Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse"

Transkript

1 Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C Praktiske oplysninger Pædagogiske og didaktiske overvejelser Underviserkvalifikationer Overordnede bedømmelsesplan Elevens arbejdstid Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Eksamensregler Overgangsordninger Uddannelsen Hovedforløbet for Pædagogisk Assistentuddannelse Hvordan arbejdes der på skolen Undervisningen på hovedforløbet Bedømmelsesplan Læringsaktiviteter Tema: Omsorg og udvikling, Læringsaktivitet Tema: Udviklingspsykologi og børns motoriske udvikling, Læringsaktivitet Tema: Sundhed, Læringsaktivitet Tema: Pædagogiske teorier, Læringsaktivitet Tema: Medborgerskab, Læringsaktivitet Tema: Førstehjælp og brandbekæmpelse, Læringsaktivitet Tema: Kultur/natur, Læringsaktivetet Tema: Drømmeinstitution, Læringsaktivitet Tema: Teori 3 Eksamen, Læringsaktivitet Tema: Specialpædagogik, Læringsaktivitet Tema: Folkesundhed og sundhedsfremme, Læringsaktivitet Tema: Socialpædagogik, Læringsaktivitet Tema: Kost og bevægelse, Læringsaktivitet Tema: Æstetiske udtryksformer, Læringsaktivitet Tema: Børn og natur, Læringsaktivitet

2 1. Generelt for SOSU C 1.1 Praktiske oplysninger Uddannelsescentrets navn: SOSU C, Social- og Sundhedsuddannelsescentret Brøndby Gladsaxe Brøndby Møllevej 4 Buddinge Hovedgade 81 DK-2605 Brøndby DK-2860 Søborg Tlf Tlf Fax Fax Indgang: Sundhed, omsorg og pædagogik Undervisningsplanen er fastsat af Social- og sundhedsuddannelsescentret i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg juni 2008 og vil blive revideret i 2. kvartal af Pædagogiske og didaktiske overvejelser Det pædagogiske grundlag bygger på SOSU C s værdigrundlag, udviklingsplan, gældende lov, bekendtgørelse, uddannelsesordning og gældende praksis. Uddannelse på SOSU C ses som en levende proces, hvor elevernes faglige-, sociale- og personlige kompetencer udfordres, afprøves og integreres. Arbejdet med mennesker i en erhvervsmæssig sammenhæng stiller ofte fagpersonen i dilemmaer. På SOSU C arbejder vi bevidst med dilemmaer igennem undervisningsformer, der handler om at agere i dilemmaer frem for kun at lære færdige løsninger. Vi sætter eleverne i centrum og deres forudsætninger og kompetencer har afgørende betydning for, hvordan læringen finder sted. Vi ser det som en styrke, at vores uddannelser rummer elever i alle aldre og fra mange forskellige kulturer. Forskellighederne kan i læringsrummet bidrage til anerkendelse, dialog og demokratiske processer. Vi understøtter elevernes læringsproces ved, at de i skoleforløbet er tilknyttet et hold. Hermed får de et konkret tilhørsforhold til en gruppe, som de gennem uddannelsen kommer tilbage til i skoleperioderne efter de forskellige praktikperioder. I forbindelse med holdorganiseringen arbejder vi målrettet og bevidst med gruppernes dynamik og læringspotentiale og bruger her en struktureret kontaktlærerordning, som indebærer læringsudviklingssamtaler for den enkelte elev i både skole - og praktikperioderne. På SOSU C arbejder vi for, at eleverne oplever dynamisk læring mellem teori og praksis. Vekseluddannelsen skaber mulighed for refleksion over læringen i skole og praktikperioderne. Erfaringerne fra praktikken bliver gjort til genstand for diskussion og refleksion i skoleforløbet. På SOSU C arbejder vi med forskellige undervisnings- og læringsstile. Undervisningen tilrettelægges i temaer. Indenfor det enkelte tema kan der være dialogbaserede oplæg fra undervisere, problemorienteret projektarbejde, praktiske øvelser, individuelle forløb og opgaver samt ekskursioner. 2

3 Vi tilbyder IT-baseret vidensøgning og et veletableret bibliotek med vejledning af bibliotekarer. Alle elever arbejder med personlig uddannelsesplan og logbog ud fra viden om egen læringsstil. SOSU C har derudover en række individuelle tilbud, som støtter op om den enkelte elevs uddannelsesforløb. Eleverne kan således indgå i en mentorordning, modtage specialpædagogisk vejledning, sproglig støtte og psykologisk rådgivning og deltage i studiecafe. 1.3 Underviserkvalifikationer Undervisningen varetages primært af undervisere med en mellemlang videregående uddannelse eller en professionsbacheloruddannelse indenfor det social- og sundhedsfaglige og pædagogiske område samt cand.mag. er. De fleste undervisere har en pædagogisk videreuddannelse i form af voksenunderviseruddannelsen eller diplom og/eller master. 1.4 Overordnede bedømmelsesplan Bedømmelsesplanens mål er at sikre, at uddannelsescentret lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevernes faglige og personlige udvikling og standpunkt. Formålet med bedømmelsesplanen er: At eleven har viden om eget niveau At eleven er bevidst om, hvilke områder der kræver en forstærket indsats At inspirere og motivere eleven til læring At informere undervisere og praktikvejledere om elevens niveau Bedømmelsesplanen er delt op i flg. 4 områder: Den løbende bedømmelse i skoleperioderne Bedømmelse ved en skoleperiodes afslutning Bedømmelse ved en praktikperiodes afslutning Den afsluttende bedømmelse Den løbende bedømmelse i skoleperioderne Eleven bliver i skoleperioderne løbende bedømt af underviserteamet. Eleven arbejder med selvevaluering og brug af logbog i forhold til egne opstillede mål for den personlige og faglige udvikling. Eleven får mundtlige tilbagemelding i forbindelse med formidling af case- eller projektarbejde. Eleven får tilbagemeldinger på tekstarbejdet i grundfagene. Bedømmelse ved en skoleperiodes afslutning Ved en skoleperiodes afslutning udarbejder kontaktlæren i samarbejde med eleven en skolevejledning. I skolevejledningen udtrykkes elevens standpunkt i forhold til de fastsatte mål. 3

4 Bedømmelse ved en praktikperiodes afslutning samt den afsluttende bedømmelse Bedømmelse ved en praktikperiodes afslutning samt den afsluttende bedømmelse beskrives i undervisningsplanens afsnit for de enkelte uddannelser. 1.5 Elevens arbejdstid Uddannelsen består af læring i en vekselvirkning mellem skole og praktik. Elevernes arbejdstid er 37 timer pr. uge. I skoleundervisningen er der i gennemsnit planlagt 30 lektioner pr. uge, hertil kommer elevernes individuelle opgaver svarende til ca. 7 timer pr. uge. Individuelle opgaver består af forberedelse, opgaveløsning, fordybelse, evaluering og refleksion evt. i form af logbogsskrivning I praktikken er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid 37 timer inkl. tid til forberedelse, fordybelse, opgaveløsning, evaluering og refleksion evt. i form af logbogsskrivning. 1.6 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Realkompetencevurderingen tager udgangspunkt i elevens ansøgning, og består af elevens samlede formelle og uformelle kompetencer. Hvis eleven ikke har medsendt tilstrækkelig dokumentation, modtager eleven et brev med anmodning om at indsende yderligere dokumentation. Afklaring og vurdering i uddannelsesvejledningen, vil ske i forhold til følgende fire kompetenceområder: faglige kompetencer (altså kompetencer if. til fagene i uddannelsen: grundfag og områdefag) personlige kompetencer sproglige kompetencer studiekompetencer Følgende redskaber kan blive brugt til afklaring og vurdering af elevens kompetencer: 1. afklarende og vejledende samtale med uddannelsesvejleder 2. afklarende og vejledende samtale med specialpædagogisk vejleder 3. sprogtest, udviklet af SOSU C i samarbejde med konsulent fra Undervisningsministeriet 4. eksamensbeviser til godskrivning af grundfag 5. eksamensbeviser og/eller afklaringsforløb til godskrivning af områdefag 1. Afklarende samtale med uddannelsesvejleder. Hvis elevens ansøgning og den indsendte dokumentation ikke i tilstrækkelig grad viser sig at være beskrevne og dokumenteret, vil SOSU C indkalde eleven til en afklarende samtale med en uddannelsesvejleder. 4

5 I denne samtale vil SOSU C spørge ind til det eller de områder, hvor uddannelsesvejlederen ikke kan vurdere elevens realkompetencer ud fra ansøgningen. Følgende overordnede parametre bruger SOSU C til vurdering af data og informationer indkommet ved samtalerne: elevens begrundelser for valg af uddannelse elevens beretning om tidligere gennemførte og/eller ikke afsluttede tidligere uddannelse/r elevens erhvervserfaring elevens personlige og faglige motivation for denne uddannelse elevens beskrivelse af sine samarbejdskompetencer 2. Afklarende samtale med specialpædagogisk vejleder. Hvis eleven i ansøgningsskemaet har sat kryds ved specialpædagogisk vejledning, vil uddannelsesvejlederen henvise eleven til SOSU C s specialpædagogiske vejledere. Hvis behovet for støtte fremkommer under samtalen med uddannelsesvejlederen aftales der tid, til efterfølgende samtale hos en specialpædagogisk vejleder. 3. Sprogtest, udviklet af SOSU C i samarbejde med konsulent fra Undervisningsministeriet Hovedbekendtgørelsen beskriver at kravene til ansøgerens danskkundskaber ved optagelsen til grundforløbet eller et af hovedforløbene højst kan omfatte sprogkundskaber svarende til Prøve i Dansk 3 eller Prøve i Dansk 2 (jf. samme bekendtgørelse) suppleret med mindst 6 måneders erhvervserfaring inden for det relevante beskæftigelsesområde. Dog finder disse regler ikke anvendelse for elever der har indgået en uddannelsesaftale. Hvis eleven mangler dokumentation for sine danskkundskaber, eller der er tvivl om elevens reelle kompetence vedrørende danskkundskaber i øvrigt, vil uddannelsesvejlederne indkalde eleven til SOSU C s sprogtest (skriftlig og mundtlig). 4. Godskrivning af grundfag Uddannelsesvejlederne har kompetence til at give eleven godskrivning af grundfag. Godskrivning af grundfag bliver foretaget på baggrund af elevens dokumentation for allerede erhvervede kompetencer fra andre uddannelser og uddannelser erhvervet i udlandet Godskrivning af grundfag vil fremgå af elevens skolebevis. 1.7 Eksamensregler Områdefag Prøven i det udtrukne områdefag er mundtlig og bliver tilrettelagt efter uddannelsescentrets bestemmelser og bedømt ud fra de fastlagte mål for faget. Grundfag Prøven i det udtrukne grundfag følger bestemmelserne i det pågældende grundfag og bedømt ud fra de fastlagte mål for faget. 5

6 Afsluttende prøve Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen. Prøverne bliver tilrettelagt som individuelle prøver. Ved prøver, der forudsætter et skriftligt produkt, skal det skriftlige produkt være skrevet på computer. SOSU C stiller i begrænset omfang computere til rådighed for eleverne. SOSU C stiller relevante hjælpemidler til rådighed ved den enkelte prøve. Elever med særlige forudsætninger, der er anerkendt til specialpædagogisk støtte, skal have de fastlagte prøver tilpasset, så de imødekommer elevens forudsætninger. Det er en forudsætning, at der med disse tilbud ikke sker ændringer i prøvens niveau. Prøverne bliver aflagt på dansk. 1.8 Overgangsordninger Elever, der er påbegyndt deres uddannelse før 1. juli 2008, gennemfører deres uddannelse efter LBK nr af 01/12/2006 og BEK nr af 08/12/

7 2. Uddannelsen 2.1 Hovedforløbet for Pædagogisk Assistentuddannelse Uddannelse: Pædagogisk Assistentuddannelse Uddannelsen varer 2 år og 3½ måned. Skole 12 uger Praktik 26 uger Skole 24 uger Praktik 26 uger Skole 18 uger 2.2 Hvordan arbejdes der på skolen Undervisningen på skolen tilrettelægges som problemorienteret tematiseret undervisning. Det vil sige, at undervisningen tager udgangspunkt i væsentlige temaer eller spørgsmål, som har betydning for det, du skal beskæftige dig med i dit arbejde fremover. De forskellige fag, som du skal lære, indgår i temaerne i så stor udstrækning som muligt. På skolen er der computere til rådighed. Der er forskellige måder at arbejde med fag og emner på. Refleksion over hverdagssituationer: Der tager du udgangspunkt i en oplevelse fra din praktiske hverdag, og arbejder videre med den. Case arbejde: Det ligner på mange måder ovenstående, men det er opdigtede hverdagssituationer, som er udgangspunktet for arbejdet. Praktiske øvelser: Skolen har et undervisningskøkken og sengestuer m.m. Der har du mulighed for at øve dig i f.eks. at tilberede speciel kost, øve dig i personforflytninger eller udføre personlig pleje. Projektarbejde: En større skriftlig opgave, hvor du bl.a. har lejlighed til at kombinere teori og praksis. Gruppearbejde: Er en arbejdsform som anvendes meget på skolen. I gruppearbejde udvikler du bl.a. dine evner til samarbejde, til at lytte, til at tage personligt ansvar og til at forstå og respektere andre mennesker. Holdundervisning: Er klasseundervisning i enkeltfag, hvor der kan være behov for meget konkret teoretisk viden. Det kan f.eks., være i fagene engelsk og social- og samfundsfag. ÅLC Åbent læringscenter. Er tilrettelagt tid hvor du selv eller i samarbejde med din kontaktlærer vælger, hvad du skal arbejde med, og hvordan du vil tilegne dig den nye viden. Der er undervisere til stede som kan vejlede dig fagligt. 2.3 Undervisningen på hovedforløbet Undervisningen på Pædagogisk Assistentuddannelse er tilrettelagt i temaer som inddrager og integrerer område- og grundfag i helhedsorienterede læringsaktiviteter. I 7

8 tilrettelæggelsen af temaerne lægges vægt på at understøtte din udvikling af personlige kompetencer som et led i udviklingen af erhvervsfaglig kompetence. Der indgår følgende fag i uddannelsen: Engelsk. Du kan erstatte engelsk med et andet fag fra fagrækken eller et andet niveau end det angivne normale niveau. Institutionen vejleder dig om valg af engelsk i forhold til videreuddannelsesperspektivet. Institutionen vejleder dig i valg af grundfagsniveauer og 8

9 valg af valgfrie specialefag eller valgfag. I vejledningen indgår betydningen af at tage grundfag på uddannelsens normale niveauer med henblik på muligheden for fortsat uddannelse. Valgfag Skolen tilbyder en række valgfag, der skal bidrage til udvikling af dine personlige og faglige kompetencer. Der planlægges med 1 uges valgfag i hhv. teori 1 og teori 3. Eksempler på valgfag kan være: Studiekompetencegivende grundfag og fagligt rettede valgfag. Kontaktlæreren vejleder eleven i valg af valgfag. Valgfri specialefag Skolen udbyder de 6 valgfrie specialefag, der er særlige for Den Pædagogiske Grunduddannelse. Der planlægges med 1 uges valgfri specialefag i hhv. teori 2 og teori 3. Kontaktlæreren vejleder i valg af valgfrie specialefag. 2.4 Bedømmelsesplan For løbende bedømmelse og bedømmelse ved en skoleperiodes afslutning henvises til den overordnede bedømmelsesplan pkt Bedømmelse ved en praktikperiodes afslutning Ved afslutningen af en praktikperiode afgiver praktikvirksomheden en praktikerklæring. I praktikerklæringen anvendes bedømmelsen godkendt/ ikke godkendt. Praktikerklæringen skal indeholde en vurdering af, hvorvidt målene for praktikperioden er nået. Ved afslutningen af praktik 1 er praktikerklæringen vejledende. Ved afslutningen af praktik 2 skal praktikerklæringen være bedømt godkendt for at du kan gå til den afsluttende prøve. Elever, der ikke har opnået standpunktsbedømmelsen godkendt i en praktikperiode, tilbydes et af den ansættende arbejdsgiver nærmere fastlagt praktikforløb og vurderes på ny. Den afsluttende bedømmelse Udannelsen afsluttes med mundtlige prøver. Undervisningsministeriet udtrækker èt af områdefagene og èt af grundfagene dansk eller samfundsfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med en standpunktsbedømmelse. 9

10 For at du kan aflægge den afsluttende prøve, skal hvert områdefag være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse, og gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser i områdefag og grundfag skal være mindst beståkarakteren. Ingen af karaktererne må være karakterskalaens laveste karakter. Derudover skal hvert af de valgfri specialefag være bedømt bestået. Ved den afsluttende prøve udarbejder du alene eller i samarbejde med andre elever en projektopgave, som danner grundlag for den mundtlige eksamination ved den afsluttende prøve. Prøven varer 30 minutter, inkl. votering. Bedømmelse sker alene på grundlag af den mundtlige præstation ved prøven. Projektopgaven stilles af den enkelte institution og besvares efter institutionens bestemmelse i en skriftlig, mundtlig eller praktisk form eller i en kombination heraf. 10

11 3. Læringsaktiviteter Tema: Omsorg og udvikling, Læringsaktivitet 1 Beskrivelse af læringsaktivitet Du vil i løbet af Teori 1 udvikle dine faglige og personlige kompetencer rettet mod arbejdet med børn, unge og voksnes udvikling, behov og livsvilkår med særligt fokus på omsorg og udvikling. Varighed 12 uger Læringselementer I den fagdelte undervisning, vil du blive introduceret til de forskellige fag. Dette giver dig en grundlæggende viden om disse fag, som du senere, suppleret med temaugen i Teori 1, kan anvende i projektarbejdet og i den kommende praktikperiode. Fagene og kravene vil blive uddybet og udbygget i Teori 2 og 3. Fagene i Teori 1 består af: Pædagogik, Sprog, Kommunikation og psykologi, Kultur- og aktivitetsfag, Sundhedsfag, Bevægelse og idræt, Samfundsfag og Dansk. I områdefagene Pædagogik, Sprog, Kommunikation og psykologi, Kultur- og aktivitetsfag, Sundhedsfag samt Bevægelse og idræt vil du bl.a. få kendskab til den normale udvikling hos børn, unge og voksne, menneskets motoriske udvikling, den sproglige udvikling, institutionernes historie, regelgrundlaget for det pædagogiske arbejde, børns leg, planlægning af pædagogiske forløb, opnå kendskab til forskellige sundhedsbegreber og viden om arbejdsmiljø. Desuden vil du blive introduceret til de mest almindelige ITværktøjer. I grundfagene Samfundsfag og Dansk øger du din sproglige bevidsthed, lærer metodisk analyse og opnår bevidsthed om det sociale system, grundlæggende politiske strukturer, politiske ideologier og partier, får en begyndende indsigt i at bearbejde og formidle samfundsmæssige spørgsmål ved brug af samfundsfagets terminologi. Du vil blive introduceret til den problemorienterede projektarbejdsform og fokus vil være lagt på samarbejdet og det at lære arbejdsformen at kende. De 2½ uges projekt giver dig mulighed for at arbejde problemorienteret med ovennævnte fag i det tværfaglige projektarbejde. Læringsmiljø Læringsaktiviteten kan blive organiseret i hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne vil komme med oplæg i forskellige emner og vil fungere som vejledere i forbindelse med læringsaktiviteten. Som elev er du aktiv i arbejdet med at tilegne dig viden, færdigheder og holdninger. 11

12 Ressourcer og rammer Underviserkvalifikationer: Både områdefags- og grundfagslærere varetager den teoretiske undervisning i de fagdelte timer. Uddannelsescentret tilbyder Åbent Læringscenter torsdage fra , hvor du kan få hjælp og vejledning af forskellige undervisere. Derudover findes der bibliotek og IT-faciliteter på uddannelsescentret. Har du brug for mere støtte, tilbyder uddannelsescentret Specialpædagogisk vejledning. Evaluering Ved uddannelsens start har du en forventningssamtale med din kontaktlærer, hvor I sammen forholder jer til målene for Teori 1. Projektet og temaugen afsluttes med elevfremlæggelser, som bliver evalueret af hhv. underviserne, fælles i klassen samt i de enkelte projektgrupper. Teori 1 afsluttes med en skolevejledning indeholdende standpunktsbedømmelser i de enkelte fag fra fagrækken i Teori 1. Bedømmelsen sker på grundlag af din opnåede viden og færdigheder samt motivation for og vilje til aktiv deltagelse i undervisningen, udarbejdelse og aflevering af portfolier, opgaver, projektet og eventuelle prøver i de enkelte fag. Kompetencemål I løbet af Teori 1, 2 og 3 vil du komme til at arbejde med følgende kompetencemål: At kunne gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og sammen med andre, og herunder inddrage aftaler om handle- og/eller læreplaner, Selvstændigt og sammen med andre at kunne udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med børn, unge og voksne, At få indsigt i målgruppens fysiske og motoriske udvikling og her ud fra, arbejde motiverende for at fremme den enkeltes lyst til bevægelse, idræt og sanseoplevelser, At kunne arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i arbejdet med børn, unge og voksne, herunder også arbejde for forebyggelse af institutionsinfektioner, At kunne stimulere den enkeltes sprog og evne til at udtrykke sig i kraft af sig selv eller ved hjælp af kommunikationsmidler, At kunne indgå i en målrettet og udviklingsorienteret kommunikation, der understøtter anerkendende relationer, At kunne formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf, Med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret at kunne vejlede børn, unge, voksne og disses pårørende i at anvende statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, 12

13 Alene og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge, udføre og reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, Selvstændigt at kunne arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere. Blive i stand til at anvende IT-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde. Arbejdet med disse kompetencemål vil fortsætte gennem hele hovedforløbets skoledel med stigende kompleksitet. Der vil være øgede forventninger til beherskelse af de enkelte kompetencemål frem imod beherskelse på et avanceret niveau samt niveauerne for de enkelte grundfag. 13

14 Tema: Udviklingspsykologi og børns motoriske udvikling, Læringsaktivitet 2 Beskrivelse af læringsaktivitet I denne temauge skal du arbejde grundlæggende med udviklingspsykologi og gennemgå nogle forskellige teorier der, forklarer menneskes udvikling. Du skal på et praktisk og teoretisk plan arbejde med børns motoriske udvikling og hvad der grundlæggende skal til for at børnene udvikler deres motorik optimalt. Varighed 5 dage. Læringselementer I løbet af ugen vil der være: - Oplæg fra undervisere. - Gruppearbejde under vejledning - Forberedelse af oplæg fra eleverne om de forskellige aldersgrupper Læringsmiljø Læringsaktiviteten kan blive organiseret på hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne vil komme med oplæg i forskellige emner og vil fungere som vejledere i forbindelse med læringsaktiviteten. Som elev vil du være aktiv i arbejdet med at tilegne dig viden, færdigheder og holdninger. Ressourcer og rammer - Oplæg og vejledning af undervisere - Anvendelse af IT og andre medier - Lærebøger, bibliotek og kreative materialer, samt Åbent læringscenter og evt. besøg ude i byen - Gruppearbejde Evaluering Ugen afsluttes med at eleverne fremlægger deres gruppearbejde for klassen. Kompetencemål I løbet af Teori 1, 2 og 3 vil du komme til at arbejde med følgende kompetencemål: At kunne gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og sammen med andre, og herunder inddrage aftaler om handle- og/eller læreplaner, 14

15 Selvstændigt og sammen med andre at kunne udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med børn, unge og voksne, At få indsigt i målgruppens fysiske og motoriske udvikling og her ud fra, arbejde motiverende for at fremme den enkeltes lyst til bevægelse, idræt og sanseoplevelser, At kunne arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i arbejdet med børn, unge og voksne, herunder også arbejde for forebyggelse af institutionsinfektioner, At kunne stimulere den enkeltes sprog og evne til at udtrykke sig i kraft af sig selv eller ved hjælp af kommunikationsmidler, At kunne indgå i en målrettet og udviklingsorienteret kommunikation, der understøtter anerkendende relationer, At kunne formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf, Med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret at kunne vejlede børn, unge, voksne og disses pårørende i at anvende statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, Alene og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge, udføre og reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, Selvstændigt at kunne arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere og Blive i stand til at anvende IT-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde. Arbejdet med disse kompetencemål vil fortsætte gennem hele hovedforløbets skoledel med stigende kompleksitet. Der vil være øgede forventninger til beherskelse af de enkelte kompetencemål frem imod beherskelse på et avanceret niveau samt niveauerne for de enkelte grundfag. 15

16 Tema: Sundhed, Læringsaktivitet 3 Beskrivelse af læringsaktivitet Du vil i løbet af Teori 2 s tema om Sundhed videreudvikle dine faglige og personlige kompetencer rettet mod arbejdet med børn, unge og voksnes udvikling, behov og livsvilkår med særligt fokus på sundhed. Varighed 12 uger Læringselementer I den fagdelte undervisning undervises i de forskellige fag fra den samlede fagrække. Dette teoriforløb bygger videre på din grundlæggende viden fra de fag som du har opnået i teori 1. Du kan senere anvende denne viden suppleret med periodens temauge, i projektarbejdet og i den kommende praktikperiode. Fagene i Teori 2 består af: Pædagogik, Sprog, Kommunikation og psykologi, Kultur- og aktivitetsfag, Sundhedsfag, Bevægelse og idræt, Samfundsfag, Dansk og Engelsk. I områdefagene Pædagogik, Sprog, Kommunikation og psykologi, Kultur- og aktivitetsfag, Sundhedsfag samt Bevægelse og idræt vil du bl.a. tilegne dig indsigt i udviklingspsykologiske teorier, forskellige psykologiske retninger og deres betydning for forståelsen af det enkelte menneskes identitetsdannelse og identitetsoplevelse, opnå færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere fysiske aktiviteter, der giver alle børn, unge og voksne mulighed for at deltage og engagere sig, opnå indsigt i og færdigheder i at tilrettelægge æstetiske, musiske og praktiske forløb, opnå viden om madens og måltidets betydning for børns, unges og voksnes velvære og sundhed og færdigheder i ud fra dag - og døgntilbuddets sundhedspolitik at tilrettelægge og tilberede et sundt måltid samt opnår indsigt i psykiske og kognitive læreprocesser. Desuden vil det forventes at du bliver i stand til at beherske de mest almindelige ITværktøjer. I grundfaget Engelsk øger du din sproglige bevidsthed. I Dansk lærer du at formulere en metodisk analyse, perspektivering og vurdering, både mundtligt og skriftligt. I samfundsfag opnår du viden om forskelle i levevilkår, kulturel baggrund og i religion afspejles politiske handlinger og lærer at afdække forudsætninger for egne og andres samfundsmæssige synspunkter og handlinger. I det andet projekt forventer vi, at du har lært projektarbejdsformen at kende, og fokus vil i højere grad være på det rent faglige. De 2½ uges projekt giver dig mulighed for at arbejde problemorienteret med ovennævnte fag i det tværfaglige projektarbejde 16

17 Læringsmiljø Læringsaktiviteten kan blive organiseret i hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne vil komme med oplæg i forskellige emner og vil fungere som vejledere i forbindelse med læringsaktiviteten. Som elev er du aktiv i arbejdet med at tilegne dig viden, færdigheder og holdninger. Ressourcer og rammer Underviserkvalifikationer: både områdefags- og grundfagslærere varetager den teoretiske undervisning i de fagdelte timer. Uddannelsescentret tilbyder Åbent Læringscenter torsdage fra , hvor du kan få hjælp og vejledning af forskellige undervisere. Tilbud om undervisning i Engelsk ligger pt. i Åbent Læringscenter. Derudover findes der bibliotek og IT-faciliteter på uddannelsescentret. Har du brug for mere støtte, tilbyder uddannelsescentret Specialpædagogisk vejledning. Evaluering I Teori 2 har du en midtvejssamtale med din kontaktlærer, hvor I sammen forholder jer til de mål du satte for Teori og Praktik 1, samt forholder jer til målene for Teori og Praktik 2. Projektet og temaugen afsluttes med elevfremlæggelser, som bliver evalueret af hhv. underviserne, fælles i klassen samt i de enkelte projektgrupper. Teori 2 afsluttes med en skolevejledning indeholdende standpunktsbedømmelser i de enkelte fag fra fagrækken i Teori 2. Bedømmelsen sker på grundlag af din opnåede viden og færdigheder samt motivation for og vilje til aktiv deltagelse i undervisningen, udarbejdelse og aflevering af portfolier, opgaver, projektet og eventuelle prøver i de enkelte fag. Kompetencemål I løbet af Teori 1, 2 og 3 vil du komme til at arbejde med følgende kompetencemål: At kunne gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og sammen med andre, og herunder inddrage aftaler om handle- og/eller læreplaner, Selvstændigt og sammen med andre at kunne udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med børn, unge og voksne, At få indsigt i målgruppens fysiske og motoriske udvikling og her ud fra, arbejde motiverende for at fremme den enkeltes lyst til bevægelse, idræt og sanseoplevelser, 17

18 At kunne arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i arbejdet med børn, unge og voksne, herunder også arbejde for forebyggelse af institutionsinfektioner, At kunne stimulere den enkeltes sprog og evne til at udtrykke sig i kraft af sig selv eller ved hjælp af kommunikationsmidler, At kunne indgå i en målrettet og udviklingsorienteret kommunikation, der understøtter anerkendende relationer, At kunne formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf, Med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret at kunne vejlede børn, unge, voksne og disses pårørende i at anvende statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, Alene og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge, udføre og reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, Selvstændigt at kunne arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere og blive i stand til at anvende IT-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde. Arbejdet med disse kompetencemål vil fortsætte gennem hele hovedforløbets skoledel med stigende kompleksitet. Der vil være øgede forventninger til beherskelse af de enkelte kompetencemål frem imod beherskelse på et avanceret niveau samt niveauerne for de enkelte grundfag. 18

19 Tema: Pædagogiske teorier, Læringsaktivitet 4 Beskrivelse af læringsaktivitet I denne temauge skal du arbejde med pædagogiske teorier. I løbet af ugen vil du udvikle forståelse for forskellige pædagogiske teorier, der har fået betydning for den måde danske dag- og døgntilbud tilrettelægger deres pædagogiske praksis. Varighed 5 dage/ 1 uge Læringselementer I løbet af ugen kan du bl.a. komme til at arbejde med: - Pædagogikkens 7 forhold - Fordybelse i en af følgende pædagogiske teoretikere: Maria Montessori, Paolo Freire, Rudolf Steiner, Reggio Emilia (Louis Mallaguci) m.fl. - Ekskursion - Formidling af ny viden Læringsmiljø Læringsaktiviteten kan blive organiseret på hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne vil komme med oplæg i forskellige emner og vil fungere som vejledere i forbindelse med læringsaktiviteten. Som elev vil du være aktiv i at tilegne dig viden, færdigheder og holdninger. Ressourcer og rammer - Oplæg fra undervisere - Anvendelse af medier og IT - Lærebøger, Åbent Lærings Center, eventuelle ekskursioner, kreative materialer m.m. - Gruppearbejde Evaluering Ugen afsluttes med aflevering af en kort skriftlig gennemgang af arbejdet med den pædagogiske teoretiker, I har arbejdet med i løbet af ugen. Derudover underviser gruppen holdet og vejleder, i den pædagogiske retning gruppen har arbejdet med i løbet af ugen. Kompetencemål I løbet af Teori 1, 2 og 3 vil du komme til at arbejde med følgende kompetencemål: At kunne gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og sammen med andre, og herunder inddrage aftaler om handle- og/eller læreplaner, 19

20 Selvstændigt og sammen med andre at kunne udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med børn, unge og voksne, At få indsigt i målgruppens fysiske og motoriske udvikling og her ud fra, arbejde motiverende for at fremme den enkeltes lyst til bevægelse, idræt og sanseoplevelser, At kunne arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i arbejdet med børn, unge og voksne, herunder også arbejde for forebyggelse af institutionsinfektioner, At kunne stimulere den enkeltes sprog og evne til at udtrykke sig i kraft af sig selv eller ved hjælp af kommunikationsmidler, At kunne indgå i en målrettet og udviklingsorienteret kommunikation, der understøtter anerkendende relationer, At kunne formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf, Med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret at kunne vejlede børn, unge, voksne og disses pårørende i at anvende statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, Alene og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge, udføre og reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, Selvstændigt at kunne arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere og blive i stand til at anvende IT-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde. Arbejdet med disse kompetencemål vil fortsætte gennem hele hovedforløbets skoledel med stigende kompleksitet. Der vil være øgede forventninger til beherskelse af de enkelte kompetencemål frem imod beherskelse på et avanceret niveau samt niveauerne for de enkelte grundfag. 20

21 Tema: Medborgerskab, Læringsaktivitet 5 Beskrivelse af læringsaktivitet Du vil i løbet af Teori 2 s tema om medborgerskab videreudvikle dine faglige og personlige kompetencer rettet mod arbejdet med børn, unge og voksnes udvikling, behov og livsvilkår med særligt fokus på medborgerskab. Varighed 12 uger Læringselementer I den fagdelte undervisning, vil du videreudvikle og udbygge din viden i de enkelte fag. Dette gør dig i stand til at arbejde med mere komplekse problemstillinger, som du senere, suppleret med periodens temauge, kan anvende i projektarbejdet og i den kommende praktikperiode. Fagene i Teori 2 består af: Pædagogik, Sprog, Kommunikation og psykologi, Kultur- og aktivitetsfag, Sundhedsfag, Bevægelse og idræt, Samfundsfag, Dansk og Engelsk. I områdefagene Pædagogik, Sprog, Kommunikation og psykologi, Kultur- og aktivitetsfag, Sundhedsfag samt Bevægelse og idræt vil du bl.a. opnå viden om normalitet, afvigelse og personlig integritet for i hverdagen at kunne støtte og arbejde respektfuldt med gruppen af udviklingshæmmede inden for bo- og dagtilbuddet samt specialskoler, selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer barnets, den unges og den voksnes medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber, opnå teoretiske og praktiske færdigheder på niveau med grundfaget førstehjælp og brandbekæmpelse for at være i stand til at yde førstehjælp ved ulykker og pludseligt opståede sygdomme samt opnå færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere fysiske aktiviteter, der giver alle børn, unge og voksne mulighed for at deltage og engagere sig. Det forventes at du med udgangen af Teori 2 kan anvende de mest almindelige ITværktøjer. I grundfaget Dansk vil du arbejde med at blive i stand til at styre og reflektere over forskelligartede skriveprocesser fra idé til produkt samt indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter samt blive i stand til at kunne formulere en metodisk analyse, perspektivering og vurdering, både mundtligt og skriftligt. I Samfundsfag vil du arbejde med at lære at afdække sammenhængen mellem samfundsøkonomiske problemstillinger og politisk styring, samt arbejde med at kunne gøre rede for samfundsmæssige problemstillinger, der udspringer af den teknologiske udvikling. I Engelsk vil du videreudvikle din sproglige kunnen. I temaets projektforløb forventes det, at du ud over selve projektet, også opnår viden om samarbejdsrelationer og gruppeprocesser samt indsigt i din egen rolle i disse. De 2½ uges projekt giver dig mulighed for at arbejde problemorienteret med ovennævnte fag i det tværfaglige projektarbejde. 21

22 Læringsmiljø Læringsaktiviteten kan blive organiseret i hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne vil komme med oplæg i forskellige emner og vil fungere som vejledere i forbindelse med læringsaktiviteten. Som elev er du aktiv i arbejdet med at tilegne dig viden, færdigheder og holdninger. Ressourcer og rammer Underviserkvalifikationer: Både områdefags- og grundfagslærere varetager den teoretiske undervisning i de fagdelte timer. Uddannelsescentret tilbyder Åbent Læringscenter torsdage fra , hvor du kan få hjælp og vejledning af forskellige undervisere. Tilbud om Engelskundervisning ligger pt. i Åbent Læringscenter. Derudover findes der bibliotek og IT-faciliteter på uddannelsescentret. Har du brug for mere støtte, tilbyder uddannelsescentret Specialpædagogisk vejledning. Evaluering Projektet og temaugen afsluttes med elevfremlæggelser, som bliver evalueret af hhv. underviserne, fælles i klassen samt i de enkelte projektgrupper. Teori 2 afsluttes med en skolevejledning indeholdende standpunktsbedømmelser i de enkelte fag fra fagrækken i Teori 2. Bedømmelsen sker på grundlag af din opnåede viden og færdigheder samt motivation for og vilje til aktiv deltagelse i undervisningen, udarbejdelse og aflevering af portfolier, opgaver, projektet og eventuelle prøver i de enkelte fag. Kompetencemål I løbet af Teori 1, 2 og 3 vil du komme til at arbejde med følgende kompetencemål: At kunne gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og sammen med andre, og herunder inddrage aftaler om handle- og/eller læreplaner, Selvstændigt og sammen med andre at kunne udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med børn, unge og voksne, At få indsigt i målgruppens fysiske og motoriske udvikling og her ud fra, arbejde motiverende for at fremme den enkeltes lyst til bevægelse, idræt og sanseoplevelser, At kunne arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i arbejdet med børn, unge og voksne, herunder også arbejde for forebyggelse af institutionsinfektioner, At kunne stimulere den enkeltes sprog og evne til at udtrykke sig i kraft af sig selv eller ved hjælp af kommunikationsmidler, 22

23 At kunne indgå i en målrettet og udviklingsorienteret kommunikation, der understøtter anerkendende relationer, At kunne formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf, Med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret at kunne vejlede børn, unge, voksne og disses pårørende i at anvende statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, Alene og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge, udføre og reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, Selvstændigt at kunne arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere og At blive i stand til at anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde. Arbejdet med disse kompetencemål vil fortsætte gennem hele hovedforløbets skoledel med stigende kompleksitet. Der vil være øgede forventninger til beherskelse af de enkelte kompetencemål frem imod beherskelse på et avanceret niveau samt niveauerne for de enkelte grundfag. 23

24 Tema: Førstehjælp og brandbekæmpelse, Læringsaktivitet 6 Beskrivelse af læringsaktivitet Du vil i løbet af undervisningen opnå teoretiske og praktiske færdigheder i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Du vil ud fra teori skulle gennemgå og praktisk øve forskellige situationer, der skal illustrere, hvordan du kan bruge førstehjælp og brandbekæmpelse ved ulykker og pludselig sygdom. Varighed 15 timer. Læringselementer Praktiske øvelser. Planlægning og afholdelse af mindre oplæg. Ressourcer og rammer Oplæg fra underviser. Brug af førstehjælps materialer til praktiske øvelser. Lærebog i førstehjælp. Evaluering Praktiske øvelser der udføres under supervision af underviser. Skriftlig besvarelse af spørgsmål. Dette skal bestås for du kan få udstedt et førstehjælpsbevis. Kompetencemål I løbet af Teori 1, 2 og 3 vil du komme til at arbejde med følgende kompetencemål: At kunne gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og sammen med andre, og herunder inddrage aftaler om handle- og/eller læreplaner, Selvstændigt og sammen med andre at kunne udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med børn, unge og voksne, At få indsigt i målgruppens fysiske og motoriske udvikling og her ud fra, arbejde motiverende for at fremme den enkeltes lyst til bevægelse, idræt og sanseoplevelser, At kunne arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i arbejdet med børn, unge og voksne, herunder også arbejde for forebyggelse af institutionsinfektioner, 24

25 At kunne stimulere den enkeltes sprog og evne til at udtrykke sig i kraft af sig selv eller ved hjælp af kommunikationsmidler, At kunne indgå i en målrettet og udviklingsorienteret kommunikation, der understøtter anerkendende relationer, At kunne formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf, Med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret at kunne vejlede børn, unge, voksne og disses pårørende i at anvende statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, Alene og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge, udføre og reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, Selvstændigt at kunne arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere og At blive i stand til at anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde. Arbejdet med disse kompetencemål vil fortsætte gennem hele hovedforløbets skoledel med stigende kompleksitet. Der vil være øgede forventninger til beherskelse af de enkelte kompetencemål frem imod beherskelse på et avanceret niveau samt niveauerne for de enkelte grundfag. 25

26 Tema: Kultur/natur, Læringsaktivetet 7 Beskrivelse af læringsaktivitet Du vil i løbet af Teori 3 videreudvikle dine faglige og personlige kompetencer rettet mod arbejdet med børn, unge og voksnes udvikling, behov og livsvilkår med særligt fokus på kultur/natur. Varighed 13 uger Læringselementer I den fagdelte undervisning undervises i de forskellige fag. Dette teoriforløb bygger videre på din grundlæggende viden om disse fag som du har opnået i Teori 1 og 2. Du kan senere anvende denne viden, suppleret med temaugen og den valgfrie specialeuge, i projektarbejdet og i den kommende eksamensperiode. Fagene i Teori 3 består af: Pædagogik, Sprog, Kommunikation og psykologi, Kultur- og aktivitetsfag, Sundhedsfag, Bevægelse og idræt, Samfundsfag og Dansk. I områdefagene Pædagogik, Sprog, Kommunikation og psykologi, Kultur- og aktivitetsfag, Sundhedsfag samt Bevægelse og idræt vil du bl.a. lære at identificere faktorer på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold, og få indsigt i principperne for voldspolitik og kriseberedskab og få færdigheder i konfliktdæmpende og voldsforebyggende adfærd, opnå viden om faktorer, der har betydning for samarbejdet og kommunikationen med forældre og pårørende samt viden om og øvelse i samtalen om vanskelige emner, opnå viden om og færdigheder i at anvende konflikthåndteringsstrategier for at kunne yde støtte, vejledning og rådgivning på en værdig og respektfuld måde samt fastholde udviklingspotentialet i anerkendende relationer. Få kendskab til generelle og lokale aktivitetstilbud samt fælles kulturarv og andre kulturer end dansk og på dette grundlag blive i stand til at kunne indgå i det pædagogiske arbejde og reflektere over hverdagssituationer og aktiviteter, der understøtter kulturel mangfoldighed, opnå kendskab til naturfaglige og biologiske problemstillinger for at kunne tilrettelægge aktiviteter for børn, unge og voksne på en måde, der skaber interesse for og lyst til at arbejde med naturfaglige emner. Opnå evne til ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning. Opnå færdighed i at arbejde med kropsbevidsthed som udviklingsredskab for børn, unge og voksne på grundlag af viden om samspillet mellem kroppens udvikling og den psykiske og sociale udvikling Desuden vil det forventes at du er i stand til at beherske og anvende de mest almindelige IT-værktøjer ved teoriforløbets udgang. I grundfaget Dansk vil du arbejde videre med at kunne styre og reflektere over forskelligartede skriveprocesser fra idé til produkt samt indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter samt at kunne formulere en metodisk analyse, perspektivering og vurdering, både mundtligt og skriftligt. 26

27 I samfundsfag vil du arbejde med at kunne gøre rede for, hvordan forskelle i levevilkår, i kulturel baggrund og i religion afspejles af politiske handlinger. Du vil ligeledes skulle skrive en obligatorisk samfundsfaglig opgave i dette teoriforløb. I det 4. projekt forventes det, at du behersker projektarbejdsformen og fokus vil både være på det rent faglige samt på din evne til at indgå i samarbejdsrelationer og gruppeprocesser. De 2½ uges projekt giver dig mulighed for at arbejde problemorienteret med ovennævnte fag i det tværfaglige projektarbejde. Læringsmiljø Læringsaktiviteten kan blive organiseret i hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne vil komme med oplæg i forskellige emner og vil fungere som vejledere i forbindelse med læringsaktiviteten. Som elev er du aktiv i arbejdet med at tilegne dig viden, færdigheder og holdninger. Ressourcer og rammer Underviserkvalifikationer: Både områdefags- og grundfagslærere varetager den teoretiske undervisning i de fagdelte timer. Uddannelsescentret tilbyder Åbent Læringscenter torsdage fra , hvor du kan få hjælp og vejledning af forskellige undervisere. Derudover findes der bibliotek og IT-faciliteter på uddannelsescentret. Har du brug for mere støtte, tilbyder uddannelsescentret Specialpædagogisk vejledning. Evaluering Projektet og temaugen afsluttes med elevfremlæggelser, som bliver evalueret af hhv. underviserne, fælles i klassen samt i de enkelte projektgrupper. Teori 3 afsluttes med en skolevejledning indeholdende standpunktsbedømmelser i de enkelte fag fra fagrækken i Teori 3. Bedømmelsen sker på grundlag af din opnåede viden og færdigheder samt motivation for og vilje til aktiv deltagelse i undervisningen, udarbejdelse og aflevering af portfolier, opgaver, projektet og eventuelle prøver i de enkelte fag. Kompetencemål I løbet af Teori 1, 2 og 3 vil du komme til at arbejde med følgende kompetencemål: At kunne gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og sammen med andre, og herunder inddrage aftaler om handle- og/eller læreplaner, Selvstændigt og sammen med andre at kunne udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med børn, unge og voksne, 27

28 At få indsigt i målgruppens fysiske og motoriske udvikling og her ud fra, arbejde motiverende for at fremme den enkeltes lyst til bevægelse, idræt og sanseoplevelser, At kunne arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i arbejdet med børn, unge og voksne, herunder også arbejde for forebyggelse af institutionsinfektioner, At kunne stimulere den enkeltes sprog og evne til at udtrykke sig i kraft af sig selv eller ved hjælp af kommunikationsmidler, At kunne indgå i en målrettet og udviklingsorienteret kommunikation, der understøtter anerkendende relationer, At kunne formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf, Med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret at kunne vejlede børn, unge, voksne og disses pårørende i at anvende statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, Alene og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge, udføre og reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, Selvstændigt at kunne arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere og Blive i stand til at anvende IT-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde. Arbejdet med disse kompetencemål vil fortsætte gennem hele hovedforløbets skoledel med stigende kompleksitet. Der vil være øgede forventninger til beherskelse af de enkelte kompetencemål frem imod beherskelse på et avanceret niveau samt niveauerne for de enkelte grundfag. 28

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2 Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger...2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser...2 1.3 Underviserkvalifikationer...3

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Pædagogisk Assistentuddannelse

UDDANNELSESBOG. Pædagogisk Assistentuddannelse UDDANNELSESBOG Pædagogisk Assistentuddannelse Brøndby Møllevej 4 2605 Brøndby Tlf.: 43 22 60 60 E-mail: fælles@socuc.dk Ved sygemelding: Sygemeldingen skal meldes inden kl. 10.00 på telefon: 43 22 60 60

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Prøvebestemmelser for den

Prøvebestemmelser for den Prøvebestemmelser for den pædagogiske assistentuddannelse ved Randers Socialog Sundhedsskole Gældende fra november 2013 PRØVE I GRUNDFAG Prøven i det udtrukne grundfag følger bestemmelserne for prøve i

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Afsluttende prøve. Den pædagogiske Assistentuddannelse

Afsluttende prøve. Den pædagogiske Assistentuddannelse Afsluttende prøve Den pædagogiske Assistentuddannelse Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for Den Pædagogiske Assistentuddannelse. JF BEK. Nr. 565 af 19/06/2008 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juli 2008 Pædagogisk assistent Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen til pædagogisk assistent og socialog sundhedsuddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Undervisningsplaner for Den Pædagogiske Assistentuddannelse. 1. Generelt for SOSU C... 2. 2. Uddannelsen... 8. 3. Læringsaktiviteter...

Undervisningsplaner for Den Pædagogiske Assistentuddannelse. 1. Generelt for SOSU C... 2. 2. Uddannelsen... 8. 3. Læringsaktiviteter... Undervisningsplaner for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Underviserkvalifikationer...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Lad dig udfordre Bliv pædagogisk assistent PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Hvorfor blive pædagogisk assistent? Den pædagogiske assistentuddannelse er en helt ny pædagogisk uddannelse. Her bliver

Læs mere

Undervisningsplaner for Grundforløbene for unge for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogisk assistentuddannelse

Undervisningsplaner for Grundforløbene for unge for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogisk assistentuddannelse Undervisningsplaner for Grundforløbene for unge for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik)

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) social- og sundhedsuddannelsen Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Underviserkvalifikationer...

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse 1. Generelt for skolen 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: SOPU København. Indgang og hovedforløb: Skolen er godkendt

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU

Ramme for afsluttende prøve PAU Ramme for afsluttende prøve PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP en for den pædagogiske assistentuddannelse er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning af temaerne henvises

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Lokal undervisningsplan Pædagogisk Assistentuddannelse SOPU

Lokal undervisningsplan Pædagogisk Assistentuddannelse SOPU Lokal undervisningsplan Pædagogisk Assistentuddannelse SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 Revision 1. halvår 2014 med henblik på behandling i LUU 19. juni

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse

Lokal undervisningsplan. Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse Lokal undervisningsplan Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse Lokal undervisningsplan for Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1

Læs mere

Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Gældende fra uge 4 2012 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Læreplan Identitet og medborgerskab

Læreplan Identitet og medborgerskab Læreplan Identitet og medborgerskab 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Identitet og medborgerskab er et dannelsesfag. Faget giver eleverne kompetencer til selvstændigt, at kunne medvirke som aktive medborgere

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for. Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for. Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Censor Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad eleven opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Pædagogisk Assistentuddannelse PÆDAGOGIK... 2 KULTUR OG AKTIVITET... 9 BEVÆGELSE OG IDRÆT... 12 SPROG, KOMMUNIKATION OG PSYKOLOGI... 15 SUNDHEDSFAG PA... 21 SAMFUNDSFAG - NIVEAU C...

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, ikrafttrædelse januar 2013 Udgave: September 2015 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for hold med start efter 1. august 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Kompetencemål...

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse Praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 Praktikopgaver til brug i elevernes praktikperioder De følgende seks praktikopgaver er udarbejdet

Læs mere

Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk CVR-nr. 29 55 64 82

Læs mere

Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Gældende fra uge 4 2013 Indsat bedømmelseskriterium juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01

Læs mere

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik Undervisningsplan for fællesindgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik 1 Indhold Grundforløbets første del... 3 Fagretninger på SOPU...

Læs mere

assistent Skoleuddannelsens organisering Temaer i skoleuddannelsen på elevens udvikling af personlig kompetence.

assistent Skoleuddannelsens organisering Temaer i skoleuddannelsen på elevens udvikling af personlig kompetence. Skoleuddannelsens organisering Temaer i skoleuddannelsen De faglige og personlige kompetencemål er styrende for, hvordan skoleuddannelsen er tilrettelagt. Skoleuddannelsen organiseres i temaer, og i moduler.

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløb 1 Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold 2.0 Indgangen Omsorg, sundhed og pædagogik... 1 2.0 Fagretninger...

Læs mere