordning, som omfatter de generelle regler for den samlede uddannelse Fag, moduler

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

HANDLEPLAN 2018, 2. ledelsesniveau

HANDLEPLAN 2018, 2. ledelsesniveau HANDLEPLAN 2018, 2. ledelsesniveau Handleplanen er indgået den 05-02-2018 mellem Prorektor og Heidi Have for chefområdet Institut for sundhedsuddannelse. INDSATSOMRÅDER 1 EFFEKTMÅL KONKRET MÅLEPUNKT BESKRIVELSE

Læs mere

Strategi Blended Learning i KomU

Strategi Blended Learning i KomU Notat Afdeling/enhed Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Oprettelsesdato 15-apr-2016, rev. 6-maj-2016, rev. 5-juli-2016, rev. 2 nov-2016. Udarbejdet af Peder Ohrt med sparring af ledere og medarbejdere

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde BIO

Uddannelsesudvalgsmøde BIO Uddannelsesudvalgsmøde BIO 15. Juni 2017 Institutchef Institut for Teknologi 2. maj 2017 God studiestart Institutchef Institut for Teknologi Baggrund - Metropol Et ønske om fastholdelse: Generelt højt

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning i den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser på Fyn ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning i den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser på Fyn ved University College Lillebælt. Beskrivelse af god undervisning i den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser på Fyn ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved god undervisning

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Projektplan for Center for videreuddannelse

Projektplan for Center for videreuddannelse Projektplan for Center for videreuddannelse 08.10.2014 Opgørelse af omlagt i alt (afviklet og planlagt): Ca. antal lektioner: 130 (husk at sammenholde med samlede ressourcer jf. uddannelsesopdelt budget,

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende efter- og videreuddannelse

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende efter- og videreuddannelse NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende efter- og videreuddannelse Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence.

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Ergonomitjek i sundhedsklinikken

Ergonomitjek i sundhedsklinikken :\Users\pema\Dropbox\PH Metropol\Sundhedsklinikken\F2016\Aktivitetsbeskrivelse i sundhedsklinikken - Ergonomitjek F2016.docx Ergonomitjek i sundhedsklinikken Forår 2016 Revideret d. 24. februar 2016 1)

Læs mere

Status på strategiarbejdet. Uddannelsesudvalgsmøde Radiografuddannelsen 4. marts 2019

Status på strategiarbejdet. Uddannelsesudvalgsmøde Radiografuddannelsen 4. marts 2019 Status på strategiarbejdet. Uddannelsesudvalgsmøde Radiografuddannelsen 4. marts 2019 Forfatters navn 5. marts 2019 10 Analyser Tendenser og omverden Ressourcer og kompetencer Scenarier Strategisk retning

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Succes-plan Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING

Succes-plan Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING Succes-plan 2015-16 Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING BEHOVSAFKLARING OG DATAANALYSE Hvad kan vi konkludere på den baggrund? Elevernes faglige resultater: Gode karakterer

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Studieliv, undervisning og rammer for læring

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Studieliv, undervisning og rammer for læring NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Studieliv, undervisning og rammer for læring Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Arbejdsfællesskaber

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Arbejdsfællesskaber NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Arbejdsfællesskaber Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

Livets Skole Skolen for livet. e 3. Thøger Johnsen

Livets Skole Skolen for livet. e 3. Thøger Johnsen Livets Skole Skolen for livet e 3 Thøger Johnsen 1 Prolog: Der mangler ofte en umiddelbar og spontan røst i vores hæsblæsende samfund. En røst i stil med den lille dreng i H.C. Andersens eventyr om "Kejserens

Læs mere

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI VIDEN PEJLEMÆRKER POLITISK MODEL Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor opgaveudvalg for digitalisering og teknologi side 3 2. Digitalisering i DIS-modellen (digitalisering,

Læs mere

Status på strategiarbejdet. Uddannelsesudvalgsmøde Laborantuddannelsen og PB i Laboratorieteknologi d. 7. marts 2019

Status på strategiarbejdet. Uddannelsesudvalgsmøde Laborantuddannelsen og PB i Laboratorieteknologi d. 7. marts 2019 Status på strategiarbejdet. Uddannelsesudvalgsmøde Laborantuddannelsen og PB i Laboratorieteknologi d. 7. marts 2019 Forfatters navn 8. marts 2019 08-03-2019 2 Analyser Tendenser og omverden Ressourcer

Læs mere

UDDANNELSES. STRATEGI iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING 2020

UDDANNELSES. STRATEGI iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING 2020 UDDANNELSES STRATEGI Professionsbachelor i international handel og markedsføring iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING 2020 status Status Uddannelsen fokuserer på international handel og markedsføring og bygger

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Orientering - Opsamling på personalereduktion orientering om og uddybning af konsekvenser

Orientering - Opsamling på personalereduktion orientering om og uddybning af konsekvenser Bilag 5.1 20161212 Dato 28. november 2016 J. nr.:. Initialer Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089 1732 Orientering - Opsamling

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Retning for de monofaglige udviklingsgruppers arbejde Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. I Styregruppen

Læs mere

DIGITALISERINGS- STRATEGI IBA ERHVERVSAKADEMI KOLDING

DIGITALISERINGS- STRATEGI IBA ERHVERVSAKADEMI KOLDING DIGITALISERINGS- STRATEGI IBA ERHVERVSAKADEMI KOLDING 2019-2021 STATUS Produktet Denne digitaliseringsstrategi skal ses i forlængelse af IBA s overordnede strategi, Tændt af at lære, og skal således mål-

Læs mere

Nedenfor er en kort beskrivelse af målene samt forslag til indikatorer, milepæle for 2013 samt ambitionsniveau for 2020.

Nedenfor er en kort beskrivelse af målene samt forslag til indikatorer, milepæle for 2013 samt ambitionsniveau for 2020. Strategimål for Metropol 2013-2020 Der er overordnet fem strategimål for Metropol: 1. Flere undervisere, der forsker 2. Bedre integration af praksis i undervisningen 3. De studerende træner og øver sig

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere