Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske konsekvenser ved Grøn Vækst Jacobsen, Brian H.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske konsekvenser ved Grøn Vækst Jacobsen, Brian H."

Transkript

1 university of copenhagen Københavns Universitet Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske konsekvenser ved Grøn Vækst Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jacobsen, B. H., (2010). Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske konsekvenser ved Grøn Vækst, 12 s., sep. 10, (FOI Udredning; Nr. 12, Vol. 2010). Download date: 08. Jan. 2016

2 Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske konsekvenser ved Grøn Vækst Brian H. Jacobsen 2010 / 12

3 FOI Udredning 2010 / 12 Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske konsekvenser ved Grøn Vækst Forfatter: Brian H. Jacobsen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg

4 10. September 2010 Københavns Universitet Fødevareøkonomisk institut Brian H. Jacobsen Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske konsekvenser ved Grøn Vækst. FOI har den 15. juli modtaget en bestilling fra Fødevareministeriet om foreningen Bæredygtig Landbrugs vurdering af omkostningerne ved implementering af aftalen om Grøn Vækst. Af bestillingen fremgår, at FOI bedes kommentere på Bæredygtig Landbrugs analyse og sammenligne dem med beregningerne fra forarbejdet for Grøn Vækst, samt kommentere eventuelle ændrede forudsætninger. Dernæst bedes der opstillet to cases for at belyse de økonomiske konsekvenser for en gennemsnitsbedrift og en ren planteavlsbedrift. Endelig skal der reflekteres over hvilke økonomiske konsekvenser initiativer til udmøntning af en yderligere reduktion af tons N, vil have. Som udgangspunkt for analysen tages der primært udgangspunkt i arbejdet i virkemiddeludvalg I og II, idet analyser foretaget af ministerierne forud for Grøn Vækst ikke er offentlig tilgængelige. Der gives ikke kommentarer omkring indsigelser til bekendtgørelsen om jordbrugets anvendelse og plantedække i planperioden 2010/11 fremsat af Foreningen Bæredygtig landbrug. I den analyse, der foretages her, er fokus rettet mod tiltag for vandmiljøet (primært N) og ikke de samlede omkostninger ved alle elementer i Grøn Vækst. Det betyder også, at eventuelle lettelser i jordskatterne ikke er indregnet. Der tages udgangspunkt i analyserne i Virkemiddeludvalg 1 og 2, der dog ikke har været på bedriftsniveau. 1. Analyse af de fremsendte cases I gennemgangen drøftes først de enkelte virkemidler, hvorefter resultaterne fra de fremsendte case ejendomme kommenteres. Teknisk omlægning af normsystem I analysen fra Bæredygtig landbrug antages det, at den tekniske justering af normsystemet vil koste 4 kg N pr. ha. (se også Knudsen, 2009). Det afgørende her er udgangspunktet, idet det i foranalyserne til Vandmiljøplan III blev antaget at udtagning af jord til boliger og veje ville betyde, at der

5 skulle bruges mindre kvælstof (Jacobsen et al., 2004). Imidlertid blev det ved udmøntningen af loven ændret, så den mængde, der tidligere blev tildelt udtagne arealer, nu kunne bruges på andre landbrugsarealer og der skete dermed ikke en reduktion i N-udvaskningen fra rodzonen. Det antages, at den mængde, der nu ikke længere kan omfordels i et år udgør ca. 140 kg N pr. ha på ca ha svarende til ca. 1,4 mio. kg N (0,6 kg N/ha). I beregningerne fra Landscenteret er det vurderet, at tabet i 2015 er 3-4 kg N/ha svarende til kr. pr. ha (Knudsen, 2009). Marginalværdien pr. kg N er således omkring 10 kr., hvilket vurderes at være for højt. Det er usikkert om øget køb af N er modregnet i dette beløb. Tiltaget har ikke indgået i forarbejdet, men er kommet ind i forlængelsen af VMPIII evalueringen. I Grøn Vækst aftalen er det angivet, at dette er uden omkostninger, måske fordi man mener, at fejlen er sket i udmøntningen af VMPIII aftalen. Om der er en omkostning ved dette tiltag beror på hvilke udgangspunkt man tager. Der tages dog normalt udgangspunkt i den gennemførte lovgivning og dens implementering, hvorfor denne ændring må siges at være tabsgivende for landbruget. Indkomsttab fra udtagning af landbrugsarealer Indkomsttab på landbrugsarealer er i forarbejdet opgjort som tab af dækningsbidrag II dvs. tab i indtjening efter aflønning af kapital og arbejdskraft. Når der drives et mindre areal, kan der på kort sigt være behov for at forrente noget ekstra kapital, der ikke udnyttes fuldt ud, ligesom også arbejdstiden skal aflønnes. En sådan tilgang vil betyde, at den indtjening der falder bort på kort sigt er dækningsbidrag 1 (indtægter minus variable omkostninger). Dækningsbidrag 1 er typisk noget højere end dækningsbidrag II, hvorfor der ved anvendelse af dækningsbidrag 1 opnås et større tab. Det er dækningsbidrag I minus halvdelen af maskinomkostningerne, der er udgangspunktet i det bagvedliggende notat Knudsen (2009). De manglede kapacitetsomkostninger udgør ca kr. pr. ha. Det svarer cirka til halvdelen af maskinomkostningerne, der i budgetkalkulerne ligger på mellem kr. pr. ha., men her er der også stor variation mellem bedrifterne. På sigt vil maskinparken og arbejdsforbruget blive tilpasset markstørrelsen, hvorfor tabet ved udtagning vil være dækningsbidrag II. Tabet ved randzoner er i Knudsen (2009) beregnet til kr. pr. ha på lerjord og kr. pr. ha på sandjord med udgangspunkt i DB1½. Fratrækkes den sidste halvdel af kapacitetsomkostningerne bliver tabet kr. pr. ha på lerjord og kr. pr. ha på sandjord før harmoni. I budgetkalkulerne er DBII for ca kr. pr. ha på sandjord og kr. pr. ha på lerjord. Til sammenligning kan det nævnes, at dækningsbidrag II i 2008 regnskabet for kornarealer er opgjort til 83 kr. pr. ha og dette er før omkostninger til bygninger knyttet til markdriften. Jordrenten er opgjort til kr. pr. ha. Heltidsbedrifterne er således som gennemsnit ikke tæt på en indtjening på kr. pr. ha. Samtidig har fx svineproduktionen svært ved at betale fx kr. pr. ha for harmoniareal, når nettooverskuddet i svineproduktionen er negativt. (DS, 2010). 2

6 Det antages i dette papir, at der etableres en MVJ-ordning hvor alle får kr. pr. ha randzone der udtages. Dette beløb dækker tab af indtjening og tab af harmoniareal. Denne kompensation kan være for lav på lerjordsbedrifter med harmoniproblemer og for høj for bedrifter på sandjord uden harmoniproblemer. Efterafgrøder Hvad angår efterafgrøder vurderer landbruget, at når efterafgrøder skal erstatte grønne marker, betyder det for disse arealer, at der sker et skift fra vinter til vårafgrøder. Det vil ofte være tilfældet, men i nogle tilfælde har man måske netop øget andel af vinterafgrøder for at undgå efterafgrøder. I forarbejdet blev det antaget, at et øget efterafgrøde areal kun ville påvirke det areal, hvor der yderligere er efterafgrøder og i et vist omfang ændre sædskiftet mod yderligere vårafgrøder, der kan betyde en noget lavere indtjening. Skift fra vinter til vårafgrøder er behandlet i Knudsen (2009). Når tabene generelt er så store i beregningerne, er det fordi der indgår 2% randzoner uden kompensation og fordi der tabes kr. pr. ha grundet tab af harmoniareal. I beregningerne er det antaget, at prisen på foderbyg og foderhvede er den samme. Imidlertid vil de fleste planteavlere søge at sælge deres byg som maltbyg, hvorfor der kun vil være et meget begrænset tab i at skifte fra vinter- til vårafgrøder, som diskuteret i Knudsen (2009). Det samlede tab pr. ha efterafgrøde, der etableres i Knudsen (2009) bliver derfor relativt højt. Det kan nævnes, at udgangspunktet i tabel 1 i Knudsen (2009) er 0% efterafgrøder. Til eksempel er tabet for en plantebedrift på JB kr. (fra 14 til 37%) ved yderligere 23 ha efterafgrøder. Tabet er altså opgjort til kr. pr. ha efterafgrøder. For svinebedriften er tabet kr. pr. ha efterafgrøder. Det vurderes, at sædskifteeffekten i Knudsen (2009) generelt overvurderer tabet, da en del vil kunne afsættes som maltbyg til højere pris end foderbyg. Omvendt viser det også, at specielt svinebedrifter kan lide et større tab end angivet i Virkemiddelrapporten, idet skiftet fra vinter til vårafgrøder betyder tab af foderenheder til opfodring. Det kan nævnes, at en del bedrifter på Sjælland i dag har skiftet til 0% efterafgrøder, idet de har vinterafgrøder på hele arealet. For dem bliver der et tab, hvis alternativet bliver foderbyg, men kun i mindre grad hvis de kan sælge maltbyg. De direkte omkostninger ved efterafgrøder i Knudsen (2009) er beregnet til 355 kr. pr. ha på planteog svinebedrifter og 299 kr. pr. ha på kvægbedrifter. På sandjord er der indregnet et merudbytte på 2,0 hkg pr. ha. De direkte omkostninger ved efterafgrøder er således mindre i Knudsen (2009) end i virkemiddelrapporterne. Reduktion i N-tildeling Udover reduktionen på tons N, som der foreligger virkemidler for i vandplanerne og som har været i forhøring, så skal der ske en yderligere reduktion på tons N. Dette forhold diskuteres i et efterfølgende afsnit. I beskrivelser fra Bæredygtig landbrug antages det i case 1, at der skal ske en yderligere reduktion i N-tildelingen på 21,6 kg N pr. ha for at reducere tabet til vandmiljøet med 2,4 kg N pr. ha. I case III er reduktionen beregnet til 50 kg N/ha for at reducere tabet til vandmiljøet 3

7 med 7 kg N/ha. Der er her ikke foretaget en nærmere analyser om reduktion i tildelingen svarer til kravene i vandplanerne. Hvor meget N-reduktionen, der vil være i vandplanerne for at nå målene på tons N, er meget usikkert, men det kan være en normreduktion på ca. 30%. Dette kompliceres dog af, at reduktionsmålet på yderligere tons N ikke er for hele landet, men kun V1 og V2 områder svarende til ca. 2/3 af landet. Opdeling af arealerne i V1, V2 og V3 er foretaget, efter virkemiddeludvalgets arbejde var færdigt og FOI har ikke regnet på de økonomiske konsekvenser af dette. Det betyder dog, at tabet i V3 områderne i første planperiode må forventes at blive mindre end i V1 og V Case 1: Jens Jensen Der er fremsendt tre cases som i det følgende kommenteres. Den første er Jens Jensens ejendom med 228 ha ved Lille Karleby på Sjælland. Ingen husdyr. For efterafgrøder indgår 335 kr. pr. ha (se tabel 1) og det må antages, at bedriften går fra 0% til 30% efterafgrøder grundet omlægning af systemet, kan reglen om 100% grønne marker ikke længere anvendes i relation til efterafgrøder. Dertil kommer tab ved skift fra vinter til vårafgrøder. Tabet er opgjort til kr. pr. ha, men såfremt der skiftes til maltbyg og der opnås en merpris på 20 kr. vil tabet som Knudsen (2009) angiver, blive meget begrænset. Udtagning af arealer til randzoner, samt yderligere grøfter og arealer, der oversvømmes grundet reduceret vandløbsvedligeholdelse udgør kr. pr. ha. Til sammenligning havde heltids plantebedrifter i 2008 en negativ driftsresultat før aflønning af egen arbejdskraft. Som angivet skyldes det høje niveau, at der ikke anvendes DB II indtjening. Krav til opgravning indgår ikke, men kan blive et senere krav. Kompensationen må forventes at dække også dette areal. I denne analyse indgår derudover en lang række skønnede omkostninger relateret til sædskifte, proteinprocent m.m., som er meget usikre. Tabet grundet lavere N-tildeling omfatter dels 4 kg N/ha fra normjusteringen, og tabet er opgjort til 200 kr. pr. ha, men det af FOI er opgjort til 32 kr. pr. ha. Den samlede effekt på vandområdet er opgjort til ca kr. pr. ha uden kompensation, hvor FOI s analyse angiver en omkostning på kr. pr. ha med kompensation. Hvis korn kan afsættes som maltbyg, bliver tabet kun kr. pr. ha. Dertil kommer ændret pesticidregulering på 264 kr. pr. ha, som ikke indgår i de andre cases. Denne vurdering synes at være usikker, men er relevant for at få det fulde billede af effekten af Grøn Vækst på den enkelte bedrift. Dette gælder også eventuelle omkostninger relateret til reduktion af ammoniak og drivhusgasser, men de indgår ikke i analyserne i forhold til vandmiljøet, men derimod i andre analyser af omkostningerne ved ændret pesticidregulering som FOI også har været involveret i. Da den nye pestcidregulering ikke er på plads, kan omkostningerne ikke evalueres. 4

8 Tabel 1. Omkostninger ved Grøn Vækst for Case 1 (228 ha) Bæredygtig Landbrug Bæredygtig Landbrug FOI FOI Kr. pr. ha I alt Kr. pr. ha I alt Yderligere efterafgrøder (68 ha) Tab af vinterafgrøde Randzoner (0,7 ha) Randzonekomp.(0,7 ha) Opgravning (2,6 ha) Ingen jordbearbejdning (20 ha) Sædskiftebetinget, ukrudt m.m. (225 ha) Reduceret vedligehold (10 ha) Kompensation vandløb (10 ha) Nedsat N-kvote (225ha) I alt excl. pest og N-reg N-reduktion Lavere priser Mindre N I alt excl. pesticidregulering Bem: I FOI analyse graves dræn ikke op, men det skal undersøges ved kommunes handleplaner. Yderligere N-reduktion indgår heller ikke, da tiltaget ikke er vedtaget endeligt. Det antages, at der ydes kompensation til randzoner og oversvømmelse grundet manglende grødeskæring. Det samlede tab er opgjort til kr. pr. ha for alle tiltag og ca kr. pr. ha for de virkemidler, der er direkte til vandmiljøet uden kompensation. Det samlede tab er således over kr. årligt. For en række poster vurderes det, at tabet pr. ha er sat for højt, hvorfor der sker en overvurdering af tabet på den angivne bedrift. Dertil kommer at forventet kompensation ikke er indregnet i eksemplet Case II: Niels Erik Olesen Bedriften har 307 ha primært jordtype 2-4 (sand) placeret i oplandet til Kattegat. Bedriften har 330 årssøer og opfeder slagtesvin, samt har mink. Der er i alt 362 DE eller 1,2 DE/ha. De yderligere efterafgrøder koster ca. 451 kr. pr. ha omfattende yderligere 15 ha efterafgrøder. Der er her ikke angivet noget tab for skift fra vinter til vårafgrøde, da bedriften antages at have mulighed for at få maltbygkontrakt. Randzonerne udgør 2 ha, hvor det direkte tab i DB er kr. pr. ha og dertil kommer tab af harmoniareal, som er sat til kr. pr. ha. Tab af dækningsbidrag vurderes at være højt sat og ligeså 5

9 er tabet som følge af harmoniareal i den høje ende. Kompensation er indregnet med kr. pr. ha. Den tekniske norm justering indgår også her med 4 kg N pr. ha, men for FOI analysen er det hele arealet. Dette vurderes også til at være lidt i den høje ende. Tabet før ekstra N-norm reduktion og stop for grødskæring udgør kr. eller 106 kr. pr. ha. I denne gennemførte analyse er det samlede tab mindre, bl.a. fordi tabet ved lavere N-norm er lavere. Det samlede tab i det indsendte materiale vurderes at være lidt højt. Tabel 2. Omkostninger ved Grøn Vækst for Case II (307 ha) Yderligere efterafgrøder (15 ha) Bæredygtig Landbrug Bæredygtig Landbrug FOI FOI Kr. pr. ha I alt Kr. pr. ha I alt Randzoner (2,0 ha) Tab af harmoniareal Kompensation (2,0 ha) Nedsat N-kvote (198 / 307 ha) I alt excl. pest og N-reg Case III: MB landbrug I/S Bedriften har 338 ha og forpagter 58 ha således at der drives 396 ha med jordtype 2-6. Der er 400 årssøer med opfedning af slagtesvin. Bedriften har ca. 400 DE og ligger i oplandet til Limfjorden. Tab ved efterafgrøder er beregnet så det omfatter hele arealet, hvilket ikke synes at være korrekt. Såfremt kun de påvirkede areal indgik, ville omkostningen være ca kr. lavere. Tabet på 451 kr. pr. ha ligger lidt i den høje ende. Når tabet i casen er så stort i Knudsen (2009), så skyldes det sandsynligvis, at det økonomiske tab ved skrift fra vinter til vårafgrøder indregnes. Det vurderes omvendt, at tabet i forarbejdet for disse bedrifter kan være undervurderet, hvorfor tabet her er sat til kr. pr. ha. (inkl. Skift fra vinter til vårsæd). Som følge af vandplanerne indgår yderligere efterafgrøder fra 21 til 37%. Tabet er angivet til 545 kr. pr. ha og igen for hele arealet (jf. Knudsen, 2009). Omkostningen på 545 kr. pr. ha er på niveau med forarbejdet, men igen bør det ikke være hele arealet der indregnes. Såfremt der kun indregnes 16% af arealet med yderligere efterafgrøder svarende til en vækst i efterafgrøder på 63 ha bliver omkostningen kr. og ikke kr. Som ovenfor indgår en reduktion på 4 kg N/ha som følge af den tekniske norm justering. Tabet på 50 kr. pr. ha synes lidt i den høje ende (12 kr. pr. kg N mistet). Som ovenfor er tabet kr. pr. ha ved randzoner og kr. pr. ha som følge af tabt harmoniareal. Som før er tabet for begge i den høje ende. Kompensation for randzoner er indregnet. 6

10 Samlet bliver tabet i den oprindelige udregning på ca kr. eller 516 kr. pr. ha, når kun de allerede fremsatte planer indgår (excl. vandplaner). Til sammenligning vurderer FOI omkostningen til ca kr. pr. ha. Udover dette indgår en beregnet kvælstofreduktion på tilførsel på 50 kg N/ha, hvilket er omregnet til et udbyttetab på 8 hkg/ha. Dette svarer til en marginal værdi på 15 kr. pr. kg N. Dette tab vurderes som højt, men så store reduktioner er ikke nærmere analyseret i virkemiddeludvalget, hvorfor der ikke i den sammenhæng foreligger estimater for dette tab. Den store reduktion tager udgangspunkt i en reduktion i tabet til vandmiljøet i vandplanerne på ca. 7 kg N pr. ha for oplandet til Limfjorden. Retention er ca %. Tabel 3. Omkostninger ved Grøn Vækst for Case III (396 ha) Yderligere (396/40ha) efterafgrøder Bæredygtig Landbrug Bæredygtig Landbrug FOI FOI Kr. pr. ha I alt Kr. pr. ha I alt Randzoner (2,0 ha) Tab af harmoniareal Kompensation (2,0 ha) Nedsat N-kvote (198 / 396 ha) I alt excl. pest og N-reg Efterafgrøder (396/63) Yderligere N-reduktion I alt Bem: Det samlede tab for bedriften udgør kr. svarende til kr. pr. ha der drives. Som nævnt betyder indregning af det fulde areal, at omkostningerne ved efterafgrøder bliver meget høje. Såfremt kun det yderligere efterafgrødeareal indregnes, bliver tabet reduceret med kr. Det vurderes, at der er behov for en nærmere analyse af forudsætningerne for, at vurdere tabet ved vandplanerne i dette opland, hvor andelen af efterafgrøder bliver høj, samtidig med at der er angivet store yderligere N-reduktioner. 3. Sammenligning med beregning i Virkemiddeludvalg Der er i tabel 1 foretaget en sammenligning af omkostningerne, som de er gengivet i virkemiddeludvalg 1, 2, samt grøn Vækst samt Vandplaner. Dette er sammenholdt med omkostningerne i eksempler fra Bæredygtig Landbrug. 7

11 Udtagning af jord Tab ved udtagning er i virkemiddel 1 rapport angivet til kr. pr. ha mens den højere kornpris og det lidt ændret beregningsprincip, gjorde tabet større i virkemiddeludvalg II (4.100 kr. pr. ha). Baseret på budgetkalkuler er indkomsttabet (DBII) ved udtagning kr. pr. ha. Det vurderes derfor, at tabet ved udtagning i dag er lavere end angivet i virkemiddelrapport II. Når Bæredygtigt landbrug anvender højere dækningsbidrag skyldes det, at de ikke tager udgangspunkt i DBII. I forhold til udtagning af lavbundsarealer er der i virkemiddeludvalg 1 analysen antaget, at jorden vil udgå af produktion alligevel, hvorfor tabet kun omfatter 10 år (Se Schou et al., 2007). Tabel 4. Omkostninger ved udvalgte virkemidler (kr./ha) Virkemiddel Udtagning af jord (uden husdyr) Udtagning af jord (med husdyr) VMU I (2007) VMUII Grøn Vandplaner Bæredygtig ( ) Vækst 8) 9) Landbrug10) Udtagning lavbund Randzoner (kompensation incl. husdyr) (2.600) Efterafgrøder incl. tab ved skift til vårafgrøde Tab for alle arealer Tab grundet skift til vårafgrøde Mindre N (10% red.) N-kvota ordning Teknisk omlægning af N- normer (0 / 4 kg N) Ingen jordbearbejdning om efteråret (uændret sædskifte) Vådområder - tab (justeret) - tab incl. husdyr (ikke justeret) - Omkostninger i alt - P-ådale ) ) (12) Ca. 10 (170) ) ) ) VMU 1 byggede på lav kornpris (80 kr. pr. hkg), mens VMU II byggede på en kornpris på 160 kr. 2) Tabet ved skift fra vinter til vårafgrøder udgør 100, og kr. i de 3 områder og det er indregnet med 10%. 3) Omkostningerne er fordelt på 6 år og er således ikke løbende omkostninger pr. år i projektets levetid. 4) Der er i vandplanerne ikke angivet omkostninger ved lavere N-tildeling (kvotesystem). 5) Det er i tilknytning til GV antaget at N-kvote systemet vil koste 36 kr. pr. kg N eller 360 mio. kr. årligt. 6) I VMU 1 var det antaget at lavbundsjorde efter 10 år alligevel ville gå ud af produktion, hvorfor tabet blev reduceret med 44%. I VMU II blev tab både med og uden justering angivet. 7) Ingen jordbearbejdning er analyseret i forhold til P-risiko området og kravet var således at etablering af afgrøder først skete i foråret. I grøn vækst er kravet alene knyttet til arealer hvor der efterfølgende sås forårsafgrøder. 8) Der foreligger ikke offentligt materiale hvor indtjeningstab pr. ha i aftalen fremgår tydeligt. 9) I vandplaner anvendes der for en række virkemidler en pris på 25,6 kr. pr. kg N. Hvordan den er beregnet er uklart. 10) I case fra Sjælland indgår en række tabsposter på næsten kr. pr. ha som ikke indgår. Kilde: Schou et al., 2007, Jensen et al., 2009 og Karstensen,

12 Et andet element er, at der på arealer nær vandløb ikke må anvende de samme pesticider som på omdriftsarealer, hvorfor udbyttet og tabet typisk vil være lidt lavere (fx 10% lavere). Endelig vil udtagning af lavbundsjord betyde et lavere indkomsttab, da der i udgangssituationen er et lavere udbytte eller mere vedvarende græs. I eksempler fra Bæredygtig Landbrug indgår vedvarende græs ikke, og det anføres, at netop arealer langs vandløb kan være højt ydende. Udover dette indtjeningstab indregnes der et tab for tab af harmoniareal, som i VMU og Grøn Vækst er sat til ca kr. pr. ha. Det seneste fald i antallet af dyreenheder synes at betyde, at presset på harmoniarealer er lavere i dag end i 2008, da det er blevet sværere at få tilladelser til ændre/udvide husdyrproduktionen. Dette sættes i beregninger af bæredygtig landbrug til kr. pr. ha. Efterafgrøder Det vurderes som tidligere angivet, at omkostningerne pr. ha for efterafgrøder er på niveau med det angivne. Dog beregnes tabet i nogle tilfælde for hele arealet og ikke kun for det areal med efterafgrøder, der etableres idet der tages udgangspunkt i notat fra Landscenteret (Knudsen, 2009). I denne beregning kan tab som følge af randzoner dog godt være indregnet, ligesom skift i afgrøder fra vinter til vårafgrøder indgår. I virkemiddelrapporten indregnes et mindre tab til sædskifteændringer end i vurdering fra Bæredygtig Landbrug. Det vurderes, at omkostningerne ved at skifte fra vinter- til vårafgrøder for svinebedrifter på lerjord vil være højere end angivet i virkemiddelrapporten, mens det på sandjord er uændret. Ingen jordbearbejdning I analysen forud for Grøn vækst indgik virkemidlet ingen jordbearbejdning ikke i den nuværende udformning, da det dengang alene var tænkt som et virkemiddel, der skulle gælde på arealer med høj risiko for fosfortab.. Omkostningerne ved den nuværende ordning er begrænsede, men der er øgede omkostninger for udvalgte driftsgrene så som producenter af frøgræs og kartofler. I denne sammenhæng indgår en omkostning på kr. pr. ha for de analyserede casebedrifter. Lavere kvælstof tildeling Der er ikke kendskab til konsekvenserne og omkostningerne ved yderligere reduktion af N-tabet på tons N. Da dette indgår i forening Bæredygtig Landbrugs beregninger, men ikke i vandplaner og kun delvist i Grøn Vækst, vil det give en forskel i resultatet. Vurderingen må afvente analyse af, hvordan den endelig model skal se ud (se næste afsnit). For vådområder skal det pointeres, at de anførte beløb i vandplanerne er anført som den samlede sum fordelt på 6 år, hvorfor omkostningerne ikke er de gennemsnitlige omkostninger pr. år i projektperioden som de andre omkostninger i vandplanerne. Omkostninger pr. ha er således markant højere i vandplanerne end i forarbejdet. Generelt er omkostningerne i virkemiddeludvalg som forventet i dag. Det er dog blevet mere tydeligt, hvilke omfang af efterafgrøder der bliver tale om. Udsving i kornprisen har betydet en del, men typisk ligger det angivne indkomsttab højt i de beregninger foretaget i Bæredygtig landbrug. For efterafgrøder kan den høje andel i fx Limfjorden betyde, at 9

13 tabet kommer i den høje ende af det angivne interval, og mere detaljerede analyser kan derfor være påkrævet for at vurdere den samlede effekt af alle Grøn Vækst tiltagene. 4. Hvad er tabet for udvalgte case bedrifter Den første FOI case bedrift ligger på Sjælland og den er på 200 ha. Der dyrkes et sædskifte med hvede, hvede, vårbyg og vinterraps. Efter Grøn Vækst dyrkes der kun 197 ha, idet der er udlagt 3 ha bræmmer langs vandløb og søer. Der opnås en MVJ støtte på kr. pr. ha. Det antages, at der udlægges yderligere ca. 10% efterafgrøder på bedriften i Noget af hveden skiftes i eksemplet ud med maltbyg. Marginal værdien af N er sat til 8 kr. pr. kg N. Skift afgrøde er baseret på tabet ved skift fra vinterhvede til vårbyg. Tabel 5. Økonomisk tab for FOI case bedrift 1 (Sjælland) (200 ha) Areal Kr. pr. ha Kr. i alt Flere efterafgrøder Skift fra vintersæd til vårsæd Udtaget areal (randzone) MVJ-støtte (randzone) Ændret N-regulering (5 år) (4 kg N/ha) Ingen jordbearbejdning i efterår før vårafgrøder Samlet tab før N-kvote model Den anden case bedrift er beliggende i Jylland, det er en svinebedrift med 200 DE. Der dyrkes Hvede, Hvede, Vårbyg og Vinterraps i sædskifte. Tabel 6. Økonomisk tab for FOI case bedrift 2 (Jylland, Limfjorden) (200 ha og 200 DE) Areal Kr. pr. ha Kr. i alt Flere efterafgrøder Skift fra vinter til vårafgrøde (foder) Udtaget areal (randzone) (blandet ler og sand) Tab af harmoniareal MVJ-støtte (randzone) Ændret N-regulering (4 kg N/ha) Ingen jordbearbejdning i efterår før vårafgrøder Samlet tab før N-kvote model Bem: Vandløbsvedligeholdelse og yderligere N-reduktion er holdt ude af denne analyse 10

14 Vurderingen af tabet for de 2 FOI case bedrifter er, at tabet bliver mellem kr. pr. ha. det vurderes, at der vil være bedrifter hvor tabet er større, men der vil også være bedrifter hvor tabet vil være mindre, fordi indtjeningstabet ved etablering af randzoner er mindre. Som nævnt indgår tab som følge af ændret afgrødeskæring yderligere N-reduktion og andre elementer af Grøn Vækst ikke. Der kan være yderligere tab på nogle bedrifter, så som lavere udbyttekvalitet, ændret arbejdstidsorganisering, samt mere pres på maskinparken på udvalgte tidspunkter, men dette vil variere meget. 5. Hvad er konsekvensen ved yderligere reduktioner på tons N? En yderligere reduktion af N tabet til vandmiljøet på yderligere tons N vil være dyrere, end de virkemidler der er implementeret. Der kan måske findes enkelte nye og billigere virkemidler, så som minivådområder, men generelt må det antages, at det vil blive dyrere målt på omkostning pr. kg N end de virkemidler, der allerede er implementeret. En effektiv regulering vil prøve at sikre, at de billigste virkemidler implementeres først og det er tanken, at kvote systemet skal sikre, at virkemidlerne implementeres hvor det er billigst. Omvendt kræver vandrammedirektivet, at målene skal nås i alle vandområder, hvorfor der er grænser for omsætteligheden. Skatteministeriet har vurderet omkostningen til ca. 36 kr. pr. kg N (reduceret tab til vandmiljø), men det er uklart, hvordan dette tal er fremkommet, dog skulle det være baseret på den pantmodel, der blev analyseret i forbindelse med forarbejdet til vandmiljøplan III. Til sammenligning har Landbrug og Fødevare vurderet tabet til minimum 150 kr. pr. kg N eller ca. 1,5 mia. kr. Ved en marginal gevinst af N i marken på mellem 3-7 kr. pr. kg N, en reduktion af udvaskningen fra rodzonen på 25% og en N-retention på 66% så giver det et tab på kr. pr. kg N i det angivne interval. Det betyder, at der for hver 12 kg N der tilføres mindre kun sker en reduktion i tabet til vandmiljøet på ca. 1 kg N pr. ha. Ved en reduktion på tons giver det en omkostning på 0,4 0,8 mia. kr. men det er et meget usikkert estimat, hvor kvalitetstab ikke indgår. Generelt kan det anføres, at omfanget af fx efterafgrøder er ved at nå en grænse hvor det i høj grad påvirker sædskiftet på den enkelte bedrift, hvorfor det typisk vil betyde sædskifteændringer, hvor vinterafgrøder erstattes af vårafgrøder. Yderligere krav kunne betyde, at bedrifterne i højere grad dyrkes som økologiske bedrifter eller anvender udtagning som et virkemiddel. Kilder: DS (2010). Økonomien i landbrugets produktionsgrene Rapport. Danmarks Statistik. Jacobsen, B.H. ; Abildtrup, J.; Andersen, M., Christensen, T.; Hasler, B.; Hussain, Z.B.; Huusom, H.; Jensen, J.D.; Schou, J.S. og Ørum, J.E. (2004). Omkostninger ved reduktion af landbrugets næringsstoftab til vandmiljøet Forarbejde til vandmiljøplan III. Rapport nr Fødevareøkonomisk Institut. Jensen, P.N., Jacobsen, B.H.; Hasler, B. Rubæk, G. og Waagepetersen, J. (2009). Notat vedr. virkemidler og omkostninger til implementering af vandrammedirektivet.. Rapport udarbejdet til Virkemiddeludvalg II for By- og Landskabsstyrelsen. 11

15 Karstensen, H.G. (2009). Experiences from the Danish Implementation. Præsentation om Vandrammedirektivet i Sverige. Knudsen, L. (2009). Ejendomseksempler til belysning af konsekvenser af de gødningsrelaterede tiltag i Grøn Vækst. Notat fra 3. november Dansk Landbrugsrådgivning, Landscenteret, Planteproduktion. Schou, J.S., Kronvang, B.; Birr-Pedersen, K.; Jensen, P.L., Rubæk, G.H., Jørgensen, U og Jacobsen, B.H. (2007) Virkemidler til realisering af målene i EU's Vandrammedirektiv. Faglig Rapport fra DMU nr Aarhus Universitet. BLST (2010). Virkemiddelkatalog til brug for vandplanindsatsprogrammer. BLST, Januar

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske konsekvenser ved Grøn Vækst med udgangspunkt i 3 konkrete cases Jacobsen, Brian

Læs mere

Virkemidler og omkostninger for landbruget?

Virkemidler og omkostninger for landbruget? Virkemidler og omkostninger for landbruget? Brian H. Jacobsen, Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Konference om vandplanernes faglige grundlag 30.5.2011 Indhold De enkelte virkemidler og

Læs mere

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H.

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H.

Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H.

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE Danish Research Institute of Food Economics Rolighedsvej 25 DK-1958 Frederiksberg C (Copenhagen) Tlf: +45 35 28 68 73 Fax: +45 35 28 68

Læs mere

Analyse af skyggepris på fosfor med udgangspunkt i omkostninger ved at reducere fosfortabet til vandmiljøet Jacobsen, Brian H.

Analyse af skyggepris på fosfor med udgangspunkt i omkostninger ved at reducere fosfortabet til vandmiljøet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Analyse af skyggepris på fosfor med udgangspunkt i omkostninger ved at reducere fosfortabet til vandmiljøet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2012 Document

Læs mere

Hvad er prisen for de næste tons kvælstof i vandplanerne?

Hvad er prisen for de næste tons kvælstof i vandplanerne? Hvad er prisen for de næste 10.000 tons kvælstof i vandplanerne? Brian H. Jacobsen, Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Indlæg ved Plantekongres den 12.1.2012 Indhold Prisen for de første

Læs mere

Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H.

Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard

Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard university of copenhagen Københavns Universitet Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard Publication

Læs mere

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Muligheder og udfordringer i efter- og

Muligheder og udfordringer i efter- og Muligheder og udfordringer i efter- og mellemafgrøder Hvordan ses efterog mellemafgrøder i relation til de kommende regler som følge af Grøn Vækst? v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Læs mere

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug.

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Landbruget er ikke én økonomisk enhed Landmand NN er interesseret i at vide, hvad indsatsen koster

Læs mere

Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner

Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 L 145, endeligt svar på spørgsmål 32 Offentligt Københavns Universitet Fødevareøkonomisk Institut Faggruppe for miljø og naturressourcer Brian H. Jacobsen

Læs mere

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Indhold Introduktion Kvote baseret på tilførsel Kvote baseret på overskud

Læs mere

Analyse af omkostningerne ved scenarier for en yderligere reduktion af N-tabet fra landbruget i relation til Vandplan 2.0

Analyse af omkostningerne ved scenarier for en yderligere reduktion af N-tabet fra landbruget i relation til Vandplan 2.0 Københavns Universitet Fødevareøkonomisk Institut Brian H. Jacobsen 1. december 2014 Analyse af omkostningerne ved scenarier for en yderligere reduktion af N-tabet fra landbruget i relation til Vandplan

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Disposition Oversigt over det reelle reduktionsbehov I udvaskningen fra landbruget derfor

Læs mere

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex university of copenhagen Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Spørgsmål vedr. dyrkningsmæssige, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af ændringer i gødskningsloven

Læs mere

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Fokus på følgende: Vandplanerne (Grøn Vækst) Overordnet status på kvælstof Randzonerne Yderligere efterafgrøder

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven 4.600 tons N af de 9.000 tons N Børge O. Nielsen Planteavlskonsulent LRØ Kystvande Kvælstof 3 vandmiljøplaner VMP siden 1987-2004 Miljøgodkendelser siden 1994,

Læs mere

Vedr.: Analyse af alternative kvælstofvirkemidler 1 Jacobsen, Brian H.; Vinther, Finn Pilgaard; Sørensen, Peter

Vedr.: Analyse af alternative kvælstofvirkemidler 1 Jacobsen, Brian H.; Vinther, Finn Pilgaard; Sørensen, Peter university of copenhagen Vedr.: Analyse af alternative kvælstofvirkemidler 1 Jacobsen, Brian H.; Vinther, Finn Pilgaard; Sørensen, Peter Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven 4.600 tons N af de 9.000 tons N Børge O. Nielsen LRØ Arealrelaterede tiltag: Areal, ha Reduktion ton N * Randzoner 50.000 2.600 * Skovrejsning + øget natur

Læs mere

Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni

Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni Publication date: 2013

Læs mere

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H.

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document Version Også

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende bestilling om eftervirkning af efterafgrøder Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato:

Læs mere

Erhvervsøkonomisk analyse af reduktioner af kvælstofnormer i landbruget Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik

Erhvervsøkonomisk analyse af reduktioner af kvælstofnormer i landbruget Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik university of copenhagen University of Copenhagen Erhvervsøkonomisk analyse af reduktioner af kvælstofnormer i landbruget Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2016 Document Version Også

Læs mere

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Avlermøde, DSV Frø, 28. januar 2014 Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of

Læs mere

Omkostninger og potentialer ved de valgte virkemidler

Omkostninger og potentialer ved de valgte virkemidler Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Omkostninger og potentialer ved de valgte virkemidler Seniorforsker Brian H. Jacobsen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet

Læs mere

Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Jacobsen, Brian H.

Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende indregning af randzoner i harmoniarealet Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 14-06-2010

Læs mere

Analyse af omkostningerne ved en yderligere reduktion af N-tabet fra landbruget med 10.000 tons N

Analyse af omkostningerne ved en yderligere reduktion af N-tabet fra landbruget med 10.000 tons N Københavns Universitet Fødevareøkonomisk Institut Brian H. Jacobsen 25. juni 2012 Analyse af omkostningerne ved en yderligere reduktion af N-tabet fra landbruget med 10.000 tons N 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver

Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2015

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H.

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

Sammenligning af økologisk og konventionel landbrugsproduktion Andersen, Johnny Michael

Sammenligning af økologisk og konventionel landbrugsproduktion Andersen, Johnny Michael university of copenhagen Københavns Universitet Sammenligning af økologisk og konventionel landbrugsproduktion Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Statusrapport for VMP III med reference til midtvejsevalueringen

Statusrapport for VMP III med reference til midtvejsevalueringen Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 97 Offentligt Statusrapport for VMP III med reference til midtvejsevalueringen Af Projektchef Torben Moth Iversen Danmarks

Læs mere

Vurdering af model og økonomiske konsekvenser for udvalgte bedrifter ved målrettet regulering (MR) Jacobsen, Brian H.; Thomsen, Ingrid Kaag

Vurdering af model og økonomiske konsekvenser for udvalgte bedrifter ved målrettet regulering (MR) Jacobsen, Brian H.; Thomsen, Ingrid Kaag university of copenhagen Vurdering af model og økonomiske konsekvenser for udvalgte bedrifter ved målrettet regulering (MR) Jacobsen, Brian H.; Thomsen, Ingrid Kaag Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Københavns Universitet. Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2014

Københavns Universitet. Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2014 university of copenhagen Københavns Universitet Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Kort gennemgang af: Udarbejdet af Jens Erik Ørum, IFRO-KU samt Charlotte Kjærgaard og Ingrid Kaag Thomsen, AGRO-AU.

Kort gennemgang af: Udarbejdet af Jens Erik Ørum, IFRO-KU samt Charlotte Kjærgaard og Ingrid Kaag Thomsen, AGRO-AU. 19. juni 2017 Kort gennemgang af: IFRO-rapport nr. 258, Landbruget og vandområdeplanerne: Omkostninger og implementering af virkemidler i oplandet til Norsminde Fjord Udarbejdet af Jens Erik Ørum, IFRO-KU

Læs mere

HØJERE KVÆLSTOFKVOTER Sådan blev den ekstra kvælstofkvote anvendt og udnyttet i Lars Skovgaard Larsen, Gefion,

HØJERE KVÆLSTOFKVOTER Sådan blev den ekstra kvælstofkvote anvendt og udnyttet i Lars Skovgaard Larsen, Gefion, HØJERE KVÆLSTOFKVOTER Sådan blev den ekstra kvælstofkvote anvendt og udnyttet i 2016 Lars Skovgaard Larsen, Gefion, lsl@gefion.dk Hvor store mængder er det vi arbejder med? 3 l gylle pr. m 2 = 30 t/ha

Læs mere

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) university of copenhagen Københavns Universitet Klimastrategien Dubgaard, Alex Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA):

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af mål for kvælstofudledning i vandområdeplaner

Økonomiske konsekvenser af mål for kvælstofudledning i vandområdeplaner Bilag 3.5 Økonomiske konsekvenser af mål for kvælstofudledning i vandområdeplaner En beregning af konsekvenser af målfastsættelsen i vandområdeplanerne viser, at omkostningen vil blive i størrelsesordenen

Læs mere

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Baggrundsnotat til Vandmiljøplan III - midtvejsevaluering Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Jesper Waagepetersen Det

Læs mere

Københavns Universitet. Regional opgørelse af indtjeningen for de store jordbrug Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2012

Københavns Universitet. Regional opgørelse af indtjeningen for de store jordbrug Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2012 university of copenhagen Københavns Universitet al opgørelse af indtjeningen for de store jordbrug Andersen, Johnny Michael Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Pedersen, Søren Marcus; Schou, Jesper Sølver

Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Pedersen, Søren Marcus; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Pedersen, Søren Marcus; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2016 Document

Læs mere

Den forventede udvikling frem til 2015

Den forventede udvikling frem til 2015 Den forventede udvikling frem til 2015 Af Projektchef Torben Moth Iversen Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet VMP III aftalens enkelte elementer Målsætning 2015: Reduktion af fosforoverskud

Læs mere

Konsekvenser af Natur- og landbrugskommissionens

Konsekvenser af Natur- og landbrugskommissionens Konsekvenser af Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger for sortsog afgrødevalget DanSeed Symposium 11. marts 2014 Landskonsulent Søren Kolind Hvid skh@vfl.dk 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af ændringer i omkostninger som følge af ændrede harmonikrav for slagtesvin og undtagelsesbrug (kvæg) omfattende transport og køb af handelsgødning

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser for biomasse Dubgaard, Alex; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg

Læs mere

Beregning af kvælstofeffekt ved anvendelse af MFO-elementerne efterafgrøder, randzoner, brak og lavskov

Beregning af kvælstofeffekt ved anvendelse af MFO-elementerne efterafgrøder, randzoner, brak og lavskov DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 4. december 2015 Beregning af kvælstofeffekt ved anvendelse af MFO-elementerne, randzoner, brak og lavskov Ingrid K. Thomsen, Elly M. Hansen og Jørgen Eriksen,

Læs mere

Opgørelse af erhvervsomkostninger ved justeringer og endelige fosforlofter som angivet i den nye husdyrlov fra 2017 Jacobsen, Brian H.

Opgørelse af erhvervsomkostninger ved justeringer og endelige fosforlofter som angivet i den nye husdyrlov fra 2017 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Opgørelse af erhvervsomkostninger ved justeringer og endelige fosforlofter som angivet i den nye husdyrlov fra 2017 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2017 Document Version Også

Læs mere

Hvad koster miljøkrav til foder og mark. Chefkonsulent Leif Knudsen, Planteproduktion

Hvad koster miljøkrav til foder og mark. Chefkonsulent Leif Knudsen, Planteproduktion Hvad koster miljøkrav til foder og mark Chefkonsulent Leif Knudsen, Planteproduktion Dispostion Generelle miljøkrav hvad koster de? Målrettede efterafgrøder? Efterafgrøder miljøgodkendelse? 2... Hvornår

Læs mere

Effekt af randzoner AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015

Effekt af randzoner AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015 Effekt af randzoner Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015 Gitte Blicher-Matiesen 1, Ane Kjeldgaard 1 & Poul Nordemann Jensen 1 1 Institut for Bioscience 2 DCE Nationalt

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle?

Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle? Seniorforsker Brian H. Jacobsen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Læs mere

Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Jacobsen, Brian H.

Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011

Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011 Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 15. januar 2015 Gitte

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Projekt Miljø i sædskiftet

Projekt Miljø i sædskiftet Projekt Miljø i sædskiftet Hvorfor? I projektet ønsker vi at afprøve og demonstrere nogle af de miljøordninger, der knyttet sig til arealer i omdrift. Vi vil undersøge konsekvensen og effekten af en mere

Læs mere

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske Økonomi i kartoffelproduktionen Tema > > Landskonsulent Erik Maegaard, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion De aktuelle priser og omkostninger ved produktion af såvel spise- som fabrikskartofler

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidlet efterafgrøder

Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidlet efterafgrøder Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidlet efterafgrøder Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008 November 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Denne

Læs mere

Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for merudvaskning i pilotprojekt om biomasse

Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for merudvaskning i pilotprojekt om biomasse AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Følgebrev Dato 1. juli 2019 Journal 2019-760-001282 Til Landbrugsstyrelsen Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for

Læs mere

A3: Driftsmæssige reguleringer

A3: Driftsmæssige reguleringer Virkemidler til reduktion af N-udvaskningsrisiko A3: Driftsmæssige reguleringer Foto: Jørgen Eriksen. Foto: Jørgen Eriksen. Omlægning af malkekvægbrug til medfører typisk reduktion i kvælstofudvaskningen.

Læs mere

Økonomisk slutevaluering af Vandmiljøplan II

Økonomisk slutevaluering af Vandmiljøplan II Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 169 Økonomisk slutevaluering af Vandmiljøplan II Final Economic Evaluation of the Action Plan for the Aquatic Environment II Brian H. Jacobsen København 2004 2 Økonomisk

Læs mere

Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Jacobsen, Brian H.

Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Effekter af afgrødeændringer og retention på oplandsniveau

Effekter af afgrødeændringer og retention på oplandsniveau Effekter af afgrødeændringer og retention på oplandsniveau Scenarie beregninger af effekter af afgrødeændringer på N- kystbelastningen for dele af Limfjorden Christen Duus Børgesen Uffe Jørgensen Institut

Læs mere

Økonomisk konsekvens ved ændret kvælstofregulering med udgangspunkt i Limfjorden

Økonomisk konsekvens ved ændret kvælstofregulering med udgangspunkt i Limfjorden Københavns Universitet Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi (IFRO) (tidligere FOI) Jens Erik Ørum og Brian H. Jacobsen 22. marts 2013 Økonomisk konsekvens ved ændret kvælstofregulering med udgangspunkt

Læs mere

Landovervågning AU AARHUS AU DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI. Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed UNIVERSITET

Landovervågning AU AARHUS AU DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI. Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed UNIVERSITET Landovervågning Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed Status for miljøplaner ift. 2015 Reduktionsmål Rodzonen Havbelastning (%) (t N) 1987 Vandmiljøplan I 1998 Vandmiljøplan II 48 2004

Læs mere

Københavns Universitet. Landbrugets økonomiske situation og udfordringer Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2011

Københavns Universitet. Landbrugets økonomiske situation og udfordringer Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2011 university of copenhagen Københavns Universitet Andersen, Johnny Michael Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen, J. M., (2011).,

Læs mere

Vandplanlægning gennem gødningsloven

Vandplanlægning gennem gødningsloven Vandplanlægning gennem gødningsloven Silkeborg, 24. januar 2011 Miljøkonsulent Carsten Buskov, LMO Emner: Teknisk omlægning af normsystemet (vedtaget) Vintergrønne marker kan ikke erstatte efterafgrøder

Læs mere

Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030 december 2017 Jensen, Jørgen Dejgård

Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030 december 2017 Jensen, Jørgen Dejgård university of copenhagen Københavns Universitet Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030 december 2017 Jensen, Jørgen Dejgård Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael university of copenhagen Andersen, Johnny Michael Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen, J. M., (2011)., Nr. 1/1-01, 4 s., jun.

Læs mere

Aktuelt om planteproduktionen. Ivar Ravn Direktør VFL Planteproduktion

Aktuelt om planteproduktionen. Ivar Ravn Direktør VFL Planteproduktion Aktuelt om planteproduktionen Ivar Ravn Direktør VFL Planteproduktion Grundsten Vi brænder for bønder Høj faglighed og i front med ny viden Sørge for at nogen opdager det Tæt samspil med rådgivning og

Læs mere

Hvor god økonomi er der i differentieret regulering?

Hvor god økonomi er der i differentieret regulering? Hvor god økonomi er der i differentieret regulering? Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug NiCA seminar 9. oktober 2014 STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug Økonomiske effekter af differentieret

Læs mere

Agrovi 3. februar 2016 Chefkonsulent Leif Knudsen DEN NYE LANDBRUGSPAKKE FØRSTE LYSPUNKT FOR ERHVERVET I MANGE ÅR!

Agrovi 3. februar 2016 Chefkonsulent Leif Knudsen DEN NYE LANDBRUGSPAKKE FØRSTE LYSPUNKT FOR ERHVERVET I MANGE ÅR! Agrovi 3. februar 2016 Chefkonsulent Leif Knudsen DEN NYE LANDBRUGSPAKKE FØRSTE LYSPUNKT FOR ERHVERVET I MANGE ÅR! Fødevare- og landbrugspakke hvad hvornår? 17..25 pct. mere N-kvote Ingen krav om randzoner

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2018 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2017 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Afgrødekalkuler 2018

Læs mere

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Økonomisk konsekvens ved ændret kvælstofregulering med udgangspunkt i Limfjorden Ørum, Jens Erik; Jacobsen, Brian H.

Økonomisk konsekvens ved ændret kvælstofregulering med udgangspunkt i Limfjorden Ørum, Jens Erik; Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Økonomisk konsekvens ved ændret kvælstofregulering med udgangspunkt i Limfjorden Ørum, Jens Erik; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN.

Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN. 1 Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN. Der gives her en kort beskrivelse af hvordan efterafgrøder håndteres i FarmN og hvilken effekt efterafgrøder har på N-udvaskning i standardsædskifterne. Alle beregninger

Læs mere

University of Copenhagen. Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Dubgaard, Alex; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Del af mappe 6) Tre danske brugstyper ud fra Danmarks Statistik.

Del af mappe 6) Tre danske brugstyper ud fra Danmarks Statistik. Del af mappe 6) Tre danske brugstyper ud fra Danmarks Statistik. Opstilling af modelbrug med udgangspunkt i regnskabsstatistikken for 2014 er udarbejdet af cand.oecon. Bjarne Brønserud (uafhængig analytiker)

Læs mere

Emissionsbaseret regulering

Emissionsbaseret regulering Emissionsbaseret regulering Karsten Svendsen Deltagere og forfattere: Karsten Svendsen Simon Rosendahl Bjorholm LMO, Tina Tind Wøyen LMO, Børge Olesen Nielsen LMO Søren Kolind Hvid SEGES, Sebastian Piet

Læs mere

Reduktion i omfang af markvanding på udvalgte arealer med henblik på at fremme vandføringen i vandløb Jacobsen, Brian H.

Reduktion i omfang af markvanding på udvalgte arealer med henblik på at fremme vandføringen i vandløb Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Reduktion i omfang af markvanding på udvalgte arealer med henblik på at fremme vandføringen i vandløb Jacobsen, Brian H. Publication date: 29 Document Version

Læs mere

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal JSS Danmarks miljøundersøgelser Afdeling for Systemanalyse 30. marts 2004 Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal Formål Skov- og Naturstyrelsen har d. 26. marts bedt Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Beregningsmetoder på oplandsskala og sårbarhedsvurdering. Specialkonsulent Flemming Gertz

Beregningsmetoder på oplandsskala og sårbarhedsvurdering. Specialkonsulent Flemming Gertz Beregningsmetoder på oplandsskala og sårbarhedsvurdering Specialkonsulent Flemming Gertz Grøn Vækst og Vandplaner hvor er vi nu? Grøn Vækst beslutning om 19.000 ton N 9.000 ton - model VMP IV Randzoner

Læs mere

Analyse af omkostningerne ved scenarier for en reduktion af N-tabet i relation til Fødevare- og Landbrugspakke 2015 Jacobsen, Brian H.

Analyse af omkostningerne ved scenarier for en reduktion af N-tabet i relation til Fødevare- og Landbrugspakke 2015 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Analyse af omkostningerne ved scenarier for en reduktion af N-tabet i relation til Fødevare- og Landbrugspakke 2015 Jacobsen, Brian H. Publication date:

Læs mere

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Mulig modregning i økologistøtte i forhold til det landbrugspolitiske krav om grønning Jacobsen, Brian H.

Mulig modregning i økologistøtte i forhold til det landbrugspolitiske krav om grønning Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Mulig modregning i økologistøtte i forhold til det landbrugspolitiske krav om grønning Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere