RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT"

Transkript

1 RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

2 Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk at foretage et serviceeftersyn af din pensionsformue efter skat En mand, som fylder 60 år i 2030, kan forvente af blive ca. 80 år, mens en kvinde kan forvente at blive ca. 84 år. Ønsker manden ikke at arbejde som 60-årig, men gerne vil have f.eks. 20 t.kr. til forbrug pr. måned resten af livet, skal han have en formue efter skat på t.kr. (20 år x 240 t.kr. pr. år), når han går på pension. Såfremt merforrentning udgør 2% efter skat i forhold til inflationen fra , kan beløbet reduceres til t.kr. Det kan også reduceres yderligere, hvis udbetalingen af folkepension fortsætter uændret. Manden i ovenstående eksempel skal således have en formue på t.kr efter skat, når han går på pension i I dag har han f.eks. følgende formue efter maksimal skat: Udskudt skat Formue efter skat Likvid egenkapital i holdingselskab (eller virksomhedsskatteordning)* 500 **(210) 290 Likvide midler i privat regi på ratepension eller livrente med garanti *** ****(1.000) Friværdi i hus i privat regi (1.210) % merforrentning efter skat i 15 år * Kun holdingselskabets beholdning af udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer og lignende bør medregnes. ** Udbytteskatten udgør maks. 42% ved holdingselskab, mens beskatningen maks. udgør 56% x 78% = 43,7% ved virksomhedsskatteordningen. *** Der bør altid være garanti ved livrente, så pengene på pensionsdepotet vandrer videre til begunstigede familiemedlemmer mv. i tilfælde af mandens død, selvom garantien typisk koster 10% af indeståendet. **** Ved beskatning på 50%. Satsen kan måske reduceres, såfremt fradrag i topskatten for pensionsindbetaling, der senere udbetales uden topskat, kan opretholdes. forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner 1

3 15 år før pensionering mangler manden i ovenstående eksempel således at opspare 195 t.kr. efter skat. Han skal dog være opmærksom på, at han mangler at opspare t.kr. efter skat svarende til 74 t.kr. pr. år, indtil han går på pension, såfremt merforrentning efter skat i forhold til inflationen fremadrettet kun bliver 1% p.a. Viser merforrentningen sig alligevel at være højere, kan den anvendes til afdækning af risikoen for, at manden bliver mere end 80 år. Alternativt kan denne risiko afdækkes ved at placere en større del af formuen efter skat i livrente. Vi vil opfordre dig til at foretage ovenstående serviceeftersyn af din pensionsformue, der som anvist ikke kun består af indestående på pensionsdepoter. Dette er for at sikre, at du får vurderet, om der er penge nok til din pensionisttilværelse. Når du har penge nok, kan pensionseksperter mv. bedre hjælpe med at optimere din timing i forhold til hæverækkefølge, modregning i sociale ydelser mv. Pension Opsparing i virksomhedsordning og pensionsordning? Hvis du er selvstændig og bruger virksomhedsskatteordningen, kan du opspare en del af din virksomheds overskud i en livrente i år, hvor virksomheden giver overskud. I 2015 kan du før 31. december 2015 med fuldt skattemæssigt fradrag indbetale op til 30% af årets overskud før renter og gevinster ved salg af fast ejendom på livrente. Herudover kan du med fuldt skattemæssigt fradrag indbetale 60 t.kr. på ratepension. Beskatning af løbende afkast og hævning i levende live Du betaler 15,3% i skat af afkastet af dine pensionsdepoter, som du bl.a. kan investere i aktier. Desuden kan der på rimelige vilkår tilkøbes forsikringsdækning mod tab på erhvervsevne mv. Omvendt betaler du 22% i skat af afkastet af de midler, du lader blive i virksomhedsordningen, hvor du ikke kan investere i aktier, men hvor pengene ofte gør mest gavn i den fremtidige drift. Som det fremgår nedenfor, udlignes skatteforskellen mellem opsparing i virksomhedsordning og pensionsordning ved hævning af pengene i levende live. Virksomhedsordning Ratepension eller livrente Indtjening Indbetaling Beskatning, 22 % -220 AM-bidrag, 8 % % forrentning i 10 år efter 22 % skat % forrentning i 10 år 471 efter 15,3 skat ,7 % beskatning ved hævning af pengene i levende live * ,5 % beskatning ved hævning af pengene i levende live * Beskatningen udgør maks. 56% x 78% = 43,7% i virksomhedsordningen. Beskatningen reduceres ved hævning af kapitalafkast op til nettokapitalindkomstgrænsen og hævning af løn op til topskattegrænsen hvert år. forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner 2

4 Som følge af den næsten ens beskatning vil en kombination af opsparing i virksomhedsordning og pensionsordning normalt være at foretrække, hvis du mangler at opspare til pension, jf. tidligere afsnit om serviceeftersyn af din pensionsformue efter skat. Beskatning ved død Ved indbetaling på livrente bør du sikre dig, at den har en garanti således, at pengene vandrer videre til begunstigede familiemedlemmer mv. i tilfælde af din død, på samme måde som det sker ved en ratepension. Ved udbetaling af begge pensionsdepoter direkte til begunstigede børn ved din død betales en afgift på 40% og en boafgift på 15% af det resterende beløb. En virksomhedsordning kan ved død ikke ophøre, hvorfor denne indgår i dødsbo. Derfor vil beskatningen blive afhængig af, om dødsboet bliver skattepligtigt. Ved et generationsskifte ved død kan skatteforskellen vises således: Virksomhedsordning Livrente med garanti % betaling for garanti ,7 % beskatning ved hævning ved død % beskatning ved hævning ved død % boafgift % boafgift -112 *548 **638 * Beløbet udgør 971 t.kr. ved skattefrit dødsbo. ** Beløbet udgør 710 t.kr. ved ratepension, hvor der ikke skal betales for garanti, da denne er indbygget. Som det fremgår, opnås den laveste beskatning ved død med virksomhedsordning i skattefrit dødsbo. Derimod giver pensionsordning en marginal bedre udbetaling ved et skattepligtigt dødsbo. Indledningsvis bør en iværksætter uden egentlig formue spare op til pension i virksomhedsordning. Dernæst kan iværksætteren ændre opsparingen til pension ved indbetaling på livrente med garanti og ratepension. Dødsboer bliver skattepligtige, når enten boets nettoformue eller boets aktiver på skæringsdagen overstiger t.kr. (5.360 t.kr. for personer i uskiftet bo). Når iværksætteren har sparet nok op til pension, taler fleksibiliteten i virksomhedsordningen, herunder i forbindelse med generationsskifte i levende live, imidlertid for igen at flytte den videre opsparing til virksomhedsordningen. Kan vi hjælpe dig med et eftersyn af din pensionsformue? Kontakt os for en uforpligtende snak på forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner 3

5 Selskabsret - kort nyt Registrering af reelle ejere Der er fremsat lovforslag om, at der fremover skal ske registrering af de reelle ejere i selskaber. Det vil sige de fysiske personer, som direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer mere end 25% af kapitalandelene eller stemmerne i selskabet, eller som på anden måde udøver kontrol herover. Selskaber forpligtes således til fremover at have kendskab til deres reelle ejere og registrere disse i Erhvervsstyrelsens it-system, hvor oplysningerne vil være offentligt tilgængeligt. Formålet er at øge gennemsigtigheden og gøre det sværere at gemme sig bag forskellige selskabskonstruktioner. Skat - kort nyt Advarsel til indehavere, der bruger virksomhedsordningen SKAT forhøjer beskatningen ved optagelse af private lån med sikkerhed i virksomhedsordningens aktiver. Sidste år blev reglerne i virksomhedsordningen strammet. Dette indebærer, at optagelse af private lån med sikkerhed i virksomhedsordningens aktiver herefter blev anset for en hævning, hvilket medfører, at indehaveren beskattes af personlig indkomst med 56 t.kr., hver gang der optages for 100 t.kr. private lån med sikkerhed i virksomhedsordningens aktiver. Risikoen er stor i følgende situationer: Kort sagt foretag de hævninger i virksomhedsordningen, som du skal bruge privat, og betal skatten af hævningen i stedet for at forsøge at undgå skatten ved at finansiere dit privatforbrug ved at belåne virksomhedens aktiver. Der er ingen skattemæssige konsekvenser ved at optage private lån med sikkerhed i private friværdier. Der er heller ingen skattemæssige konsekvenser ved at stille sikkerhed for et selskabs lån med pant i private friværdier. Derimod udløser det beskatning at kautionere for et selskabs lån, da personlig kaution også giver sikkerhed i virksomhedsordningens aktiver. 1. Ved optagelse af private lån med sikkerhed i virksomhedsordningens aktiver, jf. lånedokumenter. 2. Ved optagelse af private lån uden sikkerhed, hvor det fremgår af bankens almindelige forretningsbetingelser, at der ved manglende betaling af private lån kan ske modregning i virksomhedsordningens likvider. 3. Ved private sikkerhedsstillelser for tredjemands lån eller andet, som øger risikoen for, at banken vil udnytte sin modregningsadgang, jf. punkt 2. SKAT FORHØJER BESKATNINGEN VED OPTAGELSE AF PRIVATE LÅN MED SIKKERHED I VIRKSOMHEDSORD- NINGENS AKTIVER forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner 4

6 Moms - kort nyt Afgiftssatser Der sker følgende ændring af energiafgiftssatserne i 2016: El Måleenhed Elafgift øre/kwh 87, 80 88,50 Minimumsafgift øre/kwh 0,4 0,4 Godtgørelse for rumvarme, komfortkøling, opvarmning af brugsvand øre/kwh 49,80 50,20 Brændsel (Gas) Måleenhed Gasafgift øre/nm 3 215,8 217,5 Olieafgift øre/liter 195,5 197,1 Kulafgift kr./gj 54,5 54,9 Godtgørelse for proces % 91,74 % 91,81 % forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner 5