Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Integreret Design Det Tekniske Fakultet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Integreret Design Det Tekniske Fakultet"

Transkript

1 Det Tekniske Fakultet Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Integreret Design Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Apr. 2018

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent... 3 Resultater... 3 Opsummering af hovedområder... 4 Uddybende gennemgang af de 9 hovedområder... 8 Indledende spørgsmål... 8 Undervisningen Læringsmuligheder Eksamener og feedback Støtte undervejs i min uddannelse Organisation og administration Studenterinddragelse Sammenhæng i uddannelsesforløbet Afsluttende spørgsmål Rapport udarbejdet af TEK U&K, april 2018 Kontaktoplysninger: Fuldmægtig Mads Zygmunt Feddersen / ) Specialkonsulent Per Æbelø / ) 1

3 Indledning Det Tekniske Fakultet evaluerer hele uddannelsesforløb på to, gensidigt understøttende metoder. Ved afslutningen af et uddannelsesforløb (dvs. sidste semester på henholdsvis diplomingeniør- og civilingeniøruddannelserne) udsendes en kvantitativ evaluering til de studerende. Resultaterne for disse opsummeres i en samlet fakultetsrapport for alle ingeniøruddannelserne, samt uddannelsesspecifikke rapporter, som tilgår dels uddannelsesledelsen og uddannelsens uddannelsesudvalg; dels Det Tekniske Fakultets studienævn (på aggregeret niveau). Endvidere drøftes resultatet ved de årlige statusmøder mellem de enkelte uddannelsesledelser og ledelsen på Det Tekniske Fakultet. Halvdelen af spørgsmålene i den kvantitative undersøgelse er fælles for alle uddannelser på SDU, mens den anden halvdel er specifik for ingeniøruddannelser. Den kvantitative evaluering suppleres ved, at hver uddannelsesledelse afvikler en kvalitativ (mundtlig) og afsluttende evalueringssnak med de studerende og i denne indgår den kvantitative evaluering af den pågældende uddannelse, som understøttende materiale. Formålet med de sammenhængende evalueringer er, at bidrage til den løbende uddannelsesudvikling, via opsummerende feedback fra de studerende, med henblik på kontinuerlige forbedringer af uddannelsen. Metode Spørgsmålene, i nærværende kvantitative studenterevaluering af hele uddannelser, er udarbejdet dels på fælles SDU niveau, i universitetets SAK-KVAL gruppe og godkendt af universitetets Uddannelsesråd; dels på fakultært niveau i fakultetets TEK-KVAL gruppe og godkendt af fakultetets ledelsesgruppe. Spørgeskemaet er udsendt medio december 2017 via evalueringssystemet TEK-EVAL, og samlet set blev der på Det Tekniske Fakultet opnået en svarprocent på 45%. Den kvantitative undersøgelses respondentgruppe var studerende tilmeldt henholdsvis afgangsprojekt (på diplomingeniøruddannelser) og kandidatspecialet (på civilingeniøruddannelser). Der var mulighed for, at undersøgelsen uddannelsesspecifikt kunne kombineres således, at de studerende besvarede den kvantitative undersøgelse umiddelbart før den kvalitative, afsluttende evalueringssnak, mellem de enkelte uddannelsesledelser og de studerende på uddannelsen. Der er som udgangspunkt ikke noget fast afslutningstidspunkt for den samlede undersøgelse (uddannelsesspecifikt blev den kvantitative undersøgelse lukket efter den kvalitative afsluttende evalueringssnak), og der er ikke udsendt rykkere. Nærværende rapport omhandler diplomingeniøruddannelsen i integreret design. 2

4 Undersøgelsens svarprocent Undersøgelsens svarprocent er en god kvalitetsindikator, og det er derfor af afgørende betydning, at undersøgelser på Det Tekniske Fakultet, opnår en svarprocent, der skaber grobund for solid og generaliserbar data. Ud af 51 respondenter har 34 besvaret det elektroniske spørgeskema, hvilket giver en svarprocent på 67%. På fakultetsniveau er svarprocenten 45%. Dermed er diplomingeniøruddannelsen i integreret design 22 procentpoint højere end fakultetsgennemsnittet. Nedenfor er komparationen mellem fakultet og uddannelse illustreret i diagram 1. Diagram 1: Svarprocent sammenlignet med fakultetsniveauet Svarprocent - TEK niveau Integreret Design 67% TEK 45% Resultater Nedenfor vil studenterevalueringens resultater for diplomingeniøruddannelsen i integreret design blive præsenteret. Rapporten har fokus på undersøgelsens tilfredshedsniveau inden for de ni hovedområder, som henholdsvis er: Indledende spørgsmål, Undervisningen, Læringsmuligheder, Eksamener og feedback, Støtte undervejs i uddannelsen, Organisation og administration, Studenterinddragelse, Sammenhæng i uddannelsesforløbet og til sidst Afsluttende spørgsmål. Evalueringens spørgsmål er opbygget efter en 5-punktsskalaen fra Meget uenig til Meget enig. Tilfredshedsniveauet måles via en positivskala, hvor andelen af studerende der har angivet eller Meget enig summeres. Denne andels besvarelser er over middelbedømmelsen og betragtes derfor, som værende positive. 3

5 Opsummering af hovedområder Opsummering - undersøgelsens indledende spørgsmål I studenterevalueringen 2017 er der udarbejdet seks spørgsmål med fokus på indledende og generelle spørgsmål om de studerende. INDLEDENDE SPØRGSMÅL 94 % af de studerende har boet i Odense gennem størstedelen af deres uddannelse 76 % af de studerende har haft en virksomhed inddraget i semesterprojektet 64 % af de studerende har primært haft et ikke studierelevant job ved siden af uddannelsen 88 % af de studerende har i gennemsnit brugt under 12 timer ugentligt på deres studiejob 85 % af de studerende mener, at samarbejdet med erhvervslivet har styrket dem til deres kommende arbejde som ingeniør Opsummering - undervisningen på uddannelsen De næste tre spørgsmål omhandler den undervisning de studerende har modtaget. De studerende er blevet bedt om en generel vurdering af hele deres studietid i de følgende spørgsmål. UNDERVISNINGEN 85 % af de studerende mener, at underviserne har været gode til at forklare det faglige indhold i de enkelte fag 74 % af de studerende mener, at underviserne har gjort fagene interessante 71 % af de studerende mener, at fagene har udfordret dem til at gøre deres bedste 4

6 Opsummering - uddannelsens læringsmuligheder Der er udarbejdet seks spørgsmål som omhandler læringsmuligheder. LÆRINGSMULIGHEDER 82 % af de studerende mener, at deres uddannelsesforløb har givet dem mulighed for at gå i dybden med teorier og metoder 85 % af de studerende mener, at deres uddannelsesforløb har givet dem mulighed for at anvende det, som de har lært 88 % af de studerende mener, at ingeniøruddannelsernes projektbaserede arbejdsform i grupper har fungeret godt for dem 94 % af de studerende mener, at uddannelsen har rustet dem til at samarbejde med andre omkring projekter og løsninger 64 % af de studerende mener, at undervisningen har været baseret på forskning Opsummering - eksamener og feedback på uddannelsen Indeværende spørgsmål omhandler eksamener og den feedback, som de studerende har fået i løbet af deres uddannelse. Der er udarbejdet tre spørgsmål for området. EKSAMENER & FEEDBACK 59 % af de studerende synes, at kriterier for bedømmelse af eksamener og prøver har været klare på forhånd 79 % af de studerende synes, at bedømmelsen af deres eksamener generelt har været fair 62 % af de studerende mener, at de har modtaget brugbar feedback på deres arbejdsindsats 5

7 Opsummering - støtte undervejs i uddannelsen De næste spørgsmål omhandler den støtte de studerende har modtaget. Der er udarbejdet tre spørgsmål, og de studerende er blevet bedt om en generel vurdering baseret på hele deres uddannelsesforløb. STØTTE UNDERVEJS I UDDANNELSEN 94 % af de studerende har kunne få kontakt til undervisere, forskere osv., når de havde behov for det 79 % af de studerende har kunne få kontakt med administrativt personale, når de havde behov for det 72 % af de studerende mener, at de har modtaget passende vejledning og rådgivning i løbet af uddannelsesforløbet Opsummering - uddannelsens organisation og administration Der er udarbejdet tre spørgsmål, som omhandler organisation og administration. ORGANISATION & ADMINISTRATION 32 % af de studerende mener, at deres uddannelsesforløb har været velorganiseret 53 % af de studerende mener, at oversigter over undervisningen har givet et godt overblik over studieaktiviteterne 32 % af de studerende mener, at ændringerne i uddannelsesforløbet har været kommunikeret hurtigt og effektivt Opsummering - studenterinddragelse på uddannelsen De næste tre spørgsmål omhandler de studerendes muligheder for indflydelse, i forhold til den løbende kvalitetsmonitorering- og udvikling af uddannelsen. De studerende er blevet bedt om en generel vurdering baseret på hele deres uddannelsesforløb. STUDENTERINDDRAGELSE 73 % af de studerende mener, at de har haft passende muligheder for at få indflydelse på uddannelsens indhold, tilrettelæggelse og studiemiljø 29 % af de studerende mener, at det har været tydeligt at deres evalueringer er blevet brugt til arbejdet med at udvikle uddannelsen 42 % af de studerende føler sig repræsenteret af medstuderende i universitets foreninger, råd, nævn og udvalg 6

8 Opsummering - sammenhængen i uddannelsesforløbet Der er udarbejdet fire spørgsmål med fokus på sammenhængen i uddannelsesforløbet. SAMMENHÆNGEN i UDDANNELSESFORLØBET 88 % af de studerende mener, at der generelt har været god sammenhæng mellem eksamensformen og undervisningen 85 % af de studerende mener, at sammenhængen mellem fagene, på uddannelsens enkelte semestre, generelt har været hensigtsmæssig 97 % af de studerende mener, at fagene på semestrene har understøttet semesterprojektet 82 % af de studerende mener, at sammenhængen mellem fagene, fra første til sidste semester, generelt har været hensigtsmæssig Opsummering - afsluttende spørgsmål til undersøgelsen Til sidst i undersøgelsen er der udarbejdet en række afsluttende spørgsmål der måler tilfredsheden. Disse spørgsmål har blandt andet fokus på den overordnede tilfredshed i forhold til kvaliteten og arbejdsindsatsen på uddannelsen. AFSLUTTENDE SPØRGSMÅL 94 % af de studerende mener, at de gennem deres uddannelsesforløb har opnået viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet i studieordningerne 91 % af de studerende mener, at deres praktikophold har bidraget positivt til deres uddannelsesforløb 88 % af de studerende er overordnet set tilfreds med kvaliteten af uddannelsen 82 % af de studerende er overordnet set tilfreds med deres egen indsats i løbet af uddannelsen 7

9 Uddybende gennemgang af de 9 hovedområder Rapporten vil nu gennemgå besvarelserne inden for hvert hovedområde. Gennemgangen vil være af deskriptiv karakter. Indledende spørgsmål SPM: Hvor i Danmark har du boet gennem størstedelen af din uddannelse? 94 procent af de studerende har boet i Odense gennem størstedelen af uddannelsen Fyn - Odense 94% Fyn - uden for Odense Sjælland (uden for Storkøbenhavn) SPM: Hvilket samarbejde har du haft med erhvervslivet under din uddannelse? 76 procent af de studerende har haft en virksomhed inddraget i semesterprojektetet. Én studerende, som har angivet Andet uddyb gerne har uddybet sin besvarelse med følgende: Har haft kontakt til virksomheder, hvis de kunne være behjælpelig med viden. Samarbejde med erhvervsliv under uddannelse (De studerende har kunne vælge flere svarmuligheder) Kategorier Antal Procent Jeg har været i ingeniørpraktik Jeg har haft en virksomhed inddraget i mit semesterprojekt 26 76% Jeg har skrevet bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed 18 5 Jeg har skrevet afgangsprojekt i samarbejde med en virksomhed 17 5 Jeg har haft en virksomhed inddraget i øvrige projekter og opgaver 11 32% Jeg har haft en 15 ETS virksomhedsforløb på kandidatuddannelsen 1 Jeg har skrevet kandidatspeciale i samarbejde med en virksomhed 0 Andet - uddyb gerne 1 8

10 SPM: Har du haft studiejob ved siden af din uddannelse? 64 procent af de studerende har primært haft et ikke studierelevant job ved siden af uddannelsen N=33 Ja, men for det meste ikke studierelevant arbejde 64% Nej, jeg har ikke haft studiejob ved siden af studiet 27% Ja og størstedelen af mine studiejob har været studierelevante 9% SPM: I gennemsnit fordelt ud over din uddannelse hvor mange timer har du så brugt ugentligt på studiejob? (Til de studerende som har haft studiejob) 88 procent af de studerende har i gennemsnit brugt under 12 timer ugentligt på deres studiejob N=24 Under 12 timer ugentligt 88% timer ugentligt 1 Over 21 timer ugentligt

11 SPM: Hvor har du primært haft studierelevant arbejde? Nævn gerne virksomheden. (Til de studerende som har haft studiejob) 2 studerende har afgivet en besvarelse. De uredigerede besvarelser fremgår af nedenstående tabel. Mobile Industrial Robots Exodraft studenter ingeniør, Hauugard company fabriks arbejder SPM: Samarbejde med erhvervslivet gennem min uddannelse har i høj grad styrket mig til mit kommende arbejdsliv som ingeniør. 85 procent af de studerende er helt enige eller enige 5 35% 6% 6%

12 Undervisningen SPM: Mine undervisere har været gode til at forklare det faglige indhold i de enkelte fag. 85 procent af de studerende er helt enige eller enige (diagram angiver 96 procent pga. afrunding) 15% 71% 12% SPM: Mine undervisere har gjort fagene interessante 74 procent af de studerende er helt enige eller enige 6% 68% 21%

13 SPM: Fagene har udfordret mig til at gøre mit bedste. 71 procent af de studerende er helt enige eller enige 15% 56% 26% Læringsmuligheder SPM: Mit uddannelsesforløb har givet mig mulighed for at gå i dybden med teorier og metoder. 82 procent af de studerende er helt enige eller enige N=33 21% 61% 18%

14 SPM: Mit uddannelsesforløb har givet mig mulighed for at anvende det, jeg har lært. 85 procent af de studerende er helt enige eller enige 5 35% 9% 6% SPM: Ingeniøruddannelsernes projektbaserede arbejdsform i grupper har fungeret godt for mig. 88 procent af de studerende er helt enige eller enige (diagram angiver 89 procent pga. afrunding) 71% 18% 12%

15 SPM: Udover det faglige har uddannelsen rustet mig godt til at samarbejde med andre mennesker omkring projekter og løsninger. 94 procent af de studerende er helt enige eller enige 56% 38% SPM: Undervisningen har generelt været baseret på forskning (f.eks. har der været anvendt eksempler fra nyeste forskning). 64 procent af de studerende er helt enige eller enige N=31 61% 16% 19%

16 Eksamener og feedback SPM: Kriterier for bedømmelse af eksamener og prøver har været klare på forhånd. 59 procent af de studerende er helt enige eller enige 9% 5 29% 12% SPM: Bedømmelsen af mine eksamener har generelt været fair. 79 procent af de studerende er helt enige eller enige (diagram angiver 80 procent pga. afrunding) 18% 62% 21%

17 SPM: Jeg har i løbet af min uddannelse modtaget brugbar feedback på min arbejdsindsats. 62 procent af de studerende er helt enige eller enige 6% 56% 24% 12% Støtte undervejs i min uddannelse SPM: Jeg har kunne få kontakt med undervisere, forskere osv. når jeg havde brug for det. 94 procent af de studerende er helt enige eller enige 35% 59% 6%

18 SPM: Jeg har kunne få kontakt med administrativt personale når jeg havde behov for det. 79 procent af de studerende er helt enige eller enige (diagram angiver 80 procent pga. afrunding) 59% 21% 21% SPM: Jeg har modtaget passende vejledning og rådgivning i løbet af mit uddannelsesforløb 72 procent af de studerende er helt enige eller enige N= % 25%

19 Organisation og administration SPM: Mit uddannelsesforløb har generelt været velorganiseret. 32 procent af de studerende er helt enige eller enige 29% 32% 24% 12% 5% 1 15% 2 25% 3 35% SPM: Oversigter over undervisningen (skema, læseplaner mm.) har givet mig et godt overblik over mine studieaktiviteter. 53 procent af de studerende er helt enige eller enige 12% 41% 26% 21% 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% 18

20 SPM: Løbende ændringer i mit uddannelsesforløb har været kommunikeret hurtigt og effektivt. 32 procent af de studerende er helt enige eller enige 6% 26% 26% 26% 15% 5% 1 15% 2 25% 3 Studenterinddragelse SPM: Jeg har haft passende muligheder for at få indflydelse på min uddannelses indhold, tilrettelæggelse og studiemiljø gennem løbende evalueringer. 73 procent af de studerende er meget enige eller enige (diagram angiver 72 procent pga. afrunding) N=33 48% 24% 21%

21 SPM: Det har været tydeligt, at studerendes evalueringer er blevet brugt til arbejdet med at udvikle uddannelserne. 29 procent af de studerende er enige 29% 29% 38% 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% SPM: Jeg har følt mig repræsenteret af medstuderende i universitets foreninger, råd, nævn og udvalg. 42 procent af de studerende er helt enige eller enige N=24 4% 38% 5 4% 4%

22 Sammenhæng i uddannelsesforløbet SPM: Der har generelt været en god sammenhæng mellem eksamensformen og undervisningen/målet for det enkelte fag på min uddannelse. 88 procent af de studerende er helt enige eller enige N=32 19% 69% 6% 6% SPM: Sammenhængen mellem fagene på min uddannelses enkelte semestre har generelt set været hensigtsmæssig. 85 procent af de studerende er helt enige eller enige (diagram angiver 86 procent pga. afrunding) 18% 68% 6% 9%

23 SPM: Generelt har fagene på semestrene understøttet semesterprojektet. 97 procent af de studerende er helt enige eller enige 35% 62% SPM: Sammenhængen mellem fagene fra første og sidste semester på min uddannelse har generelt set været hensigtsmæssig. 82 procent af de studerende er meget enige eller enige (diagram angiver 83 procent pga. afrunding) 18% 65% 15%

24 Afsluttende spørgsmål SPM: Gennem min uddannelsesforløb har jeg opnået viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet i studieordningen. 94 procent af de studerende er helt enige eller enige N=32 28% 66% 6% SPM: Mit praktikophold / 15 ECTS virksomhedsforløb har bidraget positivt til mit uddannelsesforløb. 91 procent af de studerende er helt enige eller enige 65% 26%

25 SPM: Mit internationale ophold / internationalization at home har bidraget positivt til mit uddannelsesforløb. 71 procent af de studerende er helt enige eller enige N=24 46% 25% 17% 8% 4% SPM: Overordnet set er jeg tilfreds med kvaliteten af min uddannelse. 88 procent af de studerende er helt enige eller enige (diagram angiver 89 procent pga. afrunding) 18% 71% 9%

26 SPM: Overordnet set er jeg tilfreds med min egen indsats i løbet af min uddannelse. 82 procent af de studerende er meget enige eller enige (diagram angiver 83 procent pga. afrunding) 15% 68% 15%

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik Det Tekniske Fakultet Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik TEK Uddannelseskvalitet Apr. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Apr. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Det Tekniske Fakultet

Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Studenterevaluering af hele uddannelser, 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Apr. 2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik

Det Tekniske Fakultet. Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik Det Tekniske Fakultet Studenterevaluering af hele uddannelser 2017 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik TEK Uddannelseskvalitet Apr. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Studenterevalueringen af hele uddannelsen, 2017

Studenterevalueringen af hele uddannelsen, 2017 Det Tekniske Fakultet Studenterevalueringen af hele uddannelsen, 2017 Ingeniøruddannelserne på SDU Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Apr. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet Kandidatintroduktion 2017 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau Det Tekniske Fakultet Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent... 3 Resultater...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i produktion

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i produktion Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i produktion TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Kemi og Bioteknologi TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi (BA) TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, januar

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Civilingeniøruddannelsen i Lærings- og Oplevelsesteknologi Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, januar 2019.

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Resultater... 4

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Produktion TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, januar

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, januar

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Robotteknologi TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Software Engineering (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Software Engineering (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Software Engineering (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Civilingeniøruddannelsen i Robotteknologi (BA) TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i energiteknologi (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i energiteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i energiteknologi (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Diplomingeniøruddannelsen i Mechatronics TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, januar

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i Product Development and Innovation

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i Product Development and Innovation Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i Product Development and Innovation Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i Software Engineering

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i Software Engineering Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering af hovedpointer...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i Innovation and Business Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering af hovedpointer...

Læs mere

Studiestartsundersøgelsen 2018

Studiestartsundersøgelsen 2018 Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2018 (dækkende studiestartsårgang 2018) Ingeniøruddannelserne på SDU TEK Uddannelse Januar 2019 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, januar 2019.

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Integreret Design Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 16 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik TEK Uddannelseskvalitet Nov. 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Software Engineering Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Product Development and Innovation Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i integreret design

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i integreret design Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i integreret design TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2017

Studiemiljøundersøgelsen 2017 Det Tekniske Fakultet Studiemiljøundersøgelsen Civilingeniøruddannelsen i Fysik og Teknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i softwareteknologi

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i softwareteknologi Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 216 Diplomingeniøruddannelsen i softwareteknologi TEK Uddannelseskvalitet Nov. 216 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Dec. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Ingeniøruddannelserne på SDU Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Ingeniøruddannelserne på SDU Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Ingeniøruddannelserne på SDU Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i produktion Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i produktion Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i produktion Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i softwareteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i softwareteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i softwareteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi (BA) Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 216 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi TEK Uddannelseskvalitet Nov. 216 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Dec. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i PDI (BA)

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i PDI (BA) Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i PDI (BA) Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Dec. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i kemi- og bioteknologi

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i kemi- og bioteknologi Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 216 Civilingeniøruddannelsen i kemi- og bioteknologi TEK Uddannelseskvalitet Nov. 216 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i integreret design Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i integreret design Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i integreret design Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Dec. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniør i integreret design Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2018

Dimittendundersøgelse 2018 Det Tekniske Fakultet Dimittendundersøgelse 2018 (dækkende årgangene 2015-2017) Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi TEK Uddannelse Juli 2018 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, juli 2018.

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i energiteknologi

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 216 Civilingeniøruddannelsen i energiteknologi TEK Uddannelseskvalitet Nov. 216 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering af

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 216 Diplomingeniøruddannelsen i elektrisk energiteknologi TEK Uddannelseskvalitet Nov. 216 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2

Læs mere

Undervisningsevalueringer på SDU s ingeniøruddannelser (Håndbog for undervisningsevalueringer)

Undervisningsevalueringer på SDU s ingeniøruddannelser (Håndbog for undervisningsevalueringer) DET TEKNISKE FAKULTET Undervisningsevalueringer på SDU s ingeniøruddannelser (Håndbog for undervisningsevalueringer) TEK Uddannelse Maj 2019 Version august 2018 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i elektronik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Jan. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i GMM Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i GMM Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i GMM Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i lærings- og oplevelsesteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i integreret design

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2016 Diplomingeniøruddannelsen i integreret design Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 16 Diplomingeniøruddannelsen i integreret design TEK Uddannelseskvalitet Nov. 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Metode... 1 Resultater... 2 Opsummering

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Studiemiljøundersøgelsen 2015 - diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne undersøgelse bygger på data fra Studiemiljøundersøgelsen, og omhandler

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i Mechatronics Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i Mechatronics Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2018 Diplomingeniøruddannelsen i Mechatronics Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelse Jan. 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi

Studiemiljøundersøgelsen 2015 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Studiemiljøundersøgelsen 215 civilingeniøruddannelsen i energiteknologi Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013

Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Evaluering af 3. semester Politik & Administration og Samfundsfag eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Opstartsdag... 3 Modul 4.1: Velfærdsstat velfærds- og

Læs mere

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Efteråret 2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Svarprocenten 3 3 Præsentation af evalueringens data 4 3.1 Trivsel 4 3.2 Fremmøde 5 3.3 Semestrets overordnede

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet. Velkomstundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik Det Tekniske Fakultet Det Tekniske Fakultet Velkomstundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i bygningsteknik Det Tekniske Fakultet TEK Uddannelseskvalitet Jan. 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens

Læs mere