Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte"

Transkript

1 Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018

2 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der 7,4 procent i 2016, der havde følt sig udsat for mobning i løbet af det seneste år. Det er 6 procentpoint mere end andelen, der i samme periode havde oplevet seksuel chikane (1,4 procentpoint). At blive udsat for mobning på sin arbejdsplads er meget ubehageligt og kan have negativ betydning for både ens psykiske arbejdsmiljø og stressniveau. Af vores resultater kan vi dog ikke se, at der skulle være sket en stigning i omfanget af mobning fra 2012 til 2016, hvilket er positivt. Mobning rammer både mænd og kvinder, men vores analyser viser, at der er signifikant flere kvindelige STEM-ansatte (10,1 procent), der føler sig udsat for mobning på et år. Blandt de mandlige STEM-ansatte føler 6 procent sig udsat for mobning. STEM-ansatte er i mindre grad udsat for mobning end ansatte i sammenligningsgruppen, som er beskæftigede i jobs, der forudsætter et højt videnniveau. I sammenligningsgruppen er det således næsten 1 ud af 10 (9,9 procent), der i 2016 havde følt sig udsat for mobning i det forgangne år. Analysen kommer med tre mulige forklaringer på, hvorfor mobning er mere udbredt i sammenligningsgruppen. For det første er der signifikant flere mænd i sammenligningsgruppen, der udsættes for mobning, mens kvinderne ligger på samme niveau i begge grupper. For det andet er der i sammenligningsgruppen stor forskel mellem andelen, der udsættes for mobning i den offentlige sektor og i den private sektor. Hvor det i den private sektor er 7,7 procent, der i 2016 har følt sig udsat for mobning i det forgangne år, gør dette sig gældende for hele 11,2 procent i den offentlige sektor. I STEM-gruppen ligger begge sektorer på samme niveau som den private sektor i sammenligningsgruppen. Vi kan således konkludere, at omfanget i den offentlige sektor er med til at trække gennemsnittet op for sammenligningsgruppen. For det tredje er der i Region Syddanmark signifikant flere i sammenligningsgruppen end i STEM-gruppen, der har oplevet mobning i Dog indikerer analysen, at omfanget af mobning i sammenligningsgruppen er faldende. Dette underbygges for det første af, at andelen af kvinder, der føler sig udsat for mobning siden 2012, er faldet, så der i 2016 ikke længere er signifikant forskel mellem STEM- og sammenligningsgruppen for kvinder. For det andet viser analysen, at andelen, der havde følt sig udsat for mobning i 2014, var signifikant højere i sammenligningsgruppen i både region Midtjylland, Hovedstaden og Syddanmark, mens vi i 2016 kan konkludere, at dette kun gør sig gældende i region Syddanmark. Andelen, der føler sig udsat for mobning i sammenligningsgruppen har således tidligere været påvirket af, hvilken region de arbejdede inden for, mens det i 2016 kun er i Region Syddanmark, vi kan konkludere, at der er signifikant flere i sammenligningsgruppen, der udsættes for mobning. 2

3 Indhold Mobning på arbejdspladsen... 2 Resumé Mobning på arbejdspladsen... 4 Omfanget af mobning... 5 Hvem udsættes for mobning?... 6 Sammenlignet med andre grupper... 7 Metode... 8 Bilag Spørgsmål

4 1. Mobning på arbejdspladsen Indledning Denne analyse har fokus på graden af mobning blandt personer, der arbejder inden for STEM (Science, Technology, Engineering and Math) på højt niveau. I praksis vil resultaterne dermed afspejle omfanget af mobning blandt IDAs medlemmer. I marts 2018 udførte IDA i samarbejde med Akademikerne en undersøgelse, hvis formål var at klarlægge, hvilke faktorer, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø og stress-niveau på arbejdspladsen. 1 Undersøgelsen viste, at mobning på arbejdspladsen - ikke overraskende - har en signifikant negativ effekt på både det psykiske arbejdsmiljø og det generelle stress-niveau. Det er derfor relevant at undersøge, hvor stort omfanget af mobning er blandt de professionelle, som IDAs medlemmer tilhører. Analysen er udarbejdet på baggrund af data fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). NFA har siden 2012 udsendt et spørgeskema omhandlende det fysiske og psykiske arbejdsmiljø til beskæftigede lønmodtagere i Danmark. Der er en række fordele ved at basere analysen om mobning på NFAs arbejdsmiljøundersøgelser frem for selv at gennemføre en undersøgelse blandt IDAs medlemmer. For det første undgår vi problemer med selvselektion blandt respondenterne, hvilket kan være et væsentligt problem ved følsomme emner. For det andet er det muligt at lave sammenligninger med andre grupper. For det tredje er det muligt at lave tidssammenligninger. Analysen fokuserer på, hvor stor en andel af STEM-gruppen, der inden for det sidste år har følt sig udsat for mobning, samt hvilke grupper, der særligt oplever dette. 2 Vi undersøger ydermere, hvorvidt der er sket en tidsmæssig udvikling, samt om der er forskel på omfanget af mobning i STEM-gruppen sammenlignet med andre grupper på tilsvarende højt niveau. 3 Grundet datamæssige diskretionshensyn kan vi ikke udtale os om, hvor ofte mobning forekommer for dem, der har oplevet det. Der arbejdes derfor kun med følgende to kategorier: Dem, der inden for det sidste år har oplevet mobning og Dem, der ikke har oplevet det inden for det seneste år Se bilag for spørgsmålsformulering. 3 Se metodeboks i slutningen af rapporten for nærmere afgrænsning af IDA-gruppen og sammenligningsgruppen. 4

5 Omfanget af mobning Nærværende afsnit har fokus på omfanget af mobning blandt STEM-medarbejdere i Herefter sammenlignes der med omfanget i 2012 og Figur 1 viser, at 7,4 procent af STEM-medarbejdere i 2016 havde oplevet, at de i det forgangne år havde være udsat for mobning på arbejdspladsen. I analysen af Seksuel Chikane på Arbejdspladsen fandt vi, at der var 1,4 procent af de STEM-ansatte, der havde oplevet seksuel chikane i samme periode. Mobning blandt STEM-medarbejdere er således væsentligt mere udbredt, end tilfældet var med seksuel chikane. Figur 1. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? STEMgruppen ,4% 92,6% Ja Nej, aldrig Datamaterialet giver mulighed for at følge udviklingen fra 2012 til 2016, og her kan vi konstatere, at udviklingen i omfanget af mobning fra 2012 til 2016 ikke er statistisk signifikant. Figur 2 indikerer, at der er sket en lille stigning i omfanget af mobning blandt STEM-ansatte, men det insignifikante resultat gør, at vi ikke kan sige noget reelt om udviklingen. 5

6 Figur 2. Andel STEM-ansatte, der har været udsat for mobning på arbejdspladsen. 2012, 2014 og % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 5,9% 6,6% 7,4% 4% 2% 0% Kvinder er oftere udsat for mobning I nærværende afsnit sætter vi fokus på den procentdel af STEM-ansatte, der har oplevet mobning på deres arbejdsplads. I figur 3 ses kønsfordelingen for STEM-gruppen i ,1 procent af kvinderne i STEM-gruppen har i 2016 følt sig udsat for mobning, mens samme gør sig gældende for 6 procent af mændene. Med en forskel på 4,1 procentpoint er forskellen mellem de to grupper signifikant forskellig på et 5-procentsniveau. 4 4 Der er således mindst 95 procents sandsynlighed for, at den fundne forskel mellem andelen af kvinder og mænd, der i STEM-gruppen inden for det sidste år har følt sig udsat for seksuel chikane, eksisterer 6

7 Figur 3. Har du inden for sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? STEMgruppen fordelt på køn % 12% 10% 10,1% 8% 6% 6,0% 4% 2% 0% Mand Kvinde Der er andre faktorer, der kan påvirke omfanget af mobning blandt STEM-ansatte. Således er det både interessant at teste, om det har betydning, at man arbejder enten i den offentlige eller den private sektor, samt hvilken region man arbejder i. Forskellene er dog for små til, at vi med statistisk sikkerhed kan konkludere, hvorvidt de to faktorer har betydning. Sammenlignet med andre grupper Nærværende afsnit har fokus på at sammenligne STEM-gruppen med vores udvalgte sammenligningsgruppe for at undersøge, hvorvidt de konklusioner, der knytter sig til STEM-gruppen også gør sig gældende hér, eller om der finder nogle andre dynamikker sted. Af figur 4 kan vi se, at andelen, der inden for de sidste 12 måneder har følt sig udsat for mobning, er større for sammenligningsgruppen end STEM-gruppen. Eftersom denne forskel er signifikant på et 5- procentsniveau, kan vi konkludere, at mobning er mere udbredt blandt andre faggrupper på tilsvarende højt vidensniveau. 7

8 Figur 4. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? STEMgruppen og sammenligningsgruppen % 10% 9,9% 8% 7,4% 6% 4% 2% 0% STEM-gruppen Sammenligningsgruppe For sammenligningsgruppen gælder det også, at mobning er mere udbredt end seksuel chikane er. Således fandt vi i analysen om seksuel chikane, at 3,1 procent af sammenligningsgruppen i 2016 havde oplevet seksuel chikane, mens det er hele 9,9 procent, der har oplevet mobning. Mobning er således både mere udbredt i STEM-gruppen og i sammenligningsgruppen. Figur 5 viser, at det også ved sammenligningsgruppen er flest kvinder, der føler sig udsat for mobning. Forskellen mellem mænd og kvinder i sammenligningsgruppen er således signifikant forskellig på et 5- procentsniveau. 8

9 Figur 5. Andel, der inden for de sidste 12 måneder har været udsat for mobning. STEM-gruppen og sammenligningsgruppen fordelt på køn. 12% 10% 8% 10,1% 8,3% 10,9% 6% 6,0% 4% 2% 0% Mand Kvinde Mand Kvinde STEM-gruppen Sammenligningsgruppe Vi finder desuden, at der er en signifikant forskel mellem andelen af mænd i STEM-gruppen og sammenligningsgruppen, der har været udsat for mobning. Forskellen på 2,3 procentpoint mellem 6 procent i STEM-gruppen og 8,3 procent i sammenligningsgruppen kan således være med til at forklare, hvorfor mobning generelt er mere udbredt i sammenligningsgruppen. Denne pointe er særligt interessant, hvis man kigger på resultaterne fra analysen af seksuel chikane. Her fandt vi, at seksuel chikane var mere udbredt i sammenligningsgruppen, fordi der blandt andet var signifikant flere kvinder, der følte sig udsat for seksuel chikane i sammenligningsgruppen sammenlignet med STEMgruppen. Hvor det ved seksuel chikane således var kvinderne, der trak andelen op, er det mændene, der trækker andelen op ved mobning. En anden faktor, der kan forklare, hvorfor mobning er mere udbredt i sammenligningsgruppen end i STEMgruppen er, at der i sammenligningsgruppen er signifikant flere, der udsættes for mobning i den offentlige sektor. Figur 6 viser således, at der i sammenligningsgruppen er 7,7 procent i den private sektor, der udsættes for mobning, mens det er hele 11,2 procent i den offentlige sektor. Denne forskel på 3,5 procentpoint er statistisk signifikant. 9

10 Figur 6. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? STEMgruppen og sammenligningsgruppen fordelt på sektor % 11,2% 10% 8% 7,0% 8,5% 7,7% 6% 4% 2% 0% Privat Offentlig Privat Offentlig STEM-gruppen Sammenligningsgruppe Der er ikke en statistisk signifikant forskel på STEM-gruppen og sammenligningsgruppen i henholdsvis den private og offentlige sektor. Tilsvarende gælder for forskellen mellem den private og offentlige sektor inden for STEM-gruppen. Datamaterialet giver mulighed for at undersøge tidsudviklingen i de to grupper, og derfor har vi undersøgt, hvorvidt de ovenstående tendenser også har været til stede siden Figur 7 viser, at mobning siden 2012 har været mere udbredt i sammenligningsgruppen end i gruppen af STEM-ansatte. Denne forskel er således signifikant i 2012, 2014 og Dog indikerer kurverne, at forskellen er ved at indsnævre, da kurven for STEM-ansatte stiger fra 2012 til 2016, men falder for sammenligningsgruppen i tilsvarende periode. Tidsudviklingen for de to grupper er dog ikke statistisk signifikant, hvorfor vi (desværre) ikke kan afvise, at den illustrerede udvikling blot er udtryk for statistisk usikkerhed. 10

11 Figur 7. Andel ansatte i STEM-gruppen og sammenligningsgruppen, der har været udsat for mobning på arbejdspladsen. 2012, 2014 og % 10% 10,8% 10,3% 9,9% 8% 6% 5,9% 6,6% 7,4% 4% 2% 0% STEM-gruppen Sammenligningsgruppe Hvis man bryder ovenstående billede op på variablen køn, viser data dog mønstre, der underbygger ovenstående tendens. Figur 8 viser, at andelen af kvinder i sammenligningsgruppen, der har oplevet mobning er faldet fra 2012 til 2016, mens det modsatte gør sig gældende for kvinder i STEM-gruppen. Forskellen mellem kvindelige STEM-ansatte og kvinder i sammenligningsgruppen går fra at være signifikant forskellige med 5,2 procentpoint i 2012 og 3,5 procentpoint i 2014 til at være insignifikant i Mens vi om tallene fra 2012 og 2014 kan sige, at der er 95 procent sandsynlighed for, at forskellen er reel, kan vi i 2016 således ikke afvise, at forskellen der tidligere har været til stede mellem de to grupper af kvinder, ikke findes mere. Dette underbygges også af, at tidsudviklingen for kvinder i sammenligningsgruppen er signifikant på et 5- procentsniveau. 11

12 Figur 8. Andel kvinder i STEM-gruppen og sammenligningsgruppen, der har været udsat for mobning på arbejdspladsen. 2012, 2014 og % 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 12,6% 7,4% 11,6% 8,1% 10,9% 10,1% Kvinde, STEM-gruppen Kvinde, sammenligningsgruppe Forskellen på andelen af mænd, der har følt sig udsat for mobning i de to grupper har også være signifikant i 2012 og 2014, men i modsætning til udviklingen for kvinderne, er forskellen også signifikant i Udviklingen i andelen af mænd, der har følt sig udsat for mobning i de to grupper løber dog parallelt med hinanden og underbygger således ikke, at omfanget af mobning nærmer sig hinanden i de to grupper. Tendensen til, at omfanget af mobning i STEM- og sammenligningsgruppen nærmer sig hinanden underbygges også af data på regionsniveau. Af figur 9 kan vi se, at der i 2014 var tre ud af fem regioner, hvor der i sammenligningsgruppen var signifikant flere, der følte sig udsat for mobning sammenlignet med STEM-gruppen. Således lå forskellen på 3,5 procentpoint i region Midtjylland; på 5,4 procentpoint i region Syddanmark og på 3,7 procentpoint i region Hovedstaden. Spoler vi frem til 2016 er forskellen i region Midtjylland og region Hovedstaden blevet insignifikant, og det er således kun i region Syddanmark (hvor der er 4 procentpoints forskel mellem STEM- og sammenligningsgruppen), at vi finder et statistisk signifikant højere omfang i sammenligningsgruppen. 12

13 STEM Sammenligning STEM Sammenligning STEM Sammenligning STEM Sammenligning STEM Sammenligning STEM Sammenligning Figur 9. Andel, der er blevet udsat for mobning i STEM-gruppen og sammenligningsgruppen. 5 12% 10,3% 10,2% 10,7% 9,7% 10% 8,9% 8,8% 7,6% 8% 6,8% 6,5% 6,7% 6,0% 6% 4,8% 4% 2% 0% Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Forskellen mellem STEM- og sammenligningsgruppen var hverken statistisk signifikant i 2014 eller 2016 i region Nordjylland og region Sjælland. 5 Datamaterialet giver ikke mulighed for at analysere regionale forskelle i

14 Metode Ovenstående analyse er lavet på baggrund af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs tre arbejdsmarkedsundersøgelser Arbejdsmiljø og Helbred i henholdsvis 2012, 2014 og Population Potentielle deltagere i Arbejdsmiljø og Helbred er beskæftigede lønmodtagere i alderen år, som er bosiddende i Danmark. Stikprøverne har gennem årene haft følgende størrelser: 2012: personer 2014: personer 2016: personer. Hvert år har mere end 50 % af de inviterede valgt at deltage i undersøgelsen og besvare spørgeskemaet. Det betragtes som tilfredsstillende. Svarprocenterne var gennem årene: 2012: 51,5 % 2014: 57,3 % 2016: 52,9 % STEM-population og sammenligningsgruppe For at kunne udtale os om graden af mobning og seksuel chikane for STEM-segmentet (og dermed også IDAs medlemmer) har vi i afgrænsningen af vores fokusgruppe taget udgangspunkt i Danmarks Statistiks DISCO08-stillingskategorier fra lønstatistikken. 6 Vi har valgt de koder, der svarer til tekniske og naturvidenskabelige samt IT-uddannede på højt niveau, dvs. 211, 212, 213, 214, 215 og 25. For at kunne sammenligne omfanget af seksuel chikane med en sammenlignelig gruppe har vi valgt en sammenligningsgruppe, der består af de kandidater, der hører under koder, der starter med 2 dvs. jobs, der forudsætter viden på højt niveau. Vægtning I Arbejdsmiljø i Danmark er resultaterne baseret på vægtede tal, og der er appliceret to forskellige vægte. Dels en designvægt, der tager højde for sandsynligheden for at blive udtrukket til at deltage i undersøgelsen samt sandsynligheden for at besvare spørgeskemaet i undersøgelsens forskellige stikprøver; dels en kalibreringsvægt, der tager højde for, at der ofte er forskelle i køn, alder og job på personer, der besvarer spørgeskemaundersøgelser sammenlignet med dem, der ikke gør. Designvægten er et mål for, hvor mange personer en given udtrukket person repræsenterer i baggrundsbefolkningen, mens kalibreringsvægten har til formål at rette op på en eventuel skæv fordeling af køn-, alders- og jobgrupper blandt undersøgelsens deltagere i forhold til baggrundspopulationen

15 Bemærkninger Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark er et såkaldt tværsnitsstudie, hvor deltagerne er blevet spurgt til forskellige aspekter af deres arbejdsmiljø på ét bestemt tidspunkt. Denne studietype anvendes ofte til monitorering af forekomsten over tid. Da alle aspekter af arbejdsmiljø måles på ét og samme tidspunkt, er det ikke muligt at konkludere noget om årsag og virkning (dvs. hvad der eventuelt forårsagede en udvikling). 15

16 Bilag Spørgsmål Har du inden for sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? (Dvs., når én eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter én eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende) - Ja, dagligt - Ja, ugentligt - Ja, månedligt - Ja, sjældnere - Nej, aldrig 16

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Flere oplever stress især blandt offentligt ansatte

Flere oplever stress især blandt offentligt ansatte Flere oplever stress især blandt offentligt ansatte Langt flere danskere har symptomer på arbejdsrelateret stress. Særligt blandt offentligt ansatte er andelen, der udviser stresssymptomer steget med i

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Kommunalt sygefravær svarer til tab af omkring fuldtidsbeskæftigede

Kommunalt sygefravær svarer til tab af omkring fuldtidsbeskæftigede Peter Beyer Østergaard pebo@di.dk, 6013 708 NOVEMBER 018 Kommunalt sygefravær svarer til tab af omkring 1.500 fuldtidsbeskæftigede Sygefraværet for omsorgsarbejde er højere blandt kommunalt ansatte end

Læs mere

Ældre faglærte oplever smerter på arbejdet

Ældre faglærte oplever smerter på arbejdet Ældre faglærte oplever smerter på arbejdet Mens hver fjerde lønmodtager er begrænset på arbejdet pga. smerter, er omkring hver. lønmodtager hårdt ramt af smerter. Det er især faglærte og ufaglærte, der

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Over dobbelt så højt sygefravær blandt mobbeofre

Over dobbelt så højt sygefravær blandt mobbeofre Over dobbelt så højt Personer, der oplever mobning på arbejdspladsen hver dag eller hver uge, har over dobbelt så højt sygefravær som personer, der ikke udsættes for Særligt det lange sygefravær på over

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016 Økonomisk analyse 2. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg Landbrug & Fødevarer har

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres

NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres Louise Kryspin Sørensen November 15 NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres - Sygeplejersker oplever et større arbejdspres i 15 i forhold til sidste måling i 12. Dobbelt så mange sygeplejersker oplever,

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress

Psykisk arbejdsmiljø og stress Psykisk arbejdsmiljø og stress - Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes stress Marts 2018 Konklusion Denne analyse forsøger at afklare, hvilke faktorer der påvirker

Læs mere

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv Side 1 af 9 Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET NOVEMBER 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Hvad har betydning for at blive på arbejdsmarkedet efter

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017 SYDSJÆLLAND POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE GRØNLAND NUUK BEBYGGELSE MED POLITISTATION BEBYGGELSE UDEN POLITISTATION MARTS 2018 1 INDHOLD

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne ANALYSENOTAT Februar 2014 Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne I perioden november 2013 til januar 2014 har Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsforholdene

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Tage Søndergård Kristensen og Jan H. Pejtersen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

S og V er lige økonomisk ansvarlige

S og V er lige økonomisk ansvarlige S og V er lige økonomisk ansvarlige Venstre og Socialdemokraterne er i høj eller nogen grad økonomisk ansvarlige partier, der kan tage regeringsansvar for Danmarks økonomi. Det mener to ud af tre vælgere.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA har i perioden fra 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse gennem forbundets elektroniske

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet r er mere udsat for chikane på jobbet Knap hver. kvinde har været udsat for sexchikane, mobning, vold og/eller trusler om vold på jobbet inden for det seneste år, mens det blandt mændene er knap 1 procent.

Læs mere

Arbejdsmiljøet generelt

Arbejdsmiljøet generelt 20. november 2017 Arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt, mens 1 ud af 4 er helt eller delvist uenige. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 6. august 2015 Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 3 ud af 4 sosu er i ældreplejen arbejder med hverdagsrehabilitering. Halvdelen af medlemmerne oplever, at borgere omfattet af hverdagsrehabilitering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Hver femte med hårdt arbejdsmiljø er på overførsler fire år efter

Hver femte med hårdt arbejdsmiljø er på overførsler fire år efter Hver femte med hårdt arbejdsmiljø er på overførsler fire år efter Ca. 420.000 lønmodtagere mellem 18 og 60 år havde et hårdt fysisk eller psykisk arbejdsmiljø i 2012. Fire år senere i 2016 modtog hver

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

TekSam Årsdag TekSam s tilbud til industriens virksomheder. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

TekSam Årsdag TekSam s tilbud til industriens virksomheder. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk TekSam Årsdag 2018 TekSam s tilbud til industriens virksomheder Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk TekSam Vi repræsenterer Medarbejdere & Ledelse Vi samarbejder om trivsel og konkurrenceevne Samarbejdsaftalen

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund Kortlægning af seksuelle krænkelser Dansk Journalistforbund Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Vejlstrup Grove Marts 2018 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Udarbejdet af: Flemming Pedersen og

Læs mere

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune Økonomiudvalget 19.06.2012 Punktnr. 165, bilag 1 Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune J. nr. 87.15.00P20 Sag: 2011/08405 010 Indhold Indhold... 2 Trivselsmåling 2012... 3 Resume:... 3 Metode... 4 Svarprocent...

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Omkring hver sjette industri- og transportarbejder oplever mobning

Omkring hver sjette industri- og transportarbejder oplever mobning Mobning er udbredt på danske arbejdspladser Omkring hver sjette industri- og transportarbejder oplever Personer, der arbejder med manuelt arbejde, er i højere grad udsat for på arbejdspladsen end andre

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

SOCIALRÅDGIVERNES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

SOCIALRÅDGIVERNES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ NOVEMBER 2018 DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALRÅDGIVERNES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ STRESS, ARBEJDSPRES OG MULIGHEDEN FOR AT LEVERE KVALITET I ARBEJDET NOVEMBER 2018 DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALRÅDGIVERNES

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Hver fjerde lønmodtager har smerter på arbejdet

Hver fjerde lønmodtager har smerter på arbejdet Hver fjerde lønmodtager har smerter på arbejdet Mere end hver tiende lønmodtager mellem 8 og år er fysisk overbelastet, og over hver fjerde er begrænset i arbejdet på grund af smerter. Værst står det til

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Forekomst og karakter af uønsket seksuel opmærksomhed blandt sygeplejersker

Forekomst og karakter af uønsket seksuel opmærksomhed blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen December 2015 Forekomst og karakter af uønsket seksuel opmærksomhed blandt sygeplejersker Forekomsten af uønsket seksuel uopmærksom er fordoblet fra 2012 til 2015 blandt sygeplejersker

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse FOAs ledermedlemmer marts 2007 0 FOA-medlemsundersøgelse blandt samtlige medlemmer i Lederzonen Arbejdet som leder... 2 Kommunalreformen... 4 Ledernes baggrund... 7 Lederudvikling

Læs mere

Hvordan er danskernes arbejdsmiljø?

Hvordan er danskernes arbejdsmiljø? Hvordan er danskernes arbejdsmiljø? Direktør Inger Schaumburg & senioranalytiker Nina Føns Johnsen, NFA AM2017, Nyborg Strand, 28. november 2017 NFA s formål - At forske, formidle og uddanne for at bidrage

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland i 2018

Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland i 2018 INDLEDNING RIGSPOLITIET Politiets Tryghedsundersøgelse i Grønland i 18 En måling af trygheden og tilliden til politiet i: Hele Grønland Nuuk Bebyggelse med politistation Bebyggelse uden politistation Marts

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Dårlig mental sundhed i Region Sjælland

Dårlig mental sundhed i Region Sjælland Dato: 18. september 2018 Dårlig mental sundhed i Region Sjælland PFI Alleen 15 4180 Sorø Sundhedsprofilen 2017 viser, at: 1) Mentalt helbred i befolkningen er blevet markant dårligere siden 2010 både i

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

VENTETIDSUNDERSØGELSE, NOVEMBER 2018

VENTETIDSUNDERSØGELSE, NOVEMBER 2018 VENTETIDSUNDERSØGELSE, NOVEMBER 2018 AFRAPPORTERING AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT YDERNUMMERPSYKOLGER Indhold Indledning... 2 Indsamling og distribution... 2 Overordnede konklusioner... 3 1. Henvisningskategori

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint.

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint. Marts 2017 Der er fortsat store forskelle på kvinder og mænds lederchancer Djøf har på baggrund af Danmarks Statistiks registre foretaget en analyse af kvinder og mænds sandsynlighed for at blive leder.

Læs mere