26. april Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder Positiv udvikling i de nye forretningsområder Fortsat store kursgevinster på unoterede aktier Periodens resultat Resultat efter skat for det første kvartal af 2007 er 274 mio. kr., hvilket er 44 mio. kr. lavere end samme periode sidste år. Resultat før skat i perioden er på 383 mio. kr., hvilket er 29 mio. kr. lavere end samme periode i 2006, men væsentligt bedre end forventet. Aktiviteterne Der er fortsat en tilfredsstillende vækst i udlånsaktiviteterne. Udlånsporteføljen er steget med 3,6 procent i første kvartal og det kan tilskrives vækst i udlånet til såvel store som mellemstore virksomheder. De to nye forretningsområder, FIH PARTNERS A/S og Capital Markets, udvikler sig fortsat med en meget tilfredsstillende aktivitet. Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Netto rente- og gebyrindtægterne udgør i perioden 304 mio. kr. mod 287 mio. kr. i samme periode FIH koncernen har i årets første kvartal haft en indtjening på 213 mio. kr. på kursreguleringerne. En væsentlig del af de samlede kursreguleringer er kursreguleringer på aktier, som i perioden udgør 159 mio. kr. Herudover udgør resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 5 mio. kr. mod 25 mio. kr. i samme periode i Omkostninger Omkostningerne udgør 156 mio. kr. mod 92 mio. kr. i første kvartal af 2006, hvilket er en stigning på 64 mio. kr. Stigningen i omkostningerne afspejler tiltagene på nye aktiviteter. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 side 1 af 12

2 Tab og nedskrivninger Balance Tab og nedskrivninger er fortsat på et lavt niveau og udgør 4 mio. kr. i første kvartal mod -15 mio. kr. i samme periode i Balancen ultimo marts 2007 udgør mio. kr., hvilket er en stigning på mio. kr. i forhold til ultimo Stigningen skyldes primært vækst i likviditeten (inkl. obligationer), som er steget med mio. kr. og udgør mio. kr. Egenkapital og solvens Koncernens egenkapital udgør ultimo marts 6,9 mia. kr. inklusive periodens overskud, hvortil kan lægges 3,0 mia. kr. i efterstillede kapitalindskud. Der er i første kvartal blevet optaget et ansvarligt lån på 200 mio. EUR, som øger de efterstillede kapitalindskud fra 1,6 mia. kr. ved udgangen af 2006 til 3,0 mia. kr. Koncernens samlede solvens er ultimo marts ,3 procent, og kernekapitalprocenten udgør 7,9 procent. Ultimo 2006 var de tilsvarende tal henholdsvis 10,0 procent og 8,3 procent. Egenkapitalforrentning Ultimo marts 2007 er egenkapitalforrentningen før skat 22,5 procent p.a. mod 27,7 procent ultimo første kvartal Forrentningen efter skat er 16,1 procent ultimo marts Forventningerne til FIHs resultat for hele 2007 Med baggrund i det realiserede resultat for 1. kvartal 2007 forventes der et resultat på over 1 mia. kr. i På bestyrelsens vegne Hans Skov Christensen Formand For yderligere information kontakt venligst Lars Johansen, telefon Bilag Resultatopgørelse og balance for FIH koncernen Fondsbørsmeddelelse 7/2007 side 2 af 12

3 HOVEDTAL FOR FIH KONCERNEN Resultatopgørelse i mio. kr. 1. kvt kvt Året 2006 Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat af finansielle poster Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat efter skat Minoritetsinteressers andel FIHs aktionærer Balance (hovedtal) i mio. kr. 31/ / / Likvider Obligationer Aktier Udlån Andre aktiver Aktiver i alt Indlån Obligationsgæld og gæld til kreditinstitutter Andre passiver Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Minoritetsinteresser Egenkapital Passiver i alt Nøgletal 31/ / Året 2006 Egenkapitalens forrentning før skat 25,5 27,7 18,9 Egenkapitalens forrentning efter skat 16,1 21,4 15,0 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 side 3 af 12

4 RESULTATOPGØRELSE FOR FIH KONCERNEN I mio. kr. Note 1. kvt kvt Året 2006 Renteindtægter ,0 807, ,1 Renteudgifter 3 943,2 561, ,3 Netto renteindtægter 276,8 246, ,8 Udbytte af aktier mv. 0,0 0,0 0,2 Gebyrer og provisionsindtægter 41,8 57,9 130,2 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 14,9 17,8 34,2 Netto rente- og gebyrindtægter 303,7 286, ,0 Kursreguleringer 4 212,6 159,1 508,6 Andre driftsindtægter 21,3 18,3 89,6 Udgifter til personale og administration 5 145,7 84,3 497,8 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 9,9 7,4 42,3 Andre driftsudgifter 0,2 0,0 0,2 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 4,1-14,6-16,8 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 5,2 25,0 5,8 Resultat før skat 382,9 411, ,5 Skat 109,4 93,8 243,0 Resultat efter skat 273,5 318,0 935,5 Resultatet fordelt til Aktionærer 272,2 318,0 958,9 Minoritetsinteresser 1,3 0,0-23,4 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 side 4 af 12

5 RESULTATOPGØRELSE FOR FIH KONCERNEN PR. KVARTAL I mio. kr. 1. kvt kvt kvt kvt Renteindtægter 1.220, ,3 934,1 858,3 807,4 Renteudgifter 943,2 835,8 683,5 607,0 561,0 Netto renteindtægter 276,8 253,5 250,6 251,3 246,4 Udbytte af aktier mv. 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 Gebyrer og provisionsindtægter 41,8 32,7 20,2 19,5 57,9 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 14,9 6,3 7,0 3,1 17,8 Netto rente- og gebyrindtægter 303,7 280,0 263,8 267,8 286,5 Kursreguleringer 212,6 108,4 55,3 185,7 159,1 Andre driftsindtægter 21,3 29,0 21,0 21,4 18,3 Udgifter til personale og administration 145,7 150,9 105,8 156,8 84,3 1. kvt Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 9,9 14,9 9,8 10,3 7,4 Andre driftsudgifter 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 4,1-13,3 7,1 4,0-14,6 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 5,2 0,3-12,3-7,2 25,0 Resultat før skat 382,9 264,9 205,1 296,6 411,8 Skat 109,4 64,4 46,1 38,7 93,8 Resultat efter skat 273,5 200,5 159,0 257,9 318,0 Resultatet fordelt til Aktionærer 272,2 201,0 166,2 273,6 318,0 Minoritetsinteresser 1,3-0,5-7,2-15,7 0,0 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 side 5 af 12

6 BALANCE FOR FIH KONCERNEN I mio. kr. Note 31/ / / AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 318,1 66,8 124,4 Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 8.288,8 0, ,2 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 7.036, , ,6 Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 6 788, ,4 828,3 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris , , ,6 Obligationer til dagsværdi , , ,6 Aktier mv ,1 949,9 978,3 Kapitalandele i associerede virksomheder 94,8 314,8 89,6 Immaterielle aktiver 25,1 19,6 27,6 Grunde og bygninger: Investeringsejendomme 1.115, , ,3 Domicilejendomme 1,4 1,4 1,4 Øvrige materielle aktiver 40,6 26,9 39,7 Aktuelle skatteaktiver 0,2 126,9 0,0 Andre aktiver 3.029, , ,7 Periodeafgrænsningsposter 85,8 15,4 52,3 Aktiver i alt , , ,6 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 side 6 af 12

7 BALANCE FOR FIH KONCERNEN I mio. kr. 31/ / / PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker , , ,2 Indlån og anden gæld , , ,4 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris , , ,6 Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagspris 7 813, ,8 887,5 Aktuelle skatteforpligtelser 196,9 70,7 103,5 Andre passiver 3.190, , ,8 Periodeafgrænsningsposter 23,5 34,2 25,8 Gæld i alt , , ,8 Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lign. forpligtelser 3,5 3,5 3,5 Hensættelser til udskudt skat 319,4 456,8 329,4 Hensættelser til tab på garantier 20,7 1,2 20,7 Hensatte forpligtelser i alt 343,6 461,5 353,6 Efterstillede kapitalindskud , , ,7 Minoritetsinteresser 24,8 0,0 39,3 Egenkapital 6.926, , ,2 Passiver i alt , , ,6 Ikke-balanceførte poster Garantier mv , , ,8 Andre eventualforpligtelser , , ,7 Ikke-balanceførte poster i alt , , ,5 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 side 7 af 12

8 EGENKAPITALOPGØRELSE FOR FIH KONCERNEN I mio. kr. 31/ / Året 2006 Egenkapital primo 6.695, , ,3 Periodens resultat 273,5 318,0 935,5 Aktieoptionsprogram 0,3 0,0 0,8 Totalindkomster i alt 273,8 318,0 936,3 Udloddet udbytte 0,0 0,0 0,0 Regulering, minoritetsinteresser -41,2 0,0-55,7 Minoritetsinteresser -1,3 0,0 23,3 Egenkapitalbevægelser i alt 231,3 318,0 903,9 Egenkapital ultimo 6.926, , ,2 EGENKAPITALSPECIFIKATION Aktiekapital primo 513,6 513,6 513,6 Aktiekapital ultimo 513,6 513,6 513,6 Aktieoptionsprogram, primo 0,8 0,0 0,0 Årets bevægelser 0,3 0,0 0,8 Aktieoptionsprogram, ultimo 1,1 0,0 0,8 Opskrivningshenlæggelse ejendom, primo 0,5 0,5 0,5 Opskrivningshenlæggelse ejendom, ultimo 0,5 0,5 0,5 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, primo 0,0 8,2 8,2 Henlagt 2,8 25,0 5,8 Anden afgang, overført til overført overskud 0,0 0,0-14,0 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, ultimo 2,8 33,2 0,0 Overført overskud primo 6.180, , ,0 Udbytte 0,0 0,0 0,0 Henlagt 270,7 293,0 929,7 Anden tilgang, overført fra reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0,0 0,0 14,0 Regulering af minoritetsinteresser -41,2 0,0-55,7 Minoritetsinteresser -1,3 0,0 23,3 Overført overskud, ultimo 6.408, , ,3 Egenkapital i alt 6.926, , ,2 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 side 8 af 12

9 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR FIH KONCERNEN I mio. kr. 31/ / Året 2006 Pengestrøm fra driftsaktivitet Renteindbetalinger 1.297,7 940, ,9 Renteudbetalinger -721,0-534, ,9 Gebyr ind- og udbetalinger 26,9 40,1 100,7 Betalte omkostninger -236,2-108,4-509,2 Andre driftsindtægter 21,2 18,2 89,0 Indgået på tidligere afskrevne fordringer 1,7 4,0 7,4 Udbetalte udlån , , ,4 Afdrag på udlån 4.407, , ,5 Køb af værdipapirer ,7-442, ,6 Salg af værdipapirer -1,5 39,3 689,1 Udbytte af aktier og kapitalandele 24,6 103,2 535,9 Betalte skatter -47,2 6,3-107,5 I alt , , ,1 Pengestrøm fra investeringsaktivitet Nettoinvestering immaterielle og materielle aktiver -29,1 2,1 121,3 Diverse aktiver 5.696,1 637,6 620,4 I alt 5.667,0 639,7 741,7 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Nye bank- og obligationslån , , ,9 Afdrag på bank- og obligationslån , , ,6 Ændring i kortfristet låneoptagelse 3.186, , ,6 Nye efterstillede kapitalindskud 1.487,1 0,0 0,0 Afdrag på efterstillede kapitalindskud -17,9 0,0-19,0 Regulering, minoritetsinteresser -42,4 0,0-57,2 Ændring i minoritetsinteresser -14,4 0,0 39,3 Diverse passiver ,4 114,3-243,6 I alt 9.184,9 732, ,4 Pengestrøm i alt 8.980,6-816,9 236,0 Likvider primo 6.895, , ,6 Kursregulering af likvide beholdninger -44,4-105,2-50,4 Likvider ultimo , , ,2 Likvider ultimo Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker mv ,9 66, ,6 Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv , , ,6 Obligationer 188,2 0,0 235,0 Likvider ultimo , , ,2 Anvendt regnskabspraksis: Regnskabet pr. 31/3 2007, der ikke er revideret, er udarbejdet efter IFRS regnskabsstandarder. Regnskabspraksis er uændret i forhold til den senest aflagte årsrapport. Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2007 er udarbejdet efter IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber, hvilket bevirker, at præsentationen er begrænset i forhold til en fuld årsrapport. Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsvilkår eller på omkostningsdækkende basis. Der er ikke sket væsentlige begivenheder efter balancedagens afslutning. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 side 9 af 12

10 NOTER Note 1 Segmentoplysninger I mio. kr. Segmentregnskaber baseret på FIH koncernens primære aktiviteter er præsenteret nedenfor 1/1-31/ Banking Structured Finance Private Equity Øvrige Koncern i alt Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter 211,0 103,3-7,3-3,3 303,7 Kursreguleringer 7,0 0,0 163,2 42,4 212,6 Andre driftsindtægter 4,0 0,2 0,0 17,1 21,3 Nedskrivninger og tab på udlån og andre tilgodehavender mv. -48,2 44,1 0,0 0,0-4,1 Driftsomkostninger -70,3-6,5-0,7-78,3-155,8 Resultat af kapitalandele 0,0 0,0 5,2 0,0 5,2 Resultat før skat 103,5 141,1 160,4-22,1 382,9 Skat -26,6-39,3-47,0 3,5-109,4 Årets resultat 76,9 101,8 113,4-18,6 273,5 Minoritetsinteresser 1,3 Årets resultat efter minoritetsinteresser 272,2 Balance Udlån , ,4 0,0 29, ,6 Obligationer 1.531,6 0,0 0, , ,7 Aktier 0,0 0,0 862,9 432, ,1 Kapitalandele i associerede virksomheder 0,0 0,0 94,8 0,0 94,8 Andre aktiver m.v ,4 89,4 0, , ,9 Aktiver i alt , ,8 957, , ,1 1/1-31/ Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter 184,5 73,9-5,3 33,4 286,5 Kursreguleringer 19,3 0,0 95,4 44,4 159,1 Andre driftsindtægter 3,9 0,3 0,0 14,1 18,3 Nedskrivninger og tab på udlån og andre tilgodehavender mv. 21,0-6,4 0,0 0,0 14,6 Driftsomkostninger -58,4-4,4-0,2-28,7-91,7 Resultat af kapitalandele 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 Resultat før skat 170,3 63,4 114,9 63,2 411,8 Skat -50,2-15,6-10,2-17,8-93,8 Årets resultat 120,1 47,8 104,7 45,4 318,0 Minoritetsinteresser 0,0 Årets resultat efter minoritetsinteresser 318,0 Balance Udlån , ,4 0,0 18, ,7 Obligationer 1.752,9 0,0 0, , ,2 Aktier 0,0 0,0 684,9 265,0 949,9 Kapitalandele i associerede virksomheder 0,0 0,0 314,9 0,0 314,9 Andre aktiver m.v ,7 109,5 0, , ,0 Aktiver i alt , ,9 999, , ,7 FIH koncernens aktiviteter foregår primært i Danmark, idet ca. 85 % af alt udlån er til kunder i Danmark. Den øvrige aktivitet er fordelt på kunder i resten af verden. Ingen af disse geografiske segmenter overstiger 10 %-grænsen, jf. IAS 14. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 side 10 af 12

11 NOTER I mio. kr. 1. kvt kvt Året 2006 Note 2 Renteindtægter af: Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker 126,4 48,8 247,0 Udlån 937,9 684, ,1 Bidrag 1,6 2,1 7,6 Obligationer 153,4 105,5 423,5 Afledte finansielle instrumenter 0,7-34,2-97,2 Andet 0,0 0,5 8,1 I alt renteindtægter 1.220,0 807, ,1 Note 3 Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker 141,8 55,5 507,2 Indlån 99,8 31,4 183,8 Udstedte obligationer 683,5 458, ,5 Efterstillede kapitalindskud 18,1 15,5 64,8 Andet 0,0 0,0 1,0 I alt renteudgifter 943,2 561, ,3 Note 4 Kursreguleringer af: Realkreditudlån -1,0-15,1-19,6 Andre udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris -73,1-423,3-605,6 Obligationer 15,1-88,9-66,9 Aktier 159,2 95,4 385,7 Investeringsejendomme -9,5-22,6-49,4 Valuta -3,7 2,7 9,2 Afledte finansielle instrumenter 88,4 498,9 721,6 Passiver 37,2 112,0 133,6 I alt kursreguleringer 212,6 159,1 508,6 Note 5 Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til direktion og bestyrelse 3,5 2,8 16,6 Personaleudgifter Lønninger 64,9 32,5 252,1 Pensioner 4,2 2,5 13,4 Udgifter til social sikring 6,6 2,5 17,8 Aktiebaseret vederlag 4,8 1,9 7,8 I alt 80,5 39,4 291,1 Øvrige administrationsomkostninger 61,7 42,1 190,1 I alt udgifter til personale og administration 145,7 84,3 497,8 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 side 11 af 12

12 NOTER I mio. kr. 1. kvt kvt Året 2006 Note 6 Udlån Realkreditudlån 788, ,4 828,3 Andre udlån , , ,6 Udlån i alt , , ,9 Note 7 Udstedte obligationer Andre obligationer til amortiseret kostpris , , ,6 Realkreditobligationer til dagsværdi 813, ,8 887,5 Udstedte obligationer i alt , , ,1 Note 8 Efterstillede kapitalindskud 4,80 % JPY 10 mia ,3 623,5 582,2 Var. % EUR 30 mio ,0 243,0 236,0 Var. % EUR 100 mio ,1 746,2 745,6 Var. % EUR 200 mio ,3 0,0 0,0 Rentefrie indskud fra Økonomi- og Erhvervsministeriet i forbindelse med Produktionslån, EM- og HMI-låneordninger Indskuddene er endeligt afviklet i ,0 36,9 17,9 Efterstillede kapitalindskud i alt 3.042, , ,7 Efterstillede kapitalindskud, som kan medregnes i solvensopgørelsen 2.876, , ,9 Note 9 Ikke-balanceførte poster Garantier mv. Finansgarantier 187,1 337,0 187,3 Tabsgarantier for realkreditudlån 1.222, , ,6 Øvrige garantier 980,0 827,7 903,9 Garantier mv. i alt 2.389, , ,8 Andre forpligtelser Uigenkaldelige kredittilsagn 8.871, , ,8 Øvrige forpligtelser 857,9 657,3 798,9 Andre forpligtelser i alt 9.729, , ,7 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 side 12 af 12

Fondsbørsmeddelelse 11/2003 FIH koncernens kvartalsrapport januar-september 2003

Fondsbørsmeddelelse 11/2003 FIH koncernens kvartalsrapport januar-september 2003 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 24. oktober 2003 Fondsbørsmeddelelse 11/2003 FIH koncernens kvartalsrapport

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 30.9.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2006 30.9.2005 30.9.2006 30.9.2005 Renteindtægter 1 398.834 361.564

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsregnskab pr. 31.3.2008 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2008 31.3.2007 31.3.2008 31.3.2007 Renteindtægter 1 201.385

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2008 30.9.2007 30.9.2008 30.9.2007 Renteindtægter 1 652.477

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Resultat pr. aktie i kr... 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60 Udvandet resultat pr. aktie i kr. 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60

Resultat pr. aktie i kr... 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60 Udvandet resultat pr. aktie i kr. 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60 Moderselskab Resultatopgørelse 1. januar - 30. juni 2010 2010 2009 2009 1.000-kr. 2. kvartal 1. halvår 2. kvartal 1. halvår 1/1-31/12 Renteindtægter... 32.824 65.797 37.342 79.363 149.512 Renteudgifter...

Læs mere

Resultat efter skat på 354 mio. kr. Tab og nedskrivninger på et fortsat lavt niveau Ny afdeling i Malmø etableret

Resultat efter skat på 354 mio. kr. Tab og nedskrivninger på et fortsat lavt niveau Ny afdeling i Malmø etableret Københavns Fondsbørs Pressen 28. juli 2005 Fondsbørsmeddelelse 6/2005 - FIH halvårsrapport januar-juni 2005 Resultat efter skat på 354 mio. kr. Tab og nedskrivninger på et fortsat lavt niveau Ny afdeling

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2006 2005 Renteindtægter 1 119.527 91.433 Renteudgifter 2 84.739 55.910 Netto renteindtægter 34.788 35.523

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 25. april 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. marts 2007. Med

Læs mere

HK01. Januar Resultatoplysninger kr.

HK01. Januar Resultatoplysninger kr. HK01 Resultatoplysninger 1. Renteindtægter 1 2. Renteudgifter 2 A. Netto renteindtægter 3 3. Udbytte af aktier mv. 4 4. Gebyrer og provisionsindtægter 5 5. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 6 B. Netto

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

KØBENHAVNS ANDELSKASSE CVR-nr HALVÅRSRAPPORT

KØBENHAVNS ANDELSKASSE CVR-nr HALVÅRSRAPPORT KØBENHAVNS ANDELSKASSE CVR-nr. 82112219 HALVÅRSRAPPORT 2010 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt halvårsrapporten for 2010 for Københavns Andelskasse. Vi anser den valgte og uændrede regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Halvårsrapport Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og Pressen den 15. august 1 Halvårsrapport 1 (1. januar til. juni 1) Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Side 1 af 8 Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge 1 18 København V

Læs mere

Selskabsmeddelelse 5. maj København, den 5. maj 2011 kl

Selskabsmeddelelse 5. maj København, den 5. maj 2011 kl Selskabsmeddelelse 5. maj 2011 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 1. kvartal 2011 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 1. kvartal 2011. FIH Realkredit A/S er et

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2007 fra Kreditbanken A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2007 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Halvårsrapport for 2007 fra Kreditbanken A/S Netto rente- og gebyrindtægter stiger 16,2%. Kursreguleringer er på niveau med sidste år. Omkostninger og nedskrivninger under ét svarer til budgettet

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Københavns Fondsbørs 28. juli 2005 Ref. Preben Nielsen Antal sider : 7 incl. denne

Københavns Fondsbørs 28. juli 2005 Ref. Preben Nielsen Antal sider : 7 incl. denne Københavns Fondsbørs 28. juli 2005 Ref. Preben Nielsen Antal sider : 7 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2005.03 for FIH Realkredit A/S for 1. halvår 2005 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 17. august HALVÅRSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 17. august HALVÅRSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 17. august HALVÅRSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. juni ) PERIODEN KORT FORTALT Lavere men fortsat høj aktivitet på ejerboligområdet Resultat før skat på 319 mio.

Læs mere

26. januar Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 2/ FIH regnskabsmeddelelse 2004

26. januar Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 2/ FIH regnskabsmeddelelse 2004 Københavns Fondsbørs Pressen 26. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse 2/2005 - FIH regnskabsmeddelelse 2004 Årets resultat udviser en fremgang på 9 procent til 620 mio. kr. Tilgangen af nye hensættelser på

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen tlf Bankdirektør Kim Duus tlf

Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen tlf Bankdirektør Kim Duus tlf Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2006 30. september 2006 PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat på 591 mio.

Læs mere

Pressemeddelelse. Årsrapport

Pressemeddelelse. Årsrapport Pressemeddelelse 2016 Årsrapport Rekordregnskab i Sparekassen Thy Sparekassen Thy kan med et koncernresultat på 124 mio. kr. før skat præsentere det bedste resultat i sparekassens historie. 2016 har været

Læs mere

Halvårsrapport Pressemeddelelse

Halvårsrapport Pressemeddelelse Halvårsrapport 2018 Pressemeddelelse Pressemeddelelse halvårsrapport 2018 2 Solidt første halvår i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse præsterede et overskud på 61 mio. kr. før skat på koncernniveau

Læs mere

Halvårsrapport Pressemeddelelse

Halvårsrapport Pressemeddelelse Halvårsrapport 2019 Pressemeddelelse Låneomlægninger sætter præg på stærkt halvårsregnskab Middelfart Sparekasses halvårsregnskab viser et overskud før skat på koncernniveau på 70 mio. kr. Meget tilfredsstillende,

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2009

Periodemeddelelse 1. kvartal 2009 Periodemeddelelse 1. kvartal 2009 www.nordfynsbank.dk Dato Meddelelse nr. : 23. april 2009 : 10/2009 Yderligere oplysninger: A/S Nordfyns Bank, Adelgade 49, 5400 Bogense Bankdirektør Petter Blondeau Tlf.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

PERIODEOPLYSNING FOR 1. KVARTAL 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2017 Offentliggjort den kl

PERIODEOPLYSNING FOR 1. KVARTAL 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2017 Offentliggjort den kl PERIODEOPLYSNING FOR 1. KVARTAL 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2017 Offentliggjort den 9.5.2017 kl. 18.20 Overskud på 9,6 mio.kr. forrenter egenkapitalen med 11,8 % p.a. I årets første kvartal realiserer

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser

Sammenslutningen Danske Andelskasser Sammenslutningen Danske Andelskasser Supplement til årsrapporten for 2007. Korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2007. I henhold til anvendt regnskabspraksis, indregnes børsnoterede

Læs mere

Fremgang sikrer flot 2017-resultat i Sparekassen Thy

Fremgang sikrer flot 2017-resultat i Sparekassen Thy Pressemeddelelse 2017 Fremgang sikrer flot 2017-resultat i Sparekassen Thy Sparekassen Thy har sendt årsresultatet helt i top med et overskud på 157 mio. kr. før skat. Forklaringen er mange nye kunder og

Læs mere

Sydbanks kvartalsrapport 1. kvartal /7

Sydbanks kvartalsrapport 1. kvartal /7 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 08/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 for Hvidbjerg Bank. Overskud i Hvidbjerg Bank. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 for Hvidbjerg Bank. Overskud i Hvidbjerg Bank. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Sydbank har i 1. kvartal 2005 realiseret et resultat før skat på 235 mio. kr. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 22 pct. p.a.

Sydbank har i 1. kvartal 2005 realiseret et resultat før skat på 235 mio. kr. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 22 pct. p.a. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/05 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 3. november 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2010 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2010.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ maj 2006 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /11

Fondsbørsmeddelelse 07/ maj 2006 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /11 Fondsbørsmeddelelse 07/2006 2. maj 2006 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2006 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2006 2005 2005

Læs mere

PERIODEOPLYSNING FOR 1. KVARTAL 2018 Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2018 Offentliggjort den kl

PERIODEOPLYSNING FOR 1. KVARTAL 2018 Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2018 Offentliggjort den kl PERIODEOPLYSNING FOR 1. KVARTAL 2018 Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2018 Offentliggjort den 2.5.2018 kl. 12.50 Overskud på 12 mio.kr. forrenter egenkapitalen med 14,4 % p.a. I årets første kvartal realiserer

Læs mere

Basisindtjeningen fortsætter den positive udvikling, men igen store nedskrivninger

Basisindtjeningen fortsætter den positive udvikling, men igen store nedskrivninger NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2004 fra Kreditbanken A/S Regnskabsmeddelelse for fra Kreditbanken A/S Året i overskrifter: Resultat før skat på 4 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 18%. Tab og hensættelser på debitorer reduceret til 5 mio kr. (9,7 mio kr

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 18. august HALVÅRSRAPPORT 2005 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2005)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 18. august HALVÅRSRAPPORT 2005 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2005) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august HALVÅRSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. juni ) PERIODEN KORT FORTALT Bruttonyudlån 78 mia. kr. mod 44 mia. kr. i en fremgang på 77% Nettonyudlån 34

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2017

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2017 Til NASDAQ Copenhagen A/S Pressen DIREKTIONEN Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby Telefon 45 93 45 93 Telefax 45 93 45 22 BRF.dk E-mail: BRFkredit@brf.dk CVR-nr. 13 40 98 38 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 20.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Halvårsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 23. august klokken 17.00

Halvårsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 23. august klokken 17.00 Halvårsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 23. august klokken 17.00 Pressemeddelelse halvårsrapport 2017 2 Stærkt halvårsregnskab fra Middelfart Sparekasse Overskud

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 4. november 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2009 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2009... Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal

Periodemeddelelse efter 1. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2011 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2011.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2004

Dato Direkte tlf.nr april 2004 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 05/04 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodeoplysning 3. kvartal 2018

Periodeoplysning 3. kvartal 2018 Totalbanken A/S Bredgade 95, DK-5560 Aarup Cvr.nr. 10 34 98 18 LEI-kode 549300CFAB5CF9Y03270 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2018 Offentliggjort 31.10.2018 kl. 9.30 Periodeoplysning 3. kvartal 2018 Side 1 af

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2005 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2005 fra Kreditbanken A/S Regnskabsmeddelelse for 2005 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 49,6 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 19,5%. Nettoresultat på 36,7 mio. kr. (29,2 mio. kr. i ). Vækst på 44% i

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2007

Regnskabsmeddelelse for 2007 Regnskabsmeddelelse for 2007 Kreditbanken har fastholdt sin fremgangslinje og har i 2007 realiseret et meget tilfredsstillende resultat. Årets resultat på 65,7 mio. kr. før skat er det hidtil bedste i

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Nykredit Bank koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på

Nykredit Bank koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på Til Københavns Fondsbørs og pressen 11. maj 2006 Kvartalsrapport 2006 1. januar 2006 31. marts 2006 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Bankdirektør Kim Duus Tlf. 33 42 15 10 eller 33 42

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE HALVÅRSRAPPORT 2016

PRESSEMEDDELELSE HALVÅRSRAPPORT 2016 PRESSEMEDDELELSE HALVÅRSRAPPORT 2016 Pressemeddelelse halvårsrapport 2015 // 2 PRESSEMEDDELELSE FORVENTNINGER FOR 2016 OPJUSTERES EFTER STÆRKT HALVÅRSREGNSKAB Middelfart Sparekasse kom ud af første halvår

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2002

Dato Direkte tlf.nr oktober 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 20/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2018

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2018 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 26. oktober 2004 KVARTALSRAPPORT kvartal GrønlandsBANKEN kvartal /9

Fondsbørsmeddelelse 26. oktober 2004 KVARTALSRAPPORT kvartal GrønlandsBANKEN kvartal /9 Fondsbørsmeddelelse 26. oktober 2004 KVARTALSRAPPORT 1. 3. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. 3. kvartal 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1 3. kvartal 3. kvartal Året 2004 2003 2004 2003

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2005

Kvartalsrapport kvartal 2005 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2005 1. november 2005 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2005 1/14 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

HS01. Januar Resultatoplysninger kr.

HS01. Januar Resultatoplysninger kr. HS01 Resultatoplysninger 1. Renteindtægter 1 2. Renteudgifter 2 A. Netto renteindtægter 3 3. Udbytte af aktier mv. 4 4. Gebyrer og provisionsindtægter 5 5. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 6 B. Netto

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Årsregnskab 2018 Positiv udvikling fortsætter i Sparekassen Thy

Årsregnskab 2018 Positiv udvikling fortsætter i Sparekassen Thy Pressemeddelelse: Årsrapport 2018 Årsregnskab 2018 Positiv udvikling fortsætter i Sparekassen Thy Sparekassen Thy kan igen præsentere et særdeles tilfredsstillende resultat. I 2018 blev resultatet på 131,9

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere