UDKAST TIL NYE Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn, hjemsted og samarbejdspartnere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL NYE Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn, hjemsted og samarbejdspartnere"

Transkript

1 Vedtægter for Netværk Modermærkekræft (NeMo) 1 Navn, hjemsted og samarbejdspartnere Stk. 1. Foreningens navn er Netværk Modermærkekræft. Stk. 2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse. Stk. 3. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning samarbejde med nationale og internationale foreninger eller institutioner, såfremt det fremmer foreningens formål. Stk. 4 At samarbejde med relevante parter og interessenter om hjemtagelse af midler fra eksterne donorer til opnåelse af foreningens formål. 2 Formål Stk. 1. At synliggøre et aktuelt overblik over nationale og internationale muligheder for behandling af modermærkekræft og sygdommens følger. Stk. 2. At påvirke behandlingen og kontrollen af modermærkekræftpatienter i Danmark, så der til stadighed leves op til højeste internationale kvalitet. Stk. 3. At yde støtte, rådgivning og vejledning til nuværende og tidligere modermærkekræftpatienter omkring forhold, som vedrører sygdommen og dens følger. Stk. 4. At modermærkekræft og dens problematikker bliver mere synlig og kendt i offentligheden. UDKAST TIL NYE Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn, hjemsted og samarbejdspartnere Stk. 1. Foreningens navn er Patientforeningen Modermærkekræft. Stk. 2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse. Stk. 3. Hjemsted for foreningens CVR-nr og registrering i Virk, er den til enhver tid værende kasserers adresse. Stk. 4. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning, såfremt det fremmer foreningens formål samarbejde med nationale og internationale foreninger, institutioner og virksomheder, herunder medicinalindustrien. Stk. 5. Foreningen kan samarbejde med relevante parter og interessenter om hjemtagelse af midler fra eksterne donorer, herunder medicinalindustrien, til opnåelse af foreningens formål. 2 Formål Stk. 1. At virke som patientforening for personer, som har fået stillet diagnosen modermærkekræft og deres pårørende. Stk. 2. At synliggør et aktuelt overblik over nationale og internationale muligheder for behandling af modermærkekræft og sygdommens følger. Stk. 3. At påvirke behandlingen og kontrollen af modermærkekræftpatienter i Danmark, så der til stadighed leves op til højeste internationale kvalitet. Stk. 4. At yde støtte, rådgivning og vejledning til nuværende og tidligere modermærkekræftpatienter og deres pårørende omkring forhold, som vedrører sygdommen og dens følger. Stk. 5. At modermærkekræft og dens problematikker bliver mere synlig og kendt i offentligheden. Stk. 6. At skabe et landsdækkende netværk af lokalafdelinger, hvor alle, som har fået stillet diagnosen modermærkekræft og deres pårørende mødes, orienteres, skaber aktiviteter og udveksler erfaringer. Stk. 7. At skabe et landsdækkende Netværk for Pårørende til Modermærkekræftramte. Side 1 af 7

2 3 Medlemskab Stk. 1. Enhver der går ind for foreningens formål, kan blive medlem af foreningen. Stk. 2. Ethvert medlem af foreningen har taleret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Dog skal et flertal af bestyrelsen bestå af nuværende eller tidligere modermærkekræftpatienter og/eller pårørende. Stk. 3. Ethvert medlem har 1 stemme ved hvert valg på generalforsamlingen. Stk. 4. Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem af foreningen. Stk. 5. Medlemskab og dermed stemmeret på generalforsamling er alene afhængigt af, om kontingentet er betalt rettidigt. Stk. 6. Et medlem kan ekskluderes af foreningen, såfremt et flertal i bestyrelsen finder det påkrævet. Stk. 7. Enhver eksklusion træder i kraft omgående, men skal behandles på den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor også den ekskluderede har taleret. Eksklusionen stadfæstes af generalforsamlingen såfremt 2/3 stemmer herfor. 4 Kontingent Stk. 1. Størrelsen af kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Stk. 2. Bestyrelsen lægger et budget og foreslår størrelsen af det kommende års kontingent til dækning af udgifter samt konsolidering. Stk. 3. Kontingentet gælder for 1 års medlemskab eller for den resterende del af kalenderåret. Stk. 4 Betaling af kontingent har forfald 1. januar med betalingsfrist 1. februar. Stk. 5. Ved indmeldelse betales kontingent for det år i hvilket indmeldelsen sker. Ved indmeldelse i 4.kvartal dækker kontingentet også det følgende år. Medlemskabet træder i kraft, når kontingentet er betalt. Stk. 6. Et medlem, der er i et halvt års restance med kontingent, slettes automatisk af medlemslisten. 3 Medlemskab Stk. 1. Medlemskab kan tegnes af personer, som har fået stillet diagnosen modermærkekræft, deres pårørende samt enhver, som støtter og går ind for foreningens formål. Stk. 2. Ethvert medlem af foreningen, har taleret på generalforsamlingen. Stk. 3. Et ordinært medlem har på generalforsamlingen 1 stemme. Stk. 4. Der kan ikke afgives stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem af foreningen. Stk. 5. Medlemskab og dermed stemmeret på generalforsamling er alene afhængigt af, om kontingentet er betalt rettidigt. Stk. 6. Et medlem kan ekskluderes af foreningen, såfremt et flertal i bestyrelsen finder det påkrævet. Stk. 7. Enhver eksklusion træder i kraft omgående, men skal behandles på den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor også den ekskluderede har taleret. Eksklusionen stadfæstes af generalforsamlingen såfremt 2/3 stemmer herfor. 4 Kontingent Stk. 1. Størrelsen af kontingentet fastsættes under fremlæggelse af budget og godkendes af generalforsamlingen. Stk. 2. Kontingentet gælder for 1 års medlemskab eller for den resterende del af kalenderåret. Stk. 3. Betaling af kontingent har forfald 1. januar med betalingsfrist 1. februar. Stk. 4. Ved indmeldelse betales kontingent for det år i hvilket indmeldelsen sker. Ved indmeldelse i 4.kvartal dækker kontingentet også det følgende år. Medlemskabet træder i kraft, når kontingentet er betalt. Stk. 5. Et medlem, der er i et halvt års restance med kontingent, slettes automatisk af medlemslisten. Side 2 af 7

3 Medlemmet kan genoptages, når det manglende kontingent og de i forbindelse med opkrævningen påløbne omkostninger, herunder eventuelt rykkergebyrer og advokatsalær, er betalt. Stk. 7. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren og træder i kraft fra næstfølgende kontingents forfaldsdag. Stk. 8. Ved udmeldelse af foreningen kan der ikke stilles krav om nogen del af foreningens formue. Stk. 9. Intet medlem hæfter for mere end eget kontingent.. 5 Generalforsamlingen Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne. Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer, der møder op. Stk. 3. Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i marts måned. Indkaldelsen sker på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om hvilke emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om andre emner end dem, der er meddelt i indkaldelsen. Stk. 4. Efter bestyrelsens beslutning kan indkaldelsen endvidere ske ved personlig , pr. brev eller gennem andre relevante medier. Stk. 5. Bestyrelsen beslutter, hvor generalforsamlingen finder sted. 6 Dagsordnen på generalforsamlingen Stk. 1. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Medlemmet kan genoptages, når det manglende kontingent og de i forbindelse med opkrævningen påløbne omkostninger, herunder eventuelt rykkergebyrer og advokatsalær, er betalt. Stk. 6. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren og træder i kraft fra næstfølgende kontingents forfaldsdag. Stk. 7. Ved udmeldelse af foreningen kan der ikke stilles krav om nogen del af foreningens formue. Stk. 8. Ved udmeldelsen fratrædes alle tillidsposter såvel valgte som tildelte funktioner. Stk. 9. Intet medlem hæfter for mere end eget kontingent. 5 Generalforsamlingen Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne. Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer, der møder op. Stk. 3. Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i marts måned. Indkaldelsen sker på foreningens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om hvilke emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om andre emner end dem, der er meddelt i indkaldelsen. Stk. 4. Efter bestyrelsens beslutning kan indkaldelsen endvidere ske ved personlig , pr. brev eller gennem andre relevante medier. Stk. 5. Bestyrelsen beslutter, hvor generalforsamlingen finder sted. 6 Dagsorden på generalforsamlingen. Stk. 1. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til Godkendelse. Side 3 af 7

4 4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer 5. Behandling af forslag fra bestyrelse, herunder forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år på ulige årstal. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år på lige årstal. Hvert år vælges desuden 1-3 suppleanter for 1 år. 7. Valg af revisor for 1 år. 8. Eventuelt På den stiftende generalforsamling, som falder i et ulige år, vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, mens 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år. Stk. 2. Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 1. februar i året for generalforsamlingen. 7 Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom eller, når mindst 1/3 del af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til behandling fastsatte emner. Stk. 3. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal der samtidig med begæringens fremsættelse meddeles en dagsorden, der ønskes behandlet. Bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 4 uger efter at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling. Stk. 4. På ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden. 4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer. 5. Behandling af forslag fra bestyrelse, herunder forelæggelse af budget over dækning af udgifter og konsolidering, samt fastsættelse af kontingent. 6. Valg. Der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer: I ulige år vælges 2 medlemmer. Valgperiode 2 år. På lige årstal vælges 3 medlemmer. Valgperiode 2 år. Formandsposten beklædes af et medlem, som har fået stillet diagnosen modermærkekræft. 1 af de 5 bestyrelsesmedlemmer kan vælges blandt medlemmer, som er pårørende / ægtefælle / samleverske / bøn. 7. Valg af 2 til 3 suppleanter. Valgperiode 1 år. 8. Valg af revisor. Valgperiode 1 år. 9. Eventuelt Stk. 2. Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 1. februar i året for generalforsamlingen. 7 Ekstraordinær generalforsamling. Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom eller, når mindst 1/3 del af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til behandling fastsatte emner. Stk. 3. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal der samtidig med begæringens fremsættelse meddeles en dagsorden, der ønskes behandlet. Bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 4 uger efter at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling. Stk. 4. På ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden. Side 4 af 7

5 Stk. 5. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, som har begæret en ekstraordinær generalforsamling afholdt, er til stede på denne, kan dagsordenen nægtes behandlet af bestyrelsen. 8 Valg, vedtægtsændringer samt foreningens opløsning Stk. 1. Alle valg på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Stk. 2 Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når blot et medlem kræver det. Stk. 3. Til vedtægtsændringer eller forslag til foreningens opløsning fordres, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne stemmer. Stk. 4. Såfremt forslaget ikke opnår de krævede 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 1 måned, med mindst 8 dages varsel, til ekstraordinær generalforsamling på hvilken der kan tages gyldig beslutning, når mindst halvdelen stemmer for forslaget. Stk. 5. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overgå til Kræftens Bekæmpelse. $ 9 Bestyrelsen Stk. 1. Bestyrelsen har 5 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling. Det er hensigtsmæssigt, at formandsposten beklædes af et medlem, som selv er nuværende eller tidligere modermærkekræftpatient. Stk. 2. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og fordeler følgende bestyrelsesposter imellem sig: formand, næstformand, kasserer, sekretær samt et menigt bestyrelsesmedlem. Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 5. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, som har begæret en ekstraordinær generalforsamling afholdt, er til stede på denne, kan dagsordenen nægtes behandlet af bestyrelsen. 8 Valg, vedtægtsændringer samt foreningens opløsning. Stk. 1. Alle valg på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Stk. 2 Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når blot et medlem kræver det. Stk. 3. Til vedtægtsændringer eller forslag til foreningens opløsning fordres, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne stemmer. Stk. 4. Såfremt forslaget ikke opnår de krævede 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 1 måned, med mindst 8 dages varsel, til ekstraordinær generalforsamling på hvilken der kan tages gyldig beslutning, når mindst halvdelen stemmer for forslaget. Stk. 5. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overgå til Kræftens Bekæmpelse. $ 9 Bestyrelsen. Stk. 1. Bestyrelsen har 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Stk. 2. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og fordeler følgende bestyrelsesposter imellem sig: formand, næstformand, kasserer, sekretær samt et menigt bestyrelsesmedlem. Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Side 5 af 7

6 Stk. 4. Bestyrelsen holder møder så ofte, som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, og møderne indkaldes med mindst 1 uges varsel. Stk. 5. Formanden leder bestyrelsesmøderne. Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Stk. 7. Bestyrelsen inviterer suppleanterne til bestyrelsesmøderne, som de kan deltage i, dog uden stemmeret. Stk. 8. Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 9. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Stk. 10. Bestyrelsen godkender oprettelsen af lokalafdelinger og afgør efter behov, hvor ofte lokalafdelingsformænd holder møde med bestyrelsen. Stk. 11. Bestyrelsen fastsætter de økonomiske midler til hver lokalafdeling. Stk. 12. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, der kan bestå af personer udenfor bestyrelsen, men udvalgsformanden skal altid være bestyrelsesmedlem. Stk. 13. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, betragtes medlemmet samtidig som udtrådt af bestyrelsen. Den resterende bestyrelse indkalder herefter en suppleant og konstituerer sig på ny. 10 Protokollen Stk. 1. Det er foreningens sekretær, der fører protokol. Stk. 2. De beslutninger, der træffes på Stk. 4. Bestyrelsen holder møder så ofte, som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, og møderne indkaldes med mindst 1 uges varsel. Stk. 5. Formanden leder bestyrelsesmøderne. Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Stk. 7. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Stk. 8. Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 9. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Stk. 10. Bestyrelsen godkender oprettelsen af lokalafdelinger samt godkender op til 3 tovholdere, hvoraf der vælges en lokalforeningsformand. Bestyrelsen afgør efter behov, hvor ofte lokalafdelingsformænd / tovholdere holder møde med bestyrelsen. Bestyrelsen udarbejder forretningsorden for lokalafdelinger. Stk. 11. Bestyrelsen fastsætter de økonomiske midler til hver lokalafdeling. Stk. 12. Bestyrelsen kan nedsætte ad-hocudvalg og samarbejdsgrupper, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen. Udvalgsformanden skal altid være et bestyrelsesmedlem. Såfremt dette ikke er muligt, vælges formanden blandt suppleanter / lokalforeningsformænd / tovholdere. Stk. 13. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, betragtes medlemmet samtidig som udtrådt af bestyrelsen og øvrige tillidsposter. Den resterende bestyrelse indkalder herefter en suppleant og konstituerer sig på ny. 10 Protokollen Stk. 1. Det er foreningens sekretær, der fører protokol. Stk. 2. De beslutninger, der træffes på Side 6 af 7

7 generalforsamlingen, indføres i foreningens protokol. Herefter godkendes protokollen af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Stk. 3. De beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøder, indføres i foreningens protokol. Herefter godkendes protokollen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Stk. 4. Dagsordenen og protokol kan altid rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen. 11 Regnskab Stk.1 Kassereren fører en medlemsbog og en kassebog. Stk. 2. Kassereren modtager foreningens indtægter, og indsætter kassebeholdningen på foreningens bank- eller girokonto til daglig drift. Stk. 3. Kassereren underskriver alle kvitteringer og betaler alle udlæg. Stk. 4. Udgifter over kr , skal godkendes forud af minimum 2 bestyrelsesmedlemmer. Kassereren kan ikke være en af de 2. Stk. 5. Kassereren laver foreningens regnskab og sørger for revisorpåtegning inden generalforsamlingen. Stk. 6. Regnskabet følger kalenderåret. 12 Tegningsregler Stk. 1. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder, medier som private. Hvis bestyrelsen vurderer det mere hensigtsmæssigt i et enkeltstående tilfælde, kan den udpege et menigt medlem af foreningen til at bistå med at repræsentere foreningen. Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen den generalforsamlingen, indføres i foreningens protokol. Herefter godkendes protokollen af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Stk. 3. De beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøder, indføres i foreningens protokol. Herefter godkendes protokollen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Stk. 4. Dagsordenen og protokol kan altid rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen. 11 Regnskab Stk.1 Kassereren fører en medlemsbog og en kassebog. Stk. 2. Kassereren modtager foreningens indtægter, og indsætter kassebeholdningen på foreningens bank- eller girokonto til daglig drift. Stk. 3. Kassereren underskriver alle kvitteringer og betaler alle udlæg. Stk. 4. Udgifter over kr , skal godkendes forud af minimum 2 bestyrelsesmedlemmer. Kassereren kan ikke være en af de 2. Stk. 5. Kassereren laver foreningens budget, regnskab og sørger for revisorpåtegning inden generalforsamlingen. Stk. 6. Regnskabet følger kalenderåret. 12 Tegningsregler Stk. 1. Tegningsret for foreningen har formanden. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder, medier som private. Hvis bestyrelsen vurderer det mere hensigtsmæssigt i et enkeltstående tilfælde, kan den udpege et menigt medlem af foreningen til at bistå med at repræsentere foreningen. Vedtægterne er ændret på: Generalforsamlingen den Ekstraordinært generalforsamling den Side 7 af 7

Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Stk Formål. Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5. Stk. 6 Stk.

Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Stk Formål. Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5. Stk. 6 Stk. Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Patientforeningen Modermærkekræft. Stk. 2. Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2 Formål. Stk. 1. At

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Ikast Biografforening

VEDTÆGTER for Ikast Biografforening VEDTÆGTER for Ikast Biografforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Ikast Biografforening, og dens hjemsted er Ikast Brande Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at drive biograf

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for HjernetumorForeningen

Vedtægter for HjernetumorForeningen Vedtægter for HjernetumorForeningen 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningen er stiftet den 24. april 2012 under navnet HjernetumorForeningen. HjernetumorForeningens hjemsted er formandens adresse. Vi

Læs mere

VEDTÆGTER

VEDTÆGTER VEDTÆGTER Navn 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Trippendalsparken og omhandler rækkehusene med adressen Tjørnehusene 4 52 samt Poppelhusene 16 50 og 3 51 i Albertslund Kommune. Formål 2 Foreningens

Læs mere

Klubbens vedtægter for Gauerslund IF Fodbold

Klubbens vedtægter for Gauerslund IF Fodbold 27. Februar 2018 Side 1 af 5 Klubbens vedtægter for Gauerslund IF Fodbold 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Gauerslund IF Fodbold dens hjemsted er Gauerslund, Vejle Kommune. 2: Formål Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR foreningen MUSIK I NIBE som vedtaget d. 25. februar 1987.

V E D T Æ G T E R FOR foreningen MUSIK I NIBE som vedtaget d. 25. februar 1987. V E D T Æ G T E R FOR foreningen MUSIK I NIBE som vedtaget d. 25. februar 1987. Ændret på generalforsamlingen den 20. marts 2006. Ændret på generalforsamlingen den 20. marts 2007. Kapitel 1: Indledende

Læs mere

Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Turismefremme Foreningens hjemsted er formandens virksomhedsadresse, eller der hvor foreningens sekretariat er beliggende. Formanden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. for. Eskov Strandpark

FORENINGSVEDTÆGTER. for. Eskov Strandpark 7473-002/AMA 18.03.2019 FORENINGSVEDTÆGTER for Eskov Strandpark Foreningen er stiftet i h.t. 2 i deklaration, tinglyst den 1/6 1967 på matr.nr. 1a Eskov, Selde Sogn og matr.nr. 10g Floutrup by, Selde Sogn

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vejle Motorbådklub. Vedtægter. Dato: 12. april 2012

Vejle Motorbådklub. Vedtægter. Dato: 12. april 2012 Vejle Motorbådklub Vedtægter. Dato: 12. april 2012 Erstatter version af 12. april 2007 1. Klubben...3 1.1. Navn... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Medlemmer... 3 1.3.1. Indmeldelse... 3 1.3.2. Udmeldelse... 3

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Love. for Nr. Felding Borgerforening Revideret: Marts Side 1 af 9

Love. for Nr. Felding Borgerforening Revideret: Marts Side 1 af 9 Love for Nr. Felding Borgerforening 2016 Revideret: Marts 2016 Side 1 af 9 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Nr. Felding Borgerforening. Foreningens hjemsted er Nr. Felding. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vinterbade klubben Nødebo Vikingerne

Vinterbade klubben Nødebo Vikingerne Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningen, der har hjemsted i Nødebo i Hillerød Kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. 2. Formål Foreningens formål er at varetage og fremme interessen for vinterbadning

Læs mere

VEDTÆGTER for FREDERIKSHAVN KAJAKKLUB (Revideret ) 1 Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER for FREDERIKSHAVN KAJAKKLUB (Revideret ) 1 Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for FREDERIKSHAVN KAJAKKLUB (Revideret 25.02.2019) 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Frederikshavn Kajakklub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 5. marts

Læs mere

Vedtægter for Hillerød esport

Vedtægter for Hillerød esport Vedtægter for Hillerød esport 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Hillerød esport, der har hjemme i Hillerød Kommune, og er stiftet den 22. august 2013. 2 Formål Det er foreningens formål, at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Navn og hjemsted. 1. Foreningen Øresund Klubfodbold, der har hjemsted i Københavns Kommune, er stiftet 11/9-1997

Navn og hjemsted. 1. Foreningen Øresund Klubfodbold, der har hjemsted i Københavns Kommune, er stiftet 11/9-1997 Øresund Klubfodbolds (ØKF) vedtægter anno 2016 Navn og hjemsted. 1. Foreningen Øresund Klubfodbold, der har hjemsted i Københavns Kommune, er stiftet 11/9-1997 Stk. 2. Foreningen er tilsluttet DBU København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GL. BISNAP HALS

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GL. BISNAP HALS 1. VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GL. BISNAP HALS Foreningens navn er Grundejerforeningen "GI. Bisnap" og er stiftet 20. marts 1967. Dens hjemsted er Aalborg kommune. 2. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter. Helsingør Motorbådsklub. Nordhavnsvej 6D 3000 HELSINGØR

Vedtægter. Helsingør Motorbådsklub.   Nordhavnsvej 6D 3000 HELSINGØR 2019 Vedtægter Nordhavnsvej 6D 3000 HELSINGØR VEDTÆGTER FOR HELSINGØR MOTORBÅDSKLUB 1. Navn og hjemsted 2. Formål Klubbens navn er HELSINGØR MOTORBÅDSKLUB(HMK). er stiftet den 7. august 1934. s hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. 18. S E P T E M B E R 2010

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. 18. S E P T E M B E R 2010 PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. 18. S E P T E M B E R 2010 Indholdsfortegnelse Vedtægter:... 3 1 Navn:... 3 Hjemsted:...

Læs mere

DANMARKS BRIDGEFORBUND

DANMARKS BRIDGEFORBUND Vedtægter for Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er og klubben er hjemmehørende i kommune. Klubben er stiftet den 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til regelmæssige

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling

Vedtægter. Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling Vedtægter Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 2016-03-02 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Allerød Cykle Klub (ACK). ACK er stiftet d. 26. oktober 1993 og har hjemsted i Allerød

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Dragør Bridge Club

Vedtægter for Dragør Bridge Club Vedtægter for Dragør Bridge Club 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Dragør Bridge Club, og klubben er hjemmehørende i Dragør kommune. Klubben er stiftet september 1961. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Vedtægter for Hellerup Fægte-Klub

Vedtægter for Hellerup Fægte-Klub 1 Vedtægter for Hellerup Fægte-Klub 1 Navn og hjemsted: Hellerup Fægte-Klub er stiftet den 18. november 1944 og har hjemsted i Gentofte Kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Fægte-Forbund under Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Vejlaug for Tjørnevej og tilstødende veje. Navn 1. Vejlaugets navn er Vejlaug for Tjørnevej og tilstødende veje. Hjemsted 2.

Vedtægter for Vejlaug for Tjørnevej og tilstødende veje. Navn 1. Vejlaugets navn er Vejlaug for Tjørnevej og tilstødende veje. Hjemsted 2. Vedtægter for Vejlaug for Tjørnevej og tilstødende veje Navn 1. Vejlaugets navn er Vejlaug for Tjørnevej og tilstødende veje Hjemsted 2. Vejlaugets adresse er formandens adresse. Medlemmer 3. 3.1 Ret til

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand Maj Vedtægter

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand   Maj Vedtægter Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk Maj 2008 Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Klithøj, dens område er matrikler, der udstykkes af matr. nr. 2 a, Handrup

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Søparkens Grundejerforening

Vedtægter for Søparkens Grundejerforening Vedtægter for Søparkens Grundejerforening GRUNDEJERFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: "SØPARKENS GRUNDEJERFORENING". Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening Vedtægter for Thisted Handels- og Industriforening 19.03.2013 1 - Navn og hjemsted Thisted Handels- og Industriforening, der blev stiftet den 15. november 1866 under navnet Thisted Handelsstandsforening,

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Beboerrepræsentationen i Lyngby Søpark, Mortonsvej 2-30, 2800 Kgs. Lyngby

Beboerrepræsentationen i Lyngby Søpark, Mortonsvej 2-30, 2800 Kgs. Lyngby FORSLAG TIL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Beboerrepræsentationen i Lyngby Søpark efterfølgende kaldet Foreningen. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune, Mortonsvej 2-30, og

Læs mere

Vedtægter. Idrætsforeningen Aktivisterne Herlev/Ballerup

Vedtægter. Idrætsforeningen Aktivisterne Herlev/Ballerup Vedtægter Idrætsforeningen Aktivisterne Herlev/Ballerup - 2017 Idrætsforeningen AKTIVISTERNE Vedtægter 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er : IF. AKTIVISTERNE og er hjemmehørende i Herlev/Ballerup Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. Foreningen er en videreførelse af projektet Ud af røret af 1995 2 Foreningens hjemsted:

Læs mere

PERSONALEFORENINGEN FOR NORDDJURS KOMMUNES RÅDHUSPERSONALE

PERSONALEFORENINGEN FOR NORDDJURS KOMMUNES RÅDHUSPERSONALE PERSONALEFORENINGEN FOR NORDDJURS KOMMUNES RÅDHUSPERSONALE VEDTÆGTER Marts 2018 1 - FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Personaleforeningen for Norddjurs Kommunes rådhuspersonale. 2 FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for. Skødstrup Sogns Jagtforening. under Danmarks Jægerforbund

Forslag til vedtægtsændringer for. Skødstrup Sogns Jagtforening. under Danmarks Jægerforbund Forslag til vedtægtsændringer for Skødstrup Sogns Jagtforening under Danmarks Jægerforbund Side 1 af 6 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Skødstrup Sogns Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere