Forslag. Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. 1)"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 68 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2012 Forslag til Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. 1) Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift 1. Der opkræves en arbejdsskadeafgift til staten hos Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Afgiftsperioden, afgiftssatsen og afgiftsgrundlaget 2. Afgiftsperioden er kalenderåret. 3. Afgiften efter 1 består af to dele: 1) En afgift på 17 pct. af bidraget efter lov om arbejdsskadesikring 55, stk. 1, som de sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt sikrede har indbetalt vedrørende det foregående kalenderår. Ved opgørelsen af bidraget efter 1. pkt. ses der bort fra den del af bidraget, som er en konsekvens af afgiften efter denne lov, jf. 8. 2) En afgift på 12 pct. af de samlede kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne, godtgørelser for varigt men, overgangsbeløb ved dødsfald, erstatninger for tab af forsørger, godtgørelser til efterladte samt hensættelser til dækning af fremtidige løbende erstatninger for tab af erhvervsevne og erstatninger for tab af forsørger, som Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt i det foregående kalenderår som følge af en arbejdsulykke, jf. bilag 1. Stk. 2. Ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget efter stk. 1, nr. 1, ses der bort fra bidrag indbetalt efter udløbet af sidste rettidige indbetalingsdag for fjerde kvartal. Disse bidrag indgår i stedet i afgiftsgrundlaget for det følgende kalenderår. Stk. 3. Afgiftsgrundlaget efter stk. 1, nr. 2, omfatter erstatninger og godtgørelser m.v. tilkendt efter følgende love: 1) Lov om arbejdsskadesikring. 2) Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer. 3) Lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer. Stk. 4. Ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget efter stk. 1, nr. 2, ses der bort fra udgifter til sygebehandling og optræning og udgifter til anskaffelse af proteser, briller og lignende hjælpemidler samt kørestole, herunder udgifter til reparation og fornyelse af hjælpemidler, tilkendt efter lov om arbejdsskadesikring 15, lov om sikring mod følger af arbejdsskade 30 eller lov om arbejdsskadeforsikring 25. Stk. 5. Ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget efter stk. 1, nr. 2, ses der bort fra erstatninger m.v. tilkendt i medfør af lov om arbejdsskadesikring 4, stk. 2, nr. 3 og 4, og 48, stk. 6. Stk. 6. Til brug for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings angivelse og indbetaling af afgiften opgør Arbejdsskadestyrelsen hvert år senest den 20. april summen af tilkendte erstatninger for tab af erhvervsevne, godtgørelser for varigt men, overgangsbeløb ved dødsfald, erstatninger for tab af forsørger og godtgørelser til efterladte, som Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt i det foregående kalenderår som følge af en arbejdsulykke. Denne opgørelse er endelig. Ændringer som følge af Ankestyrelsens afgørelse indgår ikke i afgiftsgrundlaget i de tilfælde, hvor Ankestyrelsens afgørelse først træffes, efter at Arbejdsskadestyrelsen har underrettet Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring om summen af tilkendte arbejdsulykkeserstatninger m.v. Det samme gælder domstolsafgørelser. Kapitel 2 Administrative bestemmelser 4. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring skal føre et regnskab over indbetalte bidrag efter 3, stk. 1, nr. 1, som kan danne grundlag for opgørelse af afgiftstilsvaret for 1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF. Skattemin., j.nr AX014631

2 2 hver afgiftsperiode og for kontrol med afgiftens betaling. Regnskabet kan føres i institutionens almindelige forretningsregnskab efter reglerne i bogføringsloven. Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring skal opbevare en kopi af kvitteringer eller andre dokumenter, herunder i elektronisk form, som danner grundlag for afgiftsberegningen. Opbevaringen kan ske elektronisk. Regnskabsmateriale, herunder fakturaer, skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning. Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings regnskabsførelse. 5. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen. Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring skal senest den 15. september i afgiftsåret angive og indbetale afgiften. Såfremt den sidste rettidige angivelsesdag er en lørdag eller en søndag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige angivelses- og betalingsdag. Afgiften forfalder til betaling den 1. september i afgiftsåret. Stk. 3. Ved manglende, mangelfuld eller ikke rettidig angivelse, betaling eller regnskabsførelse efter denne lovs 4 og 5, stk. 2, finder reglerne i opkrævningslovens 4, stk. 1 og 2, 4 a-8 og 18 a tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om angivelse og indbetaling af afgiften. Kapitel 3 Kontrolbestemmelser 6. Told- og skatteforvaltningen har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn hos Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og til at efterse institutionens forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale, korrespondance m.v., uanset om disse oplysninger opbevares på papir eller andre medier. Stk. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og institutionens ansatte skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelse af de i stk. 1 omhandlede eftersyn. Stk. 3. Materiale som nævnt i stk. 1 skal efter anmodning udleveres eller indsendes til told- og skatteforvaltningen. Dette gælder også, hvis materialet foreligger i elektronisk form. 7. Offentlige myndigheder skal efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug for forvaltningens kontrol med afgiftens betaling. Kapitel 4 Adgang til at søge dækning for afgiften og administrationsomkostningerne 8. Til dækning af afgiften efter 1 kan Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring forhøje bidraget efter lov om arbejdsskadesikring 55 for tiden efter lovens ikrafttræden. Ved forhøjelsen af bidraget kan Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring afrunde til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 2. Ved forhøjelsen af bidraget efter stk. 1 skal Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring fastsætte forhøjelsen for hver af de sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt sikrede ud fra branchetilhørsforhold, antallet af fuldtidsansatte og den del af afgiften, som kan henføres til den brancheundergruppe, jf. lov om arbejdsskadesikring 58 a, som de sikringspligtige arbejdsgivere eller frivilligt sikrede er indplaceret i, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Ved forhøjelsen af bidraget for sikringspligtige arbejdsgivere og frivilligt sikrede indplaceret i brancheundergruppen»uoplyst«skal Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring fordelingsmæssigt fastsætte forhøjelserne, således at forhøjelsen udgør et gennemsnit af det beløb, som bidraget forhøjes med pr. fuldtidsansat i de øvrige brancheundergrupper. Som konsekvens heraf skal forhøjelsen af bidraget i de øvrige brancheundergrupper, jf. stk. 2, korrigeres i forhold til den beregnede forhøjelse for brancheundergruppen»uoplyst«. Stk. 4. Ved forhøjelsen af bidraget efter stk. 1 kan Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring alene forhøje bidraget med, hvad der er nødvendigt til dækning af afgiften efter 1. Eventuelle over- eller underskud skal udlignes ved en regulering af bidraget efter stk. 1 i det følgende kalenderår. Stk. 5. Til brug for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings opgørelse efter stk. 2 og 3 skal Arbejdsskadestyrelsen underrette Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring om størrelsen af de tilkendte arbejdsulykkeserstatninger m.v. med angivelse af branche. Ved Arbejdsskadestyrelsens vurdering af branchetilhørsforhold finder lov om arbejdsskadesikring 49, stk. 1, 4. pkt., tilsvarende anvendelse. 9. Til dækning af administrationsudgifter som følge af denne lov kan Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring sammen med bidraget efter lov om arbejdsskadesikring 55 opkræve et beløb hos de sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt sikrede, som er nævnt i lov om arbejdsskadesikring 48, stk Stk. 2. Beløbet pr. fuldtidsansat efter stk. 1 må ikke overstige et grundbeløb på 4 kr. Stk. 3. Grundbeløbet efter stk. 2 reguleres efter personskattelovens 20. Det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste ørebeløb. Kapitel 5 Ikrafttræden og overgangsregler 10. Loven træder i kraft den 1. januar Afgiften efter 1 omfatter indbetalte bidrag efter lov om arbejdsskadesikring 55, som vedrører risici overtaget af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring fra og med den 1. januar 2013, og arbejdsulykkeserstatninger m.v., som Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt den 1. januar 2013 eller senere. Stk. 2. Afgiftsgrundlaget for 2013 er indbetalte bidrag vedrørende 2013 og arbejdsulykkeserstatninger m.v. tilkendt i For 2013 angiver og indbetaler Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring en foreløbig afgift opgjort på grund-

3 3 lag af summen af indbetalte bidrag for 2012 og tilkendte erstatninger for tab af erhvervsevne og godtgørelser for varigt men, som er tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen i Sammen med angivelsen og indbetalingen af arbejdsskadeafgiften for 2014 angiver Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring den endelige afgift for 2013 beregnet på grundlag af de faktisk indbetalte bidrag for 2013 og summen af de faktisk tilkendte arbejdsulykkeserstatninger m.v. i Såfremt den foreløbige afgift for 2013 er større end den endelige afgift for 2013, kan der ske modregning i den arbejdsskadeafgift, som Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring skal angive og indbetale vedrørende I lov nr. 513 af 7. juni 2006 om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Opkrævning via én skattekonto), som ændret ved 7 i lov nr af 19. december 2008, 5 i lov nr af 21. december 2010 og 22 i lov nr. 551 af 18. juni 2012, foretages følgende ændring: 1. I 1, nr. 9, indsættes efter 16, nr. 18, som nyt nummer:»19) arbejdsskadeafgiftsloven,«. Nr. 19 og 20 bliver herefter nr. 20 og Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Folketinget, den 17. december 2012 MOGENS LYKKETOFT / Lars Christian Lilleholt

4 4 Bilag Bilag 1 Hensættelsesfaktorer, der anvendes af Arbejdsskadestyrelsen til opgørelse af værdien af de løbende erstatninger med henblik på opgørelse af beregningsgrundlaget for opkrævning af afgiften efter 3, stk. 1, nr. 2.

5 5 Bilag 1 Hensættelsesfaktorer, der anvendes af Arbejdsskadestyrelsen til opgørelse af værdien af de løbende erstatninger med henblik på opgørelse af beregningsgrundlaget for opkrævning af arbejdsskadeafgiften efter lovens 3, stk. 1, nr. 2. Hensættelsesfaktorerne er opgjort for en ydelse på 1 kr. årligt, der udbetales i tilkendelsesperioden med 1/12 forud hver måned. Hensættelsesfaktorerne er opgjort med en grundlagsrente på 2,00 pct. og med en dødelighed som fastsat i det aktuarmæssige beregningsgrundlag G82. Hensættelsesfaktorerne i tabel 1-10 anvendes ved opgørelsen af værdien af løbende erstatning til tilskadekomne, der modtager erstatning for tab af erhvervsevne efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer. Tabel 1 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 67. år. Tabel 2 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 67. år. Tabel 3 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 66½. år. Tabel 4 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 66½. år. Tabel 5 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 66. år. Tabel 6 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 66. år. Tabel 7 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 65½. år. Tabel 8 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 65½. år. Tabel 9 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 65. år. Tabel 10 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 65. år. Hensættelsesfaktorerne i tabel anvendes ved opgørelsen af værdien af løbende erstatning til tilskadekomne, der modtager erstatning for tab af erhvervsevne efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer. Tabel 11 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 65. år.

6 6 Tabel 12 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 65. år. Tabel 13 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 67. år. Tabel 14 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder, når erstatningen er tilkendt indtil det fyldte 67. år. Hensættelsesfaktorerne i tabel anvendes ved opgørelsen af værdien af løbende erstatning til efterladte, der modtager erstatning for tab af forsørger efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer. Tabel 15 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd (ægtefælle/samlever). Tabel 16 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder (ægtefælle/samlever). Tabel 17 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til mænd (børn). Tabel 18 anvendes ved opgørelsen af værdien af den løbende erstatning til kvinder (børn).

7 7 Tabel 1 Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 67. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer. Mænd Fyldt alder Hensættelse i kr. Fyldt alder Hensættelse i kr. 5 34, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,051 og derover 2,000

8 8 Tabel 2 Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 67. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer. Kvinder Fyldt alder Hensættelse i kr. Fyldt alder Hensættelse i kr. 5 34, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,479 og derover 2,000

9 9 Tabel 3 Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 66½. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer. Mænd Fyldt alder Hensættelse i kr. 55 9, , , , , , , , , , og derover 2,000

10 10 Tabel 4 Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 66½. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer. Kvinder Fyldt alder Hensættelse i kr. 55 9, , , , , , , , , , og derover 2,000

11 11 Tabel 5 Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 66. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer. Mænd Fyldt alder Hensættelse i kr. 56 8, , , , , , , , og derover 2,000

12 12 Tabel 6 Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 66. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer. Kvinder Fyldt alder Hensættelse i kr. 56 8, , , , , , , , og derover 2,000

13 13 Tabel 7 Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 65½. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer. Mænd Fyldt alder Hensættelse i kr. 56 8, , , , , , , , og derover 2,000

14 14 Tabel 8 Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 65½. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer. Kvinder Fyldt alder Hensættelse i kr. 56 8, , , , , , , , og derover 2,000

15 15 Tabel 9 Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 65. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer. Mænd Fyldt alder Hensættelse i kr. 57 7, , , , , , og derover 2,000

16 16 Tabel 10 Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 65. år efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer. Kvinder Fyldt alder Hensættelse i kr. 57 7, , , , , , og derover 2,000

17 17 Tabel 11 Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 65. år efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer. Mænd Fyldt alder Hensættelse i kr. Fyldt alder Hensættelse i kr. 5 34, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,909 og derover 4,000

18 18 Tabel 12 Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 65. år efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer. Kvinder Fyldt alder Hensættelse i kr. Fyldt alder Hensættelse i kr. 5 34, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,399 og derover 4,000

19 19 Tabel 13 Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 67. år efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer. Mænd Fyldt alder Hensættelse i kr. Fyldt alder Hensættelse i kr. 5 34, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,295 og derover 2,000

20 20 Tabel 14 Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendt til det 67. år efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer. Kvinder Fyldt alder Hensættelse i kr. Fyldt alder Hensættelse i kr. 5 34, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,796 og derover 2,000

21 21 Tabel 15 Erstatning for tab af forsørger tilkendt efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer. Fyldt alder Mænd. Hensættelse i kr. Resterende erstatningsperiode, antal hele år ,991 1,961 2,911 3,842 4,754 5,647 6,521 7,377 8,215 9, ,991 1,961 2,911 3,842 4,753 5,646 6,520 7,376 8,214 9, ,991 1,961 2,911 3,841 4,753 5,645 6,519 7,375 8,212 9, ,991 1,961 2,911 3,841 4,752 5,644 6,518 7,373 8,210 9, ,991 1,961 2,911 3,841 4,752 5,644 6,517 7,372 8,208 9, ,990 1,960 2,910 3,840 4,751 5,643 6,515 7,370 8,206 9, ,990 1,960 2,910 3,840 4,750 5,642 6,514 7,368 8,204 9, ,990 1,960 2,910 3,839 4,750 5,640 6,512 7,366 8,201 9, ,990 1,960 2,910 3,839 4,749 5,639 6,511 7,364 8,198 9, ,990 1,960 2,909 3,838 4,748 5,638 6,509 7,361 8,195 9, ,990 1,960 2,909 3,838 4,747 5,637 6,507 7,359 8,192 9, ,990 1,960 2,909 3,837 4,746 5,635 6,505 7,356 8,188 9, ,990 1,960 2,908 3,836 4,745 5,633 6,502 7,353 8,184 8, ,990 1,959 2,908 3,836 4,743 5,631 6,500 7,349 8,179 8, ,990 1,959 2,907 3,835 4,742 5,629 6,497 7,345 8,174 8, ,990 1,959 2,907 3,834 4,741 5,627 6,494 7,341 8,169 8, ,990 1,959 2,906 3,833 4,739 5,625 6,491 7,337 8,163 8, ,990 1,958 2,905 3,832 4,737 5,622 6,487 7,332 8,157 8, ,990 1,958 2,905 3,830 4,735 5,619 6,483 7,327 8,150 8, ,990 1,958 2,904 3,829 4,733 5,616 6,479 7,321 8,143 8, ,990 1,957 2,903 3,828 4,731 5,613 6,474 7,314 8,135 8, ,990 1,957 2,902 3,826 4,728 5,609 6,469 7,308 8,126 8, ,990 1,957 2,901 3,824 4,725 5,605 6,463 7,300 8,116 8, ,989 1,956 2,900 3,822 4,722 5,600 6,457 7,292 8,106 8, ,989 1,956 2,899 3,820 4,719 5,595 6,450 7,283 8,094 8, ,989 1,955 2,898 3,818 4,715 5,590 6,443 7,273 8,082 8, ,989 1,955 2,897 3,816 4,711 5,584 6,435 7,263 8,068 8, ,989 1,954 2,895 3,813 4,707 5,578 6,426 7,251 8,053 8, ,989 1,953 2,894 3,810 4,702 5,571 6,417 7,239 8,037 8, ,989 1,952 2,892 3,807 4,697 5,564 6,406 7,225 8,020 8, ,988 1,952 2,890 3,803 4,692 5,556 6,395 7,210 8,001 8, ,988 1,951 2,888 3,799 4,686 5,547 6,383 7,194 7,980 8, ,988 1,950 2,885 3,795 4,679 5,537 6,370 7,176 7,957 8, ,988 1,949 2,883 3,791 4,672 5,527 6,355 7,157 7,933 8,682

22 ,987 1,947 2,880 3,786 4,664 5,515 6,340 7,137 7,906 8, ,987 1,946 2,877 3,780 4,656 5,503 6,322 7,114 7,877 8, ,987 1,945 2,874 3,775 4,646 5,490 6,304 7,089 7,846 8, ,986 1,943 2,871 3,768 4,636 5,475 6,284 7,063 7,812 8, ,986 1,942 2,867 3,761 4,625 5,459 6,262 7,034 7,775 8, ,986 1,940 2,863 3,754 4,614 5,442 6,238 7,003 7,735 8, ,985 1,938 2,858 3,746 4,601 5,423 6,212 6,969 7, ,985 1,936 2,853 3,737 4,586 5,402 6,184 6, ,984 1,933 2,848 3,727 4,571 5,380 6, ,983 1,931 2,842 3,716 4,555 5, ,983 1,928 2,835 3,705 4, ,982 1,925 2,828 3, ,981 1,922 2, ,980 1, ,979 Note: Hvis der efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller lov om arbejdsskadeforsikring er tilkendt erstatning for tab af forsørger indtil det 65. år med ret til afløsningsbeløb på 4 års erstatning, skal hensættelsesfaktorerne i tabel 11 benyttes i stedet for hensættelsesfaktorerne i denne tabel. Note: Hvis der efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller lov om arbejdsskadeforsikring er tilkendt erstatning for tab af forsørger indtil det 67. år med ret til afløsningsbeløb på 2 års erstatning, skal hensættelsesfaktorerne i tabel 13 benyttes i stedet for hensættelsesfaktorerne i denne tabel.

23 23 Tabel 16 Erstatning for tab af forsørger tilkendt efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer. Fyldt alder Kvinder. Hensættelse i kr. Resterende erstatningsperiode, antal hele år ,991 1,961 2,912 3,843 4,755 5,649 6,524 7,381 8,220 9, ,991 1,961 2,912 3,843 4,755 5,648 6,523 7,380 8,219 9, ,991 1,961 2,912 3,843 4,755 5,648 6,522 7,379 8,218 9, ,991 1,961 2,911 3,842 4,754 5,647 6,522 7,378 8,217 9, ,991 1,961 2,911 3,842 4,754 5,647 6,521 7,377 8,215 9, ,991 1,961 2,911 3,842 4,753 5,646 6,520 7,376 8,214 9, ,991 1,961 2,911 3,841 4,753 5,645 6,519 7,375 8,212 9, ,991 1,961 2,911 3,841 4,752 5,644 6,518 7,373 8,210 9, ,991 1,961 2,911 3,841 4,752 5,644 6,517 7,372 8,208 9, ,990 1,960 2,910 3,840 4,751 5,643 6,515 7,370 8,206 9, ,990 1,960 2,910 3,840 4,750 5,642 6,514 7,368 8,204 9, ,990 1,960 2,910 3,839 4,750 5,640 6,512 7,366 8,201 9, ,990 1,960 2,910 3,839 4,749 5,639 6,511 7,364 8,198 9, ,990 1,960 2,909 3,838 4,748 5,638 6,509 7,361 8,195 9, ,990 1,960 2,909 3,838 4,747 5,637 6,507 7,359 8,192 9, ,990 1,960 2,909 3,837 4,746 5,635 6,505 7,356 8,188 9, ,990 1,960 2,908 3,836 4,745 5,633 6,502 7,353 8,184 8, ,990 1,959 2,908 3,836 4,743 5,631 6,500 7,349 8,179 8, ,990 1,959 2,907 3,835 4,742 5,629 6,497 7,345 8,174 8, ,990 1,959 2,907 3,834 4,741 5,627 6,494 7,341 8,169 8, ,990 1,959 2,906 3,833 4,739 5,625 6,491 7,337 8,163 8, ,990 1,958 2,905 3,832 4,737 5,622 6,487 7,332 8,157 8, ,990 1,958 2,905 3,830 4,735 5,619 6,483 7,327 8,150 8, ,990 1,958 2,904 3,829 4,733 5,616 6,479 7,321 8,143 8, ,990 1,957 2,903 3,828 4,731 5,613 6,474 7,314 8,135 8, ,990 1,957 2,902 3,826 4,728 5,609 6,469 7,308 8,126 8, ,990 1,957 2,901 3,824 4,725 5,605 6,463 7,300 8,116 8, ,989 1,956 2,900 3,822 4,722 5,600 6,457 7,292 8,106 8, ,989 1,956 2,899 3,820 4,719 5,595 6,450 7,283 8,094 8, ,989 1,955 2,898 3,818 4,715 5,590 6,443 7,273 8,082 8, ,989 1,955 2,897 3,816 4,711 5,584 6,435 7,263 8,068 8, ,989 1,954 2,895 3,813 4,707 5,578 6,426 7,251 8,053 8, ,989 1,953 2,894 3,810 4,702 5,571 6,417 7,239 8,037 8, ,989 1,952 2,892 3,807 4,697 5,564 6,406 7,225 8,020 8,791

24 ,988 1,952 2,890 3,803 4,692 5,556 6,395 7,210 8,001 8, ,988 1,951 2,888 3,799 4,686 5,547 6,383 7,194 7,980 8, ,988 1,950 2,885 3,795 4,679 5,537 6,370 7,176 7,957 8, ,988 1,949 2,883 3,791 4,672 5,527 6,355 7,157 7,933 8, ,987 1,947 2,880 3,786 4,664 5,515 6,340 7,137 7,906 8, ,987 1,946 2,877 3,780 4,656 5,503 6,322 7,114 7,877 8, ,987 1,945 2,874 3,775 4,646 5,490 6,304 7,089 7, ,986 1,943 2,871 3,768 4,636 5,475 6,284 7, ,986 1,942 2,867 3,761 4,625 5,459 6, ,986 1,940 2,863 3,754 4,614 5, ,985 1,938 2,858 3,746 4, ,985 1,936 2,853 3, ,984 1,933 2, ,983 1, ,983 Note: Hvis der efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller lov om arbejdsskadeforsikring er tilkendt erstatning for tab af forsørger indtil det 65. år med ret til afløsningsbeløb på 4 års erstatning, skal hensættelsesfaktorerne i tabel 12 benyttes i stedet for hensættelsesfaktorerne i denne tabel. Note: Hvis der efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller lov om arbejdsskadeforsikring er tilkendt erstatning for tab af forsørger indtil det 67. år med ret til afløsningsbeløb på 2 års erstatning, skal hensættelsesfaktorerne i tabel 14 benyttes i stedet for hensættelsesfaktorerne i denne tabel.

25 25 Tabel 17 Erstatning for tab af forsørger tilkendt efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer. Mænd Fyldt alder Hensættelse i kr. Fyldt alder Hensættelse i kr. 0 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,991

26 26 Tabel 18 Erstatning for tab af forsørger tilkendt efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 med senere ændringer, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, og lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer. Kvinder Fyldt alder Hensættelse i kr. Fyldt alder Hensættelse i kr. 0 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,991

Forslag. Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. 1)

Forslag. Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger

Læs mere

Forslag til Arbejdsskadeafgiftslov 1

Forslag til Arbejdsskadeafgiftslov 1 Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 48 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 12-0219990 Udkast (1) Forslag til Arbejdsskadeafgiftslov 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift 1. Der opkræves en arbejdsskadeafgift

Læs mere

Lov om afgift af skadesforsikringer 1)

Lov om afgift af skadesforsikringer 1) LOV nr 551 af 18/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0089 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1353 af 21/12/2012

Læs mere

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar )

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar ) BEK nr 198 af 25/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2015-0001400 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar )

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar ) BEK nr 1700 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2015-0006046 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteministeriet J. nr. 2011 211 0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og godtgørelser m.v. efter lov om arbejdsskadesikring 1. Der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

Bekendtgørelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat LBK nr 1290 af 05/11/2016 Udskriftsdato: 11. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1458146 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1431 af 05/12/2018 LOV nr 1728

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand LBK nr 962 af 27/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0193605 Senere ændringer til forskriften LOV nr 924 af 18/09/2012 LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr. Teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2004 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer 2007/2 LSV 160 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr. Teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2005 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand Side 1 af 6 LBK nr 639 af 21/08/1998 Gældende (Vandafgiftsloven) Offentliggørelsesdato: 04-09-1998 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 380 af 02/06/1999 27 LOV nr 951 af 20/12/1999

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 1 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Ændring som følge af gradvis forhøjelse af den grønlandske pensionsalder) 1 I lov om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i )

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i ) BEK nr 1664 af 15/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2015-0006046 Senere ændringer til

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 1152 af 10/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-1293 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1555 af 19/12/2017 LOV

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2018-19 Fremsat den 10. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Ændring som følge

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven) 1)

Lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven) 1) LOV nr 1228 af 18/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0212891 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1891 af 29/12/2015 Lov

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november 2017 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Ændring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil

Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil LBK nr 337 af 07/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0292410 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Skatteudvalget L 190 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 190 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 190 Bilag 5 Offentligt 19. maj 2015 J.nr. 15-0510314 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 190 - Forslag til Lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven (Ændring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter LBK nr 1484 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662877 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 141 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 12 og 13, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1569 af 15.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Til lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 9. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

CIR nr af 05/11/2000

CIR nr af 05/11/2000 CIR nr 11654 af 05/11/2000 Cirkulære om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2001 efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger

Læs mere

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i )

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i ) BEK nr 1275 af 28/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j. nr. 20165000862 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

a. Maksimumsbeløbet for årslønnnen ( 41, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 41, stk. 4) forhøjes til kr.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnnen ( 41, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 41, stk. 4) forhøjes til kr. CIRKULÆRE OM REGULERING AF BELØB OG YDELSER FRA 1. JANUAR 2000 EFTER LOV OM SIKRING MOD FØLGER AF ARBEJDSSKADE, LOV OM ARBEJDSSKADEFORSIKRING OG LOV OM FORSIKRING MOD FØLGER AF ULYKKESTILFÆLDE Ved lov

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring 9902-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Mondoforsikring.dk. Torvet Herning

Mondoforsikring.dk. Torvet Herning Indholdsfortegnelse... 3 1.1 Betaling af præmie... 3 1.1.1... 3 1.1.2... 3 1.2 Forsikringens varighed og opsigelse... 4 1.2.1... 4 1.3 Indeksregulering... 4 1.4 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif...

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Arbejdsskadebetingelser. Mondoforsikring.dk. Torvet Herning

Arbejdsskadebetingelser. Mondoforsikring.dk. Torvet Herning Arbejdsskadebetingelser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Generelle betingelser... 2 1.1 Betaling af præmie... 2 1.2 Forsikringens varighed og opsigelse... 2 1.3 Indeksregulering... 2 1.4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 224 af 06/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00626 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekdtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekdtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 17 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. november til

Forslag. Til lovforslag nr. L 17 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. november til Til lovforslag nr. L 17 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. november 2017 Forslag til Lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer 1)

Lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer 1) LOV nr 468 af 14/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-7983 Senere ændringer til forskriften LBK nr 223 af 27/02/2019 Lov

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskade 1. Hvad dækker forsikringen? 1 2. Hvornår træder forsikringen i kraft? 1 3. Forsikringstagerens oplysningspligt 1 4. Sådan fastsætter vi prisen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven 1)

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven 1) LOV nr 1195 af 14/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-5154 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december Forslag.

2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december Forslag. 2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000453 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15.

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015. til Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond,

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Til lovforslag nr. L 111 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2011 Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Nr. 1077: 6908 29. december 1999. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Nedsættelse af kompensation for arbejdsgivernes bidrag) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 111 Bilag 34 Offentligt J.nr. 2010-231-0038 Dato: 28.02.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v.

Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v. LBK nr 1079 af 31/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0193576 Senere ændringer til forskriften LOV nr 792 af 28/06/2013

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love LOV nr 395 af 02/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2016-960 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1224 af

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 127 af 22. november 2018 (alm. del). Karsten Lauritzen / Kristina Astrup Blomquist

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 127 af 22. november 2018 (alm. del). Karsten Lauritzen / Kristina Astrup Blomquist Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 127 Offentligt 4. marts 2019 J.nr. 2018-8050. Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 127 af 22. november

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

2007/2 LSV 42 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juli Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. april Forslag. til

2007/2 LSV 42 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juli Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. april Forslag. til 2007/2 LSV 42 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. april 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj til 2013/1 LSV 171 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0113636 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2014 Forslag til Lov om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v.

Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v. LBK nr 239 af 07/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. april 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-544 Senere ændringer til forskriften LOV nr 745 af 08/06/2018 LOV nr

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Klausuler 2 Arbejdsskadeforsikring generelle betingelser 3 3. Frivilligt arbejde 7

Klausuler 2 Arbejdsskadeforsikring generelle betingelser 3 3. Frivilligt arbejde 7 POLICENR: 900 307 0783 ARBEJDSSKADEFORSIKRING OVERSIGT OVER POLICENS INDHOLD Forsikringsbetingelser Policen omfatter Side Side Klausuler 2 Arbejdsskadeforsikring generelle betingelser 3 3 Arbejdsskadeforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 551007

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.

Betænkning. Forslag til lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. Til lovforslag nr. L 68 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love LOV nr 339 af 02/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 19/01259 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven BEK nr 1348 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jnr. 15/13213 Senere

Læs mere

I forbindelse med fornyelsen af overenskomsterne i foråret 1987 blev det mellem

I forbindelse med fornyelsen af overenskomsterne i foråret 1987 blev det mellem 14. november 1989 EB/AI Cirkulære nr. 508. Til medlemmerne. Vedr.: Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) Bidrag for 1990. I forbindelse med fornyelsen af overenskomsterne i foråret 1987 blev det mellem

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler LBK nr 57 af 30/01/2008 Udskriftsdato: 23. juli 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0013 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 LOV nr 1344

Læs mere

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes!

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Fra ulykke til anmeldelse 1. ulykken sker 2. Er virksomheden tilmeldt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Bekendtgørelse af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing LBK nr 521 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2016-6002-0004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. til. Før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag kan årslønnen ikke sættes højere end kr..

Forslag. til. Før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag kan årslønnen ikke sættes højere end kr.. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne til personer i fleksjob og fastsættelse

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Version December 2017

Version December 2017 Vilkår for Arbejdsskadeforsikring i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Version 2017-12 December 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger 3 2. Forsikringens omfang 3 3. Forsikringens

Læs mere

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 DDS februar 1999 Landemærket 11 DK 1119 København K Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 Orientering... om arbejdsgivernes rettigheder og pligter efter dansk lovgivning om

Læs mere

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love 1) LOV nr 687 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-2152 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1031 af 23/08/2017 LBK

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsbetingelser. Arbejdsskade-betingelser-v4.docx - 3. oktober /5

Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsbetingelser. Arbejdsskade-betingelser-v4.docx - 3. oktober /5 Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Arbejdsskade-betingelser-v4.docx - 3. oktober 2018 1/5 Indholdsfortegnelse 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) LBK nr 974 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring Iht. Lov om arbejdsskadeforsikring. Version December Dansk Arbejdsskadeforsikrings Agentur

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring Iht. Lov om arbejdsskadeforsikring. Version December Dansk Arbejdsskadeforsikrings Agentur Vilkår for Arbejdsskadeforsikring Iht. Lov om arbejdsskadeforsikring Version 2017-12 December 2017 Dansk Arbejdsskadeforsikrings Agentur Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPLYSNINGER 3 2 FORSIKRINGENS DÆKNING

Læs mere

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring.

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring. Notat 1 Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 39 17 77 00 Fax 39 17 77 11 ask@ask.dk www.ask.dk cvr.nr. 16-80-99-34 Hverdage 10-15 Torsdag 10-18 1. Indledning Anordning nr. 273 af 24. april 2001

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger:

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget L 194 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Sendt til pkh@ask.dk 9. januar 2007 Vedrørende høring over forslag til lov om

Læs mere