Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014"

Transkript

1 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i de bundne prøvefag, dog med en svag stigning i 5 ud af 8 af fagdisciplinerne, jf. Figur 1 herunder. Kun i dansk retskrivning, dansk læsning og matematiske færdigheder er der sket et fald. Det samlede karaktergennemsnit i de bundne prøver er dog uændret på 6,8 i forhold til sidste år, jf. Tabel 5. Eleverne opnår de højeste karakterer i mundtlig dansk og mundtlig engelsk, som begge ligger på 7,7 i karaktergennemsnit. Eleverne får lavest karakterer i dansk retskrivning og matematisk problemløsning, som ligger på henholdsvis 6,2 og 6,3 i karaktergennemsnit.

2 Side 2 af 22 Figur 1 Karaktergennemsnit, bundne prøvefag, 9. klasse, fordelt på skoleår, 2006/ /2014 Elever i folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler og kommunale ungdomsskoler indgår. Specialklasseelever og privatister indgår ikke.

3 Side 3 af 22 Frie grundskolers elever får stadig højere karaktergennemsnit Elever fra frie grundskoler får stadig højere karaktergennemsnit end landsgennemsnittet, mens efterskoler ligger en smule under, og kommunale ungdomsskoler 1 ligger markant under landsgennemsnittet, jf. Figur 3 og Figur 2 herunder. Elever fra folkeskoler udgør langt den største elevgruppe og ligger tæt på landsgennemsnittet. Det samlede karaktergennemsnit i de bundne prøvefag er for elever fra folkeskoler 6,7, mens det for frie grundskoler er 7,5 og for efterskoler 6,3. Eleverne på ungdomsskoler har et gennemsnit på 3,2, jf. figur 2Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Samme tendens gør sig gældende mht. de samlede karaktergennemsnit i hhv. dansk og matematik, jf. Figur 4 og Figur 5. Figur 2 Samlet karaktergennemsnit i bundne prøvefag, 9. klasse, fordelt på skoletyper, 2010/ / Folkeskoler Friskoler og private grundskoler Efterskoler Kommunale ungdomsskoler 2010/ / / /2014 Kilde: Styrelsen for It og Læring Elever i folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler og kommunale ungdomsskoler indgår. Specialklasseelever og privatister indgår ikke. I beregningen af elevernes samlede karaktergennemsnit i de bundne prøvefag indgår elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver. De viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit. 1 Det skal dog bemærkes, at der er langt færre 9 klasses elever i ungdomsskoler end i de øvrige skoletyper, jf. Tabel 9.

4 Side 4 af 22 Figur 3 Karaktergennemsnit, bundne prøvefag, 9. klasse, fordelt på skoletyper, 2013/2014 Elever i folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler og kommunale ungdomsskoler indgår. Specialklasseelever og privatister indgår ikke

5 Figur 4 Samlet karaktergennemsnit i dansk, 9. klasse, fordelt på skoletyper, 2010/ /2014 Side 5 af Folkeskoler Friskoler og private grundskoler Efterskoler Kommunale ungdomsskoler 2010/ / / /2014 Kilde: Styrelsen for It og Læring Elever i folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler og kommunale ungdomsskoler indgår. Specialklasseelever og privatister indgår ikke. I beregningen af elevernes samlede karaktergennemsnit i de bundne prøvefag indgår elever, som har aflagt mindst 1 af prøverne i faget. De viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit. Figur 5 Samlet karaktergennemsnit i matematik, 9. klasse, fordelt på skoletyper, 2010/ / Folkeskoler Friskoler og private grundskoler Efterskoler Kommunale ungdomsskoler 2010/ / / /2014 Kilde: Styrelsen for It og Læring Elever i folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler og kommunale ungdomsskoler indgår. Specialklasseelever og privatister indgår ikke. I beregningen af elevernes samlede karaktergennemsnit i de bundne prøvefag indgår elever, som har aflagt mindst 1 af prøverne i faget. De viste karaktergennemsnit er et gennemsnit af disse elevgennemsnit.

6 Side 6 af 22 Køn, herkomst og forældres uddannelsesbaggrund har fortsat betydning for elevernes karaktergennemsnit Elever med dansk herkomst får i alle fagdiscipliner højere karaktergennemsnit end elever med udenlandsk herkomst, jf. Figur 6, og ligeledes får elever af højtuddannede forældre højere karaktergennemsnit end elever af forældre med kortere uddannelser, jf. figur 6. Piger får højere karaktergennemsnit end drenge i dansk, engelsk og fysik/kemi, mens drenge får højere karaktergennemsnit end piger i matematik, jf. Figur 8.

7 Figur 6 Karaktergennemsnit, bundne prøvefag, 9. klasse, fordelt på herkomst, 2013/2014 Side 7 af 22 Elever i folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler og kommunale ungdomsskoler indgår. Specialklasseelever og privatister indgår ikke.

8 Side 8 af 22 Figur 7 Karaktergennemsnit, bundne prøvefag, 9. klasse, fordelt på forældres højeste fuldførte uddannelse, 2013/2014 Elever i folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler og kommunale ungdomsskoler indgår. Specialklasseelever og privatister indgår ikke.

9 Side 9 af 22 Figur 8 Karaktergennemsnit, bundne prøvefag, 9. klasse, fordelt på køn, 2013/2014 Elever i folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler og kommunale ungdomsskoler indgår. Specialklasseelever og privatister indgår ikke.

10 Værd at vide Hvordan er karaktergennemsnittene beregnet? Side 10 af 22 Beregningsmetoden til beregning af karaktergennemsnit på tværs af prøver er ændret i forhold til tidligere praksis. Tidligere er gennemsnittet beregnet sådan, at alle prøver vægter lige meget. Nu beregnes gennemsnittet derimod som et gennemsnit af de enkelte elevers gennemsnit. Det betyder, at hver elev vægter lige meget. Der er tale om et databrud i forhold til tidligere års notater, om end forskellen mellem de to forskellige beregningsmetoder er lille på landsplan. Generelt er karaktergennemsnittet en smule højere med den oprindelige metode, hvor alle prøver vægter lige meget, i forhold til den nye metode, hvor alle elever vægter lige meget. Den nye beregningsmetode anvendes også i ministeriets nye ledelsesinformationssystem, LIS. I ministeriets databank baserer alle gennemsnit sig på den oprindelige beregningsmetode, hvor alle prøver vægter lige meget. Der kan således være mindre afvigelser mellem opgørelserne i databanken i forhold til dette notat og LIS, dog kun i de tilfælde hvor der ses på gennemsnit på tværs af flere forskellige prøver. Når man ser på karaktergennemsnittene i de enkelte prøver, er der således ingen forskel på opgørelserne. Tabel 1 Beregningsmetode Specifik indikator Karaktergennemsnit i dansk Karak- tergen- Beskrivelse Karaktergennemsnittet beregnes som et gennemsnit af de enkelte elevers gennemsnit i faget, dvs. at alle elever vægter lige meget, uanset hvor mange prøver, de har aflagt. I beregningen indgår alle elever, der har aflagt mindst én prøve i faget. Karaktergennemsnittet beregnes som et gennemsnit af de enkelte Opmærksomhedspunkter I dansk aflægges følgende prøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig. Eleverne indgår alene med de prøvekarakterer, som de rent faktisk har opnået. Elevernes karaktergennemsnit beregnes som summen af de afgivne karakterer divideret med antallet af prøver. Hvis en elev fx kun har aflagt prøve i mundtlig dansk, betyder det, at elevens karaktergennemsnit i dansk er lig med den karakter, han/hun har opnået i den ene prøve i dansk. De prøver, som eleven ikke har aflagt, medregnes således ikke med fx 0 eller nogen anden karakter i beregningen af karaktergennemsnittet. I matematik aflægges følgende prøver: matematiske færdigheder og matematisk

11 Side 11 af 22 nemsnit i matematik elevers gennemsnit i faget, dvs. at alle elever vægter lige meget, uanset hvor mange prøver, de har aflagt. I beregningen indgår alle elever, der har aflagt mindst én prøve i faget. problemløsning. Eleverne indgår alene med de prøvekarakterer, som de rent faktisk har opnået. Elevernes karaktergennemsnit beregnes som summen af de afgivne karakterer divideret med antallet af prøver. Hvis en elev fx kun har aflagt prøve i færdighedsregning, betyder det, at elevens karaktergennemsnit i matematik er lig med den karakter, han/hun har opnået i den ene prøve i matematik. De prøver, som eleven ikke har aflagt, medregnes således ikke med fx 0 eller nogen anden karakter i beregningen af karaktergennemsnittet. Karaktergennemsnit i bundne prøver Karaktergennemsnittet beregnes som et gennemsnit af de enkelte elevers gennemsnit i de enkelte fag, dvs. at alle elever vægter lige meget, uanset hvor mange prøver, de har aflagt. I beregningen af denne indikator indgår dog kun elever, der har aflagt mindst 4 ud af 8 bundne prøver. De bundne prøver består af: dansk (læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig), matematik (matematiske færdigheder og matematisk problemløsning), engelsk (mundtlig) og fysik/kemi (praktisk/mundtlig). Eleverne indgår alene med de prøvekarakterer, som de rent faktisk har opnået. Elevernes karaktergennemsnit beregnes som summen af de afgivne karakterer divideret med antallet af prøver. Hvis en elev fx kun har aflagt de fire prøver i dansk, betyder det, at elevens karaktergennemsnit i de bundne prøver beregnes som summen af de fire danskkarakterer divideret med fire. De prøver, som eleven ikke har aflagt, medregnes således ikke med fx 0 eller nogen anden karakter i beregningen af karaktergennemsnittet. Kan man sammenligne karaktergennemsnit over tid? Bemærk, at der generelt knytter sig en del usikkerhed til sammenligning af karakterer over tid. Eventuelle udsving kan skyldes ændrede prøveformer, prøveoplæg og hjælpemidler eller ændrede faglige mål fremfor en egentlig faglig fremgang eller tilbagegang inden for de enkelte fag.

12 Side 12 af 22 Hvilke skoler og elever indgår i beregningerne? Karaktergennemsnittene i dette notat er beregnet med følgende afgrænsning: Kun 9. klasses prøvekarakterer i bundne prøvefag, kun skoletyperne folkeskoler, efterskoler, ungdomsskoler og friskoler og private grundskoler og ekskl. specialklasseelever og privatister (privatister er hjemmeunderviste elever og elever fra ikkeprøveafholdende skoler, der aflægger prøver på en anden skole). Er der nye eller ændrede prøver? Der er i år ingen nye eller permanent ændrede prøver. Dog har der været gennemført en række forsøgsordninger, jf. Tabel 2. Tabel 2 Oversigt over forsøgsordninger Forsøgsordninger Forsøg med selvrettende prøver Forsøg med adgang til internet Forsøg med gruppeprøver Forsøg med projekt- eller produktorienterede prøver med selvvalgt problemstilling eller 24-timers forberedelse og mulighed for gruppeprøve Prøve Matematik, matematiske færdigheder Dansk, skriftlig fremstilling Engelsk, skriftlig Tysk, skriftlig Fransk, skriftlig Engelsk, mundtlig Tysk, mundtlig Fransk, mundtlig Fysik/kemi, praktisk/mundtlig Historie, mundtlig Samfundsfag, mundtlig Kristendomskundskab, mundtlig Vil du vide mere? Kig i ministeriets nye ledelsesinformationssystem, LIS, hvor du kan finde en række rapporter på kommune- og skoleniveau til brug for fx kommunernes kvalitetsrapporter: Kig også i ministeriets databank, hvor du kan finde en lang række standardtabeller, og hvor du også selv kan lave flere tabeller:

13 Bilag 1 Tabeller bag figurerne i notatet Side 13 af 22 Tabel 3 Karaktergennemsnit, bundne prøvefag, 9. klasse, 2006/ / / / / / / / / /2014 Dansk Læsning 5,8 6,6 5 6,1 6 6,5 6,5 6,4 Mundtlig 6, ,2 7,3 7,4 7,6 7,7 Retskrivning 6 5,7 5,4 6,2 6,2 6,5 6,5 6,2 Skriftlig 6,2 6,5 5,6 6,1 6,3 6,3 6,4 6,6 Engelsk Mundtlig 6,7 6,8 6,9 7,1 7,2 7,4 7,6 7,7 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 5,5 5,7 5,8 5,9 6,1 6,3 6,4 6,6 Matematik Matematisk problemløsning 6 6 6,9 6,7 6 6,3 6,2 6,3 Matematiske færdigheder 6,7 6,9 7,7 7,5 6,7 7 7,1 6,8 Naturfag Praktisk/mundtlig.... 7,1 6,5.. Elever i folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler og kommunale ungdomsskoler indgår. Specialklasseelever og privatister indgår ikke.

14 Side 14 af 22 Tabel 4 Karaktergennemsnit, bundne prøvefag, 9. klasse, fordelt på skoletyper, 2013/2014 I alt Efterskoler Folkeskoler Frie grundskoler Kommunale ungdomsskoler Dansk Læsning 6,4 6,0 6,4 7,1 3,1 Mundtlig 7,7 7,4 7,7 8,4 4,8 Retskrivning 6,2 5,7 6,2 7,0 2,3 Skriftlig 6,6 6,1 6,6 7,2 3,2 Engelsk Mundtlig 7,7 7,3 7,6 8,4 5,3 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 6,6 6,1 6,5 7,3 5,3 Matematik Matematisk problemløsning 6,3 5,7 6,2 7,3 1,9 Matematiske færdigheder 6,8 6,4 6,8 7,7 3,0 Elever i folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler og kommunale ungdomsskoler indgår. Specialklasseelever og privatister indgår ikke.

15 Side 15 af 22 Tabel 5 Samlede karaktergennemsnit i hhv. alle bundne prøvefag, dansk og matematik, 9. klasse, fordelt på skoletyper, 2010/ /2014 Fag Skoletype 2010/ / / / / / / /2014 Gns. Gns. Gns. Gns. Antal Antal Antal Antal Alle bundne prøvefag Folkeskoler 6,3 6,5 6,7 6, Alle bundne prøvefag Friskoler og private grundskoler 7,1 7,3 7,5 7, Alle bundne prøvefag Efterskoler 6,1 6,3 6,4 6, Alle bundne prøvefag Kommunale ungdomsskoler 3,1 3,3 3,3 3, Alle bundne prøvefag Alle fire skoletyper samlet 6,4 6,6 6,8 6, Dansk Folkeskoler 6,3 6,5 6,7 6, Dansk Friskoler og private grundskoler 6,9 7,1 7,4 7, Dansk Efterskoler 6 6,2 6,3 6, Dansk Kommunale ungdomsskoler 3,3 3,5 3,3 3, Dansk Alle fire skoletyper samlet 6,3 6,5 6,7 6, Matematik Folkeskoler 6,3 6,6 6,6 6, Matematik Friskoler og private grundskoler 7,3 7,5 7,5 7, Matematik Efterskoler 6 6,3 6, Matematik Kommunale ungdomsskoler 2,2 2,5 2,7 2, Matematik Alle fire skoletyper samlet 6,3 6,6 6,7 6, Kilde: Styrelsen for It og Læring og Danmarks Statistik. Elever i folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler og kommunale ungdomsskoler indgår. Specialklasseelever og privatister indgår ikke.

16 Side 16 af 22 Tabel 6 Karaktergennemsnit, bundne prøvefag, 9. klasse, fordelt på herkomst, 2013/2014 I alt Dansk herkomst Udenlandsk herkomst Dansk Læsning 6,4 6,6 5,0 Mundtlig 7,7 7,9 6,7 Retskrivning 6,2 6,4 4,8 Skriftlig 6,6 6,8 5,2 Engelsk Mundtlig 7,7 7,8 7,0 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 6,6 6,7 5,4 Matematik Matematisk problemløsning 6,3 6,5 4,6 Matematiske færdigheder 6,8 7 5,3 Kilde: Styrelsen for It og Læring og Danmarks Statistik. Elever i folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler og kommunale ungdomsskoler indgår. Specialklasseelever og privatister indgår ikke. Elever med uoplyst herkomst indgår i totalerne.

17 Side 17 af 22 Tabel 7 Karaktergennemsnit, bundne prøvefag, 9. klasse, fordelt på forældres højeste fuldførte uddannelse, 2013/2014 I alt Grundskole Gymnasial udd. Erhvervsudd. Kort vid. udd. Mellemlang vid. udd. Lang vid. udd. inkl. ph.d. mv. Dansk Læsning 6,4 4,8 6,2 5,9 6,4 7 8,0 Mundtlig 7,7 5,9 7,4 7 7,7 8,5 9,3 Retskrivning 6,2 4,5 5,8 5,6 6,3 6,9 7,8 Skriftlig 6,6 5 6,1 6 6,6 7,2 8,0 Engelsk Mundtlig 7,7 5,8 7,7 6,9 7,7 8,5 9,5 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 6,6 4,7 5,9 5,9 6,7 7,2 8,3 Matematik Matematisk problemløsning 6,3 4 5,7 5,6 6,5 7 8,1 Matematiske færdigheder 6,8 4,6 6,2 6,1 7 7,6 8,7 Kilde: Styrelsen for It og Læring og Danmarks Statistik. Elever i folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler og kommunale ungdomsskoler indgår. Specialklasseelever og privatister indgår ikke. Elever med uoplyst forældreuddannelse indgår i totalerne.

18 Side 18 af 22 Tabel 8 Karaktergennemsnit, bundne prøvefag, 9. klasse, fordelt på køn, 2013/2014 I alt Drenge Piger Dansk Læsning 6,4 5,9 7 Mundtlig 7,7 6,9 8,6 Retskrivning 6,2 5,6 6,9 Skriftlig 6,6 5,8 7,4 Engelsk Mundtlig 7,7 7,5 7,9 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 6,6 6,4 6,8 Matematik Matematisk problemløsning 6,3 6,4 6,2 Matematiske færdigheder 6,8 7,2 6,5 Elever i folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler og kommunale ungdomsskoler indgår. Specialklasseelever og privatister indgår ikke.

19 Side 19 af 22 Bilag 2 Øvrige bilagstabeller Tabel 9 Antal karakterer, bundne prøvefag, 9. klasse, fordelt på skoletyper, 2013/2014 I alt Efterskoler Folkeskoler Frie grundskoler Kommunale ungdomsskoler Dansk Læsning Mundtlig Retskrivning Skriftlig Engelsk Mundtlig Fysik/kemi Praktisk/mundtlig Matematik Matematisk problemløsning Matematiske færdigheder Elever i folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler og kommunale ungdomsskoler indgår. Specialklasseelever og privatister indgår ikke.

20 Side 20 af 22 Tabel 10 Karaktergennemsnit, prøvefag til udtræk, 9. klasse, 2006/ / / / / / / / / /2014 Biologi Skriftlig 5,7 6 6,9 8,8 7,3 6,9 7 7,1 Engelsk Skriftlig 6,7 7 6,7 6,4 6,7 7 7,2 7,1 Fransk Mundtlig 6,6 6,1 6,2 6,3 6,5 7 6,8 6,6 Skriftlig 5,9... 6,7 6,9 6,4 7 Fysik/kemi Skriftlig.... 6,5 6,6.. Geografi Skriftlig 4,2 7,1 6,8 8 7,4 6,8 7,1 6,5 Historie Mundtlig 6,8 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,1 7,2 Skriftlig 5, Kristendomskundskab Mundtlig 7 7 6,9 7,1 7,3 7,3 7,4 7,4 Skriftlig 5, Matematik Mundtlig ,1 7,1 Samfundsfag Mundtlig 6,4 6,7 6,8 6,9 6,9 7,1 7,1 7,3 Skriftlig 5, Tysk Mundtlig 6 5,5 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 Skriftlig 5,6... 6,5 7,3 7,2 6,7 Elever i folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler og kommunale ungdomsskoler indgår. Specialklasseelever og privatister indgår ikke.

21 Side 21 af 22 Tabel 11 Karaktergennemsnit, bundne prøvefag, 9. klasse, fordelt på alle skoletyper, 2013/2014 I alt Dagbehandlingstilbud Efterskoler Efterskoler med Folkeskoler Frie grund- Kommunale ung- Specialskoler særligt tilbud skoler domsskoler for børn Dansk Læsning 6,4 4,2 6 3,5 6,4 7,1 3,2 4,7 Mundtlig 7,7 5,5 7,4 6 7,7 8,4 4,8 6,4 Retskrivning 6,1 3 5,7 2 6,2 7 2,5 3,4 Skriftlig 6,5 4,3 6,1 3,5 6,6 7,2 3,3 4,3 Engelsk Mundtlig 7,7 6,1 7,3 5,2 7,6 8,4 5,3 7,1 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 6,6 5,5 6,1 6,3 6,5 7,3 5,2 6,5 Matematik Matematisk problemløsning 6,2 2,5 5,6 3,7 6,2 7,3 1,8 3,7 Matematiske færdigheder 6,7 3,5 6,4 4,1 6,7 7,7 3,1 4,8 Elever fra alle skoletyper indgår. Privatister indgår ikke.

22 Side 22 af 22 Tabel 12 Antal karakterer, bundne prøvefag, 9. klasse, fordelt på alle skoletyper, 2013/2014 I alt Dagbehandlingstilbuler Eftersko- Efterskoler med Folkeskoler Frie grund- Kommunale ung- Specialskoler særligt tilbud skoler domsskoler for børn Dansk Læsning Mundtlig Retskrivning Skriftlig Engelsk Mundtlig Fysik/kemi Praktisk/mundtlig Matematik Matematisk problemløsning Matematiske færdigheder Elever fra alle skoletyper indgår. Privatister indgår ikke.

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Karaktergennemsnittene er især steget i delprøven i dansk retskrivning og i de to delprøver i den skriftlige prøve i matematik. Eleverne

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/2012-2015/2016 Karaktergennemsnittene har ikke ændret sig drastisk på tværs af de bundne prøvefag. Eleverne får fortsat de højeste karakterer i mundtlig

Læs mere

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17 Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/13-2016/17 Hvert år aflægger grundskolens 9. klasses elever otte bundne prøver som en del af Folkeskolens Prøve (FP9).

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Resume Det samlede karaktergennemsnit i Folkeskolens afgangseksamen er i skoleåret 2018/2019 på. 15,8 pct. af eleverne opnåede et gennemsnit på

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 2017/2018

Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 2017/2018 Side 1 af 5 Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 17/1 Resume Det samlede karaktergennemsnit blandt 9. klasseelever i folkeskolens afgangseksamen var i skoleåret 17/1 på 7,3. Beregnes det nye nøgletal

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 1 Indhold Sammenfatning.. 4 Elevgrundlag... 8 Skoleåret 2015/2016... 8 3-års perioden 2013/2014-2015/2016... 10 Skoletype... 11 December 2016

Læs mere

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 BØRNE- OG SKOLEFORVALTNINGEN BILAG1 KARAKTERGENNEMSNIT Indhold Karaktergennemsnit Formål... 4 Om data... 4 Bundne prøvefag... 5 Dansk... 5 Matematik... 6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end forventet i 9. klasse i 2016/2017?

Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end forventet i 9. klasse i 2016/2017? Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end forventet i 9. klasse i 2016/2017? Mange undersøgelser viser, at elevernes karakterer hænger sammen med deres

Læs mere

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13 Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, Elever med højt samlet fravær får gennemsnitligt set lavere karakterer end elever med lavt fravær. Selv når der tages højde for elevernes sociale baggrund,

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole,, Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver 8,0 14 Kommune, gennemsnit 7,8 80 Land, gennemsnit

Læs mere

Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper

Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper Elevernes karakterer hænger sammen med mange forskellige forhold herunder deres socioøkonomiske

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

Bilag 3: Parameterestimater og forklaringsgrader

Bilag 3: Parameterestimater og forklaringsgrader Bilag 3: Parameterestimater og forklaringsgrader I tabel 1 findes parameterestimaterne for de enkelte socioøkonomiske baggrundsvariable i modellen for gennemsnittet af de bundne prøvefag. De viste estimater

Læs mere

Specialundervisning og segregering, 2012/2013

Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Skolerne nærmer sig målet om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. I 2012/2013 var 5,2 procent af eleverne

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 1 Indhold Sammenfatning... 4 Indledning... 6 Resultater... 8 Elever...

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 1. november 2018 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 BUU

Læs mere

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018.

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018. Oversigt over sygefravær blandt personale Tal fra september 2018. Bundne prøvefag 1 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Skoleår: 2016/2017 Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Bilag 8.1 Faglige kvalitetsresultater for 9. klasser i skoleåret 2015/2016

Bilag 8.1 Faglige kvalitetsresultater for 9. klasser i skoleåret 2015/2016 En gennemgang af Egebjergskolens faglige niveau i 9. klasse jf. kvalitetsrapporten 2.0, dækkende de tre skoleår 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016, for så vidt angår: Procentvis andel af elever i 9. klasse

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

Karaktergennemsnit 10. klasse

Karaktergennemsnit 10. klasse Karaktergennemsnit 10. klasse Rapporten viser karaktergenenemsnittet i prøvefagene i 10. klasses afgangsprøver (både FP9 og FP10) opdelt i forhold til de forskellige prøveformer og fag. Side 1 af 8 Karaktergennemsnit

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013.

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013. Prøvefag og udtræksfag e referencer for grundskolekarakterer 2013. Sammenfatning: Dette notat er en sammenfatning af de socioøkonomiske referencer for grundskole karaktererne ved afgangsprøverne i 9. klasse

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato:

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato: Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 20. november 2017 Sagsnr. 2017-0351770 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Sigurd 2012-09-27 Notat vedr. Møllevangsskolens placering på Undervisningsministeriets rangliste. Baggrund: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har afsluttet kvalitetstilsynet med folkeskolen

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Elevtal i grundskolen i skoleåret 2017/18

Elevtal i grundskolen i skoleåret 2017/18 Side 1 af 5 Elevtal i grundskolen i skoleåret 2017/18 Det samlede antal elever i grundskolen ændrer sig sjældent meget fra år til år, men fordelingen af elever på folkeskoler og frie grundskoler gør, og

Læs mere

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 28-02-2019 Statusnotat for skoleåret /2018 Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 1 Indhold Statusnotat /2018...2 Indledning...2 Mål og resultatmål...2 Trivsel...3 Elevernes trivsel skal øges...3 Trivsel i

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 AK10VET FAXE KOMMUNES 10. KLASSER Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Bilag 2 Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Skoleårene og 1 Indhold 1. Trivsel... 3 1.1. Faglig trivsel... 3 1.2. Ro og orden... 5 1.3. Social trivsel... 7 1.4. Støtte og inspiration... 9

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 BUU orienteres

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74 Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen.

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 om faglige resultater og øvrige resultater i tilknytning hertil BUU blev den 9. november

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Grundskolekarakterer 2016

Grundskolekarakterer 2016 Grundskolekarakterer 2016 Indberetningsstruktur Styrelsen for It og Læring Indberetning af grundskolekarakterer Side 2 af 10 Hvilke oplysninger skal indberettes? I forbindelse med indberetning af karaktererne

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Socioøkonomisk reference for karaktererne for 9. klassernes afgangsprøver

Socioøkonomisk reference for karaktererne for 9. klassernes afgangsprøver Socioøkonomisk for karaktererne for rnes afgangsprøver Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Den socioøkonomiske for gennemsnittet af karaktererne for de bundne prøver for 9. klasse for folkeskoler

Læs mere

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Fravær kan få konsekvenser for, hvordan man trives i skolen, og hvor godt man klarer sig fagligt i skolen. Fravær kan også have konsekvenser for, hvordan hele

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse i Struer Kommune Skoleåret 2015/16

Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse i Struer Kommune Skoleåret 2015/16 Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse i Struer Kommune Skoleåret 2015/16 April 201 Konklusion 9. klasse: Karaktergennemsnit Karaktergennemsnittet for folkeskolernes afgangsprøver i skoleåret 2015/16

Læs mere

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016.

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Karaktergennemsnit i grundskolen (bundne prøver) 2015/16 Det samlede karaktergennemsnit for de bundne

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 20 FORORD Her har du mulighed for at indsætte en tekst, der beskriver skolens forord til kvalitetsrapporten. LÆSEVEJLEDNING Formål med kvalitetsrapporten Her har du

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet ville 9 procent af de elever, som tilgik en gymnasial uddannelse i 2016, ikke kunne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1. Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1. Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring TÅRNBY KOMMUNE Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1 Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0

Læs mere

Hvad er den socioøkonomiske reference? Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 2

Hvad er den socioøkonomiske reference? Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 2 Indhold Hvad er den socioøkonomiske reference?... 2 Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 2 Hvordan kan man bruge den socioøkonomiske reference?... 3 Statistisk usikkerhed... 5 Bag om den socioøkonomiske

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Notat Elever i grundskolen, 2014/15

Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Af Rasmus Schulte Pallesen De samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 6.200 børn over de sidste fem år. Ca. 81 procent af eleverne

Læs mere

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Bilag 1 KR8 Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten.

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 10 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen

Læs mere

Virksomhedsplan Aakjærskolen klassetrin

Virksomhedsplan Aakjærskolen klassetrin Virksomhedsplan 2017 Aakjærskolen 0.- 9. klassetrin Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Side 3 Kommunale indsatsområder Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere.. Side 4 Praksisnær vejledning. Side 5

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 205 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole Specialskole Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Skoleåret 204/205.. Antal elever 202/203-204/205 Side 3 Side 4 Side 5 Trivsel 4.-

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer Baggrund Den enkelte skoles faktiske karaktergennemsnit i 9. klasse har sammenhæng med mange forskellige forhold. Der er både forhold, som skolen

Læs mere

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau.

At Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1 Notat om de faglige resultater for 2015 Notatet redegør for de mest centrale faglige resultater for folkeskolerne

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 399 Offentligt 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2017 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet

Læs mere

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 8 Kompetencedækning. Side 18 Karaktergennemsnit..

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

En prøveform for piger?

En prøveform for piger? 1 En prøveform for piger? Over de seneste ti år er karaktergabet mellem drenge og piger i folkeskolen vokset, når vi ser på resultaterne af folkeskolens afgangsprøve. I samme periode er karaktergabet mellem

Læs mere

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Folkeskolens prøver Hierarki Ansvar for prøverne Prøvebekendtgørelsens opbygning Folkeskolens prøver Hvilke prøver? Hvem retter? Afholder ikke prøver Bestå-krav Elektroniske beviser Prøvemappens opbygning

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2014/15 viser, at: I skoleåret 2014/2015 startede knap 67.600 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Metodenotat Indhold Sammenfatning... 5 Baggrund... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable...

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Grundskolekarakterer 2015

Grundskolekarakterer 2015 Grundskolekarakterer 2015 Indberetningsstruktur Styrelsen for It og Læring Indberetning af grundskolekarakterer Side 2 af 9 Hvilke oplysninger skal indberettes? I forbindelse med indberetning af karaktererne

Læs mere