Afslag på aktindsigt i korrespondance mellem Udlændingeservice og en privat virksomhed. 19. januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslag på aktindsigt i korrespondance mellem Udlændingeservice og en privat virksomhed. 19. januar 2011"

Transkript

1 Afslag på aktindsigt i korrespondance mellem Udlændingeservice og en privat virksomhed En journalist bad Udlændingeservice om aktindsigt i myndighedens korrespondance med en privat virksomhed. Journalisten fik afslag fordi Udlændingeservice ikke kunne finde frem til den ønskede korrespondance via det elektroniske journalsystem. Journalisten klagede til ombudsmanden. 19. januar 2011 Forvaltningsret Ombudsmanden mente ikke der var grundlag for at kritisere Udlændingeservice. Ombudsmanden lagde vægt på at det elektroniske søgesystem ikke gav mulighed for at fremsøge sager efter virksomheders navne. Han lagde også vægt på oplysningerne om ressourceforbruget hvis Udlændingeservice skulle finde korrespondancen med virksomheden frem manuelt: Myndigheden ville skulle bruge mere end et årsværk på at finde korrespondancen manuelt. Endelig lagde ombudsmanden vægt på at Udlændingeservice ikke bare kunne give journalisten fri adgang til arkivet da det ville stride mod reglerne om tavshedspligt. (J.nr ). En journalist, A, bad i en af 19. april 2010 Udlændingeservice om aktindsigt i al tilgængelig skriftlig korrespondance mellem Udlændingeservice og virksomheden (X) i perioden 2004 til og med A fik afslag fra Udlændingeservice i brev af 26. april Udlændingeservice henviste til identifikationskravet i offentlighedslovens 4, stk. 3, og punkt 17 i vejledningen til offentlighedsloven. Det blev bl.a. oplyst at det ikke var muligt ud fra Udlændingeservices journalsystem at finde sagerne om virksomheden X. Man ville således være nødt til manuelt at gennemgå et meget stort antal sager hvis man skulle finde frem til de sager der indeholdt korrespondance med virksomheden X. For så vidt angår meroffentlighed, blev det også afslået med henvisning til at det ikke ville kunne ske uden brud på tavshedspligten hvis man gav A adgang til hele arkivet i perioden. Der blev givet klagevejledning til Integrationsministeriet. I en af 3. maj 2010 skrev Udlændingeservice til A at det desværre heller ikke var muligt at besvare hans spørgsmål om en eventuel politianmeldelse af virksomheden X. Udlændingeservice henviste til at det ikke var muligt at finde oplysninger om politianmeldelse af virksomheder, da Udlændingeservices journalsystem kun registrerer oplysninger om den enkelte ansøger (og altså ikke virksomheden). Jeg

2 forstod at en af 3. maj 2010 var et svar på en telefonisk henvendelse fra A, for i en af 31. maj 2010 til Udlændingeservice bad han igen, men nu skriftligt, om aktindsigt i hvorvidt Udlændingeservice havde politianmeldt virksomheden X. Udlændingeservice henviste i af 31. maj 2010 A til den tidligere af 3. maj I en af 31. maj 2010 bad A om aktindsigt i virksomheden X ansøgninger om udvidelse af arbejdstilladelse (fra 15 timer pr. uge til fuldtidsarbejde) i månederne juni, juli og august til virksomhedens ansatte der var udenlandske studerende. A henviste til at han vidste virksomheden X den 9. juni 2005 konkret havde ansøgt om en sådan udvidelse af de dengang meddelte arbejdstilladelser, og A bad om oplysninger om hvor mange gange der siden blev givet tilladelse til det frem til den 31. maj A fik afslag på den anmodning han fremsatte i af 31. maj Afslaget gav Udlændingeservice i brev af 8. juni 2010 med en begrundelse svarende til begrundelsen i brev af 26. april Udlændingeservice informerede også A om at udenlandske studerende med arbejdstilladelse i forvejen (også i 2005) har tilladelse til at arbejde 15 timer om ugen og derudover fuld tid i månederne juni, juli og august. I brevet gav Udlændingeservice igen klagevejledning til Integrationsministeriet. A klagede til mig i et brev som jeg modtog den 24. juni A skrev i klagen at han først havde bedt Udlændingeservice om aktindsigt (den 19. april 2010) i al korrespondance med virksomheden X, og at han senere (den 31. maj 2010) havde præciseret at han ønskede aktindsigt i politianmeldelser i Jeg sendte A s klage videre til Integrationsministeriet som en klage fra ham over Udlændingeservices afgørelser. Integrationsministeriet godkendte de meddelte afslag i brev af 13. juli Ministeriet henviste bl.a. til at det ikke var muligt ud fra Udlændingeservices journalsystem udlændingeregisteret at fremsøge akter der indeholdt ordene virksomheden X. Ministeriet oplyste samtidig A om at Udlændingeservice var ved at indføre et elektronisk sagshåndteringssystem (ESDH), sådan at det for fremtiden ville være muligt at fremsøge korrespondance med bestemte virksomheder. A fik også vejledning om at man kunne finde sagerne via oplysninger om navn og udlændingenummer på ansøgningen, men at han i så fald skulle have samtykke fra ansøgeren til at få dokumenterne udleveret. A klagede herefter på ny til mig i en som jeg modtog den 4. august Han henviste i klagen til at myndighedernes begrundelse for afslaget var uholdbar og uacceptabel. Jeg bad Udlændingeservice og ministeriet om udtalelser i anledning af klagen. Jeg bad bl.a. myndighederne redegøre nærmere for hvor stort ressourceforbruget ville 2/8

3 være hvis sagerne skulle findes manuelt. Jeg modtog Udlændingeservices udtalelser af 8. september 2010 (studiekontoret), 30. september 2010 (visumkontoret) og 11. oktober 2010 og Integrationsministeriets udtalelse af 14. oktober A havde ikke bemærkninger til myndighedernes udtalelser. Den 19. januar 2011 udtalte jeg således i et brev til A: Ombudsmandens udtalelse Identifikationskravet i offentlighedslovens 4, stk. 3, og meroffentlighed i 4, stk. 1, 2. pkt. 4, stk. 1 og 3, i offentlighedsloven (lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer) har følgende ordlyd: 4. Enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i 7-14, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt mv. Stk. 3. Begæring efter stk. 1 og 2 skal angive de dokumenter eller den sag, som den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med. Det fremgår af 4, stk. 3, at en anmodning om aktindsigt skal angive de dokumenter eller den sag som den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med. Hvis identifikationskravet i 4, stk. 3, ikke er opfyldt, så fremgår det af 4, stk. 1, 2. pkt., at der ikke er noget til hinder for at give aktindsigt (meroffentlighed) medmindre man herved ville udlevere oplysninger der er omfattet af tavshedspligten. Om identifikationskravet er der i forarbejderne til lovens 4, stk. 3 (Folketingstidende , tillæg A, sp. 212), bl.a. anført: Bestemmelsen medfører, at den, der ønsker aktindsigt, må have kendskab til sagens eller dokumentets eksistens før henvendelsen til vedkommende myndighed. Dette betyder imidlertid ikke, at myndigheden er berettiget til at afslå en begæring om aktindsigt alene under henvisning til en manglende angivelse 3/8

4 af sagstilhørsforholdet, hvis myndigheden er i stand til på andet grundlag at identificere den sag eller det eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i. ( ) Kravet om angivelse af sagen eller dokumenter i denne betyder bl.a., at der ikke kan forlanges adgang til at gennemgå en forvaltningsmyndigheds journalmateriale med henblik på herigennem at finde frem til sager, hvis dokumenter man kan have interesse i at blive gjort bekendt med. Bestemmelsen giver heller ikke adgang til at gennemse alle sager af en bestemt art eller alle sager, der er blevet journaliseret i en bestemt periode. Det antages at 4, stk. 3, indeholder både et subjektivt og et objektivt krav til identifikation af sagen. Det subjektive krav udmønter sig i at ansøgeren skal have et vist forhåndskendskab til sagen eller dokumentet. Du oplyser fx at du mener at være bekendt med at virksomheden (X) i et brev af 9. juni 2005 har ansøgt om udvidelse af arbejdstilladelsen for deres udenlandske studerende. Det objektive krav viser sig ved at begæringen om aktindsigt skal indeholde de oplysninger der er nødvendige for at myndigheden kan identificere sagen eller dokumentet. Hvilke oplysninger der er nødvendige, afhænger bl.a. af hvordan forvaltningsmyndighedens journalsystem (og søgefunktioner i det) er indrettet. I relation til din sag har det altså stor betydning at Udlændingeservices register over opholdstilladelser til studerende ikke har en registreringsog søgefunktion over virksomhedernes navne. Du kan bl.a. læse nærmere om 4, stk. 3, og praksis efter bestemmelsen i Betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, bind 1, s. 387 f, og John Vogter, Offentlighedsloven med kommentarer, 3. udgave (1998), s Din anmodning om aktindsigt og de meddelte afslag Som sagen er oplyst for mig, bad du først om aktindsigt i al tilgængelig skriftlig korrespondance mellem Udlændingeservice og virksomheden (X) i perioden 2004 til og med 2008 (din af 19. april 2010). Du bad senere i bl.a. af 31. maj 2010 kl om aktindsigt i hvorvidt Udlændingeservice politianmeldte virksomheden (X) i Du bad også i af 31. maj 2010 kl om oplysning om hvorvidt Udlændingeservice havde imødekommet en ansøgning af 9. juni 2005 fra virksomheden (X) om at få udvidet arbejdstilladelserne for de udenlandske studerende fra 15 timer om ugen til fuldtidsarbejde i sommermånederne. Du bad også om aktindsigt i senere lignende ansøgninger om udvidelse af arbejdstilladelserne i sommermånederne. 4/8

5 De forskellige henvendelser fra dig kan forstås som flere forskellige anmodninger om aktindsigt eller som efterfølgende præciseringer af den første anmodning. Jeg har i den forbindelse noteret mig at du skrev i din første klage til mig (brev modtaget her den 24. juni 2010) at du selv betragtede din af 31. maj 2010 om aktindsigt i politianmeldelserne i 2008 som en præcisering af din anmodning om aktindsigt. Problemet med samtlige dine ansøgninger om aktindsigt, henholdsvis præciseringer, i forhold til Udlændingeservices (daværende) journalsystem er at Udlændingeservice ikke havde mulighed for elektronisk at søge i sit journalsystem på virksomhedsnavne, herunder virksomheden (X), eller politianmeldelser. Muligheden for at søge på virksomheden får Udlændingeservice først i slutningen af 2010/begyndelsen af 2011 når det nye elektroniske sagshåndteringssystem (ESDH) er indført. Før det nye elektroniske sagshåndteringssystem kunne Udlændingeservice kun søge på sagerne via udlændingens navn, udlændingenummer, fødselsdato eller cpr-nummer, og altså ikke via navnet på den virksomhed hvor ansøgeren måtte være ansat. Det fik du bl.a. oplyst i af 31. maj 2010 kl fra Udlændingeservices pressekonsulent og i afgørelsen af 13. juli 2010 fra Integrationsministeriet. For at imødekomme din ansøgning om aktindsigt i (udvidede) arbejdstilladelser til udenlandske studerende ansat ved virksomheden (X) ville Udlændingeservice altså manuelt skulle gennemgå alle de arkiverede studiesager fra 2004 til og med 2008, evt. helt frem til den 31. maj 2010 (jf. din af 31. maj 2010). Jeg har samtidig noteret mig at Udlændingeservice i brev af 8. juni 2010 informerede dig om at udenlandske studerende der har en arbejdstilladelse på 15 timer om ugen, i forvejen har ret til at tage beskæftigelse på fuld tid i sommermånederne (juni, juli og august). Jeg kan derfor ikke umiddelbart forstå at der skulle være grund til at søge om en udvidelse af arbejdstilladelserne for at kunne arbejde på fuld tid i juni-august måned, som du oplyser i af 31. maj 2010 at du er bekendt med at virksomheden (X) har gjort. Hvis Udlændingeservice skulle give dig meroffentlighed fx i form af adgang til alle studiesagerne i arkivet, sådan at du selv kunne finde de akter du måtte ønske, ville det forudsætte at Udlændingeservice ikke hermed brød tavshedspligten, jf. offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt. Udlændingeservice har i afgørelserne af 26. april 2010 og 8. juni 2010 bl.a. begrundet afslaget på meroffentlighed således: 5/8

6 Det antages normalt, at pressen efter princippet om meroffentlighed kan få mulighed for selv om identifikationskravet ikke er opfyldt at gennemse et antal sager fra en bestemt periode, med mindre andet følger af reglerne om tavshedspligt. Udlændingeservice har derfor overvejet, hvorvidt der kan gives aktindsigt efter princippet om meroffentlighed i det omfang relevante sager eller akter kan udfindes. Meddelelse af aktindsigt efter princippet om meroffentlighed forudsætter, at dette kan ske uden brud på reglerne om tavshedspligt. Tanken er, at myndigheden bør udlevere materiale, hvis dette uden tilretning (anonymisering) kan udleveres uden brud på tavshedspligten. Da konkrete udlændingesager af den nævnte karakter indeholder tavshedsbelagte oplysninger, kan der af denne grund ikke gives aktindsigt i sagerne ud fra princippet om meroffentlighed. Der er efter offentlighedsloven ikke pligt til at give aktindsigt i anonymiseret form. Udlændingeservice har alligevel overvejet, hvorvidt der på ulovhjemlet grundlag kan gives aktindsigt i de konkrete udlændingesager efter, at tavshedsbelagte oplysninger er ekstraherede. En praksis, hvorefter der skulle gives aktindsigt med ekstrahering af tavshedsbelagte oplysninger, vil for udlændingemyndighederne imidlertid være meget ressourcekrævende. På den baggrund finder Udlændingeservice ikke at kunne give (A s arbejdsplads) aktindsigt heller ikke efter at have ændret evt. udfundne dokumenters karakter gennem anonymisering. Om ressourceforbruget ved en manuel gennemgang af sagerne har Udlændingeservice bl.a. oplyst i udtalelsen af 8. september 2010: Med hensyn til oplysninger om, hvor mange sager der ville skulle gennemgås manuelt med henblik på at fremfinde de sager, hvori der måtte være dokumenter omfattet af aktindsigtsbegæringen, er det vores vurdering, at vi ville skulle gennemgå samtlige indkomne sager for de pågældende år på studieområdet. Udlændingeservice kan i den forbindelse oplyse, at der i 2009 blev meddelt opholdstilladelser på studieområdet, tilladelser i 2008, tilladelser i 2007 og tilladelser i 2006, jf. publikationen Tal og fakta på udlændingeområdet, årgang 2006, 2007, 2008 og 2009 Integrationsministeriet har supplerende oplyst om ressourceforbruget (udtalelse af 14. oktober 2010): Ud over disse sager kommer sager fra 2004, 2005 samt perioden 1. januar maj Derudover vil det eventuelt også være relevant at gennemgå samtlige sager i Udlændingeservice, der ikke er knyttet til en specifik ansøgning om opholdstilladelse, for perioden 9. juni 2005 til 31. maj 2010 med henblik på at identificere eventuel yderligere korrespondance mellem 6/8

7 Udlændingeservice og virksomheden (X). Der skal således lægges et ikke ubetydeligt antal sager oveni de sager. Ministeriet skønner, at det vil dreje sig om yderligere minimum sager. Endelig er det herved forudsat, at virksomheden (X) ikke har haft korrespondance med Udlændingeservice i for eksempel andre studiesager end sager vedrørende videregående uddannelser og adgangsgivende kurser eller i asyleller familiesammenføringssager, og at disse sagstyper derfor ikke skal gennemgås manuelt. Til illustration af, hvor mange sager, der alene i 2008 var af disse andre typer af sager, henvises der til vedlagte publikation af Tal og fakta på udlændingeområdet i 2008, som også er tilgængelig på udlændingemyndighedernes hjemmeside Ministeriet vurderer, at det som minimum vil tage fem minutter for hver enkelt sag, at en medarbejder i Udlændingeservice identificerer sagen, henter den fra arkiv og slår op i sagen for at undersøge, om sagen indeholder dokumenter med det indhold, som (A) har anmodet om aktindsigt i eller oplysning om. Dette svarer for sagers vedkommende til arbejdstimer for én medarbejder. Et årsværk er som udgangspunkt på 1924 brutto-arbejdstimer. I denne situation, hvor der er tale om en tidsspecifik arbejdsopgave, regnes der imidlertid med den effektive timenormering for et årsværk. Fra de 1924 bruttotimer skal således trækkes ferie, feriefridage, weekend- og helligdage, kurser, fællestid, sygefravær, frokost samt generelt fradrag for spildtid. Dermed opnås en effektiv timenormering på 1392 timer for et årsværk. En manuel gennemgang af sager med fem minutter pr. sag svarer således til væsentligt mere end et årsværks effektive timenormering. Den årlige minimumsomkostning for en fuldmægtig med 1-2 års anciennitet vil i henhold til overenskomsten være (løn + pension) (rådighedstillæg + pens) i alt ca kr. En manuel gennemgang af sager med fem minutter pr. sag foretaget af en fuldmægtig med 1-2 års anciennitet vil derfor beregnet ud fra en effektiv timenormering koste minimum cirka kr. Herefter vil der skulle ske en juridisk vurdering af, hvorvidt og i hvilken form der kan gives aktindsigt i eventuelle identificerede akter og oplysninger. Det er ikke på det foreliggende grundlag muligt at anslå ressourceforbruget hertil. Ud fra ovenstående skønner ministeriet, at en manuel gennemgang af sager alene fra et år ligeledes vil være forbundet med et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug for Udlændingeservice. 7/8

8 Som sagen er oplyst for mig, mener jeg ikke jeg kan kritisere resultatet af Udlændingeservices afgørelser om afslag på aktindsigt. Jeg har lagt vægt på at dine anmodninger om aktindsigt ikke kan anses for at opfylde identifikationskravet i forhold til Udlændingeservices hidtidige journalsystem hvor man ikke kunne søge på virksomhedens navn. Jeg har også lagt vægt på at ressourceforbruget ved at finde og gennemgå sagerne manuelt væsentligt vil overstige et årsværk for en medarbejder. Hertil kommer at Udlændingeservice ikke bare kan give dig adgang til hele arkivet da de ikke må udlevere oplysninger om de enkelte ansøgere. Som det fremgår af Udlændingeservices udtalelse af 30. september 2010 og 11. oktober 2010 og Integrationsministeriets udtalelse af 14. oktober 2010, har det imidlertid efterfølgende vist sig at det er muligt at identificere (elektronisk) ca. 80 sager i Udlændingeservice hvori der må forventes at være korrespondance med virksomheden (X). Det drejer sig om 2 sager fra Erhvervssystemet (ES) og 78 sager fra visumregisteret (IVR-VIS). Ingen af de identificerede sager er dog umiddelbart omfattet af din anmodning om aktindsigt hvis man forstår dine senere anmodninger om aktindsigt som præciseringer af din første anmodning. Din seneste anmodning vedrører indsigt i oplysninger om ansøgninger/tilladelser til udvidelse af arbejdstiden fra 15 timer til fuld tid til ansatte studerende ved virksomheden (X). Ministeriet henviser således i udtalelsen af 14. oktober 2010 til mig til at studiesager er de eneste sager hvor der kan gives arbejdstilladelse i 15 timer om ugen og fuld tid i månederne juni, juli og august sådan som du skrev i din af 31. maj Visumkontoret i Udlændingeservice har i den forbindelse skønnet at hovedparten af sagerne i visumregisteret drejer sig om udstedelse af forretningsvisum til personer der deltager i firmaets ( )auktioner, jf. udtalelse af 30. september Udlændingeservice har desuden supplerende oplyst i udtalelse af 11. oktober 2010 at en manuel gennemgang af de 78 sager kan vise at det ikke er sikkert at der er korrespondance med virksomheden (X) i sagerne. Men både Integrationsministeriet og Udlændingeservice har imidlertid erklæret sig indstillet på at gennemgå disse sager og meddele dig aktindsigt i anonymiseret form i eventuel korrespondance med virksomheden (X) hvis du er interesseret i det. Da det ikke er helt klart for mig hvordan dine anmodninger om aktindsigt skal forstås, og om du har interesse i de sager som Udlændingeservice nu har kunnet identificere, vil jeg bede dig om selv at kontakte Udlændingeservice hvis du ønsker aktindsigt i anonymiseret form i de omtalte ca. 80 sager. Jeg foretager mig herefter ikke mere i anledning af din klage. 8/8

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

FOB FOB

FOB FOB FOB 04.323 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations afslag på opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen på baggrund af mundtlig ansøgning om humanitær opholdstilladelse indgivet

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014 2014-22 Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog En borger anmodede Skatteministeriet om aktindsigt i ministeriets dokumenter i forbindelse med

Læs mere

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner.

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-53180 Dato: 14-03-2017 Tilsynet Henvendelse vedrørende Odense Kommune om aktindsigt Du har den 3. juli 2016 meddelt Odense Kommune, at du ønsker at påklage kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug 2016-62190 Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug Statsforvaltningen har på baggrund af en henvendelse fra en borger vejledende

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Afgørelse om anmodning om aktindsigt

Afgørelse om anmodning om aktindsigt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2018-19 EFK Alm.del - Bilag 152 Offentligt Afgørelse om anmodning om aktindsigt 5. november 2018 Varme J. nr. 18/17356 MDCL RESUMÉ Forsyningstilsynet har modtaget

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV

STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV v/ kontorchef i det kommunale tilsyn, Hanne Villumsen Den 5. november 2015 Det kommunale tilsyns kompetence Lov om kommunernes styrelse 48: Statsforvaltningen

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt 6. juni 2018 Odsherred Kommune har den 7. marts 2018 på din foranledning indbagt en sag for Ankestyrelsen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 26. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 26. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 31. august 2009 (J.nr. 2009-0018812) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 samt offentlighedsloven 14. (Lise Høgh, Suzanne Helsteen og Steen Mejer ) Ved

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. april 2016 (2016-2441). K ikke anset som part og anmodning

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Anders Ejbye-Ernst, Fagbladet FOA Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Dataudtræk fra kommunale lønsystemer

Dataudtræk fra kommunale lønsystemer 2016-47 Dataudtræk fra kommunale lønsystemer En journalist havde anmodet to kommuner om dataudtræk fra deres lønsystemer af oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, afdeling, ansættelsestid og løn for

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Periodeafgrænsning 1. januar 2016 til 31. december 2018.

Periodeafgrænsning 1. januar 2016 til 31. december 2018. Ankestyrelsens brev til Aalborg Kommune [A] s anmodning om aktindsigt 27. juni 2019 [A] (herefter borgeren) har den 20. marts 2019 skrevet til Aalborg Kommune om kommunens afgørelse af 19. marts 2019 om

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere