Planlægning. Oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlægning. Oktober 2014"

Transkript

1 Planlægning Oktober 2014 Tillæg nr. 8 til Slagelse Kommuneplan 2013

2 Redegørelse for planlægning i område med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Forudsætningen for ændret anvendelse i OSD og indvindingsoplande er, at den statslige kortlægning af grundvandet er gennemført. Alternativt må der tages udgangspunkt i, at området har status som nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Den statslige kortlægning af grundvandet er ikke gennemført i lokalplanområdet. Området betragtes derfor som NFI. Som udgangspunkt skal ændret arealanvendelse ikke ske i NFI. Der er muligheder for undtagelse for mindre grundvandstruende virksomheder (fx. domicilbygninger til kontor og administration), hvis alternative muligheder for byudvikling og anden ændret arealanvendelse er overvejet, og der er meget vægtige planlægningsmæssige hensyn herfor. Muligheden for alternative placeringer Store dele af Slagelse Kommune er udpeget som OSD, herunder hele Slagelse by og byens omgivelser, jf. kort 1. Alternative placeringer af domicilbygninger til kontor og administration i Slagelse by, som ligger uden for OSD, er derfor ikke muligt. Den statslige kortlægning af grundvandet er ikke gennemført i Slagelse Kommune, og kun Tude Å kortlægningsområdet nord for Slagelse by kan betragtes som kortlagt svarende til den statslige kortlægning. Med undtagelse af Tude Å kortlægningsområdet må Slagelse Kommunes OSD derfor betragtes som NFI i relation til ønske om ny byudvikling. Alternative placeringer af domicilbygninger til kontor og administration i Slagelse by, som ligger uden for et område, som må betragtes som NFI, er derfor kun muligt i den nordlige del af Slagelse by. Restrummelighed Der er udlagt godt m² til kontor og serviceerhverv i Slagelse by. Udlæggene ligger ved byens sydlige og østlige afrgrænsninger. De ligger inden for det ikke-kortlagte OSD og må derfor betragtes som NFI, jf. kort 2. Behov for at ændre arealanvendelse Lokalplanområdet er udlagt i Slagelse Kommuneplan 2013 til rekreativt formål. Kommuneplantillægget giver mulighed for at etablere kontor og service erhverv. I alt kan der opføres 6500 m² etageareal. Slagelse Kommune vurderer, at der er meget vægtige planlægningsmæssige hensyn for at ændre arealanvendelse trods eksisterende rummelighed i byen. Den nye omfartsvej vest om Slagelse betyder at byens grænse til det åbne land defineres på ny. Baggrunden for lokalplanen er Slagelse Kommunes ønske om at den videre udvikling ved Slagelse Megacenter tilpasses den nye afgrænsning. Lokalplanområdet ses som et mindre restareal, der er opstået i forbindelse med etablering af omfartsvejen. Med omfartsvejens tilblivelse er mulighederne for rekreativ anvendelse af området mellem omfartsvejen og Megacenter blevet begrænset. Med kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr planlægges for et restareal, der således vil afslutte planlægningen af området som helhed. Den eksisterende bebyggelse i området, der er synlig ved ankomsten til byen, fremstår som industri- og lagerbygninger. Byens afgrænsning virker både diffus og rodet. Formålet med lokalplanen er, at sikre en mere harmonisk og attraktiv indgang til byen præget af kvalitet i bygninger og omgivelser til gavn for Slagelse og dens besøgende. Omfartsvejen og bebyggelsen skal fremover danne en klar afgrænsning mellem by og land - i overensstemmelse med de statslige interesser i kommuneplanlægning. Planen muliggør desuden en mere intensiv anvendelse af eksisterende byområde, med deraf følgende mindre behov for at inddrage landzonearealer til byformål. Matr. nr. 6bk Landsgrav, Slagelse Jorder Matriklen ligger sydvest for Slagelse by i kote Ca. 1 km vest for området falder terrænet kraftigt ned mod Vårby Å, som ligger i ca. kote 1. Potentialekort udarbejdet i for-

3 bindelse med Tude Å kortlægningen, udført af Rambøll for Vestsjællands Amt viser et nogenlunde tilsvarende fald i grundvandpotentialet. Den overordnede grundvandsstrømning i området er således mod vest eller nordvest. Der er få dybe boringer (70-80 m) i nærheden af lokalplanområdet, men to boringer ca. 1 km nordvest for området og en boring ca. 1,5 km sydvest for området viser lertykkelser over det primære magasin på ca. 60 m. Naturstyrelsen har som en del af trin 1 kortlægningen af Slagelse kortlægningsområde foretaget en foreløbig sårbarhedszonering. Lokalplanområdet ligger ikke indenfor eller i umiddelbar nærhed af områder med mulig stor sårbarhed. Ifølge forslag til Vandplan ligger lokalplanområdet over grundvandsforekomsten Tude Å, ØvreKvartær Sand, Forekomsten er vurderet til at have god kvantitativ tilstand og ringe kemisk tilstand. Grundvandsressourcens størrelse Grundvandsressourcens størrelse er forsøgt opgjort på grundlag af data fra Vandplanen. Ved at summere Vandplanens estimerede grundvandsdannelse til hver enkelt grundvandsforekomst (justeret i forhold til hvor meget af forekomsten, der ligger i kommunen) har kommunen forsøgt at opgøre den samlede grundvandsdannelse i Slagelse Kommune. På denne måde er grundvandsdannelsen beregnet til i størrelsesordenen 3,5 mio. m³ årligt. Dette tal er væsentlig mindre end den faktiske vandindvinding i kommunen og derfor urealistisk. En sammentælling af grundvandsdannelsen til de enkelte grundvandsforekomster synes derfor ikke velegnet til at vurdere grundvandsressourcens størrelse. I stedet har kommunen taget udgangspunkt i resultater fra Slagelse kortlægningsområde (Trin 1, Blok 3-notat fra Orbicon, februar 2011). Slagelse Kortlægningsområde omfatter den største del af OSD i Slagelse. Den resterende del af OSD udgøres af Tude Å kortlægningsområde i den nordligste del af kommunen samt af to små områder på Agersø og Omø. Tude Å kortlægningsområde er kortlagt af Vestsjællands Amt i Det materiale fra Tude Å kortlægningen, som kommunen har adgang til, indeholder ikke nogen opgørelse af vandressourcen i området. Derfor baseres ressourcevurderingen på resultaterne fra den indledende kortlægning af Slagelse kortlægningsområde. I Blok 3-notatet fra Slagelse kortlægningsområde er der i afsnit redegjort for vandbalancen i kortlægningsområdet. Kortlægningsområdet er 268 km², som øges til 375 km², når der af kortlægningstekniske årsager lægges en buffer på 1 km bredde omkring området. Der regnes efterfølgende på det udvidede kortlægningsområde. Det fremgår, at grundvandsdannelsen (nettonedbør interflow) for kortlægningsområdet kan sættes til 52 mm til det øverste grundvandsmagasin. Det giver en årlig grundvandsdannelse i kortlægningsområdet på 19,5 mio. m³. Indvindingen fra vandværker og øvrige indvindere i området er m³ (2009) som svarer til 12 mm, og den tilladte indvinding er m³ som svarer til 17 mm. Det betyder, at den tilladte indvinding svarer til 33 % af grundvandsdannelsen, dvs. tæt på Vandplanens miljømål om, at vandindvindingen maksimalt må udgøre 35 % af grundvandsdannelsen. Den faktiske indvinding i kortlægningsområde Slagelse svarer til 23 % af grundvandsdannelsen. Hvis man lægger arealet af den resterende del af OSD i Slagelse Kommune (minus øerne) sammen med kortlægningsområde Slagelse og foretager en tilsvarende beregning på det samlede OSD-område (435 km²), når man frem til, at grundvandsdannelsen er 22,6 mio. m³. Den tilladte indvinding i området er m³ svarende til 20 mm eller 38 % af grundvandsdannelsen, og den faktiske indvinding er m³ (2009) svarende til 14 mm eller 27 % af grundvandsdannelsen. Den tilladte vandindvinding i OSD i Slagelse er altså lidt større end miljømålet i Vandplanen, mens den faktiske indvinding holder sig under miljømålet. Foretager man en opgørelse for hele kommunens areal (568 km²) med en forudsætning om, at grundvandsdannelsen er 52 mm overalt, fås en samlet grundvandsdannelse på 29,5 mio. m³. Den tilladte indvinding i Slagelse Kommune er ca. 11 mio. m³ svarende til, at der indvindes 19 mm eller 37 % af grundvandsdannelsen, mens den faktiske indvinding er ca. 6,6 mio. m³ svarende til, at der indvindes 12 mm eller 23 % af grundvandsdannelsen. 20

4 Indvindingsprocenterne for OSD er kun en lille smule større end for den samlede kommune. Det forklares bl.a. ved, at det almene vandindvindingsselskab Stigsnæs Vandindvinding I/S er placeret uden for OSD med en meget stor indvindingstilladelse. Inden for OSD indvindes en større del af grundvandsdannelsen i den nordlige del af kommunen (Tude Å kortlægningsområde) sammenlignet med resten af OSD. Dette stemmer godt overens med at kommunens største indvinding (Valbygårdsværket) er placeret i dette område sammen med flere mindre vandværker. Ifølge Vandplanen er den grundvandsforekomst (DK ), som Valbygårdsværket indvinder fra, væsentlig overudnyttet i forhold til miljømålet om højest at indvinde 35 % af grundvandsdannelsen. Man kan konkludere, at tilladelsesmæssigt er grundvandsressourcen i Slagelse Kommune fuldt udnyttet, hvis man skal overholde Vandplanens miljømål om maksimalt at indvinde 35 % af grundvandsdannelsen. Reelt er indvindingen dog noget mindre, så de vandværker og andre indvindere, der har en uudnyttet tilladelse, har tilladelsesmæssig mulighed for at øge indvindingen. Grundvandsressourcens naturlige beskyttelse Naturstyrelsens (tidligere amternes) kortlægning af grundvandsressourcen i OSD har fokus på at vurdere den naturlige beskyttelse af grundvandet og dermed på, hvor der eventuelt er behov for at gennemføre særlig grundvandsbeskyttelse. I Slagelse Kommune er den nordlige del af OSD kortlagt af Vestsjællands Amt i (Tude Å Kortlægningsområde), mens den resterende del af OSD kortlægges af Naturstyrelsen. Naturstyrelsen forventer at være færdig med Slagelse Kortlægningsområde med udgangen af Som led i kortlægningen af Tude Å området er der opstillet en grundvandsmodel. Modellen indeholder 4 sandmagasiner, som indbyrdes er helt eller delvist adskilt af lerlag, samt et underliggende kalkmagasin. Indvindingen til vandværker foregår primært fra de to nederste sandmagasiner samt fra kalken. Kortlægningen i Tude Å i Slagelse Kommune viste, at de grundvandsmagasiner, som vandværkerne indvinder vand fra, generelt er beskyttet af mere end 15 meter ler og mange steder af mere end 30 m ler. Mere end 30 m ler betegnes som god beskyttelse, mens grundvand, der er beskyttet af mindre end 15 m ler, betegnes som dårligt beskyttet. Generelt er der således en god beskyttelse af det grundvand, som indvindes af vandværkerne i Tude Å området. I et område nord for Slagelse By er der dog et område, som vurderes at have stor sårbarhed. Området er udpeget på grundlag af tynde lerlag (mindre end 15 m) over de øvre grundvandsmagasiner kombineret med stor grundvandsdannelse. Det kan ikke udelukkes, at en forurening kan sprede sig fra de øvre magasiner til dybereliggende grundvandsmagasiner, da grundvandsmagasinerne flere steder er adskilt af mindre end 5 m ler. Der er ingen vandværker i nærheden, som indvinder vand fra de øvre, dårligt beskyttede grundvandsmagasiner. Det sårbare område ligger ifølge indsatsplanen udenfor nuværende indvindingsoplande til almene vandværker. I Slagelse Kortlægningsområde er der foreløbig gennemført trin 1 kortlægning, baseret på sammenstilling af eksisterende data. Ligesom i Tude Å opereres der med en grundvandsmodel med 4 sandmagasiner samt et underliggende kalkmagasin (DK-modellen). Vandværkernes indvinding foregår også her primært fra de to nederste sandmagasiner (KS3 og KS4) og fra kalken. Ved hjælp af modellen er den samlede lerlagstykkelse over de to nederste sandmagasiner og kalken beregnet. Det viser, at der generelt er en god beskyttelse af det nedre sandmagasin og kalken med mere end 30 m ler i store dele af kortlægningsområdet, og at der også er forholdsvis god beskyttelse af det næstnederst sandmagasin med mere end 15 m ler og i flere områder mere end 30 m ler. Den dårligste beskyttelse af grundvandsmagasinerne findes i et strøg omkring Vårby Å samt i et sammenhængende område vest for Slagelse. I disse områder er der flere steder mindre end 5 m ler over det næstnederste sandmagasin (KS3). Grundvandsressourcens kvalitet Grundvandets kvalitet vurderes ud fra en opdeling i grundvandstyper på grundlag af indholdet af en række naturligt forekommende stoffer. Man inddeler grundvandet efter, i hvor høj grad det indeholder stoffer, 21

5 som tyder på, at vandet er ungt og påvirket af stoffer fra overfladen, f.eks. nitrat, eller om det har en kemisk sammensætning, som tyder på at vandet er gammelt og upåvirket at aktivitet på jordoverfladen, f.eks. ilt- og nitratfrit, har lav forvitringsgrad og lavt indhold af sulfat. Både i kortlægningsområde Slagelse og Tude Å viser vandanalyser, at det meste af det grundvand, som vandværkerne indvinder, tilhører vandtyper, som indikerer mindre sårbare eller ikke sårbare forhold, altså at magasinet ikke er påvirket fra overfladen. Ser man f.eks. på sulfatindholdet, ligger det stabilt i de fleste boringer, så der er ingen generel tendens til stigende indhold. Stigende sulfatindhold kan være en indikation på, at jordens reduktionskapacitet i forhold til nitrat er ved at være opbrugt. Dette harmonerer fint med, at kun få boringer indeholder nitrat. Problemerne med grundvandets kvalitet i Slagelse Kommune er således generelt ikke relateret til påvirkninger fra terræn. Det skal dog bemærkes, at datagrundlaget i store dele af kommunen er tyndt, i det der er meget få eller ingen boringer. Derimod har mange af boringerne til kalken og det nederste sandmagasin forhøjede indhold af klorid og natrium. I enkelte kystnære boringer kan det forhøjede saltindhold muligvis skyldes påvirkning fra havet, men ellers stammer saltindholdet sandsynligvis fra såkaldt residualvand fra de dybere dele af kalken. I visse områder kan der også være tale om sideværts udvaskning til kalken fra lerlaget umiddelbart over kalken. Dette lerlag er nogen steder meget tyndt eller mangler helt, bl.a. i et bånd omkring Vårby Å. Det gør, at salt vand fra kalken kan strømme op i det overliggende sandmagasin, når der pumpes fra sandmagasinet. Problemet med høje saltindhold er særlig udtalt ved Erdrup Vandværk, men det findes mange steder i kommunen. Erdurp Vandværk indvinder fra grundvandsforekomst DK , Tude Å, NedreKvartær Sand svarende til S4 i DKmodellen. Forekomsten har ringe tilstand både kvantitativt og kvalitativt. Fra en del vandværksboringer indvindes der vand, der indeholder væsentlig mere arsen end grænseværdien på 5 μg/l. Vandværkerne kan dog generelt overholde kravet til arsen i drikkevandet, da det arsenholdige vand typisk også indeholder meget jern, hvilket gør det muligt at fjerne arsenet i vandværksfilteret. Der er ikke problemer med forhøjet indhold af nikkel i grundvandet i Slagelse Kommune. Der er kun få fund af pesticider i grundvandet i Kortlægningsområde Slagelse på trods af, at der er analyseret for pesticider i 115 boringer. Der er dog fund af mechlorprop (under grænseværdien for drikkevand) i alle 4 indvindingsboringer på Hovedværket i Slagelse by. Samlet set vurderes pesticider pt. ikke at udgøre noget væsentligt problem for drikkevandsindvindingen i området. Der er ligeledes kun få fund af olieprodukter eller olierelaterede produkter i kortlægningsområde Slagelse bortset fra nogle moniteringsboringer ved Slagelse Gasværk. Der vurderes ikke at være et generelt problem med olieprodukter udenfor Slagelse By i forhold til drikkevandsindvindingen i Slagelse Kortlægningsområde. Forsyningssituationen Vandforsyningen i Slagelse Kommune varetages af en række større og mindre vandværker. Det drejer sig om det kommunalt ejede SK Vand A/S, som pt. har 6 vandværker samt 17 private almene vandforsyninger, hvoraf to forsyninger har 2 vandværker. Drikkevandet distribueres altså pt. fra 25 vandværker. Herudover findes der et alment vandindvindingsselskab, Stigsnæs Vandindvinding I/S, som har det særlige erhvervsområde ved Stigsnæs som forsyningsområde. Desuden er der ca. 70 større enkeltanlæg, som hovedsageligt indvinder vand til industri og vanding. Heraf er langt de største Harboe og Arla. Endelig findes der ca. 250 enkeltindvindinger i det åbne land. SK Vand A/S leverer ca. 80 % af drikkevandet i kommunen. De fleste vandværker har nødforbindelse til et nabovandværk, som helt eller delvist kan overtage forsyningen i en periode. De fleste nødforbindelser er til SK Vand A/S. Der er ingen af de private vandværker, som er i stand til at nødforsyne nogen af SK Vand A/S forsyningsområder. SK Vand A/S er i stedet ved at forbinde deres 6 vandværker og tilhørende forsyningsområder med både rentvands- og råvandsledninger således, at de er i stand til at nødforsyne sig selv. 22

6 I Slagelse Kommune er det kun nødvendigt med en simpel vandbehandling, hvor vandet iltes og filtreres gennem sandfiltre for at fjerne naturligt forekommende stoffer. SK Vand A/S har tilladelse til at indvinde ca. 6,6 mio. m³, og de indvinder ca. 4,3 mio. m³ (2011). Det kunne tolkes som om, at forsyningen har rigelig kapacitet til at dække et væsentligt øget vandbehov. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Fire af forsyningens kildepladser har forhøjet kloridindhold i varierende grad, hvorfor forøget indvinding på disse kildepladser ikke er realistisk. Tværtimod burde indvindingen reduceres, i hvert fald på Erdrup kildeplads. Desuden ligger en af SK Vands kildepladser i Slagelse By, hvor den er meget udsat for forurening, bl.a. med fund af vinylklorid og mechlorprop. Inden for en kortere årrække er der sandsynligvis behov for at finde supplerende råvandsforsyning til SK Vand A/S. Langs kommunegrænsen forsynes enkelte ejendomme og spredt bebyggelse på tværs af kommunegrænsen. 8 vandværker i Slagelse Kommune leverer vand til ejendomme i Kalundborg, Næstved og Sorø kommuner, og tilsvarende leverer 6 vandværker i disse kommuner vand til enkelte ejendomme i Slagelse Kommune. Mængdemæssigt er der tale om ubetydelige vandmængder. Forhold til vandplanen, den kommunale handleplan og indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse Slagelse Kommune er omfattet af Vandplan , Smålandsfarvandet, Hovedopland 2.5, Vanddistrikt Sjælland. Ifølge vandplanen er der i alt 11 grundvandsforekomster, som i større eller mindre grad berører kommunen. Af de 11 forekomster har 4 god kvantitativ tilstand og 5 god kemisk tilstand. To forekomster har samlet god tilstand. Ingen af disse forekomster udnyttes til vandindvinding (små forekomster). De 3 grundvandsforekomster, hvorfra der indvindes mest vand i Slagelse Kommune , og har alle kvantitativ ringe tilstand, og og har også kvalitativ ringe tilstand. De beregnede udnyttelsesgrader for de 3 forekomster i Vandplanen er urealistiske mellem 300 og 6000 % - men er dog en tydelig indikation af, at den nuværende indvinding ligger over eller meget tæt på, hvad der er bæredygtigt. Der skal ikke ske indsatser over for vandindvindingen i Slagelse Kommune i første planperiode. Indsatsen i forhold til den kvantitative påvirkning, dvs. for stor indvinding, er generelt udskudt med begrundelsen Tekniske Årsager, dvs. manglende viden. De urealistiske høje udnyttelsesgrader må bero på unøjagtigheder i DK-modellen. Kommunen forventer, at Naturstyrelsens kortlægning af den resterende del af OSD i Slagelse vil bidrage med ny viden til opdatering af DKmodellen, som ligger til grund for vurderingen af grundvandsforekomsterne i Vandplanen. På grundlag af en mere sikker beregning af bl.a. udnyttelsesgrader vil den kommende vandplan muligvis indeholde krav til indsats over for den eksisterende vandindvinding. Da der ikke er krav om indsats over for vandindvinding i Vandplanen, er der heller ikke stillet krav om indsats i den kommunale handleplan. Mange af vandværkernes tilladelser til vandindvinding udløber et år efter vedtagelsen af den første kommunale handleplan, dvs. sandsynligvis engang i For de vandværker, der indvinder fra grundvandsforekomster, som Vandplanen vurderer har ringe tilstand, vil kommunen som udgangspunkt forlænge tilladelserne frem til Det åbner mulighed for at revidere vandindvindingstilladelserne i overensstemmelse med eventuelle krav i anden eller tredje vandplanperiode. I Slagelse Kommune er der kun vedtaget indsatsplan for den nordligste del af kommunen, Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Slagelse nordøst indsatsområde. Planen er udarbejdet af Vestsjællands Amt i samarbejde med vandværker og kommuner, og endelig vedtaget august Planen foreskriver en række indsatser, som primært handler om bedre indvindingsstrategi, fokuseret informations- og tilsynsindsats, kontrol af boringers tæthed og sløjfning af ubenyttede brønde og boringer. Desuden skulle Slagelse Kommune indarbejde en retningslinje i førstkommende kommuneplan, som sikrede et særligt følsomt område nord for Slagelse By mod byudvikling. På Agersø og Omø er kortlægningen af OSD afsluttet, og kommunen er i gang med at udarbejde indsatsplan for grundvandsbe- 23

7 skyttelse for de to øer. Indsatsplanen forventes færdig medio Den resterende og langt største del af OSD i kommunen forventes kortlagt med udgangen af 2015, hvorefter kommunen kan udarbejde indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for dette område. Kommunen er ikke bekendt med, at Naturstyrelsen har udarbejdet en konkret plan for kortlægning af indvindingsoplande til almen vandforsyning udenfor OSD. BNBO Der er ikke beregnet boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for vandværksboringerne i Slagelse Kommune, men kommunen har indgået aftale med rådgiver om at udarbejde ansøgning til Naturstyrelsen om støtte til beregningen. Kommunen håber at ansøgningen imødekommes, så arbejdet med at beregne BNBO erne kan sættes i gang i løbet af Befæstelsesgrad og forhold til grundvandsdannelse Som tidligere nævnt har grundvandsforekomsten Tude Å, ØvreKvartær Sand, under lokalplanområdet god kvantitativ tilstand. Kommunen har ikke grundlag for at vurdere den nuværende grundvandsdannelse i lokalplanområdet, og kan derfor heller ikke vurdere betydningen af en delvis befæstelse af området i forhold til vandplanens mål. Hvis de tykke lerlag, som ses i boringer både nordøst og sydvest for området også findes under lokalplanområdet, må man forvente at grundvandsdannelsen til det primære magasin er beskeden. Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret og som minimum afstemmes med behovet for grundvandsdannelse, jf. generel stor udnyttelse af grundvandsressourcen i vandplanen. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger. Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Risikovurdering ift. hydrogeologiske forhold Ud fra de oplysninger kommunen har om undergrunden, vurderes området ikke særlig sårbart. Ingen af de planlagte anvendelser vurderes at være grundvandstruende. Der bliver bygget domicilbygninger til kontor og serviceerhverv, som bliver kloakeret. Nedenstående tekniske tiltag er desuden påkrævet for at sikre en ekstra grundvandsbeskyttelse. Tekniske tiltag Følgende tekniske tiltag er indarbejdet i lokalplanens bestemmelser: 24

8 Kort 1 OSD områder, NFI områder og indvindingsoplande Signaturforklaring Lokalplaner forslag Områder med særlige drikkevandsinteresser Indvindingsoplande_Slagelse Tude å kortlægningsområde Nitratfølsomme indvindingsområder

9 Signaturforklaring Kontor og serviceerhverv Områder med særlige drikkevandsinteresser Tude å kortlægningsområde Kort 2 Eksisterende udlæg til kontor og serviceerhverv

10 Gældende rammebestemmelser Nye rammebestemmelser Kommuneplantillægget omhandler rammeområder 1.4R8 og 1.4E R8 Anvendelse generelt: Rekreativt område Anvendelse specifik: Rekreativt grønt område. Zonestatus: Landzone og Byzone 1.4E12 Anvendelse generelt: Erhvervsområde Anvendelse specifik: Erhvervsområde Zonestatus: Byzone Bebyggelsesprocent: 40 for den enkelte ejendom Max etageantal: 2 etager Øvrige bestemmelser: Området anvendes til butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Forslaget forudsætter, at der tilvejebringes kommuneplantillæg nr. 8 hvor gældende rammebestemmelser ændres til følgende: 1.4E13 Anvendelse generelt: Erhvervsområde Anvendelse specifik: Kontor og serviceerhverv Zonestatus: Byzone Bebyggelsesprocent: 50 for området som helhed Max etageantal og højde: 2 etager, 8,5 m Øvrige bestemmelser: Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Afledning af regnvand skal ske til SK Forsyning A/S s kloaknet. Regnvandsafstrømningen skal ifølge spildevandsplanen reduceres til 2/l/s/red. ha, inden det kobles på det eksisterende net. Nedsivning af regnvand for p-plads og kørearealer (som udgør langt størstedelen af området) vil ikke være foreneligt med den nødvendige grundvandsbeskyttelse. For at nå den nødvendige reduktion skal der anvendes alternative LAR-løsninger. Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en 27

11 tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Underjordiske tanke til fyringsolie til opvarmning skal etableres i henhold til den gældende olietankbekendtgørelse samt de nyeste regler om håndtering af brandfarlige væsker og Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse. 28

12 Vedtagelsespåtegning Foreløbig vedtaget i Slagelse byråd i henhold til 24 i lov om planlægning. Den Endeligt vedtaget af Slagelse byråd i henhold til 27 i lov om planlægning. Den På byrådets vegne Stén Knuth / Søren Lund Hansen Borgmester Kommunaldirektør 29

Planlægning. Februar C4 1.4C7 1.4E8 1.4R8 L.L7. Tillæg nr. 31 til Slagelse Kommuneplan FORSLAG

Planlægning. Februar C4 1.4C7 1.4E8 1.4R8 L.L7. Tillæg nr. 31 til Slagelse Kommuneplan FORSLAG Planlægning Februar 2013 1.4C4 1.4C7 1.4E8 1.4R8 L.L7 Tillæg nr. 31 til Slagelse Kommuneplan 2009-2020 FORSLAG Redegørelse for planlægning i område med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande

Læs mere

TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE UL.B.11 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Tillæg nr. 26. Forslag. Kommuneplan. Boligområde ved Tingagervej. Ullsgade. Herredsgade. Tingagervej LP nr Torstedvej.

Tillæg nr. 26. Forslag. Kommuneplan. Boligområde ved Tingagervej. Ullsgade. Herredsgade. Tingagervej LP nr Torstedvej. Tillæg nr. 26 Kommuneplan Herredsgade Ullsgade Tingagervej LP nr. 1136 Torstedvej Prins Buris ve j Boligområde ved Tingagervej Forslag HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillæg Offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 32

Kommuneplantillæg nr. 32 Forslag til ændringer Center Plan Byg og Vej Journalnr: 01.02.00-P16-11-16 Ref.: Mikael Jensen Dato: 31-05-2017 Kommuneplantillæg nr. 32 Indhold, s. 1 Hele Ravnkilde by er udpeget som et område med særlige

Læs mere

Rebild Kommune. Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE

Rebild Kommune. Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE Rebild Kommune Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE PROJEKT Vurdering af projektområde for NFI og byudvikling

Læs mere

Kommuneplantillæg nr.26 til Kommuneplan for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr.26 til Kommuneplan for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr.26 til Kommuneplan 2007 2018 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 26 er vedtaget af Holbæk Byråd den 20. februar 2013 og offentliggjort den 24. april 2013. 1 Tidligere kommuneplanramme

Læs mere

Bilag 1 Hedensted Vandværk

Bilag 1 Hedensted Vandværk ligger nordvest for Hedensted. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 600.000 m 3 og indvandt i 2015 492.727 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår af figur

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Bilag 1 til grundvandsredegørelse

Bilag 1 til grundvandsredegørelse Bilag 1 til grundvandsredegørelse 1 Indholdsfortegnelse Byudvikling... 3 Grundvandets forhold i Ringsted Kommune... 4 Boligområder... 11 Langagerområdet... 12 Hulemarken... 13 Gyrstinge... 14 Høm... 16

Læs mere

Bilag 1 Kragelund Vandværk

Bilag 1 Kragelund Vandværk ligger i den sydlige del af Kragelund by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 70.000 m 3 og indvandt i 2016 55.362 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 44

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 44 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 44 Erhvervsområde i Højme Ændring af kommuneplanområde 6 Bellinge Dyrup - Højme Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Tillæg nr. 19. Kommuneplan Forslag. Boligområde ved Halgård Vest og centerområde nord for Viborgvej. Centerområde. Boligområde HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 19. Kommuneplan Forslag. Boligområde ved Halgård Vest og centerområde nord for Viborgvej. Centerområde. Boligområde HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 19 Kommuneplan 2013 VIBO R GV E J Centerområde HALGÅRD VEST Boligområde Boligområde ved Halgård Vest og centerområde nord for Viborgvej Forslag HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag December 2014 Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

TILLÆG NR. 3 TIL KOMMUNEPLAN 2017

TILLÆG NR. 3 TIL KOMMUNEPLAN 2017 TILLÆG NR. 3 TIL KOMMUNEPLAN 2017 FOR RAMMEOMRÅDE UV.LS.B.6, UV.LS.T.1 og UV.LS.F.1 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013 Offentligt område ved Smedestræde i Nr. Lyndelse Tillæg nr 20 til Kommuneplan 2013 1 Offentlighedsperiode og endeligt vedtaget Forslaget til kommuneplantillæg har været

Læs mere

GRUNDVANDSREDEGØRELSE

GRUNDVANDSREDEGØRELSE GRUNDVANDSREDEGØRELSE I Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse 1 og i Vejledning

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: Del af 7y og 6h, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Læs mere

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Dansk Vand Konference 2015 Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Gunnar Larsen, geolog 19/11/2015 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Statslig udmelding

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Forslag til til, for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Maj 2018 Forord Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15 Ikast-Brande Kommuneplan Nyt planlægningsgrundlag for Gl. Blåhøj

Kommuneplantillæg nr. 15 Ikast-Brande Kommuneplan Nyt planlægningsgrundlag for Gl. Blåhøj Nyt planlægningsgrundlag for Gl. Blåhøj Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande Nørre

Læs mere

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By.

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. NOTAT Sagsnr.: 15-12874 Dokumentnr.: 94238/15 Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. Lynggård Biogasanlæg har

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD)

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Tillæg nr. 3 Redegørelse Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Offentliggørelse Holbæk Kommune har den 31. maj 2016 vedtaget Tillæg

Læs mere

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDERNE EO.E.17, EO.E.18, EO.E.19 og EO.E.20 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Marbjerg. Fløng. Hedehusene. Kommuneplantillæg. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Forslag

Marbjerg. Fløng. Hedehusene. Kommuneplantillæg. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Forslag Marbjerg Fløng Holbækmotorvejen Jernbanen Hedehusene Kommuneplantillæg Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2010 Forslag Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter Jour. nr.: 14/11330 Dok.nr.: Dato: 16. maj

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune REDEGØRELSE OM BYUDVIKLING I OSD OG NFI Rekvirent Høje-Taastrup Kommune Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer 1311400022 Projektleder Udarbejdet af Anette

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 33. Kommuneplan FORSLAG 8 juni Sletteskovvej. - et boligområde i Nr. Bjert. Kolding Byråd (Dato for vedtagelse)

KOMMUNEPLANTILLÆG 33. Kommuneplan FORSLAG 8 juni Sletteskovvej. - et boligområde i Nr. Bjert. Kolding Byråd (Dato for vedtagelse) KOMMUNEPLANTILLÆG 33 Ved Sletteskovvej - et boligområde i Nr. Bjert Sletteskovvej rkemosevej Rugmarken Basagervej Nr. Bjertvej Områdeplan 05 riggasvej Nr. Bjertvej Degnevænget Kastaniely Drejensvej Friggasvej

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Nærværende notat er en opdatering af NIRAS vurdering af 25. januar 2018 efter GEUS kommentarer af 6. februar 2018.

Nærværende notat er en opdatering af NIRAS vurdering af 25. januar 2018 efter GEUS kommentarer af 6. februar 2018. 31. maj 2018 Notat Allerød Kommune Grundvand ved Erhvervsområde Farremosen Vurdering 1 Indledning På baggrund af Lynge Overdrev Vandværks kritik af Allerød Kommunes redegørelse for geologi og grundvandsforhold

Læs mere

Egedal Kommune. Redegørelse Byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD. Bilag Kommuneplan 2013

Egedal Kommune. Redegørelse Byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD. Bilag Kommuneplan 2013 Egedal Kommune Redegørelse Byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD Bilag Kommuneplan 2013 Egedal Kommune 2013 2 Redegørelse for byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Bilag 1 Lindved Vandværk

Bilag 1 Lindved Vandværk Bilag 1 ligger midt i Lindved by. 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Indvinding

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Bilag 1 Solkær Vandværk

Bilag 1 Solkær Vandværk Bilag 1 ligger i Solekær, vest for Gammelsole by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 60.000 m 3 og indvandt i 2016 50.998 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 9 April 2014 For erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag:

Læs mere

Bilag 1 Øster Snede Vandværk

Bilag 1 Øster Snede Vandværk Bilag 1 ligger i den sydvestlige del af Øster Snede by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 46.000 m 3 og indvandt i 2016 34.832 m 3. Udviklingen i vandværkets

Læs mere

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Asferg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på vandværket...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 27

Kommuneplantillæg nr. 27 Kommuneplantillæg nr. 27 Erhvervsområde i Teknisk Forvaltning - Vedtaget oktober 2013 Indledning I den nordøstlige del af ligger et område, der jf. kommuneplan 2009-2021 giver mulighed for fritidsformål,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Bilag: Faktaark om vandværker - Hvidebæk

Bilag: Faktaark om vandværker - Hvidebæk Bilag: Faktaark om vandværker - Hvidebæk Bjerge Vandværk Tilladelse Indvinding Boringer Magasin Råvandkvalitet Vandtype Nitratsårbarhed BNBO-areal, i alt Potientielle forureningskilder Anbefalinger og

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted Bilag 1 ligger sydvest for Hedensted. Figur 1: TREFOR Vands kildeplads ved Hedensted. Billedet til venstre viser boring 116.1419, til højre ses boring 116.1528 i baggrunden. Kildepladsen har en indvindingstilladelse

Læs mere

Bilag 1 Daugård Vandværk

Bilag 1 Daugård Vandværk Bilag 1 er beliggende i den vestlige del af Daugård by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket er opført i 1997 og har en indvindingstilladelse på 66.000 m 3 og indvandt i 2016 64.743 m 3. Udviklingen

Læs mere

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 1 Bregninge Vandværk Bregninge vandværk forsyner ca. 111 forbrugere med drikkevand og har en indvindingstilladelse på 16.000 m 3 per år. n er gældende til den 30-09-2023.

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Præsentation Tina Callesen, Afdelingsleder, Vand & Jord Henrik Züricho, Geolog, Vand & Jord Louise Appel Bjergbæk,

Læs mere

Kommuneplantillæg Til æg nr. 3 til Kommuneplan 2014

Kommuneplantillæg Til æg nr. 3 til Kommuneplan 2014 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2014 Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter Jour. nr.: 14/21178 Dok.nr.: 131600/15 Dato: 27.05.2015 Indledning Redegørelse Kommuneplanen revideres hvert

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

1 Hvad er en grundvandsredegørelse?

1 Hvad er en grundvandsredegørelse? Grundvandsredegørelse for muligt Kommuneplantillæg for erhvervsareal ved Christiansmindevej i Skanderborg. - supplement til gældende grundvandsredegørelse Jan. 2019 Indhold 1 Hvad er en grundvandsredegørelse?...2

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Vedtaget. Status. Plannavn februar Dato for offentliggørelse af forslag. 25. februar Startdato, Offentlighedsperiode

Vedtaget. Status. Plannavn februar Dato for offentliggørelse af forslag. 25. februar Startdato, Offentlighedsperiode 9 2013 Vedtaget Plannavn 9 2013 Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode 25. februar 2015 25. februar 2015 22. april 2015 Dato for vedtagelse

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Signaturforklaring. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Erhvervsstyrelsen

Signaturforklaring. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Erhvervsstyrelsen Gladsaxe Kommune: Tillæg 10 - Genbrugsstationen Side 1 af 1 Planstrategi 2016 Kommuneplan 2013 Helhedsplan Lokalplan Forside Planportal Du er her: Forside Kommuneplan 2013 Kladde Tillæg 10 - Genbrugsstationen

Læs mere

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse NATUR & MILJØ 2014, session A2: Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse Trinmodel og dokumentation i forbindelse med byudvikling i OSD/NFI Sanne Kjær og Karin Jensen, Naturstyrelsen Oplæg

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Formålet med planen er at udvide bymidteafgrænsningen for Mørkøv, således at der kan etableres dagligvarebutik på den ønskede lokation.

Formålet med planen er at udvide bymidteafgrænsningen for Mørkøv, således at der kan etableres dagligvarebutik på den ønskede lokation. REDEGØRELSE Formål og baggrund Nærværende kommuneplantillæg nr. 29 er udarbejdet på baggrund af byrådets ønske om at muliggøre etablering af en dagligvarebutik ved Skovvejen i Mørkøv. Formålet med planen

Læs mere

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Dagsorden til teknisk arbejdsgruppe Velkomst og præsentation 1. Orientering om:

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Hjørring kommunes forslag til kommuneplan 2013

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Hjørring kommunes forslag til kommuneplan 2013 AFTALENOTAT Sendt elektronisk til: hjoerring@hjoerring.dk anne.moeller@hjoerring.dk Tværgående Planlægning J.nr. NST-121-860-00002 Ref. Saber Den 6. maj 2013 Notat om aftalte ændringer og suppleringer

Læs mere

Hjørring Kommuneplan 2016

Hjørring Kommuneplan 2016 Forslag til Hjørring Kommuneplan 2016 www.kommuneplan2016.hjoerring.dk Indholdsfortegnelse Tillæg nr 5 - Erhvervsområde, Mads Sørensensvej, Tornby 3 Rammer 6 906.3120.09 - Erhvervsområde ved Mads Sørensensvej,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag. i høring: xx.xx - xx.xx 20xx. Ændring af rammeområde B Tillæg til Kommuneplan

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag. i høring: xx.xx - xx.xx 20xx. Ændring af rammeområde B Tillæg til Kommuneplan 03 KOMMUNEPLANTILLÆG Forslag i høring: xx.xx - xx.xx 20xx Ændring af rammeområde B03-04 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg nr.3 til kommuneplan 2013-2025 for Egedal Kommune Kommuneplantillæggets

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2017

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2017 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2017 FOR RAMMEOMRÅDE EO.E.1 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger

Læs mere

Bilag 1 Båstrup By Vandværk

Bilag 1 Båstrup By Vandværk Bilag 1 er beliggende midt i Båstrup By, som udgøres af tætliggende landbrugsejendomme med mellemliggende dyrkede marker. er et ældre vandværk, som forsyner 15 husstande i nærområdet. Vandværket ligger

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 16

Kommuneplantillæg nr. 16 Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum Luftfoto med afgrænsning af kommuneplantillægget marts 2016 Redegørelse Baggrund Tillæg nr. 16 til Hedensted

Læs mere

Erhvervsområde Horsens Syd Erhvervsområde Horsens Syd

Erhvervsområde Horsens Syd Erhvervsområde Horsens Syd 10 2013 Horsens Syd Horsens Syd Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 10 2013 Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Horsens Syd 9. juni 2015 Høring start 9. juni 2015 Høring slut 11. august 2015

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern , for et område til boliger ved Mosegårdsvej

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern , for et område til boliger ved Mosegårdsvej Forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for et område til boliger ved Mosegårdsvej Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune eller Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016

DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016 DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016 TEKNIK Indsatsplan & MILJØ for Grønbjerg-Langelund Vandværk og Øgelund Vandværk 01 Grønbjerg-Langelund Vandværk Grønbjerg-Langelund Vandværk

Læs mere

Kommuneplantillægget omfatter et område, som er større end lokalplanen, idet der udtages et areal af kommuneplanens rammer og inddrages et nyt.

Kommuneplantillægget omfatter et område, som er større end lokalplanen, idet der udtages et areal af kommuneplanens rammer og inddrages et nyt. Tillæg nr 5 - Erhvervsområde, Mads Sørensensvej, Tornby Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 906.3120-L01 for erhvervsområde i Tornby. Kommuneplantillægget

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 16 Ikast-Brande Kommuneplan Blandet bolig og erhverv, Møllegade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 16 Ikast-Brande Kommuneplan Blandet bolig og erhverv, Møllegade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Møllegade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 - ændring af rammer for Vigersted Bymidte Kommuneplan Marts 2019 UDKAST

Forslag til tillæg nr. 2 - ændring af rammer for Vigersted Bymidte Kommuneplan Marts 2019 UDKAST Forslag til tillæg nr. 2 - ændring af rammer for Vigersted Bymidte Kommuneplan 2017-2029 Marts 2019 UDKAST Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan.

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Greve Kommune. Tillæg nr. 4 til. Kommuneplan Ændrede rammebestemmelser for område 1E27, Kildebrønde Industri

Greve Kommune. Tillæg nr. 4 til. Kommuneplan Ændrede rammebestemmelser for område 1E27, Kildebrønde Industri Greve Kommune Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Ændrede rammebestemmelser for område 1E27, Kildebrønde Industri Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø i

Læs mere

Allerød Kommune. December 2013 REDEGØRELSE OM BYUDVIKLING OG ANDEN ÆNDRET AREALANVENDELSE I OSD OG NFI I ALLERØD KOMMUNE

Allerød Kommune. December 2013 REDEGØRELSE OM BYUDVIKLING OG ANDEN ÆNDRET AREALANVENDELSE I OSD OG NFI I ALLERØD KOMMUNE Allerød Kommune December 2013 REDEGØRELSE OM BYUDVIKLING OG ANDEN ÆNDRET AREALANVENDELSE I OSD OG NFI I ALLERØD KOMMUNE PROJEKT Redegørelse om byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD og NFI i

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere