Partikelfiltre i tunge køretøjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partikelfiltre i tunge køretøjer"

Transkript

1 Partikelfiltre i tunge køretøjer Udskiftning og rensning Industriens Branchearbejdsmiljøråd

2 Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades på eller de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø, tlf Bestillingsnr Vi vil gerne rette en stor tak til Im. Stiholt A/S for deres meget værdifulde sparring og deltagelse i udarbejdelsen af vejledningen. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Layout, produktion og tryk: Dplus Trykt på miljøvenligt papir Oplag: 500 ekspl. Februar 2014 ISBN

3 Indhold 6 Vejledningens opbygning 7 Partikelfiltres opbygning og placering 8 Sikker håndtering af partikelfiltre 9 Indretning af arbejdsstedet 10 Håndtering Instruktion Personlige værnemidler Personlig pleje og hygiejne Af- og påmontering af partikelfiltre Rensning af partikelfilter Brug af ventilation Brug af tekniske hjælpemidler Rengøring Førstehjælpsudstyr 19 Bortskaffelse af affald 20 Arbejdsmiljøgennemgang 21 Hvor kan der læses mere? 3

4 Indledning For at skåne miljøet er der i dag krav om, at dieseldrevne køretøjer er forsynet med partikelfiltre, der filtrerer udstødningsgassen før den afledes til omgivelserne. Partikelfiltret er monteret på køretøjets udstødningssystem og tilbageholder de fine sodog askepartikler, der bl.a. har vist sig at være kræftfremkaldende. Det giver helt naturligt en arbejdsmiljømæssig udfordring, når partikelfiltret skal renses eller udskiftes. Under håndteringen, dvs. afmontering, rensning / udskiftning og påmontering er medarbejderen i kontakt med filtret, og der vil være risiko for sundhedsskadelig påvirkning fra aske og sod. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Vejledningen er alene vurderet, som den foreligger, og Arbejdstilsynet har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Der er også en ergonomisk udfordring. Partikelfiltre er tunge. På tunge køretøjer som lastbiler, busser og entreprenørmaskiner vejer de typisk mellem kg. Partikelfiltre udtages ofte i akavede arbejdsstillinger, og det kan medføre akutte overbelastningsskader og varige påvirkninger på kroppen. Risiciene kan dog fjernes helt eller reduceres til et minimum, hvis arbejdsmiljøet tænkes ind under hele håndteringen. I vejledningen er der især fokus på håndteringerne fra afmontering til rensning samt efterfølgende påmontering, da disse anses som mest belastende. Selve rensningen kan udføres efter flere metoder, og det giver ikke mening at beskrive dem alle her. I stedet gives nogle generelle retningslinjer for de forhold, der bør overvejes ved valg af rensningsmetode. Fokus i vejledning er på store partikelfiltre, som finder anvendelse i busser, lastvogne og andre tunge køretøjer, f.eks. entreprenørmaskiner. Vejledningen angiver det niveau samt den standard og praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede ved arbejdet med rensning og udskiftning af partikelfiltre. Formålet med vejledningen er at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø. 4

5 De 10 bud om partikelfiltre Undgå enhver kontakt med sod og aske fra partikelfiltre Brug altid effektiv ventilation, hvis der kan ske spredning af sod og aske Brug altid personlige værnemidler, hvis påvirkning fra sod og aske ikke kan undgås Undgå ergonomiske belastninger. Brug egnede tekniske hjælpemidler ved håndtering af partikelfiltre Indret helst et særligt arbejdsrum eller område til partikelfiltre, så undgås spredning af sod og aske til andre arbejdsområder Afmontér helst hele filterhuset fra udstødningssystemet og udtag derefter partikelfiltret under effektiv ventilation Placér partikelfiltret i lukket transportkasse, hvis der skal foretages intern transport til renseplads Fjern spildt sod og aske med støvsuger med afkast til det fri. Brug aldrig kost eller trykluft Fjern spildt sod og aske på overtræksdragt. Støvsug overtræksdragten eller skift til en ny Bortskaf affald korrekt og i overensstemmelse med reglerne for bortskaffelse af sod og aske fra partikelfiltre. 5

6 Vejledningens opbygning I vejledningen beskrives først nogle grundlæggende fakta om partikelfiltre. Derefter gennemgås de arbejdsmiljømæssige udfordringer med rensning og udskiftning af partikelfiltre. Undervejs i vejledningen er der faktabokse og henvisninger, der er ledsaget af ordene husk og hjælp til, hvor der kan læses yderligere om særlige emner. Læs vejledningen eller brug den som opslag, så kan I være sikre på, at jeres arbejdsmiljø ved rensning og udskiftning af partikelfiltre er i orden. Ved I f.eks.: Hvilke værnemidler I skal bruge? Hvornår der skal benyttes ventilation? Hvordan spildt sod og aske fjernes? Hvordan ergonomiske belastninger undgås? Hvordan affald skal bortskaffes? 6

7 Partikelfiltres opbygning og placering Partikelfiltret består af mange fine keramiske kanaler, som udstødningsgassen tvinges igennem. Partikler i form af sod og aske fra forbrændingen af brændstof udfældes i kanalerne. På et tidspunkt er filtrets kapacitet opbrugt, hvorved det skal renses eller udskiftes. I køretøjets servicemanual er det almindeligvis angivet med hvilket interval, det skal foregå. Partikelfiltret er placeret i et filterhus, som er monteret på køretøjets udstødningssystem. Afhængig af fabrikat kan filterhuset være monteret forskellige steder på køretøjet, og på den måde være mere eller mindre nemt at komme til. Partikelfiltre kan indeholde mere eller mindre sod og aske, afhængig af hvor ofte det renses eller udskiftes. Køres der længere end serviceintervallerne, kan det forekomme, at sod og aske ophobes i selve filterhuset, altså uden for filtret. Herved er der øget risiko for spredning af sod og aske under afmonteringen. Husk at opfordre kunder og chauffører til at overholde serviceintervallerne. Ligeledes afhænger det af fabrikatet og køretøjets indretning, om hele filterhuset afmonteres fra udstødningssystemet, eller om partikelfiltret udtages direkte fra filterhuset. 7

8 Sikker håndtering af partikelfiltre I denne del af vejledningen er der fokus på det daglige arbejde med håndtering af partikelfiltre, dvs. afmontering, rensning / udskiftning og påmontering. Fokus retter sig særligt mod de kemiske og ergonomiske belastninger under håndteringen, men der er også fokus på indretning af arbejdsstedet og bortskaffelsen af affald. Tænk i tre trin for at sikre et godt arbejdsmiljø ved håndtering af partikelfiltre: Indretning af arbejdsstedet, håndtering og bortskaffelse af affald. Ved de enkelte trin er der en række områder, I skal være opmærksomme på. De gennemgås på de efterfølgende sider. Er der styr på arbejdet med partikelfiltre? Indretning af arbejdsstedet Arbejdsrum Ventilation Håndtering Instruktion Personlige værnemidler Personlig pleje og hygiejne Af- og påmontering Rensning / udskiftning Brug af ventilation Brug af tekniske hjælpemidler Rengøring Førstehjælpsudstyr Arbejdsmiljøgennemgang Tjek løbende at: indretning er i orden håndtering og bortskaffelse foregår som aftalt Bortskaffelse af affald Opbevaring Ventilation Nu er der styr på arbejdet med partikelfiltre. 8

9 Indretning af arbejdsstedet Skal de kemiske og ergonomiske belastninger ved skift af partikelfiltre forebygges optimalt, er den bedste løsning at indrette et særligt arbejdsrum eller arbejdsområde til formålet. På den måde kan der tages højde for anvendelse af tekniske hjælpemidler og ventilation, og det kan undgås, at forurening spredes mellem arbejdsstederne i værkstedet. Er rensepladsen f.eks. placeret et andet sted i værkstedet, er der risiko for at aske og sod spredes under transporten. Tænk på følgende, hvis I indretter et særligt arbejdsrum eller arbejdsområde til håndtering af partikelfiltre: Sørg for korte afstande mellem arbejdsfunktionerne, især ved transporten af partikelfiltret fra afmontering til renseplads Sørg for, at der er nok plads, så det er muligt at komme rundt med tekniske hjælpemidler Etablér lift så partikelfiltre og filterhuse monteret under bilen kan afmonteres og håndteres i hensigtsmæssige arbejdsstillinger Etablér eltalje på svingarm eller skinne, så partikelfilter eller filterhus kan flyttes uden manuel håndtering Sørg for rengøringsvenlige overflader, så spildt sod og aske nemt kan fjernes Etablér skabe for opbevaring af personlige værnemidler Etablér et skab for nem adgang til førstehjælpsudstyr Etablér direkte adgang til ikke håndbetjent håndvask Etablér kunstig belysning, der lyser mod køretøjets bund eller det sted, hvor der arbejdes. Som udgangspunkt skal der være 500 lux på arbejdsområdet samt 200 lux som almen belysning. Undgå blænding og skyggevirkninger ved placering af lys Opsæt skilte for brug af værnemidler Etablér procesventilation til udstødningsgasser Etablér procesventilation til renseprocessen Etablér støvsugning koblet til procesventilationen Etablér rumventilation Alt udsuget luft skal afkastes til det fri Sørg for at der indblæses ligeså meget frisk forvarmet erstatningsluft, som der udsuges ved procesventilation og rumventilation Husk: Eftersyn og service af ventilationsanlæg efter leverandørens anvisninger, typisk en til to gange årligt Ventilationsanlæg skal være forsynet med en kontrolanordning med alarm, der angiver utilstrækkelig funktion af anlægget Fakta - ventilation Der er mange specifikke krav til dimensionering af proces- og rumventilation. Læs mere i I-BARs branchevejledning om: Luftforurening og ventilation i autobranchen 9

10 Håndtering Under håndteringen af partikelfiltret er der risiko for at komme i kontakt med sundhedsskadelig sod og aske, men der er også risiko for ergonomiske belastninger. Et partikelfilter på et tungt køretøj vejer typisk mellem kg. Derfor er der en række vigtige forhold, I skal være opmærksomme på, når I håndterer partikelfiltre. Instruktion En grundig instruktion sikrer, at arbejdet med partikelfiltre kan udføres uden risiko for sikkerhed og sundhed. Instruktionen skal følges fra arbejdets start og i hele dets udstrækning. Arbejdsgiveren Det er arbejdsgiverens ansvar, at alle ansatte på virksomheden, uanset hvilket arbejde de udfører, får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde. Endvidere er det arbejdsgiverens pligt, at der føres tilsyn med arbejdet. Arbejdsmiljøorganisation Er der en arbejdsmiljøorganisation på virksomheden, skal den konkret inddrages i udarbejdelsen af instruktioner i forhold til sikkerhed og sundhed. Gennemførelsen af instruktionen Instruktionen foretages typisk af arbejdsmiljørepræsentanten eller lederen i arbejdsmiljøgruppen, men kan uddelegeres til f.eks. lederen af et arbejdsområde, f.eks. afdelingen for skift og rensning af partikelfiltre. Der skal især være fokus på instruktion ved: Ansættelse Nye arbejdsopgaver Indføring af ny teknologi, f.eks. tekniske hjælpemidler, tekniske anlæg, værnemidler eller arbejdsmetoder Konkret i forhold til partikelfiltre skal instruktionen bl.a. indeholde følgende: Oplysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der er forbundet med arbejdet med partikelfiltre Personlig hygiejne i forbindelse med tilsmudsning Brug af personlige værnemidler, herunder opbevaring, anvendelse, rengøring og bortskaffelse Brug af tekniske hjælpemidler ved afmontering, flytning og påmontering af partikelfiltre Brug af procesventilation under arbejdet Brug af renseprocessen Rengøring ved spild af sod og aske Bortskaffelse af affald Fakta - adfærden er vigtig Om medarbejderne efterlever instruktionen handler ofte om adfærd og sikkerhedskultur. Det er derfor vigtigt at fremme den positive og hensigtsmæssige adfærd, især ved at ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanter: Gør det klart, at sikkerhed har første prioritet Er bevidste om, at de er rollemodeller Anerkender og roser den gode adfærd Løbende taler med medarbejderne om arbejdsmiljø Husk Brug gerne skriftlig instruktion i form af en tjekliste, som både instruktør og modtageren af instruktionen underskriver. Skriftligheden sikrer dokumentation og ensartet instruktion hver gang. Hjælp Hent hjælp i I-BAR vejledningen: Instruktion, oplæring og tilsyn, hvor der er tjeklister for instruktion af bl.a. nyansatte. 10

11 Personlige værnemidler Under arbejdet med partikelfiltre skal der altid anvendes effektive personlige værnemidler, hvis påvirkninger ikke kan undgås på anden forsvarlig måde. Generelt er det vanskeligt helt at fjerne påvirkninger fra sod og aske ved håndtering af brugte partikelfiltre, da den ansatte kommer i kontakt med filtret under arbejdsprocessen. Ud fra forsigtighedsprincippet skal der derfor altid anvendes nedenstående personlige værnemidler, jævnfør billedet. Husk Det er arbejdsgiverens ansvar, at de personlige værnemidler er til rådighed og anvendes Det er arbejdsgiverens ansvar, at personlige værnemidler rengøres, vedligeholdes og opbevares i henhold til leverandørens oplysninger Det er arbejdsgiverens ansvar, at der opsættes skilte i områder med angivelse af de personlige værnemidler, der er påkrævet De valgte personlige værnemidler skal beskytte effektivt mod sod og aske fra partikelfiltre Personlige værnemidler skal være CE-mærkede Personlige værnemidler skal udskiftes i henhold til leverandørens oplysninger eller når de er beskadigede Hjælp Læs branchevejledningen fra I-BAR om brug af personlige værnemidler. 11

12 Åndedrætsværn Med mindre der ikke er nogen risiko for påvirkning fra sod og aske, skal der anvendes åndedrætsværn under hele arbejdet med håndtering af partikelfiltre. Der kan anvendes to typer af åndedrætsværn. Luftforsynet helmaske Her tilføres luften via kompressor, hvilket betyder at der ikke er nogen åndingsmodstand under arbejdet. En luftforsynet helmaske kan efter Arbejdstilsynets praksis anvendes maksimalt seks timer dagligt, og arbejdet skal planlægges og tilrettelægges, så det afbrydes af et passende antal pauser. Under arbejdet skal der tages hensyn til den luftslange, der tilfører luften. Endvidere skal der være fokus på løbende service af den kompressor, der leverer åndemiddelluften. FAKTA - åndemiddelluft: Åndemiddelluft skal være af god kvalitet og skal derfor opfylde en række grænseværdier. Husk Åndemiddelluft med en temperatur på ca. 20 C anses for bedst. Husk Anlæg til åndemiddelluft skal have eftersyn efter leverandørens anvisninger, normalt én gang årligt. Eftersyn udføres af leverandøren eller anden sagkyndig. Læs mere i I-BARs branchevejledning om lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer. Filtrerende åndedrætsværn Her trækkes vejret direkte over filtret og derfor må filtrerende åndedrætsværn kun benyttes tre timer dagligt afbrudt af passende pauser. Der skal anvendes partikelfilter med beskyttelsesklasse P3. Anvendes der partikelfilter med tilkoblet turboenhed, der aktivt blæser luften over filtret før indånding, er den tidsmæssige begrænsning som ved luftforsynet helmaske, altså maksimalt seks timer dagligt. Ligeledes skal arbejdet afbrydes af et passende antal pauser. Beskyttelsesdragt For at undgå tilsmudsning af arbejdstøj og hudkontakt skal der under hele arbejdet anvendes besyttelsesdragt i form af heldragt med hætte. Dragten skal være tæt og beskytte mod enhver form for forurening fra sod og aske. En utæt dragt skal kasseres med det samme. Efter arbejdet kasseres dragten ligeledes og bortskaffes i henhold til affaldsreglerne. Handsker Under hele arbjedet skal der anvendes handsker. Handskerne skal være hele og beskytte effektivt mod forurening og varme. Vær opmærksom på, at et partikelfilter kan være op til 90 grader varmt, hvis det udtages fra varmt køretøj. Brug derfor varmeresistente handsker. Ved udtagning af filter efter brænding skal ligeledes anvendes varmeresistente handsker. Brug eventuelt underhandsker af stof for opsugning af sved. For at undgå spredning af sod og aske kasserer mange værksteder handskerne efter hvert filterskift og bortskaffer dem i overensstemmelse med affaldsreglerne. Øjenværn For at forebygge risikoen for øjenkontakt med sod og aske skal der anvendes øjenværn, med mindre der anvedes åndedrætsværn i form af helmaske. Værnefodtøj Der skal anvendes værnefodtøj med beskyttelseståhætte og skridhæmmende egenskaber. Høreværn Ved støjbelastninger over 80 db(a) skal høreværn stilles til rådighed. Ved støjbelastninger over 85 db(a) skal høreværn anvendes. Høreværn skal benyttes, hvis det ikke er muligt at fjerne støjen på anden måde. 12

13 Personlig pleje og hygiejne Personlig pleje og god hygiejne er helt centralt, da det forebygger påvirkninger fra sod og aske efter en eventuel tilsmudsning. Det er vigtigt at få fjernet eventuelle utilsigtede forureninger fra huden og her skal de faciliteter, der er på arbejdsstedet, anvendes. Husk Der skal i nærheden af arbejdsstedet være tilstrækkelig og uhindret adgang til ikke-håndbetjent håndvask med varmt og koldt vand, mild uparfumeret sæbe, rene og tørre håndklæder eller papir, samt nærende uparfumeret hudplejecreme og hudrensemidler Ved toiletbesøg eller frokost skal hænderne vaskes omhyggeligt i uparfumeret sæbe. Eventuelt kan anvendes skånsomt rensemiddel før vask. Anvend ikke rensemidler med pimpsten, skarpt pulver eller organiske opløsningsmidler Smør huden i egnet uparfumeret nærende hudplejecreme efter arbejdet. Herved genskabes hudens fugtindhold og tørre hænder undgås Af- og påmontering af partikelfilter Det er i forbindelse med af- og påmontering af partikelfiltret og efterfølgende transport til rensepladsen, at der er størst risiko for sundhedsskadelig påvirkning fra sod og aske. Der er også risiko for ergonomisk belastning i form af tunge løft og dårlige arbejdsstillinger. Afhængig af fabrikat kan partikelfiltret være placeret flere forskellige steder på køretøjet. Nogle er monteret under køretøjet, andre på siden. Advarsel Vær særlig opmærksom ved af- og påmontering af partikelfiltret. Uanset placering er det vigtigt at benytte tekniske hjælpemidler under hele forløbet, som forebyggelse mod ergonomisk belastning. Ligeledes skal der benyttes ventilation og personlige værnemidler, som forebyggelse mod påvirkning fra sod og aske. Der er to mulige arbejdsgange for afmontering af partikelfiltret. Følger I en af dem, vil risikoen for påvirkninger være ubetydelige. Husk Brug alle personlige værnemidler under dette arbejde. Afmontering af partikelfilter Uanset arbejdsgang er det vigtigt, at: Der sker rengøring af køretøjets undervogn omkring filterhuset før afmontering, så eventuelt støv og anden forurening ikke spredes ved anvendelse af luftværktøj Køretøjet placeres på lift, hvis filterhuset ikke kan nås fra siden 13

14 Arbejdsgang 1 hele filterhuset afmonteres Hele filterhuset løsnes og afmonteres fra udstødningssystemet. Fordelen er, at ingen sod og aske spredes, da filterhuset ikke åbnes Er køretøjet placeret på lift placeres et mobilt hydraulisk sakseløftebord, f.eks. gearkasseløfter eller lignende under filterhuset, hvorefter det nedtages Kan filterhuset nås fra siden placeres f.eks. et hydraulisk sakseløftebord eller andet mobilt bord / teknisk hjælpemiddel under filterhuset for videre transport Filterhuset transporteres til renseplads Ved rensepladsen kranes filterenheden via talje til ristbord med effektiv procesventilation, hvor partikelfiltret udtages. Fordelen er, at alt sod og aske effektivt bortledes under udtagning af partikelfiltret Partikelfiltret og filterhuset støvsuges for sod og aske på overfladen via støvsuger koblet til ventilationssystemet Partikelfiltret er nu klar til rensning Arbejdsgang 2 partikelfiltret udtages fra filterhuset på køretøjet Filterhuset åbnes og partikelfiltret udtages. Under åbning og udtagning vil der være risiko for spredning af sod og aske, og derfor skal der anvendes effektiv procesventilation, f.eks. procesventilation placeret på flexarm. Bedste løsning er dog, at partikelfiltret udtages ned på et mobilt hydraulisk ristbord med effektiv procesventilation. Tunge løft kan også undgås ved at anvende donkraft med specialdesignet partikelfilteraggregat eller andet teknisk hjælpemiddel Spredes sod og aske skal dette fjernes straks med støvsuger koblet til ventilationssystemet. Brug aldrig kost eller trykluft Er der sod og aske på overtræksdragt støvsuges denne, eller der skiftes til ny før videre arbejde Skal partikelfiltret transporteres gennem andre arbejdsområder mod renseplads, bør dette foregå i lukket beholder, f.eks. kasse monteret på sækkevogn. Herved undgås spredning af sod og aske samt løft og bæring Ved renseplads kranes partikelfiltret via talje til ristbord, hvor det støvsuges for sod og aske på overfladen via støvsuger koblet til ventilationssystemet Partikelfiltret er nu klar til rensning Som udgangspunkt anbefales det at anvende arbejdsgang 1, da der her er mindst risiko for påvirkninger. 14

15 15

16 Påmontering af partikelfilter efter rensning eller udskiftning Efter rensning eller udskiftning påmonteres filterhuset eller partikelfiltret på køretøjet Tekniske hjælpemidler, f.eks. hydraulisk sakselift, gearkasseløfter eller donkraft anvendes igen ved monteringen Personlige værnemidler anvendes også under monteringen, da der i filterhus og udstødningssystem kan være rester af sod og aske Ved start af køretøjet anvendes gasudsugning for fjernelse af udstødningsgas Rensning af partikelfilter Der findes flere forskellige rensemetoder, f.eks.: Lukkede systemer, hvor brænding og rensning foregår i helt lukket system Ice Particulate Blasting, hvor sod og aske fjernes fra partikelfiltret med en jetstrøm af komprimeret luft og meget små ispartikler, der fremstilles af flydende CO2 Brænding i ovn efterfulgt af rensning i filterrenser med lufttryk De enkelte metoder omtales ikke yderligere her, men ud fra almindelige arbejdsmiljømæssige forebyggelsesprincipper bør den metode, der giver mindst risiko for påvirkninger, vælges. Det anbefales at kontakte leverandører for en yderligere dialog. Uanset rensemetode er der en række påvirkninger, I skal være opmærksomme på. Undgå tunge løft ved at krane partikelfiltret til rensesystemet Undgå varmepåvirkning ved udtagning fra ovn, enten ved at udtage partikelfiltret efter afkøling eller ved at anvende varmeresistente handsker Brug af ventilation Kravene til ventilation skal være opfyldt. Det indebærer, at der skal træffes effektive foranstaltninger mod luftforurening ved etablering af procesventilation og rumventilation. Fakta - ventilation Der er mange specifikke krav til dimensionering af proces- og rumventilation. Læs mere i I-BARs branchevejledning om: Luftforurening og ventilation i autobranchen. Under alt arbejde med partikelfiltre, hvor der er risiko for spredning af sod og aske skal der anvendes effektiv procesventilation, hvor den udsugede luft afkastes til det fri. Recirkulation af luften over et filter tilbage til arbejdslokalet er ikke tilladt. Husk - vær opmærksom på, at: Procesventilationen er intakt og fungerer før igangsætning. Kontroller at slange, overgangsstykker, mv. er hele Der ikke er signal fra kontrolenheden for utilstrækkelig funktion Anvende procesventilationen korrekt, dvs. anbringe den så tæt på forureningskilden som muligt Under arbejdet skal rumventilationen endvidere være i drift, så eventuel forurening, der ikke opfanges af procesventilationen, ledes bort. Det gælder f.eks. sod og aske samt udstødningsgasser i forbindelse med ind- og udkørsel af køretøjer. Husk Eftersyn og service af ventilationsanlæg efter leverandørens anvisninger, typisk en til to gange årligt Procesventilationsanlæg skal være forsynet med en kontrolanordning med alarm, der angiver utilstrækkelig funktion af anlægget Ventilationsanlæg, der ikke fungerer effektivt giver falsk tryghed Brug af tekniske hjælpemidler Tekniske hjælpemidler, der benyttes under arbejdet med rensning og skift af partikelfiltre skal være egnede til opgaven, være fuldt funktionsdygtige og løbende vedligeholdes. Udgangspunktet er, at vedligeholdelse eller service udføres efter leverandørens anvisninger, som fremgår af den medfølgende brugsanvisning. Husk Nogle tekniske hjælpemidler skal underkastes lovpligtigt hovedeftersyn mindst hver 12 måned ved særlig sagkyndig. Det gælder f.eks. eltaljer og eldrevne hydrauliske sakseløfteborde. Hjælp Hent hjælp i I-BAR vejledningen: Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer, hvor eftersynskrav fremgår og hvor der er tjeklister for eftersyn. 16

17 Rengøring Efter endt arbejde skal hele det særlige arbejdsrum eller arbejdsområde, hvor partikelfiltre håndteres, rengøres effektivt for spildt sod og aske. Lysarmaturer skal ligeledes rengøres, så belysningsstyrken bevares i rummet. Anvend altid støvsuger koblet til det centrale ventilationsanlæg, så luften afkastes til det fri. Brug aldrig kost eller trykluft for fjernelse af sod og aske, da det vil hvirvles op og spredes til luften. Anvend personlige værnemidler i form af overtræksdragt, åndedrætsværn, øjenværn, handsker og fodværn under rengøringen for fjernelse af sod og aske. Støvsug de personlige værnemidler efter rengøring og bortskaf de personlige værnemidler, der ikke genbruges, dvs. overtræksdragt og eventuelt handsker. Bortskaffelse af personlige værnemidler sker til affaldsbeholderen for sod og aske. 17

18 Førstehjælpsudstyr Der skal være relevant og tilstrækkeligt førstehjælpsudstyr på arbejdspladsen, bl.a. øjenskyllemulighed og brandslukningsudstyr. Husk Førstehjælpsudstyr skal være anbragt i umiddelbar nærhed af arbejdet og være markeret med skilte Øjenskylleflasker skal skiftes efter brug Øjenskylleflasker skal skiftes før udløbsdato 18

19 Bortskaffelse af affald Det er vigtigt at bortskaffelse af sod og aske, herunder også forurenede værnemidler foregår i overensstemmelse med kravene til affaldssortering, dvs.: Opbevaring af sod- og askeholdigt affald skal ske i lukket affaldsbeholder eller anden sikker emballage Fra opbevaringsstedet må der ikke kunne ske forurening til omgivelserne De fleste værksteder indretter et særskilt rum til bortskaffelse af affald, hvor de forskellige affaldsfraktioner sorteres ud i grupper Ventilation er oftest et krav, da det ikke altid kan undgås, at der spredes forurening under håndteringsprocessen i forbindelse med bortskaffelsen af affaldet Ventilation indrettes med indblæsning og udsugning, enten direkte på affaldscontainer eller i hele rummet Husk Der er pligt til at anmelde forventede typer og mængder af farligt affald pr. år samt ændringer i forhold til forventninger ABAS (Autobranchens Affaldsservice) kan rådgive om opdeling i affaldsgrupper og afhente affaldet Kommunale modtagestationer kan også oplyse om affaldsgrupper 19

20 Arbejdsmiljøgennemgang Foretag en arbejdsmiljøgennemgang med faste intervaller, hvor I bl.a. følger op på, at: Arbejdsstedets indretning til stadighed er i orden Partikelfiltre håndteres som aftalt Værnemidler benyttes, vedligeholdes, skiftes og opbevares korrekt Rengøring foretages som aftalt Affald bortskaffes som aftalt Hjælp Bilag 7: Tjekliste til kemisk arbejdsmiljøgennemgang, branchevejledningen Kemi på værkstedet trin for trin. Husk Snak med medarbejderne under arbejdsmiljøgennemgangen og få rettet eventuelle fejl eller misforståelser med det samme. 20

21 Hvor kan der læses mere: Arbejdstilsynet Bekendtgørelser: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om anvendelse af tekniske hjælpemidler Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om brug af personlige værnemidler med senere ændringer Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr om manuel håndtering Branchevejledninger fra I-BAR Værkstedsmappen, Branchevejledning I-BAR Luftforurening og ventilation i autobranchen, Branchevejledning I-BAR Instruktion og introduktion af nye medarbejdere i autobranchen, Branchevejledning I-BAR Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer, Branchevejledning I-BAR Sådan bruger du de personlige værnemidler på autoværkstedet, Minivejledning I-BAR Gode råd til en sikker håndtering af affald, Minivejledning I-BAR Arbejdstilsynet Vejledninger: At-vejledning A.1.11 om arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.9 om faste arbejdssteders indretning At-vejledning A.1.5 om kunstig belysning At-vejledning A.1.1 om ventilation på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.13 om velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-meddelelse nr om anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber At-anvisning nr om opstilling, eftersyn, vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber AT-vejledning D.3.1 om løft, træk og skub At-meddelelse om Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser 21

22 22

23

24 CO-industri Tlf Dansk Industri Tlf Lederne Tlf

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål Som et led i indsatsen for et bedre miljø finder partikelfiltre i motorkøretøjers udstødningssystem i stigende grad anvendelse, så udstødningsgas passerer filtret

Læs mere

Arbejde med nanomaterialer

Arbejde med nanomaterialer Arbejde med nanomaterialer De vigtigste regler om forebyggelse af sundhedsfarlige påvirkninger ved arbejde med fremstillede nanomaterialer. Vejledningen handler om en række af de krav, der stilles til

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler At-VEJLEDNING A.1.7 Februar 2002 Recirkulation Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Hygiejne og renlighed på støberier

Hygiejne og renlighed på støberier Hygiejne og renlighed på støberier Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København V Telefon 33 63 80 00 co@co-industri.dk www.co-industri.dk DI Telefon 3377 3377 di@di.dk www.di.dk Lederne Telefon

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri At-intern instruks IN-17-2 Arbejdsmiljøemne: Flere arbejdsmiljøemner Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. juni 2007 Senest revideret: 1. januar 2012

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 19.01.2004 J.nr: 1131338-08 Principgodkendelse nr. 05 Det attesteres herved at Purefi A/S, PUREFI QSF overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

2014 Vandforsyning. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Vandforsyning. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vandforsyning Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:39 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE R E V I S I O N S G R A V E 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre

Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre 11-02-2019 J.nr. 20195000116 Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre I medfør af 17, stk. 3, 35, 39, 43, 49, 49 c, stk. 1, og

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.19 Arbejde i stenhuggerier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.9 af december 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 22-03-2006 Revision: 14-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler

God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige forhold for unge Fokus på oplæring, feedback og fællesskab Kemi Inkl. øvelser Materialet er

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

RÅD GODE ADRESSER OG TELEFONNUMRE VED RENGØRING OM ARBEJDSMILJØ. Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord

RÅD GODE ADRESSER OG TELEFONNUMRE VED RENGØRING OM ARBEJDSMILJØ. Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord ADRESSER OG TELEFONNUMRE Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V www.bfa5.dk Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade 4 1790 København

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Vand, kloak og affald Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering rbejdspladsvurdering For utolakering Hvordan bruges PV skemaerne En PV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autolakeringsværksted som minimum benytte følgende kortlægningsskemaer:

Læs mere

Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø

Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø Spørgsmål på niveau 2 og 3 er svarafhængige dvs. at de kun folder sig ud og skal besvares, hvis de er relevante. Der spørges ind til alt det, der kræves

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Åndedrætsværn. Cirkulære nr. 6, 8. december 2003.

Åndedrætsværn. Cirkulære nr. 6, 8. december 2003. Åndedrætsværn Cirkulære nr. 6, 8. december 2003. Arbejdstilsynet (AT) har udsendt At-vejledning D.5.4 om Åndedrætsværn. Vejledningen erstatter Atmeddelelse nr. 4.09.1 og informerer om reglerne for åndedrætsværn

Læs mere

Kemi på autoværkstedet trin for trin

Kemi på autoværkstedet trin for trin Kemi på autoværkstedet trin for trin Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København V Telefon 33 63 80 00 co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk Industri Telefon 3377 3377 di@di.dk www.di.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn BAR Industri 26. oktober 2016

Oplæring, instruktion og tilsyn BAR Industri 26. oktober 2016 Holger Delfs Arbejdstilsynet Oplæring, instruktion og tilsyn BAR Industri 26. oktober 2016 IDRÆT OG FRILUFTLIV DE TRE ELEMENTER I SIKKERHED GODE GRUNDE TIL AT PRIORITERE OPLÆRING, INSTRUKTION OG TILSYN

Læs mere

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken 4 7100 Vejle Att.: Hans Theil Hansen 6. kontor Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70121288 Fax 72208585 at@at.dk www.at.dk CVR-nr. 21481815 Tilstrækkeligt

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Line-X Danmark ApS Dalager 4

Sikkerhedsdatablad. Line-X Danmark ApS Dalager 4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 04-05-2009 / MPE Line-X Danmark ApS Dalager 4 Anvendelse: Overfladebehandling.

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.17 Arbejde med formolier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.2 af oktober 1984 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Renseteknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. Per Lavmand. Lavmands A/S

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Renseteknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. Per Lavmand. Lavmands A/S Kærup Parkvej 11-13 4100 DK 4100 Emissions Teknologi >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Renseteknologi Per Lavmand 1 kort Lavmands er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Spørgsmål vedr. sikkerhed, arbejdsmiljø, materialer og proces Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Hærdeplast 4 lektioner

Læs mere

2014 Forsvar. APV-spørgeskema

2014 Forsvar. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forsvar Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 11:04 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

2014 Catering. APV-spørgeskema

2014 Catering. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Catering Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

TANKBILER REPARATION. Tankbiler reparation BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

TANKBILER REPARATION. Tankbiler reparation BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE Tankbiler reparation BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet

Læs mere

Metalaffedtning. Vejledning om metalaffedtning. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Metalaffedtning. Vejledning om metalaffedtning. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf. 3363 8000 Mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk Industri HC Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf. 3377 3377 Mail: di@di.dk www.di.dk

Læs mere

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer i produktionen At-intern instruks IN-9-4 Arbejdsmiljøemne: Kemi, støv og biologi Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. oktober 2014 1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 02062003 / JR Erstatter den: 28052002 Anvendelse: Rensning og rengøring af overflader

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Arbejdspladsens indretning og inventar

Arbejdspladsens indretning og inventar 1.4 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdspladsens indretning og inventar Overordnet om indretning og inventar 1 1 Er arbejdspladsen

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling

Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bekendtgørelser Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til STILLADSARBEJDE Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdelsesdato: 26-09-2008 Ide-Ren. ApS Revision: 23-06-2010

Læs mere

Viborg Gymnasium & HF. Afdækning af fysisk APV efteråret Samlet rapport. November 2017

Viborg Gymnasium & HF. Afdækning af fysisk APV efteråret Samlet rapport. November 2017 November 217 Viborg Gymnasium & HF Afdækning af fysisk APV efteråret 217 Samlet rapport 1 Indhold Læservejledning... 3 Temperatur og træk... 4 Indeklima... 5 Belysning... 6 Støj og akustik... 7 Arbejdsstillinger...

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Sceneteknikere. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Sceneteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:17 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED. Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED. Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen Indhold Ansvar for maskinsikkerhed 3 Tag ansvar for maskinsikkerheden Risikovurdering og APV 4

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

Fysisk APV 2018 Side 1 af 7

Fysisk APV 2018 Side 1 af 7 FYSISK APV 2018 Totalrapport Svarprocent: 87% Antal besvarelser: 3.022 INDLEDNING Kære MED-udvalg I september måned gennemførte alle arbejdspladser i Varde Kommune APV- og Trivselsundersøgelsen 2018. Denne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Arbejdspladsbrugsanvisninger Program APB/SDS Instruktion Unges arbejde Uddannelse Substitution Gifttilladelser Værnemidler Afprøvning af nye kemikalier Omhældning Hygiejne Affaldshåndtering Arbejdspladsbrugsanvisninger Lovgivning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 270-659-9 238-878-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 270-659-9 238-878-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 609925 Udarbejdelsesdato: 12-03-2003 Udarbejdet den: 03-04-2008 / HSV Anvendelse: Spartelmasse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note a Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note a Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Flussmiddel

Læs mere