Studie- og ordensregler på VGHF pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012"

Transkript

1 Studie- og ordensregler på VGHF pr Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab forudsætter generelt ansvarlighed, hensynsfuldhed, omtanke og i det hele taget civiliseret adfærd af alle elever såvel i som udenfor timerne kort sagt: Man skal opføre sig ordentligt! Dette gælder overfor kammerater, lærere, skolens øvrige personale og skolens fysiske rammer i alle situationer, hvor man handler som elev på Viborg Gymnasium og HF både på og uden for skolens område. Ovenstående indebærer naturligvis, at skolens forskellige regler skal følges. Brydes disse, stilles man til ansvar herfor. Specielt gælder følgende regler: 1. Der er forbud mod indtagelse og medbringelse af alle slags rusmidler i forbindelse med undervisning og aktiviteter, der træder i stedet for normal undervisning. Der er ligeledes forbud mod at være påvirket af rusmidler i forbindelse med undervisningen og aktiviteter, der træder i stedet for normal undervisning. Desuden gælder skolens rusmiddelpolitik (bilag E). 2. Der må kun indtages alkohol på skolen efter rektors tilladelse i forbindelse med særlige arrangementer. 3. Der er rygeforbud på skolens grund. 4. Skolens regler i forbindelse med ekskursioner skal overholdes (bilag A). 5. Benyttelse af skolens IT-udstyr sker i overensstemmelse med skolens regler (bilag B). 6. Lån af skolens materialer sker på de vilkår, som til enhver tid er fastsat for opbevaring og tilbagelevering af det lånte (bilag C). 7. Skolens oprydningsregler skal følges (bilag D). 8. Eleverne har pligt til at holde sig orienterede via skolens informationskanaler. 9. Mobiltelefoner skal være slukkede i forbindelse med undervisningen. 10. Læreren fastlægger hvordan og hvornår computeren bruges i timen. 11. Spil om penge er forbudt. 1

2 2. Elevernes pligt til at deltage i undervisning a. Eleverne har mødepligt til undervisningen og pligt til aktivt at deltage i undervisningen. Dette indebærer: 1. Fremmøde til undervisning, der kræver tilstedeværelse på skolen, og som varetages af en tilstedeværende lærer. 2. Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat. 3. Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende. 4. Deltagelse i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør 50 kr. pr. døgn pr. deltager (1998-niveau). 5. Deltagelse i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen. b. Forsømmelsesregler Alle former for fravær registreres uanset årsagen. Til fravær regnes såvel manglende fremmøde som skriftlige afleveringer. Fravær føres af læreren. Hvis en elevs fravær fra undervisningen ved den månedlige opgørelse, dog tidligst 1. oktober overstiger 10% af den afholdte undervisning i det enkelte fag medfører det, at eleven i gymnasiet overføres til særlige vilkår (se afsnit 3). Hvis en elevs manglende aflevering af de skriftlige arbejder eller aflevering efter den fastsatte frist ved den månedlige opgørelse, dog som hovedregel tidligst d. 1.oktober, overstiger 10% i det enkelte fag svarende til 10% af elevtiden til det skriftlige arbejde medfører det, at elever i gymnasiet overføres til særlige vilkår (se afsnit 3). Overførsel til særlige vilkår forudsætter, 1) at der på forhånd er givet en skriftlig advarsel om, at elevens forsømmelser henholdsvis manglende rettidig aflevering af de skriftlige arbejder er ved at nå et omfang, der vil medføre overførsel til særlige vilkår, og 2) at eleven efter modtagelsen af advarslen har haft reel mulighed for at forbedre sit fremmøde henholdsvis sin afleveringsprocent og dermed undgå overførslen til særlige vilkår. Overførsel til særlige vilkår kan endvidere kun ske, 1) hvis eleven efter advarslen fortsat har forsømt eller undladt at aflevere skriftlige arbejder, og 2) hvis elevens forsømmelser henholdsvis manglende rettidig aflevering af skriftlige arbejder på tidspunktet for overførslen til særlige vilkår overstiger de ovenfor fastsatte procentsatser. Overfor elever på HF kan en af de øvrige sanktioner i afsnit 3 komme på tale. Hvis en elev fortsat væsentligt tilsidesætter mødepligtsreglerne, kan rektor bestemme, at eleven fortaber retten til at gå til prøve og/eller bortvises fra skolen. Rektor kan dispensere fra de fastsatte procentsatser, hvis forsømmelserne er begrundet i ganske særlige forhold. 2

3 Forsømmelserne nulstilles normalt ved begyndelsen af et nyt skoleår, men i særlige tilfælde vil en registrering kunne udstrækkes til at gælde mere end et skoleår. Elever, der af anden årsag end sygdom ikke deltager i årsprøver og terminsprøver, kan ikke rykkes op i næste klasse.. Elever i 3. gymnasieklasse, der af anden årsag end sygdom ikke deltager i en terminsprøve eller ikke afleverer studieretningsprojektet, kan ikke som led i gymnasieforløbet deltage i prøverne til studentereksamen efter 3. gymnasieklasse. Elever, der af anden årsag end sygdom ikke deltager i eller ikke påbegynder en prøve i et fag, der afsluttes det pågældende år, kan ikke oprykkes i næste klasse. Eleverne skal ved sygdom ved terminsprøver, årsprøver og eksamen aflevere en lægeerklæring. Eleven betaler selv for lægeerklæringen. Lægeerklæringen kan ved termins- og årsprøver i særlige tilfælde afløses af en tro og love -erklæring. c. Godskrivningsmuligheder: Fravær ved lærerplanlagte ekskursioner, idrætsarrangementer, korstævner m.v. og fravær i anledning af elevrådsmøder el.lign., (som på forhånd er godkendt af rektor), noteres som en forsømmelse hos den lærer, som eleven skulle have haft. For begge slags fravær kan eleven få godskrevet samme antal timer som fraværet ved at udfylde og aflevere den gule godskrivningsseddel på kontoret senest 2 skoledage efter at aktiviteten er afholdt. Det er elevens eget ansvar at få godskrivningssedlerne afleveret rettidigt, således at fraværet ikke noteres som en forsømmelse. d. Regler for aflevering af skriftligt arbejde Eleverne afleverer deres skriftlige arbejder på den med læreren aftalte dato. Hvis eleven undtagelsesvis forsømmer at aflevere på den fastsatte dato, skal eleven give læreren besked om begrundelsen for den manglende aflevering og mundtligt aftale en ny afleveringsdato. Hvis ikke eleven overholder denne aftale, registreres opgaven som ikke afleveret i forsømmelsessystemet. Hvis eleven senere afleverer opgaven, retter læreren den og leverer den tilbage, men dette har ingen konsekvens for forsømmelsesregnskabet. e. Fraværsregistrering og sygdom 1) Eleverne giver hurtigst muligt og senest 2 skoledage efter at være kommet i skole igen skolen besked om fravær og årsagen hertil efter skolens retningslinjer. Elevens indberetning anvendes, når skolen skal tage stilling til, om den skal iværksætte særlige hjælpeforanstaltninger (f.eks. sygeundervisning eller gennemførelsesvejledning), og når rektor skal udøve sit skøn over, om der skal iværksættes sanktioner. 2) Eleven kan indlevere lægeerklæring til dokumentation af fravær pga. sygdom. Ved ønske om fritagelse for aktiv deltagelse i idræt eller andre fag indleverer eleven en lægeerklæring til rektor. Dog kan eleven efter idrætslærerens accept underskrive en tro og love erklæring og i helt åbenlyse tilfælde uden videre fritages for aktiv deltagelse i idræt. Lægeerklæringen betales altid af eleven. 3) Eleverne har adgang til at se deres registrerede fravær elektronisk. f. Snyd I den daglige undervisning: Hvis en lærer har mistanke om snyd, tager denne en personlig samtale med den pågældende elev. Når en lærer har konstateret, at en elevs opgave er afskrift fra en anden opgave, hentet fra Internettet eller i øvrigt vurderes som snyd, kan denne bringe sagen for rektor. Åbenlys snyd, der indbringes for rektor, udløser første gang en skriftlig advarsel og kan i graverende tilfælde medføre bortvisning fra skolen i en uge jævnfør 8 stk. 3 i bekendtgørelse om 3

4 studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Ved gentagelse er maksimumssanktionen, at den pågældende elev aflægger prøve i alle fag på det pågældende klassetrin. I særlig graverende tilfælde kan en elev bortvises. Opgaver som i sin helhed er hentet på Internettet eller i øvrigt er decideret afskrift tæller ikke som afleverede, men betragtes som en forsømmelse. Ved års- og terminsprøver: Her medfører snyd, at man bortvises fra prøven og modtager en skriftlig advarsel eller i særlig graverende tilfælde udelukkes fra undervisningen i en uge jævnfør 8 stk. 3 i bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Ved gentagelse er sanktionen, at den pågældende elev ikke indstilles til prøve i de fag, der afsluttes det pågældende år og dermed ikke oprykkes til næste klasse. Ved eksamen: Ved eksamen gælder eksamensbekendtgørelsen. Her medfører snyd, at man bortvises fra den pågældende prøve.. g. Oprykning til næste klasse En elev, der har 2,0 eller derover i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår, har krav på oprykning til næste klassetrin. Hvis elevens standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt, kan rektor nægte oprykning efter en nærmere vurdering. Eleven udskrives herefter af skolen. 3. Sanktioner, hvis skolens studie- og ordensregler ikke følges Rektor kan meddele en elev en pædagogisk tilrettevisning for overtrædelser af studie- og ordensregler af mindre alvorlig karakter. Skolen kan desuden efter rektors afgørelse ved overtrædelse af dens studie- og ordensreglerne iværksætte følgende sanktioner: 1) Skriftlig advarsel 2) Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 3) Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. 4) Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år (særlige vilkår). Der gives ikke afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) og allerede givne afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i de pågældende fag bortfalder. 5) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges i det følgende år, hvis rektor træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin. 6) Bortvisning i særligt graverende tilfælde. 7) Endvidere kan skolen erklære en elev for ikke-studieaktiv og indberette det til SU-styrelsen, hvorved elevens SU bortfalder. Ovenstående sanktioner iværksættes efter forudgående skriftlig advarsel, med mindre der er tale om særligt alvorlige tilfælde eller gentagelsestilfælde: 4

5 Ved sanktioner vil skolen altid orientere den pågældende elev nærmere om rettigheder og muligheder for at klage over afgørelsen Huskeliste vedr. fravær mm.: 1. Ved fravær fra undervisningen skal du hurtigst muligt og senest 2 skoledage efter at være kommet i skole igen give skolen besked om fravær og årsagen hertil. Beskeden gives elektronisk i Lectio. 2. For at få godskrevet fravær skal du aflevere den gule godskrivningsseddel i en postkasse udenfor kontoret senest 2 skoledage efter at aktiviteten er afholdt. Det er dit eget ansvar at få godskrivningssedlerne afleveret rettidigt, således at fraværet ikke noteres som en forsømmelse. 3. Hvis du undtagelsesvis ikke afleverer en skriftlig opgave til tiden, f.eks. på grund af sygdom, skal du give læreren besked om grunden til, at du ikke afleverede, og aftale en ny afleveringsdato. Hvis du ikke overholder denne aftale, registreres opgaven som ikke afleveret i forsømmelsessystemet. Har du spørgsmål til ovenstående eller til de øvrige studie- og ordensregler, er du altid velkommen til at henvende dig enten til rektor, vicerektor eller på kontoret

6 Bilag A Skolens ekskursionsregler Ekskursioner og studierejser er undervisning uden for skolen og derfor gælder skolens almindelige ordensregler også her. På ekskursioner og studierejser skelnes der mellem undervisningsaktiviteter (deltagelse obligatorisk) og fritidsaktiviteter (deltagelse frivillig). Lærerne gør det inden rejsen klart for eleverne, hvad der er hvad. I forbindelse med rejsen aftaler lærerne de nødvendige regler om fremmøde, aktiv deltagelse, hjemkomst om aftenen, et begrænset alkoholforbrug uden for undervisningen osv. med eleverne. Der er forbud mod indtagelse af alkohol i undervisningstiden og på ud- og hjemrejse. Eleverne forventes, både under rejsen og på opholdsstedet, at opføre sig som en værdig repræsentant for skolen. Dette indebærer, at - en elev må ikke ved sin opførsel bringe sig selv i fare eller i konflikt med myndighederne på besøgslokaliteten - en elev må ikke ved sin opførsel bringe sine kammerater i fare - en elev må ikke ved sin opførsel fornærme, genere eller på anden måde bringe sig i konflikt med andre på hoteller, besøgssteder eller i det offentlige rum - en elev har et medansvar for ved sin opførsel at forsøge at fremme at hans/hendes kammerater opfylder ovenstående krav. Såfremt en elev overtræder disse retningslinjer, kan den pågældende blive sendt hjem for egen regning og risiko, eller der kan iværksættes sanktioner efter hjemkomsten. For elever under 18 år informeres hjemmet, inden eleven sendes hjem. Hvis en elev lider af sygdomme, der kræver særlig opmærksomhed, bedes dette meddelt skolen inden rejsen. Der udleveres særlige studie- og ordensregler for de enkelte ture før rejsen, som eleven og/eller dennes forældre (hvis eleven er under 18 år) skal underskrive. 6

7 Bilag B Regler for benyttelse af skolens IT-udstyr IT-Ordensregler 1. Du skal passe godt på udstyret. 2. Ingen mad og drikke på bordene ved maskinerne. 3. Du må kun anvende de programmer, som er lagt ind af skolen. 4. Du må ikke ændre i menuen eller programmer, der er lagt ind af skolen. 5. Skolens computere må ikke bruges i kommercielt øjemed. 6. Du må ikke foretage ulovlige handlinger ved brug af computerne og nettet f.eks. er downloading af musikfiler, video og andet beskyttet materiale forbudt. 7. Du skal overholde danske og internationale regler om ophavsret. 8. Du har selv ansvaret for de handlinger, som du foretager på skolens computere. 9. Kontakt kontoret, hvis der er store problemer. 10. Brug af skolens trådløse net kræver godkendt brugernavn og certifikat, som udleveres af skolens datavejleder eller bogekspeditionen. Certifikat udleveres kun under forudsætning af, at der på elevernes computer er installeret et fungerende antivirusprogram. Brug af internet er under strafansvar underlagt de gældende regler i DK. Elevernes internettrafik bliver logget på serveren. Overtræder du reglerne kan det medføre, at din ret til at anvende skolens computere inddrages. I særlige grove tilfælde kan dine handlinger medføre bortvisning fra skolen og/eller politianmeldelse. 7

8 Bilag C Regler for lån i bogekspedition og bibliotek på Viborg Gymnasium og Hf Bogudlånet finder sted fra bogekspeditionen og biblioteket. I bogekspeditionen lånes de lærebøger, som skolen stiller til rådighed i den daglige undervisning. Ved lån af bøger overtages ansvaret for bogen af låneren. Det indebærer, at låneren skal betale erstatning for en bog, hvis den ikke kan tilbageleveres, eller hvis den er beskadiget. Udlånstiden fastsættes af skolen, og der er pligt til at aflevere lånte bøger inden den frist, som skolen sætter herfor. Bevis for udlån er udlånslister med lånerunderskrifter (administreres af lærere ved bogudlevering i forbindelse med timer) bon er med lånerunderskrift (administreres af bogekspeditionen). Bevis for tilbagelevering er lærerunderskrift på tilbageleveringslister (administreres af lærere ved bogindsamling i forbindelse med timer) bon udskrevet fra udlånssystemet (administreres af bogekspeditionen). Erstatning for beskadigede bøger opkræves efter vurdering i bogekspeditionen. Særligt for bøger omfattet af operation RØD KLAT gælder Bøgerne er markeret med en tydelig RØD KLAT Bøgerne er nye eller i god stand. Der er ikke skrevet i bøgerne. Hvis der ved tilbagelevering er sket skade ud over normalt slid, eller hvis der er skrevet i bogen, kræves en erstatning svarende til køb af en ny bog. Det anbefales derfor, at låneren straks gennemgår en lånt bog for at konstatere, at bogen er i tilstrækkelig god stand. Er låneren nødt til at acceptere en slidt eller beskadiget bog anbefales det, at der træffes aftale med bogekspeditionen, så der ikke senere bliver afkrævet erstatning. 8

9 Bilag D Skolens oprydningsregler På Viborg Gymnasium og HF sætter vi stor pris på dagligdagen. For at undervisningen kan finde sted i det rette miljø, har vi på skolen vedtaget en række regler for den daglige oprydning, som ikke blot sikrer ordentlige arbejdsforhold for elever og lærere, men som også tilgodeser rengøringspersonalets arbejde efter skoletid. Klasselokalerne Elever: Lærere: inden en klasse forlader lokalet efter et modul skal stole sættes op ryddes op på borde og gulv al affald lægges i skraldespanden skal godkende oprydningen, dvs. klasselokalet forlades først, når lokalet i princippet ser ud som kl.8.00 om morgenen Fællesarealet Elever: Lærere: Alle klasser rydder op efter sig på borde og gulv. Affald lægges i de ophængte affaldsspande. Porcelæn stilles på rullebordene. Lærerne holder øje med, om klasserne har ryddet op. Hvis ikke det er gjort ordentligt, beder lærerne eleverne gøre det straks. 9

10 Bilag E Rusmiddelpolitik på Viborg Gymnasium og Hf Det er vigtigt, at eleverne ved og mærker, at skolen har holdninger til deres alkohol- og rusmiddelkultur og at skolen aktivt handler ved problemer med rusmidler. Elementer i gymnasiets rusmiddelpolitik: 1) Hvilke målsætninger er rusmiddelpolitikken baseret på? 2) Skolens forpligtelse til forebyggelse. 3) Regler om rusmidler. 4) Hjælp og rådgivning til elever med rusmiddelproblemer. 1) Hvilke målsætninger er rusmiddelpolitikken baseret på? a) Skolen skal skabe bedst mulige betingelser for læring og personlig udvikling både socialt og individuelt. Undersøgelser* har vist, at der er en sammenhæng mellem rusmiddelforbrug, indlæringsevne og trivsel. Der er fare for nedsat indlæringsevne om mandagen efter rusmiddelindtagelse i weekenden og fredag efter rusmiddelforbrug om torsdagen. De elever, der har et højt alkohol- og hashforbrug, er overrepræsenteret i gruppen af elever, som trives dårligt i dagligdagen og ikke synes om at gå i skole. * Beck og Reesen: Festkultur og rusmidler i gymnasieskolen. Dansk Inst. f. Gymnasiepædagogik. Syddansk Universitet b) Skolen har et samfundsansvar i forhold til danske unges store forbrug af alkohol. Skolen ønsker at signalere, at det ikke er acceptabelt, at elever bruger skolen i deres rusmiddelrelaterede identitetsprojekter. c) Skolen har et ansvar for elevernes velbefindende. Uhensigtsmæssige rusmiddelvaner/-kultur i en klasse kan være med til at udelukke nogle elever for det sociale fællesskab i klassen. Andre elever kan få psykiske/sociale problemer med et for stort forbrug. d) Skolen skal vise respekt for ungdomskulturens ritualer og unges identitets-projekter. Gymnasiet har et ansvar for at hjælpe eleverne til at få et fornuftigt forhold til forbrug af alkohol. Derfor er det også vigtigt at afbalancere indsatsen, så den imødekommer de positive elementer i ungdomskulturen og er baseret på positive forventninger til eleverne. 2) Hvordan vil gymnasiet forholde sig til forebyggelse/dialog? Når de unge forlader folkeskolen betyder kammeraters holdninger og meninger meget. De unge danner egne holdninger i diskussioner og debatter med andre unge. Unges bevidsthed om egne vaner og holdninger til eget og andres forbrug gør dem bedre i stand til at navigere i fest- og rusmiddelkulturen. Skolen bør bidrage til denne proces ved at give eleverne mulighed for dialog om emnet via eks: Introduktionsforløb og på morgensamling Integrering af emnet i fagene. Fællestimer. Etc. 10

11 3) Viborg Gymnasium og Hfs regler vedr. alkohol/rusmidler. a) Alkohol/rusmidler i forbindelse med undervisning. 1. Der er forbud mod indtagelse og medbringelse af alle slags rusmidler i forbindelse med undervisning og aktiviteter, der træder i stedet for normal undervisning. Der er ligeledes forbud mod at være påvirket af rusmidler i forbindelse med undervisningen og aktiviteter, der træder i stedet for normal undervisning. Overtrædelse af reglerne medfører umiddelbart bortvisning fra undervisningen/skolen. Efterfølgende sanktionerer rektor i forhold til gymnasiets studie- og ordensregler. b) Alkohol/rusmidler uden for undervisningstiden. Der må kun indtages alkohol på skolen efter rektors tilladelse i forbindelse med særlige arrangementer. På skolen afholdes fredagscaféer, hvor der ud over alkoholfrie drikke, kun kan købes øl i moderat mængde. Skolen accepterer ikke, at deltagerne beruser sig under fredagscaféerne. I forbindelse med skolefesterne kan der kun købes alkoholfrie drikke, øl og Breezers. Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for drikkevarer heller ikke alkoholfrie. Utilbørlig beruselse og opførsel i det hele taget accepteres ikke. Ved overtrædelse af reglerne bortvises vedkommende fra festen. Efterfølgende sanktionerer rektor i forhold til skolens ordensregler. På studietur og ekskursion er der forbud mod indtagelse af alkohol i undervisningstiden. Det er tilladt at indtage moderat alkohol uden for den fastlagte undervisningstid, dog kun således at det ikke har indflydelse på afviklingen af det efterfølgende program. Alkohol må ikke medbringes til indtagelse under rejsen i busser, tog o.l. Eleverne skal følge lærernes anvisninger og upassende beruselse kan medføre hjemsendelse. På udvekslingsrejser må der uden for den fastlagte undervisningstid indtages alkohol under hensyntagen til de begrænsninger, som værtsfamilien, værtsskolen og værtslandets kultur sætter. Disse hensyn kan medføre, at en udvekslingsrejse er total alkoholfri. Eleverne skal rette sig efter lærernes anvisninger, og upassende beruselse kan medføre hjemsendelse. 4) Hvad tilbyder skolen af rådgivningstilbud til elever, som har problemer med alkohol eller andre rusmidler? Det er et led i gymnasiets politik så vidt muligt at støtte personer, som er blevet afhængige af alkohol eller andre rusmidler. En elevs misbrug er ikke kun et problem for vedkommende, men vil også være skolens problem. Det forudsættes derfor, at alle ansatte og elever på skolen aktivt deltager i både synliggørelse og løsning af sådanne problemer. Ved mistanke om et problem kontaktes skolens studievejledere og/eller skolens ledelse, som kontakter den pågældende elev for at afdække evt. misbrugsproblemer og i givet fald hjælpe med f.eks. kontakt til social- og sundhedsmyndigheder". 11

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF

Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF Indhold Indledning... 2 Studieregler... 2 Eksamen og årsprøver... 3 Ordensregler... 3 Den digitale dannelse... 4 Særligt for kostelever... 4 Sanktioner...

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe

Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe Studie- og ordensregler for uddannelserne på Handelsgymnasiet Ribe Formålet med disse studie- og ordensregler er at bidrage til et godt undervisningsmiljø

Læs mere

Studieregler på Allerød Gymnasium

Studieregler på Allerød Gymnasium Studieregler på Allerød Gymnasium Studiereglerne gælder fra 9/10 2018 og for alle elever på Allerød Gymnasium. Eleverne har pligt til at holde sig orienteret om skolens studieregler. Tilstedeværelse Skolens

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium

Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium På Aalborg City Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

hhx-uddannelsen Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2018-2019 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC

Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC Studie- og ordensreglerne har været behandlet i SU, PR, Kursistrådet og i skolens bestyrelse og træder i kraft den 1. januar 2018 Generelt Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium

Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium Vi prioriterer udvikling af læring og sociale kompetencer i et såvel dynamisk og kreativt som fysisk og psykisk sundt læringsmiljø, der understøtter gymnasiets

Læs mere

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER 1 Studieregler Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne samt om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Regler for elevernes aktive deltagelse i undervisningen

Regler for elevernes aktive deltagelse i undervisningen Gældende fra 13. august 2018 Det er et af Himmelev Gymnasiums mål at fastholde og udvikle et attraktivt læringsmiljø, som bygger på faglighed og dannelse. Skolens undervisningstilbud skal til stadighed

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium

Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium På Nørre Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13.

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER for Viborg Gymnasium & HF Som elev på Viborg Gymnasium & HF skal man udvise ansvarlighed, hensynsfuldhed og omtanke. Man skal med andre ord opføre sig fornuftigt. Dette gælder over

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 1 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Vi forventer, at alle respekterer skolens værdier, det demokratiske fundament og de beslutninger vi træffer på skolemøderne.

Vi forventer, at alle respekterer skolens værdier, det demokratiske fundament og de beslutninger vi træffer på skolemøderne. Studie- og ordensregler for Det frie Gymnasium Studie- og ordensreglerne har hjemmel i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser; BEK nr. 1077 af 13/09/2017 og skal bidrage

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF

Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF På Holstebro Gymnasium og HF gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 1.8.2018 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX (herunder pre-ib), HF og IB. Kolding Gymnasium er dagligt et uddannelsessted med mange

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER 2018-19 INDHOLD Indledning... 1 Studieaktivitet... 2 Ordensregler... 3 Erstatningsansvar... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Indhold Generelle regler for god opførsel... 1 Oprydning i klasselokalerne...2 Kantineområdet Bibliotek/Videnscenter Fællesområder...2 Tobaksrygning, alkohol og euforiserende stoffer...2

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF

Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF Studie- og ordensreglerne er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse BEK nr. 1077

Læs mere

TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER

TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER GRUNDLAG Tornbjerg Gymnasium er et uddannelsessted og en arbejdsplads, som bygger på demokratiske principper, der kræver engagement i respektfulde relationer

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010.

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen.

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium og HF Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium og HF Studie- og ordensreglerne har som formål at støtte et godt undervisnings- og læringsmiljø for eleverne på VHG og dermed bidrage til de studieforberedende

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER 2019-20 INDHOLD Indledning... 1 Studieaktivitet... 2 Ordensregler... 3 Erstatningsansvar... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Sanktioner... 6 Klageprocedure... 6 Vald.

Læs mere

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF 1 Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet er, at Svendborg Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange mennesker. Den enkeltes

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Ajourført marts 2019 på baggrund af BEK nr. 1212 af 11.10.2018 Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser Udarbejdet juni 2018 på baggrund af BEK nr. 1077

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 2, og 72, stk. 2, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes:

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergården Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergården Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergården Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.06.2018 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2018-2019 Svendborg Tekniske Gymnasium Svendborg Tekniske Gymnasium (HTX) er et lærested og en arbejdsplads, hvor over 500 mennesker har deres daglige gang. ne skal medvirke til

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF

Rosborg Gymnasium & HF 1. august 2019 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler 8. Ekskursioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler for HTX

Studie- og ordensregler for HTX Studie- og ordensregler for HTX Skolens studie- og ordensregler er udarbejdet med baggrund i Bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i gymnasiale uddannelser samt tilhørende

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF

Rosborg Gymnasium & HF 12. oktober 2017 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler 8. Ekskursioner

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2016-2017 Indhold Almindelig orden og samvær 4 Rygning, snus, skrå m.m.... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Indhold Overordnede principper og værdigrundlag... 2 Ordensregler... 2 Generel adfærd... 2 Digital adfærd... 2 Skolens IT-udstyr og netværk... 3 LUDUS... 3 Rusmidler alkohol, rygning

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR GYMNASIERNE PÅ ZBC

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR GYMNASIERNE PÅ ZBC STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR GYMNASIERNE PÅ ZBC Studie- og ordensregler for gymnasierne på ZBC bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier, bekendtgørelse om studie- og ordensregler mv. i de gymnasiale

Læs mere