NOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr."

Transkript

1 NOTAT RÅDHUSET Dagtilbudskapacitet og behov i distrikt Nord/Midt Dette notat vedrører sammenhængen mellem kapacitet til børnepasning og det forventede behov i distrikt Nord/Midt i de kommende år. Det forventede behov bygger dels på Befolkningsprognosen for Hvidovre Kommune , som blev fremlagt for Økonomiudvalget d. 18. april 2016 og dels på børnetalsprognose fra Dynasoft fra maj Den beskrevne kapacitet bygger på antal m2 i de enkelte institutioner fratrukket arealer der ikke umiddelbart kan bruges til pasning af ekstra børn. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen Sagsnr.: 16/16876 Doknr.: /16 Dato: /flv Det fremgår af notatet, at der i de kommende år fortsat vil være et stort pasningsbehov i distrikt Nord/Midt. Og at der er behov for ekstra pladser, både på vuggestue- og børnehaveområdet. Ikke mindst hvis 10 årsplanens intentioner om at udfase utidssvarende institutioner bliver fulgt. Det fremgår samtidig, at der vil være udfordringer forbundet med at sikre kapacitet på anden måde end ved at bygge nyt. Kapacitet Som nævnt ovenfor bygger vurderingen af pasningskapacitet på de faktiske m2 i institutionerne fratrukket arealer der ikke umiddelbart kan bruges til ekstra børn. Udgangspunktet er, at et vuggestuebarn optager tre m2, mens et børnehavebarn optager 2 m2. I vurderingen af den fremtidige kapacitet inddrages tidligere beslutninger om at bygge nyt i distrikt Nord/Midt. Samtidig inddrages Udviklingsplanen for den fysiske standard i Hvidovre Kommunes dagtilbud (10 årsplanen), som blev godkendt på Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 3. april Den nuværende kapacitet i distrikt Nord/Midt er p.t. 374 vuggestuepladser og 813 børnehavepladser. Dertil kommer et gennemsnit på 85 børn, der bliver passet i dagpleje og 8 børn i privat børnepasning. Kapaciteten opdelt på institutioner ser således ud: Nord/Midt Vuggestue Børnehave BH Hv.gade BH Bredal 0 62 Immerkær Baunevangen Rosenhøj Trekløveren Kernehuset Vedbyholm Krogstenshave Cirklen I alt

2 Der er i de kommende år planlagt ændringer af kapaciteten på dagtilbudsområdet i Distrikt Midt/Nord. Ændringer, som er meldt offentligt ud, herunder til personale og forældre der tænkes berørt. Det er besluttet, at der skal opføres en daginstitution på Bytoften 29. Den forventes at kunne rumme 10 børnegrupper. En børnegruppe består af enten 12 vuggestuepladser eller 24 børnehavepladser. Daginstitutionen forventes klar i løbet af I 10 årsplanen, som blev vedtaget af Børne- og Undervisningsudvalget i april 2014 er der lagt op til, at nogle af kommunens dagtilbud lukkes ned, da de ikke længere er tidssvarende, fx hvad angår indretning, fleksibilitet ift. aldersgrupper og bæredygtighed ift. økonomi og faglighed (sidstnævnte vedrører små institutioner) eller på grund af dårlig stand. Det nuværende Kernehuset foreslås i 10 årsplanen nedlagt, når en ny daginstitution på Bytoften 29 står klar. Også afdelingen Hvidovrevej 98 i Børnehuset Trekløveren foreslås nedlagt i samme forbindelse. Børnehuset Hvidovregade 47 er en lille daginstitution i dårlig stand, som ifm. behandlingen af sagen i juni måned 2015 om opførelse af en ny institution på Bytoften 29 blev foreslået nedlagt. Også fordi institutionen er vanskelig at gøre rentabel, hvilket blandt andet er kommet til udtryk ved et stort underskud i Beslutninger om nybygning og intentionerne i 10 årsplanen giver følgende konsekvenser mht. kapacitet i de kommende år: Nybygning Pladser (- foran betyder reduktion) Vuggestuepladser Børnehavepladser Bytoften 29 - beregnet Nedlæggelse af institution Kernehuset Hvidovrevej Hvidovregade I alt Behov Det forventede behov for pasning bygger som nævnt indledningsvis på kommunens egen befolkningsprognose og børnetalsprognose fra Dynasoft. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at befolkningsprognoserne de senere år har ligget lavere end den faktiske udvikling, hvilket efterfølgende prognoser har forsøgt at tage højde for. Eksempelvis forventede prognosen fra 2013 et fald i antallet af børn i alderen 0 5 år i de kommende år, mens det i prognosen fra 2015 var ændret til en stigning. Den seneste prognose fra i år forudser en yderligere vækst ift. prognosen fra Hvorvidt den aktuelle prognose også viser sig at ligge i den lave ende er naturligvis vanskeligt at spå om. Københavns Kommune har imidlertid for nylig opjusteret det forventede antal fraflyttende børnefamilier. Der er derfor en vis sandsynlighed for, at det forventede antal børn til Hvidovre ender med at blive højere, end hvad der for øjeblikket forventes.

3 Stk. Med ovennævnte forbehold ser behovet for børnepasning samlet set således ud i de kommende år i distrikt Nord/Midt: årige forventet behov forventet årsgennemsnit Note: Det aftegnede gule viser besluttet børnetal på en given dato, men er ikke aktuelt i denne sammenhæng. Mens det forventede årsgennemsnit i 2016 er 1234, forventes antallet at stige til 1253 i Her følger en opdeling i antal 0-2 årige og 3-5 årige: Årsgennemsnit 0 2 årige Årsgennemsnit 3 5 årige Aprilbehov 3 5 årige Behovsprognoserne tager ikke højde for de planlagte kapacitetsmæssige ændringer. Større kapacitet betyder erfaringsmæssigt, at der er færre børn der bliver passet i andre kommuner. Det gælder ikke mindst, hvis den større kapacitet kommer ved at bygge nyt som i tilfældet med ny institution på Bytoften 29. Da distrikt Nord/Midt samtidig er det distrikt i Hvidovre, hvorfra der passes flest børn i andre distrikter, og hvor der er de længste ventelister, vil der ved kapacitetsudvidelse sandsynligvis komme et endnu større pres fra forældre for at få passet deres børn i distriktet. Hvidovre Kommune har forholdsvis mange børn der bliver passet udenbys. Ifølge Dynasoft var der 1. januar i år 188 børn der blev passet i andre kommuner. Langt hovedparten af børnene fra Hvidovre blev passet i København, nemlig 124. Der blev samtidig passet 70 børn fra andre kommuner i Hvidovre. Det blev således netto passet 118 børn i andre kommuner. Med en udvidelse af den nuværende pasningskapacitet ved nybyggeri må det forventes, at der fremover vil være op til børn færre der bliver passet i andre kommuner. Forventningen bygger på erfaringer fra Rødovre Kommune, hvor der i højere grad er en balance mellem børn passet i og fra andre kommuner.

4 Der kan ske en yderligere lille stigning i pasningsbehovet, hvis den nuværende tendens til at en stadig højere andel børn bliver passet fortsætter. Sammenhæng mellem kapacitet og behov I det følgende er en sammenstilling mellem den maksimale kapacitet til dagpasning og den forventede efterspørgsel de kommende år. De tidligere nævnte besluttede kapacitetsændringer er der taget højde for. Til sidst i afsnittet berøres muligheden for at finde den nødvendige kapacitet uden at bygge nyt på Bytoften 29. Først er et diagram, der viser vuggestueområdet. Der er medtaget 85 børn, der bliver passet i dagpleje og 8 børn i privat børnepasning. Som det fremgår, er der i den første del af perioden et underskud af vuggestuepladser. Fra 2018 er antal pladser svarende til behovet. Her er det som tidligere nævnt imidlertid værd at have for øje, at behovsprognoserne de senere år har haft en tendens til at ramme for lavt. Og at det må forventes, at flere forældre ved ny kapacitet vil vælge at få passet deres børn i Hvidovre i stedet for udenbys. Kapaciteten på børnehaveområdet er i nogenlunde balance, da der er plads til at håndtere spidsbelastningen hvert år i april måned. Dog er der udfordringer i Som det fremgår, er der behov for ekstra kapacitet i de kommende år, hvis pasningsbehovet skal håndteres. Det gælder ikke mindst, hvis

5 intentionerne i 10 årsplanen bliver ført ud i livet. I stedet for at bygge nyt på Bytoften 29, eller et andet sted i distrikt Nord/Midt, kan imidlertid tænkes alternative løsninger. Det kan først og fremmest være andre pasningsformer, pasning i andre dele af kommunen og neddrosling af ambitionerne i 10-årsplanen. Som alternativ til vuggestuepladser er der umiddelbart to muligheder. Enten flere dagplejere eller øget brug af privat børnepasning. Den første mulighed er udfordret af, at det i forvejen er vanskeligt at rekruttere kvalificerede dagplejere i kommunen, ikke mindst i distrikt Nord/Midt. Den anden mulighed er afhængig af beslutninger truffet uden kommunens direkte medvirken. Der kan dog sandsynligvis skaffes flere pladser i privat børnepasning gennem en informationsindsats fra kommunens side. Antal ekstra pladser må imidlertid formodes at være ret begrænset. I dag er der kun 17 pladser i kommunen samlet set. På vuggestueområdet er det muligt at tildele pladser udenfor distriktet. Det er politisk besluttet, at tilsvarende ikke skal gælde børnehavepladser. Ifølge prognosen fra Dynasoft vil der være pres på vuggestuepladser i hele kommunen de kommende år. Der vil således være en stigning i alle årene , hvilket ikke giver rum for pladser i de to andre distrikter med den nuværende kapacitet. Som nævnt tidligere lægges der i 10-årsplanen op til, at Kernehuset, Hvidovrevej 98 og Hvidovregade 47 skal lukkes. Kernehuset rummer i dag 35 vuggestuepladser, mens de tre institutioner tilsammen har 106 børnehavepladser. Hvis et eller flere af tilbuddene fortsætter, vil det naturligvis betyde større kapacitet end ved en lukning og dermed mindre behov for en ny institution. De tre institutioner har dog samlet set ikke den samme kapacitet, som der vil kunne være på Bytoften 29. Samtidig fungerer de tre institutioner ikke hensigtsmæssigt i dag, og den fysiske stand er forholdsvis dårlig. Kernehuset har til huse i en lejet etageejendom. Det har ikke været muligt at etablere et produktionskøkken, hvilket betyder at nogle forældre fravælger institutionen, og samtidig skaber opdelingen i etager uhensigtsmæssige arbejdsforhold for personalet. Hvidovrevej 98, som er en del af Trekløveren, var oprindeligt opført som et 2-familiehus. Og bygningen er ikke velegnet til at drive daginstitution. Hvidovregade 47 har meget dårlige fysiske forhold med mange funktioner placeret i kælderen, og det er ikke muligt at om- eller udbygge. Den mest realistiske løsning er på baggrund af ovennævnte at sikre kapacitet gennem bevarelse af Kernehuset, Hvidovrevej 98 og Hvidovregade 47. Det betyder imidlertid fortsat brug af utidssvarende bygninger. En udskydelse af bygning af et dagtilbud på Bytoften 29 vil ikke løse udfordringen, da der er behov for pladser på kort sigt. En yderligere mulighed for at skaffe kapacitet vil eventuelt kunne være at ophæve forældrenes ret på børnehaveområdet til at få passet barn i eget distrikt.

6 Ifølge den seneste prognose fra Dynasoft (fra maj måned i år) vil der i de kommende år dog være et stigende behov for børnehavepladser i kommunen samlet set jf. følgende diagram: I diagrammet er i maxpladser medtaget de planlagte byggerier af henholdsvis institutionen på Bytoften 29 og institutionen på Cirkusgrunden + udbygning af Kirsebærhuset (det giver beregnet = 288 ekstra børnehavepladser). Dertil er fraregnet kommende lukkede pladser jf. 10 årsplanen, Kernehuset 35 pladser, Hvidovrevej pladser, Børnehuset Enghøj 64 pladser og Hvidovregade pladser. I alt giver det 118 ekstra børnehavepladser. Ifølge prognosen vil det først og fremmest være i Vest, at der vil være pres på børnehavepladser i de kommende år, dernæst i Nord/Midt, mens der ikke vil være nogen stigning af behovet i Syd. En ophævelse af den nuværende politiske beslutning om at kunne få sit barn passet i eget distrikt vil give bedre fleksibilitet, og derved bedre mulighed for at udnytte kapaciteten mere optimalt. Hvis de planlagte 120 pladser (beregnet) på Bytoften 29 ikke bliver etableret, vil der imidlertid ikke være kapacitet i kommunen samlet set til at håndtere behovet i april måned, hvor behovet er størst. Ekstra kapacitet i spidsbelastningsperioden vil dog kunne sikres via merindskrivning, busordninger eller tilsvarende. Og på samme måde som på vuggestueområdet, vil der kunne sikres kapacitet ved ikke at gennemføre intentionerne i 10 årsplanen.

NOTAT. Notat vedrørende dagtilbudskapacitet og behov i distrikt Nord/Midt samt redegørelse for fremgangsmåde ved undersøgelse af Bytoften 29

NOTAT. Notat vedrørende dagtilbudskapacitet og behov i distrikt Nord/Midt samt redegørelse for fremgangsmåde ved undersøgelse af Bytoften 29 Notat vedrørende dagtilbudskapacitet og behov i distrikt Nord/Midt 2015-2018 samt redegørelse for fremgangsmåde ved undersøgelse af Bytoften 29 Økonomiudvalget har på møde den 16. marts 2015 truffet beslutning

Læs mere

NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019

NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019 Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3140509 NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019 23. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Sept Januar år år år år

Sept Januar år år år år NOTAT Dato: 4. september Kapacitet og efterspørgsel på det samlede dagtilbudsområde og på distriktsniveau - Dette notat afdækker kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet i perioden september til januar på

Læs mere

Analyse af vuggestue- og dagplejekapaciteten i udvalgte distrikter

Analyse af vuggestue- og dagplejekapaciteten i udvalgte distrikter 219 Analyse af vuggestue- og dagplejekapaciteten i udvalgte distrikter CENTER FOR BØRN OG LÆRING HERNING KOMMUNE Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 2 DATA... 2 ANALYSE... 4 Herning midtby... 5 Herningsholm

Læs mere

Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring

Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring Forudsætninger for beregning af forventet børnetal Dette notat går udelukkende på kommunale dagtilbud i Støvring. Forventet antal børn i er

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

10 års plan for udviklingen af dagtilbuddenes

10 års plan for udviklingen af dagtilbuddenes 10 års plan for udviklingen af dagtilbuddenes fysiske standard 1. Baggrund Ejendoms- og Arealudvalget og Social- og Sundhedsudvalget besluttede på et fællesmøde den 22. august 2013, at der på baggrund

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018

Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018 Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018 Dagtilbudsprognose: Der er i marts 2018 udarbejdet en ny dagtilbudsprognose for 2018-2028. Prognosen er udarbejdet på baggrund af den nyeste

Læs mere

Spodsbjerg Børnehus- sammenlagt af Spodsbjerg Børnehus og Lynæs Børnehave ved udbygningen af Spodsbjerg i 2013.

Spodsbjerg Børnehus- sammenlagt af Spodsbjerg Børnehus og Lynæs Børnehave ved udbygningen af Spodsbjerg i 2013. Notat Sagsnr.: 2013/0013739 Dato: 11. marts 2014 Titel: Baggrundsnotat om struktur og kapacitet Sagsbehandler: Lena Søgaard Dagtilbudschef Kapacitetstilpasninger 2014 Børnetallet falder fortsat. Den pasningsprognose,

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer kapacitetsbehovet på 0-5 års området i behovsprognosen.

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer kapacitetsbehovet på 0-5 års området i behovsprognosen. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Bilag dagtilbudsprognose 0-5 år Baggrund Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer set på 0-5 års området i sprognosen. Børne- og

Læs mere

Børnetalsprognose og kapacitet

Børnetalsprognose og kapacitet Børnetalsprognose og kapacitet 2019-2023 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi, april 2019. Acadre nr. 19/6582 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...3 2.1 Befolkningsprognosen...3

Læs mere

NOTAT. Befolkningsudvikling på 0-5 års området

NOTAT. Befolkningsudvikling på 0-5 års området NOTAT Bilag 1: Behovsprognose 0-5 årsområdet. Overordnede konklusioner Hvad er et på 0-5 års området Behovsprognosen 2011 viser, at der er et for udbygning af 126 børnegrupper på 0-5 års området (en børnegruppe

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2014

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2014 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 256636 Brevid. 1882710 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2014 25. april 2014 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra marts 2014 har forvaltningen

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

I et dagtilbud fylder et vuggestuebarn 3 m² og et børnehavebarn 2 m².

I et dagtilbud fylder et vuggestuebarn 3 m² og et børnehavebarn 2 m². Fysisk kapacitet på 0-6 års området i perioden 2015 2019 Hvidovre Kommune har fra 2013 set en stigning i tilgangen af børn i alderen 0 6 år. Dels har der været en større tilflytning end prognosticeret

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 303266 Brevid. 2775965 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018 17. april 2018 På baggrund af den seneste

Læs mere

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016 Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Sagsnr.: 2013/ Dato: 24. februar 2014

Sagsnr.: 2013/ Dato: 24. februar 2014 Notat Sagsnr.: 2013/0013739 Dato: 24. februar 2014 Titel: Baggrundsnotat Sagsbehandler: Lena Søgaard Dagtilbudschef Kapacitetstilpasninger 2014 Børnetallet falder fortsat. Den pasningsprognose der hvert

Læs mere

Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud. Foråret 2018

Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud. Foråret 2018 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: April 2018 Tlf. dir.: 4477 2662 Fax. dir.: 4477 2725 E-mail: tln@balk.dk Kontakt: Tina Nødvig Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud Foråret 2018 Indledning og konklusion

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Fagsekretariatet Børn Og Unge Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger

Læs mere

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet: SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet Til: Dato: 13. april 2018 Sagsbeh.: AJ/BRMI/COH Sagsnr.: 1. Status I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017

Læs mere

65,5% af børnene i aldersgruppen forventes at gå i dagtilbud. Dette illustreres med den blå linje.

65,5% af børnene i aldersgruppen forventes at gå i dagtilbud. Dette illustreres med den blå linje. NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Dagtilbudsdelingen Kapacitetsbehov frem mod 2028 Befolkningsprognosen for børn i alderen 0-5 år viser, at der er et faldende overskud pladser til og med 2020 set

Læs mere

Statistik og kapacitetsstatus for 0 6 års området til B&U møde den 17. juni 2015.

Statistik og kapacitetsstatus for 0 6 års området til B&U møde den 17. juni 2015. Statistik og kapacitetsstatus for 0 6 års området til B&U møde den 17. juni. Opgjort maj for perioden april til juni. Udarbejdet af Pladsanvisningen, Fagsekretariat Dagtilbud-Børn. STATISTIK FOR PLADSANVISNINGEN

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ EJENDOMSCENTER NOTAT Emne: Helhedsplan for dagpasning - budget 2012-15 Til: Byrådet Dato: 22. august 2011 Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 1. Opsummering og anbefaling

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der

Læs mere

Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018

Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018 Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 1 INDHOLD: Forudsætninger i kapacitetsberegningerne - side 3 Forudsætninger for prognose - side 4 Hørning - side 5 Ry/Knudsø

Læs mere

Analyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet Dragør Kommune

Analyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet Dragør Kommune Analyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet 2018-2028 Dragør Kommune Analyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet i Dragør Kommune 2018-2028 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...3

Læs mere

NOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:

NOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at: NOTAT DEMOGRAFIREGULERING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Nærværende notat beskriver en foreslået model for justering af dele af budgettet til dagtilbudsområdet for den demografiske udvikling. Resultaterne af modellen

Læs mere

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud VALLENSBÆK KOMMUNE Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud Vallensbæk Kommune 2017-2027 Center for Økonomi og Indkøb 28-03-2016 Indhold 1. Skoleprognose... 2 1.1. Skoleområdet overordnet... 2 1.2. Pilehaveskolen...

Læs mere

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. september 2014 Anlægsbevilling til fire nye dagtilbudsgrupper i Skødstrup Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Skødstrup for at sikre pasningsgarantien

Læs mere

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud VALLENSBÆK KOMMUNE Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud Vallensbæk Kommune 2015-2026 Center for Økonomi og Indkøb 29-04-2015 Indhold 1. Skoleprognose... 2 1.1. Skoleområdet overordnet... 2 1.2. Pilehaveskolen...

Læs mere

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Notat Vedrørende: Notat vedr optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Sagsnavn: Optimering af daginstitutionsstrukturen Sagsnummer: 28.03.04-A00-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen E-mail:

Læs mere

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Nærværende budgetoplæg genfremsættes på baggrund af budgetønske for 2015 og 2016 fra Dagtilbuddet Nordøsts Bestyrelse (dok 55 688-14 og 61 638-15),

Læs mere

Kapacitetsanalyse af Egedals daginstitutioner. Marts 2018

Kapacitetsanalyse af Egedals daginstitutioner. Marts 2018 Kapacitetsanalyse af Egedals daginstitutioner Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Kapacitetsanalyse af Egedals daginstitutioner 3 Formål:...3 Resume:...3 Rammer for analysen:...3 Metodemæssige forudsætninger:...3

Læs mere

NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet

NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet Velfærdssekretariatet Sagsnr. 266197 Brevid. 2048895 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk 26. februar 2015 NOTAT: Sammenfatning af høringssvar til tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

3. august Sagsnr Status på pasningsgarantien august Dokumentnr

3. august Sagsnr Status på pasningsgarantien august Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT 3. august 2018 Status på pasningsen august 2018 Baggrund På mødet den 21. februar 2018 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Befolkningsprognose. Grundlag for udarbejdelse af budget

Befolkningsprognose. Grundlag for udarbejdelse af budget Befolkningsprognose 2019 Grundlag for udarbejdelse af budget 2020-2023 1. Begrundelse Befolkningsprognosen for Solrød Kommune er et forventet skøn over den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen.

Læs mere

Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025

Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025 Dato 08-02-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-1-18 Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025 I dette bilag præsenteres demografiudviklingen for de 0 6 årige fra 2018 og frem til 2025.

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Bredstrupsgades Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud VALLENSBÆK KOMMUNE Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud Vallensbæk Kommune 2016-2026 Center for Økonomi og Indkøb 29-03-2016 Indhold 1. Skoleprognose... 2 1.1. Skoleområdet overordnet... 2 1.2. Pilehaveskolen...

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Til: Dagtilbud kapacitetsudfordringer på dagtilbud som konsekvens af vækst i antallet af 0-5. Skitsering af handlemuligheder på kort og lang sigt. Byrådet Dato: 31.

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen Behovsprognose for dagtilbudspladser (0-5 år) Børne- og Ungdomsforvaltningen September 2007 Københavns Kommune Prognose for behovet for dagtilbudspladser Behovsprognosen giver et billede af udviklingen

Læs mere

Kære Pia Allerslev. Indre By/Østerbro (0-5 årige) April. Vesterbro/Vanløse, Brønshøj-Husum (0-5 årige) April

Kære Pia Allerslev. Indre By/Østerbro (0-5 årige) April. Vesterbro/Vanløse, Brønshøj-Husum (0-5 årige) April Brev fra forældre på Kastelsgården d. 10.nov.2015 Kære Pia Allerslev Forældre fra Kastelsgårdens forældreråd har to gange tidlige henvendt sig til dig for, blandt andet, for at få en forklaring på, hvorfor

Læs mere

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne.

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne. Demografi- og kapacitetsanalyse Denne analyse søger at afdække betydningen af den demografiske udvikling for kommunens drift og fremtidige kapacitet på de store serviceområder. Med udgangspunkt i den seneste

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Hovedrapport April 2018

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Hovedrapport April 2018 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Hovedrapport April 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning og sammenfatning 3 Metode, frafald og læsevejledning 6 Tilfredsheden med dagtilbud i Hvidovre

Læs mere

Der er udarbejdet følgende tidsplan for processen:

Der er udarbejdet følgende tidsplan for processen: Børnebjerget Ventevej 23A og Skovvej 2 Frederikssund 6.november 2010 Høringsmateriale i forbindelse med indstilling om nedlæggelse af afdelingen på Børnebjerget. Opvækst- og Uddannelsesudvalget har på

Læs mere

Baggrund. Kort om regler vedrørende garantiventelisten

Baggrund. Kort om regler vedrørende garantiventelisten KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT 1. august 2019 Status på pasningsgarantien 1. august 2019 Baggrund Sagsnr. 2017-0070626 Dokumentnr. 2017-0070626-107

Læs mere

I alt Resume: Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien.

I alt Resume: Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien. Dagtilbudsområde: 4-Kløveren x 3.000 2.500 Gudme Børnehave x 855 1.912 12.752 0 Nyt dagtilbud/humlebien x 4.160 21.071 7.272 medfinansiering x -10.000-16.100 0 I alt -1.985 9.383 20.024 0 + = udgift, -

Læs mere

Status på Børnetallet lukning af Børnehaven Brahetrolleborg

Status på Børnetallet lukning af Børnehaven Brahetrolleborg Status på Børnetallet lukning af Børnehaven Brahetrolleborg Politisk historik Ny dagtilbudsstruktur De 8 principper Den 11. november 2014 besluttede Børne- og uddannelsesudvalget 8 principper for det videre

Læs mere

Plan for sikring af pasningsgarantien

Plan for sikring af pasningsgarantien Plan for sikring af pasningsgarantien 2018-19 INDHOLD PLAN FOR SIKRING AF PASNINGSGARANTIEN 2018-19... 3 1. INDLEDNING OG FORMÅL... 3 2. PASNINGSGARANTIEN... 4 2.1. STATUS 2017 4 2.1.1. DÆKNINGSGRAD 4

Læs mere

Kommentarer til udviklingsplan for dagtilbudsområdet i Thisted Kommune BEVAR BØRNENE I NORS!!

Kommentarer til udviklingsplan for dagtilbudsområdet i Thisted Kommune BEVAR BØRNENE I NORS!! Kommentarer til udviklingsplan for dagtilbudsområdet i Thisted Kommune BEVAR BØRNENE I NORS!! ( det med rødt er kopieret direkte fra kommunens rapport). Jeg tager udgangspunkt i argumenterne for hvorfor

Læs mere

Sags-id: A

Sags-id: A 2014 - Sags-id: 28.00.00-A00-3-11 Indhold 1) Indledning... 1 2) Konklusioner... 2 3) Begreber og forudsætninger... 3 a) Efterspørgslen efter pladser i kommunen... 3 b) Udbud af pladser i kommunen... 3

Læs mere

NOTAT. Pladsprognose for daginstitutionsområdet

NOTAT. Pladsprognose for daginstitutionsområdet NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Pladsprognose for daginstitutionsområdet 2017-21 Dette notat redegør for det ventede pladsbehov i Helsingør kommunes daginstitutioner 2017-21. Pladsbehovet er beregnet

Læs mere

Sagsnr P Cpr. Nr. + Dato Navn Sagsbehandler Johnni Helt

Sagsnr P Cpr. Nr. + Dato Navn Sagsbehandler Johnni Helt Sagsnr. 28.03.00-P00-1-17 Cpr. Nr. + Dato 2-5-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Helt Notat om kapacitetsudfordring for dagtilbud frem mod 2022 og 2026 1. Indledning. Udgangspunkt for udarbejdelse af dette

Læs mere

Statistik over dagtilbudspladser

Statistik over dagtilbudspladser Ishøj Kommune Statistik over dagtilbudspladser Marts 2016 Center for Dagtilbud og Skoler Marts 2016 Indhold 1. Indledning...2 2. Udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud...3 3. Ventelisteopgørelse

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Baggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1. januar

Baggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1. januar NOTAT ØDC - økonomistyring 22. marts 2018 Bilag 2 Opfølgning på befolkningsprognosen fra 2017 Baggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1.

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

8. maj Status på pasningsgarantien maj Sagsnr

8. maj Status på pasningsgarantien maj Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT Status på pasningsen maj 2018 Baggrund På mødet den 21. februar 2018 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget sagen om

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Læs mere

Emne: Kapacitetsmæssige konsekvenser af ghettoplanen

Emne: Kapacitetsmæssige konsekvenser af ghettoplanen Notatark Emne: Kapacitetsmæssige konsekvenser af ghettoplanen 26. februar 2019 - Sagsnr. 18/38066 - Løbenr. 48603 Indeværende er et foreløbigt notat vedr. kapacitetsmæssige konsekvenser på dagtilbudsområdet

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Statistik og kapacitetsstatus for 0 6 års området til B&U møde den 17. september 2014.

Statistik og kapacitetsstatus for 0 6 års området til B&U møde den 17. september 2014. Statistik og kapacitetsstatus for 0 6 års området til B&U møde den 17. september. Opgjort august for perioden juli til september. Udarbejdet for Fagsekretariat Dagtilbud-Børn af Pladsanvisningen. STATISTIK

Læs mere

Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud

Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud Ny budgettildelingsmodel Hvidovre Oktober 2014 1 1.0 Forord Da dagtilbuddene i 2009 overgik til kontraktstyring, blev budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet

Læs mere

KAPACITETSBEREGNINGER

KAPACITETSBEREGNINGER KAPACITETSBEREGNINGER KØGE KOMMUNE 2019 2031 BØRNE- OG UDDANNELSESFORVALTNINGEN & VELFÆRDSFORVALTNINGEN Legeplads ved Bregnevej i Hastrup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Børne- og Ungeområdet...

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt. Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Du har den 30. januar 2018 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Du har den 30. januar 2018 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (F) Politikerspørgsmål om pasningsgaranti, prognoser mv. 5. februar 2018 Sagsnr. 2018-0047327 Dokumentnr.

Læs mere

Dagtilbudskapacitet Hornsherred

Dagtilbudskapacitet Hornsherred NOTAT Dagtilbudskapacitet Hornsherred Syd ombygning af Skibby Rådhus 19. jan 2012 Områdelederen for Horns Herred Syd har i samarbejde med Afdelingen for Dagtilbud pr. 1. januar 2012 opgjort den forventede

Læs mere

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen

Læs mere

Bilag 2. Udvikling i aktiviteten på 0-5 års området. Sagsnr

Bilag 2. Udvikling i aktiviteten på 0-5 års området. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 2. Udvikling i aktiviteten på 0-5 års området Som en opfølgning på spørgsmål i forbindelse med 1. regnskabsprognose om udviklingen

Læs mere

Børnetalsprognose og kapacitet

Børnetalsprognose og kapacitet Børnetalsprognose og kapacitet 2017-2021 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi og Udbud, april 2017. Acadre nr. 17/7506 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...4 2.1 Befolkningsprognosen...4

Læs mere

Notat om kapacitet i dagtilbud i distrikterne. tilpasning i 2019

Notat om kapacitet i dagtilbud i distrikterne. tilpasning i 2019 BALLERUP KOMMUNE Dato: 31. marts 2019 Notat om kapacitet i dagtilbud i distrikterne Skovlunde og Skovvejen tilpasning i 2019 Indledning Børne- og Skoleudvalget behandlede på møde den 5. februar 2019 (pkt.

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Private dag Herudover gives

Læs mere

Randers Kommune. R. Hougårds Vej Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. R. Hougårds Vej Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne R. Hougårds Vej Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Baggrund. Kort om regler vedrørende garantiventelisten

Baggrund. Kort om regler vedrørende garantiventelisten KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT 1. februar 2019 Status på pasningsgarantien 1. februar 2019 Baggrund Sagsnr. 2017-0070626 Dokumentnr. 2017-0070626-68

Læs mere

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015 Ishøj Kommune Dagtilbudsprognose 2015 Center for Børn og Undervisning August 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Prognose - udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud... 3 2.1. Ishøj Kommunes

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere