Ansvarsbetingelser for boligselskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvarsbetingelser for boligselskaber"

Transkript

1 Ansvarsbetingelser for boligselskaber Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Genopfyldning af forsikringssum... 5 Udvidet anmeldelsesperiode: Krav rejst efter forsikringsperiodens udløb Undtagelser... 5 Tilvalg... 7 Geografisk område... 9 Forsikringsperiode... 9 Forsikringssum... 9 Moms Selvrisiko Serieskade Risikoforandringer Forhold ved skadestilfælde Anden forsikring med samme risiko Præmiens betaling Forsikringens opsigelse og fornyelse Værneting og lovvalg Kort om forsikringen Ansvarsforsikring for boligselskaber er en forsikring vi har specialtilpasset til boligselskaber og dennes afdelinger. Forsikringen dækker som udgangspunkt det erstatningsansvar som boligselskabet eller afdelingerne kan ifalde for formuetab. Det er eksempelvis fejl i forbindelse med lejeopkrævninger, som påfører nogen et tab Herudover dækker forsikringen, som noget specielt også det erstatningsansvar som boligselskabet kan ifalde over for de forskellige afdelinger, og dette er UAGTET at der egentligt er identifikation mellem de to enheder. Forsikringen er udvidet således, at sikrede, til en fast præmie, kan få genopfyldt forsikringssummen.

2 Side 2 of 12 Almindelige forsikringsbetingelser for boligselskaber professionelt ansvar - i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Sikrede 1. Sikrede under denne forsikring er: I. forsikringstager I IV. enhver tidligere, nuværende og fremtid partner, direktør eller ansat hos Forsikringstager under deres udførelse af arbejde for denne, vikarer, midlertidig lejet arbejdskraft, når disse ved kontrakt er eller har været engageret af Forsikringstager, betinget af, at kontrakten giver denne instruktionsbeføjelser og direkte tilsyn, og sikredes bo eller arvinger ved død, umyndiggørelse, konkurs eller insolvens af sikrede under pkt. 1. I.-I ovenfor. 2. Udover Forsikringstager, anses som sikrede dennes datterselskaber, hvorved forstås afdelinger(som defineret i lov om almene boliger), selskaber og virksomheder, hvori Forsikringstageren direkte eller indirekte: I. Ejer Er ejet af I Ved vedtægt eller aftale i øvrigt har kontrol over selskabet, og som er 100 % konsolideret ind i forsikringstagerens koncernregnskab, eller IV. Øvrige selskaber, afdelinger eller virksomheder opregnet i policetillæg til policen. 3. Forsikringen er udvidet til automatisk at omfatte datterselskaber og/eller afdelinger, som Forsikringstageren eller sikrede stifter eller opkøber, dog forudsat: I. Det stiftede eller opkøbte datterselskabs omsætning ikke overstiger 20 % af Forsikringstagerens konsoliderede omsætning på tidspunktet for stiftelsen/opkøbet, dog maksimalt kr Den stiftede eller opkøbte afdelings samlede antal lejemål, må ikke overstige 20 % af sikredes konsoliderede samlede lejemål. I IV. Det stiftede eller opkøbte datterselskabs/afdelings aktiviteter i det væsentligste ikke adskiller sig fra Forsikringstagerens. At krav der fremsættes udelukkende omhandler handlinger eller undladelser begået, eller skade sket eller tilføjet i det tidsrum, hvor selskabet, afdelingen eller virksomheden var konsolideret som forsikringstagerens datterselskab.

3 Side 3 of 12 Forsikringens omfang 1. Forsikringen dækker det erstatningsansvar som sikrede, efter dansk rets almindelige erstatningsregler kan ifalde for formuetab over for tredjemand. 2. Forsikringen dækker det erstatningsansvar som forsikringstager, efter dansk rets almindelige erstatningsregler kan ifalde for formuetab over for sikrede administrerede boligselskaber. 3. Forsikringen dækker det erstatningsansvar som sikrede administrerede boligselskaber, efter dansk rets almindelige erstatningsregler kan ifalde for formuetab over for afdelinger. 4. Forsikringen dækker det erstatningsansvar som forsikringstager, efter dansk rets almindelige erstatningsregler kan ifalde for formuetab over for afdelinger. 5. Forsikringen omfatter sikredes hæftelsesansvar/erstatningsansvar for formuetab for underleverandørers arbejde udført for sikrede som følge af professionelle ydelser leveret på vegne af de i sikrede pkt. 1. I.-IV., men dækker ikke under-leverandørens selvstændige ansvar. Det er en forudsætning for denne udvidelse, at sikrede indgår skriftlig aftale med underleverandør. Forsikringsselskabet bibeholder retten til regres mod underleverandøren. 6. Forsikringen dækker formuetab for forretningsføreransvaret, idet omfang forsikringstager eller sikrede administrerede boligselskabet er erstatningsansvarlig herfor, eller hæfter som arbejdsgiver for dette ansvar. 7. Forsikringsselskabet betaler på vegne af sikrede alle sags- og retsomkostninger inden for forsikringssummen, og forsikringsselskabet har såvel en ret som en pligt til at bistå sikrede med hensyn til krav, som følge af en faktisk eller påstået uagtsom handling eller undladelse, også hvor et krav mod sikrede er ubegrundet Udvidelser Der beregnes ikke selvrisiko af omkostninger til erstatningsspørgsmålets afgørelse, såfremt kravet overstiger selvrisikoen. Alle udbetalinger sker først efter godkendelse fra Forsikringsselskabet. 1. Omkostninger ved retsmøde Forsikringen er udvidet til at betale omkostninger som Sikrede pådrager sig ved retsmøder, hvor Sikredes, ledelse, direktører eller øvrige ansatte skal afgive partsforklaring i forbindelse med et dækningsberettiget krav anmeldt under denne forsikring, med indtil: I. DKK kr ,00 pr. dag., pr. person Dækningen under denne udvidelse ydes med en undersum på kr som en del af forsikringssummen, og der beregnes ingen selvrisiko for denne dækning. Ved udbetaling af erstatning under dækningen, skal ethvert krav herom understøttes af fornøden dokumentation. 2. Kommunikationsomkostninger

4 Side 4 of 12 Forsikringen er udvidet til at betale omkostninger som Sikrede pådrager sig og som er forbundet med kommunikationsomkostninger i forbindelse med offentliggørelse af et tab eller skade omfattet af nærværende forsikring, som påvirker eller er egnet til at påvirke sikredes omdømme negativt. Dækningen under denne udvidelse ydes med en undersum på kr som en del af forsikringssummen, og der beregnes ingen selvrisiko for denne dækning. Ved udbetaling af erstatning under dækningen, skal ethvert krav herom understøttes af fornøden dokumentation. 3. Immaterielle rettigheder 4. Injurier Forsikringen er udvidet til at betale på vegne af sikrede ethvert krav om erstatning som følge af en krænkelse af immaterielle rettigheder eller fortrolig information, herunder varemærker, billedmærker, lydmærker, grafik, ophavsrettigheder m.v., såfremt en sådan krænkelse er sket uagtsomt. Denne udvidelse yder dog ingen dækning for krav, der rejses på baggrund af en faktisk eller påstået krænkelse af patentrettigheder. Forsikringen er udvidet til at dække sikredes sagsomkostninger som følge af sager vedrørende injurier, bagvaskelse og ærekrænkelse fremsat af sikrede i uagtsomhed. Herudover udbetales der omkostninger ved retsmøde. 5. Tab af dokumenter Forsikringen er udvidet til at skadesløsholde sikrede for erstatningsansvar for tab eller beskadigelse af dokumenter herunder data som sikrede er ansvarlig for, fordi de er eller menes at være overdraget sikrede til varetægt, eller som sikrede har betroet tredjemand som led i sikredes normale virksomhed. Dækningen omfatter alle beløb for hvilke sikrede er erstatningsansvarlig, samt alle rimelige omkostninger for sikrede til reproduktion eller genetablering af dokumenter, og er betinget af at: I. Sikrede har en nedskrevet IT-politik, og Sikrede foretager backup dagligt på eksterne servere Dækningen under denne udvidelse ydes med en undersum på DKK som en del af forsikringssummen, og der beregnes ingen selvrisiko for denne dækning. Dokumenter skal betyde enhver form for aftaler, tegninger, planer, optegnelser, bøger, breve, notater, certifikater, computerudskrifter og elektronisk lagrede data, men ikke pengesedler, værdipapirer og negotiable dokumenter.

5 Side 5 of 12 Genopfyldning af forsikringssum Udtømmes forsikringssummen direkte eller pga. af hensat reserve, har sikrede ret til at genopfylde forsikringssummen, med den i forsikringsperioden oprindeligt valgte forsikringssum, mod betaling af 100 % af den samlede seneste på policen angivne og betalte præmie. Udvidet anmeldelsesperiode: Krav rejst efter forsikringsperiodens udløb. 1. Hvis forsikringen ikke fornyes af enten forsikringstager eller Forsikringsselskabet, og dette ikke skyldes manglende præmiebetaling, skal forsikringstager og de sikrede, have ret til at købe en udvidet opdagelsesperiode på 24 måneder til 50% af den fulde årlige præmie pr. udløbsår. Tilkøb af denne udvidede opdagelsesperiode er alene mulig, hvis forsikringstager vælger ikke at tegne en ny eller anden forsikring dækkende professionelt ansvar. Dækning i afløbsperioden sker i henhold til ordlyden og den forsikringssum, der er aftalt i den seneste forsikringsperiode og udgør maksimalt forsikringssummen for alle sikrede samlet set. Forsikringstager eller de sikrede skal give skriftlig meddelelse om, hvorvidt de vælger at udtage en udvidet opdagelsesperiode samt betale den tilhørende præmie indenfor 90 dage efter police periodens udløb. Hele præmien anses som fuldt optjent ved ikrafttrædelse af den udvidede opdagelsesperiode, og kan ikke refunderes. Denne afløbsperiode skal alene omfatte krav rejst mod en sikret vedrørende handlinger eller undladelser, der er indtruffet før policens udløbsdato, forudsat at sådanne krav er rejst, og Forsikringsselskabet har modtaget skriftlig underretning før udløbet af afløbsperioden. 2. Forsikringstager skal senest 14 dage efter selskabets opsigelse eller nægtelse af fornyelse af forsikringen give skriftlig meddelelse til Forsikringsselskabet, såfremt denne ønsker at tegne en udvidet anmeldelsesperiode, og præmien herfor skal betales inden for 30 dage efter opsigelse eller nægtelse af fornyelse. 3. Krav vedrørende handlinger og undladelser, som anmeldes senere end 3 måneder efter udløbet af den udvidede anmeldelsesperiode, dækkes ikke. 4. Forlængelsen, givet ved den udvidede anmeldelsesperiode, medfører ingen fornyet eller forhøjet forsikringssum under forsikringen. Undtagelser Forsikringen dækker ikke krav der skyldes; 1. Videregående ansvar/garanti at sikrede har påtaget sig et ansvar, der ligger udover sikredes almindelige erstatningsansvar i henhold til gældende ret herunder krav som alene støtter sig på, at sikrede har påtaget sig forpligtelser, der er videregående, end hvad der efter almindelige erstatningsregler er gældende for virksomhed af den pågældende art. Tilsvarende gælder for tilsagn om betaling af erstatning, der overstiger den, der skulle have været erlagt, dersom pågældende tilsagn ikke var givet. afgivelse af nogen udtrykkelig garanti eller indeståelse, herunder for finansielt afkast eller udfaldet af nogen form for investeringer.

6 Side 6 of Omkostningsestimater fejlagtige omkostningsestimater, overslag på pris, indikationer omkring forventet honorarbetaling og lignende afgivet af sikrede, eller nogen for hvem sikrede er ansvarlig, i relation til den forventede pris for sikredes rådgivning og tjenesteydelser 3. Køb, salg og formidling af ejendomme fejl vedrørende køb, salg og formidling af ejendomme, bortset fra køb, salg og formidling af ejendomme, når dette sker som led i driften af boligselskabet. Sikredes sælgeransvar, hvorved forstås det ansvar en sælger af ejendomme har over for ejendommens nuværende eller senere købere, er aldrig dækket af denne forsikring. 4. Finansiel- og investeringsrådgivning at sikrede har ydet rådgivning som er eller bør være underlagt lov om finansielle rådgivere eller på anden vis er omfattet af god skik bekendtgørelser. 5. Forsæt og/eller uberettiget personlig vinding formuetab forårsaget af sikredes eller dennes personales forsætlige adfærd, eller formuetab der kan henføres til, at sikrede har søgt at opnå en uberettiget vinding. 6. Strafbare handlinger 7. Bøder strafbare handlinger, begået af sikrede. bøder, herunder punitive og exemplary damages, skatter og stempelafgift, der pålægges sikrede eller tredjemand medmindre bøden påføres tredjemand som direkte følge af sikredes rådgivning. 8. Krav vedrørende formuetab lidt af nogen fysisk eller juridisk person: I. som ejes eller kontrolleres af en sikret, eller I som ejer eller kontrollerer en sikret, eller som er forbundet med en sikret gennem fælles kontrol eller ejerforhold. Undtagelsen er ikke gældende for forsikringens omfang pkt Krav som følge af at være arbejdsgiver koncernens forpligtelser som arbejdsgiver. Undtagelsen er ikke gældende for forsikringens omfang pkt. 6

7 Side 7 of Byggesagsstyring Medmindre der udtrykkeligt på policen er angivet en specifik forsikringssum, er ansvar for byggesagsstyring, byggesagsadministration og bygherrerådgivning, ikke omfattet af denne forsikring. Ved denne undtagelse forstås en hvilken som helst rådgivning og bistand i forbindelse med en konkret byggesag være sig nybyggeri, tilbygning, renovering mv. 11. teknisk rådgivning og bistand Medmindre der udtrykkeligt på policen er angivet en specifik forsikringssum, er ansvar for teknisk rådgivning og bistand, ikke omfattet af forsikringen. 12. bygherreansvar 13. asbest sikredes ansvar som bygherre. asbest/asbestose eller materialer indeholdende asbest uanset formen eller mængden heraf. 14. Forurening forurening af nogen art, herunder formuetab, som direkte eller indirekte er en følge af forurening. 15. Krig terror Tilvalg Denne forsikring dækker ikke skade og/eller tab som er direkte eller indirekte relateret til krig, krigslignende situationer, revolution, oprør, civile optøjer, terrorisme eller lignende alvorlige forstyrrelser af freden. Terrorisme defineres som ulovlige handlinger rettet mod offentligheden f.eks. en voldelig handling eller farlig udbredelse af biologiske eller kemiske stoffer, som sker med det formål at påvirke politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for at sprede frygt. 1. Byggesagsstyring, byggesagsadministration og bygherrerådgivning Policen er udvidet til at dække byggesagsstyring, byggesagsadministration, og bygherrerådgivning hvorved forstås administration i forbindelse med konkrete byggesager, herunder administration i henhold til Lov om offentlig byfornyelse eller til Lov om offentlig byfornyelse. Dækningen er begrænset til den på policen angivne forsikringssum. Det er en betingelse, at opgaven henhører under en særlig vedrørende projektet indgået aftale om byggesagsstyring, byggesagsadministration og/eller bygherrerådgivning samt at sikredes ydelser er præcist afgrænset i aftalen, herunder at det utvetydigt af aftalen fremgår, hvilket

8 Side 8 of 12 projekt aftalen angår, således at der ikke består nogen tvivl om, hvad sikredes forpligtelser i denne forbindelse udgør. Udvidelsen omfatter endvidere ikke tilsagn om tid eller pris vedrørende et byggeprojekts gennemførelse. Ansvar for krav vedrørende fristspring i forbindelse med forældelse af krav, der såfremt forældelsen ikke var indtrådt, kunne gennemføres mod rådgivere, leverandører eller entreprenører af bygherren eller andre, er alene dækket af forsikringen, såfremt sikrede godtgør, at sikrede på tilfredsstillende vis har overvåget sådanne frister eksempelvis ved anvendelse af wake-up system, opdatering af fristkalender eller på lignende måde - med henblik på at forhindre at fristen for afbrydelse af forældelse jf. ABR 89, AB 92 eller lignende springer. 2. Teknisk rådgivning og bistand Forsikringen er udvidet til at dække sikredes tekniske rådgivning og bistand, herunder projektering, fagtilsyn og udarbejdelse af energirapporter. Dækningen er begrænset til den på policen angivne forsikringssum. Det er en betingelse for denne udvidelse: I. At udarbejdelse af energirapporter og/eller energiledelsesrapporter sker af godkendt energikonsulent og/eller godkendt energiledelseskonsulent. At sikrede ikke selv tillige forestår entreprise eller leverance på baggrund af den af denne udvidelse omfattede tekniske rådgivning og bistand. I Udvidelsen omfatter ikke: I. Tilsagn om tid eller pris vedrørende gennemførelsen af en byggesag. I IV. Ansvar vedrørende immaterielle rettigheder. Ansvar for eksperimenter ved anvendelse af uprøvede materialer, konstruktioner eller arbejdsmetoder, for hvis anvendelse der ikke foreligger godkendelse fra byggeautoriteter, eller som ikke er alment anerkendte i den pågældende branche. Ansvar i forbindelse med projektering af kraftværker, dæmninger, broer, tunneler eller opmåling af landarealer. V. Udarbejdelse af tilstandsrapporter jf. Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom.

9 Side 9 of 12 Geografisk område Forsikringen dækker krav, der rejses inden for det i policen angivne geografiske område idet det tillige er en betingelse, at kravet rejses i henhold til gældende ret i et land beliggende inden for det i policen angivne geografiske område. Uagtet det på policen nævnte geografiske område, dækker forsikringen ikke udvidelser der direkte eller er en følge af et krav rejst i USA eller Canada. Forsikringsperiode Forsikringen dækker erstatningskrav, som rejses første gang mod sikrede i forsikringsperioden. Et erstatningskrav anses som rejst på det tidligste af ét af følgende tidspunkter: I. Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse med krav om erstatning i anledning af en skade eller et formuetab. Det tidspunkt, hvor sikrede får sin første viden om, i. at der er indtrådt en skade eller lidt et formuetab, eller ii. at der er en risiko for, at der vil indtræde en skade eller tab. Forsikringssum Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringsperioden, men som anmeldes til selskabet mere end 6 måneder efter forsikringen ophør, dækkes ikke. Forsikringen dækker ikke krav, der skyldes handlinger eller undladelser, som er foretaget før den i policen anførte retroaktive dato. Policens dækningssummer er de højeste grænser for Forsikringsselskabets forpligtelse for samtlige erstatningskrav, som er rejst mod Sikrede inden for en forsikringsperiode. For alle dækninger og udvidelser gælder, at dækningen gives inden for forsikringssummen og ikke i tillæg hertil. Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Omkostninger til erstatningsspørgsmålets afgørelse, der pådrages med selskabets godkendelse, dækkes med indtil 25 % af den på policens forside anførte dækningssum, selvom dækningssummen derved overskrides. Dog dækkes omkostninger til erstatningsspørgsmålets afgørelse uden for Danmark indenfor den på policens forside anførte dækningssum.

10 Side 10 of 12 Moms Selvrisiko Serieskade Merværdiafgift i henhold til lovbekendtgørelse nr. 140 af 26. februar 1992 eller senere lovbekendtgørelser der træder i stedet for eller ændrer denne - bæres af sikrede i det omfang, denne kan fratrække dette i sit momsregnskab overfor Skat. Den på policen anførte selvrisiko gælder for ethvert krav anmeldt under nærværende forsikringsaftale. Selskabet deltager ikke i behandling af krav, der ikke overstiger selvrisikoen, og sikrede bærer således selv alle omkostninger, renter mv. i denne forbindelse. Såfremt kravet overstiger selvrisikoen, beregnes der ikke selvrisiko af omkostninger til erstatningsspørgsmålets afgørelse. Et erstatningskrav der i forsikringsperioden er rejst mod sikrede i anledning af flere skader eller tab Forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav). Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses (i. forsikringsperioden). Såfremt første krav i serien er rejst før denne forsikrings ikrafttræden eller efter denne forsikrings ophør, er ingen del af serieskaden dækket under denne police. Vedrører serieskadekravet uagtsomme forhold udvist før forsikringens ikrafttræden, er dette alene omfattet af denne forsikring, i det omfang policen er udvidet til at dække krav vedrørende uagtsomme forhold udvist før forsikringens ikrafttræden. Krav i en serie, der anmeldes mere end 6 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Risikoforandringer Såfremt der indtræder ændringer i den i policen anførte aktivitet eller risiko, skal dette uden ophold anmeldes til Forsikringsselskabet, som da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår, herunder til hvilken præmie forsikringen kan fortsætte. Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter Forsikringsselskabet i skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis forandringen havde været det bekendt. Forhold ved skadestilfælde Så snart sikrede får viden om eller må formode, at der vil blive rejst erstatningskrav imod ham, skal han straks give selskabet skriftlig meddelelse herom, og herefter overlade selskabet eller dettes advokat at varetage hans interesser i enhver henseende.

11 Side 11 of 12 Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med forsikringsselskabets samtykke, og Forsikringsselskabet har ret til at overtage og føre Sikredes sag også i relation til indgåelse af forlig, således at det er Forsikringsselskabet, der træffer bestemmelse om sagens behandling. Såfremt der opstår uenighed mellem Sikrede og Forsikringsselskabet omkring, hvorvidt et krav mod de sikrede skal bestrides over for sagsøger, skal Forsikringsselskabet ikke være forpligtet til at bestride kravet, medmindre en opmand vurderer, at der er rimelig sandsynlighed for at få medhold i sagen eller for at begrænse erstatningsbeløbet til et beløb mindre end størrelsen af et muligt forlig. Opmanden udpeges efter nærmere aftale mellem Sikrede og Forsikringsselskabet, og omkostningerne til denne opmand bæres af Sikrede. Forsikringsselskabet har på ethvert tidspunkt efter anmeldelsen af et krav ret til at foretage en betaling af forsikringssummen til dækning af dette krav. Forsikringsselskabet skal herefter være fri for alt ansvar i relation til sådant krav, herunder pligten til at betale forsvarsomkostninger samt til at forsvare Sikrede. Sikrede er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens oplysning og afslutning. Rettighederne under denne forsikring kan ikke af Sikrede overdrages til tredjemand uden Forsikringsselskabets skriftlige godkendelse. Anden forsikring med samme risiko I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse. Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andet steds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold. Præmiens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Påkrav om betaling sendes til den af Forsikringstagen opgivne betalingsadresse. Betales præmien ikke efter første påkrav, sender Forsikringsselskabet en fornyet skriftlig påmindelse om præmiebetalingen. Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den i påmindelsen anførte frist. En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav. For så vidt betaling ikke finder sted inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder Forsikringsselskabets dækningspligt. Har Forsikringsselskabet udsendt en sådan påmindelse, er Forsikringsselskabet berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr.

12 Side 12 of 12 Forsikringens opsigelse og fornyelse Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneds varsel til hovedforfald. Efter anmeldt skade kan såvel forsikringstageren som selskabet i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller skadens afvisning skriftligt opsige forsikringen med måneders varsel. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for ét år ad gangen. Fornyelsen sker på uændrede betingelser og til uændret præmie, (3. afsnit, præmiens betaling), medmindre et af følgende forhold foreligger inden 30 dage forud for datoen for hovedforfald: I. Der er indtrådt ændringer i den i policen eller begæringen anførte risiko, I IV. Der er anmeldt krav eller omstændigheder som kan føre til krav under policen, der er sket ændring i et lovgrundlag, som forhindrer Forsikringsselskabet i at fortsætte policen på de aftalte betingelser, vilkår og præmie, der er ikke betalt præmie, eller Værneting og lovvalg V. Forsikringstageren har registreret eller stiftet juridisk enhed i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder, eller er begyndt at eksportere hertil. Tvist vedrørende denne forsikringsaftale afgøres efter dansk ret ved danske domstol. Som værneting for tvister vælges Københavns Byret eller Østre Landsret. HDI Global Specialty SE Østerbro Version I

Ansvarsbetingelser for ejendomsadministratorer

Ansvarsbetingelser for ejendomsadministratorer Ansvarsbetingelser for ejendomsadministratorer Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 4 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 6 Forsikringssum...

Læs mere

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 5 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 7 Forsikringssum... 7 Moms...

Læs mere

Ansvarsbetingelser for revisorer

Ansvarsbetingelser for revisorer Ansvarsbetingelser for revisorer Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 4 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 6 Forsikringssum... 7 Genopfyldning

Læs mere

Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand

Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 4 Sikkerhedsforholdsregel... 6 Geografisk område... 7 Forsikringsperiode...

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) 1. Sikrede 1.1. Sikrede under forsikringen er: (iii) koncernen. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for projektansvar (teknisk rådgivning og bistand)

Forsikringsbetingelser for projektansvar (teknisk rådgivning og bistand) Forsikringsbetingelser for projektansvar (teknisk rådgivning og bistand) Indholdsfortegnelse 1.0 Forsikringens omfang... 2 2.0 Geografisk område... 2 3.0 Dækningssum... 2 4.0 Forsikringstid... 2 5.0 Udvidelser...

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Professionel Ansvarsforsikring

Professionel Ansvarsforsikring Professionel Ansvarsforsikring Police nr. 59.0.001.411-04 1. Oplysninger om forsikringstager Forsikringstager : Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Århus N CVR : 30089456 2. Dækningsomfang Dækning : Professionel

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Advokatansvarsforsikring

Advokatansvarsforsikring Advokatansvarsforsikring Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 4 Tilvalg... 5 Geografisk område... 9 Forsikringsperiode... 9 Afløbsdækning... 9 Forsikringssum...

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

FSR Revisoransvarsforsikring

FSR Revisoransvarsforsikring FSR Revisoransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 14-12 Revisorer FSR Indhold Ansvarsbetingelser for revisorer s. 2-12 Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar s. 13-19 Revisorgarantiforsikring

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Indhold Indhold. Forsikringens omfang 1 Forsikringstid 2 Ophør af virksomheden 3 Forsikringssum 4 Undtagelser 5 Forhold til anden ansvarsforsikring 6

Indhold Indhold. Forsikringens omfang 1 Forsikringstid 2 Ophør af virksomheden 3 Forsikringssum 4 Undtagelser 5 Forhold til anden ansvarsforsikring 6 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (01.07.2018) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser RÅDGIVNINGSANSVAR

Forsikringsbetingelser RÅDGIVNINGSANSVAR Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Sikrede... 3 3. Forsikringens omfang... 4 4. Undtagelser... 7 5. Geografisk område... 8 6. Forsikringsperioden... 8 7. Forsikringssum... 8

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Professionel Ansvarsforsikring

Professionel Ansvarsforsikring Professionel Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser PI. Misc. 12.99 rev. 11.2012 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er: (iii) (iv) koncernen enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner, direktør

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmer

Ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmer Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Kundeinformation vedrørende ADIS Netbankforsikring

Kundeinformation vedrørende ADIS Netbankforsikring Kundeinformation vedrørende ADIS Netbankforsikring Forsikringsformidler ADIS A/S Strandgade 4 C 1401 København K CVR 30351894 Forsikringsselskab Indiakaj 6, 1. sal 2100 København Ø. Tlf.: +45 33 36 95

Læs mere

Betingelser for Erhvervsansvarsforsikring - Bet. nr

Betingelser for Erhvervsansvarsforsikring - Bet. nr Betingelser for Erhvervsansvarsforsikring - Bet. nr. 2201.02.01 Aftalegrundlaget Din Erhvervsansvarsforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelser for Bestyrelsesansvarsforsikring. Andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger Bet. nr

Betingelser for Bestyrelsesansvarsforsikring. Andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger Bet. nr Betingelser for Bestyrelsesansvarsforsikring Andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger Bet. nr. 2201.10.15 Indholdsfortegnelse Aftalegrundlaget... 3 1. Hvem er forsikret?... 3 2. Hvad omfatter forsikringen?...

Læs mere

Certifikat / 41319

Certifikat / 41319 Newsec Datea A/S - Bestyrelsesansvarsforsikring Navn Telefon 41319 - E/F Andebakkegården c/o Newsec Datea Lyngby Hovedgade 4 2800 Lyngby Mail Ikrafttrædelse 01-03-2019 Hovedforfald 1. december Dækningsomfang:

Læs mere

Ansvarsforsikring i forbindelse med motorløb

Ansvarsforsikring i forbindelse med motorløb Betingelser nr. 508401 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring i forbindelse med motorløb KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

2. Forsikringen dækker udgifter afholdt af sikrede som følge af et dækningsberettiget direkte økonomisk tab, forårsaget ved netbankindbrud.

2. Forsikringen dækker udgifter afholdt af sikrede som følge af et dækningsberettiget direkte økonomisk tab, forårsaget ved netbankindbrud. FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 999 af 5. oktober 2006, med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Godsansvarsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Godsansvarsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 502502 Forsikringsbetingelser for Godsansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for godsansvarsforsikring

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Professionel Ansvar forsikring

Professionel Ansvar forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Professionel Ansvar forsikring Forsikringsbetingelser R360 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-12 Side 6 Professionel ansvar Afsnit 13-16 Side

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

August Vilkår for Droneforsikring

August Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede... 1 2 Koncernen... 1 3 Dækningsomfang... 2 4 Geografisk område... 3 5 Undtagelser... 3 6 Forsikringstid... 5 7 Ret til køb af afløbsdækning... 5 8 Dækningssum og selvrisiko...

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

6. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739

6. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Vilkår for Droneforsikring

Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring for kraner

Erhvervsansvarsforsikring for kraner Betingelser nr. 502402 Forsikringsbetingelser for Erhvervsansvarsforsikring for kraner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 09-2008

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 09-2008 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede... 1 2 Koncernen... 1 3 Dækningsomfang... 2 4 Udvidelser... 3 5 Undtagelser... 4 6 Definition af krav... 5 7 Definition af tidspunktet for hvornår et krav er rejst...

Læs mere

Grf. Mølledammen Boligexperten Administration A Vesterbrogade København V

Grf. Mølledammen Boligexperten Administration A Vesterbrogade København V Grf. Mølledammen Boligexperten Administration A Vesterbrogade 12 1620 København V KUNDENR: 10136163 POLICENR: 900 287 2223 PROF. ANSVARSFORSIKRING 05.04.2016 Vi sender hermed jeres nye Prof. Ansvarsforsikring

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 4 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Almindelige forsikringsbetingelser nr. DBF

Sælgeransvarsforsikring. Almindelige forsikringsbetingelser nr. DBF Sælgeransvarsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser nr. DBF.19.1.19 Indhold 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Betingelser for dækning 4. Hvilke forhold er dækket 5. Anmeldelse af skaden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring for medlemmerne af Ejendomsforeningen Danmark

Professionel ansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring for medlemmerne af Ejendomsforeningen Danmark Professionel ansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring for medlemmerne af Ejendomsforeningen Danmark Police nr.: Forsikringstager: VBA0900629 Toft Administration ApS Bredgade 23 C 4000 Roskilde Virksomhedens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Professionel Ansvarsforsikring

Professionel Ansvarsforsikring Professionel Ansvarsforsikring Police nr. 59.0.01.411-00/01 1. Oplysninger om forsikringstager Forsikringstager : Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Århus N CVR : 30089456 2. Dækningsomfang Dækning :

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - HUNDEANSVAR FORSIKRINGENS OMFANG... 1.0 SIKREDE PERSONER... 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?... 4.0 DÆKNINGSSUMMER...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

DANSKE ARK Professionel ansvarsforsikring

DANSKE ARK Professionel ansvarsforsikring DANSKE ARK Professionel ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2018 Indhold TEK-13-06 Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand DA-18-01 Særlige betingelser for DANSKE ARK EA-14-04 Almindelige

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr. 061-17 Almindelige forsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar. Oktober 1999 For forsikringen gælder reglerne i lov

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Rådgiver-/Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr af 16. december 2015

Rådgiver-/Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr af 16. december 2015 Rådgiver-/Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 66-3 af 16. december 2015 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvar

Kombineret erhvervs- og produktansvar Kombineret erhvervs- og produktansvar For forsikringen gælder Forsikringsaftaleloven, for så vidt denne ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Professionel Ansvar. Forsikringsbetingelser R

Professionel Ansvar. Forsikringsbetingelser R Professionel Ansvar Forsikringsbetingelser R360 131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Professionel ansvar afsnit 13-16 Side 6 3. Erstatningsregler afsnit

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

A/B Hasselvænget v/ Formand Tine Dalhmann Hasselvænget 21 Lundeborg 5874 Hesselager

A/B Hasselvænget v/ Formand Tine Dalhmann Hasselvænget 21 Lundeborg 5874 Hesselager A/B Hasselvænget v/ Formand Tine Dalhmann Hasselvænget 21 Lundeborg 5874 Hesselager KUNDENR: 88122554 POLICENR: 900 160 2869 PROF. ANSVARSFORSIKRING 20.05.2015 Vi sender hermed jeres nye Prof. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Køle- Dybfrostforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Køle- Dybfrostforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Køle- Dybfrostforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Hvad dækkes 2 Undtagelse 3 Generelle undtagelser 4 Forhold i skadetilfælde 5 Underforsikring 6 Selvrisiko

Læs mere