10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber"

Transkript

1 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

2 2

3 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet sætter en fælles retning for et styrket forældresamarbejde i Høje-Taastrup Kommune. Dialogværktøjet her skal sætte gang i drøftelser og beslutninger på daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber om at udvikle forældresamarbejdet. I Høje-Taastrup Kommune ser vi et stort potentiale i et stærkere samarbejde mellem forældre og personale omkring de børn og unge, som vi har et fælles ansvar for. Børn og unge er sammen med deres forældre eller medarbejdere på 0-18-årsområdet i de fleste timer i døgnet. Et tættere samarbejde mellem forældre og personale kan styrke vores fælles indsats for børn og unges læring og udvikling principper sætter retningen Disse 10 principper udgør den fælles ramme for forældresamarbejdet i Høje-Taastrup Kommune og sætter retningen for den udvikling, vi ønsker på hele 0-18 års-området. Principperne er udviklet i et tæt samarbejde mellem forældre og fagpersoner på tværs af hele området og vedtaget af Byrådet. Målet er, at alle forældre i Høje-Taastrup Kommune i endnu højere grad end i dag vil opleve sig selv som en samarbejdspartner i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber både omkring eget barn og omkring det fællesskab, barnet indgår i. Et styrket forældresamarbejde skal bidrage til, at børn og unge i Høje-Taastrup Kommune trives, udvikler sig og lærer endnu bedre end i dag. Det er en af de centrale indsatser under Høje-Taastrup Kommunes store kvalitetsreform af børneog ungeområdet, Morgendagens Børne- og Ungeliv. Sæt gang i lokal dialog og beslutninger Nu skal principperne omsættes til lokal virkelighed på daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber og andre kommunale tilbud til børn og unge. Første skridt er, at I som forældrerepræsentanter og fagpersoner drøfter og beslutter, hvordan I kan udvikle og opbygge et stærkere og mere forpligtende forældresamarbejde hos jer. Dialogspørgsmålene til hvert princip er et godt udgangspunkt for drøftelser og beslutninger på personalemøder, lokale ledelsesmøder, bestyrelsesmøder, i klubråd og lignende. I kan også bruge forældrespørgsmålene ved forældremøder.

4 PRINCIP 1 Forældre og personale samarbejder aktivt om at fremme barnets/den unges udvikling, trivsel og læring Forældre og personale har en fælles opgave omkring barnet/den unge, og personalet inddrager alle forældre aktivt i samarbejdet om deres barn, uanset deres forudsætninger. Familien er fundamentet i barnets/den unges liv. Personalet efterspørger derfor altid forældrenes viden om deres barn og inddrager den i det professionelle arbejde. Forældrenes opbakning til de faglige indsatser er afgørende for barnets trivsel og udvikling. Personalet formidler indhold og mål i de faglige indsatser på en måde, der giver forældrene de bedste betingelser for at støtte og bygge videre på den faglige indsats derhjemme. 4 Vi formidler de faglige mål og indsatser med fotos og korte tekster og fortæller samtidig helt kort, hvad forældrene selv kan gøre. Kan vi måske i særlige tilfælde - bruge hjemmebesøg til at give samarbejdet en god start? Er der forskel på at samarbejde og samarbejde aktivt? Hvilke? Hvad betyder det for samarbejdet, hvis I får større indsigt i forældrenes viden om deres barn? I hvilke situationer er det særligt vigtigt? Hvordan kan I gøre det mere systematisk end i dag? Hvordan kan I gøre det nemmere for forældrene at støtte og bygge videre på jeres faglige indsats? Er der forskel på at samarbejde og samarbejde aktivt? Hvilke? Hvordan kan I mærke, om personalet aktivt bruger jeres viden om jeres barn? I hvilke situationer er det særligt vigtigt? Hvad betyder det for jer at kende og forstå personalets faglige indsats i forhold til jeres barn og gruppen? Hvornår er det let/svært for jer at støtte og bygge videre på personalets faglige indsats? Hvad kan gøre det lettere?

5 PRINCIP 2 Personalets kommunikation og formidling til forældrene skal være let tilgængelig Kommunikationen mellem forældre og personale er afgørende for et godt samarbejde og skal være let at gå til. Forældrene skal have let adgang til at følge med i deres børns liv og til at kommunikere med personalet. Det gælder både i forhold til de praktiske forhold og i forhold til barnets/den unges trivsel, udvikling og læring. Der skal være klarhed om, hvordan kommunikationen foregår, og hvordan man som forældre følger med. Det praktiske omkring kommunikationen skal være så let som muligt, så personale og forældre kan bruge kræfterne på indholdet. Kan vi bruge vores digitale muligheder mere konsekvent og systematisk 5 Hvad tror I er vigtigt for, at forældrene oplever, at kommunikationen er let tilgængelig? Hvordan oplever I selv institutionens kommunikation og formidling? Hvad virker godt/mindre godt? Har I formidlet til forældrene, hvordan kommunikationen om forskellige forhold foregår hos jer? Har I konkrete idéer til, hvordan I kan gøre kommunikation og formidling bedre hos jer? Hvad er vigtigt for, at I som forældre oplever, at kommunikationen er let tilgængelig? Hvordan oplever I kommunikation i dag? Hvad virker godt/ mindre godt? Er det klart for nye forældre, hvordan kommunikationen foregår? Har I konkrete idéer til, hvordan kommunikation og formidling kan blive bedre hos jer?

6 PRINCIP 3 Personalets sprog skal være forståeligt og brugbart for forældrene Forældre skal kunne mærke, at personalet er professionelle inden for deres fag også i måden de skriver og taler på. Men sproget skal altid være let at forstå og bidrage til at styrke samarbejdet. Personalet formidler deres faglighed i et sprog, som forældrene kan forstå og handle på, og som giver forældrene indsigt i personalets arbejde med det enkelte barn/ den enkelte unge og gruppen. Personalet tager ansvar for, at sproget bidrager til at styrke positive relationer og samarbejde, og at budskaber bliver forstået, som de er ment både i formidling af hverdagens gode historier og ved problemer eller udfordringer. 6 Kan vi i højere grad formidle faglig viden om børnenes udvikling, trivsel og læring ved forældrearrangementer? Kan vi bruge fotos og korte tekster til at dele de gode historier også fra forældrene? Hvordan kan forældrene mærke i jeres sprog, at I er professionelle? Hvad gør I for at sikre, at det er let for forældrene at forstå og handle på det, I siger og skriver? Hvordan kan sproget være med til at styrke relationer og samarbejde? Hvordan sikrer I jer, at budskaber bliver forstået, som de er ment? Kan I mærke i måden, personalet skriver og taler på, at de er professionelle inden for deres fag? Er det let at forstå og handle på de informationer, I får? Hvad fungerer godt/mindre godt? Hvad betyder sproget for relationer og samarbejde omkring børnene?

7 PRINCIP 4 Indholdet i forældresamarbejdet er et fælles ansvar Personale og forældre bidrager ligeværdigt til indholdet i forældresamarbejdet, og personalet skaber rammerne for en åben dialog. Personalet tager ansvar for, at dialogen både har fokus på de temaer, som personalet finder vigtige i forhold til barnet, og de temaer, forældrene har behov for at drøfte. Det gælder både i dialogen om det enkelte barn/den enkelte unge og i den fælles dialog og kommunikation. Det skal være trygt for forældre at bruge samarbejdet med både personalet og andre forældre til at lykkes endnu bedre som forældre, fx ved at få ny viden og udveksle erfaringer med andre forældre. Kan forældrene være med til at lave dagsordenen for vores forældremøder og samtaler? 7 Hvordan inviterer I konkret forældrene til at komme på banen med deres behov og ønsker i samtaler om barnet/den unge? Hvad fungerer godt/mindre godt? Hvordan kan I arbejde med at skabe et trygt forum for forældrenes spørgsmål og input? Hvordan kan i arbejde med at give forældrene nye værktøjer til forældrerollen og evt. dele erfaringer? Hvad kan personalet gøre for at det bliver let at komme på banen med jeres ønsker og behov i samtaler om jeres barn? Hvilke ønsker har I til indholdet i samarbejdet med personalet? Hvilke ønsker har I til indholdet i samarbejdet med andre forældre? Er der temaer, aktiviteter eller indsatser, som kan være med til at styrke samarbejdet?

8 PRINCIP 5 Vi vil dele relevant viden mellem personale og forældre ved overgange Personalet opbygger en stor viden om og erfaring med det enkelte barn/den enkelte unge. Den viden er vigtig at overdrage, når barnet/den unge fortsætter til et nyt tilbud (fra institution til skole osv.) Overgange fra et kommunalt tilbud til et andet skaber risiko for tab af vigtig viden og erfaring. Derfor har vi fokus på at dele personalets viden om barnets/den unges udvikling, trivsel og læring. Find vores fælles retningslinjer for, hvordan overgange tilrettelægges, på Familier, børn og unge, Overgange. Personalet deler relevant viden om barnet/den unge med forældrene, så forældrene har de bedste muligheder for at støtte barnet/den unge i overgangen og videregive relevant viden til det nye personale. Personalet samarbejder med forældrene om at dele relevant viden med kolleger i det nye tilbud. 8 Kan vi samle de vigtigste informationer, der er relevante ved overgangen til næste tilbud, i et dokument, som familien får med? Kunne vi holde en fælles samtale med familien og det nye tilbud? Hvilke typer af viden er relevant for jer, når I modtager et barn/en ung? Får I den viden i dag eller kan I gøre noget for at få den? Hvilke typer af viden er relevant at dele med forældrene og det nye personale ved overgangen til det tilbud, der tager over efter jer? Hvad kan I konkret gøre hos jer for at overdrage den viden? Hvilke erfaringer har I med overgange mellem institutioner/ skole m.v.? Hvad har fungeret godt/mindre godt? Hvad er vigtigt for jer, når personalet overdrager viden til det nye sted? Hvilke konkrete idéer har I til at styrke overdragelsen af viden ved jeres barns overgang til et nyt tilbud?

9 PRINCIP 6 Vi vil fastholde og udvikle den personlige kontakt mellem forældre og personale Personale og forældre samarbejder om at fastholde og udvikle en god personlig kontakt, der styrker samarbejdet om børnene/de unge. En god personlig kontakt mellem forældre og personale gør det nemmere at formidle og drøfte udfordringer i forhold til barnet. En god personlig kontakt forældrene imellem gør det også nemmere at løse udfordringer og konflikter blandt børnene/de unge. Det er vigtigt med et fælles fokus på at fastholde og udvikle den personlige kontakt, både i hverdagen og gennem arrangementer og møder. Vi tager på hjemmebesøg, inden børnene skal starte. Det tager tid, men giver et rigtig godt fundament for samarbejdet. Vi kan holde temadage, hvor alle familier bidrager med mad og kulturelle indslag 9 Hvad betyder den personlige kontakt med forældrene for jeres faglige indsats? Hvordan kan I arbejde med at sikre, at den første kontakt bliver god? Hvad kan I gøre for at styrke den personlige kontakt med forældrene? Hvad kan I gøre for at styrke den personlige kontakt mellem forældrene? Er der situationer, hvor den personlige kontakt er særligt vigtig? Hvordan kan I som forældre være med til at styrke den personlige kontakt med personalet? Hvordan kan I som forældre være med til at styrke den personlige kontakt med andre forældre? Er der noget af det, der bør sættes i system?

10 PRINCIP 7 Vi vil tydeliggøre, hvad forældre kan forvente, og hvad det enkelte tilbud forventer af forældrene Med klarhed om forventninger skaber vi den bedste grobund for gensidig forståelse, opbakning og samarbejde. Høje-Taastrup Kommune har en række fælles politikker og indsatser, som tilsammen udgør de fælles rammer for, hvad forældre kan forvente af de kommunale tilbud, og hvad kommunen forventer af forældrene. Forældre kan forvente at møde engageret og fagligt kompetent personale, der arbejder for, at alle børn udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger. Som kommune forventer vi, at alle forældre samarbejder aktivt med personalet og bakker op om den faglige indsats og fællesskabet. De enkelte områder og institutioner arbejder med at konkretisere og tydeliggøre, hvad de forventer af forældrene, og hvad forældrene kan forvente af dem. 10 Kunne aftaler om forældrenes ansvar og opgaver fremgå af læreplanerne? Vi kan lave en folder til alle nye forældre, der beskriver de gensidige forventninger til forældresamarbejdet. Hvad forventer I af forældrene på jeres område? Hvad kan forældrene forvente af jer? Hvordan kommunikerer I jeres forventninger? Hvad kan I gøre for at styrke forventningsafstemningen? Hvad forventer I af institutionen? Hvad bør man forvente af jer som forældre? Hvordan kan personalet bedst kommunikere institutionens forventninger til jer? Har I konkrete idéer til at styrke forventningsafstemningen?

11 PRINCIP 8 Forældrenes ressourcer og engagement skal bidrage til at styrke forældresamarbejdet Vi vil bruge forældrenes ressourcer og engagement til at styrke samarbejdet om de fællesskaber, børnene/de unge er en del af. Mange forældre engagerer sig i fælleskabet omkring børnene/de unge. Det engagement skal vi blive endnu bedre til at anerkende og skabe rum for med respekt for at forældrene er frivillige. Forældre kan fx hjælpe nye forældre med en god introduktion til fællesskabet og bidrage med viden, tid eller evner i aktiviteter med børnene/de unge. Personalet kan fx skabe rammerne for dialog mellem forældre og/eller med de ansatte om udfordringer og løsninger i forhold til børnene/de unge. Vi inviterer forældrene i praktik. Det styrker kendskabet til hinanden både fagligt og socialt. Kunne vi lave et fælles forældreråd i lokalområdet for at styrke den røde tråd på tværs af tilbud? 11 Hvordan kan I hos jer skabe rum for, at forældrene i højere grad bruger deres ressourcer og engagement til gavn for fællesskabet? Hvordan kan I skabe rammer for dialog mellem forældre om fælles udfordringer i forhold til børnene/de unge? Er der noget, der er vigtigt at være opmærksom på, når I inviterer forældrene ind i en anden rolle, der vedrører fællesskabet af børn altså ikke kun deres eget barn? I hvilke situationer kan I som forældre bidrage til fællesskabet med jeres ressourcer og engagement? Hvad kunne I fx tænke jer at bidrage med? Hvordan kan I som forældre hjælpe nye forældre til rette i fællesskabet? Er der noget, der er vigtigt at være opmærksom på, hvis I som forældre indgår i en rolle, der vedrører fællesskabet af børn altså ikke kun jeres eget barn?

12 PRINCIP 9 Vi vil målrettet styrke samarbejdet om børn og familier i udsatte positioner Det er et fælles ansvar for personale og forældre at skabe et stærkt fællesskab, der også rummer børn og familier i udsatte positioner. Børn og unge kan komme i en udsat position som følge af de rammer og vilkår, de har til rådighed. I Høje-Taastrup Kommune ønsker vi at tilpasse fællesskabet, så alle kan være med, dér hvor de har det største udbytte af at være. Både personale og forældre spiller en afgørende rolle for, at dette lykkes. Personalet har ansvaret for den faglige indsats i forhold til det enkelte barn i en udsat position. Personalet har også ansvaret for at inddrage og støtte familien og for at inddrage ressourcer, der kan støtte barn og forældre såvel fagpersoner som andre personer i barnets/den unges netværk. 12 Men også andre forældre er afgørende for, at børn i udsatte positioner og deres forældre forbliver i fællesskabet. Det er derfor vigtigt, at personale og forældre samarbejder om at opbygge stærke forældrenetværk, der understøtter et rummeligt fællesskab. Vi kan hjælpe forældre med at lave små netværksgrupper, hvor de kan sparre med hinanden Vi kan styrke de indbyrdes relationer mellem forældrene ved at de løser opgaver sammen ved arrangementer. Hvordan arbejder I med at skabe fællesskaber, der også rummer børn og forældre i udsatte positioner? Hvordan kan I arbejde med at inddrage andre forældre som ressourcer omkring børn/unge i udsatte positioner? Hvordan kan I arbejde med at styrke forældrenetværket? Hvordan kan I som forældre bidrage til, at fællesskabet også rummer børn og forældre i udsatte positioner? Hvad skal der til for, at I vælger at række positivt ud til forældre med et barn i en udsat position? Kan I forestille jer at gøre en særlig indsats for et andet barn/ung i en udsat position? Hvad kan I gøre for at styrke forældrenetværket?

13 PRINCIP 10 Vi vil evaluere og følge op på, om vores forældresamarbejde styrkes Et stærkere forældresamarbejde skal være med til at fremme børn og unges udvikling, trivsel og læring. Derfor følger vi op og evaluerer både lokalt og centralt. Arbejdet med at styrke forældresamarbejdet på tværs af hele 0-18 års-området vil og skal have mange forskellige former. Derfor vil det også være forskelligt, hvordan det bedst giver mening at følge op og evaluere. Alle institutioner arbejder systematisk med at følge op på effekten af de indsatser, der bliver sat i værk for at styrke forældresamarbejdet. Kommunen følger op på arbejdet med at styrke forældresamarbejdet i den fælles evaluering af indsatserne under Morgendagens Børne- og Ungeliv. 13 og i forældreråd/bestyrelser Hvordan udvælger I, hvilke indsatser I vil evaluere og følge op på? Hvordan vil I evaluere og følge op i personalegruppen? Hvordan vil I evaluere og følge op med forældrene?

14 14 Notater

15 10 principper for forældresamarbejde Udgivet maj 2015 Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, 2630 Taastrup Foto: Claus Bjørn Larsen, Magnus Klitten og Fladså Grafisk Layout og tryk: Fladså Grafisk

16 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet sætter en fælles retning for et styrket forældresamarbejde i Høje-Taastrup Kommune. Dialogværktøjet her skal sætte gang i drøftelser og beslutninger på daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber om at udvikle forældresamarbejdet. Målet er, at alle forældre i Høje-Taastrup Kommune i endnu højere grad end i dag vil opleve sig selv som en samarbejdspartner i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber både omkring eget barn og omkring det fællesskab, barnet indgår i. Et styrket forældresamarbejde skal bidrage til, at børn og unge i Høje-Taastrup Kommune trives, udvikler sig og lærer endnu bedre end i dag. Det er en af de centrale indsatser under Høje-Taastrup Kommunes store kvalitetsreform af børne- og ungeområdet, Morgendagens Børne- og Ungeliv. Læs mere om Morgendagens Børne- og Ungeliv på Som ansat kan du finde idékatalog til arbejdet med 10 principper for forældresamarbejdet på intranettet HTKalle.

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup

Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup Skødstrup er et område i vækst. Det er et børnerigt område, og mange nye unge familier flytter til byen med et håb om at finde et positivt, trygt

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune formålet med det fælles læringsgrundlag er, at alle børn og unge lærer at mestre eget liv. læringsgrundlaget skal sikre, at

Læs mere

Hvad kan vi forvente? - om forventninger til samarbejdet mellem forældre og medarbejdere i Lystrup Dagtilbud

Hvad kan vi forvente? - om forventninger til samarbejdet mellem forældre og medarbejdere i Lystrup Dagtilbud Hvad kan vi forvente? - om forventninger til samarbejdet mellem forældre og medarbejdere i Lystrup Dagtilbud udarbejdet august 2015 af ledelsesteam & bestyrelse i Lystrup Dagtilbud Kære forældre I har

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE - mellem skoler, institutioner og klubber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Indhold Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber 3 Børn

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

UDKAST Høje-Taastrup Kommunes børne- og ungepolitik Rammen for et godt børne- og ungeliv

UDKAST Høje-Taastrup Kommunes børne- og ungepolitik Rammen for et godt børne- og ungeliv UDKAST Høje-Taastrup Kommunes børne- og ungepolitik Rammen for et godt børne- og ungeliv 2013-2016 doknr. 64107-13 Forord Med Udviklingsstrategien for 2012-2024 har Byrådet sat nogle vigtige pejlemærker

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle Strategi for udviklende og lærende fællesskaber for alle Herlev Kommune, 2016 1. udgave Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Herrmann & Fischer Grafisk layout: Mediebureauet Realize Fotos: Herlev Kommune, Panthermedia

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Nedenstående udgør de overordnede mål og indsatsområder på dagtilbudsområdet i 2014-15. Disse vil danne baggrund for og være styrende for de generelle initiativer

Læs mere

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Forord: Ny politik styrker samarbejdet Handicaprådet i Aalborg Kommune har opfordret til, at der med udgangspunkt i Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I aarhus KOMMUNE UDGIVET AF: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og Udvikling UDGIVET: 2. udgave, juni 2017 COPYRIGHT: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune DFK` pejlemærker Sociale relationer Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD Kære forældre I modtager denne folder, fordi I har et eller flere børn i folkeskolen i Frederiksberg Kommune En folkeskole, som vi

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur.

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indledning: Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik har til formål at skabe sammenhæng og helhed i indsatsen og tilbuddene til alle kommunens

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Alle for én mod mobning i dagtilbud

Alle for én mod mobning i dagtilbud Alle for én mod mobning i dagtilbud 1 Alle for én mod mobning i dagtilbud Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane

Læs mere

Børnepolitik Version 2

Børnepolitik Version 2 Børnepolitik Version 2 Læring Helhed Omsorg Forskellighed Anerkendelse Ansvar Leg - venskab Sundhed Borgmesteren og udvalgsformandens forord Børnepolitikken Mariagerfjord Kommune har med en fælles børnepolitik

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Modelfoto: Ulrik Jantzen. DropMob fra A-Å FRITIDSHJEM OG -KLUB. Sådan laver I en antimobbestrategi, der virker

Modelfoto: Ulrik Jantzen. DropMob fra A-Å FRITIDSHJEM OG -KLUB. Sådan laver I en antimobbestrategi, der virker Modelfoto: Ulrik Jantzen DropMob fra A-Å FRITIDSHJEM OG -KLUB Sådan laver I en antimobbestrategi, der virker DropMob er udviklet med hjælp fra: Nivå Skole og Børnehusene Nivå (Basen Fritidsklub, Galaxen

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. for folkeskolens skolefritidsordninger

Mål- og indholdsbeskrivelse. for folkeskolens skolefritidsordninger Mål- og indholdsbeskrivelse for folkeskolens skolefritidsordninger 2016 Mål- og indholdsbeskrivelse Mål- og indholdsbeskrivelserne indeholder anvisninger til det pædagogiske arbejde som skal udføres i

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK Holstebro Kommune HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2015-2018 1. Indledning...4 2. Værdier og mål for Børn og Unge...5 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken...6 4. Byrådets børne- og familiesyn...6

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Ny Børne- og Ungepolitik i Aalborg Kommune

Ny Børne- og Ungepolitik i Aalborg Kommune Ny Børne- og Ungepolitik i Aalborg Kommune 2014 2017 Diskussionsoplæg til fællesmøde d. 10. oktober 2014 Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget Indhold Forord... 4 Indledning... 4 Formål... 4 Værdier

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem

Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem Forældreansvar og forældreinddragelse Pjece Kære forældre Samarbejdet mellem skole og hjem er af afgørende betydning for den vigtige periode i barnets

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Strategi for fællesskaber for børn og unge FÆLLESSKABER MED FORSKELLIGHED

Strategi for fællesskaber for børn og unge FÆLLESSKABER MED FORSKELLIGHED 1 Fællesskaber for børn og unge Udvikling af fællesskaber er i fokus i Gentofte Kommune. Fællesskaber, hvor børn og unge oplever glæden ved at deltage. Fællesskaber med forskellighed, og fællesskaber der

Læs mere

Inklusion. - Fordi børn og unge skal trives på Vesterkærets Skole

Inklusion. - Fordi børn og unge skal trives på Vesterkærets Skole Inklusion - Fordi børn og unge skal trives på Vesterkærets Skole 2 Inklusion - fordi børn og unge skal trives på Vesterkærets Skole Forord Inklusion handler grundlæggende om, at alle børn skal trives og

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik Indhold 1. Indledning... 2 2. Værdier og mål for Børn og Unge... 3 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken... 3 4. Byrådets børne- og familiesyn... 3 Tema: Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer....

Læs mere