Notat vedr. SEGES kommentering af udkast til revurdering af baseline

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. SEGES kommentering af udkast til revurdering af baseline"

Transkript

1 Notat vedr. SEGES kommentering af udkast til revurdering af baseline Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. februar 2016 og DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Poul Nordemann Jensen 1 og Jørgen E. Olesen 2 1 DCE Nationalt Center for Miljø og Energi og 2 Institut for Agroøkologi Rekvirent: Kurt Nielsen, ST AU Antal sider: 14 Kvalitetssikring, centret: Hanne Bach

2 Baselinerapport Aarhus Universitet har udarbejdet en Revurdering af Baseline (teknisk rapport nr. 67 fra DCE, 2015). Rapporten angiver omfanget af den forventede ændring i kvælstofudvaskning fra landbrugsarealer i de kommende år. Beregningerne er baseret på de indsatser, som er eller forventes vedtaget, samt den forventede strukturelle udvikling i landbrugsproduktionen i årene frem til Miljø- og Fødevareministeriet anmodede i bestillingen af denne revurdering om, at SEGES skulle bidrage til projektet med faglige beregninger i fornødent omfang. Af tidsmæssige årsager foreslog Aarhus Universitet, at SEGES kunne kommentere på et rapportudkast. Der er efterfølgende blevet stillet spørgsmålstegn ved den faglige uafhængighed, da SEGES har haft denne mulighed for at kommentere et rapportudkast (dateret 29. oktober 2015). På et møde d. 30/ havde SEGES lejlighed til at kommentere et udkast til revurdering af baseline. Til mødet var repræsentanter for Naturstyrelsen, NaturErhvervsstyrelsen, MFVM departement, SEGES samt AU ved DCE og DCA. Der er ikke udfærdiget et referat fra mødet. For at sikre den nødvendige transparens i processen blev SEGES anmodet om tillige at anføre deres kommentarer skriftligt, og der blev efterfølgende fra Aarhus Universitet udarbejdet svar på kommentarerne fra SEGES, herunder om det har givet anledning til ændringer i beregningerne. Nedenfor fremlægges kommentarerne fra SEGES (bilag 1), Aarhus Universitets bemærkninger til SEGES kommentarer (bilag 2), samt en kort oversigt over de resulterende ændringer i beregningerne fra rapportudkast til den færdige rapport. Kommentarerne fra SEGES og fra Miljø- og Fødevareministeriet til rapportudkastet af 29. oktober har givet anledning til en beregnet mindsket udvaskning fra økologisk dyrkede arealer på ca. 500 tons kvælstof. Ændringen skyldes en meget stor interesse for at omlægge til økologisk brug i 2015 og en forventning om, at det også vil være tilfældet i Dernæst har SEGES kommentarer givet anledning til en beregnet mindre udvaskning fra bioforgasning på ca. 400 tons kvælstof. Der blev af SEGES påpeget fejl i beregningsforudsætningerne for udvikling i udbytter, som har en reducerende effekt på udvaskningen på tons kvælstof Processen med revurdering af baseline var ikke tilendebragt internt i forfatterkredsen i AU på daværende tidspunkt, hvorfor der også er foretaget justeringer af forfatterne efter mødet d. 30. oktober Samlet er effekten af de elementer, der indgår i baseline, ændret fra en beregnet øget udvaskning på ca tons kvælstof i rapportudkast af 29. oktober til en øget udvaskning på i gennemsnit ca tons kvælstof årligt i den færdige rapport se nedenstående tabel. Det betyder i alt et mindre behov for indsats svarende til udvaskning i størrelsesordenen 3000 tons kvælstof årligt eller i størrelsesordenen 850 tons kvælstoftilførsel til havmiljøet. Til sammenligning var den samlede udledning til havet ca ton N i

3 Sammenligning mellem samletabel i udgaven 29/10 sendt til SEGES til mødet d. 30/ og samletabel i den endelige udgave (negative tal angiver en merudvaskning). Alle tal er i ton N i rodzonen. Den samlede udvaskning er beregnet til ca ton N. Virkemiddel m.m. Effekt udgave 29/10 tabel 1.2 Effekt endelig udgave tabel 1 Teknisk justering - - Randzoner 0 0 Energiafgrøder Økologisk areal Bioforgasning MVJ ordninger 0 0 Miljøgodkendelser N-deposition Ekstra efterafgrøder 0 0 Slæt Udvikling i udbytter Årlig tilpasset norm I alt /

4 30. oktober 2015 Lek Kommentarer til udkast til Revurdering af baseline, DCE og DCA SEGES har d. 28. oktober modtaget udkastet til ovennævnte rapport og deltaget i et møde herom d. 30. oktober. En generel kommentar til rapporten er, at det ved en fremskrivning af udvaskningen til 2021 er vigtigt, at den mest sandsynlige udvikling forudsiges. Det betyder, at der ikke ved ansættelse af effekter ved de enkelte virkemidler ensidigt må anvendes et forsigtighedsprincip, fordi det betyder, at udvaskningen fra rodzonen i 2021 vil blive overvurderet. SEGES er af den opfattelse, at der f.eks. vedrørende effekt af stigende udbytter er anvendt et ensidigt forsigtigt skøn ved at sætte betydningen til 0. Ser vi på udviklingen i den målte udledning til vandmiljøet i perioden , er der tale om et signifikant fald i udledningen. Derimod viser modelberegnede tal med N-les 4 ingen udvikling i tabet af kvælstof fra rodzonen. Det indikerer, at der er elementer som N-les modellen ikke tager hensyn til. Det kan være udvikling i udbytte og/eller en lavere kvælstofmineralisering fra jorden. Betydning af stigende udbytter Skønnet for betydning af stigende udbytter er fra den oprindelige baselinerapport ændret fra et interval på ton reduktion i udvaskning til 0. Der er ingen baggrund for at ændre dette skøn. Udviklingen i udvaskning er i udkastet til rapporten beregnet med N-les modellen. N-les modellen er udviklet på ældre data fra Det betyder, at der er sket en markant stigning i udbytter og kvælstofbortførsel siden. N-les modellen tager ikke højde for stigende udbytter. Dog var der oprindelig indbygget en såkaldt teknologieffekt i modellen, der bevirkede, at udvaskningen ville falde med årene. Denne teknologieffekt er ikke anvendt ved forudsigelse af udviklingen i udvaskning frem til Derfor er det nødvendigt, som i den tidligere baseline rapport at foretage en korrektion for udviklingen i udbytter. Det må antages, at udvaskningen fra rodzonen i et system med overvejende korndyrkning er knyttet tættere til forskellen mellem tilførsel og bortførsel af kvælstof end til selve kvælstoftilførslen. Hvis der inddrages afgrøder med stor kvælstofoptagelse om efteråret (efterafgrøder, græs mv.) brydes denne sammenhæng. Ved stigende udbytte og stigende kvælstofoptagelse bliver kvælstofbalancen forbedret. Ved samme kvælstoftilførsel vil kvælstofudvaskningen over tid derfor falde. Dette er illustreret ved principtegningen i figur 1. Det er derfor centralt, om der vil ske en stigning i bortførslen af kvælstof ved en konstant kvælstoftilførsel over årene. I udkastet til baseline rapporten er der argumenteret for, at der ikke er sket en stigning i kvælstofbortførslen pr. ha i perioden Der er beregnet en stigning i bortførslen på 1,0 pct. pr. år i perioden Halvdelen af denne stigning skyldes ifølge rapporten afgrødeforskydninger. Dvs. at der ved samme afgrødefordeling er konstateret en stigning på 0,5 pct. i kvælstofbortførslen pr. år. I udkastet er anført, at der et fald i protein i grovfoder i perioden, som der i denne opgørelse ikke er korrigeret for. Og denne korrektion vil betyde, at der reelt ikke er set en stigning i kvælstofbortførslen pr. ha i perioden , og der derfor heller ikke kan forventes en stigning fremover.

5 SEGES har gennemgået dokumentationen for fald i proteinprocenter i grovfoder, og mener ikke, at der er målt et fald i proteinprocenten i græs og majs i perioden Derfor mener vi, at landstallene faktisk viser en stigning i kvælstofbortførslen på 0,5 pct. pr. år på tværs af afgrøder. Samtidig argumenteres der andet steds i rapporten for, at kvælstofudnyttelsen stiger over tid. Dette betyder, at kvælstofbortførslen stiger over tid. Ud fra en analyse af forsøg med stigende mængder kvælstof til vinterhvede (se bilag 1), der er foretaget for at belyse dette spørgsmål, er det fundet, at kvælstofoptagelsen i vinterhvede ved en konstant tilførsel af kvælstof er forøget med 0,7 kg pr. år. Figur 1. Påvirkning af udvaskning over tid ved konstant tilførsel af kvælstof Ved tilførsel af 200 kg kvælstof pr. ha betyder udviklingen i kvælstofoptagelsen, at mens der f.eks. i år 2000 blev optaget 68 pct. af den tilførte kvælstofmængde, blev der i 2015 optaget 73 pct. af den tilførte mængde (totaloptagelse i forhold til tilførsel), hvilket illustrerer, at kvælstofudnyttelsen er steget over tid. Optagelsen er i kerne alene. Indregnes optagelsen i halm stiger kvælstofudnyttelsen til hhv. 83 pct. i år 2000 og 89 pct. i 2015 under den forudsætning, at optagelsen i halm udgør 20 pct. af optagelsen i kerne. SEGES vil derfor fastholde, at der skal indregnes en effekt af stigende udbytter og stigende kvælstofbortførsel på udvaskningen fra rodzonen i perioden I den tidligere baselinerapport er angivet en effekt på udvaskningen på 40 pct. af merbortførslen af kvælstof. I tabel 1 er vist, hvad dette betyder for udviklingen i udvaskning. Anvendes trenden for udvikling i kvælstofbortførsel , og der regnes med konstant kvælstofindhold i grovfoderafgrøder, skal der ifølge udkastet regnes med en stigende kvælstofbortførsel på 0,5 pct. pr. år og en udvaskningsreduktion fra rodzonen på ton. Tabel 1. Reduktion i udvaskning som følge af stigende N bortførsel Stigning i kvælstofbortførsel, pct. N pr. år 0 0,3 0,5 Kvælstofbortførsel, kg N/ha, Merbortførsel pr. ha, ,74 4,60 Effekt på udvaskning, kg N/ha, ,1 1,8 Effekt på udvaskning, ton N i alt, / 7

6 Kommentarer til den tekniske justering og udvikling i gødningsforbrug ved hhv. fastlåst kvælstofkvote og en årlig tilpasset kvote I beregningerne er anvendt N-les 4. Jf. ovenstående kan N-les4 ikke beregne en udvikling i udvaskningen over tid, fordi der ikke tages hensyn til ændringer i kvælstofbortførsel over tid mv. Derfor skal der efterfølgende ske en korrektion for ændringer i udbytte. Ud fra materialet kan det beregnes, at der anvendes en marginaludvaskning på pct. Marginaludvaskningen er bestemt med stor usikkerhed. Derfor er der en betydelig usikkerhed på estimatet. Der findes forsøg, der viser en betydeligt lavere marginaludvaskning, og der opfordres derfor til, at der udarbejdes en følsomhedsanalyse på beregningen. Betydningen for marginaludvaskningen af, at stort set hele arealet nu er bevokset om efteråret, skal også analyseres nærmere. Stigningen i kvælstofforbruget er indregnet til at være 28 kg kvælstof pr. ha svarende til en stigning i tilførslen på i alt ton. Det fremgår af udkastet, at mertilførslen er korrigeret for det økologiske areal. Det er imidlertid velkendt herudover, at kvælstofkvoten på en række brug i dag ikke udnyttes fuldt ud. Ved beregning af merforbruget skal også korrigeres for dette. Merudvaskningen er analyseret både ved en stigning til en fast norm og med en korrektion af normen for årlige udbyttestigninger. I begge tilfælde, men især når der direkte regnes med en udbyttestigning, er det helt nødvendigt, at der korrigeres for denne udbyttestigning i udvaskningen jf. beskrivelsen ovenfor. Alt andet vil være direkte fagligt forkert. Bioforgasning Effekten af bioforgasning er forøget fra den oprindelige baselinerapport til udkastet. SEGES er enige i denne opjustering. Der er dog ikke taget højde for, at den bedre udnyttelse af bioforgasset gylle end lovkravene, vil betyde, at hele kvælstofkvoten ikke bruges, når kvælstofnormerne kommer til at svare til afgrødernes kvælstofbehov. Antages det, at det er muligt at opnå 5 pct. bedre udnyttelse end det nuværende lovkrav, vil det med en produktion af ton N i husdyrgødning (19 pct. bioforgasning af i alt ton kvælstof i husdyrgødning) betyde en besparelse på ton handelsgødning. Med en marginaludvaskning på 20 pct. betyder dette en mindre udvaskning på 440 ton, der skal tillægges effekten af bioforgasning på 860 ton. Udvikling i økologisk areal I notatet Revurdering af Baseline er vurderingen af udviklingen i det økologiske landbrugsareal nedjusteret fra en øgning på ha fra i den oprindelige baseline til ha i udkastet til den reviderede baseline. SEGES mener i lyset af tallene for omlægning i 2015, og forventningerne til 2016, at udviklingen i det økologiske areal vil være væsentligt større. I den oprindelige baselinerapport blev der regnet i to scenarier. Et konservativt scenarie hvor den historiske netto omlægningstakt fra 2006 til 2013 (5500 ha) blev fremskrevet lineært til 2021, og et optimistisk scenarie hvor den tidligere regerings økologimålsætning på en fordobling af arealer fra 2007 niveauet blev opfyldt. 3 / 7

7 I den reviderede baseline regnes kun med et konservativt scenarie, hvor den historiske netto omlægningstakt fra 2007 til 2014 (3600 ha) fremskrives til Den historiske fremskrivning i denne periode er påvirket af en netto tilbagegang i økologisk areal i 2013 og Alene i 2015 er bruttoomlægningen til økologi på ca ha. Der er tale om et regulært spring i det økologiske areal, og man skal tilbage til 1990 erne for at se lige så mange brug der omlægger. Den store interesse for omlægning skyldes væsentligt bedre afregningspriser for økologer i fht. konventionelle produkter (f.eks. ca. 70 øre pr. kg mælk i februar 2015), samt bortfald af miljøtilskud hos visse konventionelle landmænd. Tal for tilbagevenden til konventionel drift for 2015 findes endnu ikke, men de må forventes at være relativt lave på grund af de bedre afregningspriser for økologiske produkter. SEGES forventer tilbagelægning på niveau med Hvis der regnes med en tilbagelægning på ha giver det en netto stigning i det økologiske areal på ca ha. Dvs. at mere end 60 % af den forventede stigning fra 2013 til 2021 finder sted alene i SEGES Økologi forventer, ud fra interessen for omlægningstjek og succesraten for tidligere omlægningstjek, at omlægningen i 2016 vil være på niveau med SEGES forventer derfor, at den reviderede baselines fremskrivning på ha vil være opnået inden udgangen af Det er derfor SEGES opfattelse, at den gennemsnitlige omlægning i den reviderede baseline er ansat for lavt. SEGES mener, at det store spring i økologisk areal i 2015, og forventningerne til 2016, skal medregnes i fremskrivningen. SEGES mener ikke, at det observerede spring i areal kan repræsenteres inden for en trend analyse med så kort en tidshorisont som /2016, fordi udviklingen i det økologiske areal ikke er lineær. Et skøn på tilvæksten i økologisk areal kunne være at der regnes med den gennemsnitlige konservative stigning på ha pr år. fra , men at der korrigeres for den store omlægning i 2015 og forventningerne til 2016 (forventer netto ha pr. år). Dette vil resultater i en stigning i økologisk areal på ca ha og en udvaskningsreduktion på mellem tons N pr. år, ved en udvaskningsreduktion på kg N pr. ha ved overgang til økologisk drift. Leif Knudsen og Kristoffer Piil Bilag 1. Analyse af udvikling i kvælstofbortførsel Baseret på trend i DCE s balanceopgørelser Betydningen af stigende udbytte er behandlet i afsnit 11, s. 35 i rapportudkastet. Dertil er afsnittet s. 8 om Udvikling i N-gødningsnormen med årlig tilpasning af kvælstofnormen også vigtigt for forståelsen af problematikken. Endelig omhandler bilag 3 en analyse af udbyttestigninger. Det giver efter SEGES opfattelse ingen mening at foretage trendanalyse på udbytter og kvælstofoptagelse i perioden Udbytter og især kvælstofoptagelse er i denne periode meget påvirket af et fald i kvælstoftilførslen på ca. 33 pct. et fald, der var mest udtalt i perioden Derfor skal analysen alene baseres på perioden , hvor kvælstoftilførslen har været noget lunde konstant. Af trendanalysen for denne periode fremgår det, at det samlede høstudbytte fra er steget med 1,6 pct. pr. år. Tilsvarende er kvælstofbortførslen øget med 1,0 pct., hvoraf næsten 4 / 7

8 halvdelen skyldes afgrødeforskydning. I analysen vurderes det, at den reelle stigning i bortførslen ligger tæt på nul, fordi der i opgørelsen af N-bortførslen ikke er regnet med aktuelle proteinprocenter i grovfoderafgrøder. Et udtræk af proteinprocenter i græs og majs viser efter SEGES opfattelse, at proteinprocenten ikke er faldet i disse afgrøder siden 2004 (se figurer sidst i afsnittet). Figur 1a. Udvikling i proteinindhold i græs baseret på mineralstofanalyser af grovfoder Figur 1b. Udvikling i proteinindhold i majs baseret på mineralstofanalyser af grovfoder. Efter SEGES opfattelse skal der derfor regnes med en stigning i kvælstofbortførslen på 0,5 pct. kvælstof pr. år. Det kan også noteres, at hvis der regnes med en udbyttestigning på 0,7 pct. i tørstof og ingen stigning i kvælstofbortførslen vil proteinindholdet i perioden 2013 til 2021 falde yderligere 0,5 pct. enheder. Det kan diskuteres, om det bliver tilfældet, da proteinindholdet i korn allerede er på et meget lavt niveau og i mange tilfælde ikke kan falde mere. Konsekvensen heraf er, at udbyttestigningen vil blive begrænset af kvælstof. Et andet problem ved at beregne fremskrivningen på historiske data er, at kvælstoffrigørelsen fra jorden fortsat må antages at være blevet mindre i perioden , som følge af den store reduktion i kvælstoftilførslen i perioden omkring år Det varer lang tid, før jorden når en balance svarende til det store fald. Samtidig er der i perioden set en forbedring i afgrødernes kvælstofudnyttelse (se Knudsen, 2015), hvilket også er omtalt i rapporten s. 8. Udviklingen i afgrødernes kvælstofoptagelse er derfor et produkt af to modsatrettede faktorer, nemlig en faldende kvælstofmineralisering og en forbedret udnyttelse af kvælstof i afgrøderne. Hvis vi antager, at kvælstofmineraliseringen efterhånden har nået et niveau, der passer til de sidste 10 års tilførsel, og afgrødens kvælstofudnyttelse fortsat forbedres, vil kvælstofbortførslen øges med årene. Også derfor mener SEGES, at der skal regnes med en stigning i N-bortførslen pr. år selv ved et konstant kvælstofniveau fremover. Hvis det derimod antages, at kvælstofmineraliseringen fra jorden fortsat falder, således der ikke sker en stigning i afgrødernes bortførsel af kvælstof, vil den fortsat faldende kvælstofmineralisering give en udvaskningsreduktion, der skal indregnes. Beregninger baseret på analyse af forsøg med stigende mængder kvælstof I en beregning af udviklingen i udbytte og kvælstofrespons i alle forsøg med stigende mængder kvælstof til vinterhvede med forfrugt korn siden 1972 ses betydningen af teknologiudviklingen for udbytter. Ved en tilførsel på 200 kg kvælstof pr. ha er merudbyttet for tilførsel steget med 0,75 hkg kerne pr. år. Den øgede afstand mellem merudbytte for 50 og for 200 kg kvælstof pr. ha viser 5 / 7

9 indirekte, at kvælstofbehovet stiger over tid. Forøgelsen af merudbyttet over tid er stærkt signifikant. Figur 1. Stigning i merudbytte for tilførsel af 50 og 200 kg N pr. ha i vinterhvede. Baseret på 630 landsforsøg med vinterhvede med forfrugt korn Siden 1994 er proteinprocent og dermed kvælstofoptagelse i kerne bestemt i stort set alle forsøg. Herudfra kan beregnes, at kvælstofbortførslen i kerne ved en konstant kvælstoftilførsel på 200 kg kvælstof pr ha er steget 0,7 kg kvælstof pr. ha (figur 2). Sammenhængen er signifikant (p<0,05). Specielt for perioden må det antages, at kvælstofmineraliseringen er reduceret på grund af et stort fald i den samlede kvælstoftilførsel. Dette til trods har optagelsen i kerne ved 200 kg kvælstof pr. ha kunnet forøges. Figur 2. Optagelse i kerne ved en kvælstoftilførsel på 200 kg kvælstof pr. ha i perioden Vinterhvede med forfrugt korn. Ved tilførsel af 200 kg kvælstof pr. ha betyder udviklingen i kvælstofoptagelsen, at mens der f.eks. i år 2000 blev optaget 68 pct. af den tilførte kvælstofmængde, blev der i 2015 optaget 73 pct. af den tilførte mængde (totaloptagelse i forhold til tilførsel), hvilket illustrerer, at kvælstofud- 6 / 7

10 nyttelsen er steget over tid. Optagelen er i kerne alene. Indregnes optagelsen i halm, stiger kvælstofudnyttelsen til hhv. 83 pct. i år 2000 og 89 pct. i 2015 under den forudsætning, at optagelsen i halm udgør 20 pct. af optagelsen i kerne. Der er tilsvarende foretaget en analyse af udvikling i marginaloptagelse af kvælstof i vinterhvedeforsøg 1990 til 2014 (Knudsen, 2015). Her blev der fundet en forøgelse af marginaloptagelsen i vinterhvede på 0,40 først i perioden til 0,49 sidst i perioden. Forsøg med gamle og nye sorter af vinterhvede På Sejet forsøgsstation blev der i 2009 gennemført forsøg med gamle og nye sorter i en direkte sammenligning. Disse forsøg viste ved højeste kvælstofniveau en kvælstofoptagelse i nye sorter på kg kvælstof pr. ha, mens sorter fra midt i 1980 erne (Kraka) og sidst i 1980 erne Sleipner viste en kvælstofoptagelse på kg kvælstof pr. ha. Forædlingen alene har i denne periode på ca. 20 år forbedret kvælstofoptagelsen med kg kvælstof i alt eller med ca. 0,5 kg kvælstof pr. år. Konklusion Både udviklingen i kvælstofoptagelse på landsplan og i vinterhvedeforsøg tyder på, at der sker en forøgelse af kvælstofoptagelsen med årene som følge af nye sorter og bedre dyrkningsteknik. Denne udbyttestigning skal indregnes i udviklingen i udvaskning fra rodzonen. Leif Knudsen 7 / 7

11 Kommentarer til SEGES bemærkninger til Baseline Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. november 2015 og DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Jørgen E. Olsen 1, Peter Sørensen 1 & Poul Nordemann Jensen 2 1 Institut for Agroøkologi & 2 DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 3 Faglig kommentering: Gitte Blicher Mathiesen, Institut for Bioscience Kvalitetssikring, centret: Vibeke Vestergaard Nielsen

12 SEGES fik fremsendt et udkast til revurderet Baseline forud for mødet d. 30/ mellem AU, SEGES og Miljø- og Fødevareministeriet. Der er efter mødet lavet rettelser i Baseline bl.a. foranlediget af bemærkningerne fra SEGES og MFVM. SEGES har d. 2. november 2015 fremsendt et notat med bemærkninger til udkastet til revurderet baseline. I det følgende kommenterer DCE/DCA SEGES bemærkninger. SEGES bemærkning Skønnet for betydning af stigende udbytter er fra den oprindelige Baselinerapport ændret fra et interval på ton reduktion i udvaskning til 0. Der er ingen baggrund for at ændre dette skøn. DCE/DCA s bemærkninger: Den væsentligste bemærkning er, at skønnet i den endelige rapport er ton N i reduktion mod 0 i udkastet, som SEGES har haft til gennemsyn. Det skal indledningsvis bemærkes, at en forudsigelse af udbytteændringer over en 5-6 års periode er uhyre vanskelig. Hertil kommer, at forudsigelsen skal ske under forudsætning af, at normsystemet ændres til en fastlåst norm i 2017 eller en årlig tilpasset norm. Der er flere årsager til denne ændring: En revurdering af usikkerheder ved udvikling af N-udbytter over det seneste årti fører til, at estimater fra Jensen et al., 2014 vurderes at være plausibelt for den nuværende situation med en kvote under økonomisk optimum. Ved en øgning af N-normerne må det forventes, at den teknologiske udvikling vil kunne betinge en større stigning i kvælstofbortførelsen end ved fastholdelse af de nuværende reducerede normer. Effekterne skilles ad i effekten af udbytter i den endelige Baseline indgår alene det øgede N-udbytte, som den genetiske udvikling og andre teknologiske landvindinger vil medføre under de to fremtidige normsystemer. Effekten af det øgede N-forbrug indgår i den samlede effekt af en ændring af normsystemet (beskrevet i afsnit 0). I det første udkast til Baseline (til mødet d. 30/10) var disse to poster indregnet i effekten af udbytter og dermed var effekten af den øgede kvælstoftilførsel på en måde medregnet to gange. SEGES bemærkning: I beregningerne er anvendt N-les4. Jf. ovenstående kan N-les4 ikke beregne en udvikling i udvaskningen over tid, fordi der ikke tages hensyn til ændringer i kvælstofbortførsel over tid mv. Derfor skal der efterfølgende ske en korrektion for ændringer i udbytte. DCE/DCA bemærkninger: Udvikling i udbytter er nu særskilt indregnet, jf. ovenstående. 2

13 SEGES bemærkning: Ud fra materialet kan det beregnes, at der anvendes en marginaludvaskning på pct. Marginaludvaskningen er bestemt med stor usikkerhed. Derfor er der en betydelig usikkerhed på estimatet. Der findes forsøg, der viser en betydeligt lavere marginaludvaskning, og der opfordres derfor til, at der udarbejdes en følsomhedsanalyse på beregningen. Betydningen for marginaludvaskningen af, at stort set hele arealet nu er bevokset om efteråret, skal også analyseres nærmere. DCE/DCA bemærkninger: I forbindelse med udvikling af N-LES5 vil der blive analyseret nærmere på marginaludvaskningen. En marginaludvaskning på 1/5 er på det foreliggende grundlag det bedste estimat. SEGES bemærkning: Stigningen i kvælstofforbruget er indregnet til at være 28 kg kvælstof pr. ha svarende til en stigning i tilførslen på i alt ton. Det fremgår af udkastet, at mertilførslen er korrigeret for det økologiske areal. Det er imidlertid velkendt herudover, at kvælstofkvoten på en række brug i dag ikke udnyttes fuldt ud. Ved beregning af merforbruget skal der også korrigeres for dette. DCE/DCA bemærkninger: Det er i Baseline erkendt, at en del af mertilførslen ikke vil blive effektueret som følge af et mindre forbrug på hobbybrug m.m. Det har dog ikke været muligt at indregne dette. SEGES bemærkning: Merudvaskningen er analyseret både ved en stigning til en fast norm og med en korrektion af normen for årlige udbyttestigninger. I begge tilfælde, men især når der direkte regnes med en udbyttestigning, er det helt nødvendigt, at der korrigeres for denne udbyttestigning i udvaskningen, jf. beskrivelsen ovenfor. Alt andet vil være direkte fagligt forkert. DCE/DCA: Der henvises til ovenstående bemærkninger. SEGES bemærkning: Bioforgasning Effekten af bioforgasning er forøget fra den oprindelige baselinerapport til udkastet. SEGES er enige i denne opjustering. Der er dog ikke taget højde for, at den bedre udnyttelse af bioforgasset gylle end lovkravene, vil betyde, at hele kvælstofkvoten ikke bruges, når kvælstofnormerne kommer til at svare til afgrødernes kvælstofbehov. Antages det, at det er muligt at opnå 5 pct. bedre udnyttelse end det nuværende lovkrav, vil det med en produktion af ton N i husdyrgødning (19 pct. bioforgasning af i alt ton kvælstof i husdyrgødning) betyde en besparelse på ton handelsgødning. Med en marginaludvaskning på 20 pct. betyder dette en mindre udvaskning på 440 ton, der skal tillægges effekten af bioforgasning på 860 ton. DCE/DCA bemærkninger: Rigtigheden af denne argumentation er accepteret og indregnet i den endelige Baseline. Dog er der med fastholdt N norm indregnet en mindre effekt heraf, idet N-gødskningen i 2021 så vil være under økonomisk optimum. 3

14 SEGES bemærkning: Udvikling i økologisk areal I notatet Revurdering af Baseline er vurderingen af udviklingen i det økologiske landbrugsareal nedjusteret fra en øgning på ha fra i den oprindelige Baseline til ha i udkastet til den reviderede Baseline. SEGES mener i lyset af tallene for omlægning i 2015, og forventningerne til 2016, at udviklingen i det økologiske areal vil være væsentligt større. I den oprindelige baselinerapport blev der regnet i to scenarier. Et konservativt scenarie hvor den historiske netto omlægningstakt fra 2006 til 2013 (5500 ha) blev fremskrevet lineært til 2021, og et optimistisk scenarie hvor den tidligere regerings økologimålsætning på en fordobling af arealer fra 2007 niveauet blev opfyldt. I den reviderede baseline regnes kun med et konservativt scenarie, hvor den historiske netto omlægningstakt fra 2007 til 2014 (3600 ha) fremskrives til Den historiske fremskrivning i denne periode er påvirket af en netto tilbagegang i økologisk areal i 2013 og Alene i 2015 er bruttoomlægningen til økologi på ca ha. Der er tale om et regulært spring i det økologiske areal, og man skal tilbage til 1990 erne for at se lige så mange brug, der omlægger. Den store interesse for omlægning skyldes væsentligt bedre afregningspriser for økologer ift. konventionelle produkter (f.eks. ca. 70 øre pr. kg mælk i februar 2015), samt bortfald af miljø-tilskud hos visse konventionelle landmænd. Tal for tilbagevenden til konventionel drift for 2015 findes endnu ikke, men de må forventes at være relativt lave på grund af de bedre afregningspri-ser for økologiske produkter. SEGES forventer tilbagelægning på niveau med Hvis der regnes med en tilbagelægning på ha, giver det en netto stigning i det økologiske areal på ca ha. Dvs. at mere end 60 % af den forventede stigning fra 2013 til 2021 finder sted alene i SEGES Økologi forventer, ud fra interessen for omlægningstjek og succesraten for tidligere omlægningstjek, at omlægningen i 2016 vil være på niveau med SEGES forventer derfor, at den reviderede baselines fremskrivning på ha vil være opnået inden udgangen af Det er derfor SEGES opfattelse, at den gennemsnitlige omlægning i den reviderede baseline er ansat for lavt. SEGES mener, at det store spring i økologisk areal i 2015, og forventningerne til 2016, skal medregnes i fremskrivningen. SEGES mener ikke, at det observerede spring i areal kan repræsenteres inden for en trend-analyse med så kort en tidshorisont som /2016, fordi udviklingen i det økologiske areal ikke er lineær. Et skøn på tilvæksten i økologisk areal kunne være, at der regnes med den gennemsnitlige konservative stigning på ha pr år. fra , men at der korrigeres for den store omlægning i 2015 og forventningerne til 2016 (forventer netto ha pr. år). Dette vil resultater i en stigning i økologisk areal på ca ha og en udvaskningsreduktion på mellem tons N pr. år, ved en udvaskningsreduktion på kg N pr. ha ved overgang til økologisk drift. DCE/DCA s bemærkninger: Samme argumentation blev for 2015 fremført af MFVM på mødet d. 30/10. Der indgår nu et scenarie for udvikling i økologisk areal, som inddrager forventninger til omlægning i hhv og DCE/DCA har ikke kommenteret på bilag til SEGES notat. 4

Effekt af randzoner AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015

Effekt af randzoner AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015 Effekt af randzoner Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015 Gitte Blicher-Matiesen 1, Ane Kjeldgaard 1 & Poul Nordemann Jensen 1 1 Institut for Bioscience 2 DCE Nationalt

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende bestilling om eftervirkning af efterafgrøder Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato:

Læs mere

Energi-, Forsynings- og klimaudvalgets spørgsmål om klimagasudledninger fra landbruget Bidrag til Folketingsspørgsmål

Energi-, Forsynings- og klimaudvalgets spørgsmål om klimagasudledninger fra landbruget Bidrag til Folketingsspørgsmål Energi-, Forsynings- og klimaudvalgets spørgsmål om klimagasudledninger fra landbruget Bidrag til Folketingsspørgsmål Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 15. juni 2018 og Revideret

Læs mere

Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011

Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011 Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 15. januar 2015 Gitte

Læs mere

Konsekvenserne af en tilbagerulning af undergødskningen med kvælstof

Konsekvenserne af en tilbagerulning af undergødskningen med kvælstof 17. november 2015 Konsekvenserne af en tilbagerulning af undergødskningen med kvælstof Artiklen omhandler konsekvenserne af en tilbagerulning af undergødskningen med kvælstof for henholdsvis udledningen

Læs mere

Svar på spørgsmål til Baselinerapport fra MFVM den 2. december 2015

Svar på spørgsmål til Baselinerapport fra MFVM den 2. december 2015 på spørgsmål til Baselinerapport fra MFVM den 2. december 2015 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. december 2015 og DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Jørgen E. Olsen

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om afgasning af husdyrgødning og fastsættelse af udnyttelsesprocenter for afgasset biomasse i

Læs mere

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse til generelle regler Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12. marts 2015 Forfatter Anton Rasmussen

Læs mere

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden 2005-2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april 2014 30. april 2014 Søren

Læs mere

Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for merudvaskning i pilotprojekt om biomasse

Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for merudvaskning i pilotprojekt om biomasse AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Følgebrev Dato 1. juli 2019 Journal 2019-760-001282 Til Landbrugsstyrelsen Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for

Læs mere

Som besvarelse på bestillingen fremsendes hermed vedlagte kommentarer.

Som besvarelse på bestillingen fremsendes hermed vedlagte kommentarer. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Faglig kommentering af notat Kvælstofudvaskning mere end blot marginaludvaskning NaturErhvervstyrelsen (NAER) har

Læs mere

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 1. februar 217 Anton Rasmussen Institut for Bioscience Rekvirent: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende indregning af randzoner i harmoniarealet Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 14-06-2010

Læs mere

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug.

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Landbruget er ikke én økonomisk enhed Landmand NN er interesseret i at vide, hvad indsatsen koster

Læs mere

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. august 2016 Rev.: 6. oktober 2016

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. august 2016 Rev.: 6. oktober 2016 Tillæg til Notat om omfordeling af arealdelen af husdyrgodkendelser i den nuværende regulering og ved forslag til ny husdyrregulering og effekter på kvælstofudledningen Notat fra DCE - Nationalt Center

Læs mere

Den forventede udvikling frem til 2015

Den forventede udvikling frem til 2015 Den forventede udvikling frem til 2015 Af Projektchef Torben Moth Iversen Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet VMP III aftalens enkelte elementer Målsætning 2015: Reduktion af fosforoverskud

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

REVURDERING AF BASELINE

REVURDERING AF BASELINE REVURDERING AF BASELINE Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 67 2015 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AU AARHUS UNIVERSITET DCA NATIONALT CENTER

Læs mere

Vurdering af datagrundlag for virkemidlet tidlig såning af vinterhvede som mulig alternativ til efterafgrøder

Vurdering af datagrundlag for virkemidlet tidlig såning af vinterhvede som mulig alternativ til efterafgrøder Vurdering af datagrundlag for virkemidlet tidlig såning af vinterhvede som mulig alternativ til efterafgrøder Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12. maj 2014 Gitte Blicher-Mathiesen

Læs mere

Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl

Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl Jørgen E. Olesen 1, Margrethe Askegaard 1 og Ilse A. Rasmussen 2 1 Afd. for Plantevækst og Jord, og 2 Afd. for Plantebeskyttelse, Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Notatet har været til kommentering hos DCE, der ikke har specifikke kommentarer til notatet.

Notatet har været til kommentering hos DCE, der ikke har specifikke kommentarer til notatet. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrug- og Fiskeristyrelsen Vedr. bestillingen: Opfølgende spørgsmål til besvarelsen: Revurdering af omregningsfaktorerne mellem

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af mål for kvælstofudledning i vandområdeplaner

Økonomiske konsekvenser af mål for kvælstofudledning i vandområdeplaner Bilag 3.5 Økonomiske konsekvenser af mål for kvælstofudledning i vandområdeplaner En beregning af konsekvenser af målfastsættelsen i vandområdeplanerne viser, at omkostningen vil blive i størrelsesordenen

Læs mere

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Fokus på følgende: Vandplanerne (Grøn Vækst) Overordnet status på kvælstof Randzonerne Yderligere efterafgrøder

Læs mere

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE?

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Kolding 3/2 2016 Jens Elbæk Seges I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Lav plads på kontoen 2,2 mia. er på vej! Ca. 800 kr/ha i gennemsnit Det kommer ikke alt

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven, tidlig såning

Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven, tidlig såning AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven, tidlig såning NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Udvaskning ved stigende kvælstoftilførsel i Landsforsøg. Kristoffer Piil, SEGES

Udvaskning ved stigende kvælstoftilførsel i Landsforsøg. Kristoffer Piil, SEGES Udvaskning ved stigende kvælstoftilførsel i Landsforsøg Kristoffer Piil, SEGES Faktorer der påvirker udvaskning og marginaludvaskning Forfrugt Afgrøde Efterårsdække Jordtype Nedbør Gødningstype Korn Korn

Læs mere

NLES5 modellen Version 0.95 (ikke den endelige)

NLES5 modellen Version 0.95 (ikke den endelige) NLES5 modellen Version 0.95 (ikke den endelige) Christen D. Børgesen. Agroøkologi, AU Jørgen E. Olesen. Agroøkologi, AU Peter Sørensen. Agroøkologi, AU Gitte Blicher-Mathisen. Bioscience, AU Kristian M.

Læs mere

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet?

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Landskonsulent Leif Knudsen, konsulent Niels Petersen og konsulent Hans S. Østergaard, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

Udvikling i aktivitetsdata og emission

Udvikling i aktivitetsdata og emission Udvikling i aktivitetsdata og emission Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 17. marts 2019 Rikke Albrektsen, & Mette Hjorth Mikkelsen Institut for Miljøvidenskab Rekvirent: Miljøstyrelsen

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 L 68 endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRU G NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om Periodisering

Læs mere

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft?

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Andreas Østergaard, agronom, DLG Øst Gevinster i jagten på et nyt udbytterløft Stort set alle undergødsker

Læs mere

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Med udfasning af import af konventionel husdyrgødning bliver det nødvendigt med et større fokus på kvælstoffikserende afgrøder i økologiske planteavlssædskifter.

Læs mere

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen 1 Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen Finn P. Vinther og Kristian Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet NaturErhvervstyrelsen (NEST) har d. 12. juli bedt DCA Nationalt

Læs mere

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H.

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Notat om afstrømning generelt og udvaskning i LOOP oplandene i august/september 2010 samt vinteren 2010/11

Notat om afstrømning generelt og udvaskning i LOOP oplandene i august/september 2010 samt vinteren 2010/11 Notat om afstrømning generelt og udvaskning i LOOP oplandene i august/september 1 samt vinteren 1/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 1. marts 12 Revideret marts 13 Poul Nordemann

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugsstyrelsen. Levering på bestillingen Effektberegning af tiltagene i pilotprojekt om præcisionslandbrug

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugsstyrelsen. Levering på bestillingen Effektberegning af tiltagene i pilotprojekt om præcisionslandbrug AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrugsstyrelsen Levering på bestillingen Effektberegning af tiltagene i pilotprojekt om præcisionslandbrug Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven 4.600 tons N af de 9.000 tons N Børge O. Nielsen Planteavlskonsulent LRØ Kystvande Kvælstof 3 vandmiljøplaner VMP siden 1987-2004 Miljøgodkendelser siden 1994,

Læs mere

Roerne en fantastisk miljøafgrøde? Kristoffer Piil, SEGES

Roerne en fantastisk miljøafgrøde? Kristoffer Piil, SEGES Roerne en fantastisk miljøafgrøde? Kristoffer Piil, SEGES Roer kvælstofudvaskning og klimaaftryk Forsøg med måling af udvaskning sådan virker sugeceller Udvaskning fra roer i forhold til andre afgrøder

Læs mere

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. oktober 2013 Rev.: 2. december 2013 Jørgen Windolf, Søren E.

Læs mere

KVÆLSTOFPÅVIRKNING AF GRUNDVANDET MED NY N-REGULERING HVAD VISER NATIONALE MODELBEREGNINGER?

KVÆLSTOFPÅVIRKNING AF GRUNDVANDET MED NY N-REGULERING HVAD VISER NATIONALE MODELBEREGNINGER? ATV møde om ny kvælstofregulering :: Odense torsdag den 16 juni 2017 KVÆLSTOFPÅVIRKNING AF GRUNDVANDET MED NY N-REGULERING HVAD VISER NATIONALE MODELBEREGNINGER? Lars Troldborg - ltr@geus.dk De Nationale

Læs mere

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget (2010) Kvælstof Fosfor Kalium. Finn P. Vinther & Preben Olsen,

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget (2010) Kvælstof Fosfor Kalium. Finn P. Vinther & Preben Olsen, Intern rapport Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1989-29 (21) Kvælstof Fosfor Kalium Finn P. Vinther & Preben Olsen, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE

Læs mere

Effekter af afgrødeændringer og retention på oplandsniveau

Effekter af afgrødeændringer og retention på oplandsniveau Effekter af afgrødeændringer og retention på oplandsniveau Scenarie beregninger af effekter af afgrødeændringer på N- kystbelastningen for dele af Limfjorden Christen Duus Børgesen Uffe Jørgensen Institut

Læs mere

Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb

Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. december 2011 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og

Læs mere

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen 2013 Retningslinjer af 10. december 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for

Læs mere

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD I LANDBRUGET 1991/ /12

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD I LANDBRUGET 1991/ /12 NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD I LANDBRUGET 1991/92-2011/12 FINN PILGAARD VINTHER OG PREBEN OLSEN DCA RAPPORT NR. 025 JULI 2013 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG

Læs mere

Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning

Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning NaturErhvervstyrelsen har den 20. februar

Læs mere

FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF. Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016

FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF. Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016 FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016 NU ER DER GÅET HUL PÅ GØDNINGSSÆKKEN! Udbytte (ton pr. ha) MANGE ÅRS UNDERGØDSKNING 1994 N kvoter indføres i DK

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Statusrapport for VMP III med reference til midtvejsevalueringen

Statusrapport for VMP III med reference til midtvejsevalueringen Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 97 Offentligt Statusrapport for VMP III med reference til midtvejsevalueringen Af Projektchef Torben Moth Iversen Danmarks

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Revideret 27. februar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering

Læs mere

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD I LANDBRUGET 1990/ /11

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD I LANDBRUGET 1990/ /11 NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD I LANDBRUGET -21/11 FINN PILGAARD VINTHER OG PREBEN OLSEN DCA RAPPORT NR. 8 JUNI 212 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG N

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering UDKAST Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering indføres generelle

Læs mere

Vurdering af nitratkoncentrationer i jord og drænvand for station 102, Højvads

Vurdering af nitratkoncentrationer i jord og drænvand for station 102, Højvads Vurdering af nitratkoncentrationer i jord og drænvand for station 102, Højvads Rende Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 13. november 2018 Gitte Blicher-Mathiesen og Helle Holm Institut

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. NLES3 og NLES4 modellerne. Christen Duus Børgesen. Seniorforsker Institut for Agroøkologi, AU

AARHUS UNIVERSITY. NLES3 og NLES4 modellerne. Christen Duus Børgesen. Seniorforsker Institut for Agroøkologi, AU NLES3 og NLES4 modellerne Christen Duus Børgesen. Seniorforsker Institut for Agroøkologi, AU Indhold Modelstruktur NLES4 og NLES3 Udvaskning beregnet med NLES4 og NLES3 Marginaludvaskningen Empirisk N

Læs mere

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H.

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet

Læs mere

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOF- OVERSKUD I LANDBRUGET 1994/ /15

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOF- OVERSKUD I LANDBRUGET 1994/ /15 NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOF- OVERSKUD I LANDBRUGET 1994/95-2014/15 FINN PILGAARD VINTHER OG PREBEN OLSEN DCA RAPPORT NR. 079 JULI 2016 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Baggrundsnotat til Vandmiljøplan III - midtvejsevaluering Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1987-27 Kvælstof, Fosfor, Kalium Preben Olsen Finn

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende kvælstofkvote til arealer med vildtstriber Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 24-08-2010

Læs mere

Miljømæssige konsekvenser af fødevare- og landbrugspakken

Miljømæssige konsekvenser af fødevare- og landbrugspakken Miljømæssige konsekvenser af fødevare- og landbrugspakken Målrettet regulering, session nr. 29, Plantekongressen 21. januar 2016 kl 16.30 af Erik Steen Kristensen Hovedpunkter 1. Hvorfor er landbrugets

Læs mere

Kvælstof koster. - især når det mangler. Det koster udbytte. Det koster kvalitet

Kvælstof koster. - især når det mangler. Det koster udbytte. Det koster kvalitet Kvælstof koster - især når det mangler Det koster udbytte Det koster kvalitet Indholdsfortegnelse Mindre kvælstof, mindre udbytte, dårligere kvalitet... side 4 Derfor tilfører landmænd gødning... side

Læs mere

Forespørgsel fra Miljø- og Fødevareministeriet vedr. fejlanalyser

Forespørgsel fra Miljø- og Fødevareministeriet vedr. fejlanalyser Forespørgsel fra Miljø- og Fødevareministeriet vedr. fejlanalyser Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. april 2018. Opdateret juni 2018 Poul Nordemann Jensen DCE - Nationalt Center

Læs mere

190 GØDSKNING Stigende mængder kvælstof

190 GØDSKNING Stigende mængder kvælstof GØDSKNING Stigende mængder kvælstof > > LEIF KNUDSEN, SEGES Forsøg med stigende mængder kvælstof Fastsættelse af det optimale kvælstofniveau på markniveau har stor betydning for det økonomiske resultat

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

Besvarelse af supplerende spørgsmål til notat vedr. tilføjelse af brak og vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder

Besvarelse af supplerende spørgsmål til notat vedr. tilføjelse af brak og vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Besvarelse af supplerende spørgsmål til notat vedr. tilføjelse af brak og vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder

Læs mere

Teknisk notat om kvælstofudvalgets korrektioner 15. december 2015

Teknisk notat om kvælstofudvalgets korrektioner 15. december 2015 UDVALGET FOR KVÆLSTOFREGULERING Teknisk notat om kvælstofudvalgets korrektioner 15. december 2015 Kvælstofudvalget har foretaget en konsolidering af fire nærmere definerede forhold omkring det faglige

Læs mere

REVURDERING AF BASELINE

REVURDERING AF BASELINE REVURDERING AF BASELINE Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 67 2015 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AU AARHUS UNIVERSITET DCA NATIONALT CENTER

Læs mere

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOF- OVERSKUD I LANDBRUGET 1995/ /16

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOF- OVERSKUD I LANDBRUGET 1995/ /16 NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOF- OVERSKUD I LANDBRUGET 1995/96-2015/16 FINN PILGAARD VINTHER OG PREBEN OLSEN DCA RAPPORT NR. 099 JUNI 2017 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken

Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Brian H. Jacobsen 2016 / 2 IFRO Dokumentation 2016 / 2 Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Forfatter: Brian H. Jacobsen Udarbejdet som dokumentation

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne for udledning af drivhusgasser samt for naturen og biodiversiteten ved ændret kvælstofregulering

Vurdering af konsekvenserne for udledning af drivhusgasser samt for naturen og biodiversiteten ved ændret kvælstofregulering Vurdering af konsekvenserne for udledning af drivhusgasser samt for naturen og biodiversiteten ved ændret kvælstofregulering Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi og Dato: 21. marts 2013 DCA

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om Vurdering af kvælstofeffekten af forbud mod jordbearbejdning med indførelse af nye undtagelser

Læs mere

Effekten af virkemidlerne i Vandmiljøplan I og II set i relation til en ny vurdering af kvælstofudvaskningen i midten af 1980 erne

Effekten af virkemidlerne i Vandmiljøplan I og II set i relation til en ny vurdering af kvælstofudvaskningen i midten af 1980 erne Danmarks JordbrugsForskning November 2002 Danmarks Miljøundersøgelser Effekten af virkemidlerne i Vandmiljøplan I og II set i relation til en ny vurdering af kvælstofudvaskningen i midten af 1980 erne

Læs mere

FORSURING AF GYLLE LANDMANDENS PERSPEKTIV

FORSURING AF GYLLE LANDMANDENS PERSPEKTIV FORSURING AF GYLLE LANDMANDENS PERSPEKTIV Martin Nørregaard Hansen Landskonsulent, ph.d., PlanteInnovation SEGES DM&E, 19 sep. 2017 DE FORSKELLIGE FORSURINGSTYPER De forskellige forsuringstyper har forskellige

Læs mere

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Der er i 2016 gennemført demonstrationer med afprøvning af forskellige gødningsstrateger i kløvergræs med forskellige typer af husdyrgødning

Læs mere

Som svar på bestillingen fremsendes hermed vedlagte notat Opdaterede omregningsfaktorer

Som svar på bestillingen fremsendes hermed vedlagte notat Opdaterede omregningsfaktorer RHUS UNIVRSITT D - NTIONLT NTR FOR FØDVRR OG JORDBRUG Naturrhvervstyrelsen Notat vedr. Opdaterede omregningsfaktorer mellem efterafgrøder og forøgelse/nedsættelse af kvælstofkvoten Naturrhvervstyrelsen

Læs mere

Gødskning efter Ligevægtsprincippet

Gødskning efter Ligevægtsprincippet Gødskning efter Ligevægtsprincippet Et spørgsmål om balance Vagn Lundsteen, fagpolitisk rådgiver Landsforening for Bæredygtigt Landbrug Direktør i AgroBalance Planteavlsrådgiver i AgroPro Sjælland Et spørgsmål

Læs mere

Ad. forudsætning 1) at opgørelsen af udviklingen i det samlede husdyrhold foretages for de enkelte oplande

Ad. forudsætning 1) at opgørelsen af udviklingen i det samlede husdyrhold foretages for de enkelte oplande NOTAT Erhverv Ref. ANICH Den 5. december 2016 Vurdering af de oplande, hvor der i 2007-2016 er sket en stigning i dyretrykket på mellem 0 og 1%. Kammeradvokaten har i notat af 5. september 2014 vurderet,

Læs mere

Konsekvenser af Natur- og landbrugskommissionens

Konsekvenser af Natur- og landbrugskommissionens Konsekvenser af Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger for sortsog afgrødevalget DanSeed Symposium 11. marts 2014 Landskonsulent Søren Kolind Hvid skh@vfl.dk 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Læs mere

Plantedirektoratet INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Plantedirektoratet INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende omregningsfaktor mellem energiafgrøde og efterafgrøde Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato:

Læs mere

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD I LANDBRUGET 1992/ /13

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD I LANDBRUGET 1992/ /13 NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD I LANDBRUGET 1992/93-2012/13 FINN PILGAARD VINTHER OG PREBEN OLSEN DCA RAPPORT NR. 046 SEPTEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Plantedirektoratet Vedrørende bemærkninger fra Videncenter for Landbrug til DJF s faglige input til arbejdet med gødskningsbekendtgørelsen Fakultetssekretariatet Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning

Læs mere

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Hanne Bach, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet Pia Frederiksen (Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet), Vibeke Langer (Det

Læs mere

Fagligt grundlag for ordningen om målrettede efterafgrøder

Fagligt grundlag for ordningen om målrettede efterafgrøder Vandplanlægning J.nr. SVANA-401-00374 Ref. ASPET Den 14. februar 2017 Fagligt grundlag for ordningen om målrettede efterafgrøder Den målrettede efterafgrødeordning skal sikre, at der ikke sker en forringelse

Læs mere

GØDSKNING. Stigende mængder kvælstof

GØDSKNING. Stigende mængder kvælstof GØDSKNING Stigende mængder kvælstof > > LEIF KNUDSEN, SEGES Forsøg med stigende mængder kvælstof Fastsættelse af det optimale kvælstofniveau på markniveau har stor betydning for det økonomiske resultat

Læs mere

Ifølge EU s Vandrammedirektiv LANDBRUGS- PAKKEN. Forfatterne. et risikabelt kvælstofeksperiment?

Ifølge EU s Vandrammedirektiv LANDBRUGS- PAKKEN. Forfatterne. et risikabelt kvælstofeksperiment? LANDBRUGS- PAKKEN Forfatterne et risikabelt kvælstofeksperiment? I den nyligt vedtagne Landbrugspakke erstattes de tidligere generelle normer for udbringning af gødning af økonomisk optimale normer, frivillige

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Baggrundsnotat til Vandmiljøplan III - midtvejsevaluering Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Jesper Waagepetersen Det

Læs mere

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOF- OVERSKUD I LANDBRUGET 1993/ /14

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOF- OVERSKUD I LANDBRUGET 1993/ /14 NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOF- OVERSKUD I LANDBRUGET 1993/94-2013/14 FINN PILGAARD VINTHER OG PREBEN OLSEN DCA RAPPORT NR. 063 JULI 2015 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOF- OVERSKUD I LANDBRUGET 1993/ /14

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOF- OVERSKUD I LANDBRUGET 1993/ /14 NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOF- OVERSKUD I LANDBRUGET 1993/94-2013/14 FINN PILGAARD VINTHER OG PREBEN OLSEN DCA RAPPORT NR. 063 JULI 2015 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven 4.600 tons N af de 9.000 tons N Børge O. Nielsen LRØ Arealrelaterede tiltag: Areal, ha Reduktion ton N * Randzoner 50.000 2.600 * Skovrejsning + øget natur

Læs mere

Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder

Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder (Harmonikravene) Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26.

Læs mere

Muligheder og udfordringer i efter- og

Muligheder og udfordringer i efter- og Muligheder og udfordringer i efter- og mellemafgrøder Hvordan ses efterog mellemafgrøder i relation til de kommende regler som følge af Grøn Vækst? v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Læs mere

Hvad koster miljøkrav til foder og mark. Chefkonsulent Leif Knudsen, Planteproduktion

Hvad koster miljøkrav til foder og mark. Chefkonsulent Leif Knudsen, Planteproduktion Hvad koster miljøkrav til foder og mark Chefkonsulent Leif Knudsen, Planteproduktion Dispostion Generelle miljøkrav hvad koster de? Målrettede efterafgrøder? Efterafgrøder miljøgodkendelse? 2... Hvornår

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Revurdering af baseline.

Revurdering af baseline. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 L 68 endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Revurdering af baseline. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26. oktober 2015 og DCA Nationalt Center

Læs mere

Landovervågning AU AARHUS AU DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI. Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed UNIVERSITET

Landovervågning AU AARHUS AU DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI. Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed UNIVERSITET Landovervågning Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed Status for miljøplaner ift. 2015 Reduktionsmål Rodzonen Havbelastning (%) (t N) 1987 Vandmiljøplan I 1998 Vandmiljøplan II 48 2004

Læs mere