Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager"

Transkript

1 Udtalelse Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager

2 Resumé 23. januar 2019 Ved Landsskatteretten kan en klager anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt for retten under et retsmøde. Landsskatteretten kan undlade at imødekomme anmodningen, hvis denne fremgangsmåde efter forholdene må anses for overflødig. Nogle aktører på skatteområdet udtrykte over for ombudsmanden utilfredshed med Landsskatterettens praksis for afskæring af retsmøder. I juni 2017 bad ombudsmanden Landsskatteretten om fremover at registrere sager, hvor Landsskatteretten tog stilling til anmodninger om afholdelse af retsmøde. Landsskatteretten oplyste efterfølgende, at Landsskatteretten i perioden fra den 11. juli til den 31. december 2017 havde truffet 20 beslutninger om at afskære et retsmøde, og at Landsskatteretten i samme periode havde afsluttet 366 sager, hvor der havde været holdt retsmøde. Antallet af beslutninger om afskæring af retsmøde gav ikke i sig selv ombudsmanden anledning til bemærkninger. Ombudsmanden foretog en nærmere undersøgelse af de 20 konkrete beslutninger. Denne undersøgelse gav ham ikke grundlag for at kritisere selve beslutningerne om afskæring af retsmøde. Det var dog ombudsmanden opfattelse, at Landsskatterettens begrundelser for at afskære retsmøde i nogle tilfælde ikke var tilstrækkelige. På den baggrund henstillede han til Landsskatteretten i fremtiden at være mere opmærksom på kravet om begrundelse af beslutninger om afskæring af retsmøde. Dette krav følger af Landsskatterettens forretningsorden. (Sag nr. 18/01470) I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse om sagen (oprindelig stilet til Landsskatteretten): Side 2 12

3 1. Indledning 1.1. Jeg har nu afsluttet min undersøgelse af Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager. Min undersøgelse giver mig ikke grundlag for at kritisere indholdet af Landsskatterettens beslutninger. Jeg har dog fremsat nogle bemærkninger vedrørende begrundelseskravet i 12, stk. 5, i bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten og henstillet til Landsskatteretten fremover at være mere opmærksom på kravet. Jeg henviser nærmere til pkt. 4 nedenfor. En kopi af dette brev er samtidig sendt til Skatteministeriet. Desuden bliver brevet offentliggjort på min hjemmeside Nogle aktører på skatteområdet har over for mig udtrykt utilfredshed med Landsskatterettens praksis for afskæring af retsmøder efter skatteforvaltningslovens 44, stk. 3. På den baggrund bad jeg den 29. juni 2017 Landsskatteretten om fremover at registrere sager, hvor Landsskatteretten tog stilling til anmodninger om afholdelse af retsmøde (mit j.nr. 17/03002). Jeg bad om at modtage oplysninger om registreringer for en periode frem til udgangen af december Landsskatteretten oplyste den 30. januar 2018, at Landsskatteretten i perioden fra den 11. juli til den 31. december 2017 havde truffet 20 beslutninger om at afskære retsmøde, og at Landsskatteretten i samme periode havde afsluttet 366 sager, hvor der havde været holdt retsmøde. Den 27. marts 2018 skrev jeg til Landsskatteretten, at det ikke i sig selv gav mig anledning til bemærkninger, at Landsskatteretten i perioden havde afskåret retsmøde i 20 sager, mens Landsskatteretten i samme periode havde afsluttet 366 sager, hvor der havde været afholdt retsmøde. Antallet af beslutninger om afskæring af retsmøde gav mig således ikke grundlag for at foretage mere, og jeg afsluttede dermed sagen med mit j.nr. 17/ Jeg besluttede imidlertid samtidig at foretage en nærmere undersøgelse af de 20 konkrete beslutninger om at afskære retsmøde. Side 3 12

4 Til brug herfor bad jeg Landsskatteretten om at sende mig alle dokumenter i de pågældende sager, som indeholder oplysninger om spørgsmålet om afskæring af retsmøde. Sigtet med min undersøgelse har været at undersøge, om der er grundlag for at kritisere Landsskatterettens beslutninger om at afskære retsmøde. Det har derimod ikke været sigtet at undersøge andre forhold i de 20 sager. Jeg har således bl.a. ikke foretaget en vurdering af, om Landsskatteretten i de 20 sager har truffet en materielt rigtig afgørelse om sagens realitet. 2. Retsgrundlaget , stk. 1-3, i skatteforvaltningsloven (lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj 2018) har følgende ordlyd: 44. Klageren kan anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt for retten under et retsmøde. Klageren kan på et hvilket som helst tidspunkt frafalde en anmodning om retsmøde. Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan i den enkelte sag anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt for retten under et retsmøde. Klageren tilsiges til dette retsmøde. Stk. 3. Landsskatteretten kan undlade at imødekomme en anmodning om afholdelse af retsmøde, hvor denne fremgangsmåde efter forholdene må anses for overflødig. Skatteforvaltningslovens 44, stk. 3, var tidligere formuleret sådan, at Landsskatteretten kunne undlade at imødekomme en anmodning om afholdelse af retsmøde, hvor denne fremgangsmåde efter forholdene måtte anses for åbenbart overflødig. Bestemmelsen i skatteforvaltningslovens 44, stk. 3, er en videreførelse af skattestyrelseslovens 27, stk. 3, der ligeledes var formuleret sådan, at Landsskatteretten kunne undlade at imødekomme en anmodning om afholdelse af retsmøde, hvor denne fremgangsmåde efter forholdene måtte anses for åbenbart overflødig. Under behandlingen af forslaget til den første skattestyrelseslov (lov nr. 281 af 8. juni 1977 om skattemyndighedernes organisation og om klageadgang m.m.) spurgte Folketingets Skatte- og Afgiftsudvalg den 13. april 1977 skatteog afgiftsministeren, efter hvilke kriterier Landsskatteretten kunne bedømme, om en begæret personlig forhandling skulle anses for åbenbart overflødig. Side 4 12

5 Ministeren svarede den 25. april 1977 følgende: Bestemmelsen vil kun blive anvendt undtagelsesvis, hvor det f.eks. fremgår, at klagen skyldes ukendskab til gældende ret, og sagens omstændigheder ligger klart belyst i det skriftlige materiale. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor en klager påstår sig berettiget til afskrivning på en ejendom, der udelukkende anvendes privat. Det kan tilføjes, at hensynet til borgernes retsbeskyttelse varetages ved, at afgørelsen af spørgsmålet altid skal træffes af selve retten. Ved lov nr. 527 af 17. juni 2008 blev skatteforvaltningslovens 44, stk. 3, ændret, således at ordet åbenbart udgik. I pkt og i de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 116 af 12. marts 2008 er der bl.a. anført følgende i relation til ændringen af 44, stk. 3: Retsmøder lægger stort beslag på Landsskatterettens ressourcer, og i de senere år har antallet af retsmøder været stigende. Et forslag om at gøre det muligt at afskære overflødige retsmøder vil alt andet lige gøre det muligt at nedsætte Landsskatterettens sagsbehandlingstid. Kravet i dag om, at et retsmøde skal være åbenbart overflødig i skatteforvaltningslovens 44, stk. 3, overlader et meget snævert anvendelsesområde til Landsskatteretten, hvilket også kommer til udtryk i de relativt få sager, hvori retsmøde er blevet afskåret. Ulempen ved en ændring af bestemmelsen er, at ændringen umiddelbart vil blive opfattet som en svækkelse af retssikkerheden hos rettens brugere. Heroverfor står, at et sådant forslag vil give et mere sikkert grundlag for at afskære sager, hvor der ikke synes at være grund til at afholde et retsmøde, herunder sager hvor sagens tvist omhandler en stillingtagen til en lang række enkeltbilag m.v. Skatteministeriet finder på den baggrund, at forslaget om at afskære overflødige retsmøder bør fremmes. Efter forslaget ændres formuleringen af skatteforvaltningslovens 44, stk. 3, således at Landsskatteretten kan undlade at imødekomme en anmodning om afholdelse af retsmøde, hvor denne fremgangsmåde efter forholdene må anses for overflødig. Side 5 12

6 Ændringen af stk. 3 vil betyde, at Landsskatteretten i videre omfang har mulighed for at afskære retsmøder, som retten anser for at være overflødige. Forslaget vil give et mere sikkert grundlag for at afskære de sager, der ikke egner sig til retsmøde, herunder sager, hvor sagens tvist omhandler en stillingtagen til en lang række enkeltbilag m.v. Forslaget vil dermed medvirke til at nedsætte Landsskatterettens gennemsnitlige sagsbehandlingstid, hvilket generelt kommer klagerne til gode I en dom, der er gengivet i Tidsskrift for skatter og afgifter 2000, 901, stadfæstede Højesteret landsrettens dom af de grunde, der var anført af landsretten. Landsretten havde udtalt følgende (gengivet i Tidsskrift for skatter og afgifter 1999, 847): Efter skattestyrelseslovens 27, stk. 3, kan Landsskatteretten undlade at efterkomme en begæring om afholdelse af retsmøde, hvor denne fremgangsmåde efter forholdene må anses for åbenbart overflødig. Under behandlingen af sagsøgerens sag har Landsskatteretten i medfør af denne bestemmelse undladt at efterkomme begæringen om afholdelse af retsmøde, idet Landsskatteretten har anset sagen for tilstrækkeligt oplyst. Der er efter det fremkomne ikke grundlag for at antage, at afholdelse af et retsmøde i Landsskatteretten ville have medført et andet udfald af sagen. Sagsøgeren har i øvrigt ikke påvist omstændigheder, der giver grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens skøn vedrørende spørgsmålet om afholdelse af retsmøde. Det er således ikke en sagsbehandlingsfejl, at Landsskatteretten har undladt at efterkomme sagsøgerens begæring om afholdelse af retsmøde. Jeg henviser desuden til byretsdommen i Tidsskrift for skatter og afgifter 2017, I Susanne Dahl mfl., Skatteforvaltningsloven med kommentarer, 2. udgave (2017), s. 923 f., er praksis om afskæring af retsmøde efter bestemmelsen i skatteforvaltningslovens 44, stk. 3, beskrevet således: Landskatterettens bedømmelse af, hvorvidt afholdelse af retsmøde må anses for overflødig, beror på vurderinger og afvejninger af en række forskellige hensyn og omstændigheder, herunder navnlig af om sagen i øvrigt må anses for at være tilstrækkeligt oplyst. Om afholdelsen af et retsmøde må anses for overflødig, afgøres efter en konkret vurdering i den pågældende sag. Side 6 12

7 Hvis sagen vedrører f.eks. et skatteretligt spørgsmål, og Landsskatteretten tidligere har taget principiel stilling til det pågældende skatteretlige spørgsmål, må det forventes at retsmøde afskæres. Dette gælder, uanset om der har været afholdt retsmøde i den tidligere principielle sag. Det samme gælder, hvis Landsskatteretten allerede har taget stilling til et bestemt skatteprojekt eller lignende. Retsmøde vil tillige som udgangspunkt blive afskåret, hvis der på det omhandlede område er en lang og fast praksis. Hvis sagens tvist omhandler en stillingtagen til en lang række enkeltbilag, vil sagen ofte ikke blive anset for egnet til retsmøde. Ved vurderingen af, om retsmøde skal afskæres, kan det tillægges betydning, hvis Landsskatterettens afgørelse må forventes at få betydning for en vedrørende klageren verserende eller efterfølgende straffesag, idet det dog ikke kan anses for udelukket, at retten også i disse tilfælde beslutter af afslå en begæring om retsmøde, hvis sagens omstændigheder i øvrigt indebærer, at et retsmøde må anses for overflødigt , stk. 4, 1. pkt., i bekendtgørelse nr af 13. december 2013 om forretningsorden for Landsskatteretten lyder således: Stk. 4. Hvis Skatteankestyrelsen indstiller, at en anmodning fra klageren om et retsmøde ikke skal imødekommes, skal Skatteankestyrelsen meddele klageren dette skriftligt. Bekendtgørelsens 12, stk. 5, lyder således: Stk. 5. Hvis Landsskatteretten har afslået en anmodning fra klageren eller fra SKAT om afholdelse af et retsmøde, skal begrundelsen herfor anføres i afgørelsen. 3. De modtagne 20 sager 3.1. Der er en vis sammenhæng mellem nogle af de 20 sager. Som Landsskatteretten har bemærket i brev af 30. januar 2018, er der blandt de 20 sager: 2 sager om samme klagers henholdsvis skatte- og momsforhold 2 sager om samme ægtepar 2 sager om deltagere i samme kommanditselskab 7 sager om deltagere i samme kommanditselskab Side 7 12

8 I en af de 20 sager er Landsskatterettens beslutning om afskæring af retsmøde truffet, efter at klageren ikke havde reageret på en anmodning om at oplyse, hvorvidt en tidligere fremsat anmodning om retsmøde blev fastholdt. I de resterende 19 sager har Skatteankestyrelsen foretaget høring af klagerne vedrørende en indstilling fra styrelsen om at afskære retsmøde. Eksempelvis har Skatteankestyrelsen i en af sagerne skrevet følgende til klagerens repræsentant: Du har anmodet om at få lejlighed til at udtale dig mundtligt for Landsskatteretten under et retsmøde. Skatteankestyrelsen finder sagen tilstrækkeligt belyst til, at der kan træffes afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag. Derfor vil vi foreslå Landsskatteretten, at der ikke afholdes retsmøde i sagen. Reglerne om afskæring af retsmøde fremgår af skatteforvaltningslovens 44, stk. 3. Hvis du har bemærkninger til denne indstilling, skal du henvende dig til os inden 17 dage. I et af de høringsbreve, som Skatteankestyrelsen har sendt, gives der ikke nogen begrundelse for styrelsens indstilling om at afskære retsmøde. I de øvrige høringsbreve begrundes indstillingen med, at styrelsen finder sagen tilstrækkeligt belyst til, at der kan træffes afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag. Høringen vedrørende afskæring af retsmøde er i de fleste tilfælde foretaget i samme brev som høring vedrørende Skatteankestyrelsens sagsfremstilling og forslag til afgørelse. I de 7 sager om deltagere i samme kommanditselskab har klagernes repræsentant indsendt bemærkninger til sagsfremstillingen, men ikke til spørgsmålet om afskæring af retsmøde. I 8 sager fremgår det af Skatteankestyrelsens interne sagsnotat, at der fra klagerens side ikke er reageret på høringsbrevet, hvor det oplyses, at Skatteankestyrelsen vil indstille afskæring af retsmøde. I 2 sager ses breve fra klagernes repræsentant muligvis at skulle forstås sådan, at klagernes anmodning om retsmøde frafaldes efter modtagelse af høringsbrevet fra Skatteankestyrelsen. I 2 sager har klagernes repræsentanter efter modtagelse af høringsbrevet meddelt Skatteankestyrelsen, at anmodningen om retsmøde fastholdes. I Side 8 12

9 den ene af de 2 sager har repræsentanten samtidig anført argumenter for, at anmodningen bør imødekommes. Repræsentanten har anført følgende: Vi ønsker fortsat retsmøde, enten fordi sagen er principiel hvis det er en forudsætning for fradragsret i virksomheden, at medarbejderen er registreret hos SKAT, eller fordi der ønskes en redegørelse for det arbejde, som ( ) har udført, og som SKAT ikke har fundet nødvendigt efter officialprincippet. Skatteankestyrelsen har i sit interne sagsnotat bl.a. anført følgende herom: For så vidt angår retsmøde bør det fortsat indstilles afskåret. Sagen er ikke principiel, idet sagen handler om manglende dokumentation i forbindelse med fradrag, hvilket der findes meget praksis, der vedrører. Der er ikke behov for at retsmødet afholdes med det pure formål at redegøre for klagerens arbejdsopgaver. Disse er beskrevet i klagen og indgår desuden i afsnittet faktiske oplysninger i Udkast til afgørelse. ( ) Sagen er ikke principiel, og den forklaring, som der ønskes afgivet på retsmøde, vil ikke have betydning for vurderingen, dels da en forklaring ikke dokumenterer eller sandsynliggør et ansættelsesforhold, og dels da sagen skal afgøres på baggrund af de oplysninger, der forelå på tidspunktet for udløbet af den ordinære genoptagelsesfrist. Det indstilles fortsat, at SKATs afgørelse stadfæstes, og at retsmødet afskæres Beslutningerne om at afskære retsmøde fremgår af Landskatterettens afgørelser om sagernes realitet. I 4 af de 20 afgørelser begrundes afskæring af retsmøde med, at sagen må anses for tilstrækkeligt oplyst på det foreliggende grundlag. F.eks. er der i en af disse afgørelser anført følgende: Der er i medfør af skatteforvaltningslovens 44, stk. 1, anmodet om retsmøde. I henhold til bestemmelsen i skatteforvaltningslovens 44, stk. 3, kan retten undlade at imødekomme en sådan begæring, hvor denne fremgangsmåde efter forholdene må anses for overflødig. Under henvisning til denne bestemmelse har Landsskatteretten ikke imødekommet begæringen om retsmøde, idet sagen må anses for tilstrækkeligt oplyst på det foreliggende grundlag. Side 9 12

10 I 10 af afgørelserne henvises der til, at et retsmøde efter forholdene må anses for overflødigt. F.eks. er der i en af disse afgørelser anført følgende: Landsskatteretten har undladt at imødekomme en anmodning om retsmøde, da et retsmøde efter forholdene må anses for overflødigt, jf. skatteforvaltningslovens 44, stk. 3. I 6 af afgørelserne henvises der blot til skatteforvaltningslovens 44, stk. 3. F.eks. er der i en af disse afgørelser anført følgende: Der er afskåret retsmøde i henhold til skatteforvaltningslovens 44, stk Min vurdering 4.1. Landsskatterettens vurdering efter bestemmelsen i skatteforvaltningslovens 44, stk. 3, af, om retten kan undlade at imødekomme en anmodning om afholdelse af retsmøde, fordi denne fremgangsmåde efter forholdene må anses for overflødig, beror som det fremgår af det ovenfor beskrevne retsgrundlag på et skøn. Landsskatteretten afvejer således ved sine beslutninger en række forskellige hensyn og omstændigheder. Jeg kan ikke foretage denne afvejning på en anden og bedre måde end Landsskatteretten, som har særlige forudsætninger for at træffe beslutninger på området bl.a. i kraft af rettens erfaringer. Jeg kan derfor kun kritisere Landsskatterettens beslutninger, hvis der er særlige omstændigheder i sagen. Det kan f.eks. være, hvis Landsskatteretten har lagt vægt på usaglige hensyn. Efter min gennemgang af det materiale, jeg har modtaget, finder jeg ikke, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder. Jeg bemærker i den forbindelse, at det ikke kan give mig anledning til bemærkninger, at Landsskatteretten ved sin vurdering af, om en anmodning om afholdelse af retsmøde i en sag skal imødekommes, navnlig ses at lægge vægt på, om sagen findes tilstrækkeligt belyst/oplyst, jf. herved det ovenfor beskrevne retsgrundlag, herunder Højesterets dom gengivet i Tidsskrift for skatter og afgifter 2000, 901. Jeg har desuden noteret mig, at der kun i én af de 20 sager, hvor retsmøde er afskåret, fra klagerens side er indsendt argumenter mod Skatteankestyrelsens indstilling om at afskære retsmøde. Side 10 12

11 I den nævnte ene sag forholdt Skatteankestyrelsen sig i det interne sagsnotat til klagerens argumenter, men fastholdt indstillingen til Landsskatteretten om at afskære retsmøde, jf. pkt. 3 ovenfor. Landsskatteretten tiltrådte herefter indstillingen. Bl.a. på den baggrund kan det heller ikke i denne sag give mig anledning til bemærkninger, at Landsskatteretten anså det for overflødigt at afholde retsmøde. Samlet set giver min undersøgelse mig herefter ikke grundlag for at kritisere selve beslutningerne om afskæring af retsmøde i de 20 sager Landsskatterettens beslutninger om at afslå anmodninger om retsmøde er ikke afgørelser i forvaltningslovens forstand, men procesledende beslutninger. Se bl.a. Susanne Dahl mfl., Skatteforvaltningsloven med kommentarer, 2. udgave (2017), s Beslutningerne er dermed ikke omfattet af bestemmelserne om begrundelse i forvaltningslovens Bestemmelsen i 12, stk. 5, i bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten fastsætter imidlertid, at begrundelsen for at afslå en anmodning om afholdelse af retsmøde skal anføres i afgørelsen. Det fremgår ikke nærmere, hvilke krav der kan stilles til indholdet af begrundelsen. I egen drift-undersøgelsen gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 2007, s. 525 ff., blev der anlagt det synspunkt, at begrundelsen for at afskære et retsmøde indholdsmæssigt skulle leve op til kravene i forvaltningslovens 24. Jeg finder ikke, at dette synspunkt kan opretholdes. Begrundelseskravet i bekendtgørelsens 12, stk. 5, vil således efter min opfattelse f.eks. kunne opfyldes ved at gengive det, som Skatteankestyrelsen har anført i høringsbrevene. Ud fra de sager, som jeg har gennemgået, vil begrundelsen for at afslå en anmodning om retsmøde ud over en henvisning til skatteforvaltningslovens 44, stk. 3 typisk være, at sagen findes tilstrækkeligt belyst/oplyst. En sådan begrundelse er givet i afgørelserne i 4 af de 20 sager. Side 11 12

12 I afgørelserne i de øvrige sager er der enten blot henvist til skatteforvaltningslovens 44, stk. 3, eller til, at et retsmøde efter forholdene må anses for overflødigt i henhold til skatteforvaltningslovens 44, stk. 3, jf. pkt. 3 ovenfor. Det er min opfattelse, at disse begrundelser ikke er tilstrækkelige til at opfylde begrundelsespligten i bestemmelsen i 12, stk. 5, i bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten. Det skyldes, at der blot er henvist til ordlyden af bestemmelsen og således ikke er givet nogen forklaring på, hvorfor retsmøde er afskåret. Den begrundelse, som fremgår af Skatteankestyrelsens høringsbrev, er heller ikke afspejlet i begrundelsen. Jeg har ikke anledning til at foretage mig mere i forhold til de konkrete sager, men henstiller på den anførte baggrund til Landsskatteretten i fremtiden at være mere opmærksom på begrundelseskravet i bekendtgørelsens 12, stk. 5. Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen. Side 12 12

Manglende hjemmel til bindende svar

Manglende hjemmel til bindende svar FOB 2019-1 Manglende hjemmel til bindende svar Resumé En andelsboligforening udbetalte 360.000 kr. til sine andelshavere og anmodede efterfølgende SKAT om bindende svar om den skattemæssige virkning for

Læs mere

Skattestyrelsens anvendelse af administrative afgørelser, som ikke er offentliggjort med et SKM-nummer

Skattestyrelsens anvendelse af administrative afgørelser, som ikke er offentliggjort med et SKM-nummer Skattestyrelsens anvendelse af administrative afgørelser, som ikke er offentliggjort med et SKM-nummer Resumé 11. juni 2019 Ombudsmanden indledte bl.a. på baggrund af en henvendelse fra FSR s Skatteudvalg

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Særlig adgang til domstolsprøvelse af afgørelse om stempelrefusion

Særlig adgang til domstolsprøvelse af afgørelse om stempelrefusion Særlig adgang til domstolsprøvelse af afgørelse om stempelrefusion efter stempellovens 29 Udtalt, at den af skattedepartementet anlagte fortolkning af stempelafgiftslovens 30, 2. pkt., hvorefter afgørelser

Læs mere

Skatteankestyrelsen besluttede at realitetsbehandle 9 borgeres klager over deres årsopgørelser,

Skatteankestyrelsen besluttede at realitetsbehandle 9 borgeres klager over deres årsopgørelser, Skatteankestyrelsen besluttede at realitetsbehandle 9 borgeres klager over deres årsopgørelser, selv om klagerne var indgivet efter klagefristens udløb. Side 1 5 Resumé 22. november 2018 En advokat klagede

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Skatteproces henvisning af principiel sag fra byret til landsret, jf. retsplejelovens 226, stk. 1 bevisvurderinger - SKM

Skatteproces henvisning af principiel sag fra byret til landsret, jf. retsplejelovens 226, stk. 1 bevisvurderinger - SKM - 1 Skatteproces henvisning af principiel sag fra byret til landsret, jf. retsplejelovens 226, stk. 1 bevisvurderinger - SKM2013.469.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fandt

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. november 2017 Sag 175/2017 IBM Danmark ApS (advokat Jess Thiersen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Garverigrunden

Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Garverigrunden UDT nr 9008 af 27/03/2002 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, j.nr. 2001/1078/701-1 Senere ændringer

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Landsskatterettens begrundelse i henhold til forretningsordenen

Landsskatterettens begrundelse i henhold til forretningsordenen Landsskatterettens begrundelse i henhold til forretningsordenen Fundet, at indstillinger fra landsskatteretten og rettens kontor i to sager ikke var i overensstemmelse med 4, stk. 1, og 7, stk. 1, i forretningsordenen

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

D O M. Retsgrundlaget Af skatteforvaltningsloven 26 og 27 fremgår blandt andet følgende:

D O M. Retsgrundlaget Af skatteforvaltningsloven 26 og 27 fremgår blandt andet følgende: D O M Afsagt den 17. februar 2017 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Frosell, Kaspar Linkis og Annette Dam Ryt-Hansen). 2. afd. nr. B-1310-16: A (advokat Claus Fabricius Nielsen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Udtalelse. Gennemgang af 40 sagsforløb fra SKAT og iværksættelse af en større generel undersøgelse af Skattestyrelsens Kundecenter

Udtalelse. Gennemgang af 40 sagsforløb fra SKAT og iværksættelse af en større generel undersøgelse af Skattestyrelsens Kundecenter Udtalelse Gennemgang af 40 sagsforløb fra SKAT og iværksættelse af en større generel undersøgelse af Skattestyrelsens Kundecenter Resumé 1. november 2018 Ombudsmanden har gennemgået 40 sagsforløb behandlet

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Resumé 22. oktober 2018 En borger klagede til Skatteankestyrelsen over det daværende SKATs værdiansættelse af borgerens motorcykel

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange

Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange 2017-34 Sagsbehandlingstider i Skatteankestyrelsen på lidt over 5 måneder for klager over afgørelser om partsaktindsigt var for lange En borger klagede til Skatteankestyrelsen, fordi han ikke mente, at

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Daværende SKATs modregning i børneog ungeydelsen

Daværende SKATs modregning i børneog ungeydelsen Daværende SKATs modregning i børneog ungeydelsen Resumé 6. marts 2019 På baggrund af omtale i medierne rejste ombudsmanden i november 2016 af egen drift en sag om daværende SKATs inddrivelse af daginstitutionsrestancer

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt opfølgning

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt opfølgning Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid for klager over partsaktindsigt opfølgning Resumé 7. november 2018 Ombudsmanden havde i 2017 undersøgt Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider for de

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Hjælp efter afslag på omvurdering

Hjælp efter afslag på omvurdering Hjælp efter afslag på omvurdering Et par mente, at ejendoms- og ejendomsværdiskatten burde nedsættes på deres ejendom, fordi kystnedbrydning havde gjort ejendommen ubeboelig. De klagede derfor til ombudsmanden

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt Udtalelse til Sorø Kommune om aktindsigt Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt 21. november 2018 [A] har den 18. september 2018 på vegne af [B] klaget til Sorø Kommune over kommunens afgørelse

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

Bindende svar - samtidig behandling af anmodning om bindende svar og ligningsmæssig gennemgang - SKM SR

Bindende svar - samtidig behandling af anmodning om bindende svar og ligningsmæssig gennemgang - SKM SR - 1 Bindende svar - samtidig behandling af anmodning om bindende svar og ligningsmæssig gennemgang - SKM2016.365.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet afviste ved en afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Kalundborg Kommunes retningslinjer for politikeres besøg på kommunale institutioner

Kalundborg Kommunes retningslinjer for politikeres besøg på kommunale institutioner Ankestyrelsens brev til Kalundborg Kommune 22. november 2018 Kalundborg Kommunes retningslinjer for politikeres besøg på kommunale institutioner J.nr. 2017-54441 A [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

"Henvisning til landsret"

Henvisning til landsret Danmarks Skatteadvokater Grundloven 61. Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes. 62. Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen.

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

SKATs gentagne kontrol af to hovedaktionærer

SKATs gentagne kontrol af to hovedaktionærer SKATs gentagne kontrol af to hovedaktionærer SKAT havde siden 2008 udtaget to hovedaktionærer og deres selskaber til kontrol, hvilket havde resulteret i forhøjelser af hovedaktionærernes indkomster. 18.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2013 Dokumentets dato 13 feb 2013 Dato for 02 jul 2013 14:47 offentliggørelse SKM-nummer

Læs mere

Utilstrækkelig hjemmel til afskæring af ulovbestemt rekurs ved delegation

Utilstrækkelig hjemmel til afskæring af ulovbestemt rekurs ved delegation FOB 04.468 Utilstrækkelig hjemmel til afskæring af ulovbestemt rekurs ved delegation Trafikministeriet udstedte en bekendtgørelse hvori ministeriets kompetence efter forskellige love blev delegeret til

Læs mere