Monitorering af genoptræningsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monitorering af genoptræningsområdet"

Transkript

1 Indenrigs- og Sundhedsministeriet KL Danske Regioner Dato: 15. december 2006 Monitorering af genoptræningsområdet Notatet indeholder en beskrivelse af, hvordan det tidligere aftalte monitoreringssystem på genoptræningsområdet konkret skal udformes (undersøgelsesdesign). Notatet indeholder endvidere en køreplan med angivelse af, hvordan de forskellige typer af data skal fremskaffes, hvornår de skal foreligge, og hvem der har ansvaret for at fremskaffe data. 1. Formålet med monitoreringssystemet på genoptræningsområdet Iflg. DUT-aftalen om kommunalreformen fra september 2005 er der enighed om at lade den faglige arbejdsgruppe om genoptræning følge udviklingen på genoptræningsområdet i de kommende år og analysere samt vurdere de opgavemæssige snitflader på området, herunder i lyset af erfaringerne med sundhedsaftaler og sundhedscentre mv. Der er herunder enighed om at kortlægge det eksisterende genoptræningsomfang samt nærmere at monitorere udgifts- og aktivitets-udviklingen i såvel den stationære som ambulante genoptræning; at følge fordelingen mellem behandling og genoptræning; at følge udviklingen i antallet patienter i 2006 og 2007, der modtager genoptræning efter lægehenvisning hos praktiserende fysioterapeuter; og at følge fordelingen mellem specialiseret og almindelig genoptræning. Parterne er enige om primo at drøfte fordelingen mellem behandling og genoptræning og mellem ambulant og stationær genoptræning.. Aftalen mellem regeringen og KL af 12. juni 2006 om kommunernes økonomi for 2007 indeholder følgende om genoptræningsområdet: Som led i kommunalreformen får kommunerne fra 1. januar 2007 nye opgaver og forpligtelser på genoptræningsområdet. Der er ikke med kommunernes overtagelse af opgaven forudsat, at der skal være en højere vækst på genoptræningsområdet end gennemsnittet for de øvrige kommunale opgaveområder. Det er på den baggrund aftalt at kortlægge genoptræningsomfanget før reformen og løbende følge udviklingen på området, jf. DUT aftalen fra september 2005 vedrørende de kommunaløkonomiske konsekvenser af kommunalreformen. Regeringen og KL er enige om, at dette arbejde igangsættes snarest. KL og Indenrigs- og sundhedsministeriet aftaler den nærmere tilrettelæggelse og tidsplan for arbejdet inden udgangen af august måned 2006 Hertil kommer, at der i foråret 2006 i regi af Indenrigs- og Sundhedsministeriets faglige arbejdsgruppe om genoptræning blev foreslået, at monitoreringssystemet også skal omfatte udgifter til befordring til genoptræning.

2 2 På baggrund af KL s ønske om at understøtte kommunernes økonomistyring i forhold til patienternes frie valg på genoptræningsområdet, har Indenrigs- og Sundhedsministeriet foreslået, at anvendelsen af frit valg skal indgå i monitoreringssystemet. Formålet med monitoreringssystemet er at dokumentere og følge udviklingen på genoptræningsområdet, både aktivitets- og udgiftsudviklingen, fordelingen m.v. Det er dermed primært hensigten at skabe grundlaget for drøftelser i om den samlede opgavevaretagelse på genoptræningsområdet. Derudover tilstræbes det, at der skabes et grundlag, som de enkelte kommuner og regioner i 2007 løbende kan anvende i planlægningen og styringen genoptræningsområdet. Det er ikke aftalt, hvorvidt monitoreringssystemet skal fortsætte efter. Aftale herom kan indgå i forbindelse med drøftelserne i. 2. Data på genoptræningsområdet Monitoreringssystemets praktiske realisering forudsætter lokal registrering og central opsamling og udmelding af valide data, der giver et retvisende billede af området. Monitoreringssystemet skal omfatte de data, der er nødvendige for at følge udviklingen på genoptræningsområdet, så sundhedspersonalet undgår unødvendige, ressourcekrævende registreringer. Da formålet med monitoreringssystemet bl.a. er at skabe grundlag for at kunne sammenholde genoptræningsaktiviteten før og efter opgaveomlægningen, bør monitoreringssystemet desuden i størst muligt omfang give mulighed for at sammenligne aktivitetsniveauerne før og efter reformen på regionalt niveau. Data om ydelser Siden 2004 har det været obligatorisk for sygehusansatte terapeuter inden for speciale 98 at registrere udførte fysio- og ergoterapeutiske ydelser ved brug af SKS-registrering. Ydelserne registreres ud fra et kodekatalog/kodevejledning, som er udviklet i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. SKS-registreringerne indberettes til Landspatientregistret. Amternes genoptræningsopgaver har hidtil indgået i de almindelige DRG-takster, men fra den 1. januar 2006 er den ambulante genoptræning blevet udskilt af DRGtaksterne, og der er oprettet særlige takster til ambulant genoptræning.

3 3 Monitoreringen på genoptræningsområdet kræver, at der allerede pr. 1. januar 2007 indberettes data om kommunernes genoptræning efter sundhedsloven. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har indstillet, at kommunerne fra den 1. januar 2007 også skal omfattes af pligten til SKS-registrering af genoptræningsydelser efter sundhedsloven med henblik på at sikre en ensartet og sammenlignelig dokumentation af aktiviteterne på genoptræningsområdet på tværs af regioner og kommuner. Kommunerne kan pr. 1. januar 2007 vederlagsfrit benytte Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI), der særligt er udviklet med henblik på kommunernes SKSindberetning af genoptræningsaktiviteter til Landspatientregistret, herunder anvende styrelsens vejledning og hjælpefunktioner på området. Systemets anvendelse kræver internetadgang samt digital signatur på institutionsniveau. Derudover bliver det muligt direkte fra den elektroniske omsorgs- og plejejournal at indberette til Landspatientregisteret. KL fremhæver, at kvaliteten af kommunernes SKS-registreringer, særligt i første halvdel af 2007, vil være forbundet med usikkerhed, da der er tale om en helt ny opgave for de kommunale terapeuter, og da der på lige fod med sygehusenes indberetninger - vil være behov for indkørings- og oplæringstid. KL påpeger desuden, at det ikke kan lade sig gøre at indarbejde SKSregistrering i de nuværende kommunale omsorgssystemer inden den 1. januar 2007, hvorfor der kan imødeses dobbeltarbejde, når kommunerne i en periode skal registrere genoptræningsaktiviteterne både via SEI og de kommunale omsorgssystemer. Parterne er på denne baggrund enige om: At det er et fælles ønske og målsætning, at kommunerne snarest muligt påbegynder SKS-indberetninger af genoptræningsaktiviteterne til Landspatientregistret, idet der skal tages hensyn til et hensigtsmæssigt implementeringsforløb i kommunerne At det af ovennævnte praktiske grunde m.v. er hensigtsmæssigt, at der under alle omstændigheder anvendes andre datakilder end Landspatientregistret til brug for dokumentationen af de kommunale genoptræningsaktiviteter i 2007, som supplement til kommunernes SKS-indberetninger i Hertil kommer, at en dækkende monitorering af genoptræningsområdet allerede i 2007 forudsætter, at (bopæls)kommunerne også sikrer, at der indberettes for aktiviteter på genoptræningsområdet, som kommunerne eventuelt vælger at levere via leverandører, herunder privatpraktiserende fysioterapeuter. På tilsvarende vis skal (bopæls)kommunerne sikre at der indberet-

4 4 tes for aktiviteter i forhold til patienter, der benytter muligheden for frit valg af genoptræningssteder. Data om udgifter: De amtslige regnskaber giver ikke mulighed for at identificere amternes udgifter til genoptræning. Det kommende budget- og regnskabssystem for kommuner og regioner giver mulighed for at identificere regionernes udgifter på genoptræningsområdet. Fra den 1. januar 2007 skal kommunernes udgifter til træning (genoptræning og vedligeholdelsestræning) konteres særskilt i kontoplanen på en nyoprettet funktion (funktion ). På denne funktion skal kommunerne kontere deres udgifter til både genoptræning efter sundhedsloven og genoptræning/vedligeholdelsestræning efter serviceloven 1. I forbindelse med budgetindberetninger og indberetning af særlige regnskabsoplysninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil kommunerne blive bedt om at opdele deres udgifter til genoptræning efter sundhedsloven og træning efter serviceloven. Afgrænsning af data på genoptræningsområdet I DUT-sagen blev kommunerne ydet kompensation på grundlag af amternes hidtidige udgifter til ergo- og fysioterapeutisk genoptræning ; og dermed ikke kompensation for det fysio- og ergoterapeutiske behandlingsområde, jf. særskilt kortlægning heraf. Da den fastlagte opdeling mellem genoptræningskoder og behandlingskoder ikke har til formål at understøtte behov i den kliniske hverdag, må det forventes, at kommunerne i vist omfang vil yde terapeutiske behandlingsydelser i forbindelse med varetagelsen af den kommunale genoptræningsopgave, og at regionerne tilsvarende i et vist omfang vil udføre nogle genoptræningsydelser i forbindelse med deres behandlingsopgaver i sygehusvæsenet. Der er på denne baggrund enighed om, at monitoreringssystemet skal give mulighed for at følge omfanget af terapeutiske behandlingsydelser, som udføres i kommunerne (eller efter kommunal leverandøraftale), samt ligeledes at opgøre omfanget af genoptræningsydelser, der udføres på sygehusene i forbindelse med behandlingsforløb. Opgørelsen vil afdække, om den behandling kommunerne laver gratis for regionerne er af nogenlunde samme størrelsesorden, som den genoptræning regionerne udfører gratis for kommunerne, hvilket er forudsat i DUT-beregningerne. 1 Begrundelsen for at samle udgifterne på én funktion er, at kommunernes træningsindsats i praksis ofte vil blive udført af det samme personale og i samme træningsfaciliteter, uanset lovgrundlag.

5 5 Genoptræningsområdet afgrænses i monitoreringssystemet på samme måde som i genoptræningstaksterne, dvs. den samme afgrænsning af SKS-koder, uden betingelse af speciale. 3. Design af monitoreringssystemet: Identifikation af relevante målepunkter 3.1. Omfang af amternes genoptræningsaktiviteter i 2004, 2005 og 2006 Sundhedsstyrelsen skal på baggrund af amternes indberetninger til Landspatientregistret udarbejde opgørelse over følgende genoptræningsaktiviteter i 2004, 2005 og : Antallet af genoptræningsplaner, herunder antal unikke patienter Det samlede antal SKS-ydelser på genoptræningsområdet (ambulante og under sygehusindlæggelse) Det samlede antal SKS-ydelser på det terapeutiske behandlingsområde (ambulante og under sygehusindlæggelse) Det bemærkes, at amternes hidtidige udgifter på genoptræningsområdet, som kommunerne overtager med kommunalreformen, er fastlagt i DUT-aftalen fra september Genoptræning under indlæggelse på sygehus i 2007 Sundhedsstyrelsen skal på baggrund af regionernes indberetninger til Landspatientregistret udarbejde følgende opgørelse over genoptræningsaktiviteter i 2007 (regionsniveau): Det samlede antal SKS-ydelser vedrørende genoptræning under sygehusindlæggelse herunder antal unikke patienter Det samlede antal SKS-ydelser på det terapeutiske behandlingsområdeunder sygehusindlæggelse, herunder antal unikke patienter Der skal desuden foretages en opgørelse af de samlede udgifter til genoptræning under sygehusindlæggelse. Opgørelsen sker på grundlag af budgetog regnskabssystem for kommuner og regioner/ordningen vedr. den kommunale medfinansiering. 3.3 Genoptræning efter udskrivning i 2007 Det samlede monitoreringssystem skal først og fremmest give mulighed for at opgøre antallet af patienter, der modtager genoptræning efter udskrivning fra sygehus. 2 Det skal bemærkes, at en række sygehuse har haft dispensation til ikke at foretage indberetninger i hele perioden.

6 6 Det nærmere omfang af genoptræning, som patienterne modtager, burde ideelt set også afdækkes, dvs. hvor meget genoptræning der gives til ambulante patienter, både samlet set og på patientniveau. Afdækningen af omfanget af den ambulante genoptræningsindsats i kommunalt regi er dog vanskeliggjort af, at kommunerne først påbegynder SKS-registreringen af den kommunale genoptræningsaktivitet i løbet af Der skal for det første udarbejdes en opgørelse over det samlede antal patienter, der i 2007 modtog almindelig, ambulant genoptræning, der kan ydes af kommunerne. Opgørelsen skal også omfatte genoptræning, ydet på grundlag af kommunal leverandøraftale med andre kommuner, regioner eller private. Eftersom ikke alle kommuner forventes at påbegynde SKS-registreringen af den kommunale genoptræningsaktivitet fra den 1. januar 2007, kan Landspatientregistret ikke levere disse oplysninger for Det aftalte målepunkt herfor er derfor antallet af genoptræningsplaner, der fastsætter, at patienten har behov for almindelig, ambulant genoptræning i 2007 (regionsniveau), herunder opgøres antallet af unikke patienter fordelt på patienttype (indlagte, ambulante og skadestue). Opgørelsen sker på grundlag af regionernes indberetninger til Landspatientregistret. Der skal for det andet udarbejdes en opgørelse over det samlede antal patienter, der i 2007 modtog specialiseret, ambulant genoptræning, i sygehusregi. Det aftalte målepunkt herfor er antallet af genoptræningsplaner, der fastsætter, at patienten har behov for specialiseret, ambulant genoptræning i 2007 (regionsniveau), herunder opgøres antallet af unikke patienter fordelt på patienttype(indlagte, Ambulante og skadestue). Opgørelsen sker på grundlag af regionernes indberetninger til Landspatientregistret. Der skal for det tredje udarbejdes en opgørelse over regionernes terapeutiske ydelser, der ydes i forbindelse med ambulant, terapeutisk behandling af patienter med hhv. uden en genoptræningsplan. Målepunktet herfor er det samlede antal ambulante SKS-ydelser på terapeutområdet i 2007, der ydes til patienter med hhv. uden genoptræningsplan fordelt på gruppen af hhv. behandlings- og genoptræningsydelser, jf. den faglige arbejdsgruppes indstilling herom. Opgørelsen skal endvidere opgøres som antal unikke patienter. Opgørelsen foretages på regionsniveau. Opgørelsen sker på grundlag af regionernes indberetninger til Landspatientregistret. Det forudsættes, at dette kan foretages på baggrund af oplysninger, som allerede bliver registreret, jf. fællesindhold for basisregistrering for sygehuspatienter Der skal for det fjerde udarbejdes en opgørelse over kommunernes ambulante, terapeutiske behandlingsydelser, der ydes i forbindelse med ambulant, genoptræning af patienter med genoptræningsplan. Opgørelsen sker på grundlag af kommunernes selvstændige opgørelse heraf.

7 7 Der skal for det femte udarbejdes opgørelse over den enkelte kommunes samlede udgifter til specialiseret, ambulant genoptræning, der er ydet i sygehusregi. Opgørelsen sker på grundlag af det statslige budget- og regnskabssystem. Der skal for det sjette udarbejdes opgørelse over den enkelte kommunes samlede udgifter til almindelig, ambulant genoptræning, der kan ydes af kommunerne. Opgørelsen skal også omfatte genoptræning, ydet på grundlag af kommunal leverandøraftale med andre kommuner, regioner eller private. Opgørelsen sker på grundlag af det statslige budget- og regnskabssystem, jf. budgetindberetninger og indberetning af særlige regnskabsoplysninger. For det syvende skal monitoreringssystemet også afdække, hvor mange patienter, der benytter sig af muligheden for frit valg af almindelig, ambulant genoptræning i andre kommuner end bopælskommunen. Der skal i den forbindelse tages højde for, at nogle patienter (muligvis) visiteres af bopælskommunen til at modtage genoptræningen i andre kommuner. Opgørelsen sker på grundlag af kommunernes selvstændige opgørelse heraf. 3.4 Genoptræning hos privatpraktiserende fysioterapeuter i 2004, 2005, 2006 og 2007 Det indgår i DUT-aftalen, at antallet af patienter, som modtager behandling hos privatpraktiserende fysioterapeuter efter lægehenvisning, skal følges i 2004, 2005, 2006 og Det forventes, at omfanget heraf ikke vil ændres som en følge af reformen. Området monitoreres, fordi der er en vis usikkerhed om, hvorvidt nogle af de patienter, som i dag henvises til behandling hos privatpraktiserende fysioterapeuter med sygesikringstilskud, fremover vil blive visiteret til genoptræning via genoptræningsplan herom. Til brug for dette monitoreringsbehov opgøres antallet af patienter, der modtager fysioterapi efter lægehenvisning i praksissektoren for både 2004, 2005, 2006 og Opgørelsen sker på grundlag af Sundhedsstyrelsens Sygesikringsregister. 3.5 Befordring i 2007 Med reformen overtager kommunerne ansvaret for og finansieringen af udgifterne til befordring til genoptræning. I DUT-aftalen blev kommunerne kompenseret med 19 mio. kr. til dækning af befordringsudgifterne, herunder også udgifterne til befordring til specialiseret, ambulant genoptræning. På tidspunktet for DUT-aftalen var der imidlertid ikke afklaring af omfanget af den specialiserede, ambulante genoptræning. Det blev i foråret 2006 i regi af den faglige arbejdsgruppe om genoptræning foreslået af KL, at monitoreringssystemet også skal omfatte udgifter til befordring til genoptræning.

8 8 Til brug for dette monitoreringsbehov opgøres kommunernes udgifter til genoptræningsbefordring i Opgørelsen sker på grundlag af kommunernes opgørelse heraf (Da disse udgifter ikke kan afdækkes via kontoplanen, kan det blive nødvendigt med en spørgeskemabaseret undersøgelse). 4. Opfølgning på monitoreringen af genoptræningsområdet Monitoreringssystemet har bl.a. til formål at dokumentere og følge udviklingen på genoptræningsområdet med henblik på at skabe grundlaget for, at de enkelte kommuner og regioner i 2007 løbende kan planlægge og styre genoptræningsområdet. Dermed kan monitoreringssystemet også bidrage til at understøtte en effektiv decentral økonomistyring i regioner og kommuner, som supplement til kommunale og regionale øvrige styringsredskaber. Der er enighed om, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest ultimo 2006 nedsætter en central følgegruppe med repræsentation af KL, Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen med henblik på at følge genoptræningsområdet, jf. aftalepunkt herom i DUT-aftalen om kommunalreformen fra september Der er desuden enighed om, at der i 2007 skal ske en løbende kvartalsvis rapportering til den enkelte kommune og region af følgende: Det samlede antal SKS-ydelser vedrørende genoptræning under sygehusindlæggelse, herunder antal unikke patienter, regionsniveau De samlede udgifter til genoptræning under sygehusindlæggelse, regionsniveau Det samlede antal patienter, der modtager almindelig, ambulant genoptræning (målt ved antallet af genoptræningsplaner, der fastsætter at patienten har behov for almindelig, ambulant genoptræning), herunder antal unikke patienter, regionsniveau Det samlede antal patienter, der modtager specialiseret, ambulant genoptræning, i sygehusregi (målt ved antallet af genoptræningsplaner, der fastsætter at patienten har behov for specialiseret, ambulant genoptræning), herunder antallet af unikke patienter, regionsniveau.

9 9 5. Køreplan for monitoreringssystemet på genoptræningsområdet Tabel 5.1 Omfang af amternes genoptræningsaktiviteter i 2006 Databehov Periode Kilde Ansvarlig Tidsfrister 1. Antallet af genoptræningsplaner, herunder antal unikke patienter fordelt på patienttype(indlagte, Ambulante og skadestue) (regionsniveau) 2004, LPR SST medio april Det samlede antal SKSydelser på genoptræningsområdet fordelt på hhv. stationær og ambulant regi (regionsniveau) 3. Det samlede antal SKSydelser på det terapeutiske behandlingsområde fordelt på hhv. stationær og ambulant regi (regionsniveau) 2004, , LPR SST medio april 2007 LPR SST medio april 2007

10 10 Tabel 5.2 Genoptræning under indlæggelse på sygehus i 2007 Databehov Periode Kilde Ansvarlig Tidsfrister 4. Det samlede antal SKSydelser vedrørende genoptræning under sygehusindlæggelse i 2007, herunder antal unikke patienter, regionsniveau 2007 LPR SST medio april 5. Det samlede antal SKSydelser på det terapeutiske behandlingsområde under sygehusindlæggelse i 2007, herunder antal unikke patienter, regionsniveau 6. De samlede udgifter til genoptræning under sygehusindlæggelse i 2007, regionsniveau 2007 LPR SST medio april 2007 Via den kommunale medfinansieringsordning. ISM medio april Hertil kommer oplysninger i budget- og regnskabssystem for kommuner (foreligger medio maj ) Tabel 5.3: Genoptræning efter udskrivning i 2007 Databehov Periode Kilde Ansvarlig Frister 7. Det samlede antal patienter, der i 2007 modtog almindelig, ambulant genoptræning (målt ved antallet af genoptræningsplaner, der fastsætter at patienten har behov for almindelig, ambulant genoptræning), herunder antal unikke patienter fordelt på patienttype(indlagte, Ambulante og skadestue), (kommune og regionssniveau) 2007 LPR SST Medio april (Hertil kommer løbende rapportering i 2007 fra regioner til kommuner) 8. Det samlede antal patienter, der i 2007 modtog spe LPR SST Medio april

11 11 cialiseret, ambulant genoptræning, i sygehusregi (målt ved antallet af genoptræningsplaner, der fastsætter at patienten har behov for specialiseret, ambulant genoptræning), herunder antallet af unikke patienter fordelt på patienttype(indlagte, Ambulante og skadestue), (kommune og regionssniveau) 9. Det samlede antal ambulante SKS-ydelser på terapeutområdet i 2007, der ydes til patienter med hhv. uden genoptræningsplan fordelt på gruppen af hhv. behandlings- og genoptræningsydelser, jf. den faglige arbejdsgruppes indstilling herom. Opgørelsen skal endvidere opgøres som antal unikke patienter. Opgørelsen foretages på regionsniveau. Opgørelsen sker på grundlag af regionernes indberetninger til Landspatientregistret samt information om identifikation af betalermyndighed eller anden tilsvarende information om tilstedeværelse af en genoptræningsplan. 10. Det samlede antal af ambulante, terapeutiske behandlingsydelser, der ydes af kommunerne i 2007, kommuneniveau 11. De udgifter til specialiseret, ambulant genoptræning, der er ydet i sygehuregi i (Hertil kommer løbende rapportering i 2007 til regioner og kommuner) 2007 LPR SST Medio april 2007 (LPR i det omfang de registreres) 2007 Det statslige budgetog regnskabssystem Kommunerne ISM Medio april Medio april/maj (Via den kommunale medfinansieringsordning.)

12 Den enkelte kommunes samlede udgifter til almindelig, ambulant genoptræning, der ydes af kommunerne i 2007, herunder på grundlag af kommunal leverandøraftale herom. 13. Det samlede antal patienter, der benytter sig af muligheden for frit valg af almindelig, ambulant genoptræning i andre kommuner end bopælskommunen i Det statslige budgetog regnskabssystem ISM 1. marts Hertil kommer løbende rapportering i 2007 til regioner og kommuner Kommunerne 1. marts Tabel 5.4.: Fysioterapeutisk behandling i praksissektoren samt Befordring Databehov Periode Kilde Ansvarlig Frister 14. Antallet af patienter, der modtager fysioterapi efter lægehenvisning i praksissektoren for både 2006 og , 2005, 2006 og 2007 Sygesikringsregistret SST Medio april 2007 Medio april 15. Kommunernes udgifter til genoptræningsbefordring i Kommunerne Medio april

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

MONITORERING AF GENOP- TRÆNINGSOMRÅDET

MONITORERING AF GENOP- TRÆNINGSOMRÅDET Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 395 Offentligt MONITORERING AF GENOP- TRÆNINGSOMRÅDET KL Danske Regioner Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Maj 2008 Kolofon Monitorering

Læs mere

STATUS FOR GENOPTRÆ- NINGSOMRÅDET MONITORERING OG STATUS FOR ANBEFALINGER PÅ OMRÅDET

STATUS FOR GENOPTRÆ- NINGSOMRÅDET MONITORERING OG STATUS FOR ANBEFALINGER PÅ OMRÅDET STATUS FOR GENOPTRÆ- NINGSOMRÅDET MONITORERING OG STATUS FOR ANBEFALINGER PÅ OMRÅDET KL Danske Regioner Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Maj 2009 Kolofon Status

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning

Kvalitetsstandarder for genoptræning Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsafdelingen Kvalitetsstandarder for genoptræning November 2006 Indledning Fra 2007 er genoptræning efter sygehusophold en opgave som Gladsaxe Kommune

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Forslag til Samarbejde om genoptræning

Forslag til Samarbejde om genoptræning På vej mod Sundhedsaftalen 2015-2018 Dato: 2. marts 2014 Forslag til Samarbejde om genoptræning Brevid: 2256494 Ansvarsområde Region Kommune Sundhedsloven 84, 140 & 140a, Vejledning om træning i kommuner

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,

Læs mere

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Godkendt i Styregruppen vedr. grundaftale den 10.05.07 1 Baggrund Specialiseret og

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008.

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. Dato 12.11.2008 Med ændring i Sundhedsloven er der behov for et overblik over den nye opgave, som kommunerne har fået. Der har ikke været

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Genoptræning i Mariagerfjord Kommune

Genoptræning i Mariagerfjord Kommune Genoptræning i Mariagerfjord Kommune Genoptræningsområdet er reguleret ved Lov om sundhed og Lov om social service. Endvidere er kommunernes og regionernes ansvar på træningsområdet præciseret i Vejledning

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

2. Sundhedsområdet. "Aftale om strukturreform"

2. Sundhedsområdet. Aftale om strukturreform "Aftale om strukturreform" 2. Sundhedsområdet Forligspartierne ønsker at understøtte og fremme et stærkt offentligt sundhedsvæsen, der skal tilbyde patienterne fri, lige og gratis adgang til forebyggelse,

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag

Læs mere

Den 1. januar 2007 trådte den nye, kommunale medfinansiering på sundhedsområdet i kraft.

Den 1. januar 2007 trådte den nye, kommunale medfinansiering på sundhedsområdet i kraft. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Stab og sekretariat Bilag 1. Notat til SSU om den nye, kommunale medfinansiering på sundhedsområdet NOTAT Dato: 12.06.2007 Af: Claus Bager Jensen Den 1.

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning i Guldborgsund Kommune

Kvalitetsstandard for genoptræning i Guldborgsund Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning i Guldborgsund Kommune Kvalitetsstandard Sundhedslovens 140 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 5. maj 2009) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev

Læs mere

- - , sender den videre til godkendelse i DAS. BILAG 2 - - - - - - - - - - - Forløbsbeskrivelse for genoptræning og træning på Børneområdet (version 2 - juni 2013) Forløbsbeskrivelse for genoptræning

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Indholdsfortegnelse Målsætninger og værdier... 3 Borgere med genoptræningsplan efter indlæggelse på sygehuset... 5 Borgere, der efter sygdom uden sygehusindlæggelse, har behov

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om genoptræning

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om genoptræning HØRINGSFORSLAG Grundaftale om genoptræning 29. februar 2008 1 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Den arbejdsdeling, som er aftalt mellem regionen og kommunerne i forhold til levering af genoptræning til patienter

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. marts 2007 Kl. 17.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sundhedsaftaler med Region Syddanmark...2 2. Samarbejde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 27. februar 2019 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/27 Status

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Tabel med detaljerede data vedrørende borgerne som har modtaget en GOP. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Gennemsnit. af alle mdr. 61,8 57,6 58,1 58,2 60,6 59,3

Tabel med detaljerede data vedrørende borgerne som har modtaget en GOP. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Gennemsnit. af alle mdr. 61,8 57,6 58,1 58,2 60,6 59,3 GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Stab og sekretariat BILAG, Status på genoptræningsområdet juni NOTAT Dato:.. Af: Tina Gamstrup Nørholm Data vedrørende de borgere som modtager genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Uden for det trekommunale samarbejde

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Uden for det trekommunale samarbejde Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven 140 2019 Uden for det trekommunale samarbejde Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forord...3 Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus...3 Hvem

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Denne sagsfremstilling handler primært om udviklingen i opgaver ift genoptræning efter sygehusindlæggelse.

Denne sagsfremstilling handler primært om udviklingen i opgaver ift genoptræning efter sygehusindlæggelse. Genoptræning kommunalt efter sundhedslovens 140 normering i træningsafdeling Genoptræningsområdet er reguleret ved Lov om sundhed og Lov om social service. Endvidere er kommunernes og regionernes ansvar

Læs mere

Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen til primærsektoren samt til patienter og pårørende

Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen til primærsektoren samt til patienter og pårørende Indenrigs- Dato: 10. og maj Sundhedsministeriet 2007 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2006-1537-73 Sagsbeh.: cbs/hbr Fil-navn: Notat til KL om udvidelse Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen

Læs mere

Analyser af centrale data for 2015 på genoptræningsområdet

Analyser af centrale data for 2015 på genoptræningsområdet Analyser af centrale data for 2015 på genoptræningsområdet KL publicerer for femte gang en oversigt, der beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven 140. Siden 2007 har der været

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mads Bering og Birgitte Nyvang Egsgaard Afdeling: Sundhedsdokumentation E-mail: Mads.Bering@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7419 Telefon: 76631452 Dato: 28. maj

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar i forhold til udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus

Læs mere

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Ældre- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2015 Konsulent Niels E. Kristensen Innovationscenter for Sundhed og Omsorg Overskrifter

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Arbejdsdelingen på træningsområdet

Arbejdsdelingen på træningsområdet Arbejdsdelingen på træningsområdet Sundhedsstyrelsens konference 2. nov. 2007 Lars Folmer Hansen, Kalundborg Kommune Formand projektgruppen vedr. træning Inger Helt Poulsen, Region Sjælland Kontaktperson

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus BEK nr 918 af 22/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1803748 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Region Sjælland Koncernøkonomi Enheden for Analyse og Afregning 25. juni 2013 Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Den kommunale medfinansiering

Læs mere

Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret

Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret 17-06-2015 Sag nr. 15/618 Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret til hurtig udredning. De nuværende aftaler

Læs mere

Genoptræningsplaner til kræftpatienter

Genoptræningsplaner til kræftpatienter Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 7. april 2015 Udarbejdet af: Morten Jakobsen/Annette Lunde Stougaard E mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365

Læs mere

Afgrænsning af genoptræningsopgaven vs. behandling / træning Rapport fra en sundhedsfaglig arbejdsgruppe.

Afgrænsning af genoptræningsopgaven vs. behandling / træning Rapport fra en sundhedsfaglig arbejdsgruppe. Bilag 07_170306B Rapport om afgræsning af genoptræningsopgaven Afgrænsning af genoptræningsopgaven vs. behandling / træning Rapport fra en sundhedsfaglig arbejdsgruppe. 1. Indledning og baggrund: Folketinget

Læs mere

Somatisk genoptræning i Region Midtjylland

Somatisk genoptræning i Region Midtjylland Sammenfatning af publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Somatisk genoptræning i Region Midtjylland Genoptræningsplaner, genoptræningsaktivitet og kommunale udgifter til genoptræning. 2007 Susanne Reindahl

Læs mere

Opfølgning på økonomiaftalen for Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Til Følgegruppen vedr. genoptræning og hjælpemidler

Opfølgning på økonomiaftalen for Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Til Følgegruppen vedr. genoptræning og hjælpemidler Opfølgning på økonomiaftalen for 2009 - Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Til Følgegruppen vedr. genoptræning og hjælpemidler Det fremgår af økonomiaftalen for 2009 mellem regeringen og hhv. Danske

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet Regionssekretariatet 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende Hjælpemiddelområdet 1.0 Indledning I henhold til Sundhedslovens 205 skal der indgås sundhedsaftaler

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til: Indrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for Kommunal Sundhed Slotsholmen 10-12 1216 København

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Side 1 Kommunal medfinansiering 2014 Regeringen og Danske Regioner indgik den 4. juni 2013 aftale om regionernes økonomi for 2014. Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale medfinansiering

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140

KVALITETSSTANDARD Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 KVALITETSSTANDARD Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 LOVGRUNDLAG 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

FLIS. Version 1.01 SUNDHED- KOMMUNAL AFREGNING AF REGIONALE SUNDHEDSYDELSER

FLIS. Version 1.01 SUNDHED- KOMMUNAL AFREGNING AF REGIONALE SUNDHEDSYDELSER FLIS SUNDHED- KOMMUNAL AFREGNING AF REGIONALE SUNDHEDSYDELSER Version 1.01 2017-09-19 Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 DATAKVALITET... 3 3 TIDSSERIE... 3 4 SYSTEM PÅ KOMMUNAL AFREGNING AF REGIONALE

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræningstilbud efter udskrivelse fra sygehus

Kvalitetsstandard for genoptræningstilbud efter udskrivelse fra sygehus Kvalitetsstandard for genoptræningstilbud efter udskrivelse fra sygehus Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med Formålet med er, at du efter indlæggelse modtager et genoptræningstilbud med henblik

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013 Dato: 4. september 2014 Brevid: 2372496 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013 1. Indledning Regionsrådet skal senest den 1. september 2014 afgive en redegørelse til ministeriet

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Regnskab 2014 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres regnskab 2014 samt ledelsesinformation,

Læs mere

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade December 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2016

Kommunal medfinansiering 2016 Side 1 Kommunal medfinansiering 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik den 20. august 2015 aftale om regionernes økonomi for 2016. Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014

Bilag 3. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 2014 Bilag 3 Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Bilag til sagen: 3. budgetopfølgning 214 I dette bilag præsenteres status på seneste budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt januar 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt januar 2009 Håndtering af lønsumsafgift i regionerne Folketinget har vedtaget en ændring af lønsumsafgiften (Lov nr. 526 den 17. juni 2008), der betyder, at den offentlige sektor ikke længere er undtaget fra at betale

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Notat om ventedage og frit valg til genoptræning efter sygehusindlæggelse (Sundhedslovens 140)

Notat om ventedage og frit valg til genoptræning efter sygehusindlæggelse (Sundhedslovens 140) Side 1 Notat Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Ældre- og Sundhedschefen Sagsnr.: 29.21.00-P00-1-16 Sagsbehandler: Anne Sloth-Egholm Dato: 30.5.2018 Notat om ventedage og frit valg til genoptræning efter

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service Hvordan søger man om genoptræning Hvad er formålet Bærende principper for 86, stk. 1 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter August 2014 Baggrund Kvalitetsstandarden tjener det formål at

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere