af 30. juni 1994 under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "af 30. juni 1994 under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,"

Transkript

1 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 237/3 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A, under henvisning til Rådets direktiv 89/ 107/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler ('), særlig artikel 3, stk. 2, brug af sødestoffer som erstatning for er berettiget ved fremstillingen af energireducerede levnedsmidler, af ikke-kariogene levnedsmidler samt af levnedsmidler uden tilsætning af med henblik på at forøge holdbarheden ved erstatning af et og ved fremstillingen af diætetiske produkter UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV : under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 2), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), efter høring af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 B ( 4), og ud fra følgende betragtninger : Forskellene mellem de nationale lovgivninger for så vidt angår sødestoffer og betingelserne for deres anvendelse hindrer den frie bevægelighed for levnedsmidler; disse forskelle kan skabe ulige konkurrencevilkår; forbrugerbeskyttelse og -oplysning bør være de vigtigste bevæggrunde ved opstillingen af regler for sødestoffer og betingelserne for deres anvendelse; under hensyn til den seneste videnskabelige og toksikologiske viden om disse stoffer bør brugen heraf kun tillades i bestemte levnedsmidler og under bestemte anvendelsesbetingelser; dette direktiv berører ikke regler vedrørende andre funktioner end sødefunktionen ved de stoffer, der er omfattet af dette direktiv ; (') EFT nr. L 40 af , s. 27. Direktivet er ændret ved direktiv 94/34/EF ( se s. 1 i dette Tidende ). ( 2 ) EFT nr. C 206 af , s. 3. ( 3 ) EFT nr. C 332 af , s. 10. (4 ) Europa-Parlamentets udtalelse af ( EFT nr. C 305 af ) bekræftet den 2. december 1993 ( EFT nr. C 342 af ). Rådets fælles holdning af 11. november 1993 ( endnu ikke offentliggjort i Tidende ). Europa-Parlamentets afgørelse af 9. marts 1994 ( EFT nr. C 91 af , s. 81 ). Artikel 1 1. Dette direktiv er et særdirektiv inden for rammerne af det globale direktiv i 89/ 107/EØF. henhold til artikel 3 i direktiv 2. Dette direktiv gælder for tilsætningsstoffer til levnedsmidler, i det følgende benævnt» sødestoffer «, der anvendes : for at give levnedsmidlerne en sød smag som sødestoffer til bordbrug. 3. I forbindelse med dette direktiv defineres udtrykkene» uden «og» energireduceret «i tredje kolonne i bilaget således :» uden «uden nogen tilsætning af monoeller disaccharider eller af andre levnedsmidler, der anvendes på grund af deres sødende egenskaber» energireduceret «: energireduceret med mindst 30% i forhold til det oprindelige levnedsmiddel eller et lignende produkt. 4. Direktivet gælder ikke for levnedsmidler med sødende egenskaber. Artikel 2 1. Kun de sødestoffer, der er opført i bilaget, kan markedsføres med henblik på : salg til den endelige forbruger anvendelse til fremstilling af levnedsmidler. 2. Sødestoffer som omhandlet i stk. 1, andet led, må kun anvendes ved fremstilling af de levnedsmidler, der er nævnt i bilaget, og kun på de dér anførte betingelser.

2 Nr. L 237/4 De Europæiske Fællesskabers Tidende Medmindre der foreligger særlige bestemmelser, er det som anført i direktiv 89/398/EØF ( ] ), forbudt at anvende sødestoffer i levnedsmidler til spædbørn og småbørn. 4. De maksimale, der er anført i bilaget, gælder for levnedsmidler, der er klar til indtagelse og tilberedt efter brugsanvisningen. Artikel 3 1. Dette direktiv gælder med forbehold af særdirektiver, som tillader, at de tilsætningsstoffer, der er opført i bilaget, bruges med andre formål end deres sødende egenskaber. 2. Dette direktiv gælder ligeledes med forbehold af fællesskabsbestemmelser om levnedsmidlers sammensætning og betegnelse. Artikel 4 I tilfælde af uoverensstemmelse med hensyn til muligheden for inden for rammerne af dette direktiv at anvende sødestoffer i et bestemt levnedsmiddel kan det efter fremgangsmåden i artikel 7 afgøres, om det pågældende levnedsmiddel skal betragtes som klassificeret i en af de kategorier, der er omhandlet i tredje kolonne i bilaget. Artikel S 1. Salgsbetegnelsen for sødestoffer til bordbrug skal indeholde angivelsen» sødestof til bordbrug på basis af...«fulgt af navnet eller navnene på de sødestoffer, der indgår i deres sammensætning. 2. Der skal i mærkningen af sødestoffer til bordbrug, som indeholder polyoler og/eller aspartam, anføres følgende advarsler : polyoler :» overdreven indtagelse kan virke afførende «aspartam :» indeholder en phenylalanin-kilde «. Artikel 6 Inden udløbet af fristen i artikel 9, stk. 1, første led, vedtages der efter fremgangsmåden i artikel 7 bestemmelser vedrørende : de påskrifter, der skal anføres i mærkningen af levnedsmidler, som indeholder sødestoffer, med henblik på at gøre tilstedeværelsen af disse klar advarsler vedrørende tilstedeværelsen af visse sødestoffer i levnedsmidler. ( l ) EFT nr. L 186 af , s. 27. Artikel 7 1. Når der henvises til fremgangsmåden i denne artikel, indbringer formanden sagen for Den Stående Levnedsmiddelkomité, i det følgende benævnt» komitéen «, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant. 2. Kommissionens repræsentant forelægger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Komitéen afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Den udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i komitéen tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen. 3. a ) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med Komitéens udtalelse. b ) Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal. Har Rådet ved udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet, ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen. Artikel 8 1. Inden for en frist på tre år fra vedtagelsen af dette direktiv og i medfør af de generelle kriterier i punkt 4 i bilag II til direktiv 89/ 107/EØF indfører medlemsstaterne en ordning med løbende overvågning af forbrugernes indtagelse af sødestoffer. De nærmere bestemmelser for denne overvågningsordning samordnes efter fremgangsmåden i artikel Inden for en frist på fem år fra vedtagelsen af dette direktiv forelægger Kommissionen på grundlag af de oplysninger, som den har modtaget gennem den i stk. 1 omhandlede overvågningsordning, Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om de ændringer, der har fundet sted på markedet for sødestoffer, om anvendelsesniveauer og om, hvorvidt der er yderligere behov for at begrænse anvendelsesbetingelserne, herunder ved at rette passende advarsler til forbrugerne, således at disse undgår en eventuel overskridelse af den acceptable daglige indtagelse. Denne rapport ledsages i givet fald af ændringsforslag til dette direktiv.

3 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 237/5 Artikel 9 1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december Efter disse love og bestemmelser skal handel med og anvendelse af produkter, der opfylder kravene i dette direktiv, tillades senest den 31. december 1995 handel med og anvendelse af produkter, der ikke opfylder kravene i dette direktiv, forbydes senest den 30. juni Produkter, der er bragt på markedet eller mærket inden denne dato, og som ikke opfylder direktivets krav, kan dog afsættes, så længe lager haves. Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen herom. 2. Når medlemsstaterne vedtager de i stk. 1 omhandlede love og administrative bestemmelser, skal de inde holde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne. Artikel 10 Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Artikel 11 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne E. KLEPSCH A. BALTAS Formand Formand

4 Nr. L 237/6 De Europæiske Fællesskabers Tidende BILAG E 420 Sorbitol : Desserter og lignende quantum satis i ) Sorbitol E421 ii ) Sorbitolsirup Mannitol aromatiserede desserter på basis af vand, energireducerede E 953 Isomalt tilberedninger på basis af mælk og mælkeprodukter, energire E 965 Maltitol - ducerede i ) Maltitol desserter på basis af frugt og grøntsager, energireducerede ii ) Maltitolsirup E 966 Lactitol desserter på basis af æg, energireducerede eller uden tilsat E 967 Xylitol desserter på basis af cerealier, energireducerede eller uden morgenmadscerealier, energireducerede desserter på basis af fedtstoffer, energireducerede eller uden konsumis, energireduceret syltetøj, gelé, marmelade og kandiseret frugt, energireduceret frugttilberedninger, energireducerede, bortset fra tilberedninger til fremstilling af drikkevarer på basis af frugtsaft konfektureprodukter uden konfektureprodukter på basis af tørrede frugter, energireducerede konfektureprodukter på basis af stivelse, energireducerede produkter på basis af kakao, energireducerede eller uden smørepålæg på basis af kakao, mælk, tørrede frugter eller fedtstoffer, energireducerede tyggegummi uden saucer sennep finere bagværk, energireduceret produktet bestemt til særlig ernæring * kosttilskud i fast form E 950 Acesulfam-K Ikke-alkoholholdige drikkevarer aromatiserede drikkevarer på basis af vand, energireducerede drikkevarer på basis af mælk og mælkeprodukter eller frugtsaft, energireducerede 350 mg/l 350 mg/l

5 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 237/7 E 950 (fortsat) Desserter og lignende aromatiserede desserter på basis af vand, energireducerede tilberedninger på basis af mælk og mælkeprodukter, energireducerede desserter på basis af frugt og grøntsager, energireducerede desserter på basis af æg, energireducerede eller uden tilsat desserter på basis af cerealier, energireducerede eller uden desserter på basis af fedtstoffer, energireducerede eller uden» snacks «: salte og tørre snacks på basis af stivelse eller nødder, færdigpakkede og indeholdende visse aromaer konfektureprodukter uden energireducerede konfektureprodukter på basis af stivelse, energireducerede smørepålæg på basis af kakao, mælk, tørrede frugter eller fedtstoffer, energireducerede tyggegummi uden mg/kg æble- og pærecider 350 mg/l alkoholfrit øl eller øl med et alkoholindhold på højst 1,2% vol.» Bière de table/tafelbier/table Beer «( med et stamurtindhold på under 6% ), borset fra» Obergäriges Einfachbier «øl med en minimumssurhed på 30 milliækvivalenter udtrykt som NaOH 350 mg/l 350 mg/l 350 mg/l mørkt øl af typen» oud bruin «350 mg/l konsumis, energireduceret 800 mg/kg frugt på dåse eller i glas, energireduceret eller uden tilsat syltetøj, gelé og marmelade, energireduceret tilberedninger af frugt og grøntsager, energireducerede sursød frugt- og grøntsagskonserves 200 mg/kg sursød konserves og halvkonserves af fisk samt marinader af fisk, krebsdyr og bløddyr 200 mg/kg saucer sennep finere bagværk bestemt til særlig ernæring komplette slankekostprodukter, som skal erstatte et enkelt måltid eller hele den daglige fødeindtagelse 4

6 Nr. L 237/8 De Europæiske Fællesskabers Tidende EF-nummer Navn. Levnedsmidler E 950 fuldkostpræparater og kosttilskud til brug under lægekon (fortsat) trol 4 kosttilskud i flydende form 350 mg/l kosttilskud i fast form Vitaminer og diætetiske tilberedninger mg/kg E951 Aspartam Ikke- alkoholholdige drikkevarer aromatiserede drikkevarer på basis af vand, energireducerede drikkevarer på basis af mælk og mælkeprodukter eller frugtsaft, energireducerede 600 mg/l 600 mg/l Desserter og lignende aromatiserede desserter på basis af vand, energireducerede tilberedninger på basis af mælk og mælkeprodukter, energireducerede desserter på basis af frugt og grøntsager, energireducerede desserter på basis af æg, energireducerede eller uden tilsat desserter på basis af cerealier, energireducerede eller uden desserter på basis af fedtstoffer, energireducerede eller uden» snacks «: salte og tørre snacks på basis af stivelse eller nødder, færdigpakkede og indeholdende vise aromaer konfektureprodukter uden energireducerede konfektureprodukter på basis af stivelse, energireducerede smørepålæg på basis af kakao, mælk, tørrede frugter eller fedtstoffer, energireducerede mg/kg mg/kg tyggegummi uden 5 æble og pærecider 600 mg/l alkoholfrit øl eller øl med et alkoholindhold på højst 1,2% vol.» Bière de table/tafelbier/table Beer «( med et stamurtindhold på under 6% ), bortset fra» Obergäriges Einfachbier «øl med en minimumssurhed på 30 milliækvivalenter udtrykt som NaOH 600 mg/l 600 mg/l 600 mg/l mørkt øl af typen»oud bruin «600 mg/l

7 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 237/9 E 951 (fortsat) konsumis, energireduceret 800 mg/kg frugt på dåse eller i glas, energireduceret eller uden tilsat syltetøj, gelé og marmelade, energireducerede tilberedninger af frugt og grøntsager, energireducerede sursød frugt- og grøntsagskonserves 300 mg/kg sursød konserves og halvkonserves af fisk samt marinader af fisk, krebsdyr og bløddyr 300 mg/kg saucer sennep finere bagværk bestemt til særlig ernæring mg/kg komplette slankekostprodukter, som skal erstatte et enkelt måltid eller hele den daglige fødeindtagelse fuldkostpræparater og kosttilskud til brug under lægekontrol 800 mg/kg kosttilskud i flydende form 600 mg/kg kosttilskud i fast form mg/kg Vitaminer og diætetiske tilberedninger 5 E 952 Cyclaminsyre og dens Ikke-alkoholholdige drikkevarer Na- og Ca-salte aromatiserede drikkevarer på basis af vand, energireducerede drikkevarer på basis af mælk og mælkeprodukter eller frugtsaft, energireducerede 400 mg/l 400 mg/l Desserter og lignende aromatiserede desserter på basis af vand, energireducerede tilberedninger på basis af mælk og mælkeprodukter, energireducerede desserter på basis af frugt og grøntsager, energireducerede desserter på basis af æg, energireducerede eller uden tilsat desserter på basis af cerealier, energireducerede eller uden desserter på basis af fedtstoffer, energireducerede eller uden konfektureprodukter uden energireducerede konfektureprodukter på basis af stivelse, energireducerede smørepålæg på basis af kakao, mælk, tørrede frugter eller fedtstoffer, energireducerede

8 Nr. L 237/10 De Europæiske Fællesskabers Tidende E 952 tyggegummi uden 1 (fortsat) konsumis, energireduceret frugt på dåse eller i glas, energireduceret eller uden tilsat syltetøj, gelé og marmelade, energireduceret tilberedninger af frugt og grøntsager, energireducerede finere bagværk bestemt til særlig ernæring mg/kg komplette slankekostprodukter, som skal erstatte et enkelt måltid eller hele den daglige fødeindtagelse fuldkostpræparater og kosttilskud til brug under lægekontrol 400 mg/kg 400 mg/kg kosttilskud i flydende form 400 mg/kg kosttilskud i fast form E 954 Saccharin og dets Na-, Ikke-alkoholholdige drikkevarer K- og Ca-salte aromatiserede drikkevarer på basis af vand, energireducerede drikkevarer på basis af mælk og mælkeprodukter eller frugtsaft, energireducerede 80 mg/l 80 mg/l» gaseosa «: ikke-alkoholholdig drikkevare på basis af vand, tilsat carbondioxid, sødestoffer og aromaer 100 mg/l Desserter og lignende aromatiserede desserter på basis af vand, energireducerede tilberedninger på basis af mælk og mælkeprodukter, energireducerede desserter på basis af frugt og grøntsager, energireducerede desserter på basis af æg, energireducerede eller uden tilsat desserter på basis af cerealier, energireducerede eller uden desserter på basis af fedtstoffer, energireducerede eller uden» snacks «: salte og tørre snacks på basis af stivelse eller nødder, færdigpakkede og indeholdende visse aromaer konfektureprodukter uden energireducerede konfektureprodukter på basis af stivelse, energireducerede 300 mg/kg oblater 800 mg/kg smørepålæg på basis af kakao, mælk, tørrede frugter eller fedtstoffer, energireducerede 200 mg/kg

9 10. y. y4 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 237/ 11 E 954 tyggegummi uden mg/kg (fortsat) æble- og pærecider 80 mg/l alkoholfrit øl eller øl med et alkoholindhold på højst 1,2% vol.» bière de table/tafelbier/table beer «( med et stamurtindhold på under 6% ), bortset fra» Obergäriges Einfachbier «øl med en minimumssurhed på 30 milliækvivalenter udtrykt som NaOH 80 mg/l 80 mg/l 80 mg/l mørkt øl af typen» oud bruin «80 mg/l konsumis, energireduceret frugt på dåse eller i glas, energireduceret eller uden tilsat 200 mg/kg syltetøj, gelé og marmelade, energireduceret 200 mg/kg tilberedninger af frugt og grøntsager, energireducerede 200 mg/kg sursød frugt- og grøntsagskonserves 160 mg/kg sursød konserves og halvkonserves af fisk samt marinader af fisk, krebsdyr og bløddyr 160 mg/kg saucer 160 mg/kg sennep 320 mg/kg finere bagværk bestemt til særlig ernæring 170 mg/kg komplette slankekostprodukter, som skal erstatte et enkelt måltid eller hele den daglige fødeindtagelse 240 mg/kg fuldkostpræparater og kosttilbud til brug under lægekontrol 200 mg/kg kosttilskud i flydende form 80 mg/kg kosttilskud i fast form Vitaminer og diætetiske tilberedninger mg/kg E 957 Thaumatin konfektureprodukter uden energireducerede tyggegummi uden Vitaminer og diætetiske tilberedninger 400 mg/kg E 959 Neohesperidin DC Ikke-alkoholholdige drikkevarer aromatiserede drikkevarer på basis af vand, energireducerede drikkevarer på basis af mælk og mælkeprodukter, energireducerede drikkevarer på basis af frugtsaft, energireducerede eller uden 30 mg/l 50 mg/l 30 mg/l

10 Nr. L 237/12 De Europæiske fællesskabers Tidende E 959 (fortsat) Desserter og lignende aromatiserede desserter på basis af vand, energireducerede tilberedninger på basis af mælk og mælkeprodukter, energireducerede desserter på basis af frugt, energireducerede eller uden tilsat desserter på basis af æg, energireducerede eller uden tilsat desserter på basis af cerealier, energireducerede eller uden desserter på basis af fedtstoffer, energireducerede eller uden konfektureprodukter uden energireducerede konfektureprodukter på basis af stivelse, energireducerede smørepålæg på basis af kakao, mælk, tørrede frugter eller fedtstoffer, energireducerede 1 tyggegummi uden 400 mg/kg æble- og pærecider 20 mg/l alkoholfrit øl eller øl med et alkoholindhold på højst 1,2% vol.» bière de table/tafelbier/table beer «( med et stamurtindhold på under 6% ), bortset fra» Obergäriges Einfachbier «øl med en minimumssurhed på 30 milliækvivalenter udtrykt som NaOH 10 mg/l 10 mg/l 10 mg/l mørkt øl af typen» oud bruin «10 mg/l konsumis, energireduceret frugt på dåse eller i glas, energireduceret eller uden tilsat syltetøj, gelé og marmelade, energireduceret sursød frugt- og grøntsagskonserves tilberedninger af frugt og grøntsager, energireducerede sursød konserves og halvkonserves af fisk samt marinader af fisk, krebsdyr og bløddyr 30 mg/kg saucer sennep finere bagværk bestemt til særlig ernæring 1 komplette slankekostprodukter, som skal erstatte et enkelt måltid eller hele den daglige fødeindtagelse kosttilskud i flydende form kosttilskud i fast form

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006 1994L0035 DA 15.08.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) DA 12.11.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 295/205 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1131/2011 af 11. november 2011 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 143/6 DA 15.5.2014 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 497/2014 af 14. maj 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning

Læs mere

L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER

L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende 31.1.2008 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/5/EF af 30. januar 2008 om angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger end

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 29.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 230/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 817/2013 af 28. august 2013 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10043/13 DENLEG 49 AGRI 334

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10043/13 DENLEG 49 AGRI 334 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10043/13 DENLEG 49 AGRI 334 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 375 C5-0341/ /0152(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 375 C5-0341/ /0152(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 30. januar 2003 PE 319.407/6-15 ÆNDRINGSFORSLAG 6-15 Udkast til betænkning (PE 319.407) Anne Ferreira Sødestoffer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 253/36 DA KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1497 af 8. oktober 2018 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår fødevarekategori 17 og anvendelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Markedsudvalget 1992 KOM (1992) 0255 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOM(92) 255 endelig udg. SYN 422423424 Bruxelles, den 22. Juni 1992 Forslag t i I RÅDETS DIREKTIV SYN 422 om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0377 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0377 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0377 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2011 KOM(2011) 377 endelig 2011/0164 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. juli 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 11. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 16.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 334/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU af 13. december 2011 om angivelser af eller mærker til identifikation

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse.

DeFasteRepræsentantersKomité(1.afdeling) 2. Europa-Parlamentetharendnuikkevedtagetsinførstebehandlingsudtalelse. ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den20.november2012(29.11) (OR.en) Interinstitutionelsag: 2012/0075(COD) PUBLIC 16260/12 LIMITE DENLEG109 AGRI759 SAN279 CODEC2680 NOTE fra: til: Komm.forsl.nr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING >r >r KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2005 KOM(2005) 340 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om tilladelse til markedsføring af rugbrød tilsat phytosteroler/phytostanoler

Læs mere

(meddelt under nummer C(2016) 1423) (Kun den danske udgave er autentisk)

(meddelt under nummer C(2016) 1423) (Kun den danske udgave er autentisk) 16.3.2016 L 70/27 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/376 af 11. marts 2016 om tilladelse til markedsføring af 2 -O-fucosyllactose som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

L 106/24 Den Europæiske Unions Tidende

L 106/24 Den Europæiske Unions Tidende L 106/24 Den Europæiske Unions Tidende 24.4.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 445/2007 af 23. april 2007 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2991/94 om handelsnormer

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser L 225/16 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 12. 8. 98 RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

(EØS-relevant tekst) -indholdet i gærkoncentratet fra IE (450 µg/g) til IE (200 µg/g).

(EØS-relevant tekst) -indholdet i gærkoncentratet fra IE (450 µg/g) til IE (200 µg/g). 19.7.2018 DA L 183/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1018 af 18. juli 2018 om tilladelse til udvidelse af anvendelsesniveauerne for UV-behandlet bagegær (Saccharomyces cerevisiae) som

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.11.2018 DA L 275/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1648 af 29. oktober 2018 om tilladelse til markedsføring af xylo-oligosaccharider

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/10466/2015 Rev. 2 (POOL/E4/2015/10466/10466R2- EN.doc) [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om godkendelse af visse andre sundhedsanprisninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: D050363/02 Vedr.:

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser 1997R0258 DA 18.04.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 258/97 af 27. januar

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0638/2001 2001/0018(COD) DA 10/12/2001 Fælles holdning vedtaget af Rådet den 6. december 2001 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsens Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden 2011-20-262-00058/Dep. sagsnr. 13751 Den 16. april 2012 FVM 024 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 4. marts 2013 (05.03) (OR. en) 6961/13 DENLEG 19 AGRI 132

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 4. marts 2013 (05.03) (OR. en) 6961/13 DENLEG 19 AGRI 132 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 4. marts 2013 (05.03) (OR. en) 6961/13 DENLEG 19 AGRI 132 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 27. februar 2013 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. maj 2013 (23.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. maj 2013 (23.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. maj 2013 (23.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 15. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV. af 15. oktober 1984

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV. af 15. oktober 1984 Nr L 277/ 12 De Europæiske Fællesskabers Tidende 20 10 84 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV af 15 oktober 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. april 2013 (29.04) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0156(COD) 5394/1/13 REV 1 ADD 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 RÅDETS BEGRUNDELSE

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2017 C(2017) 403 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.1.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en) 5357/15 NLEG 16 AGRI 21 SAN 18 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: D036749/02 Vedr.:

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0046 (NLE) 7108/17 AELE 32 EEE 11 N 13 ISL 8 FL 10 MI 203 ENER 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 119/4 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2011 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 440/2011 af 6. maj 2011 om henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. september 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 22. august 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 355 Offentligt J.nr.: /LAP/KGJ

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 355 Offentligt J.nr.: /LAP/KGJ Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 355 Offentligt 06.07.2006 J.nr.: 2006-20-221-02013/LAP/KGJ NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Om forslag til Kommissionens direktiv om ændring af bilag IIIa i Europa-Parlamentets

Læs mere

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0305 (NLE) 7081/16 MIGR 55 COEST 69 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) L 78/2 DA FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/460 af 20. marts 2018 om tilladelse til markedsføring af phlorotanniner fra Ecklonia cava som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer L 198/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.4.2017 C(2017) 2255 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.4.2017 om ændring af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2008/18/EF hvad angår de franske regioner

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 17/14 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/98 af 22. januar 2018 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 254 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01831/Dep. sagsnr. 8959 Den 11. februar 2011

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.10.2017 L 281/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1973 af 30. oktober 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af fiskevarer, der er fanget af fartøjer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 230/8 DA 25.8.2016 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1413 af 24. august 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 432/2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 9. juni 2009 (OR. en) 2006/0161 (COD) PE-CONS 3682/1/08 REV 1 CODIF 129 ENT 225 CODEC 1155 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 46 af 11. januar 2017, fastsættes efter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D019482/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. marts 2012 (22.03) (OR. en) 7977/12 DENLEG 30 AGRI 173 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. marts 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.5.2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975 30. 1. 76 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 24/ 1 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 17. januar 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 11.2.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 40/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 124/2009 af 10. februar 2009 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for tilstedeværelsen af coccidiostatika eller histomonostatika

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/10069/2018 Rev. 4 (POOL/E1/2018/10069/10069R4- EN.doc) [ ](2018) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om undtagelser fra artikel 1, stk. 3, i Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) C7-0176/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 252/26 Den Europæiske Unions Tidende 19.9.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. september 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1060/2013 af 29. oktober 2013 om godkendelse af bentonit som fodertilsætningsstof til alle dyrearter

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1060/2013 af 29. oktober 2013 om godkendelse af bentonit som fodertilsætningsstof til alle dyrearter DA 31.10.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 289/33 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1060/2013 af 29. oktober 2013 om godkendelse af bentonit som fodertilsætningsstof til alle dyrearter

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse 1. INDLEDNING Dette

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/10461/2015 (POOL/E4/2015/10461/10461-EN.doc) [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 463 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 9614 Den 24. juni 2011 FVM 901 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere