Professionsaftale for basisgruppen (lærere og børnehaveklasseledere)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionsaftale for basisgruppen (lærere og børnehaveklasseledere)"

Transkript

1 Professionsaftale for basisgruppen (lærere og børnehaveklasseledere) mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds Endelig

2 0. Aftalegrundlag Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008 og Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere 2008). Aftalen gælder fra 1. august 2011 til 31. juli Aftalen består af to elementer: 1. Værdigrundlag for aftalen 2. Lokale aftaler om arbejdstid i tilknytning til Arbejdstidsaftale 08 for henholdsvis lærere og børnehaveklasseledere Aftalen suppleres af den til enhver tid gældende forhåndsaftale. I tilknytning til og som uddybning af aftalen er følgende bilag vedlagt: Bilag 1: Prøveafvikling og censur Bilag 2: Praktikaftale Bilag 3: Supplerende bemærkninger og beslutninger til aftalen Der anvendes en fast nettoarbejdstidsnorm på 1680 timer for fuldtidsansatte som grundlag for arbejdstidsberegningen. Såfremt aftalen opsiges af en af parterne, erstattes den af Arbejdstidsaftale 05. Skulle der ske ændringer i centrale aftaler og lovgivning med betydning for aftalen genforhandles den eller de relevante dele af aftalen. Tale/hørelærerne er ikke omfattede af aftalen Uenigheder Så vidt muligt afklares eventuelle uenigheder vedrørende arbejdstid ved drøftelse mellem læreren og skolelederen. Det er ifølge aftalen TR og skoleleder, der løbende samarbejder om implementeringen af aftalen, samt om hvorvidt aftalen indfrier målsætningen om at skabe engagement hos lærerne, professionalisme, fleksibilitet, mindre bureaukrati og et godt samarbejdsmiljø. Såfremt en uenighed ikke kan afklares på skoleniveau, kan uenigheden videreformidles til drøftelse/afgørelse mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening. Udgangspunktet for løsninger vil være at fremme aftalens overordnede intentioner. 2

3 1. Værdigrundlag for aftalen: 1.1. Mål og rammer Målet med Arbejdstidsaftale 08 er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling og understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads. Det gør aftalen blandt andet ved at give: Lærerne ansvaret for selvstændigt og professionelt at løse den samlede undervisningsopgave. Skoleledelsen ansvaret for at udvise klar og tydelig ledelse og for at sætte mål og give retning for lærernes arbejde. Aftalen tager udgangspunkt i en samlet ramme om undervisningsopgaven. Rammen skal sikre, at der er den nødvendige tid til at løse opgaven på en kvalificeret måde. Rammen udfyldes som udgangspunkt af læreren og lærerteamet med det sigte at skabe den optimale undervisning for eleverne. Det sker inden for skolens og kommunens prioriteringer. Ledelsen og lærerne skal løbende være i dialog om mål og resultater i undervisningen (fra Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008). Det er ledelsens opgave at sikre balance mellem krav og ressourcetildeling. Som udgangspunkt er det lærerne selv, der prioriterer, hvordan arbejdstiden anvendes i forhold til egne arbejdsopgaver. I tilfælde af, at læreren ikke oplever, at der er den rette balance mellem krav og ressourcer, drøfter læreren og skolens ledelse prioriteringen og eventuelle konsekvenser. TR kan inddrages i drøftelserne Aftalens grundlæggende principper Aftalens vigtigste grundlag er en løbende dialog mellem lærere og ledelse. Dialogen føres på baggrund af et fælles værdigrundlag og er en fælles refleksion over opgavevaretagelsen. Lærerne vil herigennem blive inddraget og få indflydelse på de processer, der er på en udviklingsorienteret arbejdsplads. Aftalen bygger på, at den enkelte lærer og det enkelte lærerteam har rum til selvledelse, prioritering og fleksibilitet i planlægningen med fokus på målet for undervisningsopgaven. Der skal være fokus på lærerens identitet som faglig ekspert og muligheder for at skabe helhed og sammenhæng i det daglige arbejde. Endelig understøttes rammerne for en fortsat udvikling af det pædagogiske og didaktiske niveau på skolerne. Med aftalen understreges det, at det er ledelsens opgave at lede og fordele arbejdet og at fastlægge skolens kvalitetsniveau ved at give retning og formulere mål for det pædagogiske arbejde. Dette sker i dialog med lærerne. Med aftalen gøres det klart, at det er samspillet mellem lærerens professionelle ansvarsog råderum og en kvalificeret ledelsesopfølgning, der sikrer og udvikler undervisningen 1. 1 Se endvidere Bilag 1 Skoleårets planlægning i Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008 mellem KL og Lærernes Centralorganisation. 3

4 1.3. Lærernes råde- og ansvarsrum Arbejdstidsaftalen vægter lærernes professionelle råde- og ansvarsrum. Lærerne har ansvaret for at tilrettelægge undervisningen og nå de pædagogiske mål. For at gøre dette, prioriterer lærerne i skoleåret arbejdsopgaverne indenfor den samlede undervisningsopgave, i samarbejde med lærerteamet og skolens ledelse. Lærerne har ansvaret for at tilrettelægge en undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elev og den enkelte klasses forudsætninger, behov og interesser. Samtidig skal lærerne kunne begrunde valg af metoder og prioriteringer i forhold til skolens samlede opgaveløsning blandt andet ud fra didaktiske overvejelser. Lærerne løfter ansvaret for undervisningen med afsæt i nationale, kommunale og lokale værdier, mål og indsatsområder Teamsamarbejdet Lærerteamene anses for et centralt element i den professionelle lærers arbejde. Teamene understøtter den enkelte lærers undervisning gennem fokus på: - Elevernes læring - Udviklingen af den enkelte lærers praksis/undervisning - Evaluering - Ressourcebevidst samarbejde og planlægning 1.4. Ledelsens råde- og ansvarsrum Arbejdstidsaftalen vægter de pædagogiske ledelsesopgaver. Ledelsen skal markere skolens værdier og mål. Desuden skal ledelsen støtte, vejlede og inspirere til udvikling af undervisningen og prioritering af skolens mange opgaver. Ledelsen har det overordnede ansvar for kvaliteten af skolens arbejde. Ledelsen planlægger, udvikler og evaluerer skolens samlede virksomhed. Det er ledelsens ansvar at skabe en velfungerende skole i det kommunale fællesskab herunder at skabe mening lokalt ved at begrunde og forklare nationale og kommunale politikker, strategier eller signaler. Ledelsen skaber retning og helhedsforståelse og har den endelige beslutningskompetence efter principperne i denne aftale. Samarbejdet mellem ledelse og lærere bygger dermed på en gensidig anerkendelse af roller og kompetencer og på en tillid til, at begge parter udfører deres opgaver kompetent og professionelt. 4

5 Team sammensættes, så de nødvendige kompetencer er til rådighed for løsning af den stillede opgave, og ved at der i opgavefordelingen sker en afvejning af de stillede krav og de samlede ressourcer. I øvrigt henvises til bilag 1 til Arbejdstidsaftale Lokale aftaler om arbejdstid i tilknytning til Arbejdstidsaftale 08 for henholdsvis lærere og børnehaveklasseledere: Nedenstående lokale aftaler om arbejdstid er i tilknytning til Arbejdstidsaftale 08 for henholdsvis lærere og børnehaveklasseledere grundlag for udmøntningen af aftaler om arbejdstid på de enkelte skoler. De beskrivelser, bemærkninger og fortolkninger, der fremgår af Arbejdstidsaftale 08 for henholdsvis lærere og børnehaveklasseledere er gældende for Favrskov Kommune, med de faktorer og de maksimum samt lokale aftaler i tilknytning til Arbejdstidsaftale 08, som fremgår i det følgende Faktorer og maksimum til anvendelse i forbindelse med opgørelse af arbejdstiden for den enkelte lærer og børnehaveklasseleder Skema 1. Omregningsfaktor for lærere for opgaver i tilknytning til undervisningen fastsættes pr. undervisningstime til 1,18 time Maksimalt undervisningstimetal for lærere 770,09 Omregningsfaktor for børnehaveklasseledere for opgaver i tilknytning til undervisningen fastsættes pr. undervisningstime til 1,13 time Maksimalt undervisningstimetal for børnehaveklasseledere 790,03 Omregningsfaktor for nye lærere for opgaver i tilknytning til undervisningen fastsættes pr. undervisningstime til 1,27 time Maksimalt undervisningstimetal for nye lærere 740,09 Omregningsfaktor for lærere i Heldagsskolen for opgaver i tilknytning til undervisningen fastsættes pr. undervisningstime til 1,27 time Maksimalt undervisningstimetal for lærere i Heldagsskolen 740,43 Omregningsfaktor for børnehaveklasseledere i Heldagsskolen for 1,16 time opgaver i tilknytning til undervisningen fastsættes pr. undervisningstime til Maksimalt undervisningstimetal for børnehaveklasseledere i Heldagsskolen 779,45 Omregningsfaktor for nye lærere i Heldagsskolen for opgaver i 1,36 time tilknytning til undervisningen fastsættes pr. undervisningstime til Maksimalt undervisningstimetal for nye lærere i Heldagsskolen 710,43 Der anvendes ikke andre omregningsfaktorer i forbindelse med opgørelse af arbejdstid end ovenstående. 5

6 2.2. Lokale aftaler i tilknytning til Arbejdstidsaftale 08 for henholdsvis lærere og børnehaveklasseledere. De lokale aftaler henføres til i Arbejdstidsaftale 08 for henholdsvis lærere og børnehaveklasseledere. Såfremt intet er nævnt, er der ikke indgået en lokal aftale. Henvisning og overskrifter Lokal aftale 1. Hvem er omfattet af aftalen Stk. 1. Aftalen dækker samtlige skoler i kommunen. 3. Undervisningsopgaven Stk. 4. og stk. 5. De maksimale undervisningstimetal fremgår af skema Det maksimale undervisnigstimetal Andre opgaver Stk. 1.a ) Deltagelse i møder fælles for alle lærere, fx. pædagogisk råd og pædagogiske dage Stk. 1. b) Medarbejdersamtaler Stk. 1. c) Efter- og videreuddannelse Forberedelse er indeholdt i omregningsfaktoren for Forberedelse er indeholdt i omregningsfaktoren for Efter- og videreuddannelse og kurser administreres efter følgende retningslinjer: A. Al tid i forbindelse med kortere kurser og pædagogisk råderum er indeholdt i omregningsfaktoren for B. Til længerevarende kurser over 15 timer afsættes tid til deltagelse under andre opgaver. Transport og forberedelse er indeholdt i omregningsfaktoren for Se endvidere bilag 3. C. Til Diplomkurser o. lign. afsættes tid til deltagelse under andre opgaver på baggrund af ects-tal omregnet til årsværk. Transporttid afsættes under andre opgaver. Stk. 1. d) Tillidshverv, fx TR og MED Stk. 1. e) Konkrete opgaver eller Forberedelse er indeholdt i omregningsfaktoren for Tid til skolebiblioteksopgaven afsættes konkret på den enkelte skole under andre opgaver. 6

7 funktioner, fx. skolebibliotek, vejlederopgaver, konsulentopgaver, tilsynsopgaver o. lign. Stk. 1. f ) Deltagelse i udviklingsprojekter/udvalgsmøder uden for egen skole fx. deltagelse i kommunale el. tværkommunale udviklingsprojekter og kommunale udvalg Stk. 1. h) Deltagelse i møder og udvalg vedrørende skolens virksomhed, fx. skolens værdigrundlag og indsatsområder, samt skolens generelle drift, fx økonomi og legepladsudvalg Stk. 1. j) Lejrskoler Tid til opgaver efter stk. 1. e afsættes under andre opgaver jf. 4 stk. 3 i Arbejdstidsaftale 08. Praktikvejledning: Se bilag 5. Tid afsættes under andre opgaver jf. 4 stk. 3 i Arbejdstidsaftale 08. Forberedelse er indeholdt i omregningsfaktoren for Der aftales følgende vedr. lejrskoleopgaven: Ud over den afsatte undervisningstid på grundskemaet afsættes som akkord under andre opgaver: 1. dag: 4 timer. Følgende dage: 7 timer pr. påbegyndt dag. For lærere/børnehaveklasseledere med nedsat tid afsættes akkord efter følgende beregningsmetode oprundet til første hele tal: 1. dag: 11 (4 x ansættelsesgrad). Følgende dage: 14 (7 x ansættelsesgrad). Stk. 1. k (lærere)) Afgangsprøver og censur Der aftales følgende vedrørende afgangsprøver og censur: Der tildeles timer under andre opgaver til afgangsprøver og censur efter bilag 4 til denne aftale. Udtræksprøver administreres efter bilag 4 til Arbejdstidsaftale 08. Den supplerende tid til afgangsprøver og censur for 7

8 den enkelte lærer beregnes som den aftalte tid til prøver og censur minus den planlagte undervisningsopgave for afgangsklassen(erne) i prøveperioden. 5. Den enkelte lærers/børnehaveklasseleders undervisningstimetal De maksimale undervisningstimetal og omregningsfaktorer for opgaver i tilknytning til undervisningen fastsættes pr. undervisningstime fremgår af skema Arbejdstidens placering Den daglige arbejdstid, herunder undervisningen, skal så vidt muligt være samlet, så læreren kan anvende arbejdstiden hensigtsmæssigt Andre lokale aftaler: Feriernes placering: Favrskov Kommune placerer lærernes og børnehaveklasseledernes ferier med fire uger i elevernes skolesommerferie (ugerne 28, 29, 30, 31 i 2012) (ugerne 28, 29, 30, 31 i 2013). Den femte uge placeres i uge 7 i 2012 og Tiltrådt: Favrskov Kommune DLF Dato Underskrift Dato Underskrift 8

Professionsaftale for basisgruppen

Professionsaftale for basisgruppen Professionsaftale for basisgruppen mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 0. Aftalegrundlag: Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hillerød Kommune

Lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hillerød Kommune Lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hillerød Kommune Afgrænsning Aftalen omfatter lærere og børnehaveklasseledere (herefter lærere) omfattet af Overenskomst for lærere med flere

Læs mere

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende for skoleårene 2011/12 og 2012/13 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lokalaftale Birgitte Ledertoug

Lokalaftale Birgitte Ledertoug Lokalaftale 2013-2014 Birgitte Ledertoug 07.03.2013 Formål med aftalen Det er derfor en forudsætning, at skoleledelsen og lærerne løbende drøfter opgaverne og rammerne omkring disse. Det er derfor en forudsætning,

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Administrationsgrundlag for folkeskolerne i Guldborgsund Kommune

Administrationsgrundlag for folkeskolerne i Guldborgsund Kommune Administrationsgrundlag for folkeskolerne i Guldborgsund Kommune 2018-2019 Angiver grundlaget for fælles administration og forståelse af arbejdet med lærernes og børnehaveklasseledernes (efterfølgende

Læs mere

Forståelsespapir. Konkret beskrivelse af indholdsdelen i forståelsesaftalen om udmøntningen af Lov 409 for skoleårene 2018/19, 2019/20 og 2020/21.

Forståelsespapir. Konkret beskrivelse af indholdsdelen i forståelsesaftalen om udmøntningen af Lov 409 for skoleårene 2018/19, 2019/20 og 2020/21. Forståelsespapir Konkret beskrivelse af indholdsdelen i forståelsesaftalen om udmøntningen af Lov 409 for skoleårene 2018/19, 2019/20 og 2020/21. 1. Indledning og formål Forståelsespapiret er udarbejdet

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Silkeborgaftalen bilag 1 til forhåndsaftale

Silkeborgaftalen bilag 1 til forhåndsaftale 16. januar 2014 Silkeborgaftalen bilag 1 til forhåndsaftale 1. Rammeaftale Nærværende aftale betragtes som en overgangsforanstaltning mellem A08 og Lov 409 i overensstemmelse med 2 i Lov 409. Formålet

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008 KL Lærernes Centralorganisation 50.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32 Side 2 Indledende bemærkninger... 4 Kapitel 1. Afgrænsning... 5 1. Hvem er

Læs mere

Samarbejdsaftale om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid i Struer Kommune 2019/2020

Samarbejdsaftale om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid i Struer Kommune 2019/2020 Struer, 18.02.2019 Samarbejdsaftale om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid i Struer Kommune 2019/2020 Aftaleparter: Vestjysk Lærerforening & Struer Kommune 1 Baggrund Med hjemme i Overenskomst

Læs mere

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Odder Kommune Skanderborg-Odder Lærerkreds Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Organiseringen af lærernes arbejdsdag I forbindelse med udmøntning og ikrafttrædelse af nye arbejdstidsbestemmelser for

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Aftale om planlægningsgrundlag for tilrettelæggelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid i Frederikssund Kommune

Aftale om planlægningsgrundlag for tilrettelæggelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid i Frederikssund Kommune Aftale om planlægningsgrundlag for tilrettelæggelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid i Frederikssund Kommune Afgrænsning Aftale om planlægningsgrundlaget omfatter lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

PROTOKOLLAT G OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE VED VOKSENSPECIALUNDERVISNING

PROTOKOLLAT G OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE VED VOKSENSPECIALUNDERVISNING Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION PROTOKOLLAT G OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE VED VOKSENSPECIALUNDERVISNING 2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...4 KAPITEL

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Under dette punkt drøfter kongressen forholdene omkring arbejdstidsaftalen.

Under dette punkt drøfter kongressen forholdene omkring arbejdstidsaftalen. Den 2. september 2011 Rammesætning af punkt 5 E Det lokale og centrale arbejde med arbejdstidsaftalen Det lokale og centrale arbejde med arbejdstidsaftalen Under dette punkt drøfter kongressen forholdene

Læs mere

Opgaveoversigt Eksempel Undervisning Forberedelse, planlægning og evaluering Opgaver inden for mødetid Øvrige opgaver Aktiviteter jf. kalender med tid

Opgaveoversigt Eksempel Undervisning Forberedelse, planlægning og evaluering Opgaver inden for mødetid Øvrige opgaver Aktiviteter jf. kalender med tid Opgaveoversigt Eksempel Undervisning Forberedelse, planlægning og evaluering Opgaver inden for mødetid Øvrige opgaver Aktiviteter jf. kalender med tid for hver opgave f.eks. Undervisning Understøttende

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Albertslund kommune 2019/ /2021.

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Albertslund kommune 2019/ /2021. Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Albertslund kommune 2019/2020 2020/2021. I Albertslund Kommune har vi en ambitiøs strategi for et fælles skolevæsen Skole for alle med et fælles

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Rødovre Kommune og Rødovre Lærerforening har fælles og høje ambitioner for et stærkt fælles skolevæsen.

Læs mere

Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere

Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere 2008 KL LC Indholdsfortegnelse Side 50.34 Side 2 Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1. Afgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet af aftalen... 4 Kapitel

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen, gælder følgende

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Gribskov. Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere¹. gældende fra den 1. august /6

Gribskov. Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere¹. gældende fra den 1. august /6 Gribskov Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere¹ gældende fra den 1. august 2019 Gribskov Kommune og Gribskov-Halsnæs Lærerkreds er enige om at styrke samarbejdet ved indgåelse af denne

Læs mere

Silkeborgaftalen - BUPL

Silkeborgaftalen - BUPL 30. april 2014 Silkeborgaftalen - BUPL 1. Rammeaftale om opgaver og arbejdstid for skolepædagoger m.fl. Silkeborg Kommune og BUPL Østjylland har indgået en lokal arbejdstidsaftale for pædagoger (jf. Pædagogoverenskomstens

Læs mere

Folkeskolen, ny 14 og 15 i Arbejdstid. Lærernes Centralorganisation, 14. marts 2013

Folkeskolen, ny 14 og 15 i Arbejdstid. Lærernes Centralorganisation, 14. marts 2013 Folkeskolen, ny 14 og 15 i 50.01 Under hensyntagen til arbejdstilrettelæggelsen i skolevæsenet kan kommunalbestyrelsen fastsætte arbejdstiden for lærere i folkeskolen i overensstemmelse med nedenstående

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 og OK 15-forliget tilrettelæggelse af arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere m.fl.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 og OK 15-forliget tilrettelæggelse af arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere m.fl. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 og OK 15-forliget tilrettelæggelse af arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere m.fl. Folkeskolereformen, Lov 409 om arbejdstidsregler og OK15 for lærere/børnehaveklasseledere

Læs mere

PROTOKOLLAT E OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE VED SPECIALUNDERVISNINGEN FOR BØRN

PROTOKOLLAT E OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE VED SPECIALUNDERVISNINGEN FOR BØRN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION PROTOKOLLAT E OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE VED SPECIALUNDERVISNINGEN FOR BØRN 2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...4

Læs mere

LOKALAFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE Indledning

LOKALAFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE Indledning 1 LOKALAFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE Indledning Denne lokalaftale - med grundlag i 'Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler' - er med visse fravigelser af gældende regler

Læs mere

PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN

PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN LÆRERNES CENTRALORGANISATION PROTOKOLLAT F OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN 2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDENDE

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune for skoleåret 2012/2013

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune for skoleåret 2012/2013 Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune for skoleåret 2012/2013 Indledning Målet med aftalen - Arbejdstidsaftale 08 - er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling

Læs mere

Parterne har et fælles ansvar for realiseringen og vil som en del af dette følge op på, om vi når de formulerede målsætninger.

Parterne har et fælles ansvar for realiseringen og vil som en del af dette følge op på, om vi når de formulerede målsætninger. Fælles forståelse mellem Ringsted Kommune og Ringsted-Sorø Lærerforening. Den kursive tekst er den konkrete lokale udmøntning af aftaleparternes punkter. Bilag 4 2016 Arbejdstid Parterne (Danmark Lærerforening

Læs mere

Arbejdstidsaftale side 1

Arbejdstidsaftale side 1 Arbejdstidsaftale side 1 Indholdsfortegnelse Lokalaftale om arbejdstid... 3 Enighed om en lokalaftale... 3 En lokalaftale skal understøtte den fortsatte skoleudvikling i Varde Kommune... 3 Retsgrundlag...

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Arbejdstidsaftale. For tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstidsaftale. For tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere Arbejdstidsaftale For tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Mariagerfjord Kommune Målsætning En arbejdstidsaftale skal sikre en prioritering

Læs mere

Bilag A. Skoleaftale for X-skole i Ringkøbing-Skjern Kommune

Bilag A. Skoleaftale for X-skole i Ringkøbing-Skjern Kommune Bilag A Skoleaftale for X-skole i Ringkøbing-Skjern Kommune Emne Planlægning af skoleåret Hvad kan vi blive enige om, og hvilken betydning har det for arbejdet med implementering af reformen, kvaliteten

Læs mere

Notat. Forståelsespapir ml. Vends Herreds Lærerkreds, Skolelederforeningen og Middelfart Kommune om lærernes arbejdstid

Notat. Forståelsespapir ml. Vends Herreds Lærerkreds, Skolelederforeningen og Middelfart Kommune om lærernes arbejdstid Læring, kultur og fritid Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Dato: 29. maj 2017 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5421 cvr.: 29189684 Heidi.Junker@middelfart.dk Notat Forståelsespapir

Læs mere

Justering af Aarhusaftalen pr. august Børn og Unge udvalget d. 8. februar 2017

Justering af Aarhusaftalen pr. august Børn og Unge udvalget d. 8. februar 2017 Justering af Aarhusaftalen pr. august 2017 Børn og Unge udvalget d. 8. februar 2017 Historikken - arbejdstidsaftaler A08 Aarhusmodellen Aarhusaftalen Alle opgaver tidsfastsættes UV-max Omregningsfaktor

Læs mere

Gå i dialog med din leder om opgaveoversigten

Gå i dialog med din leder om opgaveoversigten Gå i dialog med din leder om opgaveoversigten Du skal have en opgaveoversigt, og du har ret til at drøfte den med din skoleledelse. Du kan bruge guiden her, både inden og når du snakker med din leder.

Læs mere

Egedal Kommune Den 05. april Egedal Lærerkreds og Egedal Kommune Arbejdstidsaftale

Egedal Kommune Den 05. april Egedal Lærerkreds og Egedal Kommune Arbejdstidsaftale Egedal Kommune Den 05. april 2019 Vi skaber skole i fællesskab Egedal Lærerkreds og Egedal Kommune Arbejdstidsaftale 2019-2021 1 Det handler om børn I Egedal kommune samarbejder vi om at styrke elevernes

Læs mere

NEJ, NEJ og atter NEJ svarer forvaltningen til fælles aftaler

NEJ, NEJ og atter NEJ svarer forvaltningen til fælles aftaler NEJ, NEJ og atter NEJ svarer forvaltningen til fælles aftaler På grund af det store daglige arbejdspres, har Roskilde Lærerforening foreslået Skoleafdelingen et samarbejde om løsningen, på en række af

Læs mere

Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag for brugerne: skoleledelsen og TR/ lærerne.

Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag for brugerne: skoleledelsen og TR/ lærerne. Kredsudsendelse Bilag 1. Bemærkninger til arbejdstidsaftale 2008. Aftalen er vedlagt som bilag til denne kredsudsendelse Aftalen er bygget op således: Aftalen er rettet mod skoleniveauet dvs. som administrationsgrundlag

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Bilag til forståelsespapir

Bilag til forståelsespapir Bilag til forståelsespapir Indhold Samarbejde... 2 Erfa-møderne... 2 Erfa-møder i skoleåret 2018/19... 2 Møde mellem ledelse, TR og Praksisforum... 2 Administration... 3 Nettoårsnorm... 3 Ferieplacering...

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

Principprogram Allerød Hørsholm Lærerforening

Principprogram Allerød Hørsholm Lærerforening Principprogram Allerød Hørsholm Lærerforening Principprogram vedtaget på generalforsamling d. 10. marts 2015. Tilrettet på KS-arbejdsdag d. 10. august 2016. Afsked og forflyttelse Allerød - Hørsholm Lærerforening

Læs mere

Samarbejdsaftale på skoleområdet i Rebild Kommune

Samarbejdsaftale på skoleområdet i Rebild Kommune Samarbejdsaftale på skoleområdet i Rebild Kommune 1. Indledning - tillid og ansvar giver undervisning af høj kvalitet Nærværende samarbejdsaftale er indgået mellem Himmerlands Lærerkreds, Skolelederforeningens

Læs mere

Notat. Folkeskolereform og arbejdstid

Notat. Folkeskolereform og arbejdstid Notat Den 24. februar 2014 Journal nr. 163-2013-22644 Dokument nr. 163-2014-25919 Til Kommunalbestyrelsen Fra Børne- og Kulturforvaltningen Folkeskolereform og arbejdstid Lærere på Herlev Byskole, Kildegårdskolen,

Læs mere

To hovedmål vedr. arbejdstid

To hovedmål vedr. arbejdstid To hovedmål vedr. arbejdstid Uddannelsesforbundet arbejde vedrørende arbejdstid har to overordnede formål: 1. At sikre kvalitet i undervisningen for eleverne 2. At sikre et godt arbejdsmiljø for lærerne

Læs mere

Lokalaftalen har virkning fra den 1. august 2013, og kan med 3 måneders varsel opsiges til en 31. juli, dog tidligst til den 31. juli 2014.

Lokalaftalen har virkning fra den 1. august 2013, og kan med 3 måneders varsel opsiges til en 31. juli, dog tidligst til den 31. juli 2014. Administrationsgrundlag arbejdstidsaftale for skolepædagoger, Randers Kommune 1 Indledning Randers Kommune og BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Østjylland har indgået en lokal arbejdstidsaftale

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1. Den generelle proces på landsplan 2. Processen på Favrskov Gymnasium 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse 2) Total beskrivelse af alle opgaver

Læs mere

Værdier og fokus for arbejdet på folkeskoleområdet for lærere og børnehaveklasseledere

Værdier og fokus for arbejdet på folkeskoleområdet for lærere og børnehaveklasseledere SlliSSFn«AALBORG LÆRERFORENJNG Værdier og fokus for arbejdet på folkeskoleområdet for lærere og børnehaveklasseledere - udmøntning af bilag 4 til forhandiingsprotokollatet ved OK 15 1. Intiledning og skolens

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Arbejdstidsaftale Nyborg Kommune

Arbejdstidsaftale Nyborg Kommune HR og Personale Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Lone Thomsen Telefon:6333 6804 Email: personaleafdelingen@nyborg.dk Send altid personfølsomme

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Kære medlem af Ishøj Lærerkreds Ishøj, april 2015 Lov 409 er stadig gældende, hvorfor der stadig ikke,

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Danmarks Lærerforenings kreds 87 Nyhedsbrev 9 2016 Kære kollega Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Middelfart Byråd og skoleafdelingen har

Læs mere

Forhåndsaftale om funktionsløn.

Forhåndsaftale om funktionsløn. Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Lønaftale mellem Ringkøbing-Skjern kommune og Fjordkredsen

Læs mere

Arbejdstidsaftale. For tilrettelæggelsen af arbejdstiden for pædagoger og pædagogmedhjælpere i de kommunale folkeskoler i Mariagerfjord Kommune

Arbejdstidsaftale. For tilrettelæggelsen af arbejdstiden for pædagoger og pædagogmedhjælpere i de kommunale folkeskoler i Mariagerfjord Kommune Arbejdstidsaftale For tilrettelæggelsen af arbejdstiden for pædagoger og pædagogmedhjælpere i de kommunale folkeskoler i Mariagerfjord Kommune Indledning til arbejdstidsaftalen: Aftalen er indgået i henhold

Læs mere

VÆRDIER OG RAMMER FOR SAMARBEJDET PÅ FOLKESKOLERNE

VÆRDIER OG RAMMER FOR SAMARBEJDET PÅ FOLKESKOLERNE VÆRDIER OG RAMMER FOR SAMARBEJDET PÅ FOLKESKOLERNE Indhold Samarbejde.........................................................................................................3 Erfa-møderne...................................................................................................

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION TAKSTNÆVN PROTOKOLLATF OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER-

REGIONERNES LØNNINGS- OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION TAKSTNÆVN PROTOKOLLATF OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- 32.34.I.F Side I REGIONERNES LØNNINGS- OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION TAKSTNÆVN PROTOKOLLATF OM ARBEJDSTID FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SPECIALUNDER- VISNINGEN FOR BØRN 2008 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleområdet i Hjørring Kommune Unikke skoler i et Fælles skolevæsen

Lokal arbejdstidsaftale for skoleområdet i Hjørring Kommune Unikke skoler i et Fælles skolevæsen Lokal arbejdstidsaftale for skoleområdet i Hjørring Kommune Unikke skoler i et Fælles skolevæsen Indledning Nærværende lokalaftale er indgået mellem Lærerkreds Nord og Hjørring Kommune. Lokalaftalen skal

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Roskilde kommune

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Roskilde kommune HR Sagsnr. 310551 Brevid. 3160362 Ref. CHMO Dir. tlf. 4631 3191 christinamo@roskilde.dk Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Roskilde kommune 14. maj 2019 Denne aftale er indgået mellem

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Ændringsforslag. til. Ny paragraf

Ændringsforslag. til. Ny paragraf Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 215 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K

Læs mere

215 Planlægning og forældresamarbejde

215 Planlægning og forældresamarbejde Denne side indeholder en opsamling af spørgsmål og svar i relation til Aarhusaftalen pr. 1. august 2017. Parterne bag Aarhusaftalen er enige om svarene og om, at indholdet på denne side er bindende for

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 28. juni 2019 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2019-2020 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i folkeskolereformen

Læs mere

Ringstedaftalen. Rammeaftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Ringsted Kommune

Ringstedaftalen. Rammeaftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Ringsted Kommune Ringstedaftalen Rammeaftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Ringsted Kommune Indledning Nærværende aftale er indgået jf. 2 i arbejdstidsreglerne for undervisningsområdet i kommunerne.

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

Overenskomstprojekt Arbejdstidsaftale 08 på folkeskoleområdet. Implementering af aftalen på landsplan og i den enkelte kommune

Overenskomstprojekt Arbejdstidsaftale 08 på folkeskoleområdet. Implementering af aftalen på landsplan og i den enkelte kommune Overenskomstprojekt Arbejdstidsaftale 08 på folkeskoleområdet Implementering af aftalen på landsplan og i den enkelte kommune DECEMBER 2010 1 1. INDLEDNING 3 2. DE CENTRALE PARTERS INDSATS 5 2.1 Indledning

Læs mere

Dialog om opgave- og arbejdstilrettelæggelse for skolepædagoger SYDJYLLAND

Dialog om opgave- og arbejdstilrettelæggelse for skolepædagoger SYDJYLLAND Dialog om opgave- og arbejdstilrettelæggelse for skolepædagoger Uddrag fra indledning af arbejdstidsaftalen Tilrettelæggelse af arbejdstid bør ses i en større sammenhæng, da arbejdstid også har betydning

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Samarbejdsgrundlag på Sengeløse Skole skoleåret

Samarbejdsgrundlag på Sengeløse Skole skoleåret Samarbejdsgrundlag på skoleåret 2016-2017 Byrådet vedtog 25.02.14 samarbejdsgrundlaget for fremtidens folkeskole i Høje Taastrup kommune. Samarbejdsgrundlaget er en fælles ramme for fremtidens samarbejde

Læs mere

KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING

KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING KOMMUNEAFTALE OM ARBEJDSTID FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE INDGÅET MELLEM HVIDOVRE KOMMUNE OG HVIDOVRE LÆRERFORENING FOR SKOLEÅRENE 2011/12 OG 2012/13 1 1. Indledning Denne kommuneaftale er indgået

Læs mere