vi her i anden uge af september, at du bruger tabellen for først uge af september.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vi her i anden uge af september, at du bruger tabellen for først uge af september."

Transkript

1 AfgrødeNyt NR september 2016 INDHOLD Aktuelt i marken Ny pris på AfgrødeNyt i 2017 Udbringning af fast gødning Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer Aktuelt i marken Det gode vejr ser ud til at fortsætte en uge endnu. Jordtemperaturen er derfor stadig høj og forventes ikke at falde til under 16 C indenfor den næste uge. På trods af det så anbefaler vi at starte med at så hybridrug og hybridvinterbyg. Men husk at holde udsædsmængden godt nede. For de to arter, anbefaler vi her i anden uge af september, at du bruger tabellen for først uge af september. I vinterrapsen skal du fortsat holde øje med gnav af både snegle, jordlopper og, specielt i de tidligt såede marker, larver af kålmøl. Og når du nu er ude og kigge, så husk også at kigge efter snegle i efterafgrøderne. Er vinterrapsen sået sent, kan der, specielt på mildere jordtyper, være behov for at tilføre ca. 25 kg N i handelsgødning, selvom der er nedfældet gylle til marken. OBS! Hvis ikke du har modtaget AfgrødeNyt med posten torsdag, så giv os besked Post Danmark har ændret deres udsendelse af breve, så A-post ikke længere eksisterer. I stedet kan AfgrødeNyt nu sendes som Quickbrev. Post Danmark lover, at Quickbrevet er fremme dagen efter afsendelse. Det vil vi gerne være sikker på. Derfor beder vi dig om at ringe på tlf og give besked i receptionen, hvis du IKKE har modtaget AfgrødeNyt torsdag.

2 Generelt anbefaler vi ikke vækstregulering af vinterraps, men i helt enkelte tilfælde kan det komme på tale i tidligt såede marker med en tæt plantebestand af en sort, der har en tendens til at strække sig i efteråret, og som er kraftigt gødet. Vælger du at vækstregulere, så vælg f.eks. Orius, der også har effekt på lys bladplet. Har du græs- eller brakarealer, så husk at de skal være slået senest 15. september. På græsarealerne kan slåning erstattes af afgræsning. Har du ændret på dit efterafgrødeareal, skal dette indberettes til NaturErhverv senest d. 12. september. Hvis duhar sået vintersæd senest d. 7. september og ønsker, at det skal indgå som et alternativ til pligtige efterafgrøder, skal det indberettes senest d. 10. september. Vær opmærksom på at tidligt sået vintersæd ikke kan erstatte MFO. Hvis du ønsker at få udtaget jordprøver i dette efterår, så kan det stadig nåes. Se mere i Afgrødenyt nr. 16. Ny pris på AfgrødeNyt i 2017 Desværre betyder afskaffelsen af A-post og indførelsen af Quickbrevet en væsentlig højere porto. Det betyder, at vi bliver nødt til at sætte prisen op på papir-versionen af AfgrødeNyt i Næste år bliver prisen for AfgrødeNyt derfor kr for papir-versionen, mens netversionen fortsat koster kr I net-versionen har du den fordel, at der er en række links til f.eks. sprøjtemidler eller artikler, der ligger på vores hjemmeside. Hvis du abonnerer på net-versionen, så vil du modtage en sms samt en mail, når AfgrødeNyt er klar. I mailen er der et direkte link til ugens AfgrødeNyt, så du kan læse den uden brug af koder. Giv os besked, hvis du ønsker at skifte til netversionen. Udbringning af fast gødning i efteråret Når de ændrede frister for, hvornår efterafgrøderne må destrueres, sammenholdes med lukkeperioden, bliver det meget vanskeligt at udbringe fast husdyrgødning i efteråret på arealer, hvor der skal være en vårsået afgrøde. Når der udbringes faste gødning inden såning, er det et krav, at gødningen skal nedbringes indenfor 6 timer. Tilladte udbringningsperioder inden etablering af vårsæd Udbringningsperiode efter lovpligtige efterafgrøder MFO-efterafgrøder høst Alle jordtyper Fra 30/10 til 15/11 og fra 1/2 Fra 6/11 til 15/11 og fra 1/2 Jb 1-4 Fra 1/2 Jb 5-6 Fra 1/11 til 15/11 og fra 1/2 Jb 7-9 1/10 til 15/11 og fra 1/2 2

3 Ukrudt i vintersæd Sædskifter med stor andel af vintersæd, tidligere såning og øget udbredelse af pløjefri dyrkning betyder, at især græsukrudt mange steder udgør et stigende problem. Der er nødvendigt med en langsigtet strategi for at forebygge opformering af ukrudt og at anvende de kemiske midler på en måde, der forebygger udvikling af herbicidresistens. Forebyg opformering af ukrudt Et afbalanceret sædskifte giver de bedste muligheder for at forhindre, at nogle ukrudtsarter bliver til et problem og er den bedste sikring mod udvikling af herbicidresistens. Derudover er der en lang række tiltag, som vil bidrage til at mindske ukrudtsbestanden: Vårsæd forhindrer mere eller mindre de fleste græsser i at sætte frø. Enårig rapgræs, italiensk rajgræs og agerrævehale har dog en vis forårsfremspiring, og frøene kan nå at modne. Væselhale der spirer frem i vårsæd, kan ikke sætte frø. Udsættelse af såtidspunktet for vintersæd giver mindre fremspiring af ukrudt, og er ikke mindst effektivt ved store græsukrudtsproblemer. Som tommelfingerregel bliver fremspiringen halveret ved at udsætte såtids-punktet med 2 uger. Tidlig såning må frarådes, hvor agerrævehale, rajgræs og væselhale er et problem, samt hvor der generelt er meget græsukrudt. Vinterrug, vinterbyg og triticale har i nævnte rækkefølge større konkurrenceevne mod ukrudt end hvede gælder dog ikke ved tidlig såning af hybrider med lav udsædsmængde. God etablering med jævn fordeling af planterne betyder, at afgrøden har god konkurrenceevne mod ukrudtet. Såteknik med lille rækkeafstand er i den forbindelse en fordel. Udsædsmængde justeres i forhold til såtidspunkt. Normalt er det ikke så relevant at udnytte, at øget plantetal giver bedre konkurrence mod ukrudt, men på arealer med vanskelige arter som agerrævehale, italiensk rajgræs og væselhale bør udsædsmængden øges. Hybrid vinterbyg har en kraftig vækst og dermed god konkurrenceevne mod ukrudt, men fordelen ved dette neutraliseres af den lave udsædsmængde, der normalt vil blive anvendt. Urørt stub i så lang tid som muligt efter høst giver størst dødelighed for både frø af græsukrudt og de fleste andre ukrudtsfrø. En undtagelse er gold hejre, hvor en øverlig stubbearbejdning (maks. 3 cm) lige efter høst får frøene til at spire. De fleste græsser har begrænset spirehvile, så når frøene ligger på jorden, vil de spire første gang, der kommer en fugtig periode. Frø, der ligger på jorden, vil ud over spiring også i stort omfang blive ødelagt ved svampeangreb eller spist af fugle og insekter. Er der behov for at fordele halm og avner, bør det ske med redskaber, der arbejder overfladisk. Afslå eller få nedvisnet enkeltplanter eller mindre pletter med græsser, som er slæbt ind med halmpresser eller mejetærsker, så spredning forebygges. Beskyt markkanter mod ukrudtsmidler, specielt glyphosat, så der opstår en stabil græskant, som ikke giver plads til burresnerre, blød og gold hejre, væselhale m.fl. Slå om muligt markkanten, hvis der vokser uønskede ukrudtsarter, f.eks. gråbynke (hvis det er tilladt). Sprøjt forageren til sidst, så filmen af jordmiddel ikke brydes, når der vendes med sprøjten. Øg doseringen af ukrudtsmidler i forageren, hvor afgrøden ofte er mere åben, og dermed ikke yder ukrudtet så god konkurrence. Skift bredde på forageren når du pløjer, for at skifte placering af sammenpløjningen. F.eks. ses italiensk rajgræs ofte i bånd, der følger sammenpløjningen. Sprøjt evt. med glyphosat, hvis der forekommer sammenpløjninger og i markhjørner. Rengør mejetærsker og halmpresser så godt som muligt, så spredning mellem marker og ejendomme begrænses. Lad spildfrø af frøgræs ligge urørt i stubben så længe som muligt og etablér en vårafgrøde efter frøgræs. Herbicidresistens Herbicidresistens hos agerrævehale og ital. rajgræs er nu så udbredt, at der er udsigt til store økonomiske tab, hvis du ikke gør en aktiv indsats for få nedbragt og i sidste ende elimineret etablerede bestande af de to arter. For alle gælder det om at undgå, at der bliver indslæbt nye bestande på arealer, hvor agerrævehale eller ital. rajgræs ikke findes, idet der er betydelig risiko for, at det kan være frø fra resistente planter. Betragt resistent rajgræs og agerrævehale som flyvehavre, dvs. gå også efter enkeltplanter med glyphosat i rygsprøjten eller lugning. 3

4 Brug forskellige virkemekanismer Mange bestande af agerrævehale har nedsat følsomhed over for Lexus. Derfor er senere såning og Boxer i høj dosis nødvendig. To uger senere kan Topik anvendes mod den del af bestanden, som ikke måtte være resistent. Vent med ALS-hæmmerne Atlantis OD eller Broadway i fuld dosis til om foråret. Normalt vil Atlantis være det middel, som bevarer effekten i længst tid ved metabolisk resistens. I bestande, hvor der kun i få år har været anvendt Lexus, vil Lexus om efteråret give høj effekt, og du kan så om foråret bruge et fop-middel som f.eks. Topik. Skift mellem strategierne, hvor der ikke er problemer med resistens. Er der mistanke om ALS-resistens hos fuglegræs eller kamille på arealer, hvor der gennem mange år hyppigt er anvendt SU-midler, bør der vælges en strategi, hvor de bekæmpes så effektivt som muligt med midler med andre virkemekanismer. Dette gøres ved om efteråret at anvende effektive doser af Buctril/Maya/Xinca og/eller DFFmidler. ALS-resistens hos valmue imødegås ved at bruge Stomp eller Activus om efteråret. Hvor der har været en intensiv anvendelse af SUmidler gennem mange år, bør der investeres i de dyre Stomp-midler. Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt Kamille, fuglegræs, korsblomstret ukrudt, storkenæb, agerstedmoder, tvetand og ærenpris er de mest udbredte arter i vintersæd. DFF har, særligt når den bliver anvendt i høje doseringer, en bred effektprofil og har i forhold til andre midler særlig god effekt mod agerstedmoder og ærenprisarter - herunder vedbendærenpris, som andre midler ikke har god effekt imod. Buctril og Maya/ Xinca, som afløser Oxitril/Briotril, har også bred virkning og er en relevant blandingspartner, når ukrudtet er spiret frem med kimblade. Valmue bør bekæmpes om efteråret med et pendimethalin-middel som Stomp CS eller Activus, så der ikke udvikles herbicidresistens over for ALS-hæmmere. Hvis der er storkenæb og/eller kornblomst, vil Lexus være en relevant komponent i blandingen. Lexus bør dog ikke bruges for hyppigt, hvis der i sædskiftet bruges ALShæmmere i alle afgrøder. Der opnås bedst effekt mod storkenæb, når der sprøjtes på små planter. Sprøjt derfor tidligt såede marker, inden storkenæb har mere end første løvblad. Stomp/Activus har god effekt på storkenæb under fremspiring og frem til kimblade, men er uden effekt, når planterne har udviklet pælerod. Burresnerre bekæmpes ofte tilstrækkeligt med Boxer + DFF, så opfølgning det følgende forår kan begrænses til en randbehandling. Er kamille dominerende, er det normalt nødvendigt med bekæmpelse både efterår og forår. I efteråret anvendes DFF og/eller Buctril/ Maya/Xinca. En høj dosering af DFF vil have en vis langtidsvirkning mod kamille, men på arealer med stor bestand er opfølgning i foråret normalt alligevel nødvendig. En høj DFF dosering er især relevant for at forebygge resistens, hvor der gennem mange år hyppigt har været anvendt SU-midler. Om foråret er der mulighed for at anvende midler med aminopyralid som resistensbryder, f.eks. Mustang forte. 4

5 Ukrudtsbestand og dyrkningsforhold Strategi for kemisk ukrudtsbekæmpelse Pløjning indgår normalt som led i jordbearbejdningen Enårig rapgræs i et varieret sædskifte Enårig rapgræs og evt. lidt vindaks i et varieret sædskifte Vindaks og enårig rapgræs i større bestande Boxer anvendt i efteråret bør være det primære valg. Jo mere vårsæd i sædskiftet jo lavere dosis er mulig, men juster altid dosis i forhold til bestanden af enårig rapgræs i den aktuelle mark. DFF i høj dosis har også væsentlig effekt. Supplerende bekæmpelse om foråret med Atlantis vil normalt ikke være aktuelt. I alsidige frøgræssædskifter anvendes relativt høje doser af Boxer for at nedbringe bestanden af enårig rapgræs mest muligt. Boxer sikrer kontrol med små bestande af vindaks. DFF i høj dosis har også væsentlig effekt mod enårig rapgræs. Opfølgning om foråret er normalt ikke nødvendig. Afhængigt af bestanden af vindaks anvendes Boxer om efteråret i en dosering fra 0,75 l til 1,5 l pr. ha. Om foråret bekæmpes overlevende vindaks efter behov. Både Atlantis OD, Broadway, Tombo, Serrate, Cossack OD, Hussar OD, Hussar Plus og Monitor har effekt, så eventuel forekomst af andre græsser vil bestemme middelvalget. Almindelig rapgræs, enårig rapgræs, vindaks Boxer, som bør anvendes mod enårig rapgræs og vindaks, har god effekt på alm. rapgræs, der spirer fra de øvre jordlag, men ikke på planter, der spirer fra dybere lag. På arealer med almindelig rapgræs er det derfor nødvendigt at supplere bekæmpelsen om foråret med f.eks. 6-8 g Monitor, g Broadway, 0,1-0,15 l Topik, 0,4-0,5 l Cossack OD eller 0,35-0,4 l Atlantis OD pr. ha. Middelvalg er afhængigt af forekomsten af andre græsser. Sprøjt i det tidlige forår, mens planterne er små. Almindelig rajgræs og enårig rapgræs 1,5-2 l Boxer pr. ha ' lægger låg på almindelig rajgræs om efteråret, således at bekæmpelsen kan gøres færdig med Cossack OD, Broadway, Serrate, Hussar Plus eller Hussar OD om foråret. Hvis der både er behov for at bekæmpe enårig rapgræs og rajgræs, anbefales Cossack OD eller Broadway + Atlantis. Også Broadway har en vis effekt på enårig rapgræs. Tabellen fortsættes på de næste sider 5

6 Italiensk rajgræs og/eller meget stor bestand af almindelig rajgræs Agerrævehale og enårig rapgræs Væselhale Ved italiensk rajgræs eller meget store bestande af rajgræs kan det være aktuelt at bekæmpe rajgræs med Othello/Atlantis OD i efteråret. Othello/Atlantis bør om efteråret altid blandes eller kombineres med Boxer. Effekt af Othello/Atlantis kræver gode vækstbetingelser. Det er med hensyn til udvikling af herbicidresistens ikke bæredygtigt, hvis der anvendes ALS-hæmmer to gange pr. vækstsæson, så det er afgørende med dyrkningsmæssige tiltag, hvor dyrkning af vårafgrøder og senere såning af vintersæd vil give størst effekt. En mulighed er at anvende Topik til opfølgning om foråret. En anden mulighed er at anvende Topik eller Adimax om efteråret og Hussar, Hussar Plus, Cossack eller Broadway om foråret. I vinterbyg er den eneste mulighed at øge dosis af Boxer til mindst 2-3 l pr. ha om efteråret og følge tidligt op med den begrænsede dosis Hussar, der er muligt om foråret. Det hurtigt stigende antal tilfælde af herbicidresistens hos italiensk rajgræs understreger, at det er bydende nødvendigt at tage alle både kemiske og ikke kemiske midler i brug for at få nedbragt og på længere sigt elimineret bestanden. Sædskifte med vårafgrøder og sen såning er de vigtigste dyrkningsmæssige tiltag mod agerrævehale. Det er vigtigt at forebygge resistensudvikling hos agerrævehale ved at kombinere sædskiftet med et skift mellem midler. I alle de fire vintersædsarter kan der anvendes en strategi, der består i at anvende Lexus med Boxer som blandingspartner om efteråret, og om foråret at følge op med Topik eller Primera Super/ Foxtrot afhængig af vintersædsart. Ved mistanke om herbicidresistens vil en høj dosis af Boxer være eneste mulighed for at bekæmpe den del af agerrævehalebestanden, som har resistens mod Topik/Primera Super/ Foxtrot (fop-midler) og Lexus/Atlantis/Broadway (ALS-hæmmere) eller har udviklet metabolisk resistens. Topik anvendes tidligt i foråret, mens Primera Super/Foxtrot kræver højere temperatur. Hvor Atlantis eller Broadway som følge af nedsat effekt af Lexus ønskes anvendt om foråret, vil efterårsbekæmpelse med Topik eller Primera Super være nødvendigt for at sikre skift mellem virkemekanismer. Det kan også være aktuelt ved samtidig forekomst af rajgræs og agerrævehale. Væselhale er meget vanskelig at bekæmpe kemisk, så det må stærkt anbefales at så en vårafgrøde i mindst to år efter en betydende invasion af væselhale i vintersæd. Bekæmpelse kan lade sig gøre med passende høje doser af Stomp/Activus + Boxer under græssets fremspiring og en efterfølgende sprøjtning med omkring 0,6 l Atlantis OD pr. ha omkring 2 uger senere. Rettidighed er helt afgørende. Om foråret er effektiv bekæmpelse ikke muligt, om end Broadway, Atlantis og Monitor hæmmer væksten. 6

7 Gold og blød hejre Rajgræs, væselhale eller andre græsser, som er kommet ud af kontrol (med undtagelse af gold hejre) På pløjede arealer optræder gold hejre og blød hejre normalt kun langs hegn og i foragre, idet frøene ikke kan overleve et helt år i bunden af pløjelaget. Overfladisk stubbearbejdning lige efter høst har god effekt mod gold hejre, men ikke mod blød hejre. Omhyggelig pløjning og sen såning giver en væsentlig bekæmpelse. Findes der meget hejre i kanten af marken, kan det overvejes at etablere vårbyg i det yderste sprøjtespor eller så yderste omgang så sent som muligt. Hejre vil normalt ikke optræde i vårsæd, såfremt man sikrer, at der ikke er overlevende planter ved såning. Flere år med vårafgrøde nedbringer frøpuljen. Efterlad spildfrøene i stubben og lad stubmarken ligge urørt længst muligt gerne helt frem til december, så flest mulige frø går til. Ved etablering af vårsæd nedvisnes overlevende og nyfremspiret græsukrudt med glyphosat inden jordbearbejdning i foråret. Pløjefri dyrkning glyphosat anvendes altid før såning eller sekundært umiddelbart efter. Enårig rapgræs og vindaks i et varieret sædskifte - pløjefrit Selv med et 'varieret' sædskifte er det nødvendigt at fokusere på at opnå en effektiv bekæmpelse af græsser hvert år. Jordmidlerne Boxer, DFF og Stomp/Activus har en nedsat effekt, hvor der er meget plantemateriale på jordoverfladen. Hvis der er mange stub- og halmrester på jordoverfladen kan det være aktuelt at gennemføre sprøjtningen med lidt højere dosis, når græsukrudtet er fremspiret med 1-2 blade. På dette sprøjtetidspunkt opnås både blad- og jordvirkning. Boxer har bedre bladvirkning end Stomp. Tidligt forår vurderes behov for at følge op med Atlantis mod enårig rapgræs. Hold øje med gold og blød hejre, så eventuel plet- eller randbehandling med Broadway og/eller Monitor kan gennemføres. Enårig rapgræs, vindaks, gold og blød hejre mv. i vintersædsbaseret sædskifte - pløjefrit Enårig rapgræs eller andre græsser (hejrearter, væselhale, agerrævehale, rajgræs) er kommet ud af kontrol - pløjefrit I et vintersædsbaseret sædskifte er det vigtigt at inddrage alle IPMtiltag for at styre græsukrudtet. Gold hejre er spirevillig i stubben, såfremt der harves meget øverligt (3 cm) umiddelbart efter høst. Undgå så vidt muligt tidlig såning, idet fremspiring af græsukrudt fremmes meget ved tidlig såning. Såarbejdet bør gennemføres ekstra omhyggeligt, så afgrøden bliver etableret bedst muligt og dermed yder græsset konkurrence. Hejrearterne skal bekæmpes med Broadway og/eller Monitor i foråret, så snart de observeres i marken. Broadway kan være aktuel som første del af en splitsprøjtning mod hejre. Der følges op med en anden sprøjtning med Monitor. Tjek allerede markerne i det tidlige forår, så planterne ikke bliver for store før bekæmpelse. Udnyt Kerb i vinterraps til at sanere græsukrudt og forsinke udvikling af herbicidresistens. Efterlad spildfrøene i stubben og lad stubmarken ligge urørt længst muligt, så flest mulige af frøene går til. Pløj arealet indstil omhyggeligt ploven, så jordlaget med flest græsukrudtsfrø placeres ensartet i bunden af plovfuren. Dyrk vårsæd et år og genoptag herefter pløjefri dyrkning med en større andel af vårafgrøder i sædskiftet. Sørg for at nedvisne græsukrudt, som ikke er pløjet ned, samt nyfremspiret græsukrudt med glyphosat før jordbearbejdning om foråret. Væselhale kræver en dosis på 3 liter pr. ha. En meget stor andel af græsukrudtsfrøene vil dø i løbet af 3-4 år, når de er lagt ned i centimeters dybde. 7

8 Valg af midler Boxer og Stomp, som er resistensbrydere i forhold til ALS- og fop/dimresistens, er med den nye pesticidafgift blevet væsentligt dyrere, men det er vigtigt at investere i at forsinke udvikling af herbicidresistens. Boxer skal derfor fortsat indgå med effektive doser i de fleste løsninger, mens Stomp-midler anbefales målrettet mod eksempelvis valmue, storkenæb og væselhale. Generelt anbefaler vi højere dosis af diflufenican-midler som DFF end tidligere, fordi ærenpris og stedmoder har øget forekomst på mange arealer. Øget dosis giver desuden et bidrag til at forebygge ALS-resistens hos kamille og fuglegræs, og DFF i en højere dosis har en ikke ubetydelig effekt mod enårig rapgræs. Vær opmærksom på, at Oxitril/Briotril/Duotril og tilsvarende parallelprodukter er sat på forbudsliste fra august Disse midler er afløst af Buctril og Xinca/Maya. For at sikre resistensforebyggelse vurderer vi, at 0,15-0,2 l Oxitril/Briotril bør erstattes af 0,2-0,25 l Xinca/Maya pr. ha eller 0,35-0,45 l Buctril EC 225 pr. ha. Vær opmærksom på, at ikke alle vintersædsarter tåler græsukrudtsmidlerne og godkendelsesafgrøderne varierer. I tabellen nedenfor er godkendelsesområderne vist. Græsukrudtsmidlernes godkendelse i vintersæd.e = anvendelse efterår, F = anvendelse forår. - = ikke godkendt Middel Vinterhvede Vinterrug Triticale Vinterbyg Activus 40 WG E E E E Adimax E Atlantis OD E/F E/F maks. 0,45 l pr. ha E/F - Boxer/Fidox/Roxy E E E E Broadway F F F - Cossack OD F F F - Hussar OD F F F F (maks. 25 ml) Hussar Plus F F F - Lexus E/F E E E Monitor F - F - Othello E/F E/F E/F - Primera Super/ Foxtrot E/F E/F E/F F Serrate F F F - Sharpen 33 EC E E E E Stomp CS E E E E Tombo F F F - Topik E/F E/F E/F - E/F E/F E/F - 8

9 Begrænsninger vedr. antal behandlinger og sekvenser De fleste midler må kun anvendes én gang pr. vækstsæson. For en række SU-midler er der yderligere begrænsninger i forhold til anvendelse af andre SU-midler, som skyldes en fælles metabolit. Det er illustreret i tabellen nedenfor. Lovligt middelvalg for både tidlig og sen forårssprøjtning. Der bør ikke anvendes ALS-hæmmere mere end en gang pr. vækstsæson Hvor der efterår er anvendt: Må der tidligt forår anvendes: Og senere i foråret anvendes: Lexus samt alle IKKE SU-midler Lexus samt alle IKKE SU-midler Atlantis, Othello Express, Nuance, Trimmer Hussar, Hussar Plus, Atlantis, Cossack, Ally, Accurate, Finy, Nicanor, Ricorso, Savvy, Express, Nuance, Trimmer eller Ratio Super Broadway, Tombo, Monitor, Primus, Saracen eller Saracen Delta Broadway, Tombo, Monitor, Lexus eller Primus Broadway, Tombo, Monitor, Lexus, Primus Starane XL, Primus, Saracen, Saracen Delta, Primus XL, fluroxypyr-midler, Mustang forte, Zypar, Pixxaro eller MCPA Hussar, Hussar Plus, Atlantis, Cossack, Ally, Accurate, Finy, Nicanor, Rocorso, Savvy, Express, Nuance, Trimmer, Ration Super, Starane XL, Primus, Primus XL, fluroxypyr-midler, Mustang forte, Zypar, Pixxaro eller MCPA Starane XL, Primus, Saracen, Saracen Delta, Primus XL, fluroxypy-midler, Mustang forte, Zypar, Pixxaro eller MCPA Starane XL, Primus, Primus XL, Saracen, fluroxypyr-midler, Mustang forte, Zypar, Pixxaro eller MCPA Timing Den mest stabile effekt af midler med jordvirkning (Boxer, DFF og Stomp/Activus) opnås ved sprøjtning i afgrødens st , altså når sprøjtesporene netop er synlige. Som tommelfingerregel anbefaler vi sprøjtning med Boxer, Stomp/Activus og DFF dage efter såning kortest interval ved såning først i september. For midler og blandinger med både jord- og bladvirkning gælder, at ukrudtet lige skal være spiret frem, dvs. ca. en uge efter, at sprøjtespor er synlige. Midler med bladeffekt er Atlantis, Buctril, Maya/ Xinca, Primera Super/Foxtrot og Topik. Lexus og Othello har både blad- og jordvirkning. Du bør være ekstra opmærksom på, at de tidligst såede marker og marker med meget ukrudt og/eller vanskelige arter behandles rettidigt. Den stabile effekt der opnås i st og en hurtig nedbrydning af især Boxer taler for, at det er bedst at vente til hveden er spiret frem. Ved senere såning på arealer, hvor der er risiko for der ikke er færdselsforhold til at kunne sprøjte i st , vil det være en fordel at sprøjte lige efter såning. DFF i blanding med Boxer kan give en risiko for svidninger specielt i vinterrug og vinterbyg på let jord. Risikoen bliver større, hvis der endvidere er mangan, Lexus eller Buctril i blandingen. Risikoen kan nedsættes betydeligt, hvis Boxer og DFF udsprøjtes med en til to dages mellemrum. Boxer bør på grund af hurtig nedbrydning udbringes til sidst. 9

10 Aktuelle løsninger uge 36w

11 11

12 VIGTIGE DATOER 15. maj 15. september: Arealer med omdriftsgræs skal være så tørre, at de kan slås eller afgræsses. 1. juni-15. september: græs i omdrift og permanente græsarealer skal slås mindst én gang årligt. Slåning kan erstattes af afgræsning. 1. juni-15. september: permanente græsarealer skal være så tørre og have en sådan beskaffenhed, at de kan afgræsses eller udnyttes til slæt. 1. august-15. september: brak skal slås mindst én gang i perioden. 1. august: Forbud mod jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder. På JB 5 6 og 10-11, samt på alle jordtyper før og efter kartoffeldyrkning, er det ikke tilladt at jordbearbejde i perioden fra høst til 1. november. På JB 7-9 er datoen 1. oktober og på JB 1-4 er det ikke tilladt at jordbearbejde i perioden fra høst til 1. februar. 12. september: sidste frist for at indberette pligtige efterafgrøder og deres alternativer. Fristen for indberetning af tidlig sået vintersæd er dog 10. september. 30. september: sidste frist for udbringning af flydende husdyrgødning til overvintrende fodergræs og vinterraps. 1. oktober: der må ske jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder på JB oktober: ukrudt og spildfrø må nedvisnes på arealer med forbud mod jordbearbejdning. 14. oktober: sidste frist for udbringning af flydende husdyrgødning til frøgræs. Næste nummer af AfgrødeNyt udkommer d. 14. september Med venlig hilsen Planteavlskontoret 12

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt Bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel. Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt Bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel. Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer AfgrødeNyt NR. 21-2. september 2015 INDHOLD Aktuelt Bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og rajgræs Ukrudt i vintersæd Vigtige datoer Aktuelt i marken I de tidligst såede vinterrapsmarker har rapsplanterne

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner

Ukrudtsbekæmpelse. Vintersæd. Vårsæd. Vinterraps. Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse Vintersæd Vårsæd Vinterraps Hestebønner Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Udfordringer Græsukrudt Tidlig såning Resistens Færre midler Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (Effektiv, økonomisk og

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

AfgrødeNyt. 3. September 2015 nr. 17. Sidste chance for at så frøgræs er første uge i september.

AfgrødeNyt. 3. September 2015 nr. 17. Sidste chance for at så frøgræs er første uge i september. AfgrødeNyt 3. September 2015 nr. 17 Sidste chance for at så frøgræs er første uge i september. Indhold: Ukrudt i vintersæd, side 1 Ukrudt i efterårsudlagt rajgræs, side 5 Ukrudt i rajgræs efter dæksædhøst,

Læs mere

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter

Aktuelt om ukrudt. ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen. Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen Hussar Gode erfaringer fra 2002 Bekæmper rajgræs med 75-100 g/ha tidligt forår Opfølgning med 50-70 g/ha forår mod rajgræs og vindaks efter

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

v/ Ole Harild 21. februar 2017

v/ Ole Harild 21. februar 2017 Ukrudtbekæmpelse hvordan gør vi det bedst? Vintersæd Vinterraps Vårsæd Frøgræs Hestebønner Resistens Radrensning v/ Ole Harild 21. februar 2017 Tidlig såning først i september Ukrudt har ekstra gode betingelser

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

72 metoder mod græsukrudt testes A-Z// ALLE METODER MOD GRÆSUKRUDT TESTES. Målet: er at finde den bedste kombination af behandlinger

72 metoder mod græsukrudt testes A-Z// ALLE METODER MOD GRÆSUKRUDT TESTES. Målet: er at finde den bedste kombination af behandlinger Al henvendelse: Vesterbrogade 6 D 2, 1620 København V Tlf:33394700 MARK / NR. 2 / 2016 Jó napot fra Ungarn. Nr. 2 // December // 2016 Økonomi No Till 60 Overblik Kornvogne med tip SIDER MED ALT NYT OM

Læs mere

Havrerødsot. Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter

Havrerødsot. Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter Havrerødsot Afgørende for om du skal bekæmpe bladlus i efteråret er: At der er bladlus i marken Sådato, før d. 25.

Læs mere

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen,

SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR. v/lars Skovgaard Larsen, SVAG VINTERSÆD 2018 SÅDAN KOMMER DEN GODT I GANG I ÅR v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Såning i for våd jord? Dårlig rodudvikling efterår -især lerjord er følsom Især problemer med en efterfølgende

Læs mere

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse

Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse Planteavlsnyt Vintersæd - opfølgende ukrudtsbekæmpelse 21. marts. 2016 Gefion Heldigvis er langt de fleste vintersædsmarker ukrudtsbehandlede med god effekt i efteråret. Er markene behandlet i efteråret

Læs mere

Sædskiftet i centrum. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen. IPM-kursus 2013

Sædskiftet i centrum. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen. IPM-kursus 2013 Sædskiftet i centrum Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen IPM-kursus 2013 Indhold Sædskifte nødvendig del af løsning på problem med færre pesticider Sædskifte et vigtigt element i risikostyring Særlige

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

MARK. Indhold. Etablering af vintersæd. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 23, 5. september Af planterådgiver Marie Uth

MARK. Indhold. Etablering af vintersæd. TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 23, 5. september Af planterådgiver Marie Uth TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 23, 5. september 2019 Indhold MARK Aktuelt i marken Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd om efteråret REGLER OG TILSKUD Regler om jordbearbejdning MARK Aktuelt i marken Af planterådgiver

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt Sen såning af vinterhvede Kerb i vinterraps Vigtige datoer

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt Sen såning af vinterhvede Kerb i vinterraps Vigtige datoer AfgrødeNyt NR. 25-7. oktober 2015 INDHOLD Aktuelt Sen såning af vinterhvede Kerb i vinterraps Vigtige datoer Aktuelt i marken Det gode vejr har givet travlhed i marken, men når du igen får tid, så husk

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 20 4. september 2013 Indhold Aktuelt i marken På trods af den tørre jord er rapsen de fleste steder spiret pænt frem, men der er marker, hvor fremspiringen afventer lidt mere jordfugt. Disse

Læs mere

Agropro Stefan Fick Caspersen

Agropro Stefan Fick Caspersen Agropro 2018 Stefan Fick Caspersen Belkar Bekæmpelse af kamille i vinterraps Kamille bekæmpes om efteråret med Belkar Kamille bekæmpes om foråret med Galera eller Matrigon 72 SG Galera Anbefalet dosering

Læs mere

Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater

Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater 9. januar 2018 Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater Solvejg K. Mathiassen, Institut for Agroøkologi Jubilæumskonference for frøavlerforeningerne, januar 2018 Mål for ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG!

Landmandstræf Vind over ukrudtet HVER GANG! Landmandstræf 2013 2-0 Vind over ukrudtet HVER GANG! Vindaks i vinterhvede Vindaks Efterår: 0,75 l/ha Boxer + 0,03 l/ha DFF Efterår: 1,5 l/ha Boxer + 0,04 l/ha DFF + 0,2 l/ha Oxitril CM Forår: 110 g/ha

Læs mere

MARK. Indhold. Indberetning af efterafgrøder. Aktuelt i raps. TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 25, 7. september Belkar. Af planterådgiver Marie Uth

MARK. Indhold. Indberetning af efterafgrøder. Aktuelt i raps. TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 25, 7. september Belkar. Af planterådgiver Marie Uth TILVÆKST Salgsafgrøder, nr. 25, 7. september 2017 Indhold MARK Aktuelt i marken Ukrudtsbekæmpelse om efteråret i vintersæd REGLER OG TILSKUD Gennemgå kemi-lageret for udgåede midler ARRANGEMENTER HJERM

Læs mere

v/ Ole Harild 21. februar 2017

v/ Ole Harild 21. februar 2017 Ukrudtbekæmpelse hvad lærte vi i 2017? Hestebønner Vinterraps Vintersæd Vårsæd Frøgræs Resistens Radrensning v/ Ole Harild 21. februar 2017 Udsædsmængder og sådybde 2015 2017, 8 forsøg Hestebønne Planter

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD AfgrødeNyt NR. 10-18. maj 2016 INDHOLD Aktuelt Væselhale skal opdages i tide Muligheden for at gøde eller sprøjte 3 beskyttet natur Sortsvalg vinterrug Vigtige datoer Aktuelt i marken Ikke alle vårsædsmarker

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

AfgrødeNyt nr oktober Indhold. Aktuelt i marken. Stil skarpt på dit såbed -1 -

AfgrødeNyt nr oktober Indhold. Aktuelt i marken. Stil skarpt på dit såbed -1 - AfgrødeNyt nr. 25 7. oktober 2014 Indhold Aktuelt i marken Det har været et varmt efterår og bladlusene har bredt sig de sidste par uger. Vi anbefaler derfor i al vintersæd sået før d. 20.-25. september

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 31 Vi må snyde os til høst indimellem regnbygerne. Raps er klar til høst de fleste steder og mange er nu også i gang. Den sidste hvede og vårbyg

Læs mere

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt i marken Etablering af vinterraps Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps

AfgrødeNyt. Aktuelt i marken INDHOLD. Aktuelt i marken Etablering af vinterraps Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps AfgrødeNyt NR. 16-11. juli 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Etablering af vinterraps Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps Anvendelse af det nye Belkar Højeste nettopris ved salg af korn og raps Vigtige datoer Aktuelt

Læs mere

Der har endnu ikke været den helt store indflyvning af rapsjordlopper til vinterrapsmarkerne. I registreringsnettet

Der har endnu ikke været den helt store indflyvning af rapsjordlopper til vinterrapsmarkerne. I registreringsnettet AfgrødeNyt NR. 23-16. september 2015 INDHOLD Aktuelt Havrerødsot i vintersæd Vigtige datoer Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på vinterrapsmarkerne. I øjeblikket ser vi marker på kimbladstadiet

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

Resistent. Vækst i normal plante (intet herbicid) Ingen resistens (herbicid virker)

Resistent. Vækst i normal plante (intet herbicid) Ingen resistens (herbicid virker) Webinar 19. november kl. 9.15 LANDSKONSULENT JENS ERIK JENSEN UNDGÅ RESISTENT UKRUDT. HVORDAN FOREBYGGER DU EN STIGNING I ANTAL TILFÆLDE AF RESISTENS HOS UKRUDT? Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 11 Trods en lidt kølig weekend i vente, ser det alligevel ud til at vi har en tørvejrsperiode

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 33 Så er der endelig fuld gang i høsten Heldigvis hører vi nu også om gode udbytter, især vårbyggen overrasker mange steder positivt. Der er stadig

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 12 Side 1 af 9 Det er forår! YES!!! Endelig kan vi se frem til en periode med tørvejr

Læs mere

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr september Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 23 17. september 2014 Indhold Aktuelt i marken Vi følger med i tidligt sået vintersæd Handel med pligtige efterafgrøder Vigtige datoer Aktuelt i marken Vejrudsigten lover dage med ca. 20

Læs mere

- ETABLERING, GØDSKNING OG PLANTEVÆRN

- ETABLERING, GØDSKNING OG PLANTEVÆRN VINTERRAPS - ETABLERING, GØDSKNING OG PLANTEVÆRN Danish Agro har i dette nyhedsbrev samlet en række gode råd og anbefalinger for håndteringen af vinterraps, herunder etablering, gødskning ved etablering,

Læs mere

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Værd at vide om resistens Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Sammensat af tre stærke

Læs mere

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON

FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON FRØMARKEN I DET TIDLIGE FORÅR V/ KENNETH SVENSSON Lidt om: Gødskning Situationen i marken Ukrudtsbehandling Græsser Tokimbladet Nye regler i udlægsmarker!!!! Svampebehandling i rødsvingel?? Gødskning:

Læs mere

Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt. v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522

Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt. v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522 Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522 Årets udfordringer Overlevende ukrudt i vintersæden er meget stort Slå til hårdt og tidligt ved rajgræs Særligt græsukrudtet

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 30 Høsten er så småt i gang. Vinterbyg er de fleste steder færdighøstet og vinterraps og græsfrø er netop i gang. Vinterbyg skuffer med små kerner

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Vinterhvede, reduceret jordbearbejdning

Vinterhvede, reduceret jordbearbejdning Sædskifte Sortsvalg Såsæd Stubbearbejdning Dyrk ikke hvede efter hvede på let sandjord. Overvej rug og triticale som alternativ på sandjord. Undgå at dyrke hvede efter majs. Vær opmærksom ved forfrugt

Læs mere

Situationen i marken. Plantenyt nr. 27 den 11. september 2013

Situationen i marken. Plantenyt nr. 27 den 11. september 2013 Plantenyt nr. 27 den 11. september 2013 - Situationen i marken - Ukrudt i vintersæd - Havrerødsot - Korn og gødningsmarkedet - Græsukrudt i vinterraps - Kerb - Sprøjtecertifikat opfølgningskurser Situationen

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det gode vejr. Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering,

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Udfordringer Tidlig såning Meget græsukrudt Megen vintersæd Resistens Alm. rapgræs i vinterhvede Alm. rapgræs Ital. rajgræs i

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 41 Det våde vejr fortsætter, men måske bedring i næste uge! Vi sælger stadig lidt såsæd,

Læs mere

gnav. Rapsmarker skal behandles mod rapsjordlopper, hvis der er bortgnavet over 10 % af bladarealet, indtil rapsen har 4 løvblade.

gnav. Rapsmarker skal behandles mod rapsjordlopper, hvis der er bortgnavet over 10 % af bladarealet, indtil rapsen har 4 løvblade. AfgrødeNyt NR. 20-30. august 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Bekæmpelse af ukrudt i vintersæd De nye fosforregler Kommende arrangementer Vigtige datoer Aktuelt i marken Selvom de fleste marker nu er høstet,

Læs mere

Reduceret jordbearbejdning og ukrudt

Reduceret jordbearbejdning og ukrudt Markbrug nr. 246 Januar 2002 Reduceret jordbearbejdning og ukrudt Gitte Rasmussen & Peter Kryger Jensen, Afdeling for Plantebeskyttelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 36 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 36 Side 1 af 15 Nu rettes blikket mod etablering af vintersæd! Mange kan ånde lettet

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40 Side 1 af 14 De fleste må opgive at få mere vintersæd etableret! Med de seneste dages

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 17 Vårsæden er nu spiret frem mange steder, selvom det har været en kold periode den

Læs mere

AfgrødeNyt nr marts Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr marts Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 2 18. marts 2014 Indhold Aktuelt i marken Forårssæsonen er godt i gang i marken, og mange marker med frøgræs, vintersæd og vinterraps har fået den første gødning, og de første marker er

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Moderne fleksibilitet

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Resistens

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Mange er forhåbentlig rigtig godt i gang med ukrudtssprøjtning af vintersæd. Det

Læs mere

Møde Østervrå 23/3-2018

Møde Østervrå 23/3-2018 Møde Østervrå 23/3-2018 Svampestrategi korn, raps og hestebønner YIELD INCREASE DT/HA Sammenhæng ml. septoria og udbytte % DISEASE AND YIELD INCREASE 40 35 30 25 20 15 10 5 y = -0,7675x + 28,185 R² =

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14 Side 1 af 7 Etablering af vårsæd i fuld gang! Vi har haft en god og tør periode og

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Aryle Active er et helt nyt aktivstof til bekæmpelse af bredbladet ukrudt, som indgår i ukrudtsmidlerne

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 20 Trods en periode med lidt køligere vejr, er der stadig rigtig godt gang i afgrøderne. Vinterrug skrider igennem i disse dage. Vinterbyg er de

Læs mere

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson

Gødskning. Vækstregulering. Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Hvordan håndterer vi vintersæden i det tidlige forår 2019 Morten Knutsson Gødskning - N-Status i marken lige nu - Efterafgrøder værdi - Gødskning -2019 Vækstregulering -Behov for behandling -Valg af midler

Læs mere

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016

UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 UKRUDTS - OG SVAMPEBEKÆMPELSE 2016 Torben Kejser, Planteavlskonsulent Gefion. tk@gefion.dk Disposition Nyheder vedr. ukrudtsmidler Lidt om ukrudtsbekæmpelse i vårbyg uden Oxitril Supplerende ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 37 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 37 Det er frustrerende, men dog alligevel håbefuldt! Side 1 af 14 Kun få kom i gang

Læs mere

Landmandstræf ///////////

Landmandstræf /////////// Landmandstræf Cossack Ukrudtsopfølgning efter et vanskeligt efterår Propulse det stærkeste SDHI mod septoria Vårbyg med topudbytte sådan gør du HussarPlus tænk strategisk mod græsukrudt i vårsæd ///////////

Læs mere

Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Kornstrategi

Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Kornstrategi Unik virkemåde Sikker anvendelse Uovertruffen effekt Eminent frihed Aryle active Moderne fleksibilitet Aryle Active er et

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

Hvordan undgår vi i Danmark engelske tilstande med resistente agerrævehale? Ved Chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab

Hvordan undgår vi i Danmark engelske tilstande med resistente agerrævehale? Ved Chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab Hvordan undgår vi i Danmark engelske tilstande med resistente agerrævehale? Ved Chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab tt@patriotisk.dk Udfordringerne i UK er enorme! If you can t control your Blackgrass

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 38 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 38 Side 1 af 16 Flere kom heldigvis i gang i den forløbne uge! Trods mere end 150 mm

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 39 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 39 Side 1 af 16 Optimisme trods mange afbrud i efterårsarbejdet! I er i gang derude,

Læs mere

Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen

Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR AGROØKOLOGI Temadag Markfrø 4. Februar 2016 Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen Frøbiologi Ager-rævehale Vindaks Enårig rapgræs Gold hejre Spiring af agerrævehale fra

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

AfgrødeNyt nr juli Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr juli Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 15 31. juli 2013 Indhold Aktuelt i marken Det har været en tør og varm juli, der har stresset afgrøderne og forceret afmodningen. Høsten af vinterbyg er godt i gang, og der meldes om udbytter

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Vi må stadig snyde os til høst indimellem regnbygerne. Der er lidt gang i flere afgrøder, og meldingerne er mange steder skuffende udbytter. Skal

Læs mere

Slåning af Brak og græsarealer Husk at brak og græsarealer skal være slået mindst én gang senest den 15. september for

Slåning af Brak og græsarealer Husk at brak og græsarealer skal være slået mindst én gang senest den 15. september for Nr. 17, Odense, den 31. august 2016 Indhold AfgrødeNyt i papirversion udgår... 1 Efterafgrøder... 1 Slåning af Brak og græsarealer... 1 Vinterraps... 1 Focus Ultra... 2 Etablering af vinterkorn... 2 Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

VINTERHVEDE (MED PLØJNING)

VINTERHVEDE (MED PLØJNING) IPM VINTERHVEDE (MED PLØJNING) REV. MAJ JUNI 2016 2016 Dyrk ikke hvede efter hvede på let sandjord. Risikoen for angreb af goldfodsyge er stor ved kontinuerlig dyrkning af vinterhvede på de lettere jordtyper.

Læs mere

Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017

Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017 KONGRES 2018 Hvad kan man få for en daler? Oversigt over Landsforsøgene 2017 Nyt om ukrudt- og svampebekæmpelse v/planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Valg af efterafgrøder v/planteavlskonsulent Bent

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Side 1 af 9 Vårsæden gemmer sig i jorden Håber det har været en god påske derude

Læs mere