Lars Stoumann Jensen, KU-LIFE 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lars Stoumann Jensen, KU-LIFE 1"

Transkript

1 Institut for Plante og Miljøvidenskab Jordens frugtbarhed og organisk stof Lars Stoumann Jensen Professor (mso) i Jordfrugtbarhed, planteernæring, husdyrgødnings- og affaldsanvendelse Workshop ved GR og ØL Hvad vil jeg fortælle om. Jordens frugtbarhed? Planteproduktivitet og frugtbarhed Hvad skal der til for at en jord er frugtbar? Rodudvikling og næringsstofudnyttelse Hvor meget betyder det organiske stof? Input-output - Hvad kan vi påvirke? Er der en nedre kritisk grænse? Eksempler Halmnedmuldning Potentielle udbytter i Landsforsøg Det langvarige CRUCIAL forsøg, Taastrup Spørgsmål & diskussion Planteproduktivitet Hvad skal der til for at jorden er frugtbar? - og hvilke faktorer påvirker det... Management Naturgivne faktorer: Definition: Påvirkelige faktorer: Klima Stress Markudbytte Jordbundsfrugtbarhed Gen-ressourcer Tekstur Mineralogi Jordens evne til at virke som vækstmedie for planter, inklusiv dens egen evne til at forsyne plantevæksten med de nødvendige nærings-stoffer i tilstrækkelige mængder og i passende indbyrdes forhold Vandstatus Reaktionstal (ph) Næringsstofindhold Humus / org. stof Rodudvikling Hvorfor er det vigtigt at opretholde indholdet af organisk stof i jord Organisk materiale hjælper med at opretholde en række af jordens funktioner så som frugtbarhed, filtreringsevne, potentiale for nedbrydning af organisk stof og fremmedstoffer, evne til at undgå erosion o.s.v. Der er bundet C i det organiske materiale, og dermed bindes det så det ikke udledes som CO 2 Betydningen af organisk materiale for jordens frugtbarhed og kvalitet Betydning for fysiske egenskaber Aggregatdannelse, jordstruktur Indflydelse på vandholdende evne Indflydelse på beluftning og temperatur Lars Stoumann Jensen, KU-LIFE 1

2 Betydningen af organisk materiale for jordens frugtbarhed og kvalitet Betydning for fysiske egenskaber Aggregatdannelse, jordstruktur Indflydelse på vandholdende evne Indflydelse på beluftning og temperatur Betydning for kemiske egenskaber Binding og frigivelse af næringsstoffer Kationbytningskapacitet Virker som ph buffer Tilgængelighed af mikronæringsstoffer Filtrering Jordens frugtbarhed - den biologisk aktive jord? Der er flere husdyr under end over jordoverfladen! typisk mere end 1-2 X større mikrobiel biomasse end husdyr biomasse på en græsmark t/ha = 2-4 t ts/ha = 9-18 kg C/ha = 15-3 kg N/ha Betydning for biologiske egenskaber Energi til mikroorganismer og nedbrydere Frigivelse af organisk bundet N, P, S Rodudvikling Opbygning og nedbrydning af jordens organiske pulje (humus) Sædskifte, efterafgrøder, afgrøderester og N forsyning Handels- og husdyrgødning Biologisk Kvælstoffix. Kuldioxid (CO 2 ) Optaget i afgrøde Husdyr- Afgrøderester gødning Rod-exudater Jordens humus og mikrobielle liv er meget vigtigt! Mikro org. Letomsætteligt Jordens humus Uorganisk N Grundvand Afgrøders og efterafgrøders roddybde er meget vigtig! Effekt af tekstur på rodvækst Ler og organisk stof er rodledende Optimale forhold 7-25% ler Effekt af jordtype på effektiv * roddybde *: rodtæthed tilstrækkelig for effektiv vandoptagelse, næringsstofoptagelse kan ske med mindre rodtæthed Vårbyg Effektiv på forsøgsstationer roddybde i vårbyg Foulum Borris Jyndevad Roskilde Rønhave Askov Vinterhvede på 18 JB 3-4 jorde Aalestrup Ler Silt (L. Munkholm, DJF, 26) Finsand Grovsand Effektiv roddybde, cm 2 4 JB JB 4 JB 5 JB 4 14 (L. Munkholm, DJF, 26) JB 6 JB 6 Andersen, 1986 Effektiv roddybde, cm Videbæk Vind Suldrup Tjele Vestrup Nørager Oue Mørke Løgstør Kolind Hover Hobro Herning Grenå Arden Års Farsø Lars Stoumann Jensen, KU-LIFE 2

3 Roddybde (cm) Jordens totale C indhold (t C/ha) Rodvækst af vinterhvede, vårbyg og roer 2 års data fra Foulum (JB3-4, lukkede symboler ) og Årslev (JB6, åbne symboler ) 5 Hvad er det planterne ser? Biotilgængeligt Tilgængeligt Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct (Thorup-Kristensen og Berntsen, 26) hvede byg roer Utilgængeligt Biotilgængeligt = at det er plante-tilgængeligt og kan optages af en plante indenfor en vækstsæson. Afhænger af: Almen tilgængelighed (som er det vi forsøger at bestemme med analysetal, Pt og Kt) Næringsstoffets mobilitet/ bevægelighed (diffusion og jordvand) Afgrødens rodudvikling (rodtype, rodhårsdannelse og vækstsæsonens længde) Rodtæthed og næringsstofoptagelse Afgrødens rodudvikling Næringsstoffets mobilitet Mobile: NS K Immobile: P, Mn Plantealder (dage) Majs 1 Byg 9 Jorddybde (cm) Rodtæthed (km m -3 ) ,1 Næringsstoffernes biotilgængelighed Biotilgængelighed i % af tilgængeligt næringsstof Næringsstof Vand- Rodlængde (km rod pr.m 3 jord) indhold* Lav (1) < Middel (1) > Middel (5) Høj (1) NO3-N høj 58% 1% 1% 1% lav K, Na, NH4-N høj lav P, Mn, høj lav 4% 7%,8%,3%,2% 43% 66% 8% 3% 2% *høj: markkapacitet (4 vol%) *lav: visnegrænsen (15 vol%) 1% 1% 38% 16% 8% 1% 1% 76% 31% 15% (Nielsen, 1997) Selv med den bedste rodudvikling kan afgrøden ikke få fat i mere end 3% af det vi måler med Pt Ved dårlig rodudvikling er det mindre end 1%! Jordens indhold af organisk materiale - en balance mellem input og output. Indholdet af organisk stof i jord ændrer sig relativt langsomt Input Organisk materiale i jord Output Broadbalk vedvarende hvedeforsøg (Rothamsted Exp. Station, UK, jordtype: 25% ler, 57% silt. 1 8 Staldgødn. Kun i Staldgødn. siden 1852 Kun NPK Intet tilført 6 Valg af afgrøde (sædskifte) Klima Jordtype Gødning (kvantitet og kvalitet) Fjernelse af afgrøder Jordbearbejdning Klima Jordtype Dræning Årstal Lars Stoumann Jensen, KU-LIFE 3

4 Organisk C (%) Jordens C (%) Mer-C fra halm (%-enheder) Udbytte (hkg kerne/ha) Merudbytte ift fjernelse af halm (hkg/ha) Græsmarker bidrager med meget organisk stof i jord Vedvarende græsmark Dyrket mark , hvor der blev sået græs og marken er ikke pløjet siden Vedvarende græsmark , hvor græsset blev pløjet ned og marken dyrket siden Dyrket mark Hvor lavt kan det organiske stof kan blive før jordens frugtbarhedreduceres kraftigt? En tærskelværdi ville angive det C indhold hvorunder det potentielle udbytte falder Meget svært at fastsætte en kritisk grænse i de fleste tilfælde! Figuren viser et af de få studier hvor der kunne vises en kritisk grænse på ca. 2% C for en bestemt jordtype (H.H. Janzen et al., 1992) Jordens organiske stof og afgrødeudbytter Eksempel: Kornudbytter som funktion af jordens indhold af organisk stof på et stort antal marker på den Argentinske pampas med semiaridt klima og lille eller ingen handelsgødningstilførsel Vinterhvede Diaz-Zorita et al (1999) Vårbyg Quiroga et al., 26 Klar effekt af jordens indhold af organisk stof MEN overvejende pga. effekten på næringsstoftilgængelighed af N, P, S, mikronæringsstoffer Substitution af N eller andre effekter? Forhistorie: Staldgødning Handelsgødning Eksempel: Kvælstof udbytterespons af vinterhvede ( ) fra det engelske langvarige Broadbalk forsøg, tilført handels- eller husdyrgødning siden Effekter af øget organisk stof indhold i jorden viser sig ved: Horisontal forskydning: Effekt af N tilgængelighed svarende til 69 kg N/ha Vertikal forskydning: Øget udbyttepotential (13.9 hkg/ha) pga andre effekter end N, fx bedre: Jordstruktur Rodudvikling Vandkapacitet Ensidig korndyrkning og m/u halmnedmuldning jordens indhold af organisk stof 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, Halm nedmuldet Halm afbrændt Halm fjernet År fra start af nedmuldning Fortsat ensidig korndyrkning fører til fald i jordens org. stof Halmnedmuldning kan ikke bremse faldet Der skal kun ca. 5 år til at nå halvdelen af den mulige halmeffekt, ligevægtstilstand opnået efter ca. 35 år Rønhave (JB7) LSD.95,15,1,5, År fra start af nedmuldning (Schjønning 24 GVM 295) men betyder det noget for udbytterne? Rønhave (JB7) stigning,68 hkg/ha/år 2 Askov (JB5) stigning,65 hkg/ha/år Jyndevad (JB1) stigning,2 hkg/ha/år Forsøgsår Udbytteeffekt af halmnedmuldning er ikke konsistent og opstår > 1 år Merudbytte på sandede jorde Lille eller negativ effekt på svære jorde, omsætningen af halm bliver ringere med udpiningen af jorden (faldet i organisk stof) og det stigende udbytte Jyndevad Rønhave Nedmuld -ning Afbrænding År fra start af behandling (Schjønning 24 GVM 295) Lars Stoumann Jensen, KU-LIFE 4

5 Tørstofudbytte (hkg/ha) Plante N optag (kg/ha) Betydning af organisk materiale - Effekten af halmnedbuldning Kerne (hkg 85% tørstof/ha) Vinterhvede, kerneudbytte 1. eftervirkningsår (2) Halm nedmuldet : halm/ha 4 t halm/ha 8 t halm/ha 12 t halm/ha N tilført i eftervirkningsår (kg N/ha) Effekt på udbytte Betydningen af jordens organiske stof for udbyttet afhænger først og fremmest af gødningsniveauet Ved ingen eller lav gødskning relativt stor effekt af organisk stof Ved optimal gødskning, vil effekten ofte være lille / nul Benbi and Chaud (27) Kun ved meget lavt organisk stof, under en arbitrær tærskelværdi, vil generelt positiv effekt indtræde, ved optimal gødskning Ved lavere gødskning (fx reducerede N-normer eller øko-drift) vil sandsynlighed for en positiv effekt af organisk stof øges (Thomsen et al., 23) DK jordes kulstofindhold og afgrødeudbytter? Metode for analyse af resultater Undersøgt med data fra de danske Landsforsøg i regi af Videnscentret for Landbrug Test af hypoteser på baggrund af disse data: 1. Der er en positiv effekt af organisk materiale i jord på udbytter som rækker ud over effekten af næringsstoffer (dvs. det potentielle/maximale udbytte der kan opnås øges) 2. Der er en positiv effekt af organisk materiale i jord på kvælstofudnyttelseseffektiviteten Kvælstof responsforsøg Potentielt udbytte N tilførsel (kg/ha) 647 forsøg med vinterhvede 354 forsøg med vårbyg N tilførsel (kg/ha) N udnyttelses Effektivitet (NUE) Det potentielle udbytte i vinterhvede Landsforsøgslokaliteter anvendt. Signifikant (P=.2) negativ effekt af organisk materiale Mulige konfunderende effekter Lerindhold Halmnedmuldning Organisk gødning i tidligere år Klima men selv når disse inddrages i analysen er SOC stadig negativ Andre ukendte faktorer som Vandlidende jorde Højdekote etc. kan være årsag Figure 3. Potential yield (YIELDPOT) in winter wheat (a) and spring barley (c) as a function of SOC and the residual plots from the full model (excluding SOC) for winter wheat (b) and spring barley (d) (note the axes are transformed). The solid line is the estimated regression line, whilst the dotted lines demonstrate the 95% confidence interval for the line. Lars Stoumann Jensen, KU-LIFE 5

6 Kvælstofudnyttelse i vinterhvede Dexter-ratio forholdet ler/soc Signifikant negativ effekt af organisk materiale på N udnyttelsen også her (P=.5) Dexter-ratio for dansk pløjejord (-2 cm) Dexter-ratio > 1 betragtes som problematisk for jordstruktur Created from the Danish Soil Database ( at Aarhus University by Mogens H. Greve. (Schjønning et al., 29) Figure 5 Nitrogen uptake efficiency (NUE) in winter wheat (a) and spring barley (c), respectively as a function of SOC, and residual plots for winter wheat yields (b) and spring barley yields (d) for N uptake efficiency as a function of SOC (note the axes are transformed). The solid line is the estimated regression line, whilst the dotted lines demonstrate the 95% confidence interval. Dexter-ratio og ler-indholdets indflydelse på potentielle vinterhvede udbytter Dexter-ratio og ler-indholdets indflydelse på potentielle vårbyg udbytter Ler-indhold er hovedfaktor der kontrollerer det potentielle udbytte Ved lave lerindhold er der en positiv effekt af høje Dexter-ratio (dvs. negativ effekt af humus) men dette skyldes meget få data Ved højere lerindhold er der en negativ effekt af Dexter-ratio dvs en positiv effekt af humus = lav Dexter-ratio Tendenser der ligner vinterhvede, men ikke så udtalt Data er mindre spredte Figure 6. Poten of spring barle influenced by t content of clay Dexter ratio (RD=clay/SOC predicted by m Table 4. Note t on the predicti indicate the loc observed data clay-rd plane, measured valu potential yield. Delkonklusion DK kulstofindhold og udbytter Der er en svag tendens til en negativ effekt af jordens organiske stof indhold på potentielle udbytter og kvælstofudnyttelse for både vinterhvede- og vårbygforsøgene Det er dog muligt at der er andre konfunderende faktorer i datasættet, som skaber denne negative sammenhæng Andre effekter af jordens organiske stof Meget variable inkonsistente effekter Evne til at nedbryde/filtrere miljøbelastende stoffer Emission af lattergas (N 2 O, klimagas) Plantesygdoms-hæmmende organismer Konsistente effekter: Jordens bufferkapacitet (CEC) til at fastholde næringsstoffer Jordens fysiske egenskaber, dvs. aggregratdannelse, struktur, porøsitet, bearbejdningsmodstand (=red. brændstofforbrug) Der er på de lerede jorde en tendens til positive effekter af jordenes organiske stof indhold ud over gødningseffekten Op til 2% brændstof besparelse Lars Stoumann Jensen, KU-LIFE 6

7 CRUCIAL KU s langtids forsøg med forskellige organiske gødninger X 15-17% ler representativ for den bedre halvdel af DK s landbrugsjord Hvad skal vi med affaldet Relevante bymæssige affaldsressourcer Miljømæssige problemer vs. fordele Miljømæssige problemer vs. fordele? Jordbrugsmæssig anvendelse Forbrænding Rationale The CRUCIAL facility was developed with the view to establish a historical site that can contribute to our knowledge on cycling of matter, and plant and soil quality, and the impact on the environment and the integrity of agricultural production systems The cycling of matter is broadly defined and includes e.g. nutrients, heavy metals, and xenobiotics (i.e. medicinal residues), pathogens and other micro-organisms as well as genes Hypotese: When ecotoxicological limits for heavy metals have been approached realistically there will be no (unexpected) adverse effects on soil quality, environment and production system integrity CRUCIAL langtids forsøget Behandlinger: - Komposteret husholdningsaffald (normal og acceleret) - Spildevandsslam (normal og acceleret) - Human urin - Kvæg gylle - Dybstrøelse - Kvæg møg (acceleret) - NPK - Ugødet, undersået kløver - Ugødet Lars Stoumann Jensen, KU-LIFE 7

8 (mg kg -1 ) Frankenstein effekten Accelererede behandlinger hvorfor? Hvor galt kan det gå? Organic fertilizer Accelerated level ( normal N application) Composted household waste 2 Cattle manure 2 Sewage sludge 3 normal P application Sewage sludge (normal level) 8 Sewage sludge (accelerated level) 24 Accelererede behandlinger I 213 > 1 års dosis Fosfortallet 29 Total kulstof indhold (21-211) 8 3. U Olsen P ( g * g -1 ) % C (by dry weight) CS HU NPK S SA DL CMA CH CHA Accelereret kompost har fordoblet det kulstofindholdet.5 U CS HU NPK S SA DL CMA CH CHA Fosfortallet fås ved division med 1 Stiplede linie indikere normalområde Year Effekt af kompost på jord struktur og porosisitet Lars Stoumann Jensen, KU-LIFE 8

9 Tørvevej Måling af trækkraft behov i 214 D1 SA C1 CS B1 A1 CHA D2 HU C2 CH B2 CMA A2 Blok 1 D3 NPK D4 CHA C3 U C4 CMA B3 S B4 A3 DL A4 CS Driving direction D5 DL C5 S B5 U A5 HU Blok 2 Vårraps D6 C6 SA B6 NPK A6 CH Rep. 1 Rep. 2 D7 U B7 CS A7 CMA D8 CHA C8 B8 HU A8 NPK Blok 3 D9 C9 DL B9 A9 SA D1 C1 CH B1 A1 S Jordprøver til massefylde Jordens rumvægt som funktion af kulstof 8 Trækkraft behov afhænger af humus og ler Indhold af humus (organisk stof) SOM content (%) og U NPK HU CS SA S DL CMA CH CHA specifikt trækkraft behov ved jordbearbejdning Draught force (kn) S(kPa) = * Ler * SOC. U NPK HU CS SA S DL CMA CH CHA Lars Stoumann Jensen, KU-LIFE 9

10 Brændstof forbrug Fuel for Fuel savings (% of operation (L difference compared to h -1 ) NPK treatment) CHA 3.4 (±.5) a (± 1.8) CH 3.8 (±.5) ab (± 1.3) DL 4. (±.4) ab -1.2 (± 9.4) U 4.1 (±.3) ab -6.7 (± 7.3) CMA 4.1 (±.7) ab -6.7 (± 15.6) S 4.2 (±.5) ab -5.1 (± 11.7) CS 4.2 (±.5) ab -5. (± 11.9) SA 4.2 (±.6) ab -4.8 (± 12.8) NPK 4.4 (±.4) ab HU 4.6 (±.1) b 4.8 (± 2.9) Konklusion Tilførsel af komposteret husholdningsaffald har reduceret brændstofforbrug til jordbearbejdning med 24% for accelereret rate (fordoblet humus) 14% for normal rate (5% mere humus) i forhold til den handelsgødede behandling Spørgsmål og diskussion Lars Stoumann Jensen, KU-LIFE 1

Jordens næringsstofressourcer - i økologisk jordbrug efter udfasning af konventionel husdyrgødning

Jordens næringsstofressourcer - i økologisk jordbrug efter udfasning af konventionel husdyrgødning Jordens næringsstofressourcer - i økologisk jordbrug efter udfasning af konventionel husdyrgødning Lars Stoumann Jensen Professor (mso) Jordfrugtbarhed, Planteernæring, Husdyrgødnings- og Affaldsanvendelse

Læs mere

Værdisætning af kulstofbinding i jord hvad betyder det for udbytter og dyrkningsegenskaber? Sander Bruun

Værdisætning af kulstofbinding i jord hvad betyder det for udbytter og dyrkningsegenskaber? Sander Bruun Værdisætning af kulstofbinding i jord hvad betyder det for udbytter og dyrkningsegenskaber? Sander Bruun sab@life.ku.dk Jordens organiske materiale på tværs af Europa Organisk materiale indhold (%) Ingen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi.

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? Institut for Agroøkologi Frø Dexterindeks Dexterindeks: Forhold mellem ler- og organisk kulstof. Dexterindeks >10 indikerer kritisk lavt organisk kulstofindhold.

Læs mere

Konsekvenser af halmfjernelse til energiformål i forhold til C indhold og miljøpåvirkninger

Konsekvenser af halmfjernelse til energiformål i forhold til C indhold og miljøpåvirkninger Konsekvenser af halmfjernelse til energiformål i forhold til C indhold og miljøpåvirkninger Kan der kompenseres med efterafgrøder og ved at dyrke hvede tidligt? Sander Bruun Institut for plante og miljøvidenskab

Læs mere

Mere optimal udnyttelse af forfor og kalium i såvel jord som alternative gødningskilder

Mere optimal udnyttelse af forfor og kalium i såvel jord som alternative gødningskilder Mere optimal udnyttelse af forfor og kalium i såvel jord som alternative gødningskilder - ved udfasning af konventionel husdyrgødning i økologisk jordbrug Lars Stoumann Jensen Professor (mso) Jordfrugtbarhed,

Læs mere

Session 51: Dyrkningsfaktorers effekt på jordens kulstofindhold. Onsdag 16. januar

Session 51: Dyrkningsfaktorers effekt på jordens kulstofindhold. Onsdag 16. januar Session 51: Dyrkningsfaktorers effekt på jordens kulstofindhold Onsdag 16. januar 2013 10.45 11.30 Hvad siger markforsøgene og Kvadratnettet om kulstofindholdet? Bent T. Christensen Institut for Agroøkologi

Læs mere

Grøn Viden. Langtidseffekter af halmnedmuldning. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Grøn Viden. Langtidseffekter af halmnedmuldning. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Grøn Viden Langtidseffekter af halmnedmuldning Per Schjønning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Markbrug nr. 295 Juni 2004 2 Der dyrkes korn på ca. 57% af Danmarks

Læs mere

materiale Bent Tolstrup Christensen Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø Forskningscenter Foulum

materiale Bent Tolstrup Christensen Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø Forskningscenter Foulum Jordens behov for organisk materiale Bent Tolstrup Christensen Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø Forskningscenter Foulum DAKOFA konference, 4. april 2011 Ingeniørforeningen, Kbh. Hvorfor har jorden

Læs mere

Fjernelse af halm ved forskellig dyrkningspraksis og virkning på kulstofindhold og frugtbarhed. Bente Andersen,

Fjernelse af halm ved forskellig dyrkningspraksis og virkning på kulstofindhold og frugtbarhed. Bente Andersen, Fjernelse af halm ved forskellig dyrkningspraksis og virkning på kulstofindhold og frugtbarhed Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk Når vi dyrker jorden skal vi: fodre både Planterne og Livet i jorden

Læs mere

Sådan sikres afgrødernes behov for P og K - og kan vi anvende alternative kilder?

Sådan sikres afgrødernes behov for P og K - og kan vi anvende alternative kilder? Sådan sikres afgrødernes behov for P og K - og kan vi anvende alternative kilder? Lars Stoumann Jensen Professor (mso) i Jordfrugtbarhed, planteernæring, husdyrgødnings- og affaldsanvendelse Stærkt svingende

Læs mere

Efterafgrøder og grøngødning - Hvordan udnytter vibedst o m s æ tningen af det organiske kvælstof?

Efterafgrøder og grøngødning - Hvordan udnytter vibedst o m s æ tningen af det organiske kvælstof? Efterafgrøder og grøngødning - Hvordan udnytter vibedst o m s æ tningen af det organiske kvælstof? Indlæg ved Planteavls-efterårskonferencen 21 2 oktober 21 Lektor Lars Stoumann Jensen Laboratoriet for

Læs mere

C12 Klimavenlig planteproduktion

C12 Klimavenlig planteproduktion C12 Jens Erik Ørum, Fødevareøkonomisk Institut, KU-LIFE Mette Lægdsmand og Bjørn Molt Pedersen, DJF-AU Plantekongres 211 Herning 11-13 januar 211 Disposition Baggrund Simpel planteproduktionsmodel Nedbrydning

Læs mere

Går jorden under? Sådan beregnes kvælstofudvaskningen

Går jorden under? Sådan beregnes kvælstofudvaskningen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Sådan beregnes kvælstofudvaskningen Professor Jørgen E. Olesen Nitrat udvaskning Nitratudvaskningen operationel definition Mængden af kvælstof

Læs mere

Går jorden under? Er det muligt at opbygge en frugtbar jord i økologisk planteavl?

Går jorden under? Er det muligt at opbygge en frugtbar jord i økologisk planteavl? Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Er det muligt at opbygge en frugtbar jord i økologisk planteavl? Professor Jørgen E. Olesen Hvad er er frugtbar jord? Højt indhold af organisk

Læs mere

FØJOenyt http://www.foejo.dk/enyt2/enyt/jun05/fosfor.html Page 1 of 3 Juni 2005 nr. 3 Artikler i dette nummer Cikorierødder forbedrer smag og lugt i økologisk svinekød Efterafgrøder har ringe effekt på

Læs mere

Muligheder for næringsstofforsyning med kalium, fosfor, svovl og kvælstof

Muligheder for næringsstofforsyning med kalium, fosfor, svovl og kvælstof Muligheder for næringsstofforsyning med kalium, fosfor, svovl og kvælstof Margrethe Askegaard Et økologisk landbrug på egne ben uden konventionel gødning og halm Hovborg Kro, 5. december, 2007 Næringsstofstrømme

Læs mere

FINDES DER EN NEDRE GRÆNSEVÆRDI FOR KULSTOF I JORD?

FINDES DER EN NEDRE GRÆNSEVÆRDI FOR KULSTOF I JORD? FINDES DER EN NEDRE GRÆNSEVÆRDI FOR KULSTOF I JORD? Johannes Lund Jensen PhD studerende Institut for Agroøkologi Jordfysik og Hydropedologi Aarhus Universitet Samarbejdspartnere: Lars J. Munkholm, Aarhus

Læs mere

Afgrødernes næringsstofforsyning

Afgrødernes næringsstofforsyning Afgrødernes næringsstofforsyning Temadag om jordfrugtbarhed 12. okt. 2016 Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Minimumsloven (Liebig s lov): Udbyttet bestemmes af den vækstfaktor

Læs mere

Jordens frugtbarhed. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Jordens frugtbarhed. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Jordens frugtbarhed v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Jordens frugtbarhed! Den smalle definition: Jordens evne til varigt at understøtte en bæredygtig landbrugsproduktion Er der grund

Læs mere

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Med udfasning af import af konventionel husdyrgødning bliver det nødvendigt med et større fokus på kvælstoffikserende afgrøder i økologiske planteavlssædskifter.

Læs mere

Bælgsæds kvælstofeftervirkninger. Erik Steen Jensen Institut for Biosystemer og Teknik Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp

Bælgsæds kvælstofeftervirkninger. Erik Steen Jensen Institut for Biosystemer og Teknik Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp Bælgsæds kvælstofeftervirkninger Erik Steen Jensen Institut for Biosystemer og Teknik Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp 2 Indhold Sædskiftet og forfrugtsværdi Forfrugtsværdi af bælgsæd sammenlignet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) Vedrørende effekter af halmnedmuldning og -afbrænding på jordens indhold af organisk stof.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) Vedrørende effekter af halmnedmuldning og -afbrænding på jordens indhold af organisk stof. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 03-11-2011 Dir.: 8715 7675 E-mail: finn.vinther@agrsci.dk Side 1/7 Vedrørende effekter af halmnedmuldning

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i

Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i spannmålsdominerade odlingssystem Organisk stof i kornsædskifter Lange

Læs mere

Hvad begrænser udbytterne i økologisk vårsæd? Sven Hermansen SEGES Økologi Innovation Plantekongres Session januar 2019

Hvad begrænser udbytterne i økologisk vårsæd? Sven Hermansen SEGES Økologi Innovation Plantekongres Session januar 2019 Hvad begrænser udbytterne i økologisk vårsæd? Sven Hermansen SEGES Økologi Innovation Plantekongres Session 32. 15. januar 2019 Procent konsulenter De vigtigste udbyttebegrænsende faktorer 16 14 12 10

Læs mere

Rodudvikling og vand

Rodudvikling og vand FACUTLY OF SCIENCE Institut for Plante- og Miljøvidenskab Rodudvikling og vand Kristian Thorup-Kristensen Irene Skovby Rasmussen Kasper Jakob Jensen Dorte Bodin Dresbøll Simon Fiil Svane Rodvækst og afdræning

Læs mere

Efterafgrøder og afgrøders rodvækst. Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet

Efterafgrøder og afgrøders rodvækst. Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet Efterafgrøder og afgrøders rodvækst Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet Efterafgrøder og rodvækst? N udvasker ikke bare N vasker gradvis ned igennem

Læs mere

Effekt og eftervirkning af efterafgrøder

Effekt og eftervirkning af efterafgrøder Effekt og eftervirkning af efterafgrøder Elly Møller Hansen og Ingrid K. Thomsen Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø Forskningscenter Foulum A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Biochar fra termisk forgasning og rodvækst

Biochar fra termisk forgasning og rodvækst Biochar fra termisk forgasning og rodvækst *Veronika Hansen Dorette Müller-Stöver (KU) Carsten Tilbæk Petersen (KU) Henrik Hauggaard-Nielsen (RUC) Dias 1 Formål med projektet At øge synergien mellem energi-

Læs mere

Estimering af marginaludvaskning af kvælstof med Daisy

Estimering af marginaludvaskning af kvælstof med Daisy Estimering af marginaludvaskning af kvælstof med Daisy Forskellige aspekter af systemmodellering Prof. Lars Stoumann Jensen og Adj. Prof. Merete Styczen, PLEN, KU. 01-03-2018 2 En mekanistisk modelleringstilgang:

Læs mere

TATION. Problemstillinger. Humus overset faktor i jordens potentiale. Other issues. Kulstof og jordens fuktioner. Hvad gør jordens kulstof for os?

TATION. Problemstillinger. Humus overset faktor i jordens potentiale. Other issues. Kulstof og jordens fuktioner. Hvad gør jordens kulstof for os? Humus overset faktor i jordens potentiale Professor Jørgen E. Olesen Problemstillinger Ændringer i jordens kulstof påvirker klimabelastning (positivt eller negativt) Jordens kulstof påvirker jordens funktion

Læs mere

Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl

Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl Jørgen E. Olesen 1, Margrethe Askegaard 1 og Ilse A. Rasmussen 2 1 Afd. for Plantevækst og Jord, og 2 Afd. for Plantebeskyttelse, Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY 4 OCTOBER Dyrkningssystemernes effekt på produktion og miljø (CROPSYS) Professor Jørgen E. Olesen TATION

AARHUS UNIVERSITY 4 OCTOBER Dyrkningssystemernes effekt på produktion og miljø (CROPSYS) Professor Jørgen E. Olesen TATION 4 OCTOBER 21 Dyrkningssystemernes effekt på produktion og miljø (CROPSYS) Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Økologiske dyrkningssystemer - problemstillinger Produktivitet Udbytterne er ofte for lave

Læs mere

Hvad er effekten af efterafgrøder og jordbearbejdning?

Hvad er effekten af efterafgrøder og jordbearbejdning? Hvad er effekten af efterafgrøder og jordbearbejdning? Lars J. Munkholm, James K. Mutegi, Bjørn M. Petersen, Søren O. Petersen og Elly Møller Hansen. DET FACULTY JORDBRUGSVIDENSKABELIGE OF AGRICULTURAL

Læs mere

Yara N-sensor Grundlæggende information og funktioner. Anders Christiansen Yara Danmark Gødning Tlf.:

Yara N-sensor Grundlæggende information og funktioner. Anders Christiansen Yara Danmark Gødning Tlf.: Yara N-sensor Grundlæggende information og funktioner Anders Christiansen Yara Danmark Gødning Tlf.: 2740 8933 N-Sensor Ens tildeling passer (næsten) aldrig Baggrunds data? Conductivity [ms/m] 50 bonitets

Læs mere

Livet i jorden skal plejes for at øge frugtbarhed og binding af CO2 samt evnen til at filtrere vand

Livet i jorden skal plejes for at øge frugtbarhed og binding af CO2 samt evnen til at filtrere vand Livet i jorden skal plejes for at øge frugtbarhed og binding af CO2 samt evnen til at filtrere vand Med en større planteproduktionen øger vi inputtet af organisk stof i jorden? Mere CO2 bliver dermed bundet

Læs mere

Jonas Duus Stevens Lekfeldt, Phd-studerende Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Jonas Duus Stevens Lekfeldt, Phd-studerende Institut for Plante- og Miljøvidenskab Udvaskning af partikler og tungmetaller og udvikling af mikrobiel kobberresistens på arealer med affaldstilførsel nye resultater fra KUs fastliggende CRUCIAL markforsøg med by-affald. Jonas Duus Stevens

Læs mere

Anvendelse af slutprodukter fra termisk forgasning

Anvendelse af slutprodukter fra termisk forgasning Anvendelse af slutprodukter fra termisk forgasning Dorette Müller-Stöver J. Norddal Pyroneer Forgasning Perspektiver Ikke udelukkende tilbageførsel af mineraler! Tobias Pape Thomsen Slutprodukter fra forgasning:

Læs mere

Livscyklusvurdering af økologiske og konventionelle planteavlssædskifter

Livscyklusvurdering af økologiske og konventionelle planteavlssædskifter Livscyklusvurdering af økologiske og konventionelle planteavlssædskifter - fokus på drivhusgasemissioner Af Marie Trydeman Knudsen, Jørgen E. Olesen, John E. Hermansen (Institut for Agroøkologi, Århus

Læs mere

Status på vinternedbør og N-prognose Optimal gødskning af flotte og kraftige vintersædsmarker

Status på vinternedbør og N-prognose Optimal gødskning af flotte og kraftige vintersædsmarker Agenda Status på vinternedbør og N-prognose Optimal gødskning af flotte og kraftige vintersædsmarker Vintersæd, vinterraps og frøgræs Hvordan gøder vi bedst vårsæd? Hvor lang er vi med de målrettede efterafgrøder

Læs mere

Gødskning og afgrødens indhold af tungmetaller

Gødskning og afgrødens indhold af tungmetaller Plantekongres 2015 Session 31: Gødskning og sporelementer Gødskning og afgrødens indhold af tungmetaller Bent T. Christensen & Lars Elsgaard 1 Generel baggrund EU s direktiv for handelsgødning medtager

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. NLES3 og NLES4 modellerne. Christen Duus Børgesen. Seniorforsker Institut for Agroøkologi, AU

AARHUS UNIVERSITY. NLES3 og NLES4 modellerne. Christen Duus Børgesen. Seniorforsker Institut for Agroøkologi, AU NLES3 og NLES4 modellerne Christen Duus Børgesen. Seniorforsker Institut for Agroøkologi, AU Indhold Modelstruktur NLES4 og NLES3 Udvaskning beregnet med NLES4 og NLES3 Marginaludvaskningen Empirisk N

Læs mere

Efterafgrøder strategier

Efterafgrøder strategier PowerPoint foredragene fra kurset den 29. februar kan lastes ned på forsøksringene i Vestfold sine nettsider. Foredragene kan brukes videre om du innhenter tillatelse fra forfatterne. Kontakt kari.bysveen@lfr.no

Læs mere

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene?

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? 2011 vfl.dk Tolkning af jordbundsanalyser Med jordbundsanalyser får du vurderet den vigtigste del af dit produktionsapparat: jorden i dine marker. Resultater

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Kvælstofdynamik og kulstoflagring

Kvælstofdynamik og kulstoflagring Kvælstofdynamik og kulstoflagring Elly Møller Hansen Institut for Agroøkologi Fornavn Efternavn, Titel Evt. Arrangementsnavn Kvælstof (N) og kulstof (C) Kvælstof-balancer Ofte antaget: Overskud = tab ved

Læs mere

Efterafgrøder i Danmark. Efterafgrøder i Danmark. Kan en efterafgrøde fange 100 kg N/ha? 2008-09-30. Vandmiljøplaner

Efterafgrøder i Danmark. Efterafgrøder i Danmark. Kan en efterafgrøde fange 100 kg N/ha? 2008-09-30. Vandmiljøplaner Kan en efterafgrøde fange 1 kg N/ha? Arter N tilgængelighed Eftervirkning Kristian Thorup-Kristensen DJF Århus Universitet September 28 Efterafgrøder i Danmark Vandmiljøplaner 8 til 14% af kornareal rug,

Læs mere

Konsulenttræf d. 23. august 2016

Konsulenttræf d. 23. august 2016 Konsulenttræf d. 23. august 2016 PROGRAM Hvordan er det gået med Hyvido i år? Tidlig såning virker det? Er forfrugten ligegyldig til vinterraps? Skal Hyvido efterårs gødskes? LANDSFORSØG DANMARK MARKEDSFØRTE

Læs mere

Grundlæggende gødningslære. Asbjørn Nyholt Hortonom Mobil:

Grundlæggende gødningslære. Asbjørn Nyholt Hortonom Mobil: Grundlæggende gødningslære Asbjørn Nyholt Hortonom Mobil: 4020 9613 www.nyholt.dk Urin-plet Under 130 kg gødning /ha giver ofte leopardpletter Leopard-pletter Spredning til kant Gødning det stærkeste værktøj!

Læs mere

Efterafgrøder - virkning og anvendelse

Efterafgrøder - virkning og anvendelse Efterafgrøder - virkning og anvendelse Rodvækst og N optagelse Eftervirkning Arter Placering i sædskifte Roddybde (meter) Rodudvikling hos efterafgrøder 0 0.2 0.4 0.6 Rug Havre Rajgræs Ræddike Raps Honningurt

Læs mere

Betydning og værdisætning af kulstoflagring i forbindelse med tilførsel af organisk affald. Miljøprojekt nr. 1482, 2013

Betydning og værdisætning af kulstoflagring i forbindelse med tilførsel af organisk affald. Miljøprojekt nr. 1482, 2013 Betydning og værdisætning af kulstoflagring i forbindelse med tilførsel af organisk affald Miljøprojekt nr. 1482, 2013 Titel: Betydning og værdisætning af kulstoflagring i forbindelse med tilførsel af

Læs mere

Dyrkningsmetodernes indflydelse på jordens struktur og vandhusholdning

Dyrkningsmetodernes indflydelse på jordens struktur og vandhusholdning Dyrkningsmetodernes indflydelse på jordens struktur og vandhusholdning Seniorforsker Per Schjønning Aarhus Universitet, Inst. f. Agroøkologi Økologi-kongres 2011 Temamøde C3: bedre jordstruktur, kulstofopbygning

Læs mere

Reduktion af drivhusgasser fra landbruget: Muligheder og begrænsninger

Reduktion af drivhusgasser fra landbruget: Muligheder og begrænsninger Reduktion af drivhusgasser fra landbruget: Muligheder og begrænsninger Jørgen E. Olesen A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Landbrugets udledninger drivhusgasser (2006)

Læs mere

Hvilke stoffer er der i spildevandsslam, og udgør de en trussel mod grundvandet?

Hvilke stoffer er der i spildevandsslam, og udgør de en trussel mod grundvandet? Sektion for Plante og Jordvidenskab Hvilke stoffer er der i spildevandsslam, og udgør de en trussel mod grundvandet? Jakob Magid Institut for Plante og Miljøvidenskab Temadage for indsatsplanlæggere, 9.

Læs mere

Nr 12 Alternativ koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede

Nr 12 Alternativ koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede Nr 12 Alternativ koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede 0 250 meter Djursland Landboforening Planter og Natur Føllevej 5, Følle, 8410 Rønde Tlf. 87912000 Fax. 87912001 Forsøg 2009 Dato: 08.10.2008

Læs mere

Udbytte af kvælstofforsøgene i VirkN-projektet

Udbytte af kvælstofforsøgene i VirkN-projektet AARHUS UNIVERSITY Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Udbytte af kvælstofforsøgene i VirkN-projektet Elly Møller Hansen, Ingrid Kaag Thomsen, Johannes Lund Jensen & Iris Vogeler

Læs mere

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Margrethe Askegaard VFL Økologi mga@vfl.dk Program: 1. Fordele og ulemper 2. Regler

Læs mere

Optimér dyrkningen af vinterhvede

Optimér dyrkningen af vinterhvede Optimér dyrkningen af vinterhvede Betydningen af såtid, kvælstof og sortsvalg Irene Skovby Rasmussen Kristian Thorup-Kristensen Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab Plantekongres

Læs mere

Efterafgrøder - virkning og anvendelse

Efterafgrøder - virkning og anvendelse Efterafgrøder - virkning og anvendelse Rodvækst og N optagelse Eftervirkning Arter Placering i sædskifte 1 Rodudvikling hos efterafgrøder 0 Roddybde (meter) 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Rug Havre Rajgræs Ræddike

Læs mere

Brug af recirkulerede næringsstoffer i Økologisk Jordbrug?

Brug af recirkulerede næringsstoffer i Økologisk Jordbrug? ft her older B af recirkulerede nærinsstoffer i Økoloisk Jordb? KU Jakob Maid Den dobbelte udfordrin ter tillin yknin tillin, Det økoloiske areal skal fordobles, samtidit med at b af konventionelt halm

Læs mere

Effekt af bredspredte og nedharvede faste gødninger samt placerede flydende gødninger fra Yara på udbytte og kvalitet i sukkerroer

Effekt af bredspredte og nedharvede faste gødninger samt placerede flydende gødninger fra Yara på udbytte og kvalitet i sukkerroer 307-2015 Annual Report Effekt af bredspredte og nedharvede faste gødninger samt placerede flydende gødninger fra Yara på udbytte og kvalitet i sukkerroer The effect of broadcasted and incorporated solid

Læs mere

Effekter af bioforgasning på kvælstofudnyttelse og udvaskning

Effekter af bioforgasning på kvælstofudnyttelse og udvaskning Effekter af bioforgasning på kvælstofudnyttelse og udvaskning Institut for Agroøkologi NATUR OG MILJØ 2015, KOLDING 20. MAJ 2015 Oversigt Bioforgasning og N udvaskning intro Eksisterende modelværktøjer

Læs mere

Rodentilalt godt. Rødder, kvælstof, vand og sædskifte. Kristian Thorup-Kristensen KU-PLEN AgroPro 25. januar 2017

Rodentilalt godt. Rødder, kvælstof, vand og sædskifte. Kristian Thorup-Kristensen KU-PLEN AgroPro 25. januar 2017 Rodentilalt godt Rødder, kvælstof, vand og sædskifte Kristian Thorup-Kristensen KU-PLEN AgroPro 25. januar 2017 29/01/2017 2 Emner Afgrøders rødder generelt, - vækst og funktion Rødder og kvælstofoptagelse

Læs mere

Hvad sker der med jordens kulstof og hvad kan vi gøre?

Hvad sker der med jordens kulstof og hvad kan vi gøre? 1 AARHUS Hvad sker der med jordens kulstof og hvad kan vi gøre? Professor Jørgen E. Olesen Problemstillinger Ændringer i jordens kulstof påvirker klimabelastning (positivt eller negativt) Jordens kulstof

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. Landbrugets rolle i klimakampen. Professor Jørgen E. Olesen TATION

AARHUS UNIVERSITY. Landbrugets rolle i klimakampen. Professor Jørgen E. Olesen TATION Landbrugets rolle i klimakampen Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mange forskellige kilder til klimagasser Nogle kilder til klimagasser øges med stigende input (fx gødning) eller antal dyr CO 2 CO 2

Læs mere

Teknik til udbringning af husdyrgødning effekter på miljø, planteudnyttelse og udbytte

Teknik til udbringning af husdyrgødning effekter på miljø, planteudnyttelse og udbytte Teknik til udbringning af husdyrgødning effekter på miljø, planteudnyttelse og udbytte Martin N. Hansen AgroTech A/S Jegerblevetbedtomat holdeto foredrag idag 1. Spredteknikk for husdyrgjødsel i åpennåker.

Læs mere

Hvordan kan ny teknologi og nye dyrkningssystemer anvendes i målrettet regulering?

Hvordan kan ny teknologi og nye dyrkningssystemer anvendes i målrettet regulering? Hvordan kan ny teknologi og nye dyrkningssystemer anvendes i målrettet regulering? Svend Christensen Institutleder, professor Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN) Københavns Universitet Målrette

Læs mere

Foders klimapåvirkning

Foders klimapåvirkning Foders klimapåvirkning Fodringsseminar 2010 Torsdag d. 15. april, Herning Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

Gødningslære A. Faglærer Karin Juul Hesselsøe

Gødningslære A. Faglærer Karin Juul Hesselsøe Faglærer Karin Juul Hesselsøe Gødningslære er enkelt Gødningslære er enkelt For lidt Gødningslære er enkelt Alt for meget Det kan være svært at finde balancen Planter består mest af sukkerstoffer Kulhydrater

Læs mere

HighCrop. Går jorden under? Sådan får landmanden højere udbytter med udbyttestabilitet. det historiske perspektiv og menneskets rolle

HighCrop. Går jorden under? Sådan får landmanden højere udbytter med udbyttestabilitet. det historiske perspektiv og menneskets rolle Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Sådan får landmanden højere udbytter med udbyttestabilitet Professor Jørgen E. Olesen HighCrop Udfordringer i økologisk jordbrug Behov for

Læs mere

Går jorden unde HighCrop

Går jorden unde HighCrop Går jorden unde20069 det historiske perspektiv og menneskets rolle HighCrop Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen Udfordringer i økologisk jordbrug Behov for større og mere stabile udbytter i økologisk

Læs mere

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE?

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Kolding 3/2 2016 Jens Elbæk Seges I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Lav plads på kontoen 2,2 mia. er på vej! Ca. 800 kr/ha i gennemsnit Det kommer ikke alt

Læs mere

Hvordan og hvornår reagerer afgrøderne på vandoverskud? Specialkonsulent Janne Aalborg Nielsen Planteproduktion

Hvordan og hvornår reagerer afgrøderne på vandoverskud? Specialkonsulent Janne Aalborg Nielsen Planteproduktion Hvordan og hvornår reagerer afgrøderne på vandoverskud? Specialkonsulent Janne Aalborg Nielsen Planteproduktion Fotos: Erik Skov Nielsen, Dansk Landbrug Sydhavsøerne 2... Vi vil gerne give svar Hvor mange

Læs mere

Går jorden under? Kvælstofforsyningen på økologiske plantebedrifter

Går jorden under? Kvælstofforsyningen på økologiske plantebedrifter Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kvælstofforsyningen på økologiske plantebedrifter Professor Jørgen E. Olesen Kilder til kvælstofforsyningen i økologisk planteavl Deposition

Læs mere

Daisy: et procesbaseret modelsystem

Daisy: et procesbaseret modelsystem Daisy: et procesbaseret modelsystem Fordele og ulemper Merete Styczen (adj.prof.) Agrohydrologi, PLEN, KU 16/1/2019 2 En mekanistisk modellerings-tilgang: Daisy Modellen er baseret på Procesforståelse

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Nyt fra landsforsøgene med gødning Resultater af forsøg med husdyrgødning og affaldsprodukter

Nyt fra landsforsøgene med gødning Resultater af forsøg med husdyrgødning og affaldsprodukter Nyt fra landsforsøgene med gødning Resultater af forsøg med husdyrgødning og affaldsprodukter Annette V. Vestergaard Planter & Miljø Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske

Læs mere

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet?

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Landskonsulent Leif Knudsen, konsulent Niels Petersen og konsulent Hans S. Østergaard, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

Hvad sker der i jorden ved forskellig dyrkningspraksis? Hvordan vurderer du jorden i praksis? Erik Sandal Chefrådgiver, Planteproduktion LMO

Hvad sker der i jorden ved forskellig dyrkningspraksis? Hvordan vurderer du jorden i praksis? Erik Sandal Chefrådgiver, Planteproduktion LMO Hvad sker der i jorden ved forskellig dyrkningspraksis? Hvordan vurderer du jorden i praksis? Erik Sandal Chefrådgiver, Planteproduktion LMO Vigtigste budskab Det er forholdene i jorden, og det du gør

Læs mere

Tabel 1. Indhold og bortførsel af fosfor (P) i høstet korn, frø, halm og kartofler. Bortførsel (kg P pr. ha) i tørstof. handelsvare (ton pr.

Tabel 1. Indhold og bortførsel af fosfor (P) i høstet korn, frø, halm og kartofler. Bortførsel (kg P pr. ha) i tørstof. handelsvare (ton pr. Fosfor (P) Økologisk landbrug får fosfor fra mineraler til husdyrene og fra indkøb af husdyrgødning. Udfasning af konventionel husdyrgødning mindsker P-tilførslen til jorden. Der opstår dog ikke P-mangel

Læs mere

FORSURING AF GYLLE LANDMANDENS PERSPEKTIV

FORSURING AF GYLLE LANDMANDENS PERSPEKTIV FORSURING AF GYLLE LANDMANDENS PERSPEKTIV Martin Nørregaard Hansen Landskonsulent, ph.d., PlanteInnovation SEGES DM&E, 19 sep. 2017 DE FORSKELLIGE FORSURINGSTYPER De forskellige forsuringstyper har forskellige

Læs mere

JORDPAKNINGS BETYDNING FOR PLANTEVÆKST

JORDPAKNINGS BETYDNING FOR PLANTEVÆKST AgriNord 28. januar 2016 Janne Aalborg Nielsen SEGES JORDPAKNINGS BETYDNING FOR PLANTEVÆKST JORDPAKNING Foto: Janne Aalborg Nielsen, SEGES JORDPAKNING DER ER TO SLAGS Pakning af pløjelaget Pakning af underjorden

Læs mere

Grøn Viden. Kvælstofgødskning af kløvergræsmarker. Karen Søegaard. Markbrug nr. 304 December 2004

Grøn Viden. Kvælstofgødskning af kløvergræsmarker. Karen Søegaard. Markbrug nr. 304 December 2004 Grøn Viden Kvælstofgødskning af kløvergræsmarker Karen Søegaard 2 Kvælstof til kløvergræs har været i fokus et stykke tid. Det skyldes diskussionen om, hvor meget merudbytte man egentlig opnår for det

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. Løsninger på klimakrisen landbrugets rolle. Professor Jørgen E. Olesen TATION

AARHUS UNIVERSITY. Løsninger på klimakrisen landbrugets rolle. Professor Jørgen E. Olesen TATION Løsninger på klimakrisen landbrugets rolle Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Klimaændringer er reelle og vor tids største udfordring Temperatur stigningen følger den samlede CO2 udledning IPCC WG-I (2014)

Læs mere

Principper om nitratudvaskning. Hans Spelling Østergaard Landscentret, Planteproduktion

Principper om nitratudvaskning. Hans Spelling Østergaard Landscentret, Planteproduktion Principper om nitratudvaskning Hans Spelling Østergaard, Planteproduktion Afgrøde Sommer/vinter Relativ udvaskning Udvaskning, kg N pr. ha Lolland-Falster og Djursland Sjælland, Fyn og Østjylland Vest-

Læs mere

CHEC BGG - The Biomass Gasification Group

CHEC BGG - The Biomass Gasification Group Forgasning og fremstilling af halmkoks CHEC BGG - The Biomass Gasification Group Seniorforsker Jesper Ahrenfeldt (DTU) Seniorforsker Dorette Sophie Müller-Stöver (KU) Professor Henrik Hauggaard-Nielsen

Læs mere

Bæredygtig bioenergi og gødning. Erik Fog Videncentret for Landbrug, Økologi Økologisk Akademi 28. januar 2014

Bæredygtig bioenergi og gødning. Erik Fog Videncentret for Landbrug, Økologi Økologisk Akademi 28. januar 2014 Bæredygtig bioenergi og gødning Erik Fog Videncentret for Landbrug, Økologi Økologisk Akademi 28. januar 2014 Disposition Bæredygtighed: Udfordring fordring? Bioenergien Gødningen Handlemuligheder Foto:

Læs mere

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft?

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Andreas Østergaard, agronom, DLG Øst Gevinster i jagten på et nyt udbytterløft Stort set alle undergødsker

Læs mere

Sædskiftets indre dynamik i økologiske planteavl

Sædskiftets indre dynamik i økologiske planteavl Ministriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Sædskiftets indre dynamik i økologiske planteavl Jørgen E. Olesen, Margrethe Askegaard og Ilse A. Rasmussen Sædskiftets formål

Læs mere

Hvad betyder kulstofbalancen for landbrugets samlede drivhusgasregnskab

Hvad betyder kulstofbalancen for landbrugets samlede drivhusgasregnskab AARHUS UNIVERSITET 11-13 Januar 2010 Hvad betyder kulstofbalancen for landbrugets samlede drivhusgasregnskab Plantekongres 2011 - produktion, plan og miljø 11-13. Januar 2011 Steen Gyldenkærne Afd. for

Læs mere

Afgrøders rodvækst og Conservation Agriculture

Afgrøders rodvækst og Conservation Agriculture Afgrøders rodvækst og Conservation Agriculture Hvad ved vi, og hvad arbejder vi med Kristian Thorup-Kristensen KU-PLEN Agrovi 27. november 2017 01/12/2017 2 Emner Rødder, efterafgrøder og kvælstof Sædskifte

Læs mere

Albrecht jordanalyser nøglen ligger i balancen Af Martin Beck

Albrecht jordanalyser nøglen ligger i balancen Af Martin Beck Albrecht jordanalyser nøglen ligger i balancen Af Martin Beck Introduktion William Albrecht var forsker på universitet i Missouri i USA. I 60 erne og 70 erne udgav han de såkaldt Albrecht Papers, hvoraf

Læs mere

Går jorden under? Økologisk jordbrugs klimabelastning hvad kan der gøres?

Går jorden under? Økologisk jordbrugs klimabelastning hvad kan der gøres? UNIVERSITET Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Økologisk jordbrugs klimabelastning hvad kan der gøres? 1. DECEMBER 2009 Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen Observeret temperatur

Læs mere

Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg

Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg Vårbyg har givet gode udbytter i sædskifteforsøget i 2007, hvorimod vinterhveden har skuffet Af Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard,

Læs mere

Landbruget: Beliggende midt på Sjælland 250 hektar Jordtype JB 6

Landbruget: Beliggende midt på Sjælland 250 hektar Jordtype JB 6 Landbruget: Beliggende midt på Sjælland 250 hektar Jordtype JB 6 (ca. 14% ler, 14 silt, 45% finsand, 27% grovsand) Pløjefrit siden 2000 Direkte såning siden 2011 Rådgiver i pløjefri dyrkning hos Agrovi

Læs mere

Fosfor det er noget vi mangler

Fosfor det er noget vi mangler Fosfor det er noget vi mangler Et makronæringsstof, der opfører sig som et mikronæringsstof Livsvigtig for alle levende organismer Fosforregler Fosforregulering har erstattet arealkrav til husdyr Fosforloftet

Læs mere

Status efter 8 år uden plov

Status efter 8 år uden plov Status efter 8 år uden plov Farvel til ploven i 2001 Grej og ændringer undervejs Fast sædskifte Jordstruktur Minimal jordbearbejdning 10 liter diesel/hektar til etablering Efterafgrøder På vej mod direkte

Læs mere

Alternative jordbearbejdningsmetoder. Hans Keminks idé - første gang demonstreret i 1976

Alternative jordbearbejdningsmetoder. Hans Keminks idé - første gang demonstreret i 1976 Alternative jordbearbejdningsmetoder Indlæg af Jesper Rasmussen på seminaret Jordbearbejdning og jordfrugtbarhed Landsforeningen Økologisk Jordbrug, 19/9 2 Alternative jordbearbejdningsmetoder Arbejdsgruppe

Læs mere