Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget."

Transkript

1 Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug i mio. kr. Undervisning 552,158 0,682 23, , , ,038-7,284-11,058 Skoler 375,095-1,102 20, , , ,202-9,789-11,174 Skolefritidsordninger 21,499-1,299 1,352 21,552 14,480 19,441-2,111 0,000 Specialundervisning 70,636 2,813 1,182 74,631 57,081 77,605 2,974 0,168 Ungdomsskoler 10,103-0,220 0,130 10,013 7,061 10,367 0,354 0,360 Musikskoler 8,291 0,279-0,181 8,389 6,449 7,977-0,412-0,412 Privatskoler og efterskoler 66,534 0,211 0,000 66,745 68,425 68,445 1,700 0,000 Dagtilbud 236,723-2,172 10, , , ,677-6,098-3,154 Fælles formål dagtilbud 47,288-3,486 1,981 45,784 31,120 41,978-3,806-1,496 Dagpleje 37,449-0,710 0,000 36,739 25,863 34,442-2,297-0,241 Daginstitutioner og klubber 124,108 0,038 7, , , ,660-0,236-1,217 Særlige dagtilbud 5,500-0,035 0,493 5,958 3,896 5,519-0,439-0,200 Tilskud til puljeordninger 22,377 2,021 0,000 24,398 18,507 25,078 0,680 0,000 Børne og Familie 212,598-4,470 5, , , ,864-8,668-4,892 Handicap 9,626 0,000 0,000 9,626 5,820 7,962-1,664 0,000 Døgnophold 100,609-4,114-0,106 96,389 72,114 96,019-0,370 0,000 Forebyggende foranstaltninger 44,311 5,146 4,469 53,926 35,695 48,599-5,327-4,528 Døgninstitutioner for handicappede 34,329-5,317 0,000 29,012 18,980 28,199-0,813 0,000 PPR 12,569-0,108 0,690 13,151 9,452 12,787-0,364-0,364 Sundhedsplejen 11,154-0,077 0,351 11,428 8,652 11,298-0,130 0,000 Udvalget i alt 1.001,479-5,960 39, , , ,578-22,050-19,104 Afvigelse -22,050 - overførsel til ,104 Nettoafvigelse -2,946 Serviceudgifter Vedtaget budget Regnskab Afvigelse Serviceudgifter

2 Samlet status for Udvalget Samlet forventes regnskabet for Børne- Skole og Uddannelsesudvalgets område at afvige med et overskud på 22,1 mio. kr. Af det samlede overskud forventes 19,1 mio. kr. overført til Overførelsen til 2018 på de 19,1 mio. kr. skal ses i lyset af, at der fra 2016 blev overført et samlet overskud på 39,1 mio. kr. Budgetoverførelsen til 2018 skyldes dermed primært videreførelse af en andel af de midler, der blev overført fra 2016 primært indenfor kompetenceudviklingsområderne på Sektor Undervisning og Sektor Dagtilbud samt midler til trivsel på skolerne på Sektor Undervisning. Derudover skal overskud på de projekter, der er eksternt finansierede af enten staten eller A. P. Møller Mærsk fonden overføres til Projekterne er placeret på Sektor Undervisning, hvilket forklarer det relativt store budgetrul på 11,1 mio. kr. i forhold til den regnskabsmæssige afvigelse på 7,3 mio. kr. I det følgende beskrives de enkelte Sektorer nærmere.

3 Sektor Undervisning Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Korriget budget Forbrug pr. 31/9 regnskab Afvigelse overførsel Sektor Undervisning 576, , ,038-7,284-11,058 Samlet set forventes regnskabet for Sektor Undervisning at afvige med et samlet overskud på 7,3 mio. kr. Overskuddet dækker over en række modsatrettede afvigelser på Sektoren og kan opdeles i følgende: Overskud på eksternt finansierede projekter, pulje til trivsel, IT samt kompetenceudvikling: 10,1 mio. kr. Merudgifter som følge af højere elevtal på primært privat- og efterskoler: 1,4 mio. kr. Merudgifter til økonomiske fripladser til SFO samt støtteforanstaltninger og specialundervisning i andre kommuner: 2,4 mio. kr. Samlet overskud på skoler, SFO, specialklasser, ungdomsskole samt musisk skole: 1 mio. kr. Overskud på eksternt finansierede projekter, pulje til trivsel, IT samt kompetenceudvikling 10,1 mio. kr. Nedenstående er overskuddet på de 10,1 mio. kr. udspecificeret: Uddannelsestiltag finansieret via statstilskud samt PLF-projektet finansieret via A. P. Møller Mærsk Fonden: 4,3 mio. kr. Andel af pulje til trivsel på skolerne: 3,4 mio. kr. IT og kompetenceudvikling: 2,4 mio. kr. Som det fremgår forventes der på de eksternt finansierede projekter et samlet overskud på ca. 4,3 mio. kr., der alle overføres til Derudover mangler den resterende andel af midlerne til trivsel på skolerne at blive udmøntet. Byrådet har her besluttet, at 5/12 af puljen til trivsel på samlet 5,8 mio. kr. skulle udmøntes i mens de resterende 3,4 mio. kr. overføres til 2018 og her udmøntes på skolerne. Endeligt foreslås det, at ikke disponerede midler til IT og kompetenceudvikling på samlet 2,4 mio. kr. overføres til Overskuddet på IT og kompetenceudvikling skal ses i lyset af, at der fra 2016 blev overført samlet 4,6 mio. kr., hvoraf det foreslås, at 2,4 mio. kr. videreføres til Disponeringen af overførelserne på tværs af budgetårene skyldes, at budgetrammerne til kompetenceudvikling i, 2018 og 2019 er reducerede jf. de budgetbesparelser, der blev vedtaget med budgettet for Merudgifter til højere elevtal 1,4 mio. kr. Ved opgørelse af det endelige elevtal for folkeskoler samt privat- og efterskoler viser det sig, at der er flere elever end forudsat med budgetlægningen. Meraktiviteten medfører en samlet merudgift på 1,4 mio. kr., der jf. økonomistyringsprincipperne i Hjørring Kommune udlignes med kassen.

4 Merudgifter til økonomiske fripladser, støtteforanstaltninger samt specialundervisning i anden kommune 2,4 mio. kr. Kontoen til betaling til økonomiske fripladser på SFO-området viser en samlet merudgift på 1,5 mio. kr. Merudgiften skyldes, at en større andel af forældrene får reduceret i forældrebetalingen til SFO end det var forudsat i budgettet. På kontiene for betaling af støtteforanstaltninger samt specialundervisning udenfor kommunen viser der sig en samlet merudgift på ca. 0,9 mio. kr. Merudgiften til støtteforanstaltninger samt specialundervisning i andre kommuner skyldes primært, at kommunen har modtaget en række betalingskrav fra andre kommuner fra tidligere år, som forvaltningen ikke har været bekendt med, da budgettet for blev udarbejdet. Børne- og Undervisningsforvaltningen vurderer ikke, at det er muligt at håndtere den samlede merudgift på de 2,4 mio. kr. på de nævnte områder indenfor Sektor Undervisning og det foreslås derfor jf. initiativforpligtigelsen, at merudgiften håndteres via overskud på hhv. Sektor Dagtilbud med 1,4 mio. kr. og de resterende 1 mio. kr. fra Sektor Børne- og Familie. Overskuddene på de pågældende områder beskrives i behandlingen af de respektive sektorer. I 2018 er budgetterne til økonomiske fripladser samt specialundervisning i anden kommune blevet tilpasset. Skoler, SFO, specialklasser, ungdomsskoler og musisk skole: 1 mio. kr. Med økonomirapport 2 forventes på skoler, SFO, Ungecenter samt Hjørringskolen samlet set balance i forhold til budgettet med et mindre overskud på 1 mio. kr. Det forventes, at de fleste institutioner vil holde sig indenfor de nye overførelsesadgange på +3/-2 % af budgettet. Prognoseberegningen til økonomirapport 2 viser dog, at regnskabet for Hjørring Nordvest Skole samt Vrå Skole vil afvige med mere end overførelsesadgangene. Regnskabet for Hjørring Nordvest Skole forventes at afvige med en merudgift svarende til 5,3 % af det korrigerede budget mens Vrå Skole forventer et overskud svarende til 3,7 % af det korrigerede budget. Merudgiften på Hjørring Nordvest Skole skal ses i lyset af, at der fra 2016 blev overført et underskud på 6,2 mio. kr. Med udgangen af forventes det, at underskuddet er reduceret til ca. 5 mio. kr. Der er altså afviklet 1,2 mio. kr. i løbet af. Der udarbejdes for budgetoverførelser udover overførelsesadgangene særskilte overførelsesanmodninger, der skal godkendes i Byrådet i forbindelse med behandlingen af regnskabet.

5 Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Korriget budget Forbrug pr. 31/3 regnskab Afvigelse overførsel Sektor Dagtilbud 244, , ,677-6,098-3,154 Som det fremgår af skemaet forventes på dagtilbudsområdet et overskud på ca. 6,1 mio. kr., hvoraf 3,2 mio. kr. forventes overført til Overskuddet fordeler sig på følgende konto-områder. Overskud kompetenceudvikling dagtilbud: 1,5 mio. kr. Overskud som følge af færre børn i dagtilbuddene: 1,6 mio. kr. Overskud på pulje til kapacitetstilpasninger på dagplejen: 1,4 mio. kr. Overskud på daginstitutioner, vuggestuer og dagpleje: 1,6 mio. kr. Overskud på kompetenceudvikling dagtilbud: 1,5 mio. kr. Fra 2016 blev ca. 2 mio. kr. overført til vedr. kompetenceudvikling på dagtilbud. Overførelsen skulle sikre det fortsatte fokus på kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet, idet rammerne til kompetenceudvikling i og overslagsårene er væsentligt reducerede som del af de budgetreduktioner, der blev indarbejdet med budget Af de 2 mio. kr. foreslår forvaltningen, at 1,5 mio. kr. videreføres til Overskud som følge af færre børn i dagtilbuddene: 1,6 mio. kr. På dagtilbudsområdet er budgetteret med en pulje til ændringer i børnetallet på institutioner og private pasningstilbud, der viser sig i løbet af året i forhold til det budgetterede. Med baggrund i børnetalsprognosen for den resterende andel af vil den fulde pulje ikke komme i anvendelse i, hvilket bl.a. skyldes, at antallet af flygtninge ikke er steget så markant som forventet ved budgetlægningen og der kan derfor frigives 1,6 mio. kr. af puljen. Jf. økonomistyringsprincipperne i Hjørring Kommune lægges de overskydende midler i kassen. Overskud pulje til kapacitetstilpasninger på dagplejen: 1,4 mio. kr. Under dagplejen blev der i forbindelse med arbejdet med helhedsplanen for dagtilbudsområdet i 2011 afsat midler til afledte udgifter på dagplejen i forbindelse med kapacitetstilpasninger. Midlerne skulle bl.a. dække løbende merudgifter til fratrædelser samt merudgifter, når dækningsgraden på dagplejen blev udfordret i forbindelse med, at et større antal forældre anvendte tilbud om privat pasning. I ser det

6 imidlertid ud til, at børnetallet på dagplejen har stabiliseret sig omkring det budgetterede niveau og der bliver derfor ikke behov for puljen. Det foreslås derfor, at de udisponerede midler omplaceres til Sektor Undervisning og indgår i håndteringen af de forventede merudgifter til fripladser samt specialundervisning i andre kommuner. Overskud på børnehaver, vuggestuer og dagplejen på samlet: 1,6 mio. kr. På børnehaver og vuggestuer forventes der balance i forhold til det forventede budget med et samlet overskud på ca. 1,6 mio. kr. Overskuddet skal ses i lyset af, at der fra 2016 blev overført 7,9 mio. kr. Institutionerne holder sig inden for den reviderede overførelsesadgang på +3/-2 % af budgettet, og det forventes derfor, at overskuddet på institutionerne overføres til 2018 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

7 Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Korriget budget Forbrug pr. 31/3 regnskab Afvigelse overførsel Sektor Børne- og familie 213, , ,864-8,668-4,982 Som det fremgår af skemaet forventes på børne- og familieområdet et overskud på ca. 8,7 mio. kr., hvoraf ca. 5,2 mio.kr. foreslås overført til Overskuddet fordeler sig på følgende konto-områder. Ikke disponerede midler vedr. indsatsstrategien: 3,2 mio. kr. Overskud vedr. projekt styrket indsats årige: 0,9 mio. kr. Overskud på forebyggelsespulje: 0,2 mio. kr. Samlet overskud på Kløvergården, PPR og Sundhedsplejen: 0,7 mio. kr. Ikke disponerede midler på pulje til ikke kendte anbringelser: 3,6 mio. kr. Ikke disponerede midler vedr. indsatsstrategien: 3,2 mio. kr.: På Indsats- og investeringsstrategien på Børne- og familieområdet forventes et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. vedr. uforbrugte budgetoverførelser fra Det foreslås, at midlerne videreføres til 2018 til to formål. Håndtering af forventet merudgift som følge af nedlæggelse af Børne- og Ungehuset: 1,2 mio. kr. Videre arbejde med Investerings- og indsatsstrategierne: 2 mio. kr. Byrådet besluttede d. 20. september at nedlægge Børne- og Ungehuset i Hjørring. Det blev herunder besluttet, at de afledte økonomiske konsekvenser ved nedlæggelsen skulle håndteres med økonomirapport 2 og regnskabet for. I kan merudgiften holdes indenfor den samlede ramme til Sektoren. For 2018 er der konsekvensberegnet på de samlede afledte merudgifter til personaletilpasninger og der forventes her merudgifter på ca. 1,2 mio. kr. Det foreslås, at en andel af de ikke disponerede midler fra indsatsstrategien overføres til 2018 til håndtering af budgetudfordringen på de 1,2 mio. kr. vedr. nedlæggelse af Børne- og Ungehuset. De øvrige 2 mio. kr. fra indsatsstrategien i foreslås overført til 2018 til at sikre det fortsatte fremadrettede arbejde med strategierne. Overskud på forebyggelsespulje: 0,2 mio. kr. Med budgettet for blev der budgetteret med en forebyggelsespulje på børne- og familieområdet. Regnskabet forventes at afvige med en mindreudgift på 0,2 mio. kr., der foreslås overført til 2018.

8 Pulje til styrkelse af indsatsen for årige 0,9 mio. kr. Med budgettet for 2016 blev der i 2016 og samlet afsat 1 mio. kr. til styrkelse af indsatsen for de årige. Tilbuddet administreres af arbejdsmarkedsområdet. Med udgangen af forventes ca. 0,1 mio. kr. anvendt af puljen og den resterende del på 0,9 mio. kr. overføres til 2018 i forbindelse med økonomirapport 2. Buffer til nye anbringelser: 3,6 mio. kr. Byrådet besluttede d. 29. marts, at 4 mio. kr. permanent skulle overføres fra Sektor Børne- og familie til skolepuljen på Sektor Undervisning. De 4 mio. kr. er derfor overført fra bufferen til nye anbringelser på Børne- og Familieområdet, idet regnskabsresultatet for 2016 samt økonomirapporter i for Børne- og Familieområdet viser, at økonomien på Børne- og familieområdet i øvrigt vurderes som robust. Efter reguleringen udgør bufferen med baggrund i det kendte aktivitetsniveau med økonomirapport 2 ca. 3,6 mio. kr. Det foreslås her, at ca. 1 mio. kr. af den resterende andel af bufferen omplaceres til Sektor Undervisning til at håndtere budgetudfordringen på støtteforanstaltninger og specialundervisning. Der resterer herefter 2,6 mio. kr. Hvis den resterende andel af bufferen ikke kommer i anvendelse i løbet af lægges midlerne i forbindelse med regnskabet for i kassen. Der gøres opmærksom på, at der i prognoseberegningen for Sektor Børne- og Familie er disponeret med en udgift på 3,2 mio. kr., der vedrører sag om afgivet refusion for 2016 og, der pt. er ved at blive afklaret ved ankestyrelsen. Ifald ankestyrelsens beslutning falder ud til fordel for Hjørring Kommune og Hjørring Kommune dermed ikke skal refundere udgiften, vil de frigivne midler blive tilført kassen. Overskud Kløvergården, PPR og Sundhedsplejen: 0,7 mio. kr. Samlet forventes for Kløvergården, PPR og Sundhedsplejen et samlet overskud på ca. 0,7 mio. kr. Enhederne holder sig indenfor overførelsesadgangene på +3/-2 % af budgettet og det forventes, at overskuddene overføres til Fra Sundhedsplejen overføres 0,130 mio. kr. til SÆH, der afholder de samlede ejendomsdriftsudgifter på det nye sundhedscenter.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:10 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug

Læs mere

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Mio. kr. Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf overføres til

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

60-børnstilskud og højere normering

60-børnstilskud og højere normering 60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Mio. kr. Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Regnskab Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Undervisning 552,158 27,938 580,095 567,649-12,446-12,281

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Mio. kr. Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Regnskab Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2017 Undervisning 574,936-10,841

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Total demografitrykprøvning

Total demografitrykprøvning Hjørring Kommune Trykprøvning demografi -2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-06-2018 Side 1. 00.30.02-Ø00-4-17 Trykprøvning demografi -2021 Indledning Af budgetprocessen for -2022 fremgår det,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Bilag 5. Oplæg angående det samlede budgetforslag. Budget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget

Bilag 5. Oplæg angående det samlede budgetforslag. Budget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Budget 2018-2021 Børne- Skole og Uddannelsesudvalget DEL 1 BUDGETFORSLAG 2018-2021 Mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Sektor Undervisning 567,0 560,5 561,6 561,6 Sektor Dagtilbud

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Justering praktisk pædagogisk støtte

Justering praktisk pædagogisk støtte Justering praktisk pædagogisk støtte Serviceudgift Børne- og Familie Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: 5212000509 Budget ændring 0,000 0,000-1,441-2,016 Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

ØKONOMIRAPPORT 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

ØKONOMIRAPPORT 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 ØKONOMIRAPPORT 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Side Fagudvalgenes sagsfremstillinger: Økonomiudvalget... 1 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget... 3 Teknik- og Miljøudvalget.....7 Børne-, Fritids-

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget Omprioritering indenfor rammen Af budgetproceduren fremgår følgende: Fagudvalgene har mulighed for at omprioritere indenfor den udmeldte budgetramme med henblik på vedvarende at sikre optimering af de

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114 Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Trykprøvning demografi UV

Trykprøvning demografi UV Trykprøvning demografi UV 2020-2023 Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: BFU Sektor: Undervisning Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: 3010227002 Virkning

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion , Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Halvårsregnskab 2017 August 2017 Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30. Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 25. januar 2017 Til: J. nr.: 17/000898-1 Børne- og Kulturforvaltningens administration Forventet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget Notat om: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 1. november 2016 Til: J. nr.: Børne- og Kulturforvaltningens administration regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

Udvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015

Udvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015 Udvalget for Børn revision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede

Læs mere

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV3 Børn med særlige behov 76,2 69,2 68,7 65,5-10,7 Spec. soc. område -

Læs mere

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bevillingsskema ØK1 - alle udvalg

Bevillingsskema ØK1 - alle udvalg Bevillingsskema ØK1 - alle udvalg udvalgsområde Flytning mellem udvalg Bevillingsmæssige ændringer i alt Kassevirkning 0,000 0,000-5,968-5,968 Drift i alt -10,900 0,000-4,443-15,343 Økonomiudvalget -10,400

Læs mere

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Børne- og Undervisningsudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Børne- og Undervisningsudvalget Budget Børne- og Undervisningsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere