Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland"

Transkript

1 Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I bekendtgørelse nr. xx af xx 2015 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og det øvrige udland er der fastsat regler om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler. Nogle af reglerne uddybes med nærmere retningslinjer. Indledning Forordning (EF) nr. 883/04 og forordning (EF) nr. 987/09 Forordning (EF) nr. 883/04 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (forordningen) og forordning (EF) nr. 987/09 af 16. september 2009 om regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/04 (gennemførelsesforordningen) finder anvendelse fra den 1. maj Alle EU-landene, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz er omfattet af de to nye forordninger. EØS-aftalen Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen) trådte i kraft den 1. januar 1994, og gælder for alle EU/EØS-landene. EØS-aftalen omfatter: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Schweiz indgik en aftale med EU om at være omfattet af reglerne i forordning (EF) nr. 883/04 og forordning (EF) nr. 987/09 fra 1. april EØS-aftalen indebærer bl.a. et samarbejde om social sikring. Det betyder, at forordningen og gennemførelsesforordningen gælder både i EØS-landene og Schweiz for statsborgere i disse medlemslande og statsløse eller flygtninge, bosat i et af disse medlemslande. Forordningen gælder både for statsborgere i et medlemsland og for statsborgere fra et 3. land, som er omfattet af lovgivningen i et medlemsland. Forordningens regler gælder dog ikke for 3. landsstatsborgere i forhold til Danmark. Se nærmere om dette i vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser mv.m.v. om forordning nr. 883/04 (EØS-vejledningen til a-kasserne). Nordisk Konvention om Social Sikring De nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) har sammen udarbejdet nordiske konventioner, herunder Nordisk Konvention om Social Sikring (konventionen). Seneste nordiske konvention er underskrevet den 12. juni 2012, og er trådt i kraft 1. maj Konventionen gælder mellem de nordiske lande for personer, der ikke er omfattet af EØS-aftalen eller forordningen. Det vil sige for personer, der ikke er statsborgere i et EØS-land. Konventionen indebærer, at forordningens regler finder tilsvarende anvendelse i forholdet mellem de nordiske lande, også for 3. landsstatsborgere. Dog kan forordningens artikel 64 kun anvendes af Danmark i forhold til nordiske statsborgere og ikke i forhold til 3. landsstatsborgere.

2 I det omfang en person både er omfattet af forordningen og den gældende konvention, har forordningen forrang. Der er udarbejdet en administrativ aftale til konventionen, der trådte i kraft samtidig med konventionen. Konventionen er tiltrådt af Færøerne og Grønland, men det indbyrdes forhold mellem Danmark, Grønland og Færøerne reguleres ikke af konventionen. Aftale mellem Beskæftigelsesministeriet og Færøernes Landsstyre om koordination af arbejdsløshedsforsikring Danmark og Færøerne har den 20. november 2014 indgået Aftale om koordination af arbejdsløshedsforsikring mellem Beskæftigelsesministeriet og Færøernes Landsstyre, som træder i kraft den 1. januar 2015 (aftalen). Samtidig ophæves aftale mellem Arbejdsministeriet og Færøernes Landsstyre om koordination af arbejdsløshedsforsikring af den 26. august Reglerne om anvendelse af den nye aftale fastsættes i bekendtgørelsen til denne vejledning. bekendtgørelse, og den tidligere bekendtgørelse nr af 23. december 1993 om medlems- og dagpengeret efter arbejde eller ophold på Færøerne ophæves. Til 1, stk. 1 Bekendtgørelsen omfatter EU-landene, EØS-landene, Schweiz og Færøerne, som har tilsluttet sig forordningen, konventionen eller aftalen. Til 1, stk. 3 Ved optagelse af lønmodtagere og selvstændige efter denne bekendtgørelse gælder de generelle regler i bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, hvis ikke de er fraveget i medfør af denne bekendtgørelse. Optagelse kan tidligst ske fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget en skriftlig ansøgning om optagelse. For selvstændige kan optagelse tidligst ske fra det tidspunkt, hvor personen driver virksomhed som hovedbeskæftigelse eller deltager i udøvelsen af ægtefællens virksomhed. Hvis betingelserne for ret til medregning af forsikringsperioder fra et andet EØS-land er opfyldt efter denne bekendtgørelse, betragtes optagelse i a-kassen som en overflytning mellem a-kasser. A-kassen skal behandle sagen som en overflytning efter 42 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (loven), og der kan ikke gives afslag på optagelse fxf.eks. under henvisning til, at personen er under 2 år fra sin folkepensionsalder, jf. lovens 41, stk. 1, nr. 2. Til 2 og 3 Ret til medregning af forsikrings- og arbejdsperioder efter arbejde i et andet EØS-land, Schweiz, eller Færøerne og retten til optagelse for personer, der er omfattet af forordningen, konventionen, eller aftalen. 2-3 omfatter kun personer, der er omfattet af forordningen eller konventionen. Forsikrings- og arbejdsperioder fra et andet EØS-land eller Schweiz kan som udgangspunkt kun medregnes, hvis perioderne er bekræftet på et PD (Personbåret Dokument) U1 eller ved udveksling mellem a-kassen og det andet lands kompetente myndighed på SED ere (Strukturerede Elektroniske Dokumenter) U001-U004, se artikel 54 i gennemførelsesforordningen. Det gælder også perioder, hvor der er udbetalt ydelser under arbejdsløshed. Sådanne perioder vil være bekræftet som ligestillede perioder på PD U1 og SED ere U001-

3 U004 Hvis antallet af arbejdstimer ikke fremgår af dokumentet, skal der også foreligge lønsedler eller anden arbejdsgiverdokumentation. Drift af selvstændig virksomhed skal dokumenteres ved relevant materiale, jf. bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed. Det følger af 53, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., at kun arbejde i medlemsperioder medregnes ved opgørelse af beskæftigelseskravet i 53, stk. 2. Medregning af arbejds- og forsikringsperioder forudsætter, at personen har været forsikret i overensstemmelse med artiklerne i forordningen og artiklerne 5 og 6 i konventionen. Ud over perioder, hvor en person i kraft af arbejde er forsikret, anses perioder, hvor der er udbetalt ydelser under arbejdsløshed, for forsikringsperioder. Det gælder også ydelser under arbejdssøgning i Danmark på et PD U2. Se i øvrigt EØS-vejledningen til a-kasserne vedrørende de nye dokumenttyper. Til 2, stk. 1 og 2 Reglen gælder for personer, der ikke har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år på det tidspunkt, hvor a-kassen modtager en skriftlig ansøgning om optagelse. Ved overgang til en dansk a-kasse fra arbejdsløshedsforsikringen i et andet EØS-land eller Schweiz må der højst være en periode på 8 uger, hvor personen ikke er arbejdsløshedsforsikret. Den ikke-forsikrede del af 8- ugers-perioden tæller ikke med som forsikringsperiode. Alligevel anses medlemskabet for ubrudt i relation til kravet om 1 års uafbrudt medlemskab i 53, stk. 1, i loven. Det er en betingelse, at personen er påbegyndt arbejde i Danmark inden for 8 uger efter, at personen er ophørt med at være arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz. Det er også en betingelse, at personen inden for de 8 uger har søgt om optagelse i en a-kasse. Hvis 8-ugers-fristen for påbegyndelse af arbejde eller ansøgning om optagelse overskrides, kan forsikringsperioderne fra det andet EØS-land ikke medregnes. Det betyder, at personen tidligst vil have ret til dagpenge efter 1 års medlemskab. Arbejdsperioder fra det andet EØS-land kan medregnes, selv om 8-ugersfristen overskrides, se stk. 4. Eksempel Eksemplet vedrører en person, der ikke tidligere har været medlem af en dansk a-kasse. Personen har arbejdet og været forsikret i Sverige fra den 1. januar 2008 til den 31. december Personen har ikke tidligere været forsikret i Danmark.

4 Han begynder arbejde i Danmark den 2. januar 2014 og søger om optagelse i en dansk a-kasse den 16. januar Den 7. april 2014 bliver han ledig efter at have arbejdet i 350 timer. Personen kan optages i a-kassen fra den 16. januar 2014, hvor a-kassen modtager hans ansøgning. Ved ledigheden den 7. april 2014 har han ret til at medregne sine arbejds- og forsikringsperioder fra Sverige, idet han både er påbegyndt arbejde og har søgt om optagelse inden for 8-ugers-fristen, samtidig med at han har arbejdet i mere end 296 timer inden for 12 uger/3 måneder i forsikringsperioden. Til 2, stk. 3 For time-, dag-, uge- og 14-dages-lønnede skal kravet om indberettede løntimer være opfyldt inden for de seneste sammenhængende indberetningsperioder, som dækker 12 uger forud for ledigheden. For månedslønnede skal kravet være opfyldt inden for de seneste sammenhængende indberetningsperioder, som dækker 3 måneder forud for ledigheden. Hvis a-kassen har modtaget en ansøgning om optagelse inden for 8-ugers-fristen, kan indberettede løntimer, der vedrører en periode før optagelsestidspunktet, medregnes til kravet om mindst 296 eller 148 indberettede løntimer. De indberettede timer kan dog ikke medregnes til 53, stk. 2, i loven, da det ikke er udført i en forsikringsperiode. Når kravet om indberettede løntimer er opfyldt, indtræder retten til dagpenge med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor personen blev optaget i a-kassen. Et medlem, der har haft deltidsarbejde, kan derfor få supplerende dagpenge fra optagelsestidspunktet, hvis de almindelige betingelser herfor er opfyldt, jf. bekendtgørelse om supplerende dagpenge og bekendtgørelse om rådighed. Et fuldtidsforsikret medlem, der ikke opfylder 296-timers-kravet, men dog opfylder 148-timers-kravet på det tidspunkt, hvor medlemmet melder sig ledig, kan lade sig overflytte til deltidsforsikring, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Medlemmet kan dermed medregne forsikringsperioderne fra det andet EØS-land eller Schweiz. Overflytningen får virkning fra det tidspunkt, hvor a-kassen modtager medlemmets ansøgning herom. Det forhold, at en selvstændig erhvervsdrivende skal have drevet selvstændig virksomhed mere end midlertidigt og i væsentligt omfang for at opfylde kravet, indebærer, at beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed efter en konkret vurdering skal have haft et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer pr. uge i 8 hele uger inden for 12 uger eller 3 måneder. Se reglerne om beskæftigelseskrav i bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed med tilhørende vejledning. Til 2, stk. 4 Medregning af lønarbejde og drift af selvstændig virksomhed er betinget af, at arbejdet kan anerkendes som lønarbejde og den selvstændig virksomhed udøves i væsentligt omfang. Se bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed.

5 Til 2, stk. 5 A-kassen kan forlænge 8-ugers-fristen og fristen for opfyldelse af kravet om arbejde med op til 2 år. Det kan ske i tilfælde af dokumenteret sygdom, barselsorlov eller børnepasningsorlov. Begge frister løber videre, når personen er raskmeldt, eller orloven er udløbet. Til 2, stk. 6 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan efter en begrundet indstilling fra a-kassen i ganske særlige tilfælde forlænge fristerne i stk. 2 og 3. Der skal være tale om uforudsigelige og undskyldelige omstændigheder i umiddelbar tilknytning til fristernes udløb. Det er en forudsætning for forlængelse, at personen sandsynliggør, at overskridelsen af fristen ikke skyldes personens egne forhold. Fristerne løber videre, så snart omstændighederne ikke længere er til stede. Til 3, stk. 1 og 2 Reglen gælder for personer, der har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år på det tidspunkt, hvor a-kassen modtager en skriftlig ansøgning om optagelse. Personen skal have bopæl og ophold i Danmark for at blive optaget. Personen skal genoptages i den a-kasse, som pågældende ifølge a-kassens vedtægt har tilknytning til, herunder i en tværfaglig a-kasse. Genoptagelse kan ske som fuldtids- eller deltidsforsikret. En person, der genoptages under udøvelse af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, eller som deltager i udøvelsen af ægtefællens virksomhed, kan dog kun optages som fuldtidsforsikret. Optagelse kan tidligst få virkning fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget en skriftlig ansøgning om optagelse. For så vidt angår opfyldelse af kravet om 1 års medlemskab i 53 i loven, henvises der til vejledningen til 2, stk. 1. Hvis 8-ugers-fristen overskrides, kan forsikringsperioderne fra det andet EØS-land eller Schweiz ikke medregnes. Personen skal derfor nyoptages. Det betyder bl.a., at kravet om 1 års medlemskab i 53, stk. 1, i loven skal opfyldes på ny. Til 3, stk. 3 Se vejledningen til 2, stk. 4. Til 3, stk. 4 og 5 Se vejledningen til 2, stk. 5 og 6. Til 4 Det følger af aftalen, at koordination af arbejdsløshedsforsikring mellem Danmark og Færøerne sker efter reglerne i konventionen med de fravigelser, der følger af aftalens 3.

6 Aftalens 3 indebærer, at dagpengeberettigede ledige fra første ledighedsdag kan medtage deres dagpenge fra Danmark til Færøerne eller fra Færøerne til Danmark for at søge arbejde. Retten omfatter også personer, der har ret til danske dimittenddagpenge, uanset at der ikke er ret til dimittenddagpenge i det færøske arbejdsløshedsforsikringssystem. Af aftalens 3 fremgår, at en fuldtidsledig, der er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, og som rejser fra Danmark til Færøerne eller fra Færøerne til Danmark for at søge arbejde, bevarer retten til dagpenge fra hjemlandet i 3 måneder, dog ikke ud over det tidspunkt hvor retten til dagpenge er opbrugt (ret til eksport af dagpengeydelser, som fremgår af artikel 64 i forordning nr. 883/04). Efter udløbet af 3 månedersperioden omfattes den ledige af arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor pågældende søger arbejde, og modtager dagpenge dér, hvis betingelserne herfor er opfyldt. En ledig, der kommer i arbejde i løbet af perioden med ret til eksport af dagpenge, omfattes af arbejdsløshedsforsikringen i arbejdslandet, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Retten til at medtage dagpenge under arbejdssøgning i Danmark henholdsvis på Færøerne i 3 måneder skal være opbrugt, inden den ledige omfattes af arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor pågældende søger arbejde, medmindre pågældende kommer i arbejde, jf. aftalens 3. En ledig, der har mindre end 3 måneders dagpengeret tilbage, inden pågældende påbegynder arbejdssøgning med dagpenge i Danmark henholdsvis på Færøerne, kan ikke blive omfattet af arbejdsløshedsforsikringen og modtage dagpenge i det land, hvor pågældende søger arbejde, efter udløb af dagpengeretten, medmindre pågældende kommer i arbejde og opfylder betingelserne herfor. Det betyder, at: En dagpengeberettiget fuldt ledig kan fra første ledighedsdag medtage dagpenge fra Danmark til Færøerne eller fra Færøerne til Danmark for at søge arbejde. En ledig, der har eksporteret sine dagpenge fra Færøerne til Danmark, skal skriftligt have søgt om optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse inden 8 uger fra det tidspunkt, hvor personen ophørte med at være omfattet af den færøske arbejdsløshedsforsikring, skal som hovedregel have bopæl i Danmark, og skal opfylde kravet om 1 års medlemskab og kravet om løntimer inden for de sidste 3 år. Medlems- og beskæftigelseskravet kan opfyldes ved sammenlægning af medlems- og beskæftigelsesperioder fra Danmark og Færøerne. En ledig, der har eksporteret sine dagpenge fra Færøerne til Danmark, kan tidligst få ret til dagpenge fra den dag, a-kassen har modtaget den lediges ansøgning om optagelse i a-kassen. En ledig, der har eksporteret sine dagpenge fra Danmark til Færørene, skal henvende sig til ALS om optagelse i den færøske arbejdsløshedsforsikring og kan herefter modtage dagpenge i henhold til den færøske lovgivning. Da der ikke er dagpengeret for dimittender i den færøske arbejdsløshedsforsikring, har personer, der har eksporteret deres danske dimittenddagpenge til Færøerne, ikke umiddelbart ret til færøske dagpenge efter udløbet af de 3 måneder. Da selvstændige erhvervsdrivende ikke er omfattet af den obligatoriske arbejdsløshedsforsikring på Færøerne, har de efter udløbet af eksportperioden heller ikke umiddelbart ret til færøske dagpenge. Det kræver bl.a. optagelse i den frivillige forsikring for selvstændige erhvervsdrivende. Det følger af reglerne i konventionen, som bygger på forordningen, at man omfattes af arbejdslandets sociale sikringssystem, når man kommer i arbejde. Hvis en ledig, der har eksporteret sine dagpenge fra Danmark til Færøerne eller fra Færøerne til Danmark, kommer i arbejde inden udløbet af perioden med ret til eksport af dagpenge, indtræder pågældende derfor straks i arbejdsløshedsforsikringen i arbejdslandet. Til 5 Forordningens artikel 65 vedrører udbetaling af ydelser til arbejdsløse grænsearbejdere og»andre arbejdstagere end grænsearbejdere«. Grænsearbejdere er ifølge artikel 1 i forordningen en person, som har lønnet arbejde eller selvstændig virksomhed i ét EØS-land, men har bopæl i et andet EØS-land, hvortil personen som hovedregel vender tilbage mindst én gang om ugen.

7 »Andre arbejdstagere end grænsearbejdere«er typisk personer, som har lønnet arbejde eller selvstændig virksomhed i ét EØS-land og bor i et andet EØS-land, hvortil personen ikke vender tilbage mindst én gang om ugen. Artikel 65 omfatter dog alle personer, der under deres seneste arbejde var bosat i en anden stat end den kompetente stat. Den kompetente stat er ikke nødvendigvis den stat, personen har arbejdet i. Grænsearbejdere og»andre arbejdstagere end grænsearbejdere«er således ikke i alle tilfælde omfattet af lovgivningen i arbejdslandet. Grænsearbejdere og»andre arbejdstagere end grænsearbejdere«, som bliver helt arbejdsløse, skal have udbetalt ydelser i bopælslandet, men kan supplerende vælge også at stille sig til rådighed i det tidligere arbejdsland. Dog kan»en anden arbejdstager end en grænsearbejder«, der ikke vender hjem til sit bopælsland, vælge at få ydelser fra seneste arbejdsland, hvis pågældende primært stiller sig til rådighed for arbejdsformidlingen i seneste arbejdsland. Helt arbejdsløse grænsearbejdere og»andre arbejdstagere end grænsearbejdere«kan blive optaget i en dansk a-kasse og medregne forsikringsperioder fra et andet EØS-land eller Schweiz. Det er en betingelse, at a- kassen har modtaget en skriftlig ansøgning om optagelse inden 8 uger fra pågældende ophørte med at være forsikret i det andet EØS-land eller Schweiz. Helt arbejdsløse grænsearbejdere, der vender tilbage til Danmark efter arbejde i et andet EØS-land eller Schweiz, skal ikke opfylde arbejdskravet, jf. 2, stk. 3. Helt arbejdsløse»andre arbejdstagere end grænsearbejdere«, der vender tilbage til Danmark efter arbejde i et andet EØS-land eller Schweiz kan ligeledes blive optaget i en dansk a-kasse og medregne forsikringsperioder fra et andet EØS-land eller Schweiz. Det er en betingelse, at helt arbejdsløse»andre arbejdstagere end grænsearbejdere«, som har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, opfylder betingelserne for ret til medregning i 3. Hvis de helt arbejdsløse»andre arbejdstagere end grænsearbejdere«ikke har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år, er det en betingelse, at de opfylder 2. Se mere om betingelserne for ret til medregning i Til 2 og Til 3. Se i øvrigt EØS-vejledningen til a-kasserne. Her er reglerne om artikel 65 og artikel 65 a i forordningen mere udførligt beskrevet. Til 6 I 53, stk. 1, i loven stilles der krav om 1 års uafbrudt medlemskab som betingelse for udbetaling af dagpenge. Kravet om uafbrudt medlemskab fraviges i relation til medregning af forsikringsperioder efter artikel 61 i forordningen og bestemmelserne i konventionen. 2 og 3 indebærer, at der accepteres afbrydelser i forsikringen på 8 uger i forbindelse med overgang fra arbejdsløshedsforsikringen i det andet EØS-land eller Schweiz til en dansk a-kasse. 6 indebærer, at der accepteres afbrydelser på sammenlagt 8 uger inden for 12 måneder i forbindelse med overgang fra en dansk a-kasse til arbejdsløshedsforsikringen i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne og afbrydelser i forsikringen i det andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne. Der accepteres således afbrydelser i forsikringen på sammenlagt 2 gange 8 uger. 8-ugers-fristen i 2 og 3 regnes fremad fra det tidspunkt, hvor forsikringen ophører i det andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne. 8-ugers-fristen i 5 regnes bagud fra dette tidspunkt. Eksempel

8 En person, der inden for de sidste 5 år har været medlem af en dansk a-kasse, har haft følgende arbejds- og forsikringsperioder i Sverige: Personen søger om genoptagelse den 6. oktober Personen har været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år. Personen er derfor omfattet af 3 i bekendtgørelsen. 8-ugers-fristen for ansøgning om genoptagelse i den danske a-kasse er overholdt. Forsikringsperioderne fra Sverige kan derfor medregnes, se 3, stk. 1. Personen ophørte med at være forsikret i Sverige den 31. august Når a-kassen skal afgøre, om afbrydelserne i forsikringen sammenlagt overstiger 8 uger inden for 12 måneder, tages der udgangspunkt i det tidspunkt, hvor forsikringen ophørte i Sverige. Det vil sige den 31. august Den første afbrydelse i forsikringen i Sverige er perioden fra den 19. juni 2014 til og med 30. juni Afbrydelsen er på 1 uge og 5 dage. Afbrydelsen overstiger ikke 8 uger. Forsikringsperioder, der ligger før denne afbrydelse, kan derfor medregnes. I perioden fra den 1. april 2014 til og med 2. maj 2014 er der igen en afbrydelse i forsikringen i Sverige. Afbrydelsen er på 4 uger og 4 dage. På dette tidspunkt har der været afbrydelser i forsikringen på i alt 6 uger og 2 dage, altså mindre end 8 uger. Forsikringsperioder, der ligger før denne afbrydelse, kan derfor også medregnes. Der er også en afbrydelse i forsikringen i perioden 17. oktober 2013 til og med 2. november Denne afbrydelse er på 2 uger og 3 dage. På dette tidspunkt har der været afbrydelser i forsikringen på i alt 8 uger og 5 dage inden for en periode på 12 måneder. Det betyder, at forsikringsperioden forud for afbrydelsen i perioden 17. oktober 2013 til og med 2. november 2013 ikke kan medregnes til 53, stk. 1, i loven. Medlemmet kan derfor kun medregne forsikringsperioder fra og med den 3. november Vedrørende efterbetaling af efterlønsbidrag henvises til bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. Til 6, stk. 2 Nogle EØS-lande bekræfter perioder med sygdom og barselsorlov som en ligestillet periode på PD U1, og ved myndighedernes informationsudveksling på SED U001-U004. Hvis dette er tilfældet, kan perioden medregnes efter de almindelige regler herom, jf. 2 og 3. Nogle EØS-lande anser dog ikke perioder med sygdom og barsel som forsikringsperioder. Derfor bekræfter disse lande ikke sådanne perioder på PD U1 og ved myndighedernes informationsudveksling på SED U001- U004.

9 A-kassen kan dispensere fra en afbrydelse i forsikringen, hvis afbrydelsen skyldes sygdom eller barsel. Dispensation forudsætter, at medlemmet kan dokumentere, at der er udbetalt ydelser i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne i perioden. Det kan fxf.eks. være kvittering for, at der er udbetalt ydelser under sygdom eller barsel. Hvis medlemmet ikke har modtaget ydelser i perioden, kan der ikke gives dispensation. Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, når PD U1 endnu ikke er udstedt. Til 7, stk. 1 Hvis et medlem bliver ledigt, før PD U1 er udstedt, eller før a-kassen og den udenlandske myndighed har foretaget fornøden informationsudveksling på SED U001-U004, kan a-kassen udbetale dagpenge til medlemmet, hvis betingelserne i 2-6 i øvrigt er opfyldt. Det betyder bl.a., at a-kassen skal sikre, at der er utvetydig dokumentation for, at personen har haft lønarbejde eller drevet selvstændig virksomhed og været arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne. Dokumentation herfor kan fxf.eks. være kopi af lønsedler, kvitteringer, registeroplysninger eller anden relevant dokumentation, hvoraf det ses, at der er betalt til forsikringen i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne. Betingelserne for ret til medregning af forsikringsperioder skal være opfyldt. Personen skal derfor have søgt om optagelse inden 8 uger, fra pågældende ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØSland, Schweiz eller på Færøerne, jf. 2 og 3. A-kassen skal også påse, at der ikke er afbrydelser i forsikringen på mere end sammenlagt 8 uger inden for 12 måneder, jf. 6. Til 7, stk. 2 Det er en betingelse, at medlemmet har underskrevet erklæring om evt. efterregulering, at der er søgt om et PD U1, og a-kassen har bedt den udenlandske myndighed om fornøden informationsudveksling på SED U001-U004. Til 7, stk. 3 Når a-kassen har udbetalt dagpenge i 6 måneder, skal a-kassen indstille udbetalingen af dagpenge. A-kassen skal nu forelægge sagen for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil herefter afgøre, om der fortsat kan udbetales dagpenge. For at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan afgøre, om der fortsat kan udbetales dagpenge, skal a-kassen sende kopi af den dokumentation, a-kassen har lagt til grund ved udbetalingen af dagpenge. Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge efter artikel 65 i forordningen. Til 8 Det følger af artikel 65 i forordningen, at helt ledige grænsearbejdere og»andre arbejdstagere end grænsearbejdere«skal omfattes af bopælslandets arbejdsløshedsforsikring og have udbetalt arbejdsløshedsydelser i bopælslandet. Det betyder, at fxf.eks. en person, der har bopæl i Danmark, og som har arbejdet og været arbejdsløshedsforsikret i Tyskland, ved fuld ledighed kan optages i en dansk a-kasse og kan modtage dagpenge fra den danske a-kasse, hvis betingelserne for ret til dagpenge i øvrigt er opfyldt. I forhold til medregning af forsikringsperioder henvises til vejledningen til 5.

10 Af forordningens artikel 65, stk. 6-7, fremgår det, at bopælslandet kan få refusion for arbejdsløshedsydelser, der udbetales til en helt ledig grænsearbejder eller»en anden arbejdstager end grænsearbejder«. Bestemmelserne skal sikre en vis byrdefordeling mellem landene, når arbejdslandet har modtaget bidrag til en arbejdsløshedsforsikringsordning, mens bopælslandet skal afholde udgifterne til den ledige. For at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan gøre refusionskrav gældende mod et andet medlemsland, skal a-kassen underrette styrelsen om de udbetalinger, den har foretaget til helt ledig grænsearbejder eller»anden arbejdstager end grænsearbejder«. Oplysningerne skal gives på et SED U020, som kan findes på SED U020 udfyldes og sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, når et medlem af a-kassen under sin seneste beskæftigelse var bosat i Danmark og arbejdede i et andet medlemsland og herefter har fået udbetalt ydelser efter den 1. maj Til 9, stk. 1 Optagelse er betinget af, at personen fremlægger en afgørelse fra Udbetaling Danmark som dokumentation for, at pågældende er omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Se EØS-vejledningen til a-kasserne. Til 9, stk. 2 Optagelse er som udgangspunkt betinget af, at lønmodtageren fremlægger dokumentation fra den kompetente myndighed i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne for, at pågældende ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret dér. Det kan fxf.eks. være tilfældet, hvis personen anses for selvstændig erhvervsdrivende efter reglerne i det andet EØS-land, og der ikke findes en arbejdsløshedsforsikring for selvstændige. Det gælder også, hvis arbejdets art eller omfang ikke berettiger til optagelse i det andet EØSlands, schweizisk eller færøsk arbejdsløshedsforsikring. Det kan fxf.eks. være tilfældet for au pair-ansatte og professionelle sportsudøvere. Til 10, stk. 1 Et medlem anses som udsendt, når der er indgået en aftale med en virksomhed eller organisation, som er beliggende i Danmark, om arbejde i udlandet for virksomheden eller organisationen. Ved vurderingen af, om en person er udsendt midlertidigt, skal der som udgangspunkt lægges vægt på indholdet af aftalen. Midlertidig udsendelse foreligger normalt, når udsendelsen ifølge aftalen ikke har en varighed på over 6 år. Søfarende, der er ansat på udenlandske passagerskibe (færger), som anløber dansk havn, eller danske skibe, jf. sølovens 1, der sejler under udenlandsk flag, kan optages i en dansk a-kasse, hvis de har bopæl i Danmark. Hvis skibet sejler under et andet EØS-lands flag eller schweizisk flag, finder forordningens artikel 11, stk. 4, eller artikel 12 anvendelse. Personer, der er udsendt som u-landsfrivillige, kan optages i en dansk a-kasse, hvis udsendelsen er sket i henhold til programmer, som Udenrigsministeriet har fordelt midler til efter dansk lovgivning om internationalt udviklingssamarbejde. Udenrigsministeriet kan oplyse, hvilke programmer der er fordelt midler til. Det samme gælder ved udsendelse i henhold til tilsvarende programmer, hvortil der er fordelt midler efter dansk lovgivning. Personer, der er udsendt til danske ambassader i lande uden for EØS eller Schweiz, kan også optages i en dansk a-kasse.

11 Personer, der er ansat i Danmark på en ambassade, der repræsenterer et land uden for EØS eller Schweiz, kan optages i en dansk a-kasse, hvis de har bopæl og ophold i Danmark. Tilsvarende gælder for personer, der er ansat ved internationale organisationer i Danmark. Til 11, stk. 1 Genoptagelse er som udgangspunkt betinget af, at personen fremlægger dokumentation fra den kompetente myndighed i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne for, at pågældende ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret dér. Hvis en person efter at have været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne på baggrund af lønarbejde og herefter påbegynder selvstændig virksomhed i det pågældende land uden at have ret til at blive arbejdsløshedsforsikret dér, kan pågældende genoptages i en dansk a-kasse. Til 11, stk. 2 Personen skal genoptages i en a-kasse, som pågældende ifølge a-kassens vedtægt har tilknytning til, herunder i en tværfaglig a-kasse. Til 11, stk. 3 og 4 Se vejledningen til 2, stk. 5 og 6. Ret til at bevare medlemskab under arbejde i udlandet og ret til at medregne arbejde i en dansk forsikringsperiode Til 12, stk. 1 Bevarelse af medlemskabet er betinget af, at medlemmet fremlægger dokumentation fra den kompetente myndighed i det andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne for, at pågældende ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret dér. Til 12, stk. 3 Et medlem, der arbejder uden for EØS, Schweiz eller Færøerne, kan bevare medlemskabet af en dansk a- kasse, selvom pågældende bliver arbejdsløshedsforsikret i det andet land. Uretmæssig bevarelse af medlemskab under arbejde i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne Til 13 Anvendelsen af artikel 61 i forordningen (sammenlægningsprincippet) og artikel 10 i konventionen forudsætter, at personen arbejdsløshedsforsikres i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne i overensstemmelse med lovvalgsreglerne i artiklerne i forordningen og artiklerne 5-6 i konventionen. Der sondres mellem uretmæssige forsikringsperioder på over henholdsvis under 5 år. Det skyldes, at et medlem, der har været uretmæssigt forsikret, ikke skal stilles bedre end en person, der har ladet sig udmelde af den danske a-kasse i forbindelse med, at pågældende er påbegyndt arbejde og er blevet forsikret i et andet EØS-land eller Schweiz. Denne person vil ved tilbagevenden til Danmark skulle opfylde betingelserne for optagelse eller genoptagelse i 2 og 3. For personer, der senest har arbejdet og været forsikret på Færøerne, skal betingelserne i 4 være opfyldt.

12 Når a-kassen skal vurdere medlems- og dagpengeretten for en person, der har arbejdet i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne, skal a-kassen undersøge, om der har været perioder med fejl- eller dobbeltforsikring. Til 14, stk. 1 Det er udgangspunktet, at medlemskabet skal annulleres i perioder, hvor medlemmet har været fejlforsikret. Når medlemskabet annulleres, skal a-kassen tilbagebetale medlemsbidrag for den periode, hvor medlemskabet er blevet annulleret. Se bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a- kasse. Perioder med fejlforsikring og arbejde i disse perioder kan ikke medregnes til 53 i loven, jf. dog 14, stk. 6. Til 14, stk. 2 Hvis perioderne med fejlforsikring sammenlagt overstiger 5 år, skal personen optages som nyt medlem af a- kassen. Det betyder, at 41 i loven skal være opfyldt. Medlemmet vil derfor tidligst have ret til dagpenge efter 1 års medlemskab. Hvis medlemmet efter den seneste periode med fejlforsikring har været retmæssigt forsikret i et andet EØSland, Schweiz eller på Færøerne, kan denne forsikringsperiode medregnes til 53, stk. 1, i loven, hvis betingelserne herfor er opfyldt, jf. 2, stk. 2. Til 14, stk. 3 Medlemskabet af a-kassen fortsætter efter ophøret af den seneste periode med fejlforsikring. Medlemmet skal ikke søge om optagelse på ny. Hvis medlemmet efter den seneste periode med fejlforsikring har været retmæssigt forsikret i et andet EØSland, Schweiz eller på Færøerne, kan denne forsikringsperiode medregnes til 53, stk. 1, i loven. Til 14, stk. 4 Medlemskabet af a-kassen fortsætter efter ophøret af den seneste periode med fejlforsikring. Medlemmet skal ikke søge om optagelse på ny. Hvis medlemmet ikke har været retmæssigt medlem af a-kassen i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, skal medlemmet opfylde kravet om medlemsperiode i lovens 53, stk. 1, på ny. Eksempel Medlemmet har i det følgende eksempel fejlagtigt opretholdt sit medlemskab af a-kassen, selv om medlemmet har været i arbejde i Finland.

13 Medlemmet har været retmæssigt medlem af a-kassen i perioden 2. april december I denne periode har medlemmet haft arbejde i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid. Medlemmet begynder lønarbejde i Finland den 2. december 2013, men bliver ikke forsikret dér. Medlemmet er fejlforsikret indtil den 30. september 2014, hvor arbejdet ophører. Medlemmet registrerer sig som arbejdssøgende og søger om dagpenge den 6. oktober Medlemskabet skal annulleres i perioden med fejlforsikring. Arbejde udført i perioden kan ikke medregnes til 53 i loven. A-kassen skal tilbagebetale medlemsbidrag for den periode, hvor medlemskabet er blevet annulleret. Se bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. Medlemmet har ikke været retmæssigt medlem af a-kassen i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring. Medlemmet skal derfor være medlem af a-kassen i mindst 1 år, før medlemmet igen vil have ret til dagpenge. Medlemskabet er igen retmæssigt fra den 1. oktober 2014, hvor arbejdet i Finland ophørte. Det betyder, at 53, stk. 1, i loven tidligst vil være opfyldt den 1. oktober Til 14, stk. 5 Medlemskabet af a-kassen fortsætter efter ophøret af den seneste periode med fejlforsikring. Medlemmet skal ikke søge om optagelse på ny. En periode med fejlforsikring får ikke alvorlige konsekvenser for et medlem, der tidligere har været retmæssigt medlem af a-kassen i mindst 1 år, medmindre perioden med fejlforsikring har været så lang, at medlemmet skal optjene et nyt beskæftigelseskrav. Det betyder, at et medlem kan være fejlforsikret i op til 2 år, før fejlforsikringen får konsekvenser for medlemmets ret til dagpenge. Eksempel Medlemmet har i følgende eksempel bevaret sit medlemskab af a-kassen på trods af, at medlemmet har arbejdet i Frankrig. Medlemmet har været retmæssigt medlem af den danske a-kasse i perioden 1. september juni I perioden har medlemmet haft arbejde i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid.

14 Medlemmet begynder den 1. juli 2013 lønarbejde i Frankrig, men bliver ikke forsikret dér. Medlemmet er fejlforsikret til og med den 31. august 2013, hvor arbejdet ophører. Medlemmet har nu været fejlforsikret i 2 måneder. Herefter er medlemskabet igen retmæssigt indtil den 1. oktober 2013, hvor medlemmet igen begynder at arbejde i Frankrig. Arbejdet ophører den 30. september Medlemmet har igen været fejlforsikret. Denne periode med fejlforsikring er på 12 måneder. Medlemmet er igen retmæssigt medlem den 1. oktober 2014, hvor arbejdet er ophørt. Medlemmet melder sig ledig i a-kassen den 3. november Medlemskabet skal annulleres i perioderne med fejlforsikring. Arbejde udført i perioden kan ikke medregnes til 53 i loven. A-kassen skal tilbagebetale medlemsbidrag for de perioder, hvor medlemskabet er blevet annulleret. Se bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. Medlemmet har været retmæssigt medlem af a-kassen i mere end 1 år forud for den første periode med fejlforsikring. Da det arbejde, medlemmet har haft i perioderne med fejlforsikring, ikke kan medregnes til 53 i loven, skal a-kassen derfor undersøge, om medlemmet i øvrigt opfylder beskæftigelseskravet. I eksemplet har medlemmet arbejdet i fuld, sædvanlig arbejdstid i perioden 1. september 2011 til 30. juni I denne periode var medlemmet retmæssigt medlem af a-kassen. Medlemmet kan derfor regne arbejdet i denne periode med til beskæftigelseskravet. Se bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode. Det betyder, at medlemmet vil have ret til dagpenge, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Hvis medlemmet tidligere er blevet indplaceret i en dagpengeperiode, skal der ikke ske indplacering på ny, medmindre det følger af reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode. Til 14, stk. 6 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan efter en konkret vurdering se bort fra, at et medlem har været fejlforsikret. Det kan fxf.eks. ske, hvis arbejdsgiveren har forsømt sin pligt til at indbetale bidrag til arbejdsløshedsforsikringen i et EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, hvor medlemmet har arbejdet. Det er en betingelse, at det ikke er muligt for arbejdstageren selv at indbetale bidragene efterfølgende. Der kan også ses bort fra fejlforsikringen, hvis der er tale om et så kortvarigt ansættelsesforhold, at optagelse i det andet EØS-lands, schweizisk eller færøsk arbejdsløshedsforsikring ikke har været praktisk mulig. Til 15, stk. 1 Medlemskabet af den danske a-kasse skal annulleres, hvis personen retmæssigt er arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne. I denne situation er medlemskabet af den danske a-kasse bevaret med urette. A-kassen skal tilbagebetale medlemsbidrag for de perioder, hvor medlemskabet annulleres. Se bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse.

15 Hyppige og kortvarige ansættelser kan fxf.eks. være vikar- og andet løsarbejde. A-kassen skal i disse situationer løbende, fxf.eks. kvartalsvis, indhente PD U1 fra det andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne. Til 15, stk. 2 For at kunne medregne forsikringsperioder fra et andet EØS-land eller Schweiz skal personen begynde at arbejde. Ved lønarbejde skal der være indberettet mindst 296 timer henholdsvis 148 timer til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, og for en selvstændig erhvervsdrivende skal virksomheden være drevet mere end midlertidigt og i væsentligt omfang i mindst 8 hele uger. Samtidig skal arbejdet være påbegyndt inden for 8 uger fra forsikringen ophørte i det andet EØS-land eller Schweiz, jf. 2, stk. 2, nr. 2, og 2, stk. 3. Til 15, stk. 3 Medlemskabet af a-kassen fortsætter efter ophøret af den seneste periode med dobbeltforsikring. Medlemmet skal ikke søge om optagelse på ny. Oversigt over konsekvenserne af uretmæssigt medlemskab af dansk a-kasse IKKE MEDLEM AF A- MEDLEM AF A- OVER 5 ÅR KASSEN I MINDST 1 KASSEN I MINDST 1 ÅR FØR ÅR FØR FEJLFORSIKRING FEJLFORSIKRING Fejlforsikring 14, stk. 1 og 2. 14, stk. 1, 3 og 4. 14, stk. 1, 3 og 5. Annullation. Annullation. Annullation. Nyoptagelse. Medlemskabet fortsætter Medlemskabet fortsætter uden ansøgning. uden ansøgning. Lovens 41 og 53 skal opfyldes på ny. Lovens 53, stk. 1, skal opfyldes på ny. Lovens 53, stk. 1, anses for opfyldt på baggrund af medlemskabet forud for fejlforsikringen. Dobbeltforsikring 15, stk. 1 og 2. 15, stk. 1 og 3. Annullation. Annullation. Medregning af forsikringsperioder Forsikrings- og arbejdsperioder kan medregnes. forudsætter arbejde, jf. 2. Arbejde i en forsikringsperiode kan Medlemskabet fortsætter uden ansøgning. altid medregnes. Uretmæssig arbejdsløshedsforsikring i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne Til 16 Personer, der har været fejlforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, stilles på samme måde som personer, der har været fejlforsikret i Danmark. Det betyder, at en person, der har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse uafbrudt i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, anses for at opfylde kravet om medlemskab i lovens 53, stk. 1, uanset perioden med fejlforsikring. Det er ikke en betingelse, at den retmæssige forsikringsperiode er tilbagelagt i

16 Danmark. En person, der har været retmæssigt forsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne i mindst 1 år forud for perioden med fejlforsikring, vil også opfylde kravet i lovens 53, stk. 1. En person, der under arbejde i Danmark har været retmæssigt medlem af en dansk a-kasse og samtidig har været forsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, må rette henvendelse til det andet lands myndigheder for at høre, om indbetalte bidrag kan refunderes. Tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret efter udløb af PD U2 Til 17, stk. 1 Ifølge artikel 64, stk. 2, i forordningen mister et medlem, der ikke vender tilbage til den kompetente stat inden udløbet af perioden i PD U2, enhver ret til ydelser efter denne stats lovgivning. Det fremgår dog af artikel 64, stk. 2, at fristen for hjemvenden i undtagelsestilfælde kan forlænges af det kompetente arbejdsformidlingskontor eller den kompetente institution. Medlemmet kan igen få dagpenge, når medlemmet har arbejdet i et omfang, der fremgår af 2, stk. 3. Til 17, stk. 2 Kravet om arbejde bortfalder, hvis et medlem på baggrund af arbejde inden udløb af perioden i PD U2 er blevet arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne. I denne situation finder 2-4 i stedet anvendelse. Hvis medlemmet ikke bliver forsikret under arbejde i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, skal medlemmet opfylde kravet om arbejde for at få dagpenge ved hjemvenden til Danmark. Arbejdet i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne kan medregnes til at opfylde kravet om arbejde. Arbejde i et land uden for EØS, Schweiz eller Færøerne kan også medregnes til kravet om arbejde. Kravet om arbejde anses for at være opfyldt, hvis medlemmet efter udløb af perioden i PD U2 har gennemgået en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan give ret til optagelse i en a-kasse. Til 17, stk. 3 A-kassen kan forlænge fristen for tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret i Danmark med op til 4 uger, hvis der foreligger dokumentation for, at medlemmet skal til ansættelsessamtale i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne. Tilsvarende gælder, hvis medlemmet afventer resultatet af en ansættelsessamtale. Til 17, stk. 4 A-kassen kan endvidere forlænge fristen for tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret i Danmark, hvis medlemmet har været syg i umiddelbar tilknytning til udløb af perioden i PD U2, og medlemmet derfor ikke har været i stand til at rejse tilbage til Danmark og tilmelde sig. Det er et krav, at medlemmet fremlægger en lægeattest udstedt af en læge i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne. Tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret skal ske senest dagen efter, at medlemmet er blevet raskmeldt. Fristen kan også forlænges, hvis medlemmet er på barselsorlov på det tidspunkt, hvor perioden udløber. Tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret skal ske senest dagen efter, at orloven er ophørt.

17 Endelig kan fristen forlænges, hvis der foreligger uforudsigelige omstændigheder i umiddelbar tilknytning til periodens udløb. Tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret skal ske, så snart omstændighederne ikke længere er til stede. Der kan fxf.eks. være tale om, at medlemmet har opnået arbejde af kortere varighed, som ikke berettiger medlemmet til optagelse i det andet EØS-lands, schweizisk eller færøsk arbejdsløshedsforsikring. Fristen kan i et sådant tilfælde forlænges til dagen efter ophøret af arbejdet. Der kan ikke udbetales dagpenge for de dage, medlemmet har opholdt sig i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne ud over periodens udløb. Det gælder også, selv om fristen for tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret forlænges. Som udgangspunkt kan fristen kun forlænges, hvis medlemmet har søgt herom, inden periodens udløb. Hvis medlemmet først søger, efter perioden er udløbet, er forlængelse af fristen betinget af, at medlemmet har været forhindret både i at vende hjem og i at søge om forlængelse af fristen inden periodens udløb. Fristen kan ikke forlænges, hvis medlemmet udskyder sin hjemrejse, f.eks. fordi medlemmet ønsker at holde ferie i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, eller lignende. Fristen kan heller ikke forlænges, hvis medlemmet udskyder sin hjemrejse, fxf.eks. fordi medlemmet afventer udbetaling af dagpenge i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne. Fristen kan heller ikke forlænges, hvis medlemmet ønsker at holde ferie i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne, eller lignende. Til 17, stk. 7 A-kassen kan dog udbetale dagpenge i den periode, hvormed a-kassen forlænger fristen for tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret i Danmark, hvis medlemmet har været syg i umiddelbar tilknytning til udløb af perioden i PD U2, og medlemmet derfor ikke har været i stand til at rejse tilbage til Danmark og tilmelde sig. Et medlem, som er sygt, har som udgangspunkt ikke ret til dagpenge, jf. 62, stk. 2, i loven. Der kan dog udbetales dagpenge under de første 14 dages sygdom til et medlem, som er tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret forud herfor. Hvis et medlem er tilmeldt hos et andet lands arbejdsformidling før sygdommen, sidestilles denne tilmelding med en tilmelding i jobcenteret. Retten til dagpenge under de første 14 dages sygdom er betinget af, at medlemmet har meldt sig syg hos a- kassen på første sygedag, jf. 62, stk. 3 i loven. Medlemmet vil derfor først kunne modtage dagpenge under de første 14 dages sygdom fra den dato, medlemmet har meldt sig syg hos a-kassen. A-kassen kan efter en konkret vurdering forlænge fristen for sygemeldingen hos a-kassen, hvis medlemmet er forhindret i at kunne sygemelde sig rettidigt. Der henvises til vejledning til bekendtgørelse om rådighed. Krav om arbejde for at få et nyt PD U2 Til 18, stk. 1 Ifølge artikel 64, stk. 3, i forordningen har en person højst ret til en samlet periode på maksimalt 3 måneder på et PD U2 mellem to arbejdsperioder. De 3 måneder med ret til dagpenge kan således ikke strækkes ud over en periode, der overstiger 3 måneder. Perioden på 3 måneder kan ikke forlænges af en dansk myndighed.

18 Et PD U2 anses for at være benyttet, hvis medlemmet har registreret sig som arbejdssøgende i det andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne. Til 18, stk. 2 Hvis en person på ny, efter periodens udløb, ønsker at søge arbejde i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne med et PD U2, stilles der krav om arbejde. Denne vejledning erstatter Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings vejledning nr af 16. december 2014 til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den xx.xx 2015 xx / xx

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I bekendtgørelse nr. xx af xx. december 2014 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

EØS-REGLERNE OG MEDLEMSKAB

EØS-REGLERNE OG MEDLEMSKAB EØS-REGLERNE OG MEDLEMSKAB I DENNE PJECE FINDER DU DE OVERORDNEDE REGLER FOR ARBEJDE OG OPHOLD I EØS-LANDE OG ØVRIGE UDLAND. PJECEN ER IKKE UDTØMMENDE. HVIS DU HAR SPØRGSMÅL, ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN EØS-REGLERNE OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM EØS-REGLERNE OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN

ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Arbejde i udlandet før efterlønsalderen og indbetaling af efterlønsbidrag

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v.

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 0 EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. EØS-området... 2 3. Hvad er forskellen på at få efterløn

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Vejledning om et særligt sundhedskort

Vejledning om et særligt sundhedskort VEJ nr 20 af 06/04/2010 Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 0904444 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1067 af 14/11/2012

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Efterløn med til udlandet

Efterløn med til udlandet Efterløn med til udlandet A-kassen LH 5. udgave, juni 2018 Indhold Side 1. Forord 3 2. Hvad er EØS-området? 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 4 4. Efterløn i det øvrige udland 5 5. Lønarbejde

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser m.v. til EFforordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004

Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser m.v. til EFforordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004 Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser m.v. til EFforordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004 FORORD Denne vejledning knytter sig til kapitel 6 om arbejdsløshedsydelser

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring BEK nr 992 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Vejledning til jobcentre om arbejdsløshedsforsikring ifølge artikel 65 og 65a i EF-forordning nr. 883/04 om koordinering af sociale sikringsordninger

Vejledning til jobcentre om arbejdsløshedsforsikring ifølge artikel 65 og 65a i EF-forordning nr. 883/04 om koordinering af sociale sikringsordninger VEJ nr 9298 af 28/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 7. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-0008923

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse BEK nr 1180 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 KEN nr 10300 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100490-07 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy. juli 2016 er der fastsat regler om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, om genoptagelse

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, februar 2014 Indhold Side Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 Optagelse i en dansk

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

A-kassemedlemmer bliver ramt af bureaukrati omkring opholdskravet

A-kassemedlemmer bliver ramt af bureaukrati omkring opholdskravet Dato: 23. august 19 A-kassemedlemmer bliver ramt af bureaukrati omkring opholdskravet Dette notat viser følgende: Opholdskravet for ret til dagpenge fører til en lang sagsbehandlingstid for en række a-

Læs mere

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn A-kassen LH 6. udgave, december 2015 Indhold 2 Side 1. Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 1.1 Optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse...

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Ulla Nielsen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: September 2017 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Rundskrivelse nr. 45/08

Rundskrivelse nr. 45/08 Rundskrivelse nr. 45/08 2. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk EØS - lovvalg, konkurs og attest E 301 Da en del arbejdsgivere

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 1586 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2019

Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2019 VEJ nr 9952 af 20/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/15077

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Vejledning om dagpengeperioden

Vejledning om dagpengeperioden Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 2017] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE INDHOLD HK s a-kasse en god investering 3 Medlemskab 4 Arbejde inden for EØS-området 7 Efterlønsordningen 8 Kontingent 9 Overflytning til en anden a-kasse 10 HK s Fagforening

Læs mere

Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2018

Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2018 VEJ nr 9874 af 16/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. oktober 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/14752

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1587 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2019

Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2019 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2018 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 1294 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 xx Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringen er frivillig for lønmodtagere og selvstændige. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne, der ifølge loven

Læs mere

DEL VIII - Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser mv. EFforordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr.

DEL VIII - Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser mv. EFforordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. VEJ nr 9302 af 29/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. november 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsløshedsforsikringen

Arbejdsløshedsforsikringen D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Arbejdsløshedsforsikringen Januar 2001 DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon:

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere BEK nr 397 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere I medfør af 51 a, 52 f og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 20. marts 2018832 af 7. juli

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere